KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 Lahden ammattikorkeakoulun KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGIA Hyväksytty Lahden ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 Tahtotilamme on LAMK-visio 2017: Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen huippuyksikkö 2

3 1. Johdanto LAMKin vaikuttavuus rakentuu LAMKin strategian mukaan neljän peruspilarin varaan: tuloksellinen johtaminen, korkeakoulupedagogiikan edelläkävijyys, strategisen kansainvälistymisen vahvistaminen sekä terve taloudellinen tilanne. Strategisen kansainvälistymisen vahvistaminen merkitsee toimimista strategisissa kansainvälisissä verkostoissa, joissa opiskelijoiden ja henkilöstön osaaminen kasvavat ja koulutus sekä TKI-toiminta kansainvälistyvät. Kilpailukyvyn takaajina ovat lisääntyvä kansainvälinen TKI-rahoitus, kansanvälinen osaava henkilöstö sekä laadunvarmistus kuin myös monikulttuurisen pedagogiikan hallinta ja toimivat kv-palvelut. Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälistä toimintaa ohjaavat seuraavat strategiat: Korkeakoulujen kansainvälistymis strategia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kansainvälisen toiminnan strategia (2010); Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön kehittämisstrategia Päijät-Hämeen maakuntaohjelma FUAS-liittoumastrategia ja sen pohjalta laadittu FUASin kv-toimintasuunnitelma Strategisen kansainvälistymisen vahvistaminen Kansainvälistyminen laadun turvaajana 3

4 LAMKilla tulee olla aikaisempaa vahvempi rooli aluestrategioiden linjausten mukaisen alueen kansainvälistymispyrkimysten edistämisessä. Toimintaa kehitetään siten, että alueellinen kehittämistehtävä sidotaan yhä tiiviimmin globaalin toimintaympäristöön. LAMK menestyy rakentamalla verkostoyhteistyötä, jolloin toimitaan alueella toimivien organisaatioiden kanssa tiiviissä yhteistyössä ja kehitetään yhteisiä toimintakonsepteja. Aluestrategioiden lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälinen strategia toteuttaa LAMKin kansainvälisen toiminnan strategia merkitsee muutosta kansallisesta toimijasta kansainväliseksi toimijaksi. kansallisessa korkeakoulujen kansainvälistymisen strategiassa ( ) korkeakoulutukselle asetettuja viittä päätavoitetta; 1) osaamisen viennin edistäminen, 2) globaali vastuun edistäminen, 3) laadun ja vetovoiman lisääminen, 4) aidosti kansainvälinen korkeakoulu ja 5) monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen. LAMKin kansainvälisen toiminnan strategia merkitsee muutosta kansallisesta toimijasta kansainväliseksi toimijaksi. EU:n linjaukset ja kehittämisen painopisteet (Horizon 2020), Bolognan prosessin läpinäkyvyys, tutkintorakenteet sekä koulutuksen vertailtavuus vaikuttavat kansainvälisen toiminnan kehittämistavoitteisiin. Lahden ammattikorkeakoulu toimii osana Helsingin laajan metropolialueen FUAS-liittoumaa (Federation of Universities of Applied Sciences, FUAS-liittouma nostaa jäsenkorkeakoulujen kansainvälistä profiilia, lisää kansainvälisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden rekrytointia sekä vahvistaa kilpailukykyä kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Tämän strategian tarkoituksena on LAMKin strategian mukaisesti tukea kansainvälistymisosaamisen lisääntymistä kaikilla tasoilla. Kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä lisätään strategiakaudella erityisesti painoaloilla (muotoilu, ympäristö sekä hyvinvoinnin kehittäminen) ja profiilien (integroiva pedagogiikka, avoin käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja opiskelijayrittäjyys) mukaisesti. LAMKin kansainvälistyminen nähdään tavoitteellisesti johdettuna prosessina. Kansainvälistymistä arvioidaan koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluevaikuttamisen näkökulmasta. Kansainvälistymisen avulla varmistetaan toiminnan laatu. 4

5 2. Toimintaympäristön muutos Ulkoisen toimintaympäristön muutos Työelämän kasvava globalisoituminen ja korkeakoulutuksen kansainvälisen kilpailun lisääntyminen vaikuttavat LAMKin kansainvälisen toiminnan strategian sisältöön ja tavoitteisiin. Työelämän muutokset edellyttävät valmistuvilta opiskelijoilta kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ulkomaalaisten työperäiselle maahanmuutolle asetetut tavoitteet sekä suomalaisten työpaikkojen siirtyminen ulkomaille asettavat haasteita myös korkeakoulutukselle. Globaalit kriisit tulee huomioida entistä tarkemmin kansainvälisesti toimittaessa ja nopeat muutokset tuovat uusia haasteita. Kestävän kehityksen vaatimukset maailmalla luovat myös mahdollisuuksia suomalaiselle korkeakouluosaamiselle ja LAMKille. BRIC-maiden merkitys on lisääntynyt. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa uudenlaisia toi- mintamahdollisuuksia aiemmin lähinnä Eurooppaan suuntautuneen toiminnan lisäksi. Toimintaympäristö muuttuu entistä vaativammaksi ja kilpaillummaksi myös valituilla kohdealueilla. Kansallisessa toimintaympäristössä tapahtuvia keskeisiä muutoksia ovat korkeakoulutuksen rakenteelliset muutokset, ammattikorkeakoulujen rahoituspohjan muutokset ja alueellisen yhteistyön merkityksen lisääntyminen osana korkeakoulujen kansainvälistymistä. FUAS-yhteistyö nähdään LAMKissa erityisenä mahdollisuutena. Koulutusvastuiden myötä erikoistuminen ja kärkikonsortioiden, myös kansainvälisten huippujen rakentaminen LAMKin ja FUASin painoaloilla lisääntyy. Globaali Suomi Työperäinen maahanmuutto Vastuullisuus ja kestävyys Ketterä Suomi BRIC-maat Kansainvälinen yhteistyö 5

6 Sisäinen toimintaympäristön muutos Koulutuksen laadun merkitys korostuu strategiakaudella entisestään. Profiloimisen lähtökohtana on koulutusohjelmien laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, ja se perustuu sekä kotimaiselle ja kansainväliselle benchmarking-toiminnalle että koulutusohjelmien kansainvälisille ristiinarvioinneille. LAMKin uusi strategia määriteltyine painoaloineen, strategisen kansainvälistymisen vahvistuminen sekä uusi organisointi vaikuttavat merkittävästi LAMKin kansainvälistymisen kehittämiseen tulevaisuudessa. LAMKin painoalat, muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ovat vahvasti sidoksissa alueellisiin elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin. Profiileilla kuvataan LAMKin toimintamalleja ja -tapoja, jotka yhdistävät kaikkia koulutusaloja ja toimijoita. Profiilit, integroiva pedagogiikka, avoin käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja opiskelijayrittäjyys, näkyvät opetuksen ja TKI:n sisällöissä ja suuntaavat resursointia sekä osaamisen, myös kansainvälistymisen kehityspainotuksia. LAMKin asiantuntemus osaamisympäristöjen, opetusteknologian ja integroivan pedagogiikan aloilla on vahvuus kansainvälisten kumppanuuksien kehittämisessä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja pedagogiikka tukevat kansainvälistä yhteistyötä. Integroiva pedagogiikka Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta Opiskelijayrittäjyys Muotoilu Ympäristö Hyvinvointipalvelujen kehittäminen LAMKin painoalat, muotoilu, ympäristö ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen, ovat vahvasti sidoksissa alueellisiin elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin. 6

7 3. LAMKin kansainvälisen toiminnan strategiset tavoitteet LAMK profiloituu kansainvälisesti erityisesti painoaloillaan, määritellyillä kohdealueilla ja vahvojen strategisten kumppanuuksien avulla. Kehittäminen kohdistetaan strategiakaudella erityisesti ammattikorkeakoulun painoaloille, ympäristöön, muotoiluun ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Strategiset tavoitteet kansainvälistymisessä Tuloksellinen verkostoituminen kansainvälisesti ja vahvat kumppanuudet TKI-toiminnan ja koulutuksen kansainvälistäminen Henkilöstön kansainvälistyminen Osaamisen viennin kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulu on aidosti kansainvälinen ja toimivasti verkostoitunut korkeakoulu, joka houkuttelee sekä kumppa neita että parhaita osaajia Suomesta ja ulkomailta. LAMK toimii aktiivisesti kansain välisissä tutkimus-, kehittämisja innovaatioverkostoissa sekä hankkeissa. Osaamistamme myydään tuloksellisesti kansainvälisillä markkinoilla. Kaikilla valmistuneilla opiskelijoillamme on kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaitoja ja heillä on valmiudet työskennellä kansainvälisillä työmarkkinoilla. 7

8 VERKOSTOITUMINEN Lahden ammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti Suomessa toimivien kv-asioita edistävien verkostojen toimintaan ja kansainvälisiin korkean asteen koulutuksen kehittämis- ja seurantaryhmiin. Toiminta siirtyy ammattikorkeakoulujen sisältä yhä enemmän verkostoissa tapahtuvaksi, jolloin strategisten kumppanuuksien merkitys korostuu. Verkostomaista toimintaa vahvistetaan myös FUAS-liittoutuman avulla. Alueellisesti tehdään yhteistyötä Lahden yliopistokeskuksen kanssa. Kansainvälisesti yhteistyö on tiivistä valittujen strategisten partnereiden kanssa. Verkostoissa sovitaan tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. Kansainvälisen toiminnan kohdealueina jatkossa ovat entistä tärkeämpiä Venäjä, Kiina ja muut BRIC-maat (Brasilia, Intia). Yhteistyötä lisätään aluetoimijoiden kanssa erityisesti näihin maihin suuntautuvissa kansainväistymispyrkimyksissä, esim. Wuxin alueella Kiinassa. AIDOSTI KANSAINVÄLINEN KORKEAKOULU Aidosti kansainvälinen korkeakoulu tarkoittaa mm. kaikkiin opetussuunnitelmiin sisällytettävää kansainvälisyyttä tukevia osiota, kaksoistutkintoja, intensiiviviikkoja, opiskelijavaihtoa sekä aitoja kumppanuuksia. Alueella tapahtuvan maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden kehittämiseksi lisätään yhteistyötä mm. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. KANSAINVÄLISTYMISEN UUDET MUODOT Uusien kansainvälistymisen muotojen etenkin koulutusviennin sekä kansainvälisen TKIja hanketoiminnan edistäminen kansainvälisiä verkostoja hyödyntäen tulee olemaan yksi kehittämisen painopiste tulevaisuudessa. TKI-hankkeilla kehitetään LAMKin henkilöstön osaamista ja tuotetaan laatua opetukseen. Osaamisen viennillä lisätään organisaation osaamista ja parannetaan taloudellista tulosta. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN Rekrytoinnin ja jatkuvan henkilöstön koulutuksen avulla varmistetaan, että opiskelijoille voidaan taata globaalin työelämän edellyttämät kompetenssit kaikilla aloilla. Toiminta siirtyy ammattikorkeakoulujen sisältä yhä enemmän verkostoissa tapahtuvaksi, jolloin strategisten kumppanuuksien merkitys korostuu. 8

9 Strategiatavoite 1. Oppimisympäristömme ja -tuloksemme ovat kansainvälistä huippua. TKI-toiminnan kansainvälistäminen Kansainvälistä TKI-toimintaa vahvistetaan erityisesti painoaloilla ja profiileissa. Vahvistamme kumppaneidemme kanssa kansainvälistä TKI-toimintaa yhteisissä konsortioissa toteutettavissa hankkeissa, jotka kattavat koko innovaatioketjun. Kansainvälinen TKI-toimintamme tuottaa oppimiseen uutta, kansainvälisesti kilpailukykyistä sisältöä ja autenttisia oppimistilanteita aidoissa työelämän tilanteissa ja lisää henkilöstön kv-osaamista. Oppimista ja TKItoimintaa yhdistetään tehokkaasti ja kansainvälisiä opiskelijoita sekä harjoittelijoita hyödynnetään monipuolisesti TKI-hankkeissa. TKI-hankkeilla ja osaamisen viennillä hankitaan osaamista sekä taloudellista tulosta ja lisätään opettajien ja TKI-henkilöstön liikkuvuutta. Kriittiset menestystekijät: kansainväliset TKIprojektit osana koulutuksen kansainvälistämistä, kansainvälisen TKI-toiminnan osaamisen ja volyymin kasvattaminen, vahvat kansainväliset TKI-kumppanuudet, kansainvälinen TKI-näkyvyys ja uskottavuus, kansainvälisen TKI-toiminnan osaamisen ja volyymin kasvattaminen, oppimisen ja TKI-toiminnan vahva yhdistäminen Kehittämiskohteet kansainvälisen TKI-toiminnan lisääminen TKI-verkostojen vahvistaminen ja laajentaminen tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen TKI-henkilöstön liikkuvuuden lisääminen vieraskielisten julkaisujen määrän lisääminen 9

10 Koulutuksen kansainvälistäminen Vieraskielisen koulutustarjonta palvelee 1) ulkomaisen työvoiman saantia, 2) vastavuoroista opiskelijaliikkuvuutta, 3) suomalaisten kansainvälistymistä ja 4) osaamisen vientiä. Lahden ammattikorkeakoulussa on vuonna 2013 yhteensä viisi englanninkielistä koulutusohjelmaa. Uusia ohjelmia (amk ja yamk) kehitetään erityisesti painoaloille. Tavoitteena on, että ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lisääntyy ja yhä useampi jää valmistuttuaan Suomeen. FUAS-liittoumastrategian mukaisesti FUAS-painoaloja vahvistetaan strategisilla, kansainvälisillä kärkikoulutusohjelmilla erityisesti ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Tavoitteena on, että ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lisääntyy ja yhä useampi jää valmistuttuaan Suomeen. Vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden palveluja (mm. maahantulo-, työllisyyspalvelut, terveydenhuolto- ja vakuutuskysymykset, asumisen järjestelyissä auttaminen, neuvonta ja opintojen ohjaus sekä tutortoiminta, kotimaisten kielten opetus ja Suomen kulttuuriin orientointi) kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja kansainvälistymisen tavoitteita. Käytänteet tukevat jatkossa myös ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelua, työllistymistä Suomeen sekä yrittäjäksi ryhtymistä. Palveluja, organisaatioiden yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään alueellisesti yhteistyössä Lahden yliopistokeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa sekä FUAS-yhteistyössä. Vieraskielisten ohjelmien laadunvarmistus tapahtuu lisäämällä verkostomaista yhteistyötä ja osallistumalla erilaisiin seurantatutkimuksiin (esim. International Student Barometer). Vieraskielisiä koulutusohjelmia kehitetään edelleen myös FUAS-yhteistyössä. Kehittämiskohteet kansainvälisten, vetovoimaisten tutkintojen kehittäminen erityisesti painoaloilla kansainvälinen opetussuunnitelmayhteistyö ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun ja työllistymisen kehittäminen alueellisen yhteistyön lisääminen palvelujen parantamiseksi monikulttuurisen oppimisympäristön kehittäminen Kriittiset menestystekijät: uudet, vetovoimaiset kansainväliset ohjelmat, ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrän lisääminen, vieraskielisten tutkintojen laadun kehittäminen, monikulttuurisuuden edistäminen 10

11 Opetuksen kansainvälistäminen Ammattikorkeakoulumme opetusta kansainvälistetään monipuolisesti. LAMKissa on asetettu määrälliset, koulutusalakohtaiset englanninkielisen opetustarjonnan lisäämistavoitteet. Kansainvälisten hankkeiden ja projektioppimisen kautta oppimisympäristö laajenee yhteistyöverkostoon, jonka tuella osa oppimisesta tapahtuu. Oppimisympäristöjämme ja toimintatapojamme kehitetään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kaikilla koulutusaloilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua mm. kansainvälisten partnereiden kanssa järjestetyille opintojaksoille. Kotikansainvälistymisen avulla kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa tavoitteeksi asetetut kv-kompetenssit. Määrätietoinen englanninkielisen opetustarjonnan lisääminen auttaa sekä saamaan ulkomaisia opiskelijoita Lahteen että tukee täällä opiskelevien suomalaisten mahdollisuuksia lähteä ulkomaille. Vastavuoroisen liikkuvuuden turvaamiseksi saapuvien määrä tulee lisätä kaikilla aloilla. Opiskelijaliikkuvuuden palautteen ja partnerianalyysien avulla keskitetään ja syvennetään yhteistyötä aktiivisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Oman vieraskielisen tarjonnan lisääminen on opiskelija- että asiantuntijavaihtojen määrän kasvattamisen kannalta välttämätöntä. Vieraskielisen opetuksen tarjonta tukee myös osaamisen viennin kehittämistä. Kriittiset menestystekijät: koulutus- ja oppimisprosessin tehostaminen ja uudistaminen, opetuksen sisältöjen laadukas kansainvälistäminen, monikulttuurisen ja suvaitsevaisuutta tukevan oppimisympäristön rakentaminen, kansainvälistymisen kehittäminen erityisesti painoaloilla, oppimisen ja TKI-toiminnan vahva yhdistäminen kv-hankkeissa, opiskelijavaihto osaksi opetussuunnitelmia, strategiset kumppanuudet, ohjelmakohtaiset avainpartnerit Kehittämiskohteet opetuksen sisältöjen kansainvälistäminen tutkintoon sisältyvien, ulkomailla suoritettavien opintopisteiden lisääminen kv-partneriuuksien hyödyntäminen opetuksessa kv-yhteistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen kaikille painoaloille opettajavaihdon hyödyntäminen (myös FUAS) Summer School toteuttaminen FUAS-yhteistyössä Oppimisympäristöjämme ja toimintatapojamme kehitetään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 11

12 Strategiatavoite 2. Toimintamme vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen Toimimme kiinteässä vuorovaikutuksessa alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, jotta maahanmuuttajien ja vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden tarjoama potentiaali voidaan alueella hyödyntää. Maahanmuuttajien ja vieraskielisissä ohjelmissa opiskelevien tutkintoopiskelijoiden palveluja kehitetään. Tarjoamme innovatiivisia ohjauspalveluita opiskelujen nivelvaiheisiin maahanmuuttajille. Hyödynnämme niin alueelliset kuin FUAS-liittouman tarjoamat palvelut. Kehitämme monikulttuurista pedagogiikkaa, pyrimme vähentämään eriarvoisuutta opiskelijoiden asenteisiin vaikuttamalla mm. luomalla mahdollisuudet kaikilla koulutusaloilla monikulttuuriseen oppimisympäristöön opiskeluaikana. Kriittiset menestystekijät: maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erilliskysymykset, monipuoliset ohjaus- ja neuvontapalvelut, monikulttuurinen pedagogiikka, monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen Kehittämistoimenpiteet: maahanmuuttajien valmentavien opintojen toteuttaminen monikulttuurisuuden edistäminen kaikissa opinnoissa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun kehittäminen (osana integroitumissuunnitelmaa ja työperäisen maahanmuuton tukemista) alueellinen yhteistyö monikulttuurisen yhteiskunnan tukemisessa 12

13 Strategiatavoite 3. Johtamis- ja työskentelytapamme edistävät uudistumista ja vastuullisuutta tulevaisuudesta. Toimimme verkostoissa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti sekä pyrimme vakiinnuttamaan kansainvälisiä toimintamuotoja. Verkotumme sisäisten, ulkoisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vahvistamme kansainvälistä ja vastavuoroista opetusyhteistyötä, minkä kautta saavutetaan opetustarjonnan monipuolistamista kohtuullisilla resursseilla. Uudistamme rakenteita, toiminnan organisointia, tehtäviä ja tehtäväkuvia. Ohjausjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisella tavalla, ja kansainvälisen toiminnan vastuut on selkeytetty uuden organisaatiomallin mukaisesti. Lisäämme ulkoista tulosrahoitusta. Tuloksellinen verkostoituminen kansainvälisesti ja vahvat kumppanuudet LAMKilla on laajat ja kattavat yhteistyöverkostot Euroopassa. Kansainväliset verkostot ja järjestöt toimivat merkittävänä välineenä kansainvälisen tunnettuuden lisäämisessä ja profiilin kohottamisessa, minkä kautta päästään yhteistyön laadulliseen kehittämiseen. Verkottumisen kehittämisessä pääpaino on edelleen olemassa olevien yhteistyösuhteiden syventämisessä sekä yhteistyömuotojen monipuolistamisessa. Haetaan strategisia kumppanuuksia ja verkostoja eri tasoilla; koulutusaloittain, LAMK-tasoisesti ja FUASyhteistyössä. Partnerisuhteiden jatkuva arviointi on osa LAMKin laatutyötä ja tapahtuu säännöllisesti. Euroopan ulkopuolella haetaan strategisten painotusten mukaiset kontaktit ja niitä lisätään ensisijaisesti aluestrategioiden mukaisesti ja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisen toiminnan FUAS-yhteistyölle asetetaan vuotuiset tavoitteet FUAS-liittoumastrategian pohjalta. KU Leuven Associationin kanssa solmitun strategisen partnerisopimuksen luomia mahdollisuuksia hyödynnetään kaikilla toiminnan tasoilla. Kriittiset menestystekijät: tuloksellinen verkostoituminen kansainvälisesti synergioiden synnyttämiseksi, osaamisen lisäämiseksi, tiedon saamiseksi ja laadun parantamiseksi Kehittämiskohteet partneriyhteistyön monipuolistaminen ja syventäminen strategiset partnerit, avainpartnerit erityisesti painoaloilla partnerisuhteiden systemaattinen ylläpito ja edelleen kehittäminen kansainvälisesti alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa 13

14 Osaamisen viennin kehittäminen Osaamisen vientiä kehitetään FUAS-yhteistyössä. Tavoitteena on yhteisen toiminnan kehittäminen Global Activities -konseptin alla kannattavan myynnin aikaansaamiseksi. Lahden seudun elinkeinoelämän ja kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä vientitoiminnan rakentamisessa. Kriittiset menestystekijät: tavoitteellinen ja kannattava myynti, luottamuksellinen yhteistyö FUAS-toimijoiden kesken, pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan Kehittämiskohteet pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentaminen myynnin aikaansaaminen myytävien tuotteiden kehittäminen myynnin tukiorganisaation rakentaminen henkilöstön osaamisen lisääminen KOVIKE-hankkeessa aikaansaatujen tulosten hyödyntäminen 14

15 Henkilöstön kansainvälistyminen Henkilöstöltä edellytetään kattavampaa kvosaamista, jota hankitaan mm. liikkuvuuden ja hankkeiden avulla. Opettaja- ja muuta asiantuntijaliikkuvuutta tulee tehostaa, ja etenkin pitempiaikaisten vaihtojen määrää tulee lisätä TKI-toiminnan kansainvälistämisen varmistamiseksi. Osaava, kansainväliseen toimintaan kykenevä henkilöstö takaa korkean koulutuksen laadun. Henkilöstöltä odotettava kv-osaaminen kuvataan osaamisprofiilityön avulla. Osaamiskeskusteluiden kautta olemassa oleva kv-osaaminen tulee näkyväksi ja jaetaan yhteisöllisesti. Osaamisen varmistamista suunnitellaan ja toteutetaan osaamisprofiilityöntulosten perusteella. Henkilöstön kv-osaamisen varmistamiseen panostetaan osaamisen jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen toimintamalleja kehittämällä. Kv-osaamiseen kiinnitetään huomiota henkilöstöä rekrytoitaessa. Vieraskielisessä koulutuksessa opettavan henkilöstön riittävä kielitaidon taso todennetaan ja sen varmistamisesta huolehditaan. Kriittiset menestystekijät: henkilöstön kv-osaamisen kuvaaminen, uudistumista edistävä kulttuuri, ennakoiva johtaminen, resurssien oikea kohdentaminen Kehittämiskohteet henkilöstön kv-osaamisen osaamisprofiilit ja osaamiskeskustelut henkilöstön osaamisen varmistaminen (osaamisen jakaminen, kv-työ näkyväksi ryhmä, kielikoulutus, monikulttuurinen pedagogiikka) henkilöstöliikkuvuuden lisääminen henkilöstöliikkuvuus osana kehityskeskusteluja kansainvälistymisosaaminen osana kehityskeskusteluja verkostojen hyödyntäminen ulkomaisen henkilöstön palkkaamiseksi Osaava, kansainväliseen toimintaan kykenevä henkilöstö takaa korkean koulutuksen laadun. 15

16 Kansainvälisen toiminnan talouden johtaminen ja tukipalvelujen kehittäminen Kansainvälisten toimintojen palveluja (liikkuvuuspalvelut, vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden edellyttämät palvelut, osaamisen viennin palvelut, kansainvälisen TKI-toiminnan palvelut) kehitetään yhä paremmin tavoitteita tukeviksi. Sisäisen synergian lisääminen takaa riittävät resurssit kaikkeen kansainvälistymistä edistävään toimintaan kaikilla koulutusaloille. Resurssien yhdenmukaistamiseen kiinnitetään huomiota opiskelijoiden tasa-arvon turvaamiseksi. Tukipalvelujen avulla luodaan erityisesti kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tarkoituksenmukaisesti palveleva infrastruktuuri ja toimintatavat. Tukipalvelut kohdistuvat opintojen kaikkiin vaiheisiin opiskelijaksi hyväksymisestä valmistumiseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin asti. Vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden palvelujen kehittäminen Lahden alueella tapahtuu yhteistyössä Lahden yliopistokeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa. Maahanmuuttajiin kohdistuvia palveluita kehitetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kriittiset menestystekijät: uuden organisaatiomukaisen toiminnan vakiinnuttaminen kv-toiminnassa ja toimintakulttuurin muutoksen toteuttaminen, toimivat ja tehokkaat tukipalvelut, kvtoiminnan tarkoituksenmukainen organisointi, sisäisen synergian edistäminen Kehittämiskohteet painoalojen ja profiilien vahvistaminen prosessien tehostaminen resursoinnin yhdenmukaistaminen sisäisen synergian edistäminen 16

17 4. Kv-strategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Kansainvälisen toiminnan arviointi on osa LAMKin PDCA-ympyrän mukaista toimintaa. Kansainvälisen toiminnan strategian toteutumista seurataan vuosittain tekemällä väliarviointi ja strategiakauden päätyttyä loppuarviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kv-toiminnasta kerätään palautetta osana laatujärjestelmän menettelyitä; palautekyselyt (mm. koulutuksen laatupalaute, ISB) ja mahdolliset katselmukset. Yhteistyöverkoston arviointi tehdään säännöllisesti osana laatutyötä. Palautteiden pohjalta nousseet kehittämistoimenpiteet aikatauluineen ja vastuineen dokumentoidaan kehittämisen työkirjaan. Lisäksi kv-toiminnan prosessien benchmarkkaus ja yhtenäistäminen LAMK- ja FUAS-tasolla on keskeinen osa toiminnan arviointia ja kehittämistä. Kansainvälinen toiminta arvioidaan osana Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamaa FUASin laatujärjestelmän auditointia vuonna LAMK valmistautuu kansallisen korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toteutumisen arviointiin v Kansainvälisiä arviointeja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Vuosittain osana LAMKin vuosikelloa asetetaan kv-toiminnan konkreettiset, strategiasta johdetut tavoitteet yhdessä koulutusalojen kanssa. Kansainvälistymisstrategian toteutuksen seuranta jakaantuu usealle taholle. 17

18 LIITE 1. TOIMINTAOHJELMAN MITTARIT STRATEGISET MITTARIT: Kansainvälisen toiminnan tulosmittarit, joita seurataan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden kautta että Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden ammattikorkeakoulun omassa toiminnanohjauksessa ovat seuraavat: Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamien tutkintojen osuus Vieraskielisessä koulutuksessa suoritetut opintopisteet, AMK ja YAMK Ulkomailla suoritettujen opintopisteiden osuus, AMK ja YAMK Opiskelijaliikkuvuus (saapuvat/lähtevät opiskelijat) Opettajien ja tutkijoiden kv-liikkuvuus (min 5vrk)/päätoimiset opettajat ja t&k henkilöstö Kv-koulutuksen myynti; EU/ja ETAmaiden ulkopuoliset opiskelijat/ lukukausimaksukokeilu LAMK 2012 TS Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus % 4,7 7,0 7,0 7,0 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kpl Kv. vaihto-opiskelijoiden määrä kpl Vieraskielinen opetus (suoritetut op:t) op Ulkomailla suoritetut opintopisteet op Osaamisen vienti eur Henkilöstön liikkuvuus (opetus- ja tki-hlstö) % 1,0 1,0 1,1 1,1 18

19 LIITE 2. TUKIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten toimintojen palveluja kehitetään yhä paremmin tavoitteita tukeviksi. Vieraskielisten tutkinto-opiskelijoiden palvelujen kehittäminen Lahden alueella tapahtuu yhteistyössä Lahden yliopistokeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa UrbanEnvirohankkeessa aikaansaatujen tulosten pohjalta. Tukipalvelujen avulla luodaan erityisesti kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tarkoituksenmukaisesti palveleva infrastruktuuri ja toimintatavat. Tukipalvelut kohdistuvat opintojen kaikkiin vaiheisiin opiskelijaksi hyväksymisestä valmistumiseen ja mahdollisiin jatko-opintoihin. Malleja palvelujen järjestämiseen on haettu olemalla mukana HERA International -hankkeessa (laajan Metropolialueen kansainvälisten opiskelijoiden palvelut). Maahanmuuttajakysymyksissä on tehty tiivistä yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa sekä kolmen ammattikorkeakoulun kanssa HERA Competence -hankkeessa. Hera C -hankkeessa keskityttiin maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopintojen edistämiseen kehittämällä mm. suomen kielen opetusta, valmentavia opintoja sekä kielitaidon testausta ja pääsykoekäytänteitä. Sisäistä tehokkuutta lisätään liikkuvuudessa hakemalla koulutusalojen välisiä synergiaetuja. Koulutusaloilla kv-toiminnan vastuut vaihtelevat. Liikkuvuudesta vastaavat kv-koordinaattorit. Muita merkittäviä kv-toimijoita ovat vieraskielisten koulutusohjelmien yliopettajat ja opintosihteerit sekä TKI-yliopettajat. Osaamisen viennin palveluja kehitetään FUASyhteistyössä tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelijakunta LAMKOn ja koulutusalajärjestöjen kansainvälisyysvastaavat järjestävät ulkomaisille opiskelijoille ja harjoittelijoille vapaa-ajan toimintaa ja tutor-ohjausta sekä kehitettäessä ulkomaisten opiskelijoiden opintososiaalisia oloja. LAMKOn kv-tutorsihteeri osallistuu tutortoiminnan kehittämiseen ja osallistuu työryhmissä kv-toiminnan kehittämiseen. 19

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 1.2.2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2010 SISÄLLYS 1. TEHTÄVÄ

Lisätiedot

CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2

CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 CIMON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 SISÄLTÖ I CIMON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ 2 II CIMON TOIMINTASTRATEGIA 2 Toimintaympäristö 2 Eurooppalainen yhteistyö 4 Pohjoismaat 5 Globaalit haasteet

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 4 ja 5.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat liitteinä 4 ja 5. LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Lappeenranta

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot