PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 15/2011) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 23 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ahti Isojärvi esitti Heikki Honkasta. Milja Pyhäjärvi esitti Eija Hietalaa. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 24 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmistel-

2 Kunnanvaltuusto tu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kvalt: Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen kokouksen Kiinteistöjen myyntihinnan määritys kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Jari Tervo esitti, että kunnanhallituksen esittämä lisäasia otetaan valtuuston käsiteltäväksi. Milja Pyhäjärvi kannatti esitystä. Pekka Nyman esitti, että asiaa ei oteta valtuuston käsiteltäväksi. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin asiaksi 34 Kiinteistöjen myyntihinnan määritys.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET Khall 65 Pelkosenniemen kunnassa on hyväksytty uusi hallintosääntö Hallintosääntö on tullut voimaan Hallintosäännössä on yhdistetty vanha hallintosääntö ja lukuisia johto- ja muita sääntöjä. Vuosien saatossa on tullut tarve eri syistä jonkin verran päivittää voimassaolevaa hallintosääntöä. Eri vaiheissa on yksittäisillä päätöksillä hallintosääntöä muutettu. Kunnanvaltuusto on vuoden 2012 talousarviossa hyväksynyt, että vuoden 2012 aikana saatetaan loppuun hallintosäännön muutostyö. Vuosien varrella syntyneiden muutostarpeiden perusteella hallintosäännön päivitystä on valmisteltu virkamiestyönä johtoryhmässä. Hallintosääntöön on tehty tiettyjä ns. indeksikorotuksia euromääriin ja merkittävä periaatteellinen muutos mm. lautakuntien jäsenmäärien palauttamisessa entiseen seitsemään henkilöön. Henkilöstön virkasuhteeseen rekrytoinnissa on tehty oikeuskäytännön edellyttämä muutos. Hankintarajoissa on otettu valmistelussa huomioon hankintalainsäädännön rajoissa tapahtuneet muutokset. Muutoin nykytila luottamusmiestoimielinten lukumäärässä ja toimenkuvissa on katsottu saatujen kokemusten perusteella hyväksi säilyttää sellaisena kuin kuluneina vuosina tehtyjen muutosten perusteella toimivaltuudet ja tehtävät ovat muotoutuneet. Teknisen osaston ja lautakunnan kohdalla on jo tehty valmistelun ja esittelijätoimen kohdalla eriyttäminen viranomais- ja muiden asioiden osalta ao. virkamiehille. Tämä on saatujen kokemusten perusteella selkiyttänyt toimintoja ja on toimiva ratkaisu, eikä ole nähty tarpeelliseksi tehdä tältä osin uusia hallinnollisia muutoksia. Vastaavasti on asioiden käsittelyn toimiva delegointijärjestelmä ja nykyiset ratkaisuvallan määrittelyt virkatehtävissä ja viranomaisratkaisuissa nähty toimiviksi ja joustaviksi. Hallintosäännön muutoksien käsittelyä ja päätöksentekoa varten järjestettiin valmistelua koskeva valtuustoseminaari , jossa hallintosääntö käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja valtuutettujen yhdenmukaisten muutosesitysten perusteella hallintosääntöluonnosta tarvittaessa tarkistettiin. Uusi päivitetty hallintosääntö on luontevaa saattaa voimaan uuden valtuustokauden alkaessa

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Liitteenä nro 1 hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen (kursivoituna). Kjoht: Khall: Kunnanhallitus esittää valtuustolle oheisen uuden päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja saattamista voimaan lukien. Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmän ja valtuustoseminaarin käsittelemä hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen käsitellään kohta kohdalta. Pekka Nyman esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana. Hallintosääntöpohjaesitykseen tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutosesitykset: 11 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Pohjaesitys: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: -kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla -muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa puheoikeudelle. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Marko Poikela esitti Jari Tervon kannattamana, että 11 sisältö on:

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä osastonjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa, joilla on puheoikeus ko. asiassa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hannu Oikarinen esitti Pekka Nymanin kannattamana, että 11 sisältö on: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: -kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla -muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi ensiksi Oikarinen JAA, Poikela EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 4 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Suokanerva) EI 2 ääntä (Poikela, Tervo) Hyväksyttiin yksimielisesti sitten äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 2 ääntä (Poikela, Tervo) EI 4 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Suokanerva)

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Puheenjohtaja totesi, että Oikarisen esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 31 Palkkion maksaminen Kunnanjohtaja lisäsi pohjaesitykseensä: ja ansionmenetysten korvaus kohtuullisen ajan kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 54 Kunnan organisaatio Kunnanjohtaja lisäsi pohjaesitykseensä: [Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa on yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) valtuutettua tai varavaltuutettua. On suositeltavaa, että lautakuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä. 56 Toimielinten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta sekä 76 Viranhaltijan muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa 56 kohdan 8) yli 2kk mittaisen virkavapaan/työloman myöntämisestä alaiselleen viran/toimenhaltijalle sekä 76 kohdan 3) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman enintään 2 kuukauden ajaksi kolmen (3) vuoden aikana, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä. Yli kahden kuukauden virkavapauden tai työloman myöntämisestä alaiselleen viran-/toimenhaltijalle päättää toimielin 56 mukaisesti. 57 Kunnanhallitus Pekka Nyman esitti siirrettäväksi kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallan kohdat 6, 7, 8, 9, 14 ja 20: 6) Vastaa kunnan omasta toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta 7) Kunnan päätäntävaltaan kuuluvista poikkeamisluvista ja poikkeamisluvista annettavista lausunnoista päättäminen 8) Päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 9) MRL 128 :n ja 38 :n mukaisten toimenpiderajoitusten määrääminen 14 ) Suunnittelutarveratkaisusta päättäminen (MRL 16 ja 137 ) 20) Sitovan tonttijaon hyväksyminen (MRL 78-82) Esitys raukesi kannattamattomana. 58 Kunnanjohtaja Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervan kannattamana, että kohta 7) Osastonjohtajien toimenkuvista päättäminen poistetaan kunnanjohtajan ratkaisuvallasta. 61 Sivistysosasto Marko Poikela esitti Pekka Nymanin kannattamana, että kohta 22) valitsee sivistysosaston määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat poistetaan rehtori-sivistystoimenjohtajan ratkaisuvallasta. 63 Tekninen osasto Pohjaesitys: Rakennustarkastajan ratkaisuvalta 2) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen Pekka Nyman esitti Eija Hietalan kannattamana, että kohdat 2) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista ja 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen rakennustarkastajan ratkaisuvallasta siirretään teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Nyman EI.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 1 ääni (Tervo) EI 5 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Poikela, Suokanerva) Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Nymanin esitys. Muilta osin hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19:05 19:20. Kvalt 25 Kvalt: Liitteenä nro 1 hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen (kursivoituna). Puheenjohtaja esitti, että asia käsitellään sivu sivulta. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti hyväksyttiin yksimielisesti. Hanne Suokanerva saapui klo 17: Läsnäolo toimielinten kokouksissa Marko Poikela esitti Jari Tervon kannattamana, että 11 sisältö on: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä osastonjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa, joilla on puheoikeus ko. asiassa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yk-

9 Kunnanvaltuusto simielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Poikelan esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 6 ääntä (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A.) EI 5 ääntä (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 57 Kunnanhallitus Pekka Nyman esitti siirrettäväksi kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallan kohdat 6, 7, 8, 9, 14 ja 20: 6) Vastaa kunnan omasta toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta 7) Kunnan päätäntävaltaan kuuluvista poikkeamisluvista ja poikkeamisluvista annettavista lausunnoista päättäminen 8) Päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä 9) MRL 128 :n ja 38 :n mukaisten toimenpiderajoitusten määrääminen 14 ) Suunnittelutarveratkaisusta päättäminen (MRL 16 ja 137 ) 20) Sitovan tonttijaon hyväksyminen (MRL 78-82) Esitys raukesi kannattamattomana hyväksyttiin yksimielisesti. 63 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Hannu Oikarinen esitti kohtaa 21) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista muutettavan 21) Päättää yli 500 k-m² rakennusluvista. Jari Tervo kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 17:35 18:00.

10 Kunnanvaltuusto Hannu Oikarinen uudisti esityksensä: kohtaa 21) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista muutettavan 21) Päättää yli 500 k-m² rakennusluvista. Jari Tervo kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 0 ääntä EI 11 ääntä (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A., Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Oikarisen esitys. Hannu Oikarinen esitti, että 63 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta kohta 22) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen poistetaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallasta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 2 ääntä (Nyman, Suokanerva) EI 9 ääntä (Hietala, Oikarinen H., Tervo H., Oikarinen A., Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Oikarisen esitys. 63 Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Hyväksyttiin yksimielisesti, että rakennustarkastajan ratkaisuvaltaan sisältyvät 2) Päättää alle 500 krm2 rakennusluvista sekä toimenpide- ja purkuluvista ja 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanvaltuusto Samalla valtuusto vahvistaa valtuutettujen lukumääräksi 15 valtuutettua.

12 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 26 RAVINTOHUOLLON HENKILÖKUNNAN NIMIKEMUUTOKSET SEKÄ PALKKAHINNOITTELUKOHDAN TARKISTUS Sos. ltk. 43 Sos. siht. Pelkosenniemen sosiaalitoimen alaisuudessa toimivan ravintohuollon henkilöstön nimikkeitä ei vielä ole muutettu vastaamaan nykyisin käytössä olevia nimikkeitä. Nimikemuutos on osa sosiaalitoimen vuoden 2012 talousarvion toimintatavoitteita. Nimikemuutoksen ohella tulee tarkastaa palkkahinnoittelukohta sekä tehtäväkohtaiset palkat. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, että 1. Pelkosenniemen ravintohuollosta lakkautetaan kaksi (2) keittäjän tointa, jossa ovat työskennelleet Seija Hannuniemi ja Sirpa Keto-tokoi ja yksi (1) keittiöapulaisen toimi, jossa on työskennellyt Anita Salmela. 2. Pelkosenniemen ravintohuoltoon perustetaan alkaen yksi (1) kokin toimi, jossa toimii Seija Hannuniemi ja kaksi (2) ravitsemistyöntekijän tointa, jossa toimivat Sirpa Keto-tokoi ja Anita Salmela 3. Kokin toimen osalta palkkahinnoittelukohtana säilyy nykyinen 06RUO05A piirissä (peruspalkka lukien 1759,07 /kk). 4. Ravitsemistyöntekijöiden osalta palkkahinnoittelukohta muutetaan tehtäväkuvaan soveltuvasti alkaen kohtaan 06RUO05B ( /kk) Sos. ltk. Khall 66 Kjoht: Khall: Kvalt 26 Kvalt: Esitys hyväksyttiin kaikilta kohdiltaan. Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KUNNANVIRASTON KORJAUKSIIN Tekn.ltk 51 Tekninen toimisto teetätti maaliskuussa 2012 työterveyslaitokselta sisäilmasto selvityksen Pelkosenniemen kunnanviraston kiinteistöstä. Selvityksessä ilmeni korjattavia kohteita mm. yläpohjarakenteissa, sisäverhouslevyissä, liittymärakenteissa, ilmanvaihtokanavan eristeissä ja ilmastoinnissa. Kesällä 2012 on tarkoitus pääosin omana työnä kunnostaa esitetyt kohteet. Kunnanviraston ilmastointi on puhdistettu ja tasapainotettu tammikuussa Työterveyslaitoksen raportissa ja tammikuussa 2012 tehdyssä kiinteistön energiaselvityksessä suositellaan kokonaisvaltaisen koneellisen ilmanvaihdon suunnittelun aloittamista ja toteuttamista. Nämä mahdolliset työt siirretään suunnitteluvuosien investointeihin. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 68 Kjoht: Khall: Kvalt 27 Kvalt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa kunnanviraston korjausinvestointeihin kohtaan 9710 rakennukset, kunnanvirasto. Heikki Tervo palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YLÄKOULUN KORJAUKSIIN Tekn.ltk 52 Tekninen toimisto teetti maaliskuussa 2012 työterveyslaitokselta sisäilmasto selvityksen Pelkosenniemen yläkoulun kiinteistöstä. Selvityksessä ilmeni korjattavia kohteita mm. yläpohjarakenteissa, sisäverhouslevyissä, liittymärakenteissa, ilmanvaihtokanavan eristeissä ja ilmastoinnissa. Kesällä 2012 on tarkoitus pääosin omana työnä kunnostaa esitetyt kohteet ja tilata ilmastoinnin puhdistus sekä tasapainoitus yläkoulun kiinteistöön. Yläkoulun pihajärjestelyihin ja perustusten kuivatukseen mm. sadevesiviemärien ja salaojien kunnostukseen on talousarvion investointi osaan varattu määräraha. Varattu määräraha ei kuitenkaan riitä nyt uusiin ilmenneisiin korjauskohtiin. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 69 Kjoht: Khall: Kvalt 28 Kvalt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa yläkoulun korjausinvestointeihin kohtaan 9710 rakennukset, Yläkoulu. Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KURKIHYPPYLÄNTIEN PERUSKORJAUKSEEN. Tekn.ltk 56 Vuoden 2012 kesällä on tarkoitus tehdä Kurkihyppyläntien peruskorjaus. Tarkoituksena on tehdä massanvaihdot, kuivatusjärjestelmät ja rakennekerrokset paaluvälille m liittymineen. Tien päällyste Ab 16/120 on tarkoitus tehdä kesällä Kurkihyppyläntien peruskorjauksesta on pyydetty (Kello 14.00) välisenä aikana kokonaisurakkatarjous kahdeltatoista urakoitsijalta. Lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa. Tarjouksessa tuli esittää tarjoushinta kokonaishintana hankkeesta tehtyjen suunnitelma asiakirjojen mukaisesti siten, että koko urakan tulee olla valmiina viimeistely ja siistimistöineen mennessä. Urakoitsijan valintaperuste on halvin tarjoushinta. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin perjantaina kello Avaustilaisuudessa oli läsnä Panu Leinonen, Toni Juuti ja Keijo Kotavuopio. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista edullisin oli Napapiirin Kuljetus oy:n tarjous kokonaishinnaltaan (alv. 0 %). Tekninen lautakunta on siirtänyt määrärahoja kustannuspaikasta pyhän kaavatiet sisällä, tunnisteesta Kairoksen alikulku, tunnisteeseen kirkonkylän kaavatiet sekä investointien kustannuspaikasta pyhän kaavatiet sisältä tunnisteeseen kirkonkylän kaavatiet. Siirtojen jälkeen on Kurkihyppyläntien peruskorjaukseen vuonna 2012 käytettävissä Kurkihyppyläntien peruskorjaus maksanee mahdollisine lisätöineen vuonna Urakassa tehdään kadun rakentaminen liittymineen sekä sadevesiviemärit ja salaojitus.

16 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Rakennusmestari: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kurkihyppyläntien peruskorjaukseen lisämäärärahaa Kirkonkylän kaavatiet ja rakenteet kohtaan 9720, tunnisteeseen 1300 Kirkonkylän kaavatiet. Tekn.ltk: Khall 70 Kjoht: Khall: Kvalt 29 Kvalt: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN Khall 71 Kunnanhallitus on päättänyt elinkeinojen kehittämistoiminnan uusista hankkeista vuodelle 2012 seuraavasti: Kokous Hanke Omarahoitus 2012 ( ) Arjen turvaa 1448, Leader kuntarahoitusosuuden tarkistaminen Pelkosenniemen kylät 8055, Kulttuuriperiferia tarkentuu yht ,04 Arjen turvaa - ja Pelkosenniemen kylät hankkeille on myönnetty rahoitus, ja ne ovat käynnistyneet. Kulttuuriperiferia - hankehakemus on jätetty Lapin liittoon, ja hakemuksen käsittelyn ja ratkaisun yhteydessä tarkentuu hankkeen rahoitusosuudet ja kokonaisbudjetti. Kunnan omarahoitusosuudeksi on arvioitu euroa vuodelle Talousarviossa 2012 elinkeinojen kehittämistoimintaan on budjetoitu yhteensä , josta on sidottu euroa, varaus uusille hankkeille on euroa. Jo käynnistyneiden ja haettavien hankkeiden toteuttamisen mahdollistamisen vuoksi on tarpeen hyväksyä lisämääräraha euroa elinkeinojen kehittämistoiminnan varauksiin uusia hankkeita varten. Kunnanhallituksen hankepäätösten ja lisämäärärahan jälkeen elinkeinojen kehittämistoimintaan on varattu yhteensä euroa. Kjoht: Khall: Kvalt 30 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan hyväksymisen elinkeinojen kehittämistoiminnan varauksiin uusille hankkeille. Hyväksyttiin yksimeilisesti.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Khall 75 Hallintosäännön 85 mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutetut ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen: 1. Marko Poikela ym. Savuton kunta aloite Toimenpiteet, joihin valtuustoaloitteiden johdosta on ryhdytty: Kunnanhallitus on kokouksessaan pyytänyt yhteistoimintaelimeltä lausunnon aloitteeseen sekä esityksen työryhmän kokoonpanoksi. YT-ryhmä on kokouksessaan puoltanut hanketta ja esittänyt työryhmän kokoonpanoksi: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, palkka-asiamies, työsuojelupäällikkö ja valtuutetut, luottamusmiehet henkilöstön edustajina sekä työterveyshuollon edustaja. Kunnanhallitus on vahvistanut kokoonpanon kokouksessaan Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja Seuraava kokous pidetään Työryhmä on toteuttanut savutonta työpaikkaa aloitteessa viitatun STM:n 9-kohtaisen ohjeen mukaisesti. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. henkilöstön tukeminen tupakoinnin lopettamisessa, tupakointitilojen remontointi ja tupakointipaikkojen uudelleen sijoittelu. Toimenpiteet on toteutettu vaiheittain. Tiedotus on hoidettu osastonjohtajien kautta. Työryhmän seuraavassa kokouksessa käydään läpi viimeinen tilannekatsaus, päätetään henkilökunnan tupakoinnin lopettamisen tukemisen jatkosta sekä esitetään kunnanhallitukselle savuttomaksi työpaikaksi julistautumisen päivää. Kjoht: Khall: Kvalt 31 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

19 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2011 Hall 22 Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastuskertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 1. Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät kuntayhtymän talousarvion siten, että pienensivät omissa talousarvioissaan maksuosuuksiaan yhteensä eurolla, olettaen, että se riittää kuntayhtymän menoihin. Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet olivat Pelkosenniemellä e ja Savukosken e. Pelkosenniemen osuudeksi muodostui ,13 e ( ,18 e v. 2010) ja Savukosken ,26 e ( ,62 e v.2010). Kummankin jäsenkunnan maksuosuus siis kasvoi edellisvuodesta ja Savukosken osuus ylittyi 4 490,26 e (0,26 %). Toimintakulut ylittivät arvioidun ,69 eurolla ja kasvoivat edellisvuodesta ,16 euroa. Suurin vaikutus oli vuode-

20 Kunnanvaltuusto osaston kuormituksen kasvulla 10 % arvioitua suuremmaksi. Käyttöaste oli 94,3 %, kun se arvioitiin 86 %:ksi. Tämä vaati henkilökunnan lisäystä lähes yhden hoitajan työpanoksen verran. Hoitovuorokausia oli 830 enemmän kuin edellisvuonna. Peruskorjauksen valmistuttua voitiin kuitenkin ottaa erikoissairaanhoidon potilaat nopeammin hoitoon omaan terveyskeskukseen. Lisäksi alkuvuonna pitkäaikaishoidossa oli tavallista enemmän potilaita, koska jäsenkuntien palvelutalojen laajennukset eivät olleet vielä käytettävissä. Vuodeosaston tulojakin kertyi edellä mainituista syistä ,63 e arvioitua enemmän. Vuodeosaston käyttöaste oli siis 94,3 % (v. 2010, 84,9 %). Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen vuodeosastohoidon käyttösuhde oli nyt Pelkosenniemi 46,8 %, Savukoski 53,2 %. Jäsenkunnan hoitopäivän hinnaksi muodostui 169,93 euroa (v. 2010, 166,49 e). Avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta, vaikka tavoite toteutui vain 90 %:sti. Oman toiminnan käynneiksi arvioitiin ja niitä kertyi Käyntitavoitteet alittuivat sairaanhoitajien vastaanottotoiminnassa, hammashuollossa ja kuntoutuksessa. Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen avopalvelujen käyttösuhde oli edellisvuoden tasoinen, Pelkosenniemi 47,3 %, Savukoski 52,7 %. Jäsenkunnan avohoitokäynnin hinnaksi muodostui 79,50 euroa (v.2010, 74,95 e). Syksyllä 2010 aloitettuun terveyskeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen oli varattu talousarviovuodelle euroa investointeihin. Vuodeosasto pääsi muuttamaan takaisin vuokratiloista omiin tiloihinsa maaliskuussa. Rakennustöiden kustannukset olivat ,14 euroa, määrärahaa hankkeelle oli varattu kaikkiaan e. Ylitys, ,14 e, hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa, koska se aiheutui lisätöistä, joita ei suunnittelussa ollut voitu huomioida. Lapin aluehallintoviraston hankkeeseen myöntämä enintään euron valtionosuus maksetaan aikaisintaan vuonna 2012 ja on huomioitu täysimääräisenä tilinpäätöksessä. Pääterveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen rahoitukseen käytettiin tarkoitusta varten myönnettyä jäsenkuntien takaamaa euron lainaa. Eläinlääkärille saneerattiin uudet toimitilat Kiinteistö Oy Sau- Herrasta ostettuun huoneistoon. Investointiin oli varattu e, mutta muutostyön kustannukset ylittivät arvion ,30 e.

21 Kunnanvaltuusto Ylitys hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa, koska sen todettiin aiheutuneen tarpeellisiksi katsotuista toimenpiteistä. Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös: Hallitus 1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Hall 51 Toimistonhoitaja: Hallitus hyväksyi kuntayhtymän tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja on antanut jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilintarkastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoidetun lain ja jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen ja talousarvion mukaisesti. Hallitus on todennut toimintakertomuksessa, että sen keskuudestaan valitsemat sisäiset valvojat eivät ole antaneet raporttiaan hallitukselle kuluneena vuonna. Riskien arviointia on aiheellista laajentaa erityyppisten riskien osalle. Varastovalvonnan tarpeellisuus on aiheellista selvittää. Muilta osin kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kuntalain tarkoittamalla

22 Kunnanvaltuusto tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunta kokoontui ja sen arviointikertomus on oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. Ehdotus: Jl. Päätös: Hallitus merkitsee vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. Hallitus merkitsi vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. Eija Hietala saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä, klo Ääniluettelo muutettiin siten, että Pelkosenniemen kunnan edustajilla on kullakin 3 ääntä. Khall 77 Liitteenä nro 3 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja esittänyt jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. Kjoht: Khall: Kvalt 32 Kvalt: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Liitteenä nro 2 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja.

23 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA LISÄMÄÄRÄRAHA Hall 52 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Suunnitelman investointiosassa varattiin euron määräraha hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen. Samassa kokouksessa 81 hallitus päätti pyytää tarjoukset Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimisesta ja uusia katon mahdollisimman pian hallitus hyväksyi tarjouskilpailun jälkeen Etelä-Lapin Rakennus Oy:n urakkatarjouksen, jonka veroton hinta on e. Työn suoritusajaksi hyväksyttiin huhtikuu Urakkahinnan lisäksi kustannuksia syntynee mm. valvonnasta. Vesikaton uusimiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Koska hammashuollon potilasohjelmien uusiminen ei ole vielä tänä vuonna tarkoituksenmukaista markkinoilla olevien ohjelmien keskeneräisyyden vuoksi, voitaneen kyseinen määräraha käyttää kattoremonttiin. Kuntayhtymän talousarvio on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova investointien nettosumman osalta. Hallintosäännön mukaan määrärahojen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. siirtää hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen vuodelle 2012 varatun määrärahan, euroa, käytettäväksi Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimiseen ja 2. esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että ne myöntävät euron lisämäärärahan em. tarkoitukseen. Päätös: Hallitus 1. siirsi hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen vuodelle 2012 varatun määrärahan, euroa, käytettäväksi Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimiseen ja

24 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että ne myöntävät euron lisämäärärahan em. tarkoitukseen. Khall 78 Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy kuntayhtymän hallituksen päätösesityksen ja esittää lisämäärärahan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Khall: Keskustelun aikana Pekka Nyman esitti, että kohdassa 2. myönnetään euron lisämääräraha. Hannu Oikarinen ja Marko Poikela kannattivat Pekka Nymanin tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Pekka Nyman EI Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 1 ääni (Suokanerva) EI 5 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Poikela, Tervo) Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli Pekka Nymanin esitys. Kvalt 33 Kvalt:

25 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 KIINTEISTÖJEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITYS Khall 81 Liitteenä nro 4 Arviokirja Malila , arviokirja Ahjo ja kauppahinta tilasto. Maapoliittinen työryhmä linjasi kokouksessaan että kunta määrittää myyntihinnat ns. rantabaarin ja Aapajärven koulun tonteille, koska niistä on tullut kyselyjä ostotarjouksen tekemiseksi. Pelkosenniemen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt arviokirjat kiinteistöistä Malila pinta ala 0,3170 ha, tunnetaan nimeltään Rantabaarin tontti ja kiinteistöstä Ahjo pinta-ala 3,18 ha, tunnetaan nimeltään Aapajärven koulun tontti. Kjoht: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilojen myyntihinnaksi arviokirjojen mukaisesti: 1. Malila pinta ala 0,3170 ha, myyntihinta Ahjo pinta-ala 3,18 ha, myyntihinta Tilojen mahdollinen myynti tehdään hallintosäännön mukaisilla periaatteilla. Khall: Kunnanjohtaja lisäsi esityksen kohtaan 1.: sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien arvo. Keskustelun aikana Pekka Nyman esitti kohtaan 1. että myyntihinta määritellään korttelille 38, tontille 1, pois lukien kaavan virkistysalue rannassa sekä kadulle varattu alue. Esitys raukesi kannattamattomana. Kvalt 34 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Liitteenä nro 3 Arviokirja Malila , arviokirja Ahjo ja kauppahinta tilasto.

26 Kunnanvaltuusto Kvalt: Puheenjohtaja esitti, että kohta 1 ja 2 käsitellään erikseen. Hyväksyttiin menettelytapa yksimielisesti. Pekka Nyman esitti kohtaan 1. että myyntihinta määritellään korttelille 38, tontille 1, pois lukien kaavan virkistysalue rannassa sekä kadulle varattu alue. Kauppa ei sisällä virkistysaluetta eikä katualuetta. Hinnaksi Nyman esitti euroa. Hannu Oikarinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Nyman-Oikarisen esitys EI. Äänestystulos jakautui seuraavasti: JAA 5 (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) EI 6 (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A.) Puheenjohtaja totesi, että Nymanin esitys kohdasta 1. on tullut valtuuston päätökseksi. Pekka Nyman esitti kohtaan 2. lisättäväksi uuden sähköliittymän tämän päivän arvon. Esitys raukesi kannattamattoman. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys kohdasta 2. on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 5/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 22.05.2008 kello 16.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot