Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2012"

Transkriptio

1 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi /2012 Työaikani terveyskeskuksessa on klo Miten työaika määritellään, jos olen kokouksessa toisessa kunnassa 36 kilomerin päässä ja kokous päättyy klo 16? Työnantajan mukaan 40 minuutin matka-aika kotiin on omaa aikaa. Työsopimuksessasi tai virkamääräyksessäsi lukee työntekopaikka. Yleensä se ei sijaitse toisen kunnan alueella, vaikka työpisteitä olisi useita. Työpisteestä sovitaan työsopimuksessa juuri siksi, että työmatka-aika kodin ja työpisteen välillä ei ole työaikaa. Työntekijä päättää itse asuinpaikkansa ja sen, kuinka pitkäksi työmatkat muodostuvat. Jos työsopimuksessa sovittu työntekopaikka on jokin muu kuin kokouspaikka, sinulle ei ole velvollisuutta työskennellä tilapäisestikään toisaalla. Osallistuminen tällaiseen kokoukseen on siten vapaaehtoista. Ehdoksi osallistumiselle voi laittaa sen, että matka-aika luetaan työajaksi tai saat matka-ajasta muun riittävän korvauksen. Maija Wilskman, 2/2012 Onko työnantajalla oikeus evätä virkavapaa? Virkavapaa myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Työpaikalla olisi syytä omaksua yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämisen perusteista ja tiedottaa näistä perusteista viranhaltijoille ja työntekijöille. Virkavapaan myöntäminen ei vaadi työssäoloa virkavapaata edeltävältä ajalta, ellei asiasta ole erikseen määräystä lainsäädännössä tai virkaehtosopimuksessa. Esimerkiksi vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Katariina Tirri-Nuotto, vt. lakimies 3/2012 Täytän tänä vuonna 50 vuotta ja saisin periaatteessa palkallisen vapaapäivän. Syntymäpäiväni osuu sunnuntaihin, ja työpaikkani on viikonloppuisin suljettu. Onko totta, että menetän palkallisen vapaapäivän? On totta. Palkallisia vapaapäiviä ovat kuntasopimuksen mukaan työpäiväksi sattuvat 50- ja 60- vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä sekä aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä. Ne eivät kuitenkaan oikeuta saamaan vastaavaa vapaapäivää muuna ajankohtana, mikäli ne sattuvat vapaapäiväksi tai ajoittuvat vuosiloma-aikaan. Kyseistä etuutta ei ole säädetty lailla, vaan kysymys on työehtosopimuksella sovitusta etuudesta. Hanna Huotari, lakimies 1(7)

2 4/2012 Aiemmin työajanlyhennykset sai vapaapäivänä, mutta nyt joudumme lyhentämään päivittäistä työaikaa. En ehdi kirjata työajalla, ja ruokatauko jää pitämättä. Onko kokoaikatyössä suostuttava vajaisiin työpäiviin? Työnantaja vastaa toiminnasta ja suunnittelee työvuorot. Todennäköisesti työaikanne on ollut aikaisemmin tehokkaassa käytössä, joten lyhyemmän työvuoron aikana ei voi odottaa samaa työpanosta. Esimiehelle voi ilmoittaa, mitä työtehtäviä ei ehdi työajalla tehdä, jolloin hän järjestää työt muilla keinoin. Työvuorojen pituus on määritelty usein työehtosopimuksessa. Kuntasektorin jaksotyössä työvuoron ja viikon pituus tyypillisesti vaihtelee. Työvuoroa ei saa suunnitella yli 10 tunnin pituiseksi ilman paikallista sopimusta. Alle 4 tunnin vuoroja ei tule käyttää, ellei työntekijän tarpeet tai jokin toiminnan kannalta perusteltu syy tätä edellytä. Muutoin työvuoron pituutta säätelee työaikalain säätämä yhdeksän tunnin vuorokautinen lepoaika. Lisäksi säännöllinen työaika tulee sijoittaa viidelle työpäivälle, ellei toimintojen luonne muuta vaadi. Ylityötä varten tarvitaan työntekijän suostumus. Maija Wilskman, 5/2012 Voiko työnantaja edellyttää, että vastaanotossa työskentelevä pitää nimineulaa, jossa on koko nimi? Potilaat voivat käyttäytyä uhkaavasti, ja moni ei haluaisi turvallisuussyistä koko nimeään näkyville. Julkisella sektorilla nimineulaan on merkittävä ammattinimike sekä etu- ja sukunimi. Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ja niistä voi saada tietoja kuka tahansa. Avoimuus koskee myös julkisella sektorilla työskentelevien henkilötietoja. Palvelujen käyttäjällä ja omaisilla on oikeus saada hoitavan henkilökunnan tiedot. Potilaalla on myös oikeus tarkastaa omat potilastietonsa, joten hoitoon osallistuneet selviävät viimeistään niistä. Yksityisellä sektorilla tietojen luovuttamiseen tarvitaan työntekijän suostumus, koska oikeus tietojen luovuttamiseen määräytyy pitkälti henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten sääntöjen perusteella. Sukunimen jättäminen pois nimineulasta voi olla perusteltua, jos väkivallan uhka on työpaikalla ilmeinen ja sitä on arvioitu työturvallisuuslain mukaisesti. Irmeli Vuoriluoto henkilöstöpoliittinen 2(7)

3 6/2012 Mitä voin tehdä, kun lasten lukumäärä päiväkodissa ylittää jatkuvasti sallitun määrän? Asia kannattaa ottaa puheeksi oman esimiehen kanssa. Vajaa miehitys vaarantaa lasten turvallisuuden sekä laadukkaan hoidon ja henkilökunnan työturvallisuuden. Jos tämä ei auta, asiasta on syytä ilmoittaa esimiehen esimiehelle. Ammattiosasto voi informoida vajaamiehityksestä kunnan poliittisia päättäjiä. Jos tilanteeseen ei tule muutosta, siitä voi viime kädessä ilmoittaa aluehallintovirastoon tai työsuojeluviranomaisille. Päivähoitoasetuksen mukaista henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairausja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen esimerkiksi koulutukseen osallistumisen aikana varautumalla niihin etukäteen. Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin tulee pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian. Eva Siitonen 7/2012 Jos dementikko karkaa osastolta, voinko poistua työpaikalta etsimään häntä? Edellisessä työpaikassani etsinnän hoiti vartiointiyritys yhteystyössä poliisin kanssa. Nykyisessä työpaikassani henkilökunta lähtee karanneen perään. Työpaikalla tulisi olla selvät ohjeet, kuinka karkaamistapauksissa menetellään. Ohjeet ovat tärkeät sekä hoidettavien että työntekijöiden oikeusturvalle. Jos kyseessä on hoidettava, joka ei osaa pitää itsestään huolta, on syytä kääntyä poliisin puoleen. Työtehtävistä sovitaan työsopimuksella. Työnantajalla on työnjohto-oikeuden perusteella oikeus määritellä, miten työtä tehdään. Työnantaja päättää ja vastaa hoitolaitoksen riittävästä resursoinnista joka tilanteessa. Silti yksittäisen työntekijän ratkaisut voivat tulla jälkikäteen tutkittavaksi. Arvioitavana voi olla esimerkiksi se, tekikö työntekijä oikean päätöksen jättäessään muut hoidettavat vaille valvontaa. Loppujen lopuksi jokainen työntekijä vastaa itse omista päätöksistään. Riikka Rapinoja neuvottelupäällikkö 3(7)

4 8/2012 Miten työpaikalla tulisi säilyttää työntekijöiden henkilötunnukset, osoitteet ja puhelinnumerot? Työnantajalla on oikeus käsitellä työsuhteelle tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tietoja on käsiteltävä huolellisesti. Henkilötietolaki edellyttää, että rekisterinpitäjä eli työnantaja estää asiattoman pääsyn tietoihin. Työnantajan pitää suojella tietoja hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta käsittelyltä. Henkilötunnuksen turhaa käyttöä tulee välttää, mutta sitä saa käsitellä palvelussuhteita koskevissa asioissa. Muissa asioissa työnantajalla on oikeus käsitellä henkilötunnusta, jos työntekijän yksilöiminen on välttämätöntä. Työnantajan on huolehdittava, ettei henkilötunnusta merkitä asiakirjoihin tarpeettomasti. Tavallisesti työntekijän yksilöimiseksi riittää nimi ja syntymäaika. Hanna Huotari lakimies 9/2012 Olen tehnyt sopimuksen lastenhoitajan työstä. Työnantaja velvoittaa siirtymään tarvittaessa toiseen päiväkotiin. Olenko velvollinen kiertämään päiväkodista toiseen, vaikka en ole varahenkilö? Työsopimuksessa määritellään työn suorittamis- ja sijoituspaikka. Tämä voi olla jokin yksikkö tai koko kunta. Jos työn suorittamispaikka on nimetty päiväkoti, työnantaja ei voi päättää paikan vaihdosta yksipuolisesti. Kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa todetaan, että työntekijä on tarvittaessa velvollinen siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa. Pysyvästi työntekijää ei voi ilman suostumusta siirtää olennaisesti poikkeaviin tehtäviin, jollei työnantajalla ole samalla irtisanomisperustetta. On hienoa, että päiväkodissa on kiertävä varahenkilö. Tehtävää tulee kuitenkin hoitaa henkilön, joka on palkattu siihen. Neuvottele esimiehesi kanssa ja ota yhteys luottamusmieheen asian selvittämiseksi. Eva Siitonen 4(7)

5 11/2012 Onko työnantajalla oikeus suunnitella vakituisen henkilökunnan työvuorot sen mukaan, mitä vuoroja keikkalaiset haluavat tehdä? Keikkalaiset tekevät viikonloput ja pyhät ja saavat niistä maksettavat korvaukset. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee kodella työntekijöitä tasapuolisesti. Laki kieltää määräaikaisten epäedullisempaan asemaan asettamisen. Työolojen ja ehtojen arvioinnissa sovelletaan myös yhdenvertaisuuslakia. Kuntasopimus edellyttää, että jaksotyössä tulisi pyrkiä antamaan saman työpisteen työntekijöille sama määrä vapaapäiviä viikonloppuna tietyn ajanjakson kuluessa. Se tarkoittaa tasapuolisuutta myös viikonlopun työvuoroissa ja työaikakorvauksissa. Työvuoroluettelon tiedoksi saamisen jälkeen työvuoroihin ei voi tehdä muutoksia yksipuolisesti. Sijaiset tulee hankkia niihin vuoroihin, joissa on henkilökunnassta vajausta, tai työvuoroluettelon muuttamisesta pitää sopia työntekijän kanssa. Tasapuolisuus voi toteutua myös työaikatoivomusten kautta. Työvuorojen sijoittelu ja työaikakorvausten määrä voi vaihdella, jos se on yksikössä työskentelevien toive. Suosittelen, että keskustelette työpaikalla työvuorosuunnittelun tasapuolisuudesta. Maija Wilskman 12/2012 Miksi päiväkodin avustajatehtävissä toimivilla on huonompi palkka kuin lastenhoitajilla, vaikka molemmat ovat lähihoitajia ja avustajalla voi olla haastava työnkuva? Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettajien sekä lasten- ja lähihoitajien lisäksi avustajia, jotka voivat olla joko ryhmäkohtaisia tai henkilökohtaisia. Avustajilta ei pääsääntöisesti vaadita lähihoitajan tutkintoa. Työnantajan vaatimuksena saattaa olla koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu sopiva kokemus. Avustajan tehtäviin valittava lähihoitaja saa avustaja palkkaa. Kuntasektorilla palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työsopimusta tehdessä kannattaa oma koulutus ja osaaminen tuoda esille ja yrittää neuvotella paremmasta palkasta. Työnantaja voi aina maksaa työehtosopimusta parempaa palkkaa! Eva Siitonen 5(7)

6 13/2012 Voiko työnantaja vaatia sairaanhoitajaa suorittamaan näytön verinäytteenotosta, jos tehtävä on määritelty työnkuvaan? Työnantaja ilmoittaa, että minun on annettava osaamisestani viisi näyttöä, minkä jälkeen saan lääkäriltä luvan toimenpiteen suorittamiseen. Tutkimusten preanalytiikka ja näytteenotto ovat merkittävä osa luotettavaa tutkimustulosta. Verinäytteiden väärä ottamistapa voi aiheuttaa tutkittavassa komponentissa muutoksia, joiden takia tulos saattaa vääristyä prosenttia. Bioanalytikot/laboratoriohoitajat ovat ainoa ammattiryhmä, joka on saanut tutkimukseen ja näyttöön perustuvan koulutuksen näytteenottoon. Sairaanhoitajakoulutuksessa näytteenotto opetetaan esimerkin kautta, muttei välttämättä omana teoreettisena kokonaisuutena. Sairaanhoitajien osaaminen varmistetaan kysymyksessä kuvatulla tavalla. Kyse on osaamisen varmistamisesta sekä potilasturvallisuudesta ja laboratoriotutkimusten laadusta. Vastaus ei koske lähihoitajien työtä. 14/2012 Olen toiminut sijaisena samalla työnantajalla vuodesta Tänä aikana olen saanut kolme lasta, mutta palkallista äitiysvapaata en ole saanut. Olen jälleen raskaana. Onko työnantajalla oikeus evätä palkka sijaiselta? Oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen ei edellytä vakituista työsuhdetta. Voimassaoleva työsuhde riittää. Lisäksi vaaditaan, että 1) työsuhde on kestänyt välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta 2) äitiysvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja 3) työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän raskauden ja synnytyksen perusteella. Mikäli työntekijä epäilee syrjintää, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys menettelyn perusteista. Syrjintäolettaman kumoamiseksi työnantajan on osoitettava, ettei menettely ole johtunut raskaudesta. Miltei kymmenen vuotta kestänyt määräaikaisuuksien ketjutus kielii pysyvästä työvoiman tarpeesta. Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, mikäli työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Niina Nurminen lakimies 6(7)

7 15/2012 Miksi Tehy ei pyri eroon vapaamuotoisesta varallaolosta, jota esiintyy niin yksityisessä kuin julkisessa sairaankuljetuksessa? Varallaolovelvollisuutta koskevat määräykset perustuvat työaikalakiin. Sen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia varallaolosta, jota ei lueta työaikaan. Varallaolosta sovitaan yleensä työsopimuksella. Tehy on hakenut STTK:n kautta rajaa kohtuuttomalle varallaololle muun muassa työneuvoston lausunnolla Lausunnon mukaan 50 prosentin työhönsidonnaisuus (sisältää varallaolon ja työajan) on työaikalain vastainen. Yksityispuolella noudatettavassa sairaankuljettajia koskevassa työehtosopimuksessa varallaolon määrää on lisäksi rajoitettu siten, että tuntia ylittävästä varallaolosta (suunnitellut tunnit) on sovittava työntekijän kanssa erikseen tuntirajan täytyttyä. Jos työntekijä on työnantajan määräyksestä valmiudessa työpaikan välittömässä läheisyydessä tai jos lähtövalmiusaika on liian lyhyt, aika on katsottava varallaolon sijaan kokonaisuudessaan työajaksi. Mari Aspelund lakimies 16/2012 Onko potilaalla oikeus vaihtaa halutessaan hoitajaa? Hoitajaa ei voi yleensä vaihtaa ilman perusteltua syytä. Perusteltu syy voi liittyä esimerkiksi vuorovaikutusongelmiin hoitajan ja hoidettavan välillä. Usein asiat ovat ratkaistavissa keskustellen, mutta ääritapauksissa voidaan turvautua työjärjestelyihin. Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita terveysasema. Hänellä on myös mahdollisuus valita hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jos se on toiminnan sallimissa rajoissa mahdollista. Lainsäädännössä ei yksilöidä ammattinimikkeitä, mutta esimerkkinä mainitaan oikeus valita lääkäri. Asiakkaalla on oikeus yksilölliseen hoitoon. Periaate toteutuu verovaroin kustannetuissa palveluissa, kun henkilöstö on ammattitaitoista, asiakas kohdataan asiallisesti ja yksilöllisesti ja palvelut ovat laadukkaita. Itse maksettavissa palveluissa voi vapaasti valita henkilön, jonka kanssa asioi. Tuulariitta Ruontimo asiantuntija 7(7)

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010

Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010 Tehy-lehden Hyvä kysymys palsta; vuosi 2010 1/2010 Milloin ja miksi on huononnettu palkallisia vapaapäiviä? Palkalliset vapaapäivät eivät kuntasektorilla lyhennä työaikaa, jos työnantaja on laittanut työntekijälle

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla

SuPer. koulunkäynninohjaajan asialla SuPer koulunkäynninohjaajan asialla Koulunkäynninohjaajien työryhmä 2011 Sari Erkkilä, suunnittelija, SuPer, kehittämisyksikkö Eila Koponen, edunvalvonta-asiamies, SuPer, edunvalvontayksikkö Sanna Hietala,

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtosopimuksella

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry

Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Työehtosopimus ja palvelussuhdeopas 2010-2013 ort. kirkon tehtävissä toimiville Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry Ulkoasu: Jussi Forsström Norfello Oy Kansikuva:

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut

Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut Erimielisyyden kohteena olevat asiat ja niiden ratkaisut III luku 1) 1 :n määräystä työajan pituudesta suhteessa palkkaukseen a) työnantaja myöntänyt palkattomia päiviä ja teettänyt palkattoman päivän

Lisätiedot

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 1 / 29 4.10.2013 Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU... 4 2. PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE... 5 3. OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS KIRJA 1 YLIOPISTOJEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen ulottuvuus Tässä sopimuksessa on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Liikenneopetusalan työehtosopimus

Liikenneopetusalan työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot