Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut"

Transkriptio

1 Henkilöstöpalvelualan koulutussopimus vuonna Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 1. ERTON peruskoulutus henkilöstön edustajille Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen I/ ERTO ry ( , ja ) Kohderyhmä: Koulutus on ensisijaisesti suunnattu vasta valituille luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle henkilöstön edustajalle, joka ei ole saanut koulutusta tehtäväänsä tai haluaa päivittää omaa osaamistaan. Tavoite ja sisältö: Perehdyttämiskoulutus I antaa osallistujalle perusvalmiudet toimia henkilöstön edustajana työpaikalla. Koulutuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön edustajan tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet sekä auttaa henkilöstön edustajaa toimimaan työpaikallaan käytännön valvonta- ja kehittämistehtävissään. Koulutuspäivien sisältävät seuraavat pääalueet: luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu liiton edustajana, työehtosopimukset ja keskeinen työlainsäädäntö, toimiva työyhteisö, työturvallisuuslaki, yhteistoimintamenettely ja viestintä henkilöstön edustajan välineenä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen II/ ERTO ry ( , ja ) Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu kaikille Henkilöstön edustajien perehdyttämiskoulutus I - suorittaneille tai muutoin perustiedot henkilöstön edustajan tehtävästä hankkineille luottamusmiehille, varaluottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille, työsuojeluvaltuutetuille ja varatyösuojeluvaltuutetuille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Tavoite ja sisältö: Perehdyttämiskoulutuksen toisessa osiossa selkiytetään henkilöstön edustajan roolia ja tehtäviä sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Koulutuspäivien lähtökohtina ovat tehtävän edellyttämä osaaminen, roolikuvan muutos, yhteistyö työpaikalla ja luottamustehtävässä kohdattavat ongelmat. Henkilöstön edustajan roolin ja roolikuvan muutoksen ohella koulutuksessa käsitellään työsuojelulakeja sekä työlainsäädännön ja työehtosopimusten Asemamiehenkatu Helsinki puh. (09)

2 soveltamista käytännössä. Työsuojeluvaltuutetut tutustuvat riskien arviointiin ja työsuojelun toimintaohjelmaan ja luottamusmiehet pohtivat, mitä mahdollisuuksia paikallinen sopiminen tarjoaa. Koulutuksessa käsitellään pääpiirteittäin YT-lakia sekä neuvottelustrategioita ja neuvotteluihin valmistautumista. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan talouden tunnuslukuihin. Koulutus eriytetään luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille koulutussisällön ja erilaisten tehtävien ja esimerkkitapausten avulla. 2. Luottamusmiesten täydennyskoulutus Yksityisyyden suoja ja tasa-arvo työelämässä ( ) Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstön edustajille. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on käsitellä työelämän tietosuojaa sekä tasa-arvoa sääteleviä lakeja; lakia yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolakia sekä tasa-arvolakia. Kurssilla selvitetään, mitä työelämän tietosuoja ja tasa-arvosäännökset merkitsevät käytännön työelämässä. Mitä henkilötietojen suoja tarkoittaa? Henkilöstön edustajan oikeus käsitellä henkilötietoja? Kurssilla käydään läpi säännökset kameravalvonnasta, huumetestauksesta ja sähköpostiviesteistä. Kurssilla perehdytään myös uusimpaan oikeuskäytäntöön. Kurssiin liittyvä etätehtävä lähetetään osallistujille ennen kurssin alkamista. Luottamusmies ja yhteistoiminta miten vaikutan? Kohderyhmä: Yksityisen sektorin henkilöstön edustajat. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on oppia olemaan aktiivinen toimija yhteistoimintajärjestelmässä. Kurssilla perehdytään voimaan tulleeseen lakiin yhteistoiminnasta yrityksessä, erityisesti sen säännöksiin liikkeen luovutuksesta ja irtisanomismenettelystä. Kurssilla keskustellaan myös yhteistoiminnan ideasta ja sen käytäntöön tuomisesta. Oppeja hyödynnetään käytännön kokous- ja neuvotteluharjoituksissa miten toimin, miten viestin? Paikalliset neuvottelut - neuvotellen tulokseen, peruskurssi ( , ja ) Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat sektorista riippumatta. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään neuvottelujen logiikka sekä hioa ja treenata omia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla perehdytään neuvotteluihin valmistautumiseen, neuvottelun pelisääntöihin sekä 2

3 neuvotteluviestintään. Työmenetelminä ovat lyhyet luennot, pari- sekä ryhmätyöt. Tästä johtuen kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Kurssi painottuu käytännön harjoituksiin. Paikalliset neuvottelut neuvotellen tulokseen, jatkokurssi ( ja ) Kohderyhmä: Peruskurssin suorittaneet tai muulla tavoin perustiedot hankkineet. Tavoite ja sisältö: Kurssilla syvennetään neuvottelutaidon osaamista pääasiassa harjoitellen. Harjoitusten lomassa kerrataan neuvottelun teoriaa tietoiskuin. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota kunkin osallistujan omaan viestintä- ja neuvottelutyyliin. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä ja niistä annetaan henkilökohtaista palautetta. Kurssilla harjoitellaan muun muassa hankalia neuvottelutilanteita sekä kehitetään väittelytaitoa. Henkilöstön edustajien yhteistoiminta käytännössä ( ) Kohderyhmä: Kaikkien sektoreiden henkilöstön edustajat. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille välineitä toimia aktiivisesti yhteistoimintaelimissä. Yhteistoiminta nähdään vuorovaikutuksellisena prosessina, jossa viestintätaidoilla on keskeinen merkitys. Kurssilla hiotaan osallistujien henkilökohtaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehdytään ongelmanratkaisun tekniikoihin. Kurssilla perehdytään myös kokoustekniikkaan, jonka pohjalta tehdään harjoituksia. Kokoustaito, henkilöstön edustaja ja yhteistoimintajärjestelmät ( ) Kohderyhmä: Kaikkien sektoreiden henkilöstön edustajat. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on lisätä henkilöstön edustajien valmiuksia toimia erilaisissa yhteistoimintajärjestelmissä. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan ja työsuojelun perusteisiin sekä käytäntöihin. Tarkoituksena on valmentaa osallistujien kokoustaidollisia sekä vuorovaikutuksellisia valmiuksia. Työmenetelminä kurssilla ovat parityöt, workshop sekä keskustelut, koska kurssilla painotetaan toiminnallista otetta. Henkilöstön edustajan taloustieto ( ) 3

4 Kohderyhmä: Yksityisen sektorin henkilöstön edustajat. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa henkilöstön edustajille perustiedot yritystaloudesta. Kurssilla perehdytään liiketoiminnan talouden keskeisiin käsitteisiin sekä opetellaan lukemaan tuloslaskelmaa ja tasetta. Kurssilla keskustellaan myös hyvästä henkilöstöpolitiikasta, johtamisesta ja henkilöstötilinpäätöksen merkityksestä henkilöstö-edustajan työkaluna. Työpaikan tasa-arvo ohjelmat ja käytännöt ( ) Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat sektorista riippumatta. Tavoite ja sisältö: Kurssiin tavoitteena on lisätä ymmärrystä tasa-arvon edistämisen merkityksestä ja tärkeydestä työpaikoilla. Kurssilla käsitellään työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmia millaisia niiden tulee olla, mitä asioita niiden on sisällettävä ja miten henkilöstön edustajat voivat olla niitä mukana laatimassa. Sen lisäksi kurssilla perehdytään tasa-arvoiseen palkka- ja henkilöstöpolitiikkaan ja moninaisuuden hyväksymiseen työyhteisöissä. Kurssilla tutustutaan myös eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan työhön. Työaika- ja vuosilomalait, perusteet ( ) Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kakkien sektoreiden henkilöstön edustajille. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on käsitellä työaika- ja vuosilomakysymyksiä käymällä läpi työaika- ja vuosilomalakien keskeiset kohdat ja käsitteet. Edellä mainittujen lakien tunteminen on tärkeää, vaikka työpaikalla sovellettaisiin työtai virkaehtosopimusta. Lainsäädännön tuntemus parantaa henkilöstön edustajien valmiutta hoitaa edunvalvontaa työpaikoilla. Kurssilla perehdytään uusimpaan oikeuskäytäntöön oikeustapausharjoittelun avulla. Kurssiin liittyvä etätehtävä lähetetään osallistujille ennen kurssin alkamista. Paikallinen sopiminen yksityisessä yrityksessä ( ) Kohderyhmä: Yksityisen palvelusektorin luottamus- ja varaluottamusmiehet. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on valmentaa luottamusmiehiä neuvottelemaan paikallisesti/talokohtaisesti sekä epävirallisissa että virallisissa yhteyksissä. Kurssilla käydään läpi asiat, joista voidaan yrityskohtaisesti/paikallisesti sopia. Kurssilla opiskellaan myös neuvottelutaitoa: neuvotteluihin valmentautumista, viestintää sekä henkilökohtaisia neuvotteluvalmiuksia. Työmenetelminä ovat luennot, parityöt sekä harjoitukset. Lär dig att förhandla lokala förhandlingar ( ) 4

5 Målgrupp: Förtroendemän och andra personalens representanter. Mål och innehåll: Kursens mål är att ge förtroendemän färdigheter att klara sig såväl i formella som informella förhandlingar. På kursen diskuterar vi förhandlingarnas natur, innehåll och förfarandesätt. Lika viktigt är att förstå, vilket betydelse växelverkan och förhandlarens person är i dessa sammanhang. På kursen bekantar vi oss i teorin om förhandlingarna, men också tränar personliga färdigheter genom konkreta övningar. 3. Työsuojelukoulutus Työsuojelun peruskoulutus Työsuojelun peruskurssit päivää Työsuojelun peruskurssi (kurssi 1) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 2) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 3) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 4) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 5) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 6) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 7) (5 pv) Työsuojelun peruskurssi (kurssi 8) 1. jakso jakso Työsuojelun peruskurssi (kurssi 9) 1. jakso jakso vuonna 2010 Grundkurs i arbetarskydd Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, varatyösuojeluvaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille, työsuojelupäälliköille, työsuojelu- ja yt-toimikuntien jäsenille sekä muille henkilöstönedustajille ja työsuojelusta kiinnostuneille. Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tietävät, miten työsuojelu maassamme on organisoitu, 5

6 tuntevat oman työsuojelutehtävänsä sisällön sekä pystyvät toteuttamaan käytännön työsuojelutoimintaa yhteistyössä työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kurssilla perehdytään työsuojelun merkitykseen, päämääriin ja tavoitteisiin tämän päivän työelämän kannalta. Kurssilla tutustutaan työsuojelua koskeviin normistoihin ja sopimuksiin, työsuojelun tietolähteisiin verkossa, työyhteisön hyvinvoinnin perusteisiin sekä työsuojeluorganisaation eri toimijoiden tehtäviin ja vastuualueisiin. Kurssin painopiste on työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden analysoinnissa sekä sen asian pohdinnassa, miten toimien, keiden kanssa yhteistyötä tehden työsuojeluorganisaation edustajat voisivat edistää jaksamista ja työhyvinvointia omissa organisaatioissaan. Parillisilla kursseilla (2, 4, 6 ja 8) Työsuojelun peruskurssin ensimmäiseen jaksoon sisältyy Työturvallisuuskortti - kurssin oppisisältö ja siihen kuuluva kirjallinen tentti. Näin sellaisen kurssilaisen, jolla jo on Työturvallisuuskortti tai ei tunne tarvetta sen hankkimiseen, voivat hakeutua parittomille (1, 3, 5, 7 ja 9) kursseille. Työsuojelun perustietojen täydennyskurssit ( ja ) Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat joskus aikaisemmin osallistuneet työsuojelun peruskurssille, mutta tuntevat tarvetta tietojensa päivittämiselle sekä haluavat samassa yhteydessä hankkia itselleen Työturvallisuuskortin. Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on päivittää osallistujien työsuojelutiedot. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta (44/2006) uudisti työpaikkojen työsuojelutyötä viime vuonna, työsuojelun perussäädös Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä työterveyshuolto ohjaava Työterveyshuoltolaki (1383/2001) uudistettiin hieman aiemmin. Suurin muutos työsuojelussa on kuitenkin se lähestymistavan muutos, mikä kaikessa työsuojelutyössä on viime vuosina tapahtunut. Henkilöstön edustajia, työsuojeluvaltuutettuja, -asiamiehiä ja -toimikuntien jäseniä ei tulisi enää nähdä valvojina ja epäkohtien kirjaajina. Parhaimmillaan he ovat ennen kaikkia työsuojelun asiantuntijoita, kehittäjiä, jotka oman tekemisensä kautta pyrkivät kehittämään työyhteisöjä ja niiden toimintaa. Kurssilla annetaan osallistujille valmiuksia toimia tässä uudessa roolissa. Kurssin lähestymiskulmana on tarkastella tehtyä työsuojelutyötä kriittisesti, mutta rakentavassa muutoksen hallinnan hengessä. Ensimmäiseen Työsuojelun perustietojen täydennyskurssiin sisältyy Työturvallisuuskortti -kurssin oppisisältö ja siihen kuuluva kirjallinen tentti, jonka suorittaneille toimitetaan Työturvallisuuskortti n. kuukauden kuluttua kurssin jälkeen. 6

7 Työsuojelun täydennyskoulutus Hallittu muutos sopeutumisesta vaikuttamiseen ( ) Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on lisätä henkilöstön edustajien osaamista ja keinoja vaikuttaa työelämän muutoksiin. Oikea-aikaisuus, valmiudet perustella ja neuvotella sekä kykyä esittää vaihtoehtoja lisää uskottavuutta siihen, että henkilöstö tiedostaa muutosprosessien välttämättömyyden. Kurssilla lisätään harjoituksien ja esimerkkien avulla osallistujien valmiuksia vaikuttaa muutoksiin kaikkien osapuolten kannalta myönteisellä tavalla. Jatkuvasta muutoksesta on tullut totta. Mikään ei viittaa siihen, että kehitys olisi pysähtynyt. Suurten ikäluokkien eläköityminen on jo käynnistynyt ja se tulee entisestään kiihtymään lähivuosina. Heidät korvaavat työhön ja työuraan erilailla suhtautuvat, erilaisen koulutustaustan omaavat nuoret sekä maahanmuuttajat. Kokeneiden ammattilaisten ja työuransa alussa olevien osaamisen ja valmiuksien hyödyntäminen on suuri haaste. Työpaikoilla on mahdollisuus hyödyntää tämä erilaisuuden tuoma rikkaus, mutta asetelma tarjoaa lähtökohdan myös monille työyhteisön ongelmille. Kurssilla pohditaan myös sitä miten toimien työpaikat voivat muuttua moninaisuutta paremmin ymmärtäviksi ja tasa-arvoisemmiksi ja mitä tässä haasteessa onnistuminen edellyttää työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatioilta. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla ( ja ) Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa näkökulmia työssä esiintyvään häirintään ja epäasialliseen kohteluun, tähän puuttumisen välineitä sekä valottaa työnantajan ja työntekijän vastuita toimivan työilmapiirin rakentamisessa. Lisäksi kurssilla mietitään henkilöstöedustajan ja esimiehen omia selviytymiskeinoja ja työkyvyn ylläpitämistä hankalissa ja usein kuormittaviksi koetuissa työpaikan ristiriitatilanteissa. Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu voi olla mm. painostusta, loukkauksia, syrjintää, nimittelyä. Vaikka työnantajalla on toiminta- ja tarkkailuvelvoite, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäiseminen työpaikalla kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Syyt häirintään ja epäasialliseen kohteluun voivat olla hyvin monenlaisia, mm. psykososiaalisen työympäristön epäkohdat, joita työyhteisö ei ole osannut, halunnut tai rohjennut korjata. Monikulttuurisuus työpaikalla ( ) 7

8 Tavoite ja sisältö: Monikulttuurisuuden hyväksyminen on työpaikoilla olevan moninaisuuden havaitsemista, kohtaamista, ymmärtämistä, suvaitsemista ja kunnioittamista. Näin voidaan tukea eri kulttuureista tulevien työssä selviytymistä ja vähentää syrjintää, epäasiallista kohtelua, ennakkoluuloja sekä työturvallisuusriskejä. Kurssin tavoitteena on antaa näkökulmia työyhteisöissä olevaan ja lisääntyvään monikulttuurisuuteen, sen havaitsemiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa välineitä ja valottaa työnantajan ja työntekijän vastuita toimivan monikulttuurisen työilmapiirin rakentamisessa. Kurssilla tutustutaan henkilöstönedustajien ja esimiesten keinoihin hyvän monikulttuurisen työyhteisön rakentamisessa. Kurssilla pohditaan sitä, miten työpaikat voivat muuttua monikulttuurisuutta paremmin ymmärtäviksi ja tasa-arvoisemmiksi ja mitä tässä haasteessa onnistuminen edellyttää yhteistoimintaorganisaatioilta. Päihteet puheeksi ( ja ) Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään päihteiden väärinkäytön riskit ja haitat sekä kertoa tavoista, miten päihdeongelmaista voi auttaa ja miksi pitäisi auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelman tultua esille. Lisäksi kurssilla kerrotaan työyhteisön hoitoonohjauksesta ja hoitoonohjaussopimuksesta. Kurssilla perehdytään päihdeongelman tunnistamiseen, päihdeongelman puheeksi ottamiseen sekä päihteiden väärinkäytön aiheuttamiin terveyshaittoihin, alkoholin kulutuksen kriteereihin ja alkoholin käyttötapoihin, suurkuluttajan tunnistukseen terveydenhuollossa sekä suurkuluttajan lyhytneuvonta: menetelmiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi kurssilla kerrotaan erilaisista hoitopaikoista ja niihin hakeutumisesta sekä työyhteisön hoitoonohjauksesta. Eduksi on, jos koulutukseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö samasta työpaikasta, yhteisöstä / tai yhteistoimintaryhmästä. Väkivallan uhka työpaikalla ( ja ) Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa näkökulmia työssä esiintyvään väkivallan uhkaan työpaikoilla, näihin puuttumisen välineitä sekä valottaa työnantajan ja työntekijän vastuita toimivan työilmapiirin rakentamisessa. Lisäksi kurssilla mietitään henkilöstöedustajan ja esimiehen omia selviytymiskeinoja ja työkyvyn ylläpitämistä hankalissa ja usein kuormittaviksi koetuissa työpaikan ristiriitatilanteissa. Euroopan Unionin komission määritelmän mukaan työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan kaikkia niitä tilanteita, joissa henkilöä on uhkailtu tai pahoinpidelty hänen työhönsä liittyvissä oloissa ja joissa hänen turvallisuutensa, terveytensä tai hyvinvointinsa on vaarantunut suoraan tai epäsuoraan. Väkivaltaan sisältyy fyysistä ja psyykkistä pelottelua, 8

9 uhkailua tai pahoinpitelyä. Vaikka väkivallasta ei aiheutuisikaan fyysisiä vammoja, saattaa siitä olla seurauksena pelkoa, ahdistusta ja stressiä. Helsingissä HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY 9

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT

HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1 (7) HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN PERUSOPINNOT 1. ERTON JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perehdytyskoulutus Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2011, sovittu 14.10.2010 Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan keskusliitto ovat sopineet vakuutusalan palkalliset koulutukset vuodelle 2011. Palkallisuus määräytyy

Lisätiedot

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta AKTIIVI 1 AKTIIVI 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA... 4 Opistosta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS... 5 TSN:n luottamusmieskoulutus... 5 Luottamusmiesten peruskoulutuksen 1. jaksot... 5 Luottamusmiesten

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5.

HUHTIKUU 15. 17.4. Paikallinen sopiminen, Kiljavan opisto 20. 24.4. Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso (2. jakso 25. 29.5. TAMMIKUU 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (mekaaninen, puuseppä), Oulu 17. 18.1. Luottamusmiesten koulutus (metsäkone), Kuopio 19. 23.1. Luottamusmiesten peruskurssi, Kiljavan opisto 24. 25.1. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1

Kursseja kaikille jäsenille. Osastot kursseja järjestämään! Koulutusta aktiiveille. Kurser på svenska. TEAM kouluttaa 2015 1 Koulutusta aktiiveille Osastot kursseja järjestämään! Kurser på svenska Kursseja kaikille jäsenille 2015 TEAM kouluttaa 2015 1 TEAMin koulutustiimi Hannu Siltala kehittämispäällikkö 040 5796 306 hannu.siltala@teamliitto.fi

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015

Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Koulutukset ja palvelut henkilöstön edustajille syksystä 2014 syksyyn 2015 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Koulutukset 4 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 4

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Mahmoud, Mertsi ja Maija

Mahmoud, Mertsi ja Maija Mahmoud, Mertsi ja Maija Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki KOULUTUSAINEISTO TYÖPAIKOILLE YHDEN- VERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI TYÖELÄMÄSSÄ Julkaisija: SAK, EK, STTK ja AKAVA Teksti: Linnea Alho,

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala. Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala. Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2013 Tietotekniikan palveluala Tietoalan toimihenkilöt ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisällysluettelo Henkilöstön edustajien koulutus... 2 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot