PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 15/2011) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 23 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ahti Isojärvi esitti Heikki Honkasta. Milja Pyhäjärvi esitti Eija Hietalaa. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt 24 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53 :ssä tarkoitetulla tavalla, Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmistel-

2 Kunnanvaltuusto tu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kvalt: Kunnanhallitus esittää kunnanhallituksen kokouksen Kiinteistöjen myyntihinnan määritys kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Jari Tervo esitti, että kunnanhallituksen esittämä lisäasia otetaan valtuuston käsiteltäväksi. Milja Pyhäjärvi kannatti esitystä. Pekka Nyman esitti, että asiaa ei oteta valtuuston käsiteltäväksi. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin asiaksi 34 Kiinteistöjen myyntihinnan määritys.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET Khall 65 Pelkosenniemen kunnassa on hyväksytty uusi hallintosääntö Hallintosääntö on tullut voimaan Hallintosäännössä on yhdistetty vanha hallintosääntö ja lukuisia johto- ja muita sääntöjä. Vuosien saatossa on tullut tarve eri syistä jonkin verran päivittää voimassaolevaa hallintosääntöä. Eri vaiheissa on yksittäisillä päätöksillä hallintosääntöä muutettu. Kunnanvaltuusto on vuoden 2012 talousarviossa hyväksynyt, että vuoden 2012 aikana saatetaan loppuun hallintosäännön muutostyö. Vuosien varrella syntyneiden muutostarpeiden perusteella hallintosäännön päivitystä on valmisteltu virkamiestyönä johtoryhmässä. Hallintosääntöön on tehty tiettyjä ns. indeksikorotuksia euromääriin ja merkittävä periaatteellinen muutos mm. lautakuntien jäsenmäärien palauttamisessa entiseen seitsemään henkilöön. Henkilöstön virkasuhteeseen rekrytoinnissa on tehty oikeuskäytännön edellyttämä muutos. Hankintarajoissa on otettu valmistelussa huomioon hankintalainsäädännön rajoissa tapahtuneet muutokset. Muutoin nykytila luottamusmiestoimielinten lukumäärässä ja toimenkuvissa on katsottu saatujen kokemusten perusteella hyväksi säilyttää sellaisena kuin kuluneina vuosina tehtyjen muutosten perusteella toimivaltuudet ja tehtävät ovat muotoutuneet. Teknisen osaston ja lautakunnan kohdalla on jo tehty valmistelun ja esittelijätoimen kohdalla eriyttäminen viranomais- ja muiden asioiden osalta ao. virkamiehille. Tämä on saatujen kokemusten perusteella selkiyttänyt toimintoja ja on toimiva ratkaisu, eikä ole nähty tarpeelliseksi tehdä tältä osin uusia hallinnollisia muutoksia. Vastaavasti on asioiden käsittelyn toimiva delegointijärjestelmä ja nykyiset ratkaisuvallan määrittelyt virkatehtävissä ja viranomaisratkaisuissa nähty toimiviksi ja joustaviksi. Hallintosäännön muutoksien käsittelyä ja päätöksentekoa varten järjestettiin valmistelua koskeva valtuustoseminaari , jossa hallintosääntö käytiin yksityiskohtaisesti läpi ja valtuutettujen yhdenmukaisten muutosesitysten perusteella hallintosääntöluonnosta tarvittaessa tarkistettiin. Uusi päivitetty hallintosääntö on luontevaa saattaa voimaan uuden valtuustokauden alkaessa

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Liitteenä nro 1 hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen (kursivoituna). Kjoht: Khall: Kunnanhallitus esittää valtuustolle oheisen uuden päivitetyn hallintosäännön hyväksymistä ja saattamista voimaan lukien. Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmän ja valtuustoseminaarin käsittelemä hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen käsitellään kohta kohdalta. Pekka Nyman esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana. Hallintosääntöpohjaesitykseen tehtiin käsittelyn aikana seuraavat muutosesitykset: 11 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Pohjaesitys: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: -kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla -muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa puheoikeudelle. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Marko Poikela esitti Jari Tervon kannattamana, että 11 sisältö on:

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä osastonjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa, joilla on puheoikeus ko. asiassa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hannu Oikarinen esitti Pekka Nymanin kannattamana, että 11 sisältö on: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: -kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla -muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi ensiksi Oikarinen JAA, Poikela EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 4 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Suokanerva) EI 2 ääntä (Poikela, Tervo) Hyväksyttiin yksimielisesti sitten äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Oikarinen EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 2 ääntä (Poikela, Tervo) EI 4 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Suokanerva)

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Puheenjohtaja totesi, että Oikarisen esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 31 Palkkion maksaminen Kunnanjohtaja lisäsi pohjaesitykseensä: ja ansionmenetysten korvaus kohtuullisen ajan kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 54 Kunnan organisaatio Kunnanjohtaja lisäsi pohjaesitykseensä: [Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa on yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) valtuutettua tai varavaltuutettua. On suositeltavaa, että lautakuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä. 56 Toimielinten yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta sekä 76 Viranhaltijan muu ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa 56 kohdan 8) yli 2kk mittaisen virkavapaan/työloman myöntämisestä alaiselleen viran/toimenhaltijalle sekä 76 kohdan 3) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden tai työloman enintään 2 kuukauden ajaksi kolmen (3) vuoden aikana, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä. Yli kahden kuukauden virkavapauden tai työloman myöntämisestä alaiselleen viran-/toimenhaltijalle päättää toimielin 56 mukaisesti. 57 Kunnanhallitus Pekka Nyman esitti siirrettäväksi kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallan kohdat 6, 7, 8, 9, 14 ja 20: 6) Vastaa kunnan omasta toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta 7) Kunnan päätäntävaltaan kuuluvista poikkeamisluvista ja poikkeamisluvista annettavista lausunnoista päättäminen 8) Päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 9) MRL 128 :n ja 38 :n mukaisten toimenpiderajoitusten määrääminen 14 ) Suunnittelutarveratkaisusta päättäminen (MRL 16 ja 137 ) 20) Sitovan tonttijaon hyväksyminen (MRL 78-82) Esitys raukesi kannattamattomana. 58 Kunnanjohtaja Hannu Oikarinen esitti Hanne Suokanervan kannattamana, että kohta 7) Osastonjohtajien toimenkuvista päättäminen poistetaan kunnanjohtajan ratkaisuvallasta. 61 Sivistysosasto Marko Poikela esitti Pekka Nymanin kannattamana, että kohta 22) valitsee sivistysosaston määräaikaiset viran- ja toimenhaltijat poistetaan rehtori-sivistystoimenjohtajan ratkaisuvallasta. 63 Tekninen osasto Pohjaesitys: Rakennustarkastajan ratkaisuvalta 2) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen Pekka Nyman esitti Eija Hietalan kannattamana, että kohdat 2) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista ja 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen rakennustarkastajan ratkaisuvallasta siirretään teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Nyman EI.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 25 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä JAA 1 ääni (Tervo) EI 5 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Poikela, Suokanerva) Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut Nymanin esitys. Muilta osin hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19:05 19:20. Kvalt 25 Kvalt: Liitteenä nro 1 hallintosääntö ehdotettuine muutoksineen (kursivoituna). Puheenjohtaja esitti, että asia käsitellään sivu sivulta. Menettely hyväksyttiin yksimielisesti hyväksyttiin yksimielisesti. Hanne Suokanerva saapui klo 17: Läsnäolo toimielinten kokouksissa Marko Poikela esitti Jari Tervon kannattamana, että 11 sisältö on: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä osastonjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla ja kunnanjohtajalla Toimielin tai esittelijä voi kutsua valmistelijan, lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa, joilla on puheoikeus ko. asiassa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tapauskohtaisesta läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yk-

9 Kunnanvaltuusto simielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Poikelan esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 6 ääntä (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A.) EI 5 ääntä (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 57 Kunnanhallitus Pekka Nyman esitti siirrettäväksi kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallan kohdat 6, 7, 8, 9, 14 ja 20: 6) Vastaa kunnan omasta toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta 7) Kunnan päätäntävaltaan kuuluvista poikkeamisluvista ja poikkeamisluvista annettavista lausunnoista päättäminen 8) Päättää muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä 9) MRL 128 :n ja 38 :n mukaisten toimenpiderajoitusten määrääminen 14 ) Suunnittelutarveratkaisusta päättäminen (MRL 16 ja 137 ) 20) Sitovan tonttijaon hyväksyminen (MRL 78-82) Esitys raukesi kannattamattomana hyväksyttiin yksimielisesti. 63 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Hannu Oikarinen esitti kohtaa 21) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista muutettavan 21) Päättää yli 500 k-m² rakennusluvista. Jari Tervo kannatti esitystä. Puheenjohtaja esitti neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 17:35 18:00.

10 Kunnanvaltuusto Hannu Oikarinen uudisti esityksensä: kohtaa 21) Päättää rakennus-, toimenpide- ja purkuluvista muutettavan 21) Päättää yli 500 k-m² rakennusluvista. Jari Tervo kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 0 ääntä EI 11 ääntä (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A., Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Oikarisen esitys. Hannu Oikarinen esitti, että 63 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta kohta 22) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen poistetaan teknisen lautakunnan ratkaisuvallasta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä äänet jakautuivat JAA 2 ääntä (Nyman, Suokanerva) EI 9 ääntä (Hietala, Oikarinen H., Tervo H., Oikarinen A., Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) Äänestysluettelo liitteenä nro Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Oikarisen esitys. 63 Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Hyväksyttiin yksimielisesti, että rakennustarkastajan ratkaisuvaltaan sisältyvät 2) Päättää alle 500 krm2 rakennusluvista sekä toimenpide- ja purkuluvista ja 6) MRL 164 :n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä päättäminen hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanvaltuusto Samalla valtuusto vahvistaa valtuutettujen lukumääräksi 15 valtuutettua.

12 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 26 RAVINTOHUOLLON HENKILÖKUNNAN NIMIKEMUUTOKSET SEKÄ PALKKAHINNOITTELUKOHDAN TARKISTUS Sos. ltk. 43 Sos. siht. Pelkosenniemen sosiaalitoimen alaisuudessa toimivan ravintohuollon henkilöstön nimikkeitä ei vielä ole muutettu vastaamaan nykyisin käytössä olevia nimikkeitä. Nimikemuutos on osa sosiaalitoimen vuoden 2012 talousarvion toimintatavoitteita. Nimikemuutoksen ohella tulee tarkastaa palkkahinnoittelukohta sekä tehtäväkohtaiset palkat. Lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, että 1. Pelkosenniemen ravintohuollosta lakkautetaan kaksi (2) keittäjän tointa, jossa ovat työskennelleet Seija Hannuniemi ja Sirpa Keto-tokoi ja yksi (1) keittiöapulaisen toimi, jossa on työskennellyt Anita Salmela. 2. Pelkosenniemen ravintohuoltoon perustetaan alkaen yksi (1) kokin toimi, jossa toimii Seija Hannuniemi ja kaksi (2) ravitsemistyöntekijän tointa, jossa toimivat Sirpa Keto-tokoi ja Anita Salmela 3. Kokin toimen osalta palkkahinnoittelukohtana säilyy nykyinen 06RUO05A piirissä (peruspalkka lukien 1759,07 /kk). 4. Ravitsemistyöntekijöiden osalta palkkahinnoittelukohta muutetaan tehtäväkuvaan soveltuvasti alkaen kohtaan 06RUO05B ( /kk) Sos. ltk. Khall 66 Kjoht: Khall: Kvalt 26 Kvalt: Esitys hyväksyttiin kaikilta kohdiltaan. Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätösesityksen.

13 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 27 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KUNNANVIRASTON KORJAUKSIIN Tekn.ltk 51 Tekninen toimisto teetätti maaliskuussa 2012 työterveyslaitokselta sisäilmasto selvityksen Pelkosenniemen kunnanviraston kiinteistöstä. Selvityksessä ilmeni korjattavia kohteita mm. yläpohjarakenteissa, sisäverhouslevyissä, liittymärakenteissa, ilmanvaihtokanavan eristeissä ja ilmastoinnissa. Kesällä 2012 on tarkoitus pääosin omana työnä kunnostaa esitetyt kohteet. Kunnanviraston ilmastointi on puhdistettu ja tasapainotettu tammikuussa Työterveyslaitoksen raportissa ja tammikuussa 2012 tehdyssä kiinteistön energiaselvityksessä suositellaan kokonaisvaltaisen koneellisen ilmanvaihdon suunnittelun aloittamista ja toteuttamista. Nämä mahdolliset työt siirretään suunnitteluvuosien investointeihin. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 68 Kjoht: Khall: Kvalt 27 Kvalt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa kunnanviraston korjausinvestointeihin kohtaan 9710 rakennukset, kunnanvirasto. Heikki Tervo palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

14 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 28 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YLÄKOULUN KORJAUKSIIN Tekn.ltk 52 Tekninen toimisto teetti maaliskuussa 2012 työterveyslaitokselta sisäilmasto selvityksen Pelkosenniemen yläkoulun kiinteistöstä. Selvityksessä ilmeni korjattavia kohteita mm. yläpohjarakenteissa, sisäverhouslevyissä, liittymärakenteissa, ilmanvaihtokanavan eristeissä ja ilmastoinnissa. Kesällä 2012 on tarkoitus pääosin omana työnä kunnostaa esitetyt kohteet ja tilata ilmastoinnin puhdistus sekä tasapainoitus yläkoulun kiinteistöön. Yläkoulun pihajärjestelyihin ja perustusten kuivatukseen mm. sadevesiviemärien ja salaojien kunnostukseen on talousarvion investointi osaan varattu määräraha. Varattu määräraha ei kuitenkaan riitä nyt uusiin ilmenneisiin korjauskohtiin. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 69 Kjoht: Khall: Kvalt 28 Kvalt: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa yläkoulun korjausinvestointeihin kohtaan 9710 rakennukset, Yläkoulu. Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

15 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KURKIHYPPYLÄNTIEN PERUSKORJAUKSEEN. Tekn.ltk 56 Vuoden 2012 kesällä on tarkoitus tehdä Kurkihyppyläntien peruskorjaus. Tarkoituksena on tehdä massanvaihdot, kuivatusjärjestelmät ja rakennekerrokset paaluvälille m liittymineen. Tien päällyste Ab 16/120 on tarkoitus tehdä kesällä Kurkihyppyläntien peruskorjauksesta on pyydetty (Kello 14.00) välisenä aikana kokonaisurakkatarjous kahdeltatoista urakoitsijalta. Lisäksi tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa. Tarjouksessa tuli esittää tarjoushinta kokonaishintana hankkeesta tehtyjen suunnitelma asiakirjojen mukaisesti siten, että koko urakan tulee olla valmiina viimeistely ja siistimistöineen mennessä. Urakoitsijan valintaperuste on halvin tarjoushinta. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin perjantaina kello Avaustilaisuudessa oli läsnä Panu Leinonen, Toni Juuti ja Keijo Kotavuopio. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista edullisin oli Napapiirin Kuljetus oy:n tarjous kokonaishinnaltaan (alv. 0 %). Tekninen lautakunta on siirtänyt määrärahoja kustannuspaikasta pyhän kaavatiet sisällä, tunnisteesta Kairoksen alikulku, tunnisteeseen kirkonkylän kaavatiet sekä investointien kustannuspaikasta pyhän kaavatiet sisältä tunnisteeseen kirkonkylän kaavatiet. Siirtojen jälkeen on Kurkihyppyläntien peruskorjaukseen vuonna 2012 käytettävissä Kurkihyppyläntien peruskorjaus maksanee mahdollisine lisätöineen vuonna Urakassa tehdään kadun rakentaminen liittymineen sekä sadevesiviemärit ja salaojitus.

16 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 29 Rakennusmestari: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kurkihyppyläntien peruskorjaukseen lisämäärärahaa Kirkonkylän kaavatiet ja rakenteet kohtaan 9720, tunnisteeseen 1300 Kirkonkylän kaavatiet. Tekn.ltk: Khall 70 Kjoht: Khall: Kvalt 29 Kvalt: Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 30 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISTOIMINTAAN Khall 71 Kunnanhallitus on päättänyt elinkeinojen kehittämistoiminnan uusista hankkeista vuodelle 2012 seuraavasti: Kokous Hanke Omarahoitus 2012 ( ) Arjen turvaa 1448, Leader kuntarahoitusosuuden tarkistaminen Pelkosenniemen kylät 8055, Kulttuuriperiferia tarkentuu yht ,04 Arjen turvaa - ja Pelkosenniemen kylät hankkeille on myönnetty rahoitus, ja ne ovat käynnistyneet. Kulttuuriperiferia - hankehakemus on jätetty Lapin liittoon, ja hakemuksen käsittelyn ja ratkaisun yhteydessä tarkentuu hankkeen rahoitusosuudet ja kokonaisbudjetti. Kunnan omarahoitusosuudeksi on arvioitu euroa vuodelle Talousarviossa 2012 elinkeinojen kehittämistoimintaan on budjetoitu yhteensä , josta on sidottu euroa, varaus uusille hankkeille on euroa. Jo käynnistyneiden ja haettavien hankkeiden toteuttamisen mahdollistamisen vuoksi on tarpeen hyväksyä lisämääräraha euroa elinkeinojen kehittämistoiminnan varauksiin uusia hankkeita varten. Kunnanhallituksen hankepäätösten ja lisämäärärahan jälkeen elinkeinojen kehittämistoimintaan on varattu yhteensä euroa. Kjoht: Khall: Kvalt 30 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle euron lisämäärärahan hyväksymisen elinkeinojen kehittämistoiminnan varauksiin uusille hankkeille. Hyväksyttiin yksimeilisesti.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 31 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Khall 75 Hallintosäännön 85 mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuutetut ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen: 1. Marko Poikela ym. Savuton kunta aloite Toimenpiteet, joihin valtuustoaloitteiden johdosta on ryhdytty: Kunnanhallitus on kokouksessaan pyytänyt yhteistoimintaelimeltä lausunnon aloitteeseen sekä esityksen työryhmän kokoonpanoksi. YT-ryhmä on kokouksessaan puoltanut hanketta ja esittänyt työryhmän kokoonpanoksi: kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, palkka-asiamies, työsuojelupäällikkö ja valtuutetut, luottamusmiehet henkilöstön edustajina sekä työterveyshuollon edustaja. Kunnanhallitus on vahvistanut kokoonpanon kokouksessaan Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja Seuraava kokous pidetään Työryhmä on toteuttanut savutonta työpaikkaa aloitteessa viitatun STM:n 9-kohtaisen ohjeen mukaisesti. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. henkilöstön tukeminen tupakoinnin lopettamisessa, tupakointitilojen remontointi ja tupakointipaikkojen uudelleen sijoittelu. Toimenpiteet on toteutettu vaiheittain. Tiedotus on hoidettu osastonjohtajien kautta. Työryhmän seuraavassa kokouksessa käydään läpi viimeinen tilannekatsaus, päätetään henkilökunnan tupakoinnin lopettamisen tukemisen jatkosta sekä esitetään kunnanhallitukselle savuttomaksi työpaikaksi julistautumisen päivää. Kjoht: Khall: Kvalt 31 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

19 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 32 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2011 Hall 22 Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastuskertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 1. Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät kuntayhtymän talousarvion siten, että pienensivät omissa talousarvioissaan maksuosuuksiaan yhteensä eurolla, olettaen, että se riittää kuntayhtymän menoihin. Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet olivat Pelkosenniemellä e ja Savukosken e. Pelkosenniemen osuudeksi muodostui ,13 e ( ,18 e v. 2010) ja Savukosken ,26 e ( ,62 e v.2010). Kummankin jäsenkunnan maksuosuus siis kasvoi edellisvuodesta ja Savukosken osuus ylittyi 4 490,26 e (0,26 %). Toimintakulut ylittivät arvioidun ,69 eurolla ja kasvoivat edellisvuodesta ,16 euroa. Suurin vaikutus oli vuode-

20 Kunnanvaltuusto osaston kuormituksen kasvulla 10 % arvioitua suuremmaksi. Käyttöaste oli 94,3 %, kun se arvioitiin 86 %:ksi. Tämä vaati henkilökunnan lisäystä lähes yhden hoitajan työpanoksen verran. Hoitovuorokausia oli 830 enemmän kuin edellisvuonna. Peruskorjauksen valmistuttua voitiin kuitenkin ottaa erikoissairaanhoidon potilaat nopeammin hoitoon omaan terveyskeskukseen. Lisäksi alkuvuonna pitkäaikaishoidossa oli tavallista enemmän potilaita, koska jäsenkuntien palvelutalojen laajennukset eivät olleet vielä käytettävissä. Vuodeosaston tulojakin kertyi edellä mainituista syistä ,63 e arvioitua enemmän. Vuodeosaston käyttöaste oli siis 94,3 % (v. 2010, 84,9 %). Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen vuodeosastohoidon käyttösuhde oli nyt Pelkosenniemi 46,8 %, Savukoski 53,2 %. Jäsenkunnan hoitopäivän hinnaksi muodostui 169,93 euroa (v. 2010, 166,49 e). Avohoidon käyntimäärät lisääntyivät edellisvuodesta, vaikka tavoite toteutui vain 90 %:sti. Oman toiminnan käynneiksi arvioitiin ja niitä kertyi Käyntitavoitteet alittuivat sairaanhoitajien vastaanottotoiminnassa, hammashuollossa ja kuntoutuksessa. Ostopalvelut huomioiden jäsenkuntien välinen avopalvelujen käyttösuhde oli edellisvuoden tasoinen, Pelkosenniemi 47,3 %, Savukoski 52,7 %. Jäsenkunnan avohoitokäynnin hinnaksi muodostui 79,50 euroa (v.2010, 74,95 e). Syksyllä 2010 aloitettuun terveyskeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen oli varattu talousarviovuodelle euroa investointeihin. Vuodeosasto pääsi muuttamaan takaisin vuokratiloista omiin tiloihinsa maaliskuussa. Rakennustöiden kustannukset olivat ,14 euroa, määrärahaa hankkeelle oli varattu kaikkiaan e. Ylitys, ,14 e, hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa, koska se aiheutui lisätöistä, joita ei suunnittelussa ollut voitu huomioida. Lapin aluehallintoviraston hankkeeseen myöntämä enintään euron valtionosuus maksetaan aikaisintaan vuonna 2012 ja on huomioitu täysimääräisenä tilinpäätöksessä. Pääterveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen rahoitukseen käytettiin tarkoitusta varten myönnettyä jäsenkuntien takaamaa euron lainaa. Eläinlääkärille saneerattiin uudet toimitilat Kiinteistö Oy Sau- Herrasta ostettuun huoneistoon. Investointiin oli varattu e, mutta muutostyön kustannukset ylittivät arvion ,30 e.

21 Kunnanvaltuusto Ylitys hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa, koska sen todettiin aiheutuneen tarpeellisiksi katsotuista toimenpiteistä. Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös: Hallitus 1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Hall 51 Toimistonhoitaja: Hallitus hyväksyi kuntayhtymän tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja on antanut jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilintarkastuskertomuksen, jossa toteaa kuntayhtymän hallintoa hoidetun lain ja jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen ja talousarvion mukaisesti. Hallitus on todennut toimintakertomuksessa, että sen keskuudestaan valitsemat sisäiset valvojat eivät ole antaneet raporttiaan hallitukselle kuluneena vuonna. Riskien arviointia on aiheellista laajentaa erityyppisten riskien osalle. Varastovalvonnan tarpeellisuus on aiheellista selvittää. Muilta osin kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kuntalain tarkoittamalla

22 Kunnanvaltuusto tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunta kokoontui ja sen arviointikertomus on oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. Ehdotus: Jl. Päätös: Hallitus merkitsee vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. Hallitus merkitsi vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. Eija Hietala saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä, klo Ääniluettelo muutettiin siten, että Pelkosenniemen kunnan edustajilla on kullakin 3 ääntä. Khall 77 Liitteenä nro 3 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja esittänyt jäsenkuntien valtuustoille, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. Kjoht: Khall: Kvalt 32 Kvalt: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Liitteenä nro 2 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja.

23 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA LISÄMÄÄRÄRAHA Hall 52 Kuntayhtymän hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle Suunnitelman investointiosassa varattiin euron määräraha hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen. Samassa kokouksessa 81 hallitus päätti pyytää tarjoukset Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimisesta ja uusia katon mahdollisimman pian hallitus hyväksyi tarjouskilpailun jälkeen Etelä-Lapin Rakennus Oy:n urakkatarjouksen, jonka veroton hinta on e. Työn suoritusajaksi hyväksyttiin huhtikuu Urakkahinnan lisäksi kustannuksia syntynee mm. valvonnasta. Vesikaton uusimiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Koska hammashuollon potilasohjelmien uusiminen ei ole vielä tänä vuonna tarkoituksenmukaista markkinoilla olevien ohjelmien keskeneräisyyden vuoksi, voitaneen kyseinen määräraha käyttää kattoremonttiin. Kuntayhtymän talousarvio on jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitova investointien nettosumman osalta. Hallintosäännön mukaan määrärahojen siirrosta hankkeiden välillä päättää yhtymähallitus. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. siirtää hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen vuodelle 2012 varatun määrärahan, euroa, käytettäväksi Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimiseen ja 2. esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että ne myöntävät euron lisämäärärahan em. tarkoitukseen. Päätös: Hallitus 1. siirsi hammashuollon potilasohjelman ja sen vaatimien tietojenkäsittelylaitteiden uusimiseen vuodelle 2012 varatun määrärahan, euroa, käytettäväksi Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven vesikaton uusimiseen ja

24 Kunnanvaltuusto Pelkosenniemen-Savukosken ktty hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että ne myöntävät euron lisämäärärahan em. tarkoitukseen. Khall 78 Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy kuntayhtymän hallituksen päätösesityksen ja esittää lisämäärärahan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Khall: Keskustelun aikana Pekka Nyman esitti, että kohdassa 2. myönnetään euron lisämääräraha. Hannu Oikarinen ja Marko Poikela kannattivat Pekka Nymanin tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestysmenettelyksi kunnanjohtaja JAA, Pekka Nyman EI Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 1 ääni (Suokanerva) EI 5 ääntä (Oikarinen, Nyman, Hietala, Poikela, Tervo) Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli Pekka Nymanin esitys. Kvalt 33 Kvalt:

25 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 KIINTEISTÖJEN MYYNTIHINNAN MÄÄRITYS Khall 81 Liitteenä nro 4 Arviokirja Malila , arviokirja Ahjo ja kauppahinta tilasto. Maapoliittinen työryhmä linjasi kokouksessaan että kunta määrittää myyntihinnat ns. rantabaarin ja Aapajärven koulun tonteille, koska niistä on tullut kyselyjä ostotarjouksen tekemiseksi. Pelkosenniemen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt arviokirjat kiinteistöistä Malila pinta ala 0,3170 ha, tunnetaan nimeltään Rantabaarin tontti ja kiinteistöstä Ahjo pinta-ala 3,18 ha, tunnetaan nimeltään Aapajärven koulun tontti. Kjoht: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilojen myyntihinnaksi arviokirjojen mukaisesti: 1. Malila pinta ala 0,3170 ha, myyntihinta Ahjo pinta-ala 3,18 ha, myyntihinta Tilojen mahdollinen myynti tehdään hallintosäännön mukaisilla periaatteilla. Khall: Kunnanjohtaja lisäsi esityksen kohtaan 1.: sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien arvo. Keskustelun aikana Pekka Nyman esitti kohtaan 1. että myyntihinta määritellään korttelille 38, tontille 1, pois lukien kaavan virkistysalue rannassa sekä kadulle varattu alue. Esitys raukesi kannattamattomana. Kvalt 34 Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Liitteenä nro 3 Arviokirja Malila , arviokirja Ahjo ja kauppahinta tilasto.

26 Kunnanvaltuusto Kvalt: Puheenjohtaja esitti, että kohta 1 ja 2 käsitellään erikseen. Hyväksyttiin menettelytapa yksimielisesti. Pekka Nyman esitti kohtaan 1. että myyntihinta määritellään korttelille 38, tontille 1, pois lukien kaavan virkistysalue rannassa sekä kadulle varattu alue. Kauppa ei sisällä virkistysaluetta eikä katualuetta. Hinnaksi Nyman esitti euroa. Hannu Oikarinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on tarpeen äänestää. Hyväksyttiin yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestys, jossa kunnanhallituksen esitys JAA, Nyman-Oikarisen esitys EI. Äänestystulos jakautui seuraavasti: JAA 5 (Honkanen, Isojärvi, Poikela, Pyhäjärvi, Tervo J.) EI 6 (Hietala, Nyman, Oikarinen H., Suokanerva, Tervo H., Oikarinen A.) Puheenjohtaja totesi, että Nymanin esitys kohdasta 1. on tullut valtuuston päätökseksi. Pekka Nyman esitti kohtaan 2. lisättäväksi uuden sähköliittymän tämän päivän arvon. Esitys raukesi kannattamattoman. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys kohdasta 2. on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu. Pyhäjärvi Milja. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 93 5/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.06.2009 kello 17.30 17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 19.06.2012 110

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 19.06.2012 110 Kunnanhallitus 19.06.2012 110 Kunnanhallitus 62, 63, 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 62 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 12/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 299 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2011 kello 16.00 16.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 100 5/2013 KOKOUSAIKA Perjantaina 28.6.2013 kello 14.11-15:50 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 11.06.2012 klo 18.26 19.59 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 44 76 45 76 46 76

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall Kunnanhallitus 311 13.11.2017 Kunnanvaltuusto 97 15.11.2017 PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE Khall 13.11.2017 311 Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 84 päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78 Kunnanvaltuusto 6.9.2012 78 Kunnanvaltuusto 35, 36, 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 35 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 121 7/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 16.00-16.15 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 160 No 7/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 14.12.2006 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen yläkoulu, ruokasali SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot