Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009"

Transkriptio

1 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2009 Helsinki 2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

2 2

3 SISÄLLYS 1 Toimintakertomus Johdon katsaus rahaston toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Siirtomenojen vaikuttavuustiedot Lainmukaiset korvaukset Öljyvahingoista johtuvat korvaukset Pelastustoimen alueiden korvaukset Harkinnanvaraiset korvaukset Öljyvahinkojen torjuntavalmius Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostaminen Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Rahaston rahoituslaskelma Öljysuojarahaston sitoumukset Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahaston hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä Tuotto- ja kululaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

4 4

5 1 Toimintakertomus 1.1 Hallituksen katsaus rahaston toimintaan Öljysuojarahaston toimintaa vuonna 2009 leimasivat etenkin alueellisten pelastuslaitosten öljyntorjuntakaluston varastointiin liittyvät kysymykset. Öljysuojarahaston hallitukselle oli jo vuoden 2008 aikana tullut ilmoituksia ja tiedusteluja, jotka koskivat rahaston varoista korvattujen varastojen käyttötarkoituksen muutoksia. Samaan aikaan kunnat hakivat uusia ennakkopäätöksiä pelastuslaitosten käyttöön tulevien varastotilojen rahoituksesta. Lisäksi pelastuslaitoksilta varastoista perittyjen vuokrien laskentaperusteiden selvittäminen aiheutti hakijoille ja öljysuojarahastolle merkittävää lisätyötä. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että öljyntorjuntakaluston varastotilojen hankinta- ja vuokrakustannusten korvauksiin sovelletut periaatteet kaipasivat uudelleenarviointia pelastustoiminnan alueellistamisen aiheuttamien muutosten vuoksi. Selvittääkseen varastointiin liittyviä, öljysuojarahaston kannalta keskeisiä kysymyksiä hallitus lähetti syksyllä 2008 aluepelastuslaitoksille kyselyn öljyntorjuntakaluston varastotiloista. Kesällä 2009 ympäristöministeriön palveluksessa ollut korkeakouluharjoittelija teki kyselystä yhteenvedon. Sen mukaan pelastuslaitoksilla on öljyntorjuntakaluston varastotilaa yhteensä noin neliömetriä kaikkiaan 385 varastossa. Öljysuojarahaston varoista on myönnetty korvausta 77 %:iin tiloista, yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa. Varastotiloihin liittyvän korvauskäytännön arvioimisen ja uusien periaatteiden miettimisen öljysuojarahaston hallitus päätti liittää osaksi syksyllä 2009 aloitettua öljysuojarahaston kehittämisprojektia. Alueelliset pelastuslaitokset ovat öljysuojarahaston suurin asiakasryhmä, jonka korvaushakemusten ja ennakkopäätöshakemusten käsittely muodostaa merkittävän osan rahaston toiminnasta. Pelastustoimen alueellistamisen myötä rahastolle tulevien hakemusten koko on kasvanut ja aikaisempaa useammin ratkaistavana on myös erilaisia periaatteellisia kysymyksiä. Lisäksi öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamiskustannusten korvaamista koskevien hakemusten määrä on kasvanut ja päätösten valmistelu edellyttää usein vaikeiden vastuukysymysten selvittämistä. Tämän seurauksena öljysuojarahastolle saapuneiden hakemusten käsittely on osittain ruuhkautunut ja rahaston toiminnan tuloksellisuus ja kustannustehokkuus ovat kärsineet. Tilanteen parantamiseksi öljysuojarahaston hallitus päätti lokakuussa 2009 aloittaa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on alueellisilta pelastuslaitoksilta tulevien hakemusten käsittelyn rationalisointi, öljysuojarahaston työtapojen kehittäminen ja maaperän kunnostusta koskevien Soili-järjestelmän ulkopuolisten hakemusten ja hankkeiden käsittelyä koskevien pelisääntöjen luominen. Hankkeen toteuttamiseksi rahastoon palkattiin määräaikainen ylitarkastaja. Rahaston laajennettu työjaosto toimii hankkeen ohjausryhmänä, joka tekee päätösesitykset öljysuojarahaston hallitukselle. Hankeryhmän esityksestä öljysuojarahaston hallitus teki helmikuussa 2010 periaatepäätöksen pelastustoimen alueiden öljyntorjuntakaluston varastotiloja 5

6 6 koskevista korvauksista. Öljysuojarahaston kehittämishanketta on tarkoitus jatkaa vuoden 2010 loppuun, pääpaino on pelastuslaitoksilta tulevien hakemusten käsittelyn parantamisessa. Öljysuojarahaston kertomusvuonna antamien ratkaisujen kokonaismäärä, 152 kpl, kasvoi edellisestä vuodesta ja osin ruuhkautuneesta työtilanteesta huolimatta 54 %: a ratkaisuista annettiin neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Keskimääräinen käsittelyaika kuitenkin kasvoi hieman edellisvuodesta ollen vuonna 2009 noin 8 kuukautta. Maksetut korvaukset olivat yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Pelastustoimen alueille öljyvahinkojen torjunnan hankinta-, ylläpito- ja koulutuskustannuksiin myönnetyt korvaukset lähes kaksinkertaistuivat vuodesta 2008 ja valtiolle myönnettiin huomattava viiden miljoonan euron harkinnanvarainen korvaus uuden öljyvahinkojen torjuntaan tulevan monitoimialuksen hankintaan. Kotitalouksille öljyn pilaamien maiden kunnostamiskustannuksiin myönnetyt korvaukset olivat yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Vuosi 2009 oli Maaperän kunnostusohjelma Soilin kolmastoista toimintavuosi. Ohjelmaan on jatketun määräajan puitteissa hakeutunut yhteensä 1348 kohdetta, joista 1104 on haettu öljysuojarahaston rahoitusosuuteen. Vuoden 2009 loppuun mennessä saatiin tutkittua lähes kaikki loput rahasto-osuuteen haetut kohteet, kunnostustyöt aloitettiin 47 kohteessa. Öljysuojarahastosta myönnettiin Soili-ohjelmalle yhteensä 2,5 miljoonan euron korvaus. Ohjelma päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta vielä vuosina kunnostettavia kohteita arvioidaan olevan kohdetta vuodessa. Öljysuojarahastosta annettua lakia (1406/2004) on muutettu lailla n:o 1791/2009. Öljysuojamaksua korotettiin alkaen 0,50 eurosta 1.50 euroon tonnilta. Korotus on määräaikainen ja voimassa asti. Myös rahaston pääomarajoja korotettiin samasta ajankohdasta, pääoman yläraja nousi 10 milj. eurosta 50 miljoonaan euroon ja alaraja 5 milj. eurosta 25 milj. euroon. Muutos on voimassa asti. Muutosten tavoitteena on öljysuojarahaston maksuvalmiuden turvaaminen tilanteessa, jossa alueelliset pelastuslaitokset ja valtio ovat huomattavasti korottamassa öljyntorjuntavalmiuttaan Suomenlahden lisääntyneiden öljykuljetusten johdosta. Öljysuojamaksun odotettavissa oleva tuotto vuosina on noin 25 milj. euroa vuodessa. Öljysuojamaksun korotusta esitettiin (HE 167/2009) pysyvänä, mutta eduskunta sääti korotuksen väliaikaiseksi. Lausumassaan eduskunta edellytti, että hallitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa sekä huolehtii öljysuojarahaston jatkuvuudesta ja sen toimintakyvyn turvaamisesta tarvittaessa talousarvioratkaisuin. Öljysuojarahastolakiin tehtiin myös eräitä öljysuojamaksun kantoa koskevia täsmennyksiä, jotka johtuvat EY:n tullimenettelyä koskevasta asetuksesta. Näiden muutosten voimaantulosta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Vahvistaessaan öljysuojarahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen ympäristöministeriö on tilinpäätöskannanotossaan katsonut, että rahaston hallituksen on rahaston oman pääoman kasvettua entistä tärkeämpää kehittää rahaston kassavirran hallintaa ja kiinnittää huomiota korvaushakemusten joutuisaan käsittelyyn. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että öljysuojarahaston syksyllä 2009 alkanut kehittämishanke lyhentää korvaushakemusten käsittelyaikoja ja tämän työn yhteydessä kiinnitetään huomiota myös rahaston kassavirran hallintaan. Valtioneuvoston asettaman öljysuojarahaston hallituksen toimikausi päättyi Uusi hallitus asetettiin päättyväksi toimikaudeksi. Öljysuojarahaston hallituksen kokoonpanossa tapahtui joitakin muutoksia, mutta valtaosa edellisen hallituksen jäsenistä jatkoi uudelle toimikaudelle.

7 1. 2 Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta Hallituksen kokoukset kpl Työjaoston kokoukset kpl Saapuneet hakemukset kpl Ratkaisut kpl, joista - korvauspäätöksiä - ennakkolausuntoja, -päätöksiä - ennakkohyväksymisiä - oikaisupäätöksiä - lausuntoja hallinto-oikeudelle - muita Arvioitu keskimääräinen käsittelyaika kk 0 4 kk 4,1 12 kk Yli 12 kk 8,0 54% 28,3% 17,8% 7,6 43,7 % 39,5 % 16,8 % 6,1 41,6 % 48,2 % 10,2 % Tarkasteluvuonna saapuneet hakemukset, joita ei ratkaistu ko. vuonna 35,5% 49,7 % 41 % Taloudellisuus Tuottavuus 80 77,5 98 Htv 1,9 1,6 1,4 Euro / Korvauspts (e) Siirtotalouden menot Me 12,45 6,09 9,14 Toiminnan kulut / Siirtotalouden menot (%) 0,66 1,35 0,65 7

8 8 Vuonna 2009 sekä öljysuojarahastoon saapuneiden hakemusten että rahaston antamien ratkaisujen määrä oli 152. Vuoden aikana saapuneista hakemuksista 35,5 prosenttia jäi ratkaisematta samana vuonna, osuus pieneni yli 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Rahasto onnistui tarkasteluvuonna pysäyttämään hakemusruuhkan kasvun, vaikka rahaston hallituksen tavoitteeksi asettamaan 5,5 kuukauden keskimääräiseen käsittelyaikaan ei päästykään. Annetuista ratkaisuista 54 % käsiteltiin kuitenkin neljässä kuukaudessa, kasvu edelliseen vuoteen oli 10 %. Niiden ratkaisujen osuus, joissa käsittely kesti yli neljä kuukautta mutta enintään yhden vuoden, väheni noin 10 prosentilla. Yli vuoden käsittelyn vieneiden ratkaisujen määrä kasvoi vain vähän edellisestä vuodesta. Hakemukset jakautuvat edelleen kahteen ryhmään; niihin jotka voidaan ratkaista kohtuullisessa ajassa ja niihin, joiden käsittely venyy. Sekä vanhoihin kielteisiin ennakkohakemuksiin ja oikaisupyyntöihin usein liittyvät juridisesti vaikeat vastuukysymykset että periaatteellisia kannanottoja edellyttävät hakemukset vaativat rahastossa poikkeuksellisen paljon työtä. Vuonna 2009 annettujen ratkaisujen keskimääräinen käsittelyaika oli 8 kuukautta eli hieman pitempi kuin vuonna Hakemuskäsittelyn ongelmakohtien selvittelyä jatketaan vuonna Öljysuojarahaston hallitus antoi kertomusvuonna enemmän ratkaisuja kuin edellisenä vuonna, erityisesti korvauspäätösten määrä kasvoi, ennakkoratkaisujen ja muiden päätösten määrässä ei sen sijaan tapahtunut juuri muutoksia. Korvauspäätöksellä keskimäärin myönnetty rahamäärä kasvoi edellisestä vuodesta, tämä on seurausta valtiolle myönnetyn viiden miljoonan euron korvauksen maksamisesta yhdellä päätöksellä. Öljysuojarahaston käytössä oli yhteensä 1,9 henkilötyövuotta. Muutos edellisiin vuosiin johtuu siitä, että pääsihteerin sijaisuutta hoidettiin syyskuusta 2008 elokuun lopulle 2009 saakka 0,4 htv:n sijaan täysipäiväisesti (1 htv). Lisäksi öljysuojarahaston tehtäviin palkattiin loppuvuodesta määräajaksi yksi lisähenkilö erityisesti rahaston kehittämishankkeen toteuttamiseen. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat hakemusten käsittelyn lisäksi neuvonta, ohjaus, lausuntojen valmistelu ja muut hallinnolliset tehtävät. Rahaston taloudellisuuden ja tuottavuuden laskelmissa painottuu tehtyjen päätösten lukumäärä. Vuonna 2009 rahaston taloudellisuus parani edellisestä vuodesta, sillä annettujen ratkaisujen kokonaismäärä kasvoi samaan aikaan kun toiminnan kulut pysyivät entisellä tasolla. Myös tuottavuus kasvoi hieman. Taloudellisuus lasketaan jakamalla tilinpäätöksen mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen ratkaisujen kokonaismäärällä. Tuottavuus puolestaan lasketaan jakamalla vuoden aikana annettujen ratkaisujen määrä rahaston sihteeristön henkilötyövuosimäärällä. Tilinpäätöksen mukaiset toiminnan kulut eivät sisällä pääsihteerin ja hänen sijaisensa palkkakuluja eikä ympäristöministeriön antamien hallinto-, talous- ja muiden palvelujen kustannuksia. Taloudellisuuden ja tuottavuuden mittareiden lisäksi rahaston toimintaa kuvaa toiminnan kulujen ja siirtotalouden menojen keskinäistä suhdetta osoittava prosenttiluku. Toiminnan kulut olivat 0,66 prosenttia siirtotalouden menoista vuonna Öljysuojarahaston hallituksen antamien päätösten laadun arvioidaan pysyneen vuonna 2009 samalla tasolla kuin aikaisemmin. Viidessä oikaisuvaatimuksessa oli kyse pelastustoimen alueen öljyntorjunnan ylläpitokustannuksina haetuista kuluista, oikaisuina myönnetyt korvaukset olivat yhteensä euroa. Öljyn pilaaman maa-alueen kunnostamiskustannusten korvauksena maksettiin oikaisuvaatimuksen johdosta euroa. Hallinto-oikeudelle annettu lausunto koski öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan kuulumattomien hankintojen korvattavuutta.

9 1.2.2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Öljysuojarahaston hallituksen jäsenet ja asiantuntijat ovat tehtävässään sivutoimisia, oman työnantajansa tai taustayhteisönsä tehtävään esittämiä. Rahaston sihteeristö on ympäristöministeriön palveluksessa. Öljysuojarahastolla ei ole rahaston henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia tai ohjelmia. 1.3 Siirtomenojen vaikuttavuustiedot Lainmukaiset korvaukset Öljyvahingoista johtuvat korvaukset Öljyvahinkojen torjuntakustannuksina maksettiin alueellisille pelastuslaitoksille euroa ja korvaus öljyvahingosta kärsineelle oli euroa. Vahingot olivat pieniä ja yksittäisiä, aiheuttajat ovat jääneet tuntemattomiksi Pelastustoimen alueiden korvaukset Pelastustoimen alueilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kertomusvuonna rahastosta myönnettiin alueiden pelastustoimille öljyntorjunnan kalustohankinta-, ylläpito- ja koulutuskustannuksiin yhteensä 4,29 miljoonaa euroa. Öljyntorjuntaveneiden ja muun torjuntakaluston hankintaan määrästä käytettiin 1,67 miljoonaa euroa. Isojen öljyntorjuntaveneiden hankintoja ja peruskunnostuskustannuksia korvattiin yhteensä 0,31 miljoonalla eurolla. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset hankkivat uudet D-luokan öljyntorjuntaveneet ja Pohjanmaan pelastuslaitos kunnosti F-luokan alustaan. Lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle korvattiin öljyyntyneiden lintujen hoitoyksikön euron hankintakustannukset. Liikuteltava hoitoyksikkö on tarkoitettu koko maan torjuntaviranomaisten käyttöön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii yksikön teknisestä ylläpidosta ja lähtövalmiudesta. Alueellisilla pelastuslaitoksilla on yhteensä noin 100 D- (pituus 7-10 m), E- (10-18 m) ja F- (13-20 m) luokan öljyntorjuntavenettä. Vaikka veneillä onkin pieni öljyntorjuntakapasiteetti, ne ovat valmiutensa ansiosta erittäin tärkeitä myös alusöljyvahinkojen torjunnan alkuvaiheessa. Veneitä, joilla ei ole öljynkeruulaitetta, käytetään mm. puomituksiin ja kaluston kuljetuksiin. Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle annettiin ennakkopäätös öljyvahinkojen torjuntaan soveltuvan vahingontorjunta-auton ja sen öljyntorjuntakaluston hankintakustannusten korvaamisesta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta euroa. Kyse on pilottihankkeesta, jossa pelastuslaitos testaa auton soveltuvuutta ja kustannustehokkuutta maaöljyvahinkojen torjunnassa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että pelastuslaitos raportoi hankkeesta niin, että on mahdollista verrata uuden ja vanhan hajautetun toimintamallin kustannuksia keskenään. 9

10 1.3.2 Harkinnanvaraiset korvaukset Öljyvahinkojen torjuntavalmius Valtiolle maksettiin viiden miljoonan euron korvaus merivoimien käyttöön tulevan monitoimi-aluksen toteutuneista hankintakustannuksista. Alus valmistuu alkuvuodesta 2011 ja sen kokonaishinta tulee olemaan noin 48 miljoonaa euroa. Alus sijoitetaan Suomenlahdelle, jossa se vastaa aluksista aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan perusvalmiudesta. Alus pystyy huolehtimaan sellaisista vaativista torjunta- ja pelastustehtävistä, joista nykyiset torjunta-alukset eivät selviydy taikka selviytyvät vain avomerikautena. Kertomusvuonna öljysuojarahaston hallitus on antanut kaksi ennakkopäätöstä harkinnanvaraisten avustusten myöntämisestä öljyvahinkojen torjuntavalmiutta parantaviin hankkeisiin. Haaga-Helian ammattikorkeakoululle on annettu ennakkopäätös euron korvauksen maksamisesta öljyntorjunnan johtamiskoulutuksen toteuttamiseen Saimaan alueen pelastuslaitosten kanssa. Suomen ympäristökeskukselle on annettu ennakkopäätös euron rahoituksesta karttapohjaisen ympäristövahinkojen torjunnan tilannekuvajärjestelmän (BORIS II) kehittämiseen. Järjestelmä korvaa nykyisin käytössä olevan vastaavan järjestelmän, mutta aineistovalikoimaa ja toimintoja laajennetaan. Uusi tilannekuvajärjestelmä tulee palvelemaan ennen kaikkea pelastustoimen alueita. Tampereen aluepelastuslaitokselle on annettu ennakkopäätös euron avustuksesta öljysäiliötiedotteen painattamis- ja postituskuluihin. Kaikille Pirkanmaan maakunnan alueella sijaitsevien öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajille postitetaan asiakastiedote, jossa muun muassa kerrotaan lämmitysjärjestelmän kunnossapidosta, säiliöiden tarkastuksesta ja käytöstä poistosta. Hankkeen tulokset ovat vapaasti valtakunnallisesti pelastuslaitosten ja kuntien hyödynnettävissä. Lisäksi kertomusvuonna maksettiin WWF Suomelle vuonna 2007 myönnetyn ennakkopäätöksen perusteella toinen, euron suuruinen korvaus vapaaehtoisen öljyntorjuntatoiminnan toteuttamiseen Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostaminen Korvaukset öljyn pilaamien maa-alueiden tutkimus- ja kunnostamiskustannuksiin olivat kaikkiaan 2,75 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä määrästä myönnettiin Maaperän kunnostusohjelma Soilille. Öljysuojarahaston varoista on vuodesta 1997 alkaen korvattu osa valtakunnallisen maaperänkunnostusohjelma Soilin kustannuksista. Öljysuojarahasto korvaa Soiliohjelmassa kunnostettavien öljyn pilaamien maa-alueiden kustannuksia öljysuojarahastolaissa säädetyin edellytyksin. Ohjelman julkiseen rahoitusosuuteen voidaan hyväksyä kohteita, joissa polttoaineen jakelutoiminta on päättynyt jo aikaisemmin eikä kiinteistö ole enää huoltoasematoimintaa harjoittaneen hallinnassa ja vastuu maaperän puhdistamisvastuun kohdentamisesta on epäselvä. Soili -ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy. Vuonna 2005 oli viimeinen mahdollisuus tehdä hakemus Soili-ohjelman öljysuojarahaston rahoittamaan osuuteen ja hakemuksia tuli tuolloin lähes 700. Kertomusvuoden loppuun mennessä saatiin tutkittua lähes kaikki ohjelman öljysuojarahastoosuuteen haetut kohteet. Kunnostusvaiheeseen arvioidaan etenevän vielä noin sata kohdetta. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton hallituksen päätöksen mukaisesti Soiliohjelma saatetaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. 10

11 Soili- ohjelman kokonaiskustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä 2,85 miljoonaa euroa, öljysuojarahaston osuus siitä oli 2,51 miljoonaa euroa. Rahaston maksamat ennakot olivat 2,50 miljoonaa euroa, vain 2754 euroa pienemmät kuin vuoden 2009 toteutuneet kulut. Kertomusvuonna aloitettiin kunnostustyöt 47 öljysuojarahaston rahoitusosuuteen kuuluvassa kohteessa. Ohjelmasta luovutettiin vuoden aikana 101 rahaston rahoitusosuuteen kuuluvaa kohdetta, joiden osalta alueellinen ympäristökeskus oli hyväksynyt kunnostustyön suoritetuksi tai joissa ei ollut todettu kunnostustarvetta. Öljysuojarahaston varoin tutkittujen ja kunnostettujen kiinteistöjen omistussuhteet jakautuivat vuonna 2009 seuraavasti: yksityishenkilöt 78,65 %, yritykset 13,29 % ja kunnat 8,06 %. Soili- ohjelman kertomus vuodelta 2009 on tämän toimintakertomuksen liitteenä 2. Öljysuojarahaston varoista korvattiin Soili- ohjelman ulkopuolella kahdeksan kohteen tutkimus- ja kunnostuskustannuksia yhteensä eurolla. Taulukko öljysuojarahaston tuloista ja menojen jakautumisesta on toimintakertomuksen liitteessä Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenne ja talousarvion toteutuminen Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahaston varat saadaan pääasiallisesti öljysuojamaksun tuotosta, joka kertomusvuonna oli 7,86 miljoonaa euroa. Lisäksi öljysuojarahaston käytössä oli öljyjätemaksun tuotosta valtion talousarviossa rahastoon siirretty 2,3 miljoonaa euroa ja edelliseltä vuodelta siirtynyt 7 miljoonan euron yhdystilisaatava valtiolta. Siirtotalouden kulujen palautukset olivat euroa. Vuonna 2009 öljysuojamaksun suuruus oli 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta mahan tuotua tai Suomen kautta kuljetettua öljyä. Mikäli öljyä kuljetetaan aluksella, jonka lastitilaa ei ole varustettu kaksoispohjalla, peritään maksu kaksinkertaisena. Öljysuojamaksua on kerätty keskeytyksettä koko vuoden ajan. Öljysuojarahastolle hyväksytään vuosittain ohjeellinen talousarvio. Sen mukaan siirtotalouden kulujen määräksi vuonna 2009 arvioitiin 13,5 miljoonaa euroa ja öljysuojamaksun tuotoksi 8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviosta arvioitiin siirrettävän rahastoon 4,6 miljoonaa euroa. Toteutuneet siirtotalouden kulut olivat 12,5 miljoonaa euroa, öljysuojamaksun tuotto 7,9 miljoonaa euroa ja siirto talousarviosta 2,3 miljoonaa euroa Tuotto- ja kululaskelma Öljysuojarahaston vuoden 2009 tuotto- ja kululaskelma päätyy 4,55 miljoonan euron kulujäämään, muutos edellisen vuoden 2 miljoonan euron tuottoon on merkittävä. Öljysuojamaksun tuotto oli kertomusvuonna7,86 miljoonaa euroa eli suuruusluokaltaan edellisvuoden tasoa. Siirtotalouden kulut olivat 12,45 miljoonaa euroa eli kaksinkertaiset vuoteen 2008 verrattuna. 11

12 Kunnille ja kuntayhtymille maksetut korvaukset olivat yhteensä 4,94 miljoonaa euroa, pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjunnan ylläpitoon liittyviä tästä oli 4,35 miljoonaa euroa. Öljyvahinkojen torjunnasta aiheutuneita kustannuksia korvattiin eurolla. Lisäksi kunnille myönnettiin 0,34 miljoonan euron korvaukset pelastuslaitosten käyttöön tulleiden öljyntorjuntakaluston varastotilojen hankintaan. Öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamishankkeiden kustannuksista kunnille korvattiin 0,26 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna kunnille ja kuntayhtymille myönnetyt korvaukset kasvoivat kaksi miljoonaa euroa. Elinkeinoelämälle myönnetyistä 0,34 miljoonan euron korvauksista valtaosa maksettiin öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostuskustannuksiin. Vuoteen 2008 verrattuna elinkeinoelämälle myönnettyjen korvausten määrä ja myöntöperusteet pysyivät samoina. Valtiolle ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille myönnetyt korvaukset olivat yhteensä 5,01 miljoonaa euroa, voittoa tavoittelemattoman yhteisön osuus tästä oli euroa. Valtiolle myönnetty viiden miljoonan euron korvaus poikkeaa huomattavasti kahden edellisen vuoden korvausmääristä (0,91 ja 1,37 milj. euroa), mutta vastaa sitä edellisten vuosien tasoa. Kotitalouksille myönnetyt korvaukset olivat 2,16 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 miljoonaa euroa. Korvaukset myönnettiin kokonaisuudessaan öljyn pilaamien maa-alueiden tutkimus- ja kunnostamiskustannuksiin. Siirtotalouden kulujen palautuksena öljysuojarahastolle kertyi euroa. Pääosa palautuksista johtuu pelastuslaitosten tekemistä korvaavista öljyntorjuntakaluston hankinnoista, joidenka yhteydessä laitokset tilittävät öljysuojarahastolle osan rahaston varoista aikaisemmin korvatun öljyntorjuntakaluston myyntitulosta. Lisäksi öljysuojarahaston varoin kunnostetun kiinteistön omistava asunto-osakeyhtiö on maksanut rahastolle osuutensa kustannuksista, euroa. Öljyntorjuntakaluston varastotilan käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi rahastolle on palautettu euroa aikaisemmin myönnettyä korvausta. Maksetut arvonlisäverot (330 euroa) liittyvät rahaston hallituksen ostamiin palveluihin. Öljysuojarahaston toiminnan kulut olivat euroa eli edellisen vuoden tasolla ( euroa). Henkilöstökulujen kasvu vuosina johtuu lisähenkilön palkkaamisesta rahastoon osaksi vuotta Tase Öljysuojarahaston taseen loppusumma on 6,60 miljoonaa euroa eli 1,13 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Taseen vastaavissa on 6,60 miljoonaa euroa, mikä on pääasiassa yhdystilisaatavaa valtiolta. Muut lyhytaikaiset saamiset ovat Öljyalan Palvelukeskus Oy:lle myönnetyt 0,82 miljoonan euron ennakot öljyn pilaamien maa-alueiden kunnostamiskustannuksiin. Edellisenä vuonna yhdystilisaatavan määrä oli noin seitsemän miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset saamiset 0,73 miljoonaa euroa. Taseen vastattavissa oman pääoman yhteismäärä on 5, 47 miljoonaa euroa, vähennys edellisvuodesta on 2,25 miljoonaa euroa. Öljysuojarahastolle siirrettiin kertomusvuonna valtion talousarviossa vuonna 2008 myönnetty 2,3 miljoonan euron määräraha käytettäväksi öljyn pilaamien maiden kunnostuskustannuksiin. Vastaavansuuruinen siirto tehtiin myös vuonna Siirrot talousarvosta merkitään rahaston taseeseen omana pääomana ja varojen käyttö puolestaan kirjataan tuotto- ja kululaskelmaan, mikä lisää rahaston kulujäämää. 12

13 Lyhytaikainen vieras pääoma on poikkeuksellisen suuri, 1,12 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä määrästä on ostovelkoja eli käytännössä öljysuojarahastosta myönnettyjä korvauksia, joita ei ollut maksettu vuoden 2009 loppuun mennessä. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy lisäksi työnantajan eläkemaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja, tapaturmamaksuja ja ennakonpidätyksiä yhteensä euroa. Lyhytaikaisen vieraan pääoman yhteismäärä vuotta aikaisemmin oli euroa Rahaston rahoituslaskelma Öljysuojarahaston likvidit varat olivat 5,77 miljoonaa euroa eli 1,22 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on seurausta siitä, että öljysuojarahaston varoista maksettiin vuonna 2009 korvauksia noin 4,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna Kunnille maksetuista tulonsiirroista pääosan muodostavat pelastustoimen alueille maksetut korvaukset öljyntorjunnan kalusto- ja ylläpitohankinnoista. Muihin tulonsiirtoihin sisältyvät valtiolle maksetut korvaukset alusöljyvahinkojen torjuntaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna viisinkertaisesti. Sen sijaan öljysuojamaksun tuotto ja valtion talousarviosta tehty siirto olivat molemmat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna Öljysuojarahaston sitoumukset Öljysuojarahaston hallituksen vuosina antamien, vielä voimassa olevien ennakkolausuntojen ja päätösten mukaiset sitoumukset ovat noin 6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on noin 0,58 milj. euroa. Pelastustoimen alueiden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmien valmistuttua ovat öljyntorjuntaveneitä koskevat ennakkopäätökset lisääntyneet. Öljysuojarahaston ennakkopäätökset jakautuvat rahoitettavan kohteen perusteella seuraavasti: Öljyntorjuntaveneet ja lautat 4,6 milj. euroa, öljyntorjuntapuomit 0,5 milj. euroa, kehittämishankkeet 0,35 milj. euroa ja muut 0,58 milj. euroa. Öljysuojarahaston sitoumukset on esitetty tilinpäätöksen liitteessä Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Öljysuojarahastosta annetun lain mukaan öljysuojarahasto on valtion talousarvon ulkopuolinen rahasto, joka on ympäristöministeriön hoidossa. Ympäristöministeriö ja ympäristöhallinnon palvelukeskus ovat yhteistyössä hoitaneet rahaston maksuliikkeen, kirjanpidon, tilinpäätöksen laadinnan ja palkanlaskennan rahastoa koskevien määräysten, ohjeiden ja ympäristöministeriön taloussäännön mukaisesti. Öljysuojarahastoon sovelletaan myös ympäristöhallinnon sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä. Ympäristöministeriön työjärjestyksen mukaan ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista koskevat asiat kuuluvat ministeriössä ympäristönsuojeluosastolle. Öljysuojarahaston tehtävät on määrätty osaston kahden virkamiehen hoidettavaksi. Öljysuojarahastolla ei ole omaa taloussääntöä eikä sisäisen tarkastuksen tai sisäisen valvonnan ohjesääntöä. Öljysuojarahasto on kuitenkin tuottojen, toiminnan ja siirtotalouden kulujen perusteella pieni yksikkö, jonka myöntämien korvausten perusteista säädetään öljysuojarahastolaissa. 13

14 Öljysuojarahaston myöntämistä korvauksista ja muiden menojen maksamisen perusteista päätetään esittelystä öljysuojarahaston hallituksen tai sen työjaoston kokouksissa. Öljysuojarahaston hallitus arvioi, että rahaston valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää talousarvioasetuksen 69 :ssä säädetyt vaatimukset talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta ja tuloksellisuuden varmistamisesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta rahaston taloudesta ja toiminnasta. Öljysuojarahaston rahoittamaa Soili ohjelmaa valvoo ohjelman johtoryhmä, joka antaa öljysuojarahaston hallitukselle vuosittain toimintakertomuksen ohjelman rahasto-osuudesta. Toimintakertomukseen sisältyy myös tilintarkastajan lausunto, jossa ei ole huomautuksia varojen käytöstä vuonna Kertomusvuonna on valmistauduttu siirtymään alkaen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) asiakkaaksi. 1.6 Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia. Käynnissä ei myöskään ole esitutkintoja tai oikeudenkäyntejä eikä muita väärinkäytösten tai rikosten johdosta käynnistettyjä toimenpiteitä Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot Öljysuojarahaston hallitus teki kertomusvuonna kaksi rahaston maksamiin korvauksiin liittyvää takaisinperintäpäätöstä. Öljysuojarahaston hallitus sitoutui vuonna 2007 tekemällään päätöksellä korvaamaan osan Somerolla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön öljyn pilaaman maaperän kunnostamiskustannuksista. Asunto-osakeyhtiön tilattua kunnostustyön Öljyalan Palvelukeskus Oy:ltä, on euron kunnostuskustannukset korvattu ensivaiheessa palvelukeskukselle. Työn valmistuttua on asunto-osakeyhtiöltä peritty sille rahaston ennakkopäätöksessä määritelty euron osuus. Asunto-osakeyhtiön suorituksen vakuudeksi oli annettu pankkitakaus ja yhtiö on maksanut rahastolle osuutensa kustannuksista. Pukkilan kunnalle oli vuonna 1992 maksettu euroa vastaava korvaus paloasemalle sijoitetun öljyntorjuntakaluston varastointitilan rakentamiskustannuksista. Vuonna 2007 öljysuojarahastolle saapuneen nimettömän ilmoituksen johdosta paloasemalla pidettiin tarkastus, jossa varastotilan todettiin olevan muussa kuin öljyntorjuntakäytössä. Pukkilan kunnan antaman selvityksen mukaan kunta on vuonna 1998 muuttanut varastotilan johtokeskukseksi. Tilanteeseen oli kunnan mukaan vaikuttanut se, että palopäällikön virka oli ollut osan aikaa täyttämättä vuosina ja että vasta vuonna 2000 viran hoito oli saatu vakiinnutettua. Öljysuojarahaston hallitus on päättänyt, että Pukkilan kunnalta ei peritä takaisin varastotilan rakentamiseen myönnettyä korvausta. Rahaston hallitus on kuitenkin edellyttänyt, että varasto tai sitä vastaavat tilat ovat edelleen pelastuslaitoksen käytettävissä öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen. Lisäksi hallitus ilmoitti, että pelastuslaitokselle ei korvata varaston taikka sitä vastaavan tilan vuokrakustannuksia. Samalla Pukkilan 14

15 kunnalle tähdennettiin öljysuojarahastosta myönnettävien korvausten käyttötarkoitusta. Siirtotalouden kulujen palautukset olivat yhteensä Pelastuslaitokset tilittivät korvaushakemustensa yhteydessä vanhojen öljyntorjuntaveneiden myynnistä saatuja tuloja ja rahastosta korvattujen torjunta-aineiden käytöstä vahingosta vastuullisilta saatuja maksuja. Öljyvahinkojen torjuntakaluston varastotilan käyttötarkoituksen muututtua rahastolle palautettiin koko aikaisemmin myönnetty euron korvaus. Lisäksi palautuksiin sisältyy edellä mainittu asunto-osakeyhtiön osuus kunnostuskustannuksista. Öljysuojarahaston varoista kertomusvuonna maksetuista öljyvahingoista tai niiden torjuntakustannuksista ei tullut rahastolle takaisinperittävää. Korvatut vahingot johtuivat tuntemattomien aiheuttamista vahingoista. 1.7 Öljysuojarahaston hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä Öljysuojarahaston hallitus ehdottaa vuoden 2009 kulujäämän ,81 euron kirjaamista rahaston omaan pääomaan. Toimintakertomuksen liitteet 1. Öljysuojarahaston talousarvio Soili ohjelman toimintakertomus vuodelta 2009 (liitteistä vain osa) 3. Öljysuorahaston tulot ja maksetut korvaukset Öljysuojarahaston hallituksen jäsentiedot 15

16 Toimintakertomus, liite 1 ÖLJYSUOJARAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2009 TOIMINNAN KULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Siirtotalouden kulujen palautukset Kulut Korvaukset kunnille ja kuntayhtymille Korvaukset elinkeinoelämälle Korvaukset kotitalouksille Korvaukset valtiolle Yhteensä Siirtotalouden rahavirta (menot - tulot) ÖLJYSUOJAMAKSU TALOUSARVIOSIIRTO MAKSETUT ENNAKOT KASSAVARAT KASSAVARAT

17 Öljysuojarahaston toimintakertomus, liite 2 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Toimintakertomus 2009, liite 3 Öljysuojarahaston tulot ja maksetut korvaukset vuosina Siirto-talouden palaut. K a l u s t o pelastuslaitos Valtion korvaukset Ylläpito, Koulutus, pelastusl. Öljysuojamaksutulot Talousarviosiirrot Kalustovarastot Öljyvahingot ja torjunta Maiden puhdistus Muut K o r v a u k s e t yht. Milj. euroa ,

26 Toimintakertomus 2009, liite 4 ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTIEDOT Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Helsingin yliopisto Varsinaiset jäsenet Neuvotteleva virkamies Johanna Hakala Sisäasiainministeriö Budjettineuvos Pekka Pelkonen / Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala alkaen Valtiovarainministeriö Hallitussihteeri Satu Räsänen Ympäristöministeriö saakka Kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitto Meriohjelman päällikkö Anita Mäkinen WWF Suomen rahasto Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Varajäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö Sisäasiainministeriö Neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen Valtiovarainministeriö Ylitarkastaja Miliza Malmelin Ympäristöministeriö Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Asiantuntijat Yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus Insinööri Göran Holmberg Ahvenanmaan maakuntahallitus 26

27 TYÖJAOSTON KOKOONPANO Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Budjettineuvos Pekka Pelkonen / Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala alkaen Hallitussihteeri Satu Räsänen saakka (varapuheenjohtaja) Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Varajäsenet Neuvotteleva virkamies Johanna Hakala Ylitarkastaja Miliza Malmelin Kehittämispäällikkö Markku Haiko Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljysuojarahaston sihteeristö Pääsihteeri Merja Huhtala Apulaistarkastaja Kristiina Huhtio Ylitarkastaja pääsihteerin viransijainen saakka Jaana Pennanen määräaikainen sihteeri

28 ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTIEDOT Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala valtiovarainministeriö Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ympäristöministeriö (varapuheenjohtaja) Kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto Varajäsenet Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa sisäasiainministeriö Budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriö Ylitarkastaja Miliza Malmelin ympäristöministeriö Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Suomen Kuntaliitto Projektikoordinaattori Vanessa Klötzer WWF Suomi Osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto saakka Asiantuntijat Yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskus Tarkastaja Jouko Pirttijärvi Suomen ympäristökeskus 28

29 TYÖJAOSTON KOKOONPANO Puheenjohtaja Professori Vesa Majamaa Jäsenet Apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala Hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, varapuheenjohtaja Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Varajäsenet Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö Ylitarkastaja Miliza Malmelin Kehittämispäällikkö Markku Haiko Osastopäällikkö Heikki Koskinen saakka Öljysuojarahaston sihteeristö Pääsihteeri Merja Huhtala Tarkastaja Kristiina Huhtio Ylitarkastaja määräaikainen sihteeri Jaana Pennanen

30 2 Tuotto- ja kululaskelma ÖLJYSUOJARAHASTO TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot kauden aikana Henkilöstökulut , ,50 Vuokrat Palvelujen ostot 1 502,80 803,10 Muut kulut ,22 237, ,59 JÄÄMÄ I , ,59 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot JÄÄMÄ II , ,59 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Kulut Öljyvahinkokorvaukset kunnille , ,27 Öljyvahinkokorvaukset kuntayhtymille , ,54 Öljyvahinkokorvaukset elinkeinoelämälle , ,71 Öljyvahinkokorvaukset valtiolle ja voittoa tav. yht , ,85 Öljyvahinkokorvaukset kotitalouksille , ,49 Siirtotalouden kulujen palautukset , , , ,92 JÄÄMÄ III , ,51 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut , ,01 Suoritetut arvonlisäverot -330, ,12-190, ,42 TILIKAUDEN TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ , ,91 30

31 OLJESKYDDSFONDEN INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL KOSTNADER AV VERKSAMHET Material,förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Personalkostnader , ,50 Hyror Inköp av tjänster 1 502,80 803,10 Övriga kostnader ,22 237, ,59 ÅTERSTOD I , ,59 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella kostnader EXTRAORDINÄRÄ INTÄKTER OCH KOSTNADER Extraordinära intäkter ÅTERSTOD II , ,59 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER Kostnader Oljeskadeersättningar för kommunerna , ,27 Oljeskadeersättningar för samkommunerna , ,54 Oljeskadeersättningar för näringslivet , ,71 Oljeskadeersättningar för staten och icke-vinstsyftande s , ,85 Oljeskadeersättningar för hushållen , ,49 Återbäringar på överföringsekonomikostnader , , , ,92 ÅTERSTOD III , ,51 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATO- RISKA AVGIFTER Skatter och avgifter av skattenatur , ,01 Betalda mervärdesskatter -330, ,12-190, ,42 RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD , ,91 31

32 3 Tase TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Muut lyhytaikaiset saamiset , ,06 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,89 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Öljysuojarahaston pääoma , ,99 Talousarviosiirrot , ,00 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,92 Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,98 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat ,15 218,03 Edelleen tilitettävät erät 3 430, ,17 Muut lyhytaikaiset velat 5 793, , , ,97 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95 32

33 BALANSRÄKNING AKTIVA OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL- GÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga kortfristiga fordringar , ,06 KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL Kollektivkontofordring från staten , ,89 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL- GÅNGAR SAMMANLAGT , ,95 AKTIVA SAMMANLAGT , ,95 PASSIVA EGET KAPITAL Oljeskyddsfondens kapital , ,99 Budgetöverföringar , ,00 Kostnadsåterstod från tidigare räkenskaps , ,92 perioder Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , , , ,98 FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT Leverantörskulder ,15 218,03 Poster som skall redovisas vidare 3 430, ,17 Övriga kortfristiga skulder 5 793, , , ,97 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,97 PASSIVA SAMMANLAGT , ,95 33

34 ÖLJYSUOJARAHASTO Tase-erittely VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS Lyhytaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset 1741 Annetut avustukset ja korvaukset - Öljyalan Palvelukeskus Oy , ,00 Rahat,pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat Muut rahat ja pankkisaamiset 1958 Öljysuojarahaston yhdystili ,67 OMA PÄÄOMA Öljysuojarahaston pääoma Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 2100 Öljysuojarahaston pääoma ,99 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2101 Talousarviosiirrot , Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä , Tilikauden tuotto- ja kulujäämä , ,17 Ostovelat 2570 Ostovelat 2R-141 Öljyalan palvelukeskus Oy 1 442,92 2R-142 Kurikan kaupunki ,00 2R-143 Pohjois-Savon pelastuslaitos 7 171,22 2R-144 Lappeenrannan Vesi Oy 1 998,44 2R-145 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 4 051,39 2R-146 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 6 084,42 2R-147 Maaperän kunnostusohj. Soili ,00 2R-148 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ,55 2R-149 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ,75 2R-150 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ,94 2R-151 Helsingin pelastuslaitos ,56 2R-152 Etelä-Karjalan pelastuslaitos 9 559,37 2R-153 Etelä-Karjalan pelastuslaitos ,11 2R-154 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ,68 2R-155 Cafianna T:mi 57,80 Ostovelat yhteensä ,15 Edelleen tilitettävät erät 2592 Työnantajan eläkemaksu 2668,17 - Valtion eläkerahasto 2593 Työntekijän eläkemaksu 703,04 - Valtion eläkerahasto 2596 Työttömyysvakuutusmaksu 59,48 - Valtiokonttori Edelleen tilitettävät erät yhteensä 3 430,69 34

35 Muut lyhytaikaiset velat 2580 Ennakonpidätykset 5 211,67 - Uudenmaan verovirasto 2581 Sosiaaliturvamaksut 442,29 - Uudenmaan verovirasto 2582 Tapaturmamaksut 139,70 - Valtiokonttori Muut lyhytaikaiset velat yhteensä 5 793, ,50 Helsinki Laskentasihteeri Marja-Leena Vainio 35

36 4 Rahoituslaskelma ÖLJYSUOJARAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot , ,01 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 0,00 0,00 Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 0,00 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,08 Henkilöstömenot , ,78 Muut menot 0,00-237,99 Korkomenot 0,00 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,16 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,94 Tulonsiirrot kunnille , ,81 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,77 Tulonsiirrot kotitalouksille , ,49 Muut tulonsiirrot kotimaahan , ,85 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,98 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Sijoitukset arvopapereihin 0,00 0,00 Sijoitusten myyntivoitot 0,00 0,00 Annetut lainat 0,00 0,00 Annettujen lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 RAHOITUS Oman pääoman muutos , ,00 Velan muutos 0,00 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,18 LIKVIDIT VARAT , ,71 LIKVIDIT VARAT , ,89 36

37 5 Liitetiedot Öljysuojarahaston tilinpäätöksen liitteissä 4 8 ja ei ole sisältöä. 37

38 Tilinpäätöksen liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperusteet ja vertailtavuus Öljysuojarahaston tilinpäätös perustuu valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin tilinpäätöksen valmistelusta antamiin ohjeisiin. Vuoden 2009 tilinpäätös on täysin vertailukelpoinen vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa muuten paitsi liitteen kolme (Henkilöstökulujen erittely) osalta. Johdon palkat ja palkkiot vuodelta 2009 sisältävät hallituksen kokouspalkkiot ja puheenjohtajan kokous- ja kuukausipalkkion, vuoden 2008 tiedoissa huomioon on otettu vain puheenjohtajan kokous- ja kuukausipalkkio. 38

39 Tilinpäätöksen liite 2: Vuoden 2009 käyttösuunnitelman toteutuma (euroa) Arvio Toteutuma Hallinnon menot Palkat ja palkkiot Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Ravitsemuspalvelut Hallinnon menot yhteensä Siirtotalouden menot Öljyvahingot Öljyvahingosta kärsineet Öljyvahinkojen torjunta Alueen pelastustoimi Kaluston hankinta Valmiuden ylläpito Koulutus Ahvenanmaan maakunta Kalusto, muu Valtio Kaluston hankinta Valmiuden ylläpito Alueiden kunnostus (kotitaloudet, kunnat, elinkeinoelämä) Soili-ohjelma Muut Rahastolain 19 (hv) Varastotilat Muut Siirtotalouden menot yhteensä ÖLJYSUOJARAHASTON MENOT YHTEENSÄ

40 Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut 66785, ,25 Palkat ja palkkiot 66785, ,25 Tulosperusteiset erät 0,00 Henkilösivukulut 13866, ,25 Eläkekulut 11401, ,65 Muut henkilösivukulut 2464, ,60 Yhteensä 80651, ,50 Johdon palkat ja palkkiot 18930, ,00 josta tulosperusteiset erät 0,00 0,00 Luontoisedut 0,00 0,00 Johto 0,00 0,00 Muu henkilöstö 0,00 0,00 Lomapalkkavelka 0,00 0,00 40

41 Rahaston tilinpäätöksen liite 9: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

42 Liite 15 Tilinpäätöksen liite 15 Öljysuojarahaston hallituksen vuosina myön tämät ennakkolausunnot, joiden perusteella ei mennessä oltu vielä maksettu korvausta Rahoituksen saaja/ Kohde Päätös- Arvioitu Hakemuksen Drnro pvm korvaus Suomussalmen C-luokan veneen hankkimisesta ,00 kunta/ YM322/465/2003 Kymenlaakson pelas- E-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 tuslaitos hankkimisesta YM67/465/2007 Tyrnävän kunta Varastotilan rakentamiskustannus ,00 YM186/465/2006 Etelä-Pohjanmaan D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 pelastuslaitos hankkimisesta YM108/465/2007 Södra Ålands Varastotilan rakentamiskustannus ,00 branddistrikt YM75/465/2007 Helsingin kaupungin Rannikkopuomin hankkimisesta 2 kpl ,00 pelastuslaitos F-luokan ö-veneen hankkimisesta ,00 YM15/465/2006 G-lautan hankkimisesta ,00 YM125/465/2008 YM126/465/2008 Kainuun pelastuslaitos C-luokan veneen korjaus ,00 YM135/465/2007 Mäntyharjun kunta Öljyvahingon jälkitorjuntatyöt ,00 YM69/465/2008 Haaga-Helia ammatti- Avustus hankkeelle "kansallinen ,00 korkeakoulu Porvoo öljyntorjunnan johtamiskoulutus YM76/465/ " Pohjois-Savon pelas- Kahden F-luokan ja E-luokan 2 kpl ,00 tuslaitos alusten peruskorjaus YM110/465/2008 Pohjanmaan pelastus- G-lautan hankkimisesta ,00 laitos YM106/465/2008 YM179/465/2005 WWF Suomen rahasto Avustus vapaaehtoisten öljyntorjunta ,00 YM77/465/2008 joukkojen koulutuksen tukemiseen 42

43 Varsinais-Suomen B-luokan veneen hankkimisesta ,00 pelastuslaitos YM105/465/2008 Suomen ympäristökes- Tilannekuvajärjestelmän kehittäminen ,00 kus ( per vuosi ) YM132/465/2008 Haaga-Helia ammatti- EnSaCo - Saimaa koulu ,00 korkeakoulu tushanke YM130/465/2008 Satakunnan pelastus- Kahden G-luokan lautan kunnos ,00 laitos taminen YM35/465/2006 Varsinais-Suomen E-luokan aluksen hankinta ,00 pelastuslaitos YM106/465/2006 Kanta-Hämeen pelas- Kahden merikontin saneeraus ,00 tuslaitos YM150/465/2008 Pohjois-Karjalan pe- Öljyntorjunta-auton hankkiminen ,00 lastuslaitos YM179/465/2006 Etelä-Savon pelastus- D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 laitos hankkiminen YM9,19/465/2009 Tampereen aluepelas- D-luokan öljyntorjuntaveneen ,00 tuslaitos hankkiminen YM15/465/2009 Pohjois-Savon pelas- G-luokan öljyntorjuntalautan ,00 tuslaitos hankkiminen YM52/465/2009 Kymenlaakson pelas- Meripuomin hankkimisesta ,00 tuslaitos viisi vuotta YM47/465/2009 Tampereen aluepe- Avustus öljysäiliötiedotteen pai ,00 lastuslaitos nattamiskuluja varten YM111/465/2009 YHTEENSÄ ,00 43

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2014 Helsinki 2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Edita Prima Oyi Helsinki 2015

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2016

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2016 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2016 Helsinki 2017 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Lönnberg Print & Promo Helsinki

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2010

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2010 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2010 Helsinki 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2013 Helsinki 2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Marianne Laune Helsinki 2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

HE 102/2001 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 102/2001 vp. 2. Ehdotetut muutokset HE 102/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitykseen sisältyvät

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2011 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 4 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi... 4 4 Sisäisen valvonnan arviointi-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2011

Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2011 Öljysuojarahaston tilinpäätös vuodelta 2011 Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ÖLJYSUOJARAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Ympäristöministeriö Ympäristönsuojeluosasto Taitto: Ainoliisa Miettinen Helsinki

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2002 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974)

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi. 31.12.2013 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 60 55 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot