AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ"

Transkriptio

1 AILO - OPINNOT 60 op Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

2 VALINNAN EHDOT Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineenopettajille 60 op AILO-koulutus VALINNAN EHDOT JA VALINTAMENETTELY Koulutukseen valittavilta vaaditaan o ylempi yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja o opettajan pedagogiset opinnot (väh. 60 op / 35 ov) ja o perusopetuksen aineenopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus o lisäksi hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alla oleva. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne tuottavat peruskoulun luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin valitaan 24 opiskelijaa. Koulutus järjestetään Raumalla. Koulutukseen voidaan hyväksyä vain opiskelijoita, jotka ovat työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alla olevia. Hakijalta edellytetään suomen kielen taitoa ja ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan hakemuksen liitteenä. Suomen kielen taito voidaan osoittaa joko valtionhallinnon kielitutkinnolla, jossa osoitetaan suomen kielen erinomaista taitoa TAI yleisen kielitutkinnon suorittamisella kahden osakokeen osalta taitotasolla 6 ja kahden osakokeen osalta vähintään taitotasolla 5 (6-portainen taitotasoasteikko). Opintojen rahoittajina toimivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset. Hakeminen Koulutukseen pyrkivän on o täytettävä sähköinen hakulomake työvoimakoulutukseen nro viimeistään osoitteessa sekä o toimitettava erillinen hakemus Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön: Postiosoite: Käyntiosoite: Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö / PL 175, Rauma Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö / Seminaarinkatu 1, Rauma Opettajankoulutuslaitoksen hakulomakkeen voi tulostaa osoitteesta: ja sen tulee olla allekirjoitettuna perillä klo mennessä. Lomakkeen mukana tulee toimittaa aineenopettajan- tai erityisopettajankelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset.

3 Valintamenettely Valintamenettely on kaksivaiheinen Ensimmäisessä vaiheessa koulutuksen järjestäjän ja TE-toimiston keskenään sopimien kriteerien perusteella TE-toimisto toimittaa koulutuksen järjestäjälle enintään 50 hakijaa toiseen vaiheeseen. Työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnassa etusijalla ovat ne henkilöt, joiden kohdalla koulutuksella arvioidaan olevan suurin työllistymistä edistävä vaikutus. TE-toimiston ja Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukelpoisuuden täyttävät hakijat, kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään Kunkin hakijan edellytetään toimittavan ennakkotehtävän kutsukirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti klo mennessä Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikköön PL 175, Rauma (postiosoite) tai Seminaarinkatu 1, Rauma (käyntiosoite). Ennakkotehtävää käytetään haastattelujen pohjana. Valinta perustuu soveltuvuuskokeeseen, joka on yksilöhaastattelu. Haastattelun pistemäärä on 0-20 p. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava haastattelusta vähintään 12 pistettä. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta sekä soveltuvuutta toimia opettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin pääaineen syventävien opintojen kokonaisarvosanan perusteella ja tämän jälkeen Pro gradu tutkielman arvosanan perusteella. Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö Tulokset julkaistaan mennessä www-sivuilla Soveltuvuuskokeeseen osallistuneille valinnan tuloksesta tiedotetaan hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Koulutukseen hyväksytyille postitetaan myös hyväksymiskirje. Valintaa koskevat oikaisupyynnöt on jätettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava sitovasti viimeistään Koulutuksen käynnistyminen Koulutus käynnistyy ja se on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa. Opetusta voidaan toteuttaa myös ilta- ja viikonloppuopetuksena, etä- ja monimuoto-opetuksena sekä lähiopetusviikkoina. Yhteyshenkilö Koulutussuunnittelija Pirjo Lehti, puh

4 OPETUSSUUNNITELMA ROKL0999 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineenopettajille 60 op AILO-koulutus Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on valmiudet opettaa kaikkia perusopetuksen luokilla 1 etettavia aineita. Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tietää opetussuunnitelman perusteiden mukaiset oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt. Hän hallitsee eri oppiaineiden keskeisiä käsitteitä, tietoja ja taitoja sekä osaa käyttää perusopetuksen eri oppiaineisiin soveltuvia työtapoja, opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Monialaisten opintojen yhteisjakso Opetettavien aineiden perusopinnot 51 op Projekti 3 op Lisätiedot Suoritusajankohta: Opinnot sijoittuvat yhdelle vuodelle. Ajoitus: Opintokokonaisuus tulee valmiiksi syksyllä 2016 Kaikille yhteiset opintojaksot ovat MO0 - MO11. Lisäksi opiskelija suorittaa 3 op laajuisen projektijakson. Kaikilla opintojaksoilla käytetään oheiskirjallisuutena 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista: MO0 Monialaisten opintojen yhteisjakso MO1 Äidinkieli ja kirjallisuus MO2 Matematiikka MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi MO4 Uskonto MO5-7 Ympäristöoppi MO8 Kuvataide MO9 Käsityö MO10 Musiikki MO11 Liikunta MO12 Projekti 3 op 3 op 9 op 3 op ROKL0900 MO0 Monialaisten opintojen yhteisjakso Koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Opiskelija tuntee monialaisten opintojen perustehtävän ja tavoitteita. Hän tuntee laaja-alaisen osaamisen keskeisiä osa-alueita, osaa yhdistää niitä opetustyöhön sekä osaa suunnitella eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia. Lisäksi opiskelija tutustuu luokanopettajan työnkuvaan. - monialaisten opintojen merkitys perusopetuksen opetussuunnitelman kannalta - opetettavien aineiden perusolemus - alakouluun tutustuminen - monialaisten aloitus- ja yhteenvetojaksot

5 Luento-opetus 10 t, harjoittelu 20 t, itsenäinen työskentely 130 t Toteutustapojen lisätiedot Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja verkkokeskusteluun, harjoittelu sisältää opetuksen seuraamista, ryhmäohjausta 4 t, pidettäviä tunteja 16 t, harjoittelusta kirjoitetaan oppimispäiväkirja/portfolio. Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Hyväksytty/hylätty Oheiskirjallisuus: 1. Rönkkö, M.-L., Lepistö, J. & Kullas, S. (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Rauman opettajankoulutuslaitos. 2. Loukola, M.-L. (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetushallitus. 3. OPS 2016 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen (verkkomateriaali 4. Monialaisten oppiaineiden opintojaksojen yhteydessä mainittu tentti- ja oheiskirjallisuus (soveltuvin osin). ROKL0849 MO1 Äidinkieli ja kirjallisuus Yliopistonlehtori Juli Aerila - opiskelijalla on valmiudet opettaa oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksen luokilla opiskelija ymmärtää oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus merkityksen tieto-, taito- ja taideaineena - opiskelija osaa soveltaa luku-, kirjoitustaidon ja kielen tuntemiseen liittyviä pedagogisia menetelmiä - opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot lasten kielitaidon kehittämiseksi ja kielellisen kulttuurin välittäjäksi. - äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena kielen, kielenkäyttötaitojen ja kirjallisuuden opettamisen näkökulmasta - luku- ja kirjoitustaidon opettamisen menetelmät alkuopetuksesta myöhempiin vaiheisiin - pedagoginen kielioppi ja siihen liittyvät toiminnalliset menetelmät - kirjallisuuden käyttäminen opetuksessa sekä menetelmien että lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemisen merkityksen näkökulmasta - lasten- ja nuortenkirjallisuuteen perehtyminen sekä taiteena että lukuharrastuksen näkökulmasta - monimediaalinen tekstimaailma ja uudet lukutaidot monilukutaidon näkökulmasta - toiminnalliset menetelmät ja draama Pienryhmäopetus 40 t, itsenäinen työskentely 120 t Kirjallinen tentti + harjoitustyö(t) + osallistuminen opetukseen.

6 Osallistuminen pienryhmäopetukseen. Omaehtoiseen työhön kuuluu ryhmätyöskentelyä mm. lukupiirit. D-osiossa erikseen hyväksyttävästi suoritettava kielioppitentti. Tentin suoritustapa määritellään ensimmäisessä tapaamisessa. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa verkko-opetuksena. Tentittävä kirjallisuus 1. Grunthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Keuruu: Otava. 2. Lerkkanen, M-L Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY 3. Alho, I. & Kauppinen, A Käyttökielioppi. Helsinki: SKS. (soveltuvin osin) 4. Linna, H Lukijaksi. Alkuopetuksen kirjallisuuskasvatus. Helsinki: Sanoma Pro. 5. Lisäksi opiskelijalla on oltava käytössään jokin peruskieliopin sisältävä teos. ROKL0803 MO2 Matematiikka Yliopistonlehtori Tomi Kärki Opiskelija - osaa kuvata matematiikan luonnetta oppiaineena ja tieteenä sekä tuntee matematiikan opetukseen liittyviä tutkimustuloksia - hahmottaa perusopetuksen luokkien 1-6 matematiikan tietoaineksen - hallitsee peruskoulun matematiikan sisältöjä ja osaa soveltaa niitä ongelmanratkaisutilanteissa - osaa selittää ja havainnollistaa matemaattisia käsitteitä ja periaatteita sekä antaa näistä arkielämään liittyviä esimerkkejä - osaa käyttää matematiikan opetuksessa erilaisia välineitä ja työtapoja - ymmärtää monipuolisesti lukukäsitteen, osaa konkreettisesti havainnollistaa lukuja ja laskutoimituksia sekä soveltaa niitä matemaattisissa tilanteissa - perusasteen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta - matematiikan opetuksen didaktisia periaatteita - perusasteen matematiikan sisällöistä luvut ja laskutoimitukset, geometrian perusteet, prosenttilaskenta, yhtälöt ja epäyhtälöt, verrannollisuus ja funktiot Pienryhmäopetus 40 t, itsenäinen työskentely 120 t Kirjallinen tentti TAI essee + aineenhallinnan tentti+ harjoitustyö(t) + osallistuminen opetukseen. Osallistuminen pienryhmäopetukseen

7 Kirjallisessa tentissä tentittävä kirjallisuus: 1. Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) Matematiikka näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti koulutuksen tutkimuslaitos, (soveltuvin osin) 2. Krzywacki, H., Juuti, K., Lampiselkä, J (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. (soveltuvin osin). Oheiskirjallisuus: 1. Bernoulli, L., Ketola, E. & Tuominen, A Matematiikan tietokirja Alakoulun oppimäärä ja didaktiikka. Helsinki: Tammi. ROKL0804 MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 3 op Yliopistonlehtori Lauri Kemppinen a. historia Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun historian opetuksen tavoitteita ja pystyy kertomaan, millaisia opetuksen keinoja historianopettajan tulisi tavoitteiden mukaisessa opetuksessa käyttää. Opiskelijalle rakentuu kurssin aikana käsitys oppilaan toiminnallisuutta ja aktiivisuutta painottavasta historian didaktiikasta siten, että hän pystyy suunnittelemaan oppilaita aktivoivia historian oppitunteja. Opiskelija osaa suunnitella historian oppitunnin ja asettaa sille mielekkäät tavoitteet. Opiskelija osaa erottaa Euroopan historian keskeisimmät epookit ja pystyy kuvailemaan niihin liittyviä murroksia ja jatkuvuuksia. Opiskelija tuntee lähdekritiikin käsitteen ja pystyy soveltamaan lähdekriittistä ajattelutapaa osana oppiaineksen valintaprosessia ja oppitunnin suunnittelua. b. yhteiskuntaoppi Opiskelija osaa kuvailla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kirjattuja alakoulun yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita, ja pystyy kertomaan, mitä aktiivinen ja kriittisesti ajatteleva kansalaisuus merkitsee. Opiskelija ymmärtää yhteiskuntaopin didaktista ajattelua, osaa selittää sen lähtökohdat ja pystyy muodostamaan opetussuunnitelman mukaisia didaktisia ratkaisuja. Opiskelija osaa selittää, millaiseen ajatteluun ja traditioon yhteiskuntaopin oppiaineen pohjautuu. Opiskelija osaa arvioida ja eritellä erilaisia tapoja rakentaa osallistuvaa ja demokraattista toimintakulttuuria koulussa. a. historia - historia oppiaineena perusopetuksen opetussuunnitelmassa: toiminnallisuus ja aktivointi, oppilaslähtöisyys, ongelmalähtöisyys, oppiaineksen keskeiset sisällöt (teemojen tasolla), havainnollistamisen keinoja, mukauttamisen keinoja, oppilasarviointi - näkökulmia historiankirjoitukseen (kansallinen vs. kansainvälinen näkökulma) - historiatietoisuus (historian nykyisyytenä) - historiallisen tiedon erityispiirteet - historian ymmärtämisen ja oppimisen kysymyksiä b. yhteiskuntaoppi - perusopetuksen opetussuunnitelman alakoulun yhteiskuntaopin sisällöt ja tavoitteet - aktiivinen kansalaisuus ja ihmisoikeudet - media demokratiassa ja demokraattinen yhteiskunta - oma talous, työnteko ja säästäväisyys - arkielämä ja oman elämän hallinta - kuntatalous ja valtiontalous - oma yhteiskunnallinen identiteettini - aktiivinen kansalaisuus ja opettajuus

8 Pienryhmäopetus 24 t, itsenäinen työskentely 56 t Toteutustapojen lisätiedot Opintojakso sisältää 2 h opintokäynnin Kirjallinen tentti + harjoitustyö(t) + osallistuminen opetukseen. Luennot tentitään opintojakson kirjallisen tentin yhteydessä. Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja opintokäynnille Tentittävä kirjallisuus: 1. Virta, A Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa? Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. (Luennoitsijan määrämä laajuus.) 2. Kemppinen, L Tarinat historiallisen päättelyn virittäjinä. Teoksessa Rönkkö, M.-L., Lepistö, J. & Kullas, S. (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Rauman opettajankoulutuslaitos. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut lukiossa valinnaista Suomen historian opintojaksoa, on hänen tentittävä edellisten teosten lisäksi teos 3. Vapautus teoksesta tulee hakea opintojakson vastuuopettajalta ennen tenttiin ilmoittautumista. 3. Virrankoski, P tai uudempi. Suomen historia - maa ja kansa kautta aikojen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia n:o Hämeenlinna: SKS. Teoksesta tentitään sivut (mikäli käytetään eri painosta kuin 2012, niin tenttialue on kivikaudesta Suomen sodan loppuun). ROKL0805 MO4 Uskonto 3 op Lehtori Hanna Alho-Kivi Opiskelijalla - on valmiudet uskonnollisen ajattelun ymmärtämiseen - on aineenhallinnalliset ja didaktiset valmiudet opettaa uskontoa perusopetuksen luokilla uskonnonopetuksen teoreettisia lähtökohtia: uskonnon ymmärtäminen ja oppiminen sekä eettiset kysymykset ja moraali - uskonnon opetussuunnitelma - uskonnonopetuksen työmuodot - erilaisuuden kohtaaminen ihmisyhteisössä - monikulttuurisuus ja uskonnot Pienryhmäopetus 18 t, itsenäinen työskentely 62 t Toteutustapojen lisätiedot Jaksolla käsitellään aineenhallintaa, ainedidaktiikkaa sekä monikulttuurisuuden ja uskontojen kohtaamista Harjoitustyö Osallistuminen pienryhmäopetukseen

9 Oheiskirjallisuus: Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) (2005) Uskonnon opetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja. ROKLXXXX MO5-7 Ympäristöoppi 9 op Opettaja Minna Hämäläinen, yliopisto-opettaja Tiina Laukkanen, koulutussuunnittelija Pirjo Lehti Opiskelija tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalojen merkityksen ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toiminnassa. Opiskelija osaa tukea oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Opiskelija on perehtynyt ympäristöopin eri tiedonalojen keskeisiin käsitteisiin sekä tiedonhankinta-, esittämis- ja tulkintataitoihin. Opiskelija hallitsee 1-6 luokkien ympäristöopin opetukseen soveltuvia työtapoja ja opetusmenetelmiä ja pystyy yhdistämään luonnontieteellisen ajattelun osaksi opetustaan. Opiskelija osaa käyttää luonnontieteellisiä tietolähteitä sekä perusopetukseen 1-6 luokille soveltuvia opetus- ja tutkimusvälineitä. - luonnon perusrakenteet ja ilmiöt - tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ympäristöopin opetuksessa - biologia osana luonnontieteiden oppimista - pedagogiset mallit biologian opetuksessa - biologian peruskäsitteistö - lajintunnistuksen perusteet - maantieteellinen maailmankuva ja planetaarisuus - maantieteellisten ilmiöiden opettaminen - kartta, kartasto, graafisuus ja maantieteellisen tiedon kuvaaminen - ympäristökasvatuksen perusteet, maantieteellinen ympäristösuhde - aine, energia, sähkö ja magnetismi, mekaniikka - yksinkertaiset kokeelliset tutkimukset ympäristön ilmiöiden tutkimisessa ja johtopäätösten tekeminen - turvallisuus luonnontieteellisissä kokeissa ja laboratoriossa Pienryhmäopetus 58 t, itsenäinen työskentely 182 t Kirjallinen tentti + opintotehtävät + osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t). Kirjallinen tentti fysiikan ja kemian keskeisistä käsitteistä Eläin- ja kasvilajitunnistustentit. Osallistuminen pienryhmäopetukseen. Oheiskirjallisuus: 1. Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S Maailma minussa minä maailmassa, Maantieteen opettajan käsikirja. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. 3. Cantell, H. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, s

10 4. Aspholm, S., Hirvonen, H., Lavonen, J., ym Aine ja energia. Kemian tietokirja. 5. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin) 6. Aspholm, S., Hirvonen, H., Lavonen, J., Penttilä, A., Saari, H., Viiri, J. & Hongisto, J Fysiikan tietokirja. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin) 8. Muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. ROKL0808 MO8 Kuvataide Yliopisto-opettajat Maija Esko ja Hanna Niinistö Opiskelija hallitsee perusopetuksen luokkien kuvataideopetuksen keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit ja työtavat. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista kuvataidepetusta. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja kuvataiteeseen liittyviä kulttuurilaitoksia. Hän hallitsee kuvataiteelle tyypillisiä tiedonhankinnan ja tietämisen tapoja ja keskeisiä kuvataidekasvatuksen teorioita. - Visuaalinen kulttuuri - osaa analysoida ja tulkita visuaalisen kulttuurin teoksia (taideteokset, mediaesitykset, arkkitehtuuri, muotoilu ) - hallitsee kuvailmaisun (grafiikka, piirustus, maalaus, rakentelu, elokuva, valokuva ) esitystavat, perustekniikat ja niiden koulusovellukset, välineet ja materiaalit ja osaa soveltaa niitä opetukseen Kuvataiteen opetussuunnitelmat ja oppimateriaali - tuntee kuvataidepedagogiikkaan liittyviä oppimateriaaleja - ymmärtää kuvataidekasvatuksen prosessinomaisen luonteen ja eheyttämismahdollisuudet - osaa hyödyntää opetuksessa ajanmukaisia opetustapoja ja välineitä Luento-opetus 8 t, pienryhmäopetus 40 t, itsenäinen työskentely 112 t Kuvalliset ja kirjalliset harjoitustyöt + osallistuminen opetukseen. Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja osallistuminen pienryhmäopetukseen. Opintomatka. Oppimisprosessin koonti kurssin päätteeksi. 1. Heinimaa, E., Perttilä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P Kirja kuvista 1 2. Opettajan opas. Helsinki: WSOY. 2. Heinimaa, E., Perttilä, H., Suvanto & T., Tammioja, S Kirja kuvista 3-4. Opettajan opas. Helsinki: WSOY. 3. Heinimaa, E., Perttilä, Suvanto, T., Tammioja, S. & Viitanen, P Kirja kuvista 5-6. Opettajan opas. Helsinki: WSOY. 4. Räsänen, M Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 5. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004; kuvataide. Helsinki: Opetushallitus. 6. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 (luonnos); kuvataide. Helsinki: Opetushallitus. 7. Ajankohtaiset artikkelit

11 ROKL0907 MO9 Käsityö Yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö Opiskelija saa valmiudet opettaa käsityötä perusopetuksen luokilla 1-6. Hän hallitsee kokonaisen käsityöprosessin sekä työvälineiden turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Hän tuntee perusopetuksen käsityössä käytettäviä materiaaleja ja työtapoja ja osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida käsityön opetukseen soveltuvia aihekokonaisuuksia. - käsityön peruskäsitteistö ja perustekniikat - kokonaisen käsityöprosessin ymmärtäminen ja hallinta - käsityön opettamisen perusteet luento-opetus 4 t, ryhmäopetus 44 t, itsenäinen työskentely 112 t Toteutustapojen lisätiedot Pienryhmäopetuksesta 22 tuntia on 12 hengen pienryhmissä tapahtuvaa teknisen työn sisältöalueen ja 22 tuntia 12 hengen pienryhmissä tapahtuvaa tekstiilityön sisältöalueen opetusta. Essee ja harjoitustyöt Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa. Opintojaksotyöt ja raportointi (portfolio), didaktiset tehtävät. Oheiskirjallisuus: 1. Lepistö, J Käsityö kasvatuksen välineenä. Seurantatutkimus opiskelijoiden käsityötä koskevien käsitysten jäsentyneisyydestä ennen luokanopettajakoulutuksen käsityön peruskurssin opintoja ja niiden jälkeen. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 219. (soveltuvin osin) 2. Lepistö, J. & Rönkkö, M-L Käsityön opetukseen sisältyy monipuolisesti taitoa, kulttuuria ja yritteliäisyyttä. Teoksessa Rönkkö, M.-L., Lepistö, J. & Kullas, S. (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Rauman opettajankoulutuslaitos. 3. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY. 4. Inki, J. Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) Käsityön työturvallisuusopas perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (Oppaat ja käsikirjat 2011:15). 5. Opetuksen alussa ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali. ROKL0810 MO10 Musiikki Yliopisto-opettaja Kristi Sihvonen Opiskelija hallitsee perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman toteutuksessa tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Opiskelijassa syntyy myönteinen suhde musiikkiin, kiinnostus musiikin opettamiseen ja innostus sekä rohkeus musiikillisen osaamisen kartuttamiseen. Opiskelija osaa toteuttaa moniarvoista lähestymistapaa suosivaa musiikinopetusta sekä hyödyntää opetuksessaan luovia voimavaroja ja taitoja.

12 - musiikinteoriaa - musiikkiteknologiaa - musiikkiliikuntaa - pianon, koulu- ja yhtyesoitinten sekä laulun perusteet, soiton ja laulun opettaminen sekä kaikkien edellisten soveltaminen opetuksessa - keskeisimmät didaktiset periaatteet musiikkikasvatusmenetelmät musiikin opetustavat Pienryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 112 t Toteutustapojen lisätiedot Pienryhmäopetusta 48 tuntia, josta 38 tuntia koko ryhmässä tapahtuvaa ja 10 tuntia 8 hengen pienryhmissä tapahtuvaa pianonsoitonopetusta (pianossa jako kahteen tasoryhmään). Kokonaisuus muodostuu osasuorituksista, jotka ovat musiikin didaktiikka demonstraatiosarja, pianonsoiton opinnot ja kirjatentti. Harjoitustyö(t) + essee + osallistuminen opetukseen. Oheiskirjallisuus: 1. Monisteita ja verkkomateriaaleja 2. Voimassa olevat valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, musiikin osuus. Helsinki: Opetushallitus 3. Louhivuori.J., Paananen,P. & Väkevä, L Musiikkikasvatus-näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Fisme ry. 4. Ahonen, K Johdatus musiikin oppimiseen. Helsinki: Finn Lectura. 5. Palas, R Taidemusiikki tutuksi. Helsinki: Otava. ROKL0811 MO11 Liikunta : Yliopisto-opettaja Kimmo Koivisto : Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Lisäksi opiskelija on saanut valmiuksia kehittyä liikunnan opettajana ja on perehtynyt eri näkökulmista alakoulun liikuntakasvatukseen. : - liikunnan merkitys alakouluikäisen lapsen kasvulle ja kehitykselle - lapsen liikuntakykyisyyden kehittämisen lähtökohdat - erilaisten liikuntaympäristöjen ja -sisältöjen mahdollisuudet liikunnan oppimisessa ja opettamisessa : Pienryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 112 t : Raportti + osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t). : Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen. Jaksoon sisältyvässä harjoitustyössä on tavoitteena perehtyä alakoulun liikunnanopetukseen käytännön orientaatiojakson avulla. Jakso sisältää tuntien suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä ko. koulun liikuntakasvatukseen perehtymistä. : :

13 : Oheiskirjallisuus raporttia varten: 1. Jaakkola, T., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J Koulun liikuntakasvatus oppimisvalmiuksien luojana sekä lasten kasvun ja kehityksen tukena. Teoksessa Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.) Taide ja taito kiinni elämässä! Helsinki: Opetushallitus, Verkkojulkaisuna: 2. Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan (sivut 16-63, , ). Helsinki: WSOY. 3. Tammelin, T. & Karvinen, J. (toim.) Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille vuotiaille. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Verkkojulkaisuna: 4. Voimassa oleva valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, liikunnan osuus. Helsinki: Opetushallitus. 5. Opintojakson alussa sovittavat kolme ajankohtaista artikkelia. Muu oheismateriaali: 1. Ojanaho, M., Pehkonen, M. & Penttinen, S Sportfolio - liikunnan 2. opettamisen aapinen. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. Verkkojulkaisuna: 3. Nupponen, H. & Penttinen, S Taitavaksi liikunnan opettajaksi alakouluun. Teoksessa M.-L. Rönkkö, J. Lepistö & S. Kullas (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos, Opetushallituksen liikunnan sivusto, ROKL0854 MO12 Projekti 3 op Yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö, koulutussuunnittelija Pirjo Lehti ja yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa perusopetuksen opetusryhmälle ajankohtaiseen teemaan liittyvän projektin. Opiskelija perehtyy erilaisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin sekä osaa käyttää joitakin opetusmenetelmiä tai oppimisympäristöjä. Lisäksi opiskelija syventää tietämystään luokanopettajan työnkuvasta. - projektin toteuttaminen perusopetuksessa - luokanopettajan työnkuva ja markkinatilanne Luento-opetus 2 t, pienryhmäopetus 6 t, itsenäinen työskentely 72 t Toteutustapojen lisätiedot Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projekti/käytännön työ. Jakso sisältää työskentelyä perusopetuksen vuosiluokilla projekti / käytännön työ + osallistuminen opetukseen. Hyväksytty/hylätty Sovitaan jakson alussa. Lisäksi opintoihin sisältyy työnhakuvalmennus osuus noin 10h.

AILO - OPINNOT 60 op. Opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

AILO - OPINNOT 60 op. Opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ AILO - OPINNOT 60 op Opetussuunnitelma 2015 2016 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ ROKL0999 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineenopettajille 60

Lisätiedot

AILO - OPINNOT 60 op. Opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

AILO - OPINNOT 60 op. Opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ AILO - OPINNOT 60 op Opetussuunnitelma 2014 2015 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ OPETUSSUUNNITELMA ROKL0999 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot aineenopettajille

Lisätiedot

AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ

AILO - OPINNOT 60 op. Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ AILO - OPINNOT 60 op Valinnan ehdot ja opetussuunnitelma 2014 2015 OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMAN YKSIKKÖ VALINNAN EHDOT Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Lisätiedot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op maahanmuuttajataustaisille, 2016 2018

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op maahanmuuttajataustaisille, 2016 2018 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op maahanmuuttajataustaisille, 2016 2018 Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee luokanopettajan työssä vuosiluokilla 1

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPIN- NOT 60 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPIN- NOT 60 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE Asialiite 14/13.5.2014 1 (11) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPIN- NOT 60 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE Valintaperusteet v. 2014

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Käsityön perusteita perusopetuksen opettajille 30 op. (KäPOP-koulutus 2012-2013)

Käsityön perusteita perusopetuksen opettajille 30 op. (KäPOP-koulutus 2012-2013) Käsityön perusteita perusopetuksen opettajille 30 op (KäPOP-koulutus 2012-2013) Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Sat@Oppi järjestää luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p

POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p POM-OPINNOT ERITYISOPETTAJAOPISKELIJOILLE Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Alkukasvatuksen perusopinnot Turku 25 op Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan

Alkukasvatuksen perusopinnot Turku 25 op Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan 22.8.2013 hr Alkukasvatuksen perusopinnot Turku 25 op Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan Järjestäjä Turun kesäyliopisto Perusopintojen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alkukasvatusikäisen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op

Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen opintokokonaisuus 25 op Valintaperusteet Opiskelija voi hakeutua suorittamaan joko koko kokonaisuutta tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintoihin valitaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 op TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2016 2021 RAKENNE 1. LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA 5op 2. LIIKUNTAPEDAGOGIIKAN SOVELTAMINEN 10 op 3. KOULULIIKUNNAN HAVAINNOINTI JA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

KSP4 Tuotesuunnittelu 3 op: Opintojaksolla perehdytään käsityön tuotesuunnittelun perusteisiin.

KSP4 Tuotesuunnittelu 3 op: Opintojaksolla perehdytään käsityön tuotesuunnittelun perusteisiin. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö, Sat@Oppi järjestää luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun 30 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

8.5 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 60 op

8.5 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 60 op 8.5 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille 60 op Osaamistavoitteet Asetuksen (A 794/2004) mukaisesti yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan opetussuunnitelmaprosessissa? Miten tänä syksynä edetään? Aikataulu Valtioneuvoston

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen p POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto

Ilmiökeskeinen pedagogiikka. Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Ympäristöoppia opettamaan

Ympäristöoppia opettamaan Ympäristöoppia opettamaan Kalle Juuti Ympäristöoppi palaa vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman myötä peruskoulun alaluokkien oppiaineeksi. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa biologia ja maantiede

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Moni-Opet Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus Kursseja monikulttuuriseen kouluun ja varhaiskasvatukseen

Moni-Opet Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus Kursseja monikulttuuriseen kouluun ja varhaiskasvatukseen Moni-Opet Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus Kursseja monikulttuuriseen kouluun ja varhaiskasvatukseen Vastuuhenkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettajat Jenni Alisaari ja Heli Vigren Osaamistavoitteet: -

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot