Vuorimiesyhdistys - ~ergsmannafareningen r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorimiesyhdistys - ~ergsmannafareningen r.y."

Transkriptio

1

2 Monisteen julkaisi ja Vuorimiesyhdistys - ~ergsmannafareningen r.y.

3 RADIOAKTIIVISTEN Dosentti Heikki Miini, Geologinen tutkimuslaitos Viime aikoina on julkisuudessa paljon keskusteltu ydinvoimalai- tosten tuottamista radioaktiivisista jatteista eli ydinjatteista. Halya ovat olleet nostamassa lahinna ihmisen elinympariston ja luonnon saastumisesta huolestuneet henkilot. Be uskovat, et- tei ydinjatteita pystyfa hallitsemaan ja etta sentahden ydinvoimalaitosten kaytto aikaa myaten koituu ihmiskunnalle tuhoi- saksi. Sensi j aan energiapolitiikasta vastaavat viranomaiset ja organisaatiot yleensa pitavat koko ydinjatehuoltoa luonteen- omaisena teknisena, paapiirteiltaan selvana prosessina, jonka vaihtoehtojen valinnas-ta ja yksityiskohdista paatetaan aivan normaalisti ydinvoirnalaitosten edistyvan kayton myota. Keskei- sena ratkaisuvaihtoehtona on ydinjatteiden lopullinen sijoitta- minen geologisiin muodostumiin - nimenomaan syvalle kalliope- raan -, joten ongelmaa on syyta tarkastella erityisesti geolo- gian ja kalliorakentamisen kannalta. Voimalaitosten tuottamat radioaktiiviset jatteet voidaan jakaa kahteen paaryhmaan: 1. ydinvoimalaitoksen kayt6n aikana syntyvat alhais- ja keski- aktiiviset ns. ydinvoimalajatteet (reaktorijatteet), jotka on pidettava eristettyina biosfaarista enintaan muutamia satoja vuosia; naiden valiaikaiseen varastointiin ja lopul- liseen sijoittamiseen riittavat hyvin pinnalliset tilat, joskin myos kalliosijoitusta on pidettava kysymykseen tule- vana vaihtoehtona, 2. korkea-aktiivinen transuraanipitoinen kaytetty polttoaine ja/tai sen jalleenkasittelyjate, j otka vaativat satojentuhansien vuosien eristamista biosfaarista; radioaktiivisuu- den ja sen aiheuttaman lammonkehityksen pienentamiseksi na- ma jatteet on kuitenkin ensin varastoitava valiaikaisesti niita tuottavien laitosten toimesta vahintiian noin kymmeneksi vuodeksi ennen niiden sijoittamista kallioon. Vaikka siis Suomesta ulkomaille kasiteltavaksi lahetettya kaytettya ydinpolttoainetta jouduttaisiin ottamaan takaisin

4 korkea-aktiivisena jalleenkasittelyj$itteens, sen sijoittaminen kallioon ei tule kysymykseen viela 1980-luvulla. Ydinjatteiden sijoittaminen kallioon ei niinollen ole Suo- messa viela kovin ajankohtainen ongelma. Tarvittavia kalliotut- kimuksia on silti jo korkea aika ryhtya kaynnistamaan, jotta asianomaiset paikanvalinta- ja konstruktioratkaisut voitaisiin aikanaan tehda ilman haitallisia viivytyksia. Tahan tahtaava geologinen tutkirnusprojekti onkin sen vuoksi Kauppa- ja teol- lisuusministerion toimesta kaynnistetty Geologisessa tutkimus- laitoksessa kevaalla Hankkeen ollessa vasta aivan alul- laan ei sen tuloksista kannata viela puhua. Rajoitunkin seu- raavassa vain tiettyihin, toivottavasti nimenomaan kallioraken- tajia ja rakennusgeologeja kiinnostaviin nakokohtiin. Ongelman laajuus ja luonne. Eraan amerikkalaisen arvion mukaan /Information from Energy Research and Development Administra- tion (GRDA), USA, 2: 47, 1976/ Yhdysvaltoihin kaavailtujen kor- kea-aktiivisen jatteen kuuden kalliovaraston rakennuskustannuk- set ovat yhta kohden keskimaarin 200 miljoonaa dollaria. Kus- tannuksiin vaikuttaa. paitsi jatteiden maara ja laatu seka kal- lion rakennettavuus, oleellisesti myos kallion sovel tuvuus ra- dioaktiivisuuden levigmista rajoittavaksi esteeksi. Ihminen ja hiinen elinympiiristonsa on kaikissa ratkaisuissa aina luotetta- Vasti suojattava seka suoralta etta epasuoralta radioaktiivi- selta sateilylta. Suomessa suoritetut kalliotutkimukset seka vastaavilla peruskallioalueilla erityisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruot- sissa nimenomaan ydinjatteiden sijoittamista varten tehdyt laa- jat selvitykset osoittavat, ettii maamme kallioperasta on loydet- tavissa korkea-aktiivisten ydinjatteiden lopulliseen sijoituk- seen sopivia rnuodostumia. On uskottavissa, etta tahan asti sato- j a m i l j oonia vuosia stabiileina pysyneet muodostumat pysyvat edelleenkin riittavan stabiileina, kunhan vain tata olosuhtei- den stabiilisuutta ei jarkyteta itse jatteiden sijoittarnistoi- menpiteilla. Toisaalta ihminen voi teknisilla toimillaan myas lisata kallion stabiilisuutta.

5 Ydinjatteiden radioaktiivisuuden leviaminen estetaan aina aluksi jatteen hallitulla kasittelylla (jaahdytys, erottelu osiin, olomuodon saately, pakkaus- ja eristysmateriaalien ja -konstruk- tioiden valinta, jne.) ennen sen kallioon sijoittamista. Geolo- giset muodostumat joutuvat vastaamaan eristyksesta vasta nukli- dim lapaistya itse jatesailioiden metallikuoret, niiden ymparil- le pannun savikerroksen ja muut mahdolliset eristysaineet. Vaik- ka taman lasketaan tapahtuvan vasta satojen vuosien kuluttua, taataan ydinjatteen vaadittu lopullinen huolloton eristys aina viime kadessa juuri sopivan geologisen muodostuman valinnalla si j oituspaikaksi. Siksi kukin mahdollinen si j oituspaikka on tut- kittava tarkkaan sen ainutkertaisten geologisten ja kallioteknisten teki j oiden mukaisesti. - Kalliotutkimukset. Tarvittavien geologi sten tutkimusten paatavoitteina on: - maarittaa ja mitata ne kallio-ominaisuudet, ilmiot ja tekniset parametrit, jotka on tunnettava turvallisten mitoitusten saamiseksi; maarittaminen sisaltaa talloin myos tekijoiden merkityksen selvittamisen muiden vaikuttavien tekijoiden ku- ten ekologisten, juridisten, poliittisten yms. seikkojen rin- nalla, - valita jatteiden sij oitukseen sopivien paikkojen joukosta edullisin (edullisimmat). Geologisten tutkimusten perusteella tulisi voida ennustaa kallion kayttaytymista sato ja tuhansia vuosia eteenpain. Selvi- tettavat tekijat voidaan jakaa neljaan eriluonteiseen ryhmaan: 1. kysymykseen tulevien muodostumien - rakenteelliset olosuhted j a materiaaliominaisuudet; rikkonaisuus, huokoisuus, aniso- tropia, epahomogeenisuus, jannitystila, lammonj ohtavuus, lu- j uus- j a muodonmuutosominaisuude t, 2. kyseisiin muodostumiin kohdistuvat Gtkuvat - ja periodiset - geologiset prosessit; maan kohoaminen, ilrnastolliset lampo- tilavaihtelut seurauksineen (merenpinnan vaihtelut ja mahdol- liset jaakaudet), pohj aveden liike, kallioperan vuoksi-luode liike, my6s kallion reologiset ilmiot,

6 3. mahdolliset satunnaiset katastrofi-ilmiot kuten maanjaristykset, meteoriitti-impaktit ja vulkaaniset purkaukset, 4. ne seurausilmiot j a ymparistoolojen muutokset, - joita j atetilojen louhinta ym. tekniset toimenpiteet seka itse jatteet kalliossa aiheuttavat; mahdolliset kalliosortumat ja -vuodot, lampotilan nousu ja sen vaikutukset, pohj aveden mahdollinen konvektio, kallion ja eristysaineiden kemiallinen rapautuminen, nuklidien eteneminen raoissa ja itse kivessa yms. Merkittavin luonnollinen mekanismi, joka voi kuljettaa radionuklideja syvalta kalliosta biosfaariin, on kalliopohjaveden toiminta. Pohjavesi voi l) syovytaa jatesiiilioita, 2) toimia liuenneita radionuklideja levittavana valiaineena ja 3) liikkuessaan kuljettaa mukanaan radionuklideja. Siksi erityisesti hydrogeologiset tekijat ja niiden selvi ttamiseen soveliaat mene telmat ovat kalliotutkimuksen keskeisia kohteita. Eraat havainnot luonnollisen spontaanin fission tuottamien radionuklidien leviamisesta prekambrisissa muodostumissa - mm. Oklon "luonnonreaktorista" Gabonissa - osoittavat, etta radionuklidien liike voi m i l j 00- nienkin vuosien aj anj aksoina pysya sangen raj oittuneena. Talttamattomien kalliotutkimusten suuruusluokan arvioimisaksi voidaan todeta, etta ydinjatteiden lopullista sijoittamista koskevat ratkaisut tehdaan useiksi vuosisadoiksi, ellei -tuhansikai, mika on taysin uutta nykyaikaisessa rakennustoiminnassa. Tavanomaisissa maanalaisissa rakennushankkeissa (kaivokset, tunnelit, oljy- ym. varastot) niiden geologisten edellytysten riittavan selvittarni~en kustannusten voidaan arvioida olevan pyoreasti 3-10 % louhinnan kokonaiskustannuksista. Ydinjatteiden lopulliseasa sijoituksessa kallioon turvallisuuden vaatimat ennakkoselvitykset ovat suhteellisesti paljon vaativampia. Yhdysvalloissa kyseisten geologisten tutkimusten rahallinen suuruusluokka pelkastaan vuonna 1977 on arvioitu noin 38 miljoonaksi dollariksi /ERDA, 1976/. Ruotsin ydinjateprojektissa, j ossa kalliotutkimuksilla on keskeinen osuus, vuoden 1977 maararahaa nostettiin hilj attain 40: sta 52: een m i l j oonaan kruunuun /Karnbranslesakerhe t- inf ormation 4, 1977/. Kaivostilat. Mahdollisina jatevarastoina voidaan joskus pitaa jo olemassaolevia kalliotilo ja, esim. kaivoksia. Korkea-aktiivisten

7 jatteiden sijoittamiseen nama ovat kuitenkin yleisesti ottaen soveltumattomia, silla: 1) kaivokset ovat aina geologisesti epahomogeenisissa ja yleensa melko rikkoutuneessa kalliossa, 2) kaivostilojen pitaminen riittavan vedettomina olisi tyolasta, 3) kaivostilojen louhinta on muuttanut kallion jannitystilaa ja kaynnistanyt ymparistossa kauan jatkuvia muodonmuutoksia, 4) itse kaivostilat ovat konstruktioiltaan sopimattomia seka syvyysasemaltaan ja turvallisuudeltaan. ubein riittamattomia, 5) jatteiden sijoit taminen kaivoksiin estaisi niiden muuten mahdollisen tuotannon tulevaisuudessa, 6) useimmat kaivokset sijaitsevat kaukana ydinvoimalaitoksista ja rannikolta, ja niiden ymparille on kehittynyt asutusta ym. toimintoja, jotka karsisivat jatteidensi joitustoiminnoista. Kaivostiloilla on kuitenkin huomattava merkitys ydinjatteiden varastointitutkimusten kannalta. gnsinnakin kaivokset tarj oavat tai ovat tarjonneet, padtsi arvokkaita suoranaisia louhinta- ja kalliorakennusteknisia kokemuksia, erityisesti rnahdollisuuden tutkia vaikuttavia kallio-orninaisuuksia, -01osuhteita ja -ilmioita -- in situ eli sopivissa syvyyksissa itse geologisten muodostumien sisassa. Tallaista analogiatietoa tarvitaan simuloitaessa e tukateen j onkin toisen, varsinaisen potentiaalisen si j oituspaikan vastaavia seikkoja. Kaivos- ym. maanalaiset kalliotilat ovat valtt~mattomia myos tarvittavien uusien mittaus- ja tutkimusvalineiden seka -menetelmien kokeiluun ja kehittelyyn. --- Kalliopergn geologisista, jopa satoj en rnilj oonien vuosien ilmi6ista on olemassa luotettavaa havaintoaineistoa runsaasti. Sen perusteella voidaan arvioida, etta maamme kallioperan runsasrakoisen pintakerroksen alla on ehj ia lohkoja, j otka tarjoavat suhteellisen hyvat yleisedellytykset ydinjatteiden lopulliseen sijoittamiseen. Vaihtoehtoratkaisut hallitaan teoriassa paapiirteiltaan; kalliotutkimusten tulokset tulevat vaikuttamaan ratkaisevasti lahinna paikanvalintaan seka tarvittavien tilakonstruktioiden ja teknisten toimenpiteiden mitoitusten yksityiskohtiin.

8

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Hyvä tietää uraanista

Hyvä tietää uraanista Hyvä tietää uraanista Sisällysluettelo Uraani energialähteenä...3 Uraani polttoaineena...3 Uraanin käytön historia...3 Uraanin riittävyys...4 Uraani energiaintensiivistä polttoainetta...5 Polttoainekierto...6

Lisätiedot

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry. 1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA Uuden puheen johtajan Ydihjatehuollon yleismaaijmatnnen.... Ydil}jatteet valvonnanja. V(lrautumisen kohteena..

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 8 0 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Kari Rasilainen, Vesa Suolanen & Seppo Vuori Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Turvallisuusanalyyseissa laskettujen säteilyvaikutusten havainnollistaminen

Lisätiedot

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry.

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. 28.2.2001 2 Tämä on Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry:n lausunto kauppa- ja

Lisätiedot

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin

Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2127 Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin Seppo Vuori, Risto Lautkaski, Antti Lehtilä & Vesa Suolanen VTT Prosessit ISBN 951 38 5947 9 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA SISALTO URAANI 200 V JA FISSIO 50 V. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry

YDINTEKNIIKKA SISALTO URAANI 200 V JA FISSIO 50 V. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry @ YDINTEKNIIKKA SISALTO URAANI 200 V JA FISSIO 50 V K1vesta sahkoa Suomen tie ydinenergian hyvakslkayltajaksl - kohokohtia Ja mieleenpamumia

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 3 2011 Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus s. 4 Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 OL3:n koulutussimulaattorin

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998

Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 FI9800103 STUK-A152 Maaliskuu 1998 Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus röntgendiagnost iikassa 1 998 A. Servomaa (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Puiteohjelma tutkimuskaudelle 2002-2005 Toinen päivitetty painos Kari Rasilainen Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) asetti maaliskuussa 2000

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Neutriinot paljastavat maapallon salat

Neutriinot paljastavat maapallon salat Neutrinica Oy Juha Peltoniemi 26.03.2008 Neutriinot paljastavat maapallon salat Tiedämme ällistyttävän vähän maapallon sisäosien olosuhteista. Auringonkin sisus on mallinnettu paljon paremmin kuin maapallon.

Lisätiedot

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life TEP-tiedote 1/2010 TEEMA: Suomen energiaratkaisut Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life Sisällysluettelo Enemmän vähemmällä 3 Jouko Niemi Kööpenhaminan ilmastokokous

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI TOIMINTOLASKENTAMALLIN AVULLA Case X Oy

ASIAKASKANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI TOIMINTOLASKENTAMALLIN AVULLA Case X Oy ASIAKASKANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI TOIMINTOLASKENTAMALLIN AVULLA Case X Oy Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Maija Pajukoski 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET

SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET SÄTEILY JA MAAPERÄN LUONNONVARAHANKKEET FCG Finnish Consulting Group Oy Suomessa uraanimalmin mahdollisesta louhinnasta aiheutuvat ympäristöongelmat ovat viime vuosien aikana aiheuttaneet kärkevääkin keskustelua.

Lisätiedot

Avoin kirje työ- ja elinkeinoministeriölle, STUK:ille, Posivalle sekä kaikille Suomen hallituksen jäsenille

Avoin kirje työ- ja elinkeinoministeriölle, STUK:ille, Posivalle sekä kaikille Suomen hallituksen jäsenille Avoin kirje työ- ja elinkeinoministeriölle, STUK:ille, Posivalle sekä kaikille Suomen hallituksen jäsenille 28.12.2012 Posiva jätti työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen KBS-3 menetelmään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 1 TOIVO YLÄRANTA Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta ARJA PAASIKALLIO Keskuslaboratorio Radionuklidien siirtyminen

Lisätiedot

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT

RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 1 RAPORTTI: TALVIVAARAN SANEERAUKSEEN LIITTYVÄT PIILORISKIT 11.2.2014 Tämä raportti on tehty Suomen luonnonsuojeluliiton pyynnöstä, ja suunnattu kaikille Talvivaaran saneeraukseen liittyville osapuolille.

Lisätiedot

28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN

28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN 28.05.2008 Neutrinica oy Raportti ν-2008-1 MAANALAISEN FYSIIKAN TUTKIMUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN SUOMEEN TIIVISTELMÄ Maan alla tehdään kokeellista tutkimusta suojassa maan pinnalla vallitsevalta taustasäteilyltä

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

Suomen ym päristö 305. Lauri Etelämäki. Veden käyttö. Suomessa HELSINKI 1999 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS

Suomen ym päristö 305. Lauri Etelämäki. Veden käyttö. Suomessa HELSINKI 1999 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS 1 4........ 9... :0 :Q Ih : z uj z :e Cti (r E z Suomessa Suomen ym päristö 305 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( Veden käyttö Lauri Etelämäki HELSINKI 1999 SUOMEN YMPÄRISTOKESKUS Teemu Oinonen HeIsnki

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot