Selvitys terveystarkastajien yhtenäisestä linjasta Oiva-tarkastuksissa Vantaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys terveystarkastajien yhtenäisestä linjasta Oiva-tarkastuksissa Vantaalla"

Transkriptio

1 Tuija Timoskainen Selvitys terveystarkastajien yhtenäisestä linjasta Oiva-tarkastuksissa Vantaalla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma Insinöörityö

2 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tuija Timoskainen Selvitys terveystarkastajien yhtenäisestä linjasta Oivatarkastuksissa Vantaalla 48 sivua + 3 liitettä Tutkinto Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Bio- ja elintarviketekniikka Suuntautumisvaihtoehto Biolääketiede Ohjaajat 1. kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen Lehtori Eija Koriseva Elintarvikevalvonnalla tarkoitetaan valtion ja kuntien tehtävää varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikkeista annettujen tietojen oikeellisuutta. Elintarvikevalvonnan tulosten julkistamisjärjestelmä Oiva otettiin käyttöön Suomessa yhtenäistämään elintarvikevalvontaa valtakunnallisesti ja tuomaan elintarvikevalvonnan tulokset lähemmäksi kuluttajaa. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko Vantaalla yhtenäinen linja terveystarkastajien välillä Oiva-tarkastuksissa ja tarkastella Vantaan elintarvikevalvonnan tuloksia vuodelta Työ tehtiin Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuoltoon, joka kuuluu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. Oivan myötä Vantaalla on yritetty luoda yhtenäistä linjaa tarkastajien välille, mutta asiaa ei ole tutkittu aiemmin. Tässä työssä yhtenäistä linjaa tutkittiin kahden ryhmätarkastuksen avulla. Ensimmäiselle ryhmätarkastukselle osallistui seitsemän tarkastajaa ja toiselle kuusi tarkastajaa. Tarkastajat tarkastivat saman kohteen yhtä aikaa ja raportoivat tulokset Oivaarviointiohjeiden mukaisesti. Ryhmätarkastuksilla arvioitiin ennalta määrättyjä asiakokonaisuuksia arvosanoilla A, B, C ja D. Ryhmätarkastusten tuloksista havaittiin, että Vantaalla terveystarkastajien välillä on eroja, jotka eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Eroihin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota, sillä samoista asiakokonaisuuksista oli annettu arvosanoja A:sta C:hen. Arvosana A tarkoittaa toiminnan olevan lainsäädännön mukaista, kun taas arvosana C annetaan, jos toiminta heikentää elintarviketurvallisuutta. Lisäksi selvitettiin Oiva-tarkastusten tarkastusmääriä sekä arvosanojen jakaumaa kokonaisuudessaan, tarkastajittain ja toimintatyypeittäin vuoden 2014 osalta. Tuloksissa ilmeni, että Oiva-arvosanojen jakaumissa oli eroja niin tarkastajien kuin toimintatyyppien välillä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että lisää linjauksia ja koulutusta Oiva-arvioinnista tarvitaan. Työn tulokset osoittavat, että Oiva ei takaa yhtenäistä linjaa elintarvikevalvonnassa vaan lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä. Avainsanat elintarvikevalvonta, elintarviketurvallisuus, ympäristöterveydenhuolto, Oiva

3 Abstract Author Title Number of Pages Date Tuija Timoskainen Investigation about environmental health officer s consistency in Oiva inspections in Vantaa 48 pages + 3 appendices 16 May 2015 Degree Bachelor of Engineering Degree Programme Biotechnology and Food Engineering Specialisation option Biomedicine Instructors Kirsi Hiltunen, 1. Official veterinarian Eija Koriseva, Senior Lecturer Food control means the government s and municipality s mission to ensure the safety of groceries and the correctness of information provided on groceries. A system for publishing food control s results, called Oiva, was introduced to unify food control nationally and to make food control s results more accessible for consumers in Finland. Aim of this thesis was to find out, if there is consistency between environmental health officers in Oiva inspection system in Vantaa area and also to examine the results of Vantaa s food control during This thesis was commissioned by the Environmental Health Care Unit at the City of Vantaa s Centre for Environmental Affairs, which belongs to the branch of land use, construction and environment. After the Oiva system was introduced, there have been attempts to create consistency between environmental health officers, but there has not been any investigation about it before. In this thesis, consistency was investigated by two group inspections. In the first inspection group, there were seven environmental health officers participating, and in the second inspection group there were six environmental health officers. Environmental health officers inspected the same target at the same time and reported results according to the Oiva system s evaluation instructions. Both of the inspection groups evaluated a predefined complex of issues by grades A, B, C and D. It was observed in the results of group inspections that there are differences between environmental health officers in Vantaa but they are not statistically significant. However, there is a need for paying attention to the results because there was a case where grades from A to C were given in the same complex of issues. Grade A means the activity is according to legislation, while grade C means that the activity deteriorates food safety. The number of Oiva inspections as well as the distribution of grades in the Oiva inspections as a whole and by environmental health officers and also by the type of activity during 2014 were determined. It was also found out that there were differences in the distribution of Oiva grades among environmental health officers and among the types of activity. The conclusion from the results is that there is a need for a clarified definition of policy and for education on evaluation with the Oiva system. The results show that the Oiva system does not guarantee consistency by itself. Other operations are needed as well. Keywords food control, food safety, environmental health care, Oiva

4 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Elintarvikevalvonta 3 3 Elintarvikelainsäädäntö Elintarvikelaki Elintarvikehuoneistoasetus 4 4 Elintarvikevalvontaviranomaiset Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Aluehallintovirasto (AVI) Muut valvontaviranomaiset 7 5 Elintarvikevalvonta kunnissa Valtakunnallinen valvontaohjelma Valvontasuunnitelma Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta Elintarvikevalvonta Vantaalla 10 6 Elintarvikevalvonnan julkisuus Smiley-hanke Tanskassa Oiva julkistamisjärjestelmä Oiva-arviointiohjeet Oiva-raportti ja tarkastuskertomus 16 7 Vantaan terveystarkastajien ryhmätarkastukset Aineiston käsittely Tulokset Varianssianalyysi Friedman-testi Oiva-arvosanojen jakauma tarkastajittain Profiilikuvat Yleisarvosanan jakautuminen 29

5 7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja virhelähteet 30 8 Selvitys vuoden 2014 Oiva-tarkastuksista Vantaalla Aineiston käsittely Tulokset Oiva-arvosanojen jakautuminen Vantaalla Oiva-tarkastusten ja -arvosanojen jakautuminen tarkastajittain Oiva-arvosanojen jakautuminen toimintatyypeittäin Valvontasuunnitelman toteuma vuonna Tarkastusten ennalta ilmoittaminen Tutkimuksen luotettavuus ja virhelähteet 43 9 Yhteenveto 44 Lähteet 47 Liitteet Liite 1. Oivassa arvioitavat asiakokonaisuudet Liite 2. Ryhmätarkastuksen arviointilomake Liite 3. Varianssianalyysin (ANOVA kaksisuuntainen) tuloste

6 Lyhenteet Evira Elintarviketurvallisuusvirasto EU Euroopan Unioni Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto SYKE Suomen Ympäristökeskus AVI Aluehallintovirasto Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VASU Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma

7 1 1 Johdanto Elintarvikevalvonnalla varmistetaan, että kuluttajilla on saatavilla vain turvallisia ja luotettavia elintarvikkeita. Valtaosa elintarvikevalvonnasta tapahtuu kunnissa. Vantaalla elintarvikevalvonnasta vastaa Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tulosyksikön ympäristöterveydenhuolto, joka kuuluu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. [1; 2.] Elintarvikevalvonnan näkyvimpiä tehtäviä ovat elintarvikelain mukaiset tarkastukset, joilla varmennetaan elintarvikealan toimijan toiminnan olevan lainsäädännön mukaista [1; 3, 49 ]. Ennen vuotta 2013 tarkastuskäytännöt vaihtelivat kuntien ja tarkastajien välillä. Tarkastuksesta kirjoitetut tarkastuskertomukset olivat vapaamuotoisia ja tarkastajasta riippuen erilaisia. Vuonna 2013 keväällä Suomessa otettiin käyttöön elintarvikevalvonnan tulosten julkistamisjärjestelmä Oiva, jonka myötä tarkastuskäytäntöjä yhtenäistettiin ja tarkastuskertomuksen sisältöön alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Oivan tavoitteena on yhtenäistää elintarvikevalvontaa valtakunnallisesti ja tuoda valvontaviranomaisten toiminta enemmän kuluttajien tietoisuuteen. Vuonna 2013 Oivan piiriin tuli vain tarjoilu- ja myyntipaikkoja. Vuonna 2015 Oiva laajenee koskemaan kaikkia elintarvikehuoneistoja. [1; 4.] Oivassa elintarvikelain mukaisella tarkastuksella arvioidaan eri asiakokonaisuuksia A-, B-, C- ja D-arvosanoin. Arvosana A tarkoittaa, että toiminta on lainsäädännön mukaista ja arvosana B annetaan, jos toiminnassa on epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta. Arvosana C annetaan tilanteessa, missä toiminta heikentää elintarviketurvallisuutta ja arvosanan D saa kohde, jossa toiminta vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Jokaiselle Oiva-arvosanalle on vastaava hymynaama-symboli, jolla ilmennetään kohteen hygieenistä laatua. Hymynaama-symbolit esitetään tarkastuksesta tehdyssä Oiva-raportissa, joka on julkinen asiakirja ja jokaisen kuluttajan saatavilla. Hymynaama-symbolit on nimetty oivalliseksi (A), hyväksi (B), korjattavaksi (C) ja huonoksi (D). Oiva-raportissa näkyvä yleisarvosana määräytyy kaikista arvioiduista asiakokonaisuuksista annetun huonoimman arvosanan mukaan. Esimerkiksi, jos seitsemästä asiakokonaisuudesta saa arvosanan oivallinen (A) ja yhdestä asiakokonaisuudesta arvosanan korjattavaa (C), tulee yleisarvosanaksi korjattavaa (C) huonoimman arvosanan mukaan. [1; 4.]

8 2 Työn tavoitteena on selvittää, onko Vantaalla yhtenäinen linja terveystarkastajien välillä. Tässä työssä tarkastajien yhtenäistä linjaa Oiva-tarkastuksissa selvitetään ryhmätarkastusten avulla, joissa ryhmä terveystarkastajia laitetaan samalle tarkastukselle. Tarkastuksen jälkeen jokainen tarkastaja täyttää tarkastuksesta oman arviointilomakkeensa ja antaa ennakkoon määrätyille asiakokonaisuuksille arvosanan oman pohdintansa mukaan. Ryhmätarkastusten tuloksista selvitetään, onko tarkastajien välillä eroja ja kuinka merkitseviä mahdolliset erot ovat. Työssä tutkitaan lisäksi vuonna 2014 Vantaalla toteutettua elintarvikevalvontaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta saatujen tilastojen pohjalta. Tavoitteena on selvittää, kuinka Oiva-arvosanat jakautuivat tarkastajien välillä ja missä toimintatyypeissä esiintyi eniten puutteita elintarviketurvallisuudessa vuonna Toimintatyypillä tarkoitetaan elintarvikevalvonnan kohteen toiminnan laatua eli onko kohde esimerkiksi myymälä vai ravintola. Lisäksi selvitetään valvontasuunnitelman toteumaa ja uusintatarkastuksista annettujen arvosanojen jakaumaa. Uusintatarkastuksia tehdään kohteisiin, joissa esiintyy ongelmia elintarvikehygieniassa tai puutteita elintarviketurvallisuudessa. Elintarvikealan keskusviranomaisena toimiva Evira seuraa kuntien valvontayksiköiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Evira on ohjeistanut kuntia seuraamaan oman valvontayksikön sisällä Oiva-arvosanojen jakautumista. Työssä tehtävän selvityksen vuoden 2014 Oiva-tarkastuksista Vantaalla avulla saadaan Vantaan valvontayksikön tietoon tuloksia, joiden avulla voidaan kehittää elintarvikevalvonnan tasapuolisuutta tarkastajien välillä ja keskittää resursseja ongelmallisiin kohteisiin. Työstä saadaan arvokasta tietoa, sillä Oiva-tarkastusten yhtenäistä linjaa ei ole aiemmin tutkittu Vantaalla.

9 3 2 Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonnalla tarkoitetaan valtion ja kuntien tehtävää varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikkeista annettujen tietojen oikeellisuutta [1]. Elintarvikevalvonta koostuu viranomaisten ohjeistuksista, neuvonnasta ja valvontatoimenpiteistä, joilla todennetaan, onko elintarvikealan toimijan toiminta lainsäädännön mukaista. Tarvittaessa viranomainen voi ryhtyä hallinnollisiin pakkokeinoihin, mikäli toimija ei noudata annettuja kehotuksia. [5.] Yksi elintarvikevalvonnan tärkeimmistä tehtävistä on estää ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden pääsy markkinoille [6]. Yleisen elintarvikeasetuksen (178/2002) mukaan elintarvikkeella tarkoitetaan mitä tahansa ainetta tai tuotetta, myös jalostettua, osittain jalostettua tai jalostamatonta tuotetta, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten nautittavaksi. Elintarvike käsittää juomat, purukumin ja vesi mukaan lukien kaikki aineet, jotka on tarkoituksellisesti lisätty elintarvikkeeseen sen valmistuksen tai käsittelyn aikana. Asetuksen mukaan elintarvikkeen määritelmään eivät sisälly muun muassa rehut, elävät eläimet, paitsi jos ne on tarkoitus saattaa markkinoille ihmisten ravinnoksi. Elintarvikkeeksi ei myöskään luokitella kasveja ennen niiden korjuuta. [7.] Elintarvikevalvonnan eri osa-alueista vastaavat lukuisat viranomaiset, joita työskentelee valtiolla ja kunnilla. Maa- ja metsätalousministeriön alaisena Evira toimii alan keskusviranomaisena, joka ohjaa ja suorittaa elintarvikevalvontaa valtakunnallisesti. Elintarvikevalvonnan vastuualueiden jakautuminen on määrätty elintarvikelaissa (23/2006). [3, luku 4.] Elintarvikevalvonnan erityistehtäviä on tullilaitoksella ja puolustusvoimilla [5]. Elintarvikevalvonta perustuu elintarvikelainsäädäntöön ja sen noudattamiseen. Lainsäädännössä on määritelty elintarvikelain mukaiset tarkastukset, joiden avulla varmennetaan elintarvikealan toimijoiden valmistavan, tarjoilevan ja myyvän vain turvallisia elintarvikkeita. Elintarvikelain 49 :n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus tehdä valvonnan edellyttämiä tarkastuksia, tutustua asiakirjoihin sekä päästä paikkoihin, joissa harjoitetaan elintarvikelaissa tarkoitettua toimintaa tai jossa säilytetään elintarvikelain noudattamisen kannalta merkityksellisiä tietoja. [3, 49.] Vuoden 2013 keväästä lähtien elintarvikelain mukaisia tarkastuksia on tehty Oivan piirissä olevissa kohteissa Oiva-julkistamisjärjestelmän menetelmien mukaisesti Oiva-tarkastuksina.

10 4 Oivan myötä elintarvikelainsäädännön vaatimukset elintarvikealan toimijoilta eivät ole muuttuneet. Merkittävät muutokset liittyvät tarkastuksesta tehtävän raportoinnin muotoon ja valvonnan julkisuuteen. [1.] 3 Elintarvikelainsäädäntö Euroopan alueella EU:n (Euroopan Unionin) säädöksillä annetaan yhteiset periaatteet ja vaatimukset elintarvikelainsäädännölle. Jäsenmaissa on omia kansallisia lakeja ja säädöksiä, joilla varmistetaan EU:n säädösten toteuttaminen. Elintarvikelaki ja siihen pohjautuvat säädökset muodostavat kansallisen elintarvikelainsäädännön, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuus Suomessa. Tärkeimpiä EU:n säädöksiä elintarvikevalvonnassa ovat yleinen elintarvikeasetus (EY 178/2002) ja yleinen elintarvikehygieniaasetus (EY 852/2004). [8, s. 4.] 3.1 Elintarvikelaki Elintarvikelain (23/2006) tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus ja että elintarvikkeet ovat laadultaan elintarvikemääräysten mukaisia. Lain tavoitteena on turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta Suomessa, jotta terveysviranomaiset voivat puuttua terveydelle haitalliseen toimintaan. Elintarvikelaissa säädetään elintarvikkeiden lisäksi vaatimuksia elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista sekä asetetaan vaatimuksia elintarvikealan toimijalle. Tarkemmin elintarvikkeiden valmistus-, säilytys-, ja kuljetusolosuhteisiin liittyvät vaatimukset on esitetty elintarvikelakiin pohjautuvissa säädöksissä, kuten Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011). [8, s. 4; 3, 1, 2.] 3.2 Elintarvikehuoneistoasetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) täydentää elintarvikelainsäädäntöä koskevia yleisiä periaatteita ja vaatimuksia. Asetusta sovelletaan ilmoitettaviin elintarvikehuoneistoihin, joissa harjoitetaan vähittäismyyntiä tai käsitellään elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä. Asetus ei koske laitoksiksi luokiteltuja elintarvikehuoneistoja. [9, 1.]

11 5 Asetuksessa säädetään elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista elintarvikemyynnin erityisistä olosuhdevaatimuksista henkilökohtaisesta hygieniasta sekä eläinten pääsystä elintarvikehuoneistoon. [9, luvut 2-5.] Helposti pilaantuvilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka tarjoavat hyvät lisääntymismahdollisuudet mikrobeille. Tällaisia elintarvikkeita tulee säilyttää alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa mikrobien lisääntymisen estämiseksi. [1.] 4 Elintarvikevalvontaviranomaiset 4.1 Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö vastaa elintarvikevalvonnan yleisestä suunnittelusta ja valvonnan ohjauksesta [3, 29 ]. Laatua ja turvallisuutta elintarvikkeen ketjussa tuottajalta kuluttajalle ohjaa maa- ja metsätalousministeriössä elintarviketurvallisuusyksikkö [5]. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluvat aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjaus ja valvonta toimialaansa kuuluvissa asioissa [10, 2 ]. Maa- ja metsätalousministeriöön kuuluvat virastot, laitokset ja muut toimielimet ovat: Maaseutuvirasto Metsähallitus Elintarviketurvallisuusvirasto Luonnonvarakeskus Maanmittauslaitos Maatalouden Interventiorahasto Maatilatalouden Kehittämisrahasto. [10, 2.]

12 6 Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin kuuluu lisäksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ohjaus toimialansa asioissa [10, 2 ]. 4.2 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. Vuonna 2006 yhdistettiin maa- ja metsätalousministeriön Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus, joista muodostui Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Vuonna 2006 tehtyjen muutosten jälkeen maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanotehtäviä elintarvike- ja terveysosastolta ja tietopalvelukeskuksesta siirrettiin Eviran hoidettavaksi. Eviran toiminta pohjautuu elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun varmentamiseen tutkimuksen ja valvonnan avulla. [1.] Eviran tehtävänä on muun muassa ohjata aluehallintovirastoja kuntien elintarvikevalvonnan arvioinnissa ja valvoa kolmansista maista tulevia eläinperäisiä elintarvikkeita [1; 3, 30 ]. Evira koordinoi Oiva-julkistamisjärjestelmää ja ohjaa kuntia sen toteuttamisessa [4]. Evira vastaa teurastamoiden, niiden yhteydessä olevien laitosten ja lihantarkastusten valvonnasta, jonka lisäksi Eviran vastuulla on ensisaapumisvalvonta. Ensisaapumisvalvonnalla tarkoitetaan EU:n jäsenmaista tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden toimittamisesta Suomeen. Ensisaapumisvalvonnalla pyritään turvaaman elintarvikkeiden turvallisuus ja hygieeninen laatu sekä estämään eläintautien leviäminen. Evira on järjestänyt ensisaapumisvalvonnan pääasiassa elintarvikelain 42 :n mukaisesti ostamalla palvelun kunnilta. Tällöin ensisaapumisvalvonta tapahtuu kuntien toimesta Eviran ohjauksessa sopimusten mukaan. [1.] 4.3 Aluehallintovirasto (AVI) Kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa ohjaa ja arvioi Aluehallintovirasto (AVI). Aluehallintoviraston toimialueet on jaettu maakuntajaon perusteella Etelä-Suomen, Itä- Suomen, Lapin, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoihin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan toimialueesta vastaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastot vastaavat elintarvikemääräysten noudattamisen val-

13 7 vonnasta alueellaan. Aluehallintovirastot arvioivat ja tarkastavat kuntien valvontasuunnitelmat ja miten kunnat niitä noudattavat. Valvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kunnille pakollista suunnitelmaa elintarvikevalvonnan toteuttamisesta omalla valvontaalueellaan. [6; 3, 31.] 4.4 Muut valvontaviranomaiset Tullin vastuulla on valvoa EU-jäsenmaista ja kolmansista maista tulevia muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita. Puolustusvoimien tehtävä elintarvikevalvontaan liittyen on valvoa elintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuutta ja turvallisuutta puolustusvoimien alueella. [1.] 5 Elintarvikevalvonta kunnissa Kunnissa elintarvikevalvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollossa, jolla tarkoitetaan yksilön ja elinympäristön terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on suojella ihmisiä ja eläimiä elinympäristössä vaikuttavilta haittatekijöiltä. Päävastuu ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön ja valvonnan toimeenpanosta omilla alueillaan on kunnilla. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kunnissa koostuvat elintarvikevalvonnasta terveydensuojelusta tupakkavalvonnasta kuluttajaturvallisuusvalvonnasta eläinlääkintähuollosta yleisestä ympäristöterveyshaittojen arvioinnista ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautumisesta. [11.] Terveydensuojelua sekä tupakkavalvontaa ohjaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, joka on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto. Työ- ja elinkeinoministeriön alla Tukes ohjaa kuluttajaturvallisuusvalvontaa. [11.]

14 8 Kunnissa tapahtuva elintarvikevalvonta määräytyy pääsääntöisesti kuntarajojen mukaan, mutta laissa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) 2 :ssä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sanotaan: Jos kunta huolehtii ympäristöterveydenhuollosta itse, sillä on oltava tehtävän järjestämiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tähän tehtävään. Jos kunnalla ei ole käytettävissään 1 momentissa tarkoitettuja henkilöresursseja, sen on yhdessä jonkin toisen tai useamman kunnan kanssa muodostettava yhteistoiminta-alue. Tehtävien hoitamista varten perustetaan tällöin kuntalain (365/1995) 77 :ssä tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin taikka yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoitaa kuntayhtymä. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin, jolla on oltava käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. [12, 2.] Kunnat valvovat kaikkia elintarvikehuoneistoja lukuun ottamatta Eviralle kuuluvia teurastamoja [13, s. 84]. Kuntien tekemillä säännöllisillä valvontasuunnitelmaan kuuluvilla tarkastuksilla varmistetaan elintarvikemääräysten noudattaminen. Lisäksi elintarvikevalvontaviranomaisten tehtäviin kuuluvat elintarvikkeisiin kohdistuvien valitusten, ruokamyrkytysepäilyjen ja -epidemioiden selvittäminen, elintarvikehuoneistoilmoitusten ja - hakemusten käsittely sekä neuvonta ja ohjaus elintarvikkeisiin liittyvissä asioissa. [2.] Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan elintarvikevalvonnasta [3, 32 ]. Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävistä määrätään elintarvikelaissa (23/2006), jonka mukaan kunta tekee aluehallintovirastoille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle elintarvikemääräysten mukaiset ilmoitukset ja raportit neuvoo elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia sekä tiedottaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvista asioista avustaa valtion viranomaisia korvausta vastaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasaineohjelman toteuttamisessa julkaisee suorittamansa elintarvikevalvonnan tulokset Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla. [3, 33.] Kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelmat lakisääteisen säännöllisen elintarvikevalvonnan toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka elintarvikealan keskusviranomaiset ovat laatineet elintarvikelain mukaisen valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteensovittamiseksi. [3, 48.]

15 9 5.1 Valtakunnallinen valvontaohjelma Evira, Tukes, SYKE ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet valtakunnallisen valvontaohjelman, jossa määritellään yleiset ja yhteiset periaatteet ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitetulle valvontaviranomaisten suorittamalle valvonnalle. Valvontaohjelman vaatimukset on esitetty valtioneuvoston asetuksessa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (78/2011). Valvontaohjelmaan sisällytetään toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat ja kyseisen toimialan valvonnan erityispiirteet. Toimialakohtaisia valvontaohjelmia ovat kuluttajaturvallisuusvalvonnan, terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat. Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon ohjelmat ovat osana elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa VASU:a, jonka valmistelusta vastaa Evira [1; 14, s. 20]. Kuntia ja aluehallintovirastoja on kuultava toimialakohtaisia valvontaohjelmia laadittaessa. [15, 4 ; 14, s.1.] Ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisten laatimaan valvontaohjelmaan tulee sisällyttää yhteiset periaatteet tarkastusten sisällöstä, valvontakohdetyyppien riskinarvioinnista, tarkastustiheydestä ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta sekä näytteenoton ja valvontaprojektien ohjauksesta. Lisäksi valvontaohjelmassa on esitettävä periaatteet kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista ja raportoinnista. Samat asiat käsitellään toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa, jossa määritellään toimialakohtaiset yleiset periaatteet. [15, 3, 5.] 5.2 Valvontasuunnitelma Elintarvikevalvonta perustuu kuntien laatiman lakisääteisen valvontasuunnitelman noudattamiseen [13, s. 84]. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan kirjataan, miten kunnassa toteutetaan lakisääteistä säännöllistä valvontaa. Säännöllisellä valvonnalla tarkoitetaan tarkastustiheyden mukaan tehtyä valvontaa. Valvontasuunnitelmalla pyritään yhdenmukaiseen kunnallisten valvontaviranomaisten suorittamaan valvontaan. Vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman sisältö on määritelty valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006). Valvontasuunnitelmassa määritetään tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys, kunnan toimesta tapahtuvasta näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä tarkas-

16 10 tukseen käytettävä aika. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee sisällyttää suunnitelmaan ja toteutumisen arvioinnin tulokset toimitetaan vuosittain aluehallintovirastolle. [16, 3, 8.] 5.3 Ilmoittaminen elintarvikehuoneistosta Syyskuussa vuonna 2011 tuli voimaan elintarvikelain muutos elintarvikehuoneistojen ilmoitusmenettelystä. Tämän muutoksen myötä valtaosa elintarvikehuoneistoista poistui hyväksymismenettelyn piiristä ja tuli ilmoitusmenettelyn piiriin. Tämä tarkoittaa, että toimijan on tehtävä kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille ilmoitus elintarvikehuoneistosta neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaisesta muuttumisesta. [1; 8, s. 4-5.] Laitokset kuuluvat edelleen hyväksymismenettelyn piiriin [1]. Elintarvikehuoneistoilmoituksessa tulee olla elintarvikealan toimijan yhteystiedot ja toimintaan olennaisesti kuuluvat tiedot, kuten yritystunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus, elintarvikehuoneiston nimi ja osoite, harjoitettava toiminta ja arvioitu laajuus, arvioitu toiminnan aloittamisajankohta sekä tieto omavalvontasuunnitelmasta [17, 3 ]. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenmuotoisia elintarvikehuoneistoja niin pysyviä elintarvikehuoneistoja kuin liikkuviakin. [8, s. 4-5.] Ilmoituksen käsittelee elintarvikehuoneiston sijaintikunnan valvontaviranomainen, minkä yhteydessä valvontaviranomainen antaa ilmoituksen käsittelystä todistuksen elintarvikealan toimijalle. Elintarvikehuoneisto tallennetaan kunnan valvontakohdetietokantaan ja toiminnan aloittamisen jälkeen kohteeseen tehdään tarkastus. Tällä menettelytavalla kohteet saadaan säännöllisen valvonnan piiriin. [1.] 5.4 Elintarvikevalvonta Vantaalla Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tulosalue kuuluu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. Ympäristökeskus on jaettu ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköihin. Ympäristöterveydenhuollossa valvonnasta vastaa kaksi tiimiä: terveydensuojelu- ja kuluttajaturvallisuustiimi sekä elintarviketiimi. [2.]

17 11 Vantaalla elintarvikevalvontaa hoitavat elintarviketiimissä olevat kuusi terveydensuojelutarkastajaa, kolme elintarviketarkastajaa ja kolme kaupungineläinlääkäriä. Alueellista elintarvikevalvontaa hoitavat terveydensuojelutarkastajat, joille on jaettu oma maantieteellinen vastuualue. Kukin terveydensuojelutarkastaja hoitaa oman alueensa elintarvikevalvonnan lukuun ottamatta elintarviketarkastajille tai eläinlääkäreille kuuluvia elintarvikehuoneistoja. Elintarviketarkastajat ja eläinlääkärit valvovat erikseen määriteltyjä elintarvikehuoneistoja sekä tuotanto- ja varastolaitoksia. [2; 18, s. 6-7.] Vantaalla on reilut 1300 elintarvikevalvonnan kohdetta, joista suurin osa on tarjoilupaikkoja. Vantaalla valvottavien kohteiden kirjo on suuri, sillä Vantaalla sijaitsee Suomen suurin lentokenttä sekä useita elintarviketuotanto- ja varastolaitoksia. [2; 18, s ] 6 Elintarvikevalvonnan julkisuus Elintarvikelain 21 :n mukaan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja tai, jos elintarvikehuoneistoa ei ole vielä tarkastettu, todistus elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä, Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla [3, 21 ]. Syyskuun alussa vuonna 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen alkoi Suomessa käytettävän elintarvikevalvonnan julkistamisjärjestelmän kehittäminen. Elintarvikevalvonnan valvontatietojen julkistaminen on käytössä Suomen lisäksi monessa muussa valtiossa ympäri maailmaa. Valvontatietoja julkaistaan esimerkiksi Tanskassa, Englannissa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa. Ranskassa valvontatietojen julkistaminen on otettu käyttöön vuoden 2015 alusta [19, s. 9]. Tanskassa käytetty valvontatietojen julkistamisjärjestelmä, Smiley, on antanut runsaasti vaikutteita suomalaisen julkistamisjärjestelmän, Oivan, syntyyn. [4.] 6.1 Smiley-hanke Tanskassa Vuodesta 2001 käytössä ollut Smiley-hanke on Tanskassa oleva elintarvikevalvonnan julkistamisjärjestelmä. Tanskassa elintarvikealan yritysten elintarvikelainsäädännön noudattamista valvovat elintarviketarkastajat. Smiley-hankkeessa on ollut alusta asti

18 12 neljä hymynaama-symbolia (kuva 1.), jotka kuvaavat kuinka hyvin yritys noudattaa elintarvikelainsäädäntöä. Vuonna 2008 Tanskassa otettiin käyttöön eliitti-symboli, joka voidaan myöntää yritykselle, joka on saanut ainoastaan parhaimman hymynaaman viimeiseen neljään tarkastusraporttiin, eikä toiminnassa ole ollut huomautettavaa edellisten 12 kuukauden aikana. [20.] Kuva 1. Smiley-hankkeen hymynaama-symbolit ja niiden merkitykset. [20.] Suomalaisessa elintarvikevalvonnan julkistamisjärjestelmässä, Oivassa, on käytössä samat hymynaama-symbolit kuin Tanskassa. 6.2 Oiva julkistamisjärjestelmä Oiva on Suomessa käytettävä Eviran ohjaama julkistamisjärjestelmä elintarvikevalvonnan tarkastustiedoille. Oiva lanseerattiin yhtenäistämään valvontaa valtakunnallisesti sekä lisäämään elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä ja tunnettavuutta. Julkistamisjärjestelmän toimivuutta testattiin pilottiprojektissa vuosina , jolloin elintarvikevalvonnan tarkastustuloksia julkaistiin viidessä eri kunnassa elintarvikemyymälöiden ja ravintoloiden tarkastuksista. Pilottiprojektissa oli mukana elintarvikealan kohteita muun muassa Helsingistä, Keski-Uudeltamaalta ja Lappeenrannan alueelta. Pilottiprojektista saadut tulokset olivat lupaavia, jonka jälkeen Oiva otettiin käyttöön kaikissa Suomen vähittäismyynti- ja tarjoilupaikkojen valvonnassa alkaen. [4.] Vuonna 2015 Oiva otetaan käyttöön kaikissa säännöllisen valvonnan piirissä olevissa elintarvikealan yrityksissä, kuten leipomoissa ja elintarvikealan laitoksissa. [3; 21, s. 7.] Oivan myötä lainsäädännön vaatimukset elintarvikealan toimijoille eivät ole muuttuneet. Elintarvikelain mukaiset tarkastukset toteutetaan käytännössä samalla tavalla kuin ennen Oivaa ja tarkastajat huomioivat samoja asioita elintarviketurvallisuuteen liittyen. Tarkastuksesta laadittavan Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen sisältöä on yhtenäis-

19 13 tetty valtakunnallisesti ja valvonta on tullut yhä julkisemmaksi. Oiva koskee kuntien valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, tarvittaessa tehtyjä uusintatarkastuksia ja ensimmäistä tarkastusta, joka tehdään elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyn jälkeen. [4; 21, s. 4-7.] Oivan myötä ovat tulleet tarkastettavista asiakokonaisuuksista annettavat Oivaarvosanat. Oivassa tarkastuksella arvioidaan asiakokonaisuuksia arvosanoin A, B, C ja D, joita vastaavat hymynaama-symbolit ovat oivallinen (A), hyvä (B), korjattavaa (C) ja huono (D). Kaikki elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät Oiva-tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden mukaisesti. [4.] Hymynaama-symbolit on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Oiva-arvosanoja kuvaavat hymynaama-symbolit. [4.] Tarkastettavat asiakokonaisuudet koostuvat omavalvontasuunnitelmasta, tilojen kunnosta ja siisteydestä, elintarvikkeiden säilytysolosuhteista ja kohteen toimintatapojen arvioimisesta. Oiva-arviointiohjeissa on esitetty kriteerejä, joiden on täytyttävä, että arvosanaksi voi antaa oivallisen. Mitä huonompi arvosana, sitä suurempi riski elintarviketurvallisuudessa on [22]. Asiakokonaisuudelle annettava Oiva-arvosana kertoo kohteen elintarviketurvallisuuden tasosta kyseisellä osa-alueella. Esimerkiksi, jos jäähdytyksestä annetaan arvosana korjattavaa (C), on se merkki kuluttajalle, että kohteen jäähdytysmenetelmät heikentävät elintarviketurvallisuutta. [4.] Oiva-arvosanojen määritelmät on esitetty taulukossa 1.

20 14 Taulukko 1. Oiva-arvosanojen määritelmät. [4.] Oiva-arvosana Määritelmä Oivallinen Hyvä Korjattavaa Huono Toiminta on vaatimusten mukaista. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Jos kohteelle annetaan arvio korjattavaa tai huono, annetaan kohteelle määräaika epäkohtien korjaamiseksi, jonka jälkeen kohteeseen tehdään uusintatarkastus. Arviointiohjeiden mukaan: Huono-arvio voidaan antaa siinä tapauksessa, jos korjattavaaarvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu määräajassa. [22]. Arvion huono antaessaan tulee valvontaviranomaisen ryhtyä hallinnollisiin pakkokeinoihin, jolloin toimijan on korjattava epäkohdat välittömästi. [21, s. 7.] Oivassa on pakollisia asiakokonaisuuksia, jotka tarkastetaan jokaisella tarkastuksella riippumatta tarkastustiheydestä. Jokaisella tarkastuskerralla tarkastettavat asiat on määritetty elintarviketurvallisuusriskin mukaan. Suurin elintarviketurvallisuusriski on katsottu olevan elintarvikkeiden säilytykseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Jokaisella tarkastuksella tarkastettavia asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden puhtaus, henkilökunnan työtapojen hygieenisyys, käsihygienia ja työvaatteet sekä elintarvikkeiden säilytyslämpötilat. [21, s. 4-7.] Pakollisten asiakokonaisuuksien lisäksi arvioidaan muita asiakokonaisuuksia niin, että jokainen asiakokonaisuus arvioidaan vähintään kolmen vuoden välein. Myös harvemmin katsottavat asiat on huomioitava tarkastuksella, mikäli niissä havaitaan puutteita tai epäkohtia. Tällaisia harvemmin tarkastettavia asioita ovat muun muassa pakkausmerkinnät, haittaeläimet ja jätehuolto. Kaikki tarkastettavat asiakokonaisuudet on esitetty liitteessä 1. Oiva-tarkastukset pyritään tekemään ennalta ilmoittamatta, jolloin saadaan mahdollisimman todellinen kuva elintarvikealan yrityksen toimintatavoista. [21, s. 4-7.]

21 15 Oivassa painotetaan valvonnan riskiperusteisuutta ja riskiperusteisten säännösten soveltamista eri kunnissa. Kaikki elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden mukaisesti. Oivassa riskiperusteisuudella tarkoitetaan, että helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytysolosuhteet arvioidaan tiukemmin kuin ei-helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilytysolosuhteet. Toiminnat, joissa on suurempi riski elintarviketurvallisuuden vaarantumiselle, arvioidaan tiukemmin. Oivan myötä harvemmin tarkastettavat asiat, kuten jäljitettävyys tai kontaktimateriaalit, tulevat tarkastettua säännöllisesti. [21, s. 4-7.] Oiva-arviointiohjeet Kaikki Oiva-tarkastuksia tekevät valvontaviranomaiset käyttävät samoja Eviran laatimia Oiva-arviointiohjeita arvosanojen antamiseksi. Oiva-arviointiohjeissa on kerrottu arviointiasteikoin yhteiset määräytymisperusteet ja arviointiohjeet perustuvat elintarvikelainsäädäntöön. [22.] Jokaisessa asiakokonaisuudessa on määritelty kyseisessä asiakokonaisuudessa tarkastettavat asiat. Esimerkiksi asiakokonaisuudessa omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus tarkastettavia asioita ovat elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman olemassaolo, omavalvontasuunnitelman ja siihen liittyvän kirjanpidon tarkastettavuus sekä omavalvontaan liittyvän kirjanpidon säilytys. Lisäksi arviointiohjeissa on määritelty kriteerejä, joiden täyttyessä Oiva-arvosana määräytyy. Esimerkiksi omavalvontasuunnitelman tarkastettavuudesta saa oivallisen (A) arvosanan, jos seuraavat kriteerit täyttyvät: Elintarvikehuoneistolla on omavalvontasuunnitelma omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito on tarkastettavissa omavalvontaan liittyvää kirjanpitoa säilytetään säädösten mukaisesti. [22.] Kaikkien kriteerien tulee täyttyä, että Oiva-arvosanaksi tulee oivallinen (A). Jos jokin kriteeri ei täyty, tulee katsoa muiden Oiva-arvosanojen kriteerejä.

22 16 Arvosanan korjattavaa (C) kriteerit samassa asiakokonaisuudessa ovat: Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelma ei ole tarkastettavissa omavalvonnan kirjanpito puuttuu kokonaan. Esimerkiksi, jos arvosanan oivallinen (A) kriteereistä täyttyy elintarvikehuoneistolla on omavalvontasuunnitelma, mutta omavalvontaan liittyvä kirjanpito ei ole tarkastettavissa, on tarkasteltava muiden arvosanojen kriteerejä. Jos arvosanan korjattavaa (C) kriteereissä esiintyvä omavalvonnan kirjanpito puuttuu kokonaan täyttyy, tulee asiakokonaisuuden omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus Oiva-arvosanaksi korjattavaa (C), sillä huonoin arvosana määrää asiakokonaisuudesta annettavan Oivaarvosanan. [22.] Oiva-arviointiohjeissa on jätetty tarkastajalle tulkinnan varaa, sillä esimerkiksi asiakokonaisuudessa tilojen kunto (2.2) Oivallisen arvosanan saa kohde, jossa tilat ovat kunnossa, lukuun ottamatta pientä kulumista. Ohjeissa ei ole kuitenkaan määritelty, mikä tulkitaan pieneksi kulumiseksi. Ohjeita tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että esimerkiksi siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus arvioidaan riville 3.3, mutta siivousvälinetilan ja siivousvälineiden soveltuvuus ja riittävyys arvioidaan asiakokonaisuudessa tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan (2.1). [22.] Oiva-raportti ja tarkastuskertomus Tarkastuksesta kirjoitettava julkinen Oiva-raportti sisältää Oiva-arvosanat eli hymynaama-symbolit kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista ja lyhyen sanallisen perustelun. Sanallisista perusteluista kuluttaja saa selkeämmän kuvan elintarvikealan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta. Oiva-raportti on usein 1-2 sivun pituinen julkinen asiakirja. Elintarvikealan toimijat on velvoitettu laittamaan Oiva-raportti esille yrityksen sisäänkäynnin yhteyteen tai muuten kuluttajan kannalta olennaiseen paikkaan. Lisäksi kaikki Oiva-raportit julkaistaan Eviran ylläpitämällä Oivahymy.fi - internetsivuilla. [4] Kaikista annetuista arvosanoista huonoin arvosana määrää yleisarvosanan, sillä elintarviketurvallisuus voi vaarantua jo yhdestä epäkohdasta. Tämä yleisarvosana näkyy Oiva-raportissa isona hymynaama-symbolina. Oivallisen hymyn saaminen tarkoittaa, että kohde noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. [4.]

23 17 Oiva-raportin lisäksi tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, jota ei julkaista. Tarkastuskertomuksessa käydään tarkastuksella havaitut puutteet ja epäkohdat tarkemmin läpi ja tarvittaessa annetaan kohteelle korjauskehotuksia. [21, s. 7.]

24 18 7 Vantaan terveystarkastajien ryhmätarkastukset Vuoden 2014 loppuun mennessä Oiva on ollut käytössä noin puolitoista vuotta ja linjauksia ja rajanvetoja arvosanojen antamisesta on tehty. Vantaan valvontayksikössä viikoittain pidettävissä tiimipalavereissa on käyty yhdessä läpi kaikki arvosanan korjattavaa (C) saaneet tarkastukset ja arviointiperusteet. Suurempaa vertailua tarkastajien välillä ei ole kuitenkaan aiemmin tehty, joten tutkimukselle tarkastajien yhteneväisyydestä oli aihetta. Työhön otettiin osaksi elintarvikevalvonnan ryhmätarkastukset, joissa terveystarkastajat osallistuvat samalle tarkastukselle ja tuloksista tehdään vertailua tarkastajien kesken. Ryhmätarkastuksissa tavoitteena oli selvittää, onko Vantaalla yhtenäinen linja terveystarkastajien välillä ja kuinka paljon tarkastajien antamissa Oiva-arvosanoissa esiintyy eroja, kun tarkastellaan samoja asiakokonaisuuksia. Tavoitteena oli vertailla, onko Oiva-arviointiohjeiden tulkinnoissa eroja tarkastajien arvosanoista antamien perusteluiden avulla. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia, mistä mahdolliset eroavaisuudet voivat johtua ja mitä asioita yhtenäisen linjan saamiseksi voidaan tehdä tulevaisuudessa. Ryhmätarkastukset toteutettiin järjestämällä kaksi erillistä tarkastusta kahdessa elintarvikealan kohteessa. Ensimmäiselle ryhmätarkastukselle osallistui seitsemän tarkastajaa ja toiselle ryhmätarkastukselle kuusi tarkastajaa. Ryhmätarkastuksiin osallistuivat tarkastajat, joilla on kokemusta Oiva-tarkastuksista ja joille Oiva-arviointiohjeet ovat tulleet tutuiksi. Perinteisesti Oiva-tarkastukset pyritään tekemään kohteelle ennalta ilmoittamatta, mutta ryhmätarkastukset olivat ennalta sovittuja kohteen kanssa, sillä asettelu oli kohteelle perinteisestä tarkastuksesta poikkeava. Normaalisti Oivatarkastuksen tekee kohteen oma valvoja yksin tai tarvittaessa toisen tarkastajan avustuksella. Tilanne poikkesi normaalista tarkastuksesta myös siltä osin, ettei kohdetta valvova tarkastaja voinut esittää havaintojaan tarkastuksen aikana, sillä se olisi antanut viitteitä muille tarkastajille valvovan tarkastajan arvosanasta. Valvova tarkastaja kertoi havainnot ja korjausehdotukset toimijalle vasta tarkastuksen lopuksi, kun muut ryhmätarkastukseen osallistuvat tarkastajat olivat poistuneet. Kohteiksi valikoitui yksi henkilöstöravintola ja yksi myymälä sen perusteella, että kohteisiin tehdystä edellisestä tarkastuksesta oli kulunut vähintään kaksi vuotta, eikä kohteisiin ollut tehty Oiva-tarkastusta. Tarkastuksilla kohteen valvojana oleva tarkastaja teki tarkastuksen normaaliin tapaan, muut tarkastajat seurasivat vierestä ja tarvittaessa

25 19 esittivät tarkentavia kysymyksiä. Tarkastuksen aikana ei saanut keskustella havainnoista tarkastajien kesken. Kohteesta tarkastettiin vain Eviran Oiva-arviointiohjeissa olevat asiakokonaisuudet, jotka on määrä tarkastaa jokaisella tarkastuksella. Näiden lisäksi tarkastettiin omavalvontasuunnitelma sekä tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito. Ryhmätarkastuksissa arvioitavat asiakokonaisuudet on esitetty taulukossa 2. Taulukossa olevia asiakokonaisuuksien numeroita hyödynnettiin tulosten käsittelemisessä. Taulukko 2. Ryhmätarkastuksella arvioitavien asiakokonaisuuksien numerot ja nimet. Numero Asiakokonaisuuden nimi 1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus 1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys 2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan 2.2 Tilojen kunto 2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet 3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus 3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus 4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys 4.2 Käsihygienia 4.3 Työvaatteet 6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet 6.3 Kuumana säilytettävät elintarvikkeet 6.4 Jäähdytys 7.2 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta itsepalvelumyynnissä (myynti) 7.3 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta itsepalvelumyynnissä (tarjoilu) 7.5 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta palvelumyynnissä (myynti) 7.6 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta palvelumyynnissä (tarjoilu) 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 18.1 Oiva-raportin esilläpito

26 20 Jokainen tarkastaja täytti tarkastuksesta oman arviointilomakkeensa (liite 2), johon merkittiin tarkastetuille asiakokonaisuuksille Oiva-arvosanaksi A, B, C, D tai ei sovelleta Eviran Oiva-arviointiohjeiden mukaisesti ja perustelut annetulle arvosanalle. Arvosanaa ei sovelleta käytetään silloin, kun tarkastettavassa kohteessa ei ole sellaista toimintoa, jota tietyssä asiakokonaisuudessa kuuluu arvioida. Esimerkiksi kaikki yritykset eivät jäähdytä lainkaan elintarvikkeita, jolloin asiakokonaisuutta jäähdytys (6.4) ei voida arvioida lainkaan ja arvioksi laitetaan ei sovelleta. Annetuista arvosanoista ja perusteluista ei saanut keskustella tarkastajien kesken. 7.1 Aineiston käsittely Aineistoa käsiteltiin tilastollisin menetelmin. Tulosten käsittelyyn käytettiin varianssianalyysiä (ANOVA kaksisuuntainen) ja Friedman-testiä. Muuttujina olivat tarkastaja ja arvioitava asiakokonaisuus. Varianssianalyysi on tarkoitettu suhde-asteikollisille ja välimatka-asteikollisille aineistoille ja sen edellytyksenä on, että koetulosten tulisi olla riippumattomia ja likimain normaalisti jakautuneita. Tarkastuksesta annettavat arvosanat ovat järjestysasteikollisia, joten Friedman-testi sopii tälle aineistolle paremmin. Tästä johtuen tehtiin varianssianalyysin lisäksi Friedman-analyysi, joka sopii myös järjestysasteikollisille koetuloksille, eikä vaadi muuttujien normaalijakautuneisuutta. [23.] Tilastollisiin analyyseihin otettiin mukaan vain ne kuusi tarkastajaa, jotka osallistuivat molempiin tarkastuksiin. Molemmat ryhmätarkastukset otettiin osaksi samaa analyysiä. Analyyseistä jätettiin pois asiakokonaisuudet, joissa esiintyi arviota ei sovelleta, sillä se erosi muista annetuista arvosanoista. Kummastakin ryhmätarkastuksesta tehtiin oma kuvaaja, jolla kuvataan arvosanojen jakautumista ja näytetään selkeästi eroavaisuudet. Kuvaajista nähdään, millä riveillä eroavaisuudet esiintyvät. Lisäksi ryhmätarkastuksista tehtiin profiilikuvat ilmentämään arvosanojen jakautumista. Tarkastajien nimet on poistettu tietosuojasyistä.

27 Tulokset Ryhmätarkastuksella 1 tarkoitetaan henkilöstöravintolaan tehtyä tarkastusta ja ryhmätarkastuksella 2 myymälään tehtyä tarkastusta. Ryhmätarkastukseen 1 osallistui seitsemän tarkastajaa ja ryhmätarkastukselle 2 kuusi tarkastajaa. Tuloksien esittämisessä hyödynnetään taulukossa 2 esitettyjä asiakokonaisuuksien numeroita ja arvosanat ovat muodossa A (oivallinen), B (hyvä), C (korjattavaa) ja D (huono) Varianssianalyysi Varianssianalyysin tarkoituksena on selvittää, onko tarkastajien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Ennen analyysiä luotiin tutkimukselle hypoteesit, jotka on esitetty taulukossa 3. Nollahypoteesi (H 0 ) on, että tarkastajien arvioiden välillä ei ole eroa [23]. Taulukko 3. Varianssianalyysin hypoteesit. Hypoteesit H 0 H 1 Tarkastajien arvioiden välillä ei ole eroa. Ainakin yhden tarkastajan arviot eroavat muiden tarkastajien arvioista. Merkitsevyystasoksi valittiin 0,05. Merkitsevyystasolla tarkoitetaan I-lajin virheen todennäköisyyden ylärajaa (α) [23]. Varianssianalyysin tulosteesta (liite 3) nähdään, että sarakkeiden eli tarkastajien p-arvo on 0, Kun p-arvo on yli 0,05, nollahypoteesia ei hylätä [23]. Tulosten perusteella tarkastajien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa, joten tarkastajien välistä linjaa voidaan pitää yhtenäisenä Friedman-testi Friedman-testillä selvitetään, onko tarkastajien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Friedman-testi on tässä työssä käytettävälle aineistolle luotettavampi menetelmä kuin varianssianalyysi, sillä se sopii järjestysasteikolliselle aineistolle. Friedman-testin mer-

28 22 kitsevyystaso ja hypoteesit (taulukko 3.) ovat samat kuin varianssianalyysissä. Friedman-testin tuloste on esitetty kuvassa 3. Friedman rank sum test data: Arvosana and Tarkastaja and Rivi Friedman chi-squared = , df = 5, p-value = Kuva 3. Friedman-testin tuloste Friedman-testin tulosteesta nähdään, että p-arvo (p-value) on 0,1746. Kuten aiemmin kerrottiin, p-arvon ollessa yli 0,05 nollahypoteesia ei hylätä. Friedman-testin tulosten perusteella tarkastajien arvioiden välisiä eroja ei voida pitää tilastollisesti merkitsevänä Oiva-arvosanojen jakauma tarkastajittain Ryhmätarkastukseen 1 osallistui seitsemän tarkastajaa, joiden antamia arvosanoja vertaillaan kuvassa 4. Kuva 4. Ryhmätarkastuksella 1 annettujen arvosanojen jakauma riveittäin. Määrällä tarkoitetaan annettujen arvosanojen määrää.

29 23 Kuvasta 4 huomataan, että kaikki seitsemän tarkastajaa ovat olleet yhtenäisiä kahdeksassa eri asiakokonaisuudessa. Omavalvontasuunnitelman tarkastettavuus (1.1) ja riittävyys (1.2), siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus (3.3), käsihygienia (4.2), työvaatteet (4.3), jäähdytys (6.4), tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta palvelumyynnissä (myynti) (7.5) ja Oiva-raportin esillä pito (18.1) olivat asiakokonaisuuksia, joissa tarkastajien linja oli yhtenäinen. Asiakokonaisuuksissa tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan (2.1), työvälineet, kalusteet ja laitteet (2.3) ja työvälineiden ja laitteiden puhtaus (3.2) on annettu arvosanoja oivallinen (A), hyvä (B) ja korjattavaa (C). Ero on suuri, sillä arvio oivallinen tarkoittaa, että toiminta on lainsäädännön mukaista, kun taas arvio korjattavaa tarkoittaa toiminnan heikentävän elintarviketurvallisuutta. Tarkastajien väliset eroavaisuudet voivat johtua monista eri asioista, niin näkemyseroista kuin huomiokyvyn kiinnittämisestä eri asioihin. Tarkastajien kirjoittamissa perusteluissa ilmeni, että samoja asioita oli huomioitu eri asiakokonaisuuksissa, mikä osaltaan aiheuttaa eroavaisuuksia. Esimerkiksi kalatuotteiden säilytysolosuhteita oli arvioitu tilojen soveltuvuudessa (2.1), työvälineissä, kalusteissa ja laitteissa (2.3) sekä kylmänä säilytettävissä elintarvikkeissa (6.2). Kyseisen asian oli huomioinut usea tarkastaja, mutta arvosanat vaihtelivat oivallisesta korjattavaan. Tämä kertoo erityisesti näkemyseroista. Näkemyseroja löytyi myös sen osalta, huomioidaanko kiinteiden kylmähuoneiden kunto asiakokonaisuudessa tilojen kunto (2.2) vai työvälineet, kalusteet ja laitteet (2.3). Tästä johtuen arvosanaa korjattavaa (C) esiintyy molemmissa asiakokonaisuuksissa. Ryhmätarkastuksen asiakokonaisuudet, joissa arviointi oli yhtenäistä, voivat selittyä sillä, että kyseiset asiakokonaisuudet ovat helppoja arvioida. Esimerkiksi yhtenäisesti arvosteltu omavalvontasuunnitelma on joko tarkastettavissa tai ei, kun taas erilaisia arviointeja tuottaneessa tilojen soveltuvuudessa tulee ottaa huomioon lukuisia eri asioita siivousvälinetilan riittävyydestä vesipisteiden soveltuvuuteen. Lisäksi kaikissa yhteneväisissä asiakokonaisuuksissa arvosana oli joko oivallinen (A) tai ei sovelleta. Eroja ilmeni asiakokonaisuuksissa, joissa esiintyi arvosanoja hyvä (B) tai korjattavaa (C) ja annettua arvosanaa joutuu perustelemaan sekä antamaan korjausehdotuksia.

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

OIVA Valvontatietojen julkistaminen

OIVA Valvontatietojen julkistaminen OIVA Valvontatietojen julkistaminen Mikä Oiva on? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus

Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Valvontatietojen julkistaminen, OIVA:n tilannekatsaus Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 13.5.2014 Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö Tilastoja Oivasta Tilastot päivitetään ennen

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Hoan Cafe, 2326291-9 LÄHETTÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Cafe Airo Hoan Cafe Merikannontie 3 B 00260 HELSINKI Pvm 1.6.2015 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

TRE:572/ /2017

TRE:572/ /2017 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 WATAMI SUSHI OY:N KUULEMINEN ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISESTA MÄÄRÄYKSESTÄ JA 68 :N MUKAISESTA UHKASAKOSTA Toimija

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013

Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Raportti 2/2014 Elintarvikkeiden tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastukset 2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. OIVA-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Arviointiasteikko... 1 2.2 Tarkastettavat asiat...

Lisätiedot

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE

Elintarvikevalvonta ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE 1 (5) Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu 10 33100 TAMPERE TRE:572/06.10.01/2017 ELINTARVIKELAIN 55 :N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN WATAMI SUSHI OY:LLE Toimija Watami Sushi Watami Sushi Oy Suvantokatu

Lisätiedot

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti

Oivatarkastus. Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Oivatarkastus Ympäristöpalvelut Helmi Haapavesi Oulainen Siikalatva Pyhäntä Vihanti Aikataulu Ympäristöpalvelut Helmessä Ympäristöpalvelut Helmen alueella Oivatarkastukset aloitetaan vähittäismyynnistä

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto PL 1199 70211 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Riistaveden palvelukoti Riistaveden Palvelukoti

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Malviala Oy, LÄHETTÄJÄ Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Kirjapainonkuja 2 63300 ALAVUS VASTAANOTTAJA Malviala Oy / Töysäläinen Malviala Oy Teollisuustie 4 63600 TÖYSÄ Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oiva- asteikko 2 Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu 1. Omavalvontasuunnitelma 2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus,

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus

Tarkastusprosessi. Oivallinen. TARKASTUS KERTOMUS TOIMIJALLE X+6 vrk. Seuraava valvontasuunnitelman TARKASTUS- PÄIVÄ X. mukainen tarkastus OIVA -valvontatietojen julkistaminen Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013, Posion ja Taivalkosken kunnat Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta Päivi Klemola, Netta Lummela 12.6.2013

Lisätiedot

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus

Vilja- ja kasvisala - Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita Vilja- ja kasvisala - Ruoka- ja kahvileipien valmistus LÄHEÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs. 70210 KUOPIO arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Pvm 30.3.2017 apahtumatunnus 484265

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO VASTAANOTTAJA Haikon kartano Spa Cafe Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 27.11.2013 Tapahtumatunnus

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristöterveyspäällikkö 03.10.2012 78 HEL 2012-010822 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohteet Reafin Oy, Leikosaarentie 26, 00990 Helsinki y-tunnus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen kahvila Rautatienkatu, Rautatienkatu 12, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 AMPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Hakasen kahvila Rautatienkatu Hakasen Leipomo Oy Pvm 10.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävät resurssit ja aika... 6

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Pick a Deli Finn Abstract Oy Kolmas Linja 16 00530 HELSINKI Pvm 9.7.2015 apahtumatunnus

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 365/2013 Laki elintarvikelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus LÄHETTÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Pick a Deli Finn Abstract Oy Kolmas Linja 16 00530 HELSINKI Pvm 20.4.2015

Lisätiedot

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI

M-kauppa Arabia, Hämeentie 135, HELSINKI LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA M-kauppa Arabia M-pikamarket PKS osakeyhtiö Hämeentie 135 00560 HELSINKI Pvm

Lisätiedot

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä

Eviran ohje 10504/1. Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Eviran ohje 10504/1 Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä Esittelijä Marina Häggman Sivut 2 / 18 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen

Lisätiedot

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017

Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma , päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (9) Helsingin tupakka- ja lääkelain valvontasuunnitelma 2015 2019, päivitys 2017 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (9) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake (IEH ) päivitetty Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake (IEH01 1.1.2016) päivitetty 1.1.2016 Tarkastuksen suorittaja: Huonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä: 1. Omavalvontasuunnitelma 1.1.

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo

Liite III 2 (5) Sisällysluettelo Liite III Liite III 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen... 5 5 Painopistealueet

Lisätiedot

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö

Oiva-järjestelmä. Esityksen sisältö AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 30.9.-1.10.2015, Helsinki Laatija: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarvikehygieniayksikkö & Tuoteturvallisuusyksikkö Esittäjä: Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty )

Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen valvontalomake IEH (päivitetty ) Sivu 1/6 Ilmoitettujen elintarvikehuonstojen valvontalomake IEH01 2017 (päivitetty 1.1.2017) Tarkastuksen suorittaja: Tarkastuksen päivämäärä: Elintarvikehuonston nimi ja osoite: Markkinointinimi: Läsnä:

Lisätiedot

Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE

Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 AMPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Hakasen leipomon kahvila Leipomo M. Hakanen Ky Näsilinnankatu 23 33210 AMPERE

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Käpylän Majakka Oy:lle HEL 2016-001829 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHETTÄJÄ Kotkan ympäristökeskus Kotkantie 6 48200 KOTK VSTNOTTJ Kahvila Messi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.10.2017 Tapahtumatunnus Kirkkokatu

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 132281 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO

Tapahtumatunnus 132281 Ajurinkatu 16 70110 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Bowld1ner Bowl D1ner Oy Pvm

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO

Tapahtumatunnus 110278 Inkiläntie 7 70340 KUOPIO LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2. krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Lounasravintola Aika Työterapinen

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10243 ja 10245-10262,10324-10327, 10331-10333 ja 10335 sekä ohje 18248 Alempaa näet

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa..2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto 23.04.2014 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (5) 16 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Vihannespaja Oy:lle HEL 2014-003779 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Bowl D1ner Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Bowl D1ner Oy, LÄHEÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs 70210 KUOPIO arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASAANOAJA Lounashuone Voltti Bowl D1ner Oy

Lisätiedot

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6

Johdanto Tarkastukset Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 Liite I Liite I 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 4 2 Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys... 6 3 Valvontakohteiden tarkastuksiin käytettävä aika... 6 4 Hallinnolliset

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä seuranta-/jälkitarkastus. Hakasen leipomon kahvila, Näsilinnankatu 23, TAMPERE LÄHEÄJÄ ampereen kaupunki, ympäristöterveys Frenckellinaukio 2 B 33100 MPERE arkastuskertomus Elintarvikevalvonta VSNOJ Hakasen leipomon kahvila Leipomo M. Hakanen Ky Näsilinnankatu 23 33210 MPERE Pvm

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus LÄHEÄJÄ Helsingin kaupungin ympäristökeskus PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI VASAANOAJA Valkoinen Risti Oy Valkoinen Risti - Vita Korset Ab arkastuskertomus Elintarvikevalvonta Pvm 16.3.2017 apahtumatunnus

Lisätiedot

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta

Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta Alkoholi-, elintarvike- ja tupakkavalvonta 5.1.2017 Alkoholivalvonta tunnusluvut Lupapalvelut - Anniskeluluvat - Vähittäismyyntiluvat - Jatkoaikaluvat Alkoholivalvonta palveluprosessi - Valvontapalvelut

Lisätiedot

OIVA valvontatietojen julkistaminen

OIVA valvontatietojen julkistaminen OIVA valvontatietojen julkistaminen Oivaasteikko 2 Veli-Matti Aittoniemi / MARA Oiva-prosessi 4 OIVA-ASIAKIRJAT Miten luet Oivaraporttia Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään vähittäismyynti ja tarjoilu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle Vastuuhenkilö Harriet Wallin Sivu/sivut 1 / 6 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10119/1 3.8.2011 Hyväksyjä Kyösti Siponen Käyttöönotto 1.9.2011 Valvontaosasto Elintarvikealan toimijan

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila

Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarvikevalvonnan tulokset 2015 Elintarvikevalvonnan alueelliset koulutuspäivät Jaostopäällikkö Annika Nurttila Elintarviketurvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla Kotimaisten elintarvikkeiden mikrobiologinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 20/2015 Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 24 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Manakamana Oy HEL 2015-008369 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy,

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Leipäsirkus Oy, LÄHETTÄJÄ Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto Savilahdentie 6 B 2 krs 70210 KUOPIO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VSTNOTTJ Leipäsirkus Oy Leipäsirkus Oy Pvm

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla

Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla Raakamaidon suoramyynti ja maidon jatkojalostus tuotantotilalla 18.1. 2012 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Käsitteitä *alkutuotannon tuote *alkutuotanto

Lisätiedot