Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009"

Transkriptio

1 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

2 2

3 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus Johdon katsaus rahaston toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Siirtomenojen vaikuttavuustiedot Lainmukaiset korvaukset Öljyvahingoista johtuvat korvaukset Pelastustoimen alueiden korvaukset Harkinnanvaraiset korvaukset Öljyvahinkojen torjuntavalmius Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostaminen Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Rahaston rahoituslaskelma Öljysuojarahaston sitoumukset Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahaston hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä Tuotto- ja kululaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

4 4

5 1 Toimintakertomus 1.1 Hallituksen katsaus rahaston toimintaan Öljysuojarahaston toimintaa vuonna 2009 leimasivat etenkin alueellisten pelastuslaitosten öljyntorjuntakaluston varastointiin liittyvät kysymykset. Öljysuojarahaston hallitukselle oli jo vuoden 2008 aikana tullut ilmoituksia ja tiedusteluja, jotka koskivat rahaston varoista korvattujen varastojen käyttötarkoituksen muutoksia. Samaan aikaan kunnat hakivat uusia ennakkopäätöksiä pelastuslaitosten käyttöön tulevien varastotilojen rahoituksesta. Lisäksi pelastuslaitoksilta varastoista perittyjen vuokrien laskentaperusteiden selvittäminen aiheutti hakijoille ja öljysuojarahastolle merkittävää lisätyötä. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että öljyntorjuntakaluston varastotilojen hankinta- ja vuokrakustannusten korvauksiin sovelletut periaatteet kaipasivat uudelleenarviointia pelastustoiminnan alueellistamisen aiheuttamien muutosten vuoksi. Selvittääkseen varastointiin liittyviä, öljysuojarahaston kannalta keskeisiä kysymyksiä hallitus lähetti syksyllä 2008 aluepelastuslaitoksille kyselyn öljyntorjuntakaluston varastotiloista. Kesällä 2009 ympäristöministeriön palveluksessa ollut korkeakouluharjoittelija teki kyselystä yhteenvedon. Sen mukaan pelastuslaitoksilla on öljyntorjuntakaluston varastotilaa yhteensä noin neliömetriä kaikkiaan 385 varastossa. Öljysuojarahaston varoista on myönnetty korvausta 77 %:iin tiloista, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Varastotiloihin liittyvän korvauskäytännön arvioimisen ja uusien periaatteiden miettimisen öljysuojarahaston hallitus päätti liittää osaksi syksyllä 2009 aloitettua öljysuojarahaston kehittämisprojektia. Alueelliset pelastuslaitokset ovat öljysuojarahaston suurin asiakasryhmä, jonka korvaushakemusten ja ennakkopäätöshakemusten käsittely muodostaa merkittävän osan rahaston toiminnasta. Pelastustoimen alueellistamisen myötä rahastolle tulevien hakemusten koko on kasvanut ja aikaisempaa useammin ratkaistavana on myös erilaisia periaatteellisia kysymyksiä. Lisäksi öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamiskustannusten korvaamista koskevien hakemusten määrä on kasvanut ja päätösten valmistelu edellyttää usein vaikeiden vastuukysymysten selvittämistä. Tämän seurauksena öljysuojarahastolle saapuneiden hakemusten käsittely on osittain ruuhkautunut ja rahaston toiminnan tuloksellisuus ja kustannustehokkuus ovat kärsineet. Tilanteen parantamiseksi öljysuojarahaston hallitus päätti lokakuussa 2009 aloittaa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on alueellisilta pelastuslaitoksilta tulevien hakemusten käsittelyn rationalisointi, öljysuojarahaston työtapojen kehittäminen ja maaperän kunnostusta koskevien Soili-järjestelmän ulkopuolisten hakemusten ja hankkeiden käsittelyä koskevien pelisääntöjen luominen. Hankkeen toteuttamiseksi rahastoon palkattiin määräaikainen ylitarkastaja. Rahaston laajennettu työjaosto toimii hankkeen ohjausryhmänä, joka tekee päätösesitykset öljysuojarahaston hallitukselle. Hankeryhmän esityksestä öljysuojarahaston hallitus teki helmikuussa 2010 periaatepäätöksen pelastustoimen alueiden öljyntorjuntakaluston varastotiloja 5

6 6 koskevista korvauksista. Öljysuojarahaston kehittämishanketta on tarkoitus jatkaa vuoden 2010 loppuun, pääpaino on pelastuslaitoksilta tulevien hakemusten käsittelyn parantamisessa. Öljysuojarahaston kertomusvuonna antamien ratkaisujen kokonaismäärä, 152 kpl, kasvoi edellisestä vuodesta ja osin ruuhkautuneesta työtilanteesta huolimatta 54 %: a ratkaisuista annettiin neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Keskimääräinen käsittelyaika kuitenkin kasvoi hieman edellisvuodesta ollen vuonna 2009 noin 8 kuukautta. Maksetut korvaukset olivat yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Pelastustoimen alueille öljyvahinkojen torjunnan hankinta-, ylläpito- ja koulutuskustannuksiin myönnetyt korvaukset lähes kaksinkertaistuivat vuodesta 2008 ja valtiolle myönnettiin huomattava viiden miljoonan euron harkinnanvarainen korvaus uuden öljyvahinkojen torjuntaan tulevan monitoimialuksen hankintaan. Kotitalouksille öljyn pilaamien maiden kunnostamiskustannuksiin myönnetyt korvaukset olivat yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Vuosi 2009 oli Maaperän kunnostusohjelma Soilin kolmastoista toimintavuosi. Ohjelmaan on jatketun määräajan puitteissa hakeutunut yhteensä 1348 kohdetta, joista 1104 on haettu öljysuojarahaston rahoitusosuuteen. Vuoden 2009 loppuun mennessä saatiin tutkittua lähes kaikki loput rahasto-osuuteen haetut kohteet, kunnostustyöt aloitettiin 47 kohteessa. Öljysuojarahastosta myönnettiin Soili-ohjelmalle yhteensä 2,5 miljoonan euron korvaus. Ohjelma päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta vielä vuosina kunnostettavia kohteita arvioidaan olevan kohdetta vuodessa. Öljysuojarahastosta annettua lakia (1406/2004) on muutettu lailla n:o 1791/2009. Öljysuojamaksua korotettiin alkaen 0,50 eurosta 1.50 euroon tonnilta. Korotus on määräaikainen ja voimassa asti. Myös rahaston pääomarajoja korotettiin samasta ajankohdasta, pääoman yläraja nousi 10 milj. eurosta 50 miljoonaan euroon ja alaraja 5 milj. eurosta 25 milj. euroon. Muutos on voimassa asti. Muutosten tavoitteena on öljysuojarahaston maksuvalmiuden turvaaminen tilanteessa, jossa alueelliset pelastuslaitokset ja valtio ovat huomattavasti korottamassa öljyntorjuntavalmiuttaan Suomenlahden lisääntyneiden öljykuljetusten johdosta. Öljysuojamaksun odotettavissa oleva tuotto vuosina on noin 25 milj. euroa vuodessa. Öljysuojamaksun korotusta esitettiin (HE 167/2009) pysyvänä, mutta eduskunta sääti korotuksen väliaikaiseksi. Lausumassaan eduskunta edellytti, että hallitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa sekä huolehtii öljysuojarahaston jatkuvuudesta ja sen toimintakyvyn turvaamisesta tarvittaessa talousarvioratkaisuin. Öljysuojarahastolakiin tehtiin myös eräitä öljysuojamaksun kantoa koskevia täsmennyksiä, jotka johtuvat EY:n tullimenettelyä koskevasta asetuksesta. Näiden muutosten voimaantulosta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Vahvistaessaan öljysuojarahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen ympäristöministeriö on tilinpäätöskannanotossaan katsonut, että rahaston hallituksen on rahaston oman pääoman kasvettua entistä tärkeämpää kehittää rahaston kassavirran hallintaa ja kiinnittää huomiota korvaushakemusten joutuisaan käsittelyyn. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että öljysuojarahaston syksyllä 2009 alkanut kehittämishanke lyhentää korvaushakemusten käsittelyaikoja ja tämän työn yhteydessä kiinnitetään huomiota myös rahaston kassavirran hallintaan. Valtioneuvoston asettaman öljysuojarahaston hallituksen toimikausi päättyi Uusi hallitus asetettiin päättyväksi toimikaudeksi. Öljysuojarahaston hallituksen kokoonpanossa tapahtui joitakin muutoksia, mutta valtaosa edellisen hallituksen jäsenistä jatkoi uudelle toimikaudelle.

7 1. 2 Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta Hallituksen kokoukset kpl Työjaoston kokoukset kpl Saapuneet hakemukset kpl Ratkaisut kpl, joista - korvauspäätöksiä - ennakkolausuntoja, -päätöksiä - ennakkohyväksymisiä - oikaisupäätöksiä - lausuntoja hallinto-oikeudelle - muita Arvioitu keskimääräinen käsittelyaika kk 0 4 kk 4,1 12 kk Yli 12 kk 8,0 54% 28,3% 17,8% 7,6 43,7 % 39,5 % 16,8 % 6,1 41,6 % 48,2 % 10,2 % Tarkasteluvuonna saapuneet hakemukset, joita ei ratkaistu ko. vuonna 35,5% 49,7 % 41 % Taloudellisuus Tuottavuus 80 77,5 98 Htv 1,9 1,6 1,4 Euro / Korvauspts (e) Siirtotalouden menot Me 12,45 6,09 9,14 Toiminnan kulut / Siirtotalouden menot (%) 0,66 1,35 0,65 7

8 8 Vuonna 2009 sekä öljysuojarahastoon saapuneiden hakemusten että rahaston antamien ratkaisujen määrä oli 152. Vuoden aikana saapuneista hakemuksista 35,5 prosenttia jäi ratkaisematta samana vuonna, osuus pieneni yli 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Rahasto onnistui tarkasteluvuonna pysäyttämään hakemusruuhkan kasvun, vaikka rahaston hallituksen tavoitteeksi asettamaan 5,5 kuukauden keskimääräiseen käsittelyaikaan ei päästykään. Annetuista ratkaisuista 54 % käsiteltiin kuitenkin neljässä kuukaudessa, kasvu edelliseen vuoteen oli 10 %. Niiden ratkaisujen osuus, joissa käsittely kesti yli neljä kuukautta mutta enintään yhden vuoden, väheni noin 10 prosentilla. Yli vuoden käsittelyn vieneiden ratkaisujen määrä kasvoi vain vähän edellisestä vuodesta. Hakemukset jakautuvat edelleen kahteen ryhmään; niihin jotka voidaan ratkaista kohtuullisessa ajassa ja niihin, joiden käsittely venyy. Sekä vanhoihin kielteisiin ennakkohakemuksiin ja oikaisupyyntöihin usein liittyvät juridisesti vaikeat vastuukysymykset että periaatteellisia kannanottoja edellyttävät hakemukset vaativat rahastossa poikkeuksellisen paljon työtä. Vuonna 2009 annettujen ratkaisujen keskimääräinen käsittelyaika oli 8 kuukautta eli hieman pitempi kuin vuonna Hakemuskäsittelyn ongelmakohtien selvittelyä jatketaan vuonna Öljysuojarahaston hallitus antoi kertomusvuonna enemmän ratkaisuja kuin edellisenä vuonna, erityisesti korvauspäätösten määrä kasvoi, ennakkoratkaisujen ja muiden päätösten määrässä ei sen sijaan tapahtunut juuri muutoksia. Korvauspäätöksellä keskimäärin myönnetty rahamäärä kasvoi edellisestä vuodesta, tämä on seurausta valtiolle myönnetyn viiden miljoonan euron korvauksen maksamisesta yhdellä päätöksellä. Öljysuojarahaston käytössä oli yhteensä 1,9 henkilötyövuotta. Muutos edellisiin vuosiin johtuu siitä, että pääsihteerin sijaisuutta hoidettiin syyskuusta 2008 elokuun lopulle 2009 saakka 0,4 htv:n sijaan täysipäiväisesti (1 htv). Lisäksi öljysuojarahaston tehtäviin palkattiin loppuvuodesta määräajaksi yksi lisähenkilö erityisesti rahaston kehittämishankkeen toteuttamiseen. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat hakemusten käsittelyn lisäksi neuvonta, ohjaus, lausuntojen valmistelu ja muut hallinnolliset tehtävät. Rahaston taloudellisuuden ja tuottavuuden laskelmissa painottuu tehtyjen päätösten lukumäärä. Vuonna 2009 rahaston taloudellisuus parani edellisestä vuodesta, sillä annettujen ratkaisujen kokonaismäärä kasvoi samaan aikaan kun toiminnan kulut pysyivät entisellä tasolla. Myös tuottavuus kasvoi hieman. Taloudellisuus lasketaan jakamalla tilinpäätöksen mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen ratkaisujen kokonaismäärällä. Tuottavuus puolestaan lasketaan jakamalla vuoden aikana annettujen ratkaisujen määrä rahaston sihteeristön henkilötyövuosimäärällä. Tilinpäätöksen mukaiset toiminnan kulut eivät sisällä pääsihteerin ja hänen sijaisensa palkkakuluja eikä ympäristöministeriön antamien hallinto-, talous- ja muiden palvelujen kustannuksia. Taloudellisuuden ja tuottavuuden mittareiden lisäksi rahaston toimintaa kuvaa toiminnan kulujen ja siirtotalouden menojen keskinäistä suhdetta osoittava prosenttiluku. Toiminnan kulut olivat 0,66 prosenttia siirtotalouden menoista vuonna Öljysuojarahaston hallituksen antamien päätösten laadun arvioidaan pysyneen vuonna 2009 samalla tasolla kuin aikaisemmin. Viidessä oikaisuvaatimuksessa oli kyse pelastustoimen alueen öljyntorjunnan ylläpitokustannuksina haetuista kuluista, oikaisuina myönnetyt korvaukset olivat yhteensä euroa. Öljyn pilaaman maa-alueen kunnostamiskustannusten korvauksena maksettiin oikaisuvaatimuksen johdosta euroa. Hallinto-oikeudelle annettu lausunto koski öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan kuulumattomien hankintojen korvattavuutta.

9 1.2.2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Öljysuojarahaston hallituksen jäsenet ja asiantuntijat ovat tehtävässään sivutoimisia, oman työnantajansa tai taustayhteisönsä tehtävään esittämiä. Rahaston sihteeristö on ympäristöministeriön palveluksessa. Öljysuojarahastolla ei ole rahaston henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia tai ohjelmia. 1.3 Siirtomenojen vaikuttavuustiedot Lainmukaiset korvaukset Öljyvahingoista johtuvat korvaukset Öljyvahinkojen torjuntakustannuksina maksettiin alueellisille pelastuslaitoksille euroa ja korvaus öljyvahingosta kärsineelle oli euroa. Vahingot olivat pieniä ja yksittäisiä, aiheuttajat ovat jääneet tuntemattomiksi Pelastustoimen alueiden korvaukset Pelastustoimen alueilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kertomusvuonna rahastosta myönnettiin alueiden pelastustoimille öljyntorjunnan kalustohankinta-, ylläpito- ja koulutuskustannuksiin yhteensä 4,29 miljoonaa euroa. Öljyntorjuntaveneiden ja muun torjuntakaluston hankintaan määrästä käytettiin 1,67 miljoonaa euroa. Isojen öljyntorjuntaveneiden hankintoja ja peruskunnostuskustannuksia korvattiin yhteensä 0,31 miljoonalla eurolla. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset hankkivat uudet D-luokan öljyntorjuntaveneet ja Pohjanmaan pelastuslaitos kunnosti F-luokan alustaan. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle korvattiin öljyyntyneiden lintujen hoitoyksikön euron hankintakustannukset. Liikuteltava hoitoyksikkö on tarkoitettu koko maan torjuntaviranomaisten käyttöön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii yksikön teknisestä ylläpidosta ja lähtövalmiudesta. Alueellisilla pelastuslaitoksilla on yhteensä noin 100 D- (pituus 7-10 m), E- (10-18 m) ja F- (13-20 m) luokan öljyntorjuntavenettä. Vaikka veneillä onkin pieni öljyntorjuntakapasiteetti, ne ovat valmiutensa ansiosta erittäin tärkeitä myös alusöljyvahinkojen torjunnan alkuvaiheessa. Veneitä, joilla ei ole öljynkeruulaitetta, käytetään mm. puomituksiin ja kaluston kuljetuksiin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle annettiin ennakkopäätös öljyvahinkojen torjuntaan soveltuvan vahingontorjunta-auton ja sen öljyntorjuntakaluston hankintakustannusten korvaamisesta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta euroa. Kyse on pilottihankkeesta, jossa pelastuslaitos testaa auton soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta maaöljyvahinkojen torjunnassa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että pelastuslaitos raportoi hankkeesta niin, että on mahdollista verrata uuden ja vanhan hajautetun toimintamallin kustannuksia keskenään. 9

10 1.3.2 Harkinnanvaraiset korvaukset Öljyvahinkojen torjuntavalmius Valtiolle maksettiin viiden miljoonan euron korvaus merivoimien käyttöön tulevan monitoimi-aluksen toteutuneista hankintakustannuksista. Alus valmistuu alkuvuodesta 2011 ja sen kokonaishinta tulee olemaan noin 48 miljoonaa euroa. Alus sijoitetaan Suomenlahdelle, jossa se vastaa aluksista aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan perusvalmiudesta. Alus pystyy huolehtimaan sellaisista vaativista torjunta- ja pelastustehtävistä, joista nykyiset torjunta-alukset eivät selviydy taikka selviytyvät vain avomerikautena. Kertomusvuonna öljysuojarahaston hallitus on antanut kaksi ennakkopäätöstä harkinnanvaraisten avustusten myöntämisestä öljyvahinkojen torjuntavalmiutta parantaviin hankkeisiin. Haaga-Helian ammattikorkeakoululle on annettu ennakkopäätös euron korvauksen maksamisesta öljyntorjunnan johtamiskoulutuksen toteuttamiseen Saimaan alueen pelastuslaitosten kanssa. Suomen ympäristökeskukselle on annettu ennakkopäätös euron rahoituksesta karttapohjaisen ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmän (BORIS II) kehittämiseen. Järjestelmä korvaa nykyisin käytössä olevan vastaavan järjestelmän, mutta aineistovalikoimaa ja toimintoja laajennetaan. Uusi tilannekuvajärjestelmä tulee palvelemaan ennen kaikkea pelastustoimen alueita. Tampereen aluepelastuslaitokselle on annettu ennakkopäätös euron avustuksesta öljysäiliötiedotteen painattamis- ja postituskuluihin. Kaikille Pirkanmaan maakunnan alueella sijaitsevien öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajille postitetaan asiakastiedote, jossa muun muassa kerrotaan lämmitysjärjestelmän kunnossapidosta, säiliöiden tarkastuksesta ja käytöstä poistosta. Hankkeen tulokset ovat vapaasti valtakunnallisesti pelastuslaitosten ja kuntien hyödynnettävissä. Lisäksi kertomusvuonna maksettiin WWF Suomelle vuonna 2007 myönnetyn ennakkopäätöksen perusteella toinen, euron suuruinen korvaus vapaaehtoisen öljyntorjuntatoiminnan toteuttamiseen Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostaminen Korvaukset öljyn pilaamien maa-alueiden tutkimus- ja kunnostamiskustannuksiin olivat kaikkiaan 2,75 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä määrästä myönnettiin Maaperän kunnostusohjelma Soilille. Öljysuojarahaston varoista on vuodesta 1997 alkaen korvattu osa valtakunnallisen maaperänkunnostusohjelma Soilin kustannuksista. Öljysuojarahasto korvaa Soiliohjelmassa kunnostettavien öljyn pilaamien maa-alueiden kustannuksia öljysuojarahastolaissa säädetyin edellytyksin. Ohjelman julkiseen rahoitusosuuteen voidaan hyväksyä kohteita, joissa polttoaineen jakelutoiminta on päättynyt jo aikaisemmin eikä kiinteistö ole enää huoltoasematoimintaa harjoittaneen hallinnassa ja vastuu maaperän puhdistamisvastuun kohdentamisesta on epäselvä. Soili -ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy. Vuonna 2005 oli viimeinen mahdollisuus tehdä hakemus Soili-ohjelman öljysuojarahaston rahoittamaan osuuteen ja hakemuksia tuli tuolloin lähes 700. Kertomusvuoden loppuun mennessä saatiin tutkittua lähes kaikki ohjelman öljysuojarahastoosuuteen haetut kohteet. Kunnostusvaiheeseen arvioidaan etenevän vielä noin sata kohdetta. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton hallituksen päätöksen mukaisesti Soiliohjelma saatetaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. 10

11 Soili- ohjelman kokonaiskustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä 2,85 miljoonaa euroa, öljysuojarahaston osuus siitä oli 2,51 miljoonaa euroa. Rahaston maksamat ennakot olivat 2,50 miljoonaa euroa, vain 2754 euroa pienemmät kuin vuoden 2009 toteutuneet kulut. Kertomusvuonna aloitettiin kunnostustyöt 47 öljysuojarahaston rahoitusosuuteen kuuluvassa kohteessa. Ohjelmasta luovutettiin vuoden aikana 101 rahaston rahoitusosuuteen kuuluvaa kohdetta, joiden osalta alueellinen ympäristökeskus oli hyväksynyt kunnostustyön suoritetuksi tai joissa ei ollut todettu kunnostustarvetta. Öljysuojarahaston varoin tutkittujen ja kunnostettujen kiinteistöjen omistussuhteet jakautuivat vuonna 2009 seuraavasti: yksityishenkilöt 78,65 %, yritykset 13,29 % ja kunnat 8,06 %. Soili- ohjelman kertomus vuodelta 2009 on tämän toimintakertomuksen liitteenä 2. Öljysuojarahaston varoista korvattiin Soili- ohjelman ulkopuolella kahdeksan kohteen tutkimus- ja kunnostuskustannuksia yhteensä eurolla. Taulukko öljysuojarahaston tuloista ja menojen jakautumisesta on toimintakertomuksen liitteessä Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahaston varat saadaan pääasiallisesti öljysuojamaksun tuotosta, joka kertomusvuonna oli 7,86 miljoonaa euroa. Lisäksi öljysuojarahaston käytössä oli öljyjätemaksun tuotosta valtion talousarviossa rahastoon siirretty 2,3 miljoonaa euroa ja edelliseltä vuodelta siirtynyt 7 miljoonan euron yhdystilisaatava valtiolta. Siirtotalouden kulujen palautukset olivat euroa. Vuonna 2009 öljysuojamaksun suuruus oli 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta mahan tuotua tai Suomen kautta kuljetettua öljyä. Mikäli öljyä kuljetetaan aluksella, jonka lastitilaa ei ole varustettu kaksoispohjalla, peritään maksu kaksinkertaisena. Öljysuojamaksua on kerätty keskeytyksettä koko vuoden ajan. Öljysuojarahastolle hyväksytään vuosittain ohjeellinen talousarvio. Sen mukaan siirtotalouden kulujen määräksi vuonna 2009 arvioitiin 13,5 miljoonaa euroa ja öljysuojamaksun tuotoksi 8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviosta arvioitiin siirrettävän rahastoon 4,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet siirtotalouden kulut olivat 12,5 miljoonaa euroa, öljysuojamaksun tuotto 7,9 miljoonaa euroa ja siirto talousarviosta 2,3 miljoonaa euroa Tuotto- ja kululaskelma Öljysuojarahaston vuoden 2009 tuotto- ja kululaskelma päätyy 4,55 miljoonan euron kulujäämään, muutos edellisen vuoden 2 miljoonan euron tuottoon on merkittävä. Öljysuojamaksun tuotto oli kertomusvuonna7,86 miljoonaa euroa eli suuruusluokaltaan edellisvuoden tasoa. Siirtotalouden kulut olivat 12,45 miljoonaa euroa eli kaksinkertaiset vuoteen 2008 verrattuna. 11

12 Kunnille ja kuntayhtymille maksetut korvaukset olivat yhteensä 4,94 miljoonaa euroa, pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjunnan ylläpitoon liittyviä tästä oli 4,35 miljoonaa euroa. Öljyvahinkojen torjunnasta aiheutuneita kustannuksia korvattiin eurolla. Lisäksi kunnille myönnettiin 0,34 miljoonan euron korvaukset pelastuslaitosten käyttöön tulleiden öljyntorjuntakaluston varastotilojen hankintaan. Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamishankkeiden kustannuksista kunnille korvattiin 0,26 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna kunnille ja kuntayhtymille myönnetyt korvaukset kasvoivat kaksi miljoonaa euroa. Elinkeinoelämälle myönnetyistä 0,34 miljoonan euron korvauksista valtaosa maksettiin öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostuskustannuksiin. Vuoteen 2008 verrattuna elinkeinoelämälle myönnettyjen korvausten määrä ja myöntöperusteet pysyivät samoina. Valtiolle ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnetyt korvaukset olivat yhteensä 5,01 miljoonaa euroa, voittoa tavoittelemattoman yhteisön osuus tästä oli euroa. Valtiolle myönnetty viiden miljoonan euron korvaus poikkeaa huomattavasti kahden edellisen vuoden korvausmääristä (0,91 ja 1,37 milj. euroa), mutta vastaa sitä edellisten vuosien tasoa. Kotitalouksille myönnetyt korvaukset olivat 2,16 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 miljoonaa euroa. Korvaukset myönnettiin kokonaisuudessaan öljyn pilaamien maa-alueiden tutkimus- ja kunnostamiskustannuksiin. Siirtotalouden kulujen palautuksena öljysuojarahastolle kertyi euroa. Pääosa palautuksista johtuu pelastuslaitosten tekemistä korvaavista öljyntorjuntakaluston hankinnoista, joidenka yhteydessä laitokset tilittävät öljysuojarahastolle osan rahaston varoista aikaisemmin korvatun öljyntorjuntakaluston myyntitulosta. Lisäksi öljysuojarahaston varoin kunnostetun kiinteistön omistava asunto-osakeyhtiö on maksanut rahastolle osuutensa kustannuksista, euroa. Öljyntorjuntakaluston varastotilan käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi rahastolle on palautettu euroa aikaisemmin myönnettyä korvausta. Maksetut arvonlisäverot (330 euroa) liittyvät rahaston hallituksen ostamiin palveluihin. Öljysuojarahaston toiminnan kulut olivat euroa eli edellisen vuoden tasolla ( euroa). Henkilöstökulujen kasvu vuosina johtuu lisähenkilön palkkaamisesta rahastoon osaksi vuotta Tase Öljysuojarahaston taseen loppusumma on 6,60 miljoonaa euroa eli 1,13 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Taseen vastaavissa on 6,60 miljoonaa euroa, mikä on pääasiassa yhdystilisaatavaa valtiolta. Muut lyhytaikaiset saamiset ovat Öljyalan Palvelukeskus Oy:lle myönnetyt 0,82 miljoonan euron ennakot öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamiskustannuksiin. Edellisenä vuonna yhdystilisaatavan määrä oli noin seitsemän miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset saamiset 0,73 miljoonaa euroa. Taseen vastattavissa oman pääoman yhteismäärä on 5, 47 miljoonaa euroa, vähennys edellisvuodesta on 2,25 miljoonaa euroa. Öljysuojarahastolle siirrettiin kertomusvuonna valtion talousarviossa vuonna 2008 myönnetty 2,3 miljoonan euron määräraha käytettäväksi öljyn pilaamien maiden kunnostuskustannuksiin. Vastaavansuuruinen siirto tehtiin myös vuonna Siirrot talousarvosta merkitään rahaston taseeseen omana pääomana ja varojen käyttö puolestaan kirjataan tuotto- ja kululaskelmaan, mikä lisää rahaston kulujäämää. 12

13 Lyhytaikainen vieras pääoma on poikkeuksellisen suuri, 1,12 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä määrästä on ostovelkoja eli käytännössä öljysuojarahastosta myönnettyjä korvauksia, joita ei ollut maksettu vuoden 2009 loppuun mennessä. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy lisäksi työnantajan eläkemaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja, tapaturmamaksuja ja ennakonpidätyksiä yhteensä euroa. Lyhytaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä vuotta aikaisemmin oli euroa Rahaston rahoituslaskelma Öljysuojarahaston likvidit varat olivat 5,77 miljoonaa euroa eli 1,22 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on seurausta siitä, että öljysuojarahaston varoista maksettiin vuonna 2009 korvauksia noin 4,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Kunnille maksetuista tulonsiirroista pääosan muodostavat pelastustoimen alueille maksetut korvaukset öljyntorjunnan kalusto- ja ylläpitohankinnoista. Muihin tulonsiirtoihin sisältyvät valtiolle maksetut korvaukset alusöljyvahinkojen torjuntaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna viisinkertaisesti. Sen sijaan öljysuojamaksun tuotto ja valtion talousarviosta tehty siirto olivat molemmat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna Öljysuojarahaston sitoumukset Öljysuojarahaston hallituksen vuosina antamien, vielä voimassa olevien ennakkolausuntojen ja päätösten mukaiset sitoumukset ovat noin 6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on noin 0,58 milj. euroa. Pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien valmistuttua ovat öljyntorjuntaveneitä koskevat ennakkopäätökset lisääntyneet. Öljysuojarahaston ennakkopäätökset jakautuvat rahoitettavan kohteen perusteella seuraavasti: Öljyntorjuntaveneet ja lautat 4,6 milj. euroa, öljyntorjuntapuomit 0,5 milj. euroa, kehittämishankkeet 0,35 milj. euroa ja muut 0,58 milj. euroa. Öljysuojarahaston sitoumukset on esitetty tilinpäätöksen liitteessä Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Öljysuojarahastosta annetun lain mukaan öljysuojarahasto on valtion talousarvon ulkopuolinen rahasto, joka on ympäristöministeriön hoidossa. Ympäristöministeriö ja ympäristöhallinnon palvelukeskus ovat yhteistyössä hoitaneet rahaston maksuliikkeen, kirjanpidon, tilinpäätöksen laadinnan ja palkanlaskennan rahastoa koskevien määräysten, ohjeiden ja ympäristöministeriön taloussäännön mukaisesti. Öljysuojarahastoon sovelletaan myös ympäristöhallinnon sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä. Ympäristöministeriön työjärjestyksen mukaan ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista koskevat asiat kuuluvat ministeriössä ympäristönsuojeluosastolle. Öljysuojarahaston tehtävät on määrätty osaston kahden virkamiehen hoidettavaksi. Öljysuojarahastolla ei ole omaa taloussääntöä eikä sisäisen tarkastuksen tai sisäisen valvonnan ohjesääntöä. Öljysuojarahasto on kuitenkin tuottojen, toiminnan ja siirtotalouden kulujen perusteella pieni yksikkö, jonka myöntämien korvausten perusteista säädetään öljysuojarahastolaissa. 13

14 Öljysuojarahaston myöntämistä korvauksista ja muiden menojen maksamisen perusteista päätetään esittelystä öljysuojarahaston hallituksen tai sen työjaoston kokouksissa. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että rahaston valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää talousarvioasetuksen 69 :ssä säädetyt vaatimukset talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta ja tuloksellisuuden varmistamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta rahaston taloudesta ja toiminnasta. Öljysuojarahaston rahoittamaa Soili ohjelmaa valvoo ohjelman johtoryhmä, joka antaa öljysuojarahaston hallitukselle vuosittain toimintakertomuksen ohjelman rahasto-osuudesta. Toimintakertomukseen sisältyy myös tilintarkastajan lausunto, jossa ei ole huomautuksia varojen käytöstä vuonna Kertomusvuonna on valmistauduttu siirtymään alkaen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) asiakkaaksi. 1.6 Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia. Käynnissä ei myöskään ole esitutkintoja tai oikeudenkäyntejä eikä muita väärinkäytösten tai rikosten johdosta käynnistettyjä toimenpiteitä Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahaston hallitus teki kertomusvuonna kaksi rahaston maksamiin korvauksiin liittyvää takaisinperintäpäätöstä. Öljysuojarahaston hallitus sitoutui vuonna 2007 tekemällään päätöksellä korvaamaan osan Somerolla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön öljyn pilaaman maaperän kunnostamiskustannuksista. Asunto-osakeyhtiön tilattua kunnostustyön Öljyalan Palvelukeskus Oy:ltä, on euron kunnostuskustannukset korvattu ensivaiheessa palvelukeskukselle. Työn valmistuttua on asunto-osakeyhtiöltä peritty sille rahaston ennakkopäätöksessä määritelty euron osuus. Asunto-osakeyhtiön suorituksen vakuudeksi oli annettu pankkitakaus ja yhtiö on maksanut rahastolle osuutensa kustannuksista. Pukkilan kunnalle oli vuonna 1992 maksettu euroa vastaava korvaus paloasemalle sijoitetun öljyntorjuntakaluston varastointitilan rakentamiskustannuksista. Vuonna 2007 öljysuojarahastolle saapuneen nimettömän ilmoituksen johdosta paloasemalla pidettiin tarkastus, jossa varastotilan todettiin olevan muussa kuin öljyntorjuntakäytössä. Pukkilan kunnan antaman selvityksen mukaan kunta on vuonna 1998 muuttanut varastotilan johtokeskukseksi. Tilanteeseen oli kunnan mukaan vaikuttanut se, että palopäällikön virka oli ollut osan aikaa täyttämättä vuosina ja että vasta vuonna 2000 viran hoito oli saatu vakiinnutettua. Öljysuojarahaston hallitus on päättänyt, että Pukkilan kunnalta ei peritä takaisin varastotilan rakentamiseen myönnettyä korvausta. Rahaston hallitus on kuitenkin edellyttänyt, että varasto tai sitä vastaavat tilat ovat edelleen pelastuslaitoksen käytettävissä öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen. Lisäksi hallitus ilmoitti, että pelastuslaitokselle ei korvata varaston taikka sitä vastaavan tilan vuokrakustannuksia. Samalla Pukkilan 14

15 kunnalle tähdennettiin öljysuojarahastosta myönnettävien korvausten käyttötarkoitusta. Siirtotalouden kulujen palautukset olivat yhteensä Pelastuslaitokset tilittivät korvaushakemustensa yhteydessä vanhojen öljyntorjuntaveneiden myynnistä saatuja tuloja ja rahastosta korvattujen torjunta-aineiden käytöstä vahingosta vastuullisilta saatuja maksuja. Öljyvahinkojen torjuntakaluston varastotilan käyttötarkoituksen muututtua rahastolle palautettiin koko aikaisemmin myönnetty euron korvaus. Lisäksi palautuksiin sisältyy edellä mainittu asunto-osakeyhtiön osuus kunnostuskustannuksista. Öljysuojarahaston varoista kertomusvuonna maksetuista öljyvahingoista tai niiden torjuntakustannuksista ei tullut rahastolle takaisinperittävää. Korvatut vahingot johtuivat tuntemattomien aiheuttamista vahingoista. 1.7 Öljysuojarahaston hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä Öljysuojarahaston hallitus ehdottaa vuoden 2009 kulujäämän ,81 euron kirjaamista rahaston omaan pääomaan. Toimintakertomuksen liitteet 1. Öljysuojarahaston talousarvio Soili ohjelman toimintakertomus vuodelta 2009 (liitteistä vain osa) 3. Öljysuorahaston tulot ja maksetut korvaukset Öljysuojarahaston hallituksen jäsentiedot 15

16 Toimintakertomus, liite 1 ÖLJYSUOJARAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2009 TOIMINNAN KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Siirtotalouden kulujen palautukset Kulut Korvaukset kunnille ja kuntayhtymille Korvaukset elinkeinoelämälle Korvaukset kotitalouksille Korvaukset valtiolle Yhteensä Siirtotalouden rahavirta (menot - tulot) ÖLJYSUOJAMAKSU TALOUSARVIOSIIRTO MAKSETUT ENNAKOT KASSAVARAT KASSAVARAT

17 Öljysuojarahaston toimintakertomus, liite 2 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Toimintakertomus 2009, liite 3 Öljysuojarahaston tulot ja maksetut korvaukset vuosina Siirto-talouden palaut. K a l u s t o pelastuslaitos Valtion korvaukset Ylläpito, Koulutus, pelastusl. Öljysuojamaksutulot Talousarviosiirrot Kalustovarastot Öljyvahingot ja torjunta Maiden puhdistus Muut K o r v a u k s e t yht. Milj. euroa ,

26 Toimintakertomus 2009, liite 4 ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTIEDOT Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Helsingin yliopisto Varsinaiset jäsenet Neuvotteleva virkamies Johanna Hakala Sisäasiainministeriö Budjettineuvos Pekka Pelkonen / Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala alkaen Valtiovarainministeriö Hallitussihteeri Satu Räsänen Ympäristöministeriö saakka Kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitto Meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen WWF Suomen rahasto Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Varajäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö Sisäasiainministeriö Neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen Valtiovarainministeriö Ylitarkastaja Miliza Malmelin Ympäristöministeriö Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Asiantuntijat Yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus Insinööri Göran Holmberg Ahvenanmaan maakuntahallitus 26

27 TYÖJAOSTON KOKOONPANO Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Budjettineuvos Pekka Pelkonen / Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala alkaen Hallitussihteeri Satu Räsänen saakka (varapuheenjohtaja) Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Varajäsenet Neuvotteleva virkamies Johanna Hakala Ylitarkastaja Miliza Malmelin Kehittämispäällikkö Markku Haiko Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljysuojarahaston sihteeristö Pääsihteeri Merja Huhtala Apulaistarkastaja Kristiina Huhtio Ylitarkastaja pääsihteerin viransijainen saakka Jaana Pennanen määräaikainen sihteeri

28 ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTIEDOT Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala valtiovarainministeriö Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ympäristöministeriö (varapuheenjohtaja) Kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Varajäsenet Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa sisäasiainministeriö Budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriö Ylitarkastaja Miliza Malmelin ympäristöministeriö Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitto Projektikoordinaattori Vanessa Klötzer WWF Suomi Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto saakka Asiantuntijat Yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus Tarkastaja Jouko Pirttijärvi Suomen ympäristökeskus 28

29 TYÖJAOSTON KOKOONPANO Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, varapuheenjohtaja Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Varajäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö Ylitarkastaja Miliza Malmelin Kehittämispäällikkö Markku Haiko Osastopäällikkö Heikki Koskinen saakka Öljysuojarahaston sihteeristö Pääsihteeri Merja Huhtala Tarkastaja Kristiina Huhtio Ylitarkastaja määräaikainen sihteeri Jaana Pennanen

30 2 Tuotto- ja kululaskelma ÖLJYSUOJARAHASTO TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot kauden aikana Henkilöstökulut , ,50 Vuokrat Palvelujen ostot 1 502,80 803,10 Muut kulut ,22 237, ,59 JÄÄMÄ I , ,59 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot JÄÄMÄ II , ,59 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Kulut Öljyvahinkokorvaukset kunnille , ,27 Öljyvahinkokorvaukset kuntayhtymille , ,54 Öljyvahinkokorvaukset elinkeinoelämälle , ,71 Öljyvahinkokorvaukset valtiolle ja voittoa tav. yht , ,85 Öljyvahinkokorvaukset kotitalouksille , ,49 Siirtotalouden kulujen palautukset , , , ,92 JÄÄMÄ III , ,51 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut , ,01 Suoritetut arvonlisäverot -330, ,12-190, ,42 TILIKAUDEN TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ , ,91 30

31 OLJESKYDDSFONDEN INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL KOSTNADER AV VERKSAMHET Material,förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Personalkostnader , ,50 Hyror Inköp av tjänster 1 502,80 803,10 Övriga kostnader ,22 237, ,59 ÅTERSTOD I , ,59 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella kostnader EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTNADER Extraordinära intäkter ÅTERSTOD II , ,59 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER Kostnader Oljeskadeersättningar för kommunerna , ,27 Oljeskadeersättningar för samkommunerna , ,54 Oljeskadeersättningar för näringslivet , ,71 Oljeskadeersättningar för staten och icke-vinstsyftande s , ,85 Oljeskadeersättningar för hushållen , ,49 Återbäringar på överföringsekonomikostnader , , , ,92 ÅTERSTOD III , ,51 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATO- RISKA AVGIFTER Skatter och avgifter av skattenatur , ,01 Betalda mervärdesskatter -330, ,12-190, ,42 RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD , ,91 31

32 3 Tase TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Muut lyhytaikaiset saamiset , ,06 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,89 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Öljysuojarahaston pääoma , ,99 Talousarviosiirrot , ,00 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,92 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,98 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat ,15 218,03 Edelleen tilitettävät erät 3 430, ,17 Muut lyhytaikaiset velat 5 793, , , ,97 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95 32

33 BALANSRÄKNING AKTIVA OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL- GÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga kortfristiga fordringar , ,06 KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL Kollektivkontofordring från staten , ,89 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL- GÅNGAR SAMMANLAGT , ,95 AKTIVA SAMMANLAGT , ,95 PASSIVA EGET KAPITAL Oljeskyddsfondens kapital , ,99 Budgetöverföringar , ,00 Kostnadsåterstod från tidigare räkenskaps , ,92 perioder Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , , , ,98 FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT Leverantörskulder ,15 218,03 Poster som skall redovisas vidare 3 430, ,17 Övriga kortfristiga skulder 5 793, , , ,97 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,97 PASSIVA SAMMANLAGT , ,95 33

34 ÖLJYSUOJARAHASTO Tase-erittely VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS Lyhytaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset 1741 Annetut avustukset ja korvaukset - Öljyalan Palvelukeskus Oy , ,00 Rahat,pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat Muut rahat ja pankkisaamiset 1958 Öljysuojarahaston yhdystili ,67 OMA PÄÄOMA Öljysuojarahaston pääoma Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 2100 Öljysuojarahaston pääoma ,99 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2101 Talousarviosiirrot , Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä , Tilikauden tuotto- ja kulujäämä , ,17 Ostovelat 2570 Ostovelat 2R-141 Öljyalan palvelukeskus Oy 1 442,92 2R-142 Kurikan kaupunki ,00 2R-143 Pohjois-Savon pelastuslaitos 7 171,22 2R-144 Lappeenrannan Vesi Oy 1 998,44 2R-145 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 4 051,39 2R-146 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 6 084,42 2R-147 Maaperän kunnostusohj. Soili ,00 2R-148 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ,55 2R-149 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ,75 2R-150 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ,94 2R-151 Helsingin pelastuslaitos ,56 2R-152 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 9 559,37 2R-153 Etelä-Karjalan pelastuslaitos ,11 2R-154 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ,68 2R-155 Cafianna T:mi 57,80 Ostovelat yhteensä ,15 Edelleen tilitettävät erät 2592 Työnantajan eläkemaksu 2668,17 - Valtion eläkerahasto 2593 Työntekijän eläkemaksu 703,04 - Valtion eläkerahasto 2596 Työttömyysvakuutusmaksu 59,48 - Valtiokonttori Edelleen tilitettävät erät yhteensä 3 430,69 34

35 Muut lyhytaikaiset velat 2580 Ennakonpidätykset 5 211,67 - Uudenmaan verovirasto 2581 Sosiaaliturvamaksut 442,29 - Uudenmaan verovirasto 2582 Tapaturmamaksut 139,70 - Valtiokonttori Muut lyhytaikaiset velat yhteensä 5 793, ,50 Helsinki Laskentasihteeri Marja-Leena Vainio 35

36 4 Rahoituslaskelma ÖLJYSUOJARAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot , ,01 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 0,00 0,00 Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 0,00 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,08 Henkilöstömenot , ,78 Muut menot 0,00-237,99 Korkomenot 0,00 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,16 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,94 Tulonsiirrot kunnille , ,81 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,77 Tulonsiirrot kotitalouksille , ,49 Muut tulonsiirrot kotimaahan , ,85 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,98 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Sijoitukset arvopapereihin 0,00 0,00 Sijoitusten myyntivoitot 0,00 0,00 Annetut lainat 0,00 0,00 Annettujen lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 RAHOITUS Oman pääoman muutos , ,00 Velan muutos 0,00 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,18 LIKVIDIT VARAT , ,71 LIKVIDIT VARAT , ,89 36

37 5 Liitetiedot Öljysuojarahaston tilinpäätöksen liitteissä 4 8 ja ei ole sisältöä. 37

38 Tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperusteet ja vertailtavuus Öljysuojarahaston tilinpäätös perustuu valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin tilinpäätöksen valmistelusta antamiin ohjeisiin. Vuoden 2009 tilinpäätös on täysin vertailukelpoinen vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa muuten paitsi liitteen kolme (Henkilöstökulujen erittely) osalta. Johdon palkat ja palkkiot vuodelta 2009 sisältävät hallituksen kokouspalkkiot ja puheenjohtajan kokous- ja kuukausipalkkion, vuoden 2008 tiedoissa huomioon on otettu vain puheenjohtajan kokous- ja kuukausipalkkio. 38

39 Tilinpäätöksen liite 2: Vuoden 2009 käyttösuunnitelman toteutuma (euroa) Arvio Toteutuma Hallinnon menot Palkat ja palkkiot Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Ravitsemuspalvelut Hallinnon menot yhteensä Siirtotalouden menot Öljyvahingot Öljyvahingosta kärsineet Öljyvahinkojen torjunta Alueen pelastustoimi Kaluston hankinta Valmiuden ylläpito Koulutus Ahvenanmaan maakunta Kalusto, muu Valtio Kaluston hankinta Valmiuden ylläpito Alueiden kunnostus (kotitaloudet, kunnat, elinkeinoelämä) Soili-ohjelma Muut Rahastolain 19 (hv) Varastotilat Muut Siirtotalouden menot yhteensä ÖLJYSUOJARAHASTON MENOT YHTEENSÄ

40 Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut 66785, ,25 Palkat ja palkkiot 66785, ,25 Tulosperusteiset erät 0,00 Henkilösivukulut 13866, ,25 Eläkekulut 11401, ,65 Muut henkilösivukulut 2464, ,60 Yhteensä 80651, ,50 Johdon palkat ja palkkiot 18930, ,00 josta tulosperusteiset erät 0,00 0,00 Luontoisedut 0,00 0,00 Johto 0,00 0,00 Muu henkilöstö 0,00 0,00 Lomapalkkavelka 0,00 0,00 40

41 Rahaston tilinpäätöksen liite 9: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

42 Liite 15 Tilinpäätöksen liite 15 Öljysuojarahaston hallituksen vuosina myön tämät ennakkolausunnot, joiden perusteella ei mennessä oltu vielä maksettu korvausta Rahoituksen saaja/ Kohde Päätös- Arvioitu Hakemuksen Drnro pvm korvaus Suomussalmen C-luokan veneen hankkimisesta ,00 kunta/ YM322/465/2003 Kymenlaakson pelas- E-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 tuslaitos hankkimisesta YM67/465/2007 Tyrnävän kunta Varastotilan rakentamiskustannus ,00 YM186/465/2006 Etelä-Pohjanmaan D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 pelastuslaitos hankkimisesta YM108/465/2007 Södra Ålands Varastotilan rakentamiskustannus ,00 branddistrikt YM75/465/2007 Helsingin kaupungin Rannikkopuomin hankkimisesta 2 kpl ,00 pelastuslaitos F-luokan ö-veneen hankkimisesta ,00 YM15/465/2006 G-lautan hankkimisesta ,00 YM125/465/2008 YM126/465/2008 Kainuun pelastuslaitos C-luokan veneen korjaus ,00 YM135/465/2007 Mäntyharjun kunta Öljyvahingon jälkitorjuntatyöt ,00 YM69/465/2008 Haaga-Helia ammatti- Avustus hankkeelle "kansallinen ,00 korkeakoulu Porvoo öljyntorjunnan johtamiskoulutus YM76/465/ " Pohjois-Savon pelas- Kahden F-luokan ja E-luokan 2 kpl ,00 tuslaitos alusten peruskorjaus YM110/465/2008 Pohjanmaan pelastus- G-lautan hankkimisesta ,00 laitos YM106/465/2008 YM179/465/2005 WWF Suomen rahasto Avustus vapaaehtoisten öljyntorjunta ,00 YM77/465/2008 joukkojen koulutuksen tukemiseen 42

43 Varsinais-Suomen B-luokan veneen hankkimisesta ,00 pelastuslaitos YM105/465/2008 Suomen ympäristökes- Tilannekuvajärjestelmän kehittäminen ,00 kus ( per vuosi ) YM132/465/2008 Haaga-Helia ammatti- EnSaCo - Saimaa koulu ,00 korkeakoulu tushanke YM130/465/2008 Satakunnan pelastus- Kahden G-luokan lautan kunnos ,00 laitos taminen YM35/465/2006 Varsinais-Suomen E-luokan aluksen hankinta ,00 pelastuslaitos YM106/465/2006 Kanta-Hämeen pelas- Kahden merikontin saneeraus ,00 tuslaitos YM150/465/2008 Pohjois-Karjalan pe- Öljyntorjunta-auton hankkiminen ,00 lastuslaitos YM179/465/2006 Etelä-Savon pelastus- D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 laitos hankkiminen YM9,19/465/2009 Tampereen aluepelas- D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 tuslaitos hankkiminen YM15/465/2009 Pohjois-Savon pelas- G-luokan öljyntorjuntalautan ,00 tuslaitos hankkiminen YM52/465/2009 Kymenlaakson pelas- Meripuomin hankkimisesta ,00 tuslaitos viisi vuotta YM47/465/2009 Tampereen aluepe- Avustus öljysäiliötiedotteen pai ,00 lastuslaitos nattamiskuluja varten YM111/465/2009 YHTEENSÄ ,00 43

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Helsinki 2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Edita Prima Oyi Helsinki 2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Helsinki 2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Marianne Laune Helsinki 2014

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 4 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi... 4 4 Sisäisen valvonnan arviointi-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 25.3.2010 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä Poimintoja valtion vuoden 2014 tilinpäätöksestä Sisällysluettelo Tilinpäätöksen aikataulusta Poimintoja tilinpäätöksen luvuista Tilinpäätös 2014 keskuskirjanpidon näkökulmasta Kysely tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot