Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2013"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2013 Miten puhelimeen pitäisi vastata? Entisessä työpaikassani vastattiin kertomalla koko nimi ja ammatti, mutta nykyisessä sanotaan vain hoitaja. Puhelinkäytännöistä tulisi sopia työpaikalla yhteisesti. Yhtenäinen käytäntö antaa työpaikasta ja sen ammattihenkilöistä luottamusta herättävän kuvan. Yleensä työnantaja määrittelee linjan, joka kuvastaa myös työnantajan imagoa. Palvelutehtävissä ja varsinkin viranomaistoiminnassa vaikutelman tulisi muodostua asialliseksi ja luottamusta herättäväksi. Soittajan tulee tietää, kenen kanssa ja missä asioi. Yleensä tämä edellyttää paitsi työpaikan nimen myös oman ammattinimikkeen sekä etu- sekä sukunimen ilmoittamista. Tuulariitta Ruontimo, asiantuntija 2/2013 En saa päivärahaa, jos käyn koulutuksessa. Tiedän, että jotkin sairaanhoitopiirit maksavat. Kyse on parin päivän koulutuksista, joihin työnantaja lähettää. Mikä mahtaa olla totuus päivärahan maksamisesta? Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan koulutustilaisuutta varten voidaan antaa joko virkamatkamääräys tai myöntää hakemuksesta palkallista virka- tai työvapaata. Kuntasektorilla käytäntö on valitettavan usein se, että koulutusta varten myönnetään palkallista vapaata, jolloin päivärahaoikeutta ei välttämättä ole. Työnantaja ei voi kuitenkaan velvoittaa hakemaan vapaata. Virka- tai työvapaata käytetään koulutuksiin, jotka perustuvat työntekijän suostumukseen ja joista voi harkintansa mukaan kieltäytyä. Työnantajan määräämään koulutukseen kannattaa hakea aina virkamatkamääräys. Tällöin on oikeus päivärahaan, mikäli päivärahan saamisehdot täyttyvät: matka ulottuu yli 15 kilometrin päähän ja kestää vähintään 8 tuntia. Heidi Laurila, edunvalvonta-asiantuntija 1(10)

2 3/2013 Onko kouluavustajana toimivan lähihoitajan palkka kehnompi kuin päiväkodin lastenhoitajan? Molemmat työt ovat mielestäni yhtä vaativia. Koulunkäyntiavustajan ja päiväkodin lastenhoitajan palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävät on sijoitettu palkkahinnoittelussa eri hinnoittelukohtiin. Peruspalkka on tehtäväkohtainen vähimmäispalkka, joka määräytyy tehtävien vaativuuden perusteella. Varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävissä (lastenhoitaja päiväkodissa) peruspalkka on alkaen 1935,44 euroa. Koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön ammattitehtävissä (koulunkäyntiavustaja) peruspalkka on 1785,67 euroa. Pätevyysvaatimukset molempiin tehtäviin ovat samat. Eva Siitonen, sosiaalipoliittinen asiantuntija 4/2013 Miksi opiskelijan ohjaajaksi nimetty sairaanhoitaja voi delegoida ohjauksen työkavereilleen? Työhön opastaminen ja ohjaus kuuluvat kaikille työyhteisön jäsenille. Vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia siitä, että joku ottaa tehtävän hoitaakseen. Kukaan ei voi kieltäytyä näistä tehtävistä. Koulu sopii kirjallisesti terveydenhuollon työpaikan kanssa harjoittelun toteutuksen ajanjaksosta, jakson tavoitteesta ja pituudesta, mahdollisista oheistehtävistä, ohjaukseen liittyvistä tapaamisista, suojavaatteista ja maksettavasta korvauksesta sekä arvioinnin periaatteista ja toteutuksesta. Työpaikat päättävät itse, kuka on nimetty ohjaaja. Tämä vastuu tarkoittaa muun muassa koordinointia ja yhteydenpitoa oppilaitokseen. Vastuullinen organisoi esimerkiksi arvioinnin ja hoitaa alkuperehdytyksen. Kaikkein valitettavinta on se, jos opiskelija saa huonon mallin työyhteisön toiminnasta ja johtamisesta. Marja-Kaarina Koskinen, tutkimuspäällikkö 2(10)

3 5/2013 Yövuorossa ollut äiti hoitaa nukkumisen sijaan sairasta lasta. Isän on pakko mennä töihin, koska molemmat eivät voi olla kotona. Äiti joutuu vuorokauden valvottuaan ja lasta hoidettuaan seuraavaksi yöksi töihin. Eikö potilasturvallisuus kärsi? Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus hoitaa alle 10-vuotiasta, äkillisesti sairastunutta lasta kotona enintään neljä työpäivää. Molemmat huoltajat eivät voi olla kotona yhtä aikaa. Työsopimuslaki ei ota kantaa vuorotyötä tekevien vanhempien ongelmaan: miten jaksaa hoitaa sairasta lasta kotona yövuoron jälkeen ja etenkin, miten jaksaa mennä töihin seuraavaan yövuoroon. Tehyn jäsenet kokevat väsyneenä työskentelyn vaarantavan joskus myös potilasturvallisuuden. Lainsäädännössä oleva aukko on tiedostettu, ja Tehy on vaikuttanut asiaan sekä työehtosopimusneuvotteluissa että valtakunnantasolla STTK:n kautta. Toistaiseksi aukkoa ei ole saatu korjattua, mutta tämänkin epäkohdan kohdalla työ jatkuu. Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö 6/2013 Millainen koulutus tulee olla osastonhoitajalla perusterveydenhuollossa? Tehyn mukaan osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on terveystieteen tai terveydenhuollon maisterin tutkinto tai alansa erikoistutkinto sekä riittävä työkokemus. Koulutusjärjestelmien muutosten vuoksi on ollut tarpeen ilmaista sama asia seuraavassa muodossa: alan ylempi korkeakouluasteen tutkinto tai alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai aikaisempi opistotason erikoistutkinto. Työelämässä toimivat aikaisemman esimieskelpoisen koulutuksen suorittaneet säilyttävät kelpoisuutensa. Sairaanhoitaja voi johtaa sairaanhoitajaa perustutkinnon koulutustasosta riippumatta hankittuaan riittävästi johtamistehtävässä vaadittavaa lisä- ja täydennyskoulutusta. Tuulariitta Ruontimo, asiantuntija 3(10)

4 7/2013 Työnantaja järjestää koulutuksen illalla työpäivän jälkeen tai lauantaina täyden työviikon jälkeen. Miten ylityö pitää korvata? Meidän kunnassamme maksetaan tunti tunnista, ilman matkoihin kuluvaa aikaa. Työnantajan määräämä koulutus on työaikaa. Yleistyöajassa vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia. Koulutus tiedetään ennalta, joten se suunnitellaan työvuoroluetteloon. Kun työnantaja määrää koulutukseen lauantaina, määräys otetaan työvuorosuunnittelussa huomioon ja vapaapäivä annetaan viikolla muuna päivänä. Lauantaina säännöllisenä työaikana tehdystä työstä korvataan lauantaikorvaus. Jos koulutusta ei ole suunniteltu työvuoroluetteloon ja työnantaja määrää koulutukseen, siitä muodostuu ylityötä. Tällöin työnantajan tulee pyytää työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen. Vuorokautinen ylityön raja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon suunniteltu työaika, kuitenkin enintään 9 tuntia. Viikoittainen ylityöraja on pääsääntöisesti 38 tuntia 15 minuuttia. Kysy tarkemmin luottamusmieheltä. Palkkasaatavia voi vaatia takautuvasti viideltä vuodelta. Pekka Mykkänen, edunvalvonta-asiantuntija 8 /2013 Voiko työnantaja kutsua sairauslomalta töihin sillä perusteella, että työntekijä pystyisi tekemään hoitotyön sijaan esimerkiksi kirjallisia töitä? Sairausloma on lääkärin määräämä. Ei voi. Yleisesti lähdetään siitä, että lääkärintodistus oikeuttaa työntekijän olemaan todistuksessa mainitun ajan poissa töistä. Työntekijällä ei ole velvollisuutta tulla kyseisenä aikana työhön. Työsopimuslaissa on säädetty työntekijän velvollisuudesta esittää työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijälle myönnetään sairausloma tervehtymistä varten. Jos henkilö on myönnetystä sairauslomasta huolimatta omasta mielestään kykenevä työhön, lääkärintodistus ei estä työntekoa. Näissä tilanteissa on oltava varovainen, jotta työnteko ei huononna terveydentilaa. Uusi lääkärintodistus helpottaa asian arviointia. Jos työnantaja epäilee sairausloman myöntämisessä väärinkäytöstä, tulee työnantajan ohjata työntekijä työterveyslääkärin vastaanotolle. Sairauslomaoikeudesta on määräys myös kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES). Irmeli Vuoriluoto, työympäristöasiantuntija 4(10)

5 9/2013 Miten kehityskeskustelut pitäisi järjestää? Kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän luottamuksellinen keskustelu, jossa käsitellään omaa työtä, osaamista ja sen kehittämistä sekä asetettuja tavoitteita. Keskustelu on vuorovaikutusta, jossa henkilökohtaista työsuoritusta ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena. Osapuolet ovat tasavertaisia. Esimies luo keskustelussa kuvan alaisen työtilanteesta, motivaatiosta ja sitoutumisesta. Työntekijä voi ottaa puheeksi omaan työntekoon, jaksamiseen, muutoksiin sekä työkäytäntöihin liittyviä asioita. Keskustelussa on mahdollista ottaa huomioon työntekijän kyvyt ja toiveet, arvioida yhdessä työtuloksia, analysoida onnistumisen edellytyksiä sekä antaa palautetta. Kun työyhteisön tavoitteet ja tehtävä ovat henkilötasolla selvät, yhteisesti sovitut toimintatavat vahvistavat motivaatiota ja tuloksellisuutta. Kehityskeskustelu on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisön yhteisiin asioihin. Kehityskeskustelujen tulisi toistua vähintään vuosittain. Tuulariitta Ruontimo, asiantuntija 10/2013 Työnantajan mielestä jonkun pitää olla valmis jäämään töihin, jos iltavuorolainen sattuisi sairastumaan samana päivänä. Onko näin? Omista menoista ei ole velvollisuutta luopua muutaman tunnin varoitusajalla. Myöskään vapaa-aikanaan ei tarvitse olla tavoitettavissa (paitsi varallaolossa), joten työvuoroluettelon muutokset tulee tehdä viimeistään edellisen työvuoron aikana. Työntekijän tulee yleensä voida luottaa siihen, että tiedoksi saatettua työvuoroluetteloa noudatetaan muuttamattomana. Työvuoron aikana ilmenevä työvoiman tarve voidaan hoitaa sijaisjärjestelyin, ylityösuostumuksella tai erilaisin joustokorvauksin, joiden avulla omasta henkilökunnasta löytyy vapaaehtoisia työntekijöitä tekemään tarvittavat tunnit. Joissain työpisteissä toimintaa voidaan myös supistaa sairaustapauksen vuoksi. Olkaa yhteydessä luottamusmieheenne. Hän neuvottelee sopivan paikallisen joustosopimuksen. Maija Wilskman, edunvalvonta-asiantuntija 5(10)

6 11/2013 Työpaikallani käytetään vihkoa suullisen raportoinnin apuna. Se on vain henkilökunnan ulottuvilla. Työtovereideni mielestä vihko on laiton. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus huolehtia hoitoon liittyvien dokumenttien säilytyksestä niin, ettei tietosuoja vaarannu. Tämä tarkoittaa myös kaikkia henkilöstön omaa toimintaa koskevia muistilappuja ja kirjauksia. Asianmukainen käsittelyvelvoite ei kuitenkaan estä omia muistiinpanoja tai raportoitavien tietojen sisäiseen käyttöön luotuja asiakirjoja. Vain niiden joutuminen vääriin käsiin on ehdottomasti estettävä. Mikään laki ei määrittele raportointimuotoja, jotka ovat erillään potilasasiakirjoista. Hoidon dokumentoinnista on ohjeita useammassakin laissa. Asiakkaasta ei ole oikeutta erikseen luoda, suunnitella tai ylläpitää rekisteritiedoiksi luokiteltavia dokumentteja. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä asiakirjoja ja tallenteita, jotka sisältävät terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Tuulariitta Ruontimo, asiantuntija 12/2013 Kotihoidon asiakas ja omainen syyttävät työntekijöitä eivätkä anna hoitaa tilanteen vaatimalla tavalla. He myös panettelevat työntekijöitä julkisesti. Onko työntekijöillä minkäänlaista oikeusturvaa? Onko kotikäynneistä mahdollista kieltäytyä? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää ja arvioi kotihoidon vaarat. Jos vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava vaarojen merkitys työntekijöiden fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja turvallisuudelle. Jos omainen estää asiakkaan hoitamisen, asia tulee ottaa esiin esimiehen kanssa. Omaisen kanssa tulee käydä läpi kotihoidosta tehtyä palvelusopimusta, jotta hoitajat voivat toteuttaa lakia potilaan asemasta ja oikeuksista. Asiakkaan hoitovastuussa olevan lääkärin tulee ottaa kantaa, miten hoitoa voidaan jatkaa kotona. Työntekijä ei voi kieltäytyä kotikäynneistä, mutta työnantajan tulee turvata työntekijöiden työ. Väärien tietojen levittäminen voi täyttää kunnialoukkauksen kriteerit. Perättömien tietojen levittämisestä voidaan tuomita joko sakkorangaistukseen tai jopa puolen vuoden vankeuteen. Työntekijä voi tehdä poliisille rikosilmoituksen. Irmeli Vuoriluoto, työympäristöasiantuntija 6(10)

7 13/2013 Olin kuntoutuksessa viisi päivää ja menetin kyseiseltä jaksolta yhden vapaapäivän. Syynä oli jakson keskeytyminen. Kenenkään muun kuntoutuksessa olleen työnantaja ei ollut vähentänyt vapaapäivää. Voiko asiaa tulkita eri tavoin eri kunnissa? Epätasa-arvo voi johtua eri työaikamuodosta, haetun työvapaan pituudesta tai paikallisesta sopimuksesta. Vapaapäivän voi valitettavasti menettää, kun kyseessä on jaksotyö ja osaviikkoinen ennalta tiedetty keskeytys. Kuntoutusviikolla oli kaksi keskeytyksen ulkopuolista päivää. Näiltä kahdelta päivältä lasketaan ylityörajaan 16 tuntia. Muilta täysiltä työviikoilta ylityörajaan lasketaan 38 tuntia 15 minuuttia. Rajat perustuvat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ennalta tiedetyn keskeytyneen jakson taulukkoon. Taulukon ongelmaan on yritetty saada muutosta useita vuosia. Muutama työpaikka on parhaillaan mukana jaksotyökokeilussa, jossa ongelma on poistunut. Toistaiseksi palkallista vapaata kannattaa hakea koko viikoksi. Työnantajaan voi myös vedota tasapuolisen kohtelun perusteella. Maija Wilskman, edunvalvonta-asiantuntija 14/2013 Saako oppisopimusopiskelija tehdä itsenäisiä käyntejä asiakkaiden luona? Ei saa. Oppisopimusaikana opiskelija ei ole vielä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten häntä pitää valvoa ja ohjata. Sosiaali- ja terveysalalla toimitaan tehtävissä, joissa potilasturvallisuus edellyttää ammattipätevyyttä. Työpaikalla pitää nimetä vastuullinen kouluttaja, joka vastaa työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta. Terveydenhuoltolaki, asetus hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta sekä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädökset perustuvat siihen, että ammattihenkilöllä tulee olla riittävä koulutus, pätevyys ja valmiudet toimia ennen kuin hän voi hoitaa tehtäviä itsenäisesti. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden (lähihoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja) ammatissa voivat tilapäisesti toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Työnantajan velvollisuus on arvioida nämä edellytykset. Soila Nordström, koulutuspoliittinen asiantuntija 7(10)

8 15/2013 Mitä tapahtuu, jos en läpäise lääkelaskutenttiä? Työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijä osaa hoitaa työtehtävänsä, sekä järjestää täydennyskoulutusta. Myös terveydenhuollon ammattihenkilöllä itsellään on velvollisuus ylläpitää osaamistaan sekä osallistua täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen. Mikäli työntekijä ei pääse lääkehoitotenteistä läpi, työnantajan ja työntekijän tulisi yhdessä pohtia, mistä tämä johtuu. Työnantajalla on velvollisuus järjestää lisää koulutusta, mutta osaamisen voi osoittaa muullakin tavalla kuin tentillä. Jos työnantaja epäilee osaamisen olevan puutteellista tai vaarantavan potilasturvallisuutta, työnantajan täytyy rajata työntekijän tehtäviä. Mahdolliset vaikutukset palkkaan pitää arvioida tapauskohtaisesti. Asiaan vaikuttaa esimerkiksi työehtosopimus sekä se, kuinka suuren osan työntekijän tehtävistä lääkehoito muodostaa. Jos tentti ei mene yrityksistä huolimatta läpi ja työnantaja ehdottaa palkanalennusta, ota yhteyttä luottamusmieheen. Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija 16/ X Hyvä kysymys Kaikilla ambulanssin työntekijöillä ei ole asuinkunnassani riittävästi koulutusta. Mitä voin tehdä? Jos epäilet jonkun työskentelevän liian alhaisella koulutuksella, selvitä, mitä asiasta on sovittu ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Voit tiedustella asiaa ensihoidon vastuulääkäriltä, ensihoitopäälliköltä tai kenttäjohtajilta. Voit myös pyytää selvitystä aluehallintovirastolta. Terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia tilapäisesti sairaanhoitajana tai oman opiskelualansa tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa opinnoista. Työnantaja arvioi, onko opiskelijalla riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Opiskelija toimii aina valvonnan alaisena, ja hänellä on oltava ohjaaja. Sairaanhoitajaopiskelija voi työskennellä tilapäisesti työparina ambulanssissa, jos hänellä on ohjaaja ja lupa suonensisäiseen lääkehoitoon. Lähihoitajana voi toimia ilman tutkintoakin, mikäli työnantaja on arvioinut työntekijän koulutuksen ja kokemuksen riittäväksi. Anna Kukka, työympäristöasiantuntija 8(10)

9 Voinko kieltäytyä työtehtävästä, jos töitä ei jaeta oikeudenmukaisesti? Koen, että esimies on määrännyt minulle muiden töitä minua kuulematta. Työnantajalla on oikeus johtaa, jakaa ja valvoa työtä. Työsopimuksen mukaisista tehtävistä ei voi lähtökohtaisesti kieltäytyä. Tehtävistä voi kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Mikäli koet, että työtehtävät jakautuvat epäoikeudenmukaisesti, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava, ettei työntekijä kuormitu terveyttä vaarantavalla tavalla. Liiasta kuormituksesta pitää ilmoittaa työnantajalle. Heidi Laurila, edunvalvonta-asiantuntija Täytyykö kotihoidossa olla aina ajantasainen lääkelista dosetissa? Toisten mielestä riittää, että lääkelista on kansiossa lääkkeenjakohuoneessa. Mielestäni ajantasaisen lääkelistan pitää olla dosetissa. Tätä mieltä on myös lääketieteen professori Sirkka-Liisa Kivelä. Hänen mielestään kotona olevalla asiakkaalla tulee olla aina kaksi kappaletta ajantasaisia lääkelistoja. Toinen lista kulkee asiakkaan mukana ja toinen on dosetissa. Listat tulee tarkastaa jokaisen lääkevaihdon aikana. Pyytäkää esimieheltänne kirjalliset ohjeet siitä, miten toimitte dosettien lääkelistojen kanssa. Selkeät ohjeet ovat myös työntekijöiden etu, jos lääkehoidossa tapahtuu jokin virhe ja viranomaiset ryhtyvät selvittämään asiaa. Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan kaikissa terveydenhuollon yksiköissä tulee olla lääkehoitosuunnitelma. Se yhtenäistää lääkehoitoa, määrittelee vastuut ja asettaa lääkehoidon vähimmäisvaatimukset. Kaikkien on toimittava lääkehoidossa samalla tavalla ja siten, ettei turvallinen lääkehoito vaarannu missään tilanteessa. Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen asiantuntija 9(10)

10 Mikä on Tehyn kanta vuorovastaavan palkkaukseen? Hän vastaa esimiehen poissa ollessa osaston toiminnasta. Vuorovastaavan palkkaus on huomioitu Tehyn työehtosopimustavoitteissa, mutta toistaiseksi tavoitetta ei ole saatu läpi neuvotteluissa. Monilla aloilla vuoroissa on aina yksi vastuutyöntekijä, jolle maksetaan tästä tehtävästä automaattisesti palkanlisää. Koska sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole tällaista automaattista, valtakunnallista palkanlisää, vuorovastaavan palkkaus pitää pyrkiä ottamaan huomioon paikallisissa palkkausjärjestelmissä. Palkkaus voidaan ottaa huomioon joko tehtävän vaativuuteen perustuvassa tehtäväkohtaisessa palkassa tai esimerkiksi paikallisella toimenpidepalkkiojärjestelmällä, jossa vuorovastaavalle maksetaan kustakin vuorosta tietynsuuruinen kertakorvaus. Kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen ja miettiä yhdessä, millaista ratkaisua asiaan kannattaa lähteä neuvottelemaan. Matias Nyman, lakimies Mitä tarkoittaa kunnallisessa työsopimuksessa kohta sitoudun vapaamuotoiseen varallaoloon? Työaikalain mukaan varallaolo voi olla vapaamuotoista tai kotivarallaoloa. Kotivarallaolossa työntekijä joutuu pysyttelemään kotonaan. Vapaamuotoisessa varallaolossa työntekijä voi liikkua vapaasti, kunhan on työnantajan tavoitettavissa. Varallaolo ajoittuu vapaa-aikaan, ja työajaksi luetaan vain varallaolon aikana tapahtunut työskentely. Jos varallaolo sovitaan jo työsopimuksessa, se on yksittäisenä ehtona irtisanottavissa esimerkiksi silloin, kun varallaolo haittaa kohtuuttomasti työntekijän vapaaaikaa. Työnantajan on annettava kirjalliset ohjeet esimerkiksi siitä, missä ajassa työpaikalle on saavuttava ja mitä varallaolosta korvataan. Sopimuksen ehtoja ei voi muuttaa yksipuolisesti. Varallaolon ajankohdasta on ilmoitettava työntekijälle vähintään kolmea vuorokautta aikaisemmin täsmällisin kellonajoin. Vapaamuotoisen varallaolon korvaus on kuntasektorilla prosenttia tuntipalkasta. Maija Wilskman, edunvalvonta-asiantuntija 10(10)

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010 1/2010 Milloin ja miksi on huononnettu palkallisia vapaapäiviä? Palkalliset vapaapäivät eivät kuntasektorilla lyhennä työaikaa, jos työnantaja on laittanut työntekijälle

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2014 1/2014 Olen valmistunut fysioterapeutiksi opistosta. Missä voisin jatkaa opintojani? Erikoistumisopintoja on vähän tarjolla. Ammattikorkeakoulun nuorten haussa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla SuPer koulunkäynninohjaajan asialla Koulunkäynninohjaajien työryhmä 2011 Sari Erkkilä, suunnittelija, SuPer, kehittämisyksikkö Eila Koponen, edunvalvonta-asiamies, SuPer, edunvalvontayksikkö Sanna Hietala,

Lisätiedot

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille

Lähihoitaja. vahvuutena monialaisuus. JHL:n opas työpaikoille Lähihoitaja vahvuutena monialaisuus JHL:n opas työpaikoille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Lukijalle. 5 1. Ammattina lähihoito......................................6 Lähihoitajan

Lisätiedot

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Ulkoasu: Jussi Forsström Norfello Oy Kansikuva:

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot