KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.11.1997 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA Soveltamisala Sen lisäksi mitä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 131/1973 8, 10 ja 11 ':ssä säädetään, sovelletaan työnantajan ja työntekijän väliseen yhteistoimintaan seurakunnassa tämän sopimuksen määräyksiä. 1 ' Mainitun lain 8 ':n mukaisesti tämä sopimus on työsuojelua koskevilta osiltaan seurakuntaa sitova. Muilta osin sopimus tulee sitovaksi kirkkovaltuuston päätöksellä. Yhteistoiminnan tarkoitus 2 ' Seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista ottaen huomioon tehtävissä ja työympäristössä vaikuttavat ruumiilliset ja henkiset rasitustekijät sekä turvata henkilöstön tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet omaan työtään, työsuhdeturvaansa ja työympäristöään koskevien päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa. Yhteistoiminnan osapuolet 3 ' Tässä sopimuksessa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolina ovat seurakunta ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Se mitä tässä sopimuksessa sanotaan seurakunnasta, koskee vastaavasti myös kirkkoa ja seurakuntayhtymää. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan työntekijällä myös viranhaltijaa. Seurakunnan edustajista määrätään 5 ja 12 ':ssä. 3 mom. Työntekijöiden edustajia voivat olla pääluottamusmies. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen tai niiden paikallisten alayhdistysten nimeämä henkilö sen mukaan kuin tässä sopimuksessa määrätään. 1

2 Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asia 4 ' 1 työkykyä ylläpitävän ja työssä jaksamista edistävän toiminnan periaatteet, työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelun yhteistoiminta; 2 työntekijöiden asemaan olennaisesti vaikuttavat rationalisointi, kehittämis ja laitehankinnat, olennaiset muutokset työtehtävissä ja töiden ja työtilojen järjestelyissä; 3 henkilöstöhallinnon periaatteet ja henkilöstöasioissa noudatettavat menettelytavat sekä henkilöstön kehittämisperiaatteet, johon sisältyvät henkilöstö ja koulutussuunnitelmat; 4 seurakunnan talousarvioehdotus sekä toiminta ja taloussuunnitelma; 5 tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantavat osa aikaistamiset, lomautukset ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus ja uudelleensijoittamisratkaisut; 6 työaikojen sekä työ ja lomavuorojen yleiset järjestelyt, säännöllisen työajan aloittaminen ja lopettaminen sekä lepo ja ruokailutaukojen ajankohdat samoin kuin työpaikkaruokailun järjestelyt ja ehdotusten tekeminen työpaikkaruokailun kehittämiseksi; 7 henkilöstöpalvelujen virkistystoiminnan järjestäminen; 8 sisäisen tiedotuksen periaatteet ja sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisperiaatteet; 9 aloitetoiminnassa noudatettavat periaatteet; ja 10 sukupuolten tasa arvon edistämisestä laaditut suunnitelmat. Yhteistyöorganisaatio Yhteistoimintaa varten seurakunnassa on työsuojelupäällikkö. Lisäksi seurakunnassa voi olla työsuojeluvaltuutettuja ja varavaltuutettuja sekä työympäristötoimikunta, joiden toimikausi on neljä kalenterivuotta. 5 ' Mikäli seurakunnan palveluksessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden määrä on pysyvästä vähemmän kuin 10, seurakunnassa toimii vain sen nimeämä työsuojelupäällikkö. Jos työntekijöiden määrä on vähintään 10 mutta ei 20, seurakuntaa valitaan työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen. Jos työntekijöiden määrä ylittää 20, seurakuntaan on lisäksi, jollei paikallisesti toisin sovita, asetettava työympäristötoimikunta, johon työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen on kuuluttava. Jos tällaisessa seurakunnassa on useita toimipisteitä, voidaan paikallisesti sopia, että työsuojeluvaltuutettuja on enemmän kuin yksi. Työsuojelupäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetuilla on työsuojelun valvontalaissa tarkoitettu asema. Työympäristötoimikunnalla on valvontalaissa työsuojelutoimikunnalle annettu asema. Yhteistoimintaa varten pidetään tarvittaessa myös työpaikkakokouksia. 2

3 Työsuojelupäällikkö Seurakunnan asianomainen viranomainen nimeää työsuojelusta ja tässä sopimuksessa tarkoitetusta muusta yhteistoiminnasta vastaavan työsuojelupäällikön. 6 ' Työsuojelupäällikön tulee olla riittävän perehtynyt seurakunnan työsuojelukysymyksiin. Hänelle tulee järjestää näiden tehtävien hoitamista varten riittävät toimintaedellytykset. Työsuojelupäällikön tulee: Työsuojelupäällikön tehtävät 7 ' 1 perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä huolehtia niiden saattamisesta henkilöstön tietoon; 2 osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 3 perhetyö työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työolosuhteisiin seurakunnassa, seurata niiden kehitystä, osallistua työsuojelu ja työympäristötyön suunnitteluun, osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun, ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemansa epäkohdan tai puutteellisuuden poistamiseksi sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla; 4 ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen mukaisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä toimia yhteistoiminnan kehittämiseksi; 5 pitää yhteyttä työsuojeluvaltuutettuihin ja muihin työntekijöiden edustajiin sekä työsuojeluja terveydenhuoltotehtävissä toimiviin henkilöihin; ja 6 suoritta ne muut tehtävät, jotka työsuojelun valvontalain ja asetuksen (954/73) sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat. Jollei seurakunnan organisaatiosta muuta johdu, työsuojelupäällikön tulee sen lisäksi mitä 1 momentissa on määrätty: 1 huolehtia siitä, että seurakunnan asianomaisen viranomaiset saavat tarpeelliset tiedot työsuojelua koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista; 2 tehdä esityksiä seurakunnan asianomaiselle viranomaisella toimenpiteistä tutkimuksen järjestämiseksi työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta; 3 kiinnittää seurakunnan asianomaisen viranomaisen huomiota siihen, että säädetyt työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät käyttöönotto ja kunnossapitotarkastukset toimitetaan; 4 osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yksilöllistä toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa sekä osallistua suunnitelman 3

4 toteuttamiseen; 5 ylläpitää yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin; 6 tehdä seurakunnan asianomaisella viranomaiselle esityksiä toimenpiteisiin ryhtymisestä tarpeellisen ensiaputoiminnan ja sitä koskevan koulutuksen järjestämiseksi seurakunnassa, 7 tehdä seurakunnan asianomaiselle viranomaiselle esityksiä toimenpiteistä työpaikan työsuojeluun liittyvän työnopastuksen, koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi; 8 perehtyä työsuojeluun vaikuttaviin työpaikan muutos, uudistus sekä tapaturmien ja terveysvaarojen ehkäisysuunnitelmiin kustannusarvioineen; 9 seurata tehtyjen esitysten toteuttamista esimerkiksi pyytämällä tietoja niiden aiheuttamista päätöksistä tai toimenpiteistä; sekä 10 antaa kirkkoneuvostolle vuosittain kertomus toiminnastaan, jollei se sisälly mahdollisen työympäristötoimikunnan toimintakertomukseen. Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut 8 ' Milloin seurakunnan säännöllisesti työskentelevän henkilöstön lukumäärä on vähintään kymmenen, näiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Jos paikallisesti niin sovitaan, seurakunnan eri henkilöstöryhmiä tai toiminnallisia kokonaisuuksia varten voidaan samoin lukumääräedellytyksin valita omat työsuojeluvaltuutetut ja kullekin heistä kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun vaali järjestetään siten, että seurakunnan koko henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua vaaliin. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta seurakunnan kanssa ja niistä on ilmoitettava työskentelypaikoille nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella tai muulla koko henkilöstölle toimitettavalla tiedonannolla vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia. Seurakunnan on sallittava henkilöstön käyttää maksutta seurakunnan hallinnassa olevia tarkoitukseen soveltuvia tiloja vaalin toimittamiseen. Vaalista ei kuitenkaan saa aiheutua tarpeettomasti häiriötä seurakunnan toiminnalle. Vaalien toimittamisesta annetaan erilliset ohjeet. 3 mom. Työsuojeluvaltuutetun palvelussuhteen päättyessä tai hänen erotessaan tehtävästään kesken toimikautensa hänen sijaansa tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi ensimmäinen varavaltuutettu, jollei ennen vaalia ole toisin sovittu, ja vastaavasti tämän sijalle tarvittaessa toinen varavaltuutettu. Jos kesken työsuojeluvaltuutetun toimikautta joudutaan suorittamaan uusi työsuojeluvaltuutetun vaali, tämä valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 4

5 Työsuojeluvaltuutetun tehtävät Työsuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan seurakunnan henkilöstöä sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin: 9 ' 1 perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun; 2 osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi; 3 osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen luonne huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin edellisessä kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, joka on toimeenpantu sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmanvaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta; 4 perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työolosuhteisiin tarkkailemalla niitä säännöllisesti eri työskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden kehitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensiksi asianomaiselle työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle, sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla; 5 osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yksilöllistä toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa sekä osallistua suunnitelmien toteuttamiseen ja seurantaan; 6 toimia erityisesti työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi seurakunnassa; 7 pitää yhteyttä työsuojelupäällikköön ja muihin työsuojelu tai terveyshuoltotehtävissä toimiviin henkilöihin sekä työsuojeluviranomaisiin; 8 perehtyä työsuojeluun vaikuttaviin työpaikan muutos, uudistus sekä tapaturmien ja terveysvaarojen ehkäisysuunnitelmiin kustannusarvioineen; 9 osallistua työympäristötoimikunnan jäsenenä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittelyyn erityisesti silloin kuin asia koskee työsuojeluun tai työterveyteen liittyviä kysymyksiä; sekä 10 suorittaa muut tehtävät, jotka valvontalain tai asetuksen, niiden nojalla annettujen määräysten tahi muun lainsäädännön mukaan hänelle kuuluvat. 10 kohdassa tarkoitettuja muita tehtäviä ovat muun muassa työterveyshuoltolaissa tarkoitetun toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai sen järjestämiseen vaikuttavan muun olennaisen asian käsitteleminen sekä lausunnon antaminen työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta silloin, kun työympäristötoimikuntaa ei seurakunnassa ole. Työsuojeluvaltuutetun asema ja oikeudet 10 ' Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tehtävänsä suorittamista varten nähtäväkseen sellaiset asiakirjat ja luettelot, joita seurakunnan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten mukaan. Hänellä on oikeus tutustua työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin lausuntoihin ja tutkimustuloksiin sekä saada kaikista edellä tarkoitetuista asiakirjoista jäljennöksiä maksutta. Työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus työterveyshuoltolain nojalla saada 5

6 työterveyshuoltotehtävissä toimivilta henkilöiltä sellaisia näiden asemansa perusteella saamia tietoja, joilla on merkitystä henkilöstön terveyden ja seurakunnan työolosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta. Nähtäväksi saatavien asiakirjoja ja luetteloita ovat esimerkiksi tehdyistä yli, hätä ja sunnuntaitöistä sekä niistä maksetuista korotetuista palkoista, henkilöstön vuosilomista ja maksetuista vuosilomapalkoista ja lomakorvauksista pidettävä kirjanpito sekä nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 16 ':ssä tarkoitetut luettelot nuorista työntekijöistä. Turvallisuutta ja terveyttä koskevia lausuntoja tutkimustuloksia puolestaan ovat muun muassa seurakunnan teettämän työhygieenisten mittausten mittaustulokset, tapaturmatilastot, tapaturmien johdosta suoritettujen tutkimusten perusteella laaditut asiakirjat sekä työsuojeluviranomaisten suorittamista tarkastuksista laaditut tarkastuspöytäkirjat. Työsuojeluvaltuutettu ei saa tehtävänsä vuoksi laiminlyödä palvelussuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Seurakunta ei saa ilman pätevää syytä kieltäytyä vapauttamasta työsuojeluvaltuutettua tämän säännöllisestä työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Edellä tarkoitettua vapautusta määrättäessä noudatetaan työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 24 ':n säännöstä. 3 mom. Seurakunta korvaa työsuojeluvaltuutetulle tämän työaikana suorittamien työsuojelua koskevien tehtävien hoitamisesta aiheutuvan ansion menetyksen. Työsuojelua koskevista työajan ulkopuolella tai vapaapäivänä suoritetuista välttämättömistä tehtävistä seurakunnan on suoritettava kohtuullinen korvaus. Jos työsuojeluvaltuutetun säännöllistä työaikaa ei ole määritelty, katsotaan hänen tässä pykälässä tarkoitetun työaikansa alkavan kello 8.00 ja päättyvän kello Näistä tehtävistä työsuojeluvaltuutetun tulee mikäli mahdollista etukäteen sopia seurakunnan kanssa, jollei tehtävä johdu työsuojeluviranomaisen määräyksestä. 4. mom. Työsuojeluvaltuutetulle suoritettava edellä mainittu korvaus työsuojelua koskevine tehtävien työaikana suorittamisesta aiheutuneesta ansion menetyksestä lasketaan sen mukaan, mitä työsuojeluvaltuutettu olisi työssään ansainnut sinä aikana, jona hän joutui hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä. 5 mom. Edellä tarkoitettuna kohtuullisena korvauksena työsuojeluvaltuutetun työajan ulkopuolella suorittamista työsuojelua koskevista välttämättömistä tehtävistä tai työympäristötoimikunnan kokouksiin osallistumisesta pidetään kirkon yleisen virkaehtosopimuksen kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisia seurakunnassa noudatettavia kokouspalkkioita. Säännöllisen työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä työsuojeluvaltuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan sopia etukäteen asianomaisen esimiehen kanssa, jollei tehtävä johdu työsuojeluviranomaisen määräyksestä tai muusta pakottavasta syystä. 6 mom. Työsuojeluvaltuutetun irtisanomisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä työsopimuslain 53 ':n 2 6

7 momentissa säädetään luottamusmiehen työsopimuksen irtisanomisesta. Työsuojeluvaravaltuutetun asema 11 ' Työsuojeluvaltuutetun ollessa estynyt tehtäviensä hoitamisesta hänen tilallaan toimii ensimmäinen varavaltuutettu ja tämänkin mahdollisesti estyneenä ollessa toinen varavaltuutettu. Työsuojeluvaltuutetun tulee ilmoittaa esteestään työsuojelupäällikölle ja varavaltuutetulle. Työympäristötoimikunta 12 ' Jollei paikallisesti toisin sovita, seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on pysyvästi vähintään 20, asetetaan työympäristötoimikunta. Työympäristötoimikunnassa on neljä, kahdeksan tai 12 jäsentä. Vähintään neljäsosa jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Työympäristötoimikunnan jäsenten määrästä sovitaan paikallisesti hyvissä ajoin ennen jäsenten valintaa. 3 mom. Seurakunnan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos työympäristötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu henkilö. Henkilöstön edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. Seurakuntayhtymässä siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrat valitsevat työympäristötoimikunnan kirkkoherrajäsenen ja yhteinen kirkkoneuvoston työsuojelupäällikön lisäksi tarvittavat muut työnantajaedustajat. 4 mom. Työympäristötoimikunnan puheenjohtajan toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Työympäristötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta käsittelemään yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Työympäristötoimikunta on kutsuttava koolle myös, jos varapuheenjohtaja sitä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Työympäristötoimikunnan kokous on pidettävä vähintään kerran neljännesvuodessa. 7

8 Työpaikkakokous 13 ' Työpaikkakokous on työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintaelin. Työpaikkakokouksessa käsitellään tämän sopimuksen 4 ':n mukaisia yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Soveltamisohja: Työpaikkakokouksessa käsitellään työpaikkaan välittömästi liittyviä asioita. Työpaikkakokous toimii myös tiedonvälitysfoorumina työnantajan ja työntekijöiden välillä. Työpaikkakokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. 3 mom. Työpaikkakokouksen kutsuu koolle työpaikan esimies. Hän toimii myös työpaikkakokouksen puheenjohtajan. Työpaikkakokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään puolet, tai jos työpaikan henkilöstön lukumäärä on vähintään 30, vähintään a työpaikan henkilöstöstä sitä esittää jonkin 4 ':ssä tarkoitetun asian käsittelemistä varten. Työpaikkakokoukseen on jokaisella henkilöstöön kuuluvalla oikeus osallistua. Työpaikkakokouksessa käsiteltävistä asioista on ilmoitettava henkilöstölle paikallisesti sovittavalla tavalla hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kolme päivää ennen kokous tai niin pian kuin se on mahdollista. Henkilöstölle tulee myös varata mahdollisuus aloitteiden tekoon työpaikkakokouksen käsittelyä varten. Työpaikkakokouksen pidetään pääsääntöisesti työpaikalla noudatettavana työaikana. Jokaisen työntekijän on työpaikkakokouksesta huolimatta huolehdittava hänelle kuuluvista työtehtävistä. Työpaikkakokouksissa käsitellyistä asioista on tarvittaessa laadittava muistio. 4 mom. Seurakunnassa voi olla, jos siitä paikallisesti niin sovitaan, useampia tässä pykälässä tarkoitettuja työpaikkoja. Yhteistoimintamenettely 14 ' Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja hänen esimiehensä välillä. Jos yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia koskee seurakunnan tai sen toimintayksikön työntekijöitä yleisesti, asia käsitellään sen laadusta sekä henkilöstön määrästä ja seurakunnan olosuhteista riippuen työympäristötoimikunnassa tai työpaikkakokouksessa. Samoin käsitellään 8

9 myös yksittäistä työntekijää koskeva asia, jos sillä on periaatteellista merkitystä ja asianomainen työntekijä sitä pyytää. Tiedottamisvelvollisuus 15 ' Seurakunnan on pidettävä henkilöstön saatavana tietoja seurakunnan toimintaa ja tavoitteita koskevista yleisistä asioista ja niiden kehitysnäkymistä. Henkilöstölle on tiedotettava sen asemaan olennaisesti vaikuttavista tekijöitä ja niissä tapahtuvista muutoksista. Henkilöstöllä on pyydettäessä oikeus saada tietoja tässä pykälässä tarkoitetuista asioita. Tiedottamisessa on pyrittävä molemminpuoliseen aktiivisuuteen organisaation kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tiedotuksen oikea aikaisuuteen ja työyhteisön sisäiseen tiedonkulkuun. Säädöskokoelmat 16 ' Seurakunta hankkii työsuojeluvaltuutetun tehtävän hoitamista varten sekä työsuojelu tai työympäristötoimikunnan käyttöön näille kuuluvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset lait, asetukset ja muut pysyväismääräykset. Toimitilat Seurakunta järjestää työsuojeluvaltuutetulle paikan, jossa voidaan säilyttää hänen tehtäviään varten tarvitsemansa asiakirjat ja toimistovälineet. Milloin tehtävien laatu ja laajuus sitä edellyttävät, työsuojeluvaltuutetulle on osoitettava paikka, jossa hän voi käydä tehtävänsä hoitamista varten välttämättömät keskustelut. 17 ' Sopimuksen täytäntöönpano ja erimielisyyksien ratkaiseminen 18 ' Mikäli seurakunnan koon tai muiden olosuhteiden vuoksi on tarkoituksenmukaista muodostaa yhteistyöorganisaatio työsuojelua koskevilta osin muulla kuin tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla, Kirkon sopimusvaltuuskunta voi järjestöjä kuultuaan antaa siihen luvan. Mikäli paikallisesti ei päästä yksimielisyyteen tämän sopimuksen tulkinnasta ja sen oikeasta soveltamisesta siltä osin kuin kysymys on työsuojeluorganisaatiosta, erimielisyys ratkaistaan tämän sopimuksen osapuolten yhteisellä neuvottelulla viime kädessä pääryhmässä. Ilmoitusvelvollisuus 9

10 19 ' Työsuojelupäälliköstä, työsuojeluvaltuutetusta, varavaltuutetuista ja työympäristötoimikunnan jäsenistä tehdään erikseen annettujen ohjeiden mukainen ilmoitus Työturvallisuuskeskukselle. Voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan ja se on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Tällä sopimuksella kumotaan allekirjoitettu seurakunnan työsuojelusopimus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Samanaikaisesti seurakuntien työpaikkademokratiasta annettu suoritussopimus lakkaa olemasta voimassa sopijaosapuolten yhteisenä suosituksena. Ensiksi mainitun sopimuksen mukainen työsuojeluorganisaatio ja jälkimmäisen sopimuksen mukaiset yhteistoimintaelimet jatkavat kuitenkin toimintaan saakka. 20 ' 10

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ Liite 5 Työsuojelusopimus 1/9 SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ TYÖPAIKOILLA MERENKULUN ALALLA Nykyaikainen työlainsäädäntö jakautuu lähinnä työsuhdetta, työntekijäin suojelua sekä työntekijäin sosiaaliturvaa sääteleviin

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.10.1994 42 Muutos: Kv 10.12.2001 71 Kv 29.9.2003 40 Kv 12.6.2006 23 Kh 20.1.2014 1 Voimaantulo: 1.2.1994 1.11.1994 1.1.2002 6.11.2003

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus.

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus. I Yhteistoiminta 1 Soveltamisala ja tarkoitus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Yhteistoimintasopimus PT-AKAVA Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET)

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK:N YLEISSOPIMUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET, LIITE TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 (15) TT-SAK YLEISSOPIMUS

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA

13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA 13.12.2004 TARKVES YTSOP, Neuvottelutulos 23.5.2013 1 (10) VIRASTOKOHTAINEN SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA SOPIJAPUOLET: a) Rajavartiolaitoksen esikunta; ja b) Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Yhteistoiminta- sopimus

Yhteistoiminta- sopimus Yhteistoiminta- sopimus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.3.2013 I LUKU Yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat 1 Yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki Työsuojelun valvontalaki Sosiaali- ja terveysministeriö Esitteitä 2006:2 Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1922-7 (nid.) ISBN 952-00-1923-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2006 1 Työsuojelun valvontalaki

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia.

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia. 1 TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012-30.4.2014... 2 1 Sopimuksen soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset...

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN MUUTTOPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Muuttopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 MUUTTOPALVELUALAN

Lisätiedot