Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta (15)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)"

Transkriptio

1 Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta (15)

2 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus Tuloksellisuuden kuvaus Tilinpäätöslaskelmien analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja liitteenä ilmoitettavat tiedot Allekirjoitus... 15

3 3 (15) 1 Toimintakatsaus Valtion televisio- ja radiorahaston tarkoituksena on järjestää julkisen palvelun televisioja radiotoimintaa harjoittavan Yleisradio Oy:n rahoitus ja edistää muutoinkin televisioja radiotoimintaa. Rahastoon kerättävistä maksuista, hallinnosta ja varojen käytöstä on säädetty valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa (745/1998). Vuonna 2012 rahastoon on kerätty lain 3 :n 2 momentin mukaisesti televisiomaksut, takautuvat televisiomaksut, viivästysmaksut sekä tarkastusmaksut. Lain 5 :n mukaan rahaston varoja on käytetty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen sekä rahastoon kerättävien maksujen perimisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin yleisradiotoiminnan edistämiseen. Rahaston hoitaminen on säädetty Viestintäviraston tehtäväksi. Rahastolla ei ole omaa organisaatiota eikä johtokuntaa. Valtioneuvosto päättää rahaston varojen käytöstä vahvistamalla rahaston käyttösuunnitelman. Viestintävirasto hyväksyy ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätöksen ja liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa sen. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 7. päivänä joulukuuta 2011 tekemällään päätöksellä rahaston tilintarkastajiksi vuodeksi 2012 JHTT-tilintarkastaja Klaus Krokforsin ja KHT-tilintarkastaja Ari Lehdon Ernst & Young Oy:stä. Valtioneuvosto vahvisti 21. päivänä joulukuuta 2011 rahaston käyttösuunnitelman ajalle , joka korvattiin valtioneuvoston vahvistamalla koko varainhoitovuoden käyttösuunnitelmalla Lisäksi vielä valtioneuvosto vahvisti käyttösuunnitelman muutoksen. Käyttösuunnitelmaa oli tarpeen tarkistaa, koska televisiomaksuja kertyi arvioitua enemmän ja näin ollen Yleisradio Oy:lle oli mahdollista tulouttaa arvioitua enemmän. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoituksen uudistaminen on toteutettu vuoden 2013 alusta lukien. Television käyttöön perustuvasta televisiomaksusta luovuttiin ja rahoitus perustuu jatkossa yleisradioveroon. Valtion televisio- ja radiorahaston säännöksiä on muutettu vuonna 2012 (475/2012). Samassa yhteydessä muutettiin Yleisradio Oy:stä annettua lakia sekä säädettiin laki yleisradioverosta. Televisiomaksutoiminnan lakkauttamisvuosi on ollut haasteellinen. Viestintävirasto asetti 10. päivänä tammikuuta 2012 televisiomaksujärjestelmien ja toimintojen sopeutushankkeen ohjaamaan ja koordinoimaan sopeutuksen käytännön toteuttamista. Televisiomaksun maksajien määrän kehitystä ja maksukertymää seurattiin tiiviisti ja raportoitiin kuukausittain liikenne- ja viestintäministeriölle kuten ministeriö oli tilinpäätöskannanotossaan edellyttänyt. Kun eduskunta hyväksyi uuden yleisradioverolain, Viestintävirasto irtisanoi kaikki tv-maksut päättymään vuoden 2012 loppuun ja toteutti vastaavan muutoksen tv-maksujärjestelmään. Ennen muutoksen toteuttamista maksettujen vuodelle 2013 kohdistuneiden tv-maksujen palauttaminen aloitettiin syksyllä. Suoraveloitusasiakkaiden palautukset maksettiin ensin ja muille asiakkaille lähetettiin tilinumerotiedustelut palautusten suorittamiseksi. Liikaa maksettujen tv-maksujen palautus jatkuu kevääseen 2013 asti.

4 4 (15) Vuoden 2012 lopussa maksamattomien tv-maksujen saatavakanta on merkittävä ja maksujen perintää jatketaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan vuoden 2017 loppuun saakka. Viestintävirasto teetti vuonna 2012 selvityksen tv-maksujen perinnän järjestelmäratkaisusta ja vaihtoehdoista. Selvityksen perusteella, riskit ja kustannukset huomioiden, jatketaan nykyjärjestelmällä. Järjestelmätoimittajan kanssa neuvoteltiin sopimusmuutos, jolla tarkistettiin hinnoittelua ja irtisanomislausekkeita. 2 Tuloksellisuuden kuvaus Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole asettanut valtion televisio- ja radiorahastolle toiminnallisia tulostavoitteita. Rahaston euromääräiset tavoitteet sisältyvät valtioneuvoston vahvistamaan rahaston käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman tavoitteiden pohjalta on vahvistettu Viestintävirastolle televisiomaksujen hallinnointia koskevat toiminnalliset tavoitteet viraston tulossopimuksessa. Televisiomaksujen kertymä ylitti käyttösuunnitelman tuloarvion lähes 10 miljoonaa euroa. Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen tilitettiin 10,2 miljoonaa euroa arvioitua suurempi summa, kun käyttösuunnitelman perusteella oli mahdollista näin menetellä. Viestintäviraston toimintakertomuksessa on lisäksi tietoja tv-maksutoiminnan tulostavoitteiden toteutumisesta. 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi Tuotto- ja kululaskelma Toiminnan kulut olivat vuonna 2012 yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Kulut käsittävät rahastoon kerättävien maksujen perimisestä ja tarkastuksesta aiheutuneet kulut. Toiminnan kulut ovat palvelujen ostomenoja, joista pääosan muodostavat rahaston ostamat palvelut Viestintävirastolta. Tv-maksutoiminnan kulujen jakautuma on esitetty seuraavassa taulukossa: Kululaji % % % Henkilöstökulut , , ,4 Aineet ja tarvikkeet , , ,1 Vuokrat , , ,5 Palvelujen ostot , , ,9 Muut kulut , , ,1 Yhteensä , , ,0 Toiminnan kulut olivat noin 0,4 miljoonaa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta lähes 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyy tv-maksut tulosalueen henkilöstön palkkaukset sekä tvmaksutarkastajien palkkiot. Tv-maksutoiminnassa on kuluneena vuonna ollut

5 5 (15) merkittävästi myös määräaikaista työvoimaa, kun osa vakinaisesta henkilöstöstä on sijoittunut muihin tehtäviin. Tarkastajien palkkiot henkilösivukustannuksineen olivat euroa, kun palkkiot edellisenä vuonna olivat euroa. Tarkastusilmoituksia tehtiin enemmän kuin edellisenä vuonna ja toiminnan lopettamisvuonna tarkastajille maksettiin myös työsuhteen päättymiseen liittyviä korvauksia. Palvelujen ostomenot pienenivät edellisestä vuodesta lähes 0,7 miljoonaa euroa. Ilmoitus- ja mainospalveluiden menot sekä tietoliikennepalveluiden menot pienenivät merkittävästi. Palvelujen ostomenoista suurimmat erät olivat postimaksut noin 2,0 miljoonaa euroa sekä tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta johtuvat atk:n käyttöpalvelu- ja sovellushallintamenot noin 0,9 miljoonaa euroa. Muut kulut sisältävät matkakulut sekä tukitoimintojen kustannukset ja yhteiskustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriön rahastolta veloittamat kulut käytettäväksi televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen olivat vuonna 2012 noin euroa, kun vastaavat kulut edellisenä vuonna olivat noin euroa. Siirtotalouden tuotot, vuonna 2012 yhteensä 333,8 miljoonaa euroa, ovat televisiomaksutuottoja. Televisiomaksutuotot sisältävät ulosottomaksutuottoja noin 2,1 miljoonaa euroa, takautuvia televisiomaksutuottoja 1,4 miljoonaa euroa ja tarkastusmaksutuottoja 0,6 miljoonaa euroa. Televisiomaksujen suoriteperusteinen kertymä oli 134,4 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Pienempi kertymä johtuu tv-maksujen maksuvelvollisuuden päättymisestä vuoden 2012 loppuun. Siirtotalouden kulut, vuonna 2012 yhteensä 364 miljoonaa euroa, käsittävät Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen tilitetyt tv-maksutulot. Suoritukset Yleisradio Oy:lle olivat 93 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Yleisradio Oy:lle on toimitettu vahvistus, että Yleisradio Oy:llä ei ole vuodelle 2012 vahvistetun käyttösuunnitelman mukaan saatavia rahastosta. Tuotto- ja kululaskelman kulujäämäksi vuonna 2012 muodostui 39,7 miljoonaa euroa. Tase Rahaston taseen loppusumma vuonna 2012 oli 32,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 68,3 miljoonaa euroa. Pienempi tase johtuu lyhytaikaisten saamisten pienenemisestä. Normaalin toimintavuoden lopussa vuonna 2011 myyntisaamisten saldo oli 60,4 miljoonaa euroa, kun saldo tv-maksutoiminnan päättyessä vuonna 2012 oli 18,2 miljoonaa euroa. Rahaston varat yhdystilillä, yhteensä 14,4 miljoonaa euroa, koostuvat rahaston jakamattomista varoista 8,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisista veloista 5,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset velat ovat liikaa maksettuja palautettavia tv-maksuja. Rahaston pääomaksi vuonna 2012 muodostui 26,7 miljoonaa euroa.

6 6 (15) Rahoituslaskelma Rahaston oman toiminnan rahavirta, vuonna 2012 yhteensä -9,4 miljoonaa euroa, käsittää rahastosta maksetut rahaston toiminnan menot. Siirtotalouden rahavirran nettotulo 12 miljoonaa euroa muodostuu rahastoon maksetuista tuloista 376 miljoonaa euroa ja rahastosta maksetuista suorituksista 364 miljoonaa euroa. Rahavirtojen erotuksena syntyy rahaston likvidien varojen muutos 2,6 miljoonaa euroa vuonna Rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuma Rahaston käyttösuunnitelmassa televisiomaksujen maksuperusteiseksi kertymäksi oli arvioitu 370 miljoonaa euroa. Toteutuma oli noin 380 miljoonaa euroa. Arvio sekä toteutuma sisältävät myös liikaa maksetut palautettavat tv-maksut. Tv-maksun maksajia oli vuoden 2012 lopussa kappaletta. Maksajien määrä oli edellisen vuoden lopussa kappaletta. Rahastolain mukaiset maksujen perimisestä ja tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset olivat noin 9,3 miljoonaa euroa, kun käyttösuunnitelmassa kustannuksiksi oli arvioitu 10,7 miljoonaa euroa. Säästöä syntyi siten 1,4 miljoonaa euroa. Myös liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen varattu erä toteutui hieman budjetoitua pienempänä. Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi suoritetut maksatukset rahastosta olivat yhteensä 364 miljoonaa euroa, kun käyttösuunnitelman arvio oli 353,8 miljoonaa euroa. Lisäkäyttösuunnitelman mukaisesti voitiin tilittää arvioitua suurempi summa, kun samalla varmistettiin, että maksupalautuksia ja rahaston tulevia kuluja varten rahastoon jätettiin tarvittava saldo. Yleisradio Oy:n kulut vuonna 2012 olivat yhteensä 453,3 miljoonaa euroa ja ne jakautuivat seuraavasti: henkilöstökulut 230,4 miljoonaa euroa, esityskorvaukset 70,9 miljoonaa euroa, jakelukustannukset 33,7 miljoonaa euroa, muut kulut 79,9 miljoonaa euroa ja poistot 38,4 miljoonaa euroa. Rahaston yhdystilin saldo vuoden lopussa oli 14,4 miljoonaa euroa, josta vapaat tilittämättömät varat olivat 8,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset velat eli varaus maksupalautuksia varten 5,9 miljoonaa euroa. 4 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Johdon vastuu Valtion televisio- ja radiorahastolla ei ole omaa organisaatiota, henkilöstöä eikä omaisuutta. Rahaston hallinnoinnista vastaa Viestintävirasto. Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 b :n perusteella viraston johdon vastuulla on huolehtia sisäisen valvonnan asianmukaisesta ja riittävästä järjestämisestä. Viestintäviraston

7 7 (15) työjärjestyksessä on määritelty viraston toimintaorganisaatio, tulosalueiden ja esimiesten tehtävät ja vastuut sekä toimivaltamääräykset. Viestintäviraston taloussäännön mukaisesti sisäinen valvonta on osa viraston johtamista. Johtoryhmä, tulosalueiden johtajat, yksikön päälliköt sekä muut toiminnoista ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat ovat vastuussa valvontaprosesseista. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa viraston toiminnan ohjausjärjestelmää ja viraston johtamista. Televisiomaksutoiminnan sopeutushankkeen ohjausryhmä ja tv-maksut -tulosalueen johto on tehnyt sopeutushankkeen riskiarvioinnin ja sitä on päivitetty hankkeen edetessä. Tavoitteiden saavuttamisessa viraston johtoa tukee Viestintäviraston sisäisen tarkastuksen ohjesäännön perusteella sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on selvittää viraston johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Tv-maksutoimintaan liittyen sisäinen tarkastus teki vuonna 2012 selvitystä tv-maksupalautusten prosessista. Prosesseihin rakennetuista sisäisistä kontrolleista ei tullut esille huomautettavaa. Tarkastusta jatketaan aineistotarkastuksella alkuvuonna 2013, kun palautusaineistoa on kertynyt. Arvioinnin toteutustapa Arviointi toteutettiin Valtioneuvoston asettaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan laatiman suppean arviointikehikon mukaisesti. Arviointikehikko käsiteltiin ja sen tulokset vahvistettiin johtoryhmässä. Arvioinnissa on otettu huomioon myös vuoden 2012 kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimenpiteet sekä asiakas- ja henkilöstökyselyjen tulokset. Johtopäätös sisäisen valvonnan tilasta Tehdyn arvioinnin perusteella todetaan, että Viestintävirastossa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset sisäisen valvonnan menettelyt valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 :n mukaisesti. Toteutetut sisäisen valvonnan menettelyt varmistavat myös Viestintäviraston hallinnoiman rahaston talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden sekä rahaston ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta. Menettelyt käsittävät myös Viestintäviraston vastattavana olevan rahaston varojen hoidon. Kehittämiskohteet Huomioiden arvioinnin perusteella tehdyt johtopäätökset sekä tv-maksutoiminnan lakkauttamisesta johtuvat järjestelyt Viestintävirastossa toteutetaan rahaston hallinnoinnin osalta vuonna 2013 seuraavia toimenpiteitä: Tv-maksutoiminnan sopeutushankkeen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2013 ajan varmistaen tv-maksupalautusten ja tv-maksusaatavien jälkiperinnän hallitun sujumisen. Rahaston kirjanpidon ja maksuliikkeen toiminnot ja käsittelysäännöt kehitetään vastaamaan rahastolain muutettujen 3 :n ja 5 :n säännöksiä.

8 8 (15) 5 Arviointien tulokset Valtion televisio- ja radiorahaston toiminnasta ei ole vuonna 2012 tehty toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevia kokonaisarviointeja. Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2012 jälkiseurannan koskien tuloksellisuustarkastuskertomusta valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjauksesta ja hallinnosta. 6 Yhteenveto väärinkäytöksistä Valtion televisio- ja radiorahaston hoitamiin ja vastattavana oleviin varoihin ei ole vuonna 2012 kohdistunut väärinkäytöksiä.

9 9 (15) 7 Tilinpäätöslaskelmat ja liitteenä ilmoitettavat tiedot VALTION TELEVISIO- JA RADIORAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINAN KULUT Palvelujen ostot , ,70 Muut kulut 0, ,68 0, ,70 JÄÄMÄ i , ,70 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahoitustuotot 0,00 0,00 Rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 JÄÄMÄ II , ,70 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot kotitalouksilta , ,09 Kulut elinkeinoelämälle , , , ,09 TILIKAUDEN TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ , ,39

10 10 (15) VALTION TELEVISIO- JA RADIORAHASTON TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , , , ,32 RAHAT PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , , , ,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,19 Edell. tilik. Pääoman muutos , ,60 Tilikauden tuotto/kulujäämä , , , ,18 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Muut lyhytaikaiset velat , , , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39

11 11 (15) VALTION TELEVISIO- JA RADIORAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot 0,00 0,00 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 0,00 0,00 Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 0,00 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,70 Henkilöstömenot 0,00 0,00 Muut menot 0,00 0,00 Korkomenot 0,00 0,00 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,70 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,90 Tulonsiirrot kunnille 0,00 0,00 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,00 Tulonsiirrot kotitalouksille 0,00 0,00 Muut tulonsiirrot kotimaahan 0,00 0,00 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,90 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Sijoitukset arvopapereihin 0,00 0,00 Sijoitusten myyntivoitot 0,00 0,00 Annetut lainat 0,00 0,00 Annettujen lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 RAHOITUS Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Velan muutos 0,00 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,20 LIKVIDIT VARAT , ,66 LIKVIDIT VARAT , ,86

12 12 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen liitteet Valtion televisio- ja radiorahaston osalta esitetään ainoastaan seuraavat liitteet: Liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuma Liite 9: Taseen rahoituserät ja velat Rahastolla ei ole esitettäviä tietoja muille liitteille. Rahaston kirjanpito käsittää vain liikekirjanpidon. Rahastolla ei ole omaa organisaatiota, henkilöstöä eikä omaisuutta. Viestintävirasto vastaa rahaston hallinnoinnista ja rahastosta on veloitettu korvaus niistä kustannuksista, jotka virastolle on aiheutunut rahaston tehtävien hoidosta.

13 13 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen liite 2: RAHASTON VAROJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA Suunnitelma Toteutuma Ero suurempi Pienempi (-) VARAT Rahaston saldo , , ,07 Televisiomaksut vuonna , , ,12 YHTEENSÄ , , ,19 MENOT Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun , , ,36 lain 5 :n mukaiset maksujen perimisestä ja tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen , , ,00 Valtioneuvoston käytettäväksi televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen - liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön , , ,56 yleisradiotoiminnan edistämiseen - valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastus , , ,40 YHTEENSÄ , , ,68 Rahaston saldo , , ,51 YHTEENSÄ , , ,19 Täsmäytys: Rahat ja pankkisaamiset tili ,51 Lyhytaikaiset velat tili ,74 Rahaston jakamattomat varat ,77

14 14 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen liite 9: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0, ,51 Yhteensä 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0, , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 15 (15) 8 Allekirjoitus Tilinpäätös ja toimintakertomus on hyväksytty Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä / 2013 Klaus Krokfors JHTT Ari Lehto KHT

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisioja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014 n tilinpäätös 2014 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT... 4 1.2.1 Varautumisrahasto... 5 1.2.2 Ydinturvallisuustutkimusrahasto... 7 1.2.3 Ydinjätetutkimusrahasto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 3966 11.3.2008 411/023/2008 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Maaseutuvirasto Landsbygdsverket Finnish Agency for Rural Affairs PL 256, 00101 Helsinki PB 256, 00101 Helsingfors PO

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot