POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA

2

3 Pohjois-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Kainuun maakunta kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA JA LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Esiselvitys: Pohjois-Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistaminen POLVA

4 Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: A:42 ISBN ISSN Kannen kuvat: Oulun satama (Oulun Ilmakuva Oy) Oulun lentoasema (Sampo Kangastalo) Yhdistettyjen kuljetusten terminaali (Ouluseutu Yrityspalvelut)

5 3 Alkusanat Logistiikan merkitys yritysten kilpailutekijänä on korostunut voimakkaasti viime vuosina. Toimintojen aikajänteen nopeutuminen, lisääntyvä asiakaslähtöisyys, kansainvälistyminen ja verkostoituminen asettavat entistä enemmän vaatimuksia logistiikan toimivuudelle. Pohjois-Suomessa pitkistä etäisyyksistä, ohuista tavaravirroista ja kylmästä ilmanalasta johtuva haasteellinen toimintaympäristö asettaa logistiikalle omat lisähaasteensa. Alueen yritysten ja eri yhteistyöosapuolien tulisikin löytää tehokkaita keinoja takaamaan logistiikan ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyminen pohjoisimmassa Suomessa myös tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen logistiikkastrategia on osa Pohjois-Suomen strategiaa. Laadittu logistiikkastrategia on laadittu käynnistetyn POLVA (Pohjois-Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistaminen) - hankkeen yhteydessä. Strategia tulee toimimaan pohjana käynnistettäessä logistiikan kehittämisohjelmaa Pohjois-Suomen logistisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen toimeksiantajina ovat olleet Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot sekä Kainuun maakunta - kuntayhtymä. Sisäasianministeriö on myöntänyt hankkeelle aluekehitysrahaston rahoitusta. Työtä ohjannut ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana 5 kertaa. Ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Tuomo Palokangas, Pohjois-Pohjanmaan liitto, pj Hannu Heikkinen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto Voitto Tiensuu, Lapin liitto Bengt Jansson, Pohjanmaan Kauppakamari Jaakko Okkonen, Oulun Kauppakamari Timo Rautajoki, Lapin Kauppakamari Pentti Eskola, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Henrik Huhta, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Martti Kankaanranta, Länsi-Pohjan Yrittäjät Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät Kari Sorjonen, Kainuun Yrittäjät Insinööritoimisto Liidea Oy on toiminut hankkeen pääasiallisena toteuttajana. Liideassa työstä ovat vastanneet dipl.ins. Vesa Verronen ja dipl.ins. Tuomo Pöyskö. Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan logistiikkayksikkö toteutti hankkeen aikana Pohjois-Suomen yrityksille suunnatun laajan kyselytutkimuksen. Oulun yliopistossa työstä vastasivat logistiikan professori Jari Juga ja kauppat. maist. Jouni Juntunen. Kyselyn tulokset on raportoitu julkaisussa Pohjois- Suomen logistisen kilpailukyvyn vahvistaminen - Kyselytutkimus. Strategia on käsitelty Pohjois- Suomen neuvottelukunnassa lokakuussa Lokakuussa 2006 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LAPIN LIITTO KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN LIITTO

6 4 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT LÄHTÖKOHDAT Taustaa Pohjois -Suomi alueena Pohjois -Suomen elinkeinoelämä Logistiikan kehittäminen Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Yhteydet ja liikenneverkot Logistiikan solmukohdat Maantieliikenne Rautatieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Kansainväliset kuljetuskäytävät Logistiikan koulutus Barentsin alueen logistiikkaselvitysten tuloksia YRITYSTEN NÄKEMYKSET Työmenetelmät Logistiikan nykytila ja kehittämistarpeet Kuljetukset ja logistiikan solmukohdat Yhteydet ja infrastruktuuri Teknologian hyödyntäminen Palvelut Toiminnan tuet ja velvoitteet Yhteistyö ja vuorovaikutus Osaaminen SWOT Logistiikan kehittämisen painopisteet POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIA Logistiikan visio Strategiset päämäärät ja toimenpidekokonaisuudet Logistiikan osaaminen on korkeatasoista kaikkialla Pohjois -Suomessa Teknologiaa ja reaaliaikaista informaatiota hyödynnetään tehokkaasti Logistiikkapalvelut ovat kehittyneitä ja monipuolisia Solmukohtien väliset yhteydet ovat korkeatasoisia ja infrastruktuuri tukee logistiikan sujuvaa toimintaa Pohjois -Suomen asemaa kansainvälisessä logistiikassa vahvistetaan LOGISTIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpiteiden kuvaukset Kärkihankekokonaisuudet ja niiden toteutus Logistiikka- ja liikennefoorumin perustaminen sekä logistiikkakoordinaattorin palkkaaminen Logistiikan ammatillista koulutuksen kehittäminen ja alan vetovoimaisuuden parantaminen Yritysten logistiikkaosaamisen ja yhteistyön lisääminen Pohjois -Suomen tärkeimpien pääliikenneverkon kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi ja toteutus Kuljetus ja hankintayhteistyön kehittäminen Logistiikkakeskusten perustamistarpeiden ja toimintamallien selvittäminen Seuranta...39

7 5 Tiivistelmä Pohjois-Suomen logistiikkastrategiassa on tarkasteltu Pohjois-Suomen eli neljän pohjoisimman maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) logistiikan nykytilaa ja merkittävimpiä kehittämistarpeita. Tarpeiden pohjalta on rakennettu kehittämisstrategia, jonka kautta pyritään parantamaan Pohjois-Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Strategiatyössä huomioitiin muissa yhteyksissä logistiikan ja liikenneverkkojen kehittämistarpeista tehdyt selvitykset, tutkimukset sekä laaditut kehittämissuunnitelmat. Työn aikana kuultiin lisäksi laajasti elinkeinoelämän eri osapuolia. Kuulemiset on tehty laajan kyselyn ja kyselyä tarkentavien haastattelujen kautta. Lähtökohta-aineiston ja työn aikana kerätyn aineiston analyysin pohjalta todettiin, että Pohjois- Suomen logistiikan kehittämisessä tärkeimmät painopisteet ovat: Logistiikan osaamisen vahvistaminen Yhteyksien ja infrastruktuurin kehittäminen Logistiikan ohjauksen ja informaation kulun parantaminen Logistiikkapalvelujen kehittäminen ja eri tahojen välisen yhteistyön lisääminen Logistinen aseman nykyistä parempi hyödyntäminen Logistiikkastrategia rakennettiin vahvistamaan Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ja yritysten asemaa. Strategian vuoteen 2015 kohdistava logistiikan visio on: toimiva ja tehokas logistiikka mahdollistaa kilpailukykyisen yritystoiminnan Pohjois-Suomessa kompensoimalla tehokkaasti pitkät kuljetusetäisyydet ja ohuet tavaravirrat. Vision saavuttamiseksi asetettiin kunkin kehityksen kannalta tärkeän painopistealueen osalta tarkemmat strategiset tavoitteet. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan erilaisten kehittämistoimenpiteiden avulla. Esitetyt toimenpiteet perustuvat pääosin yrityskyselyssä ja haastatteluissa esiin nousseisiin tarpeisiin ja kehittämisajatuksiin. Työn loppuvaiheessa tärkeimmiksi ja kiireellisimmiksi katsotuista kehittämistoimenpiteistä muodostettiin viisi kärkihankekokonaisuutta kuvauksineen: logistiikka- ja liikennefoorumin perustaminen sekä logistiikkakoordinaattorin palkkaaminen, logistiikan ammatillista koulutuksen kehittäminen ja alan vetovoimaisuuden parantaminen, yritysten logistiikkaosaamisen ja yhteistyön lisääminen, Pohjois-Suomen pääliikenneverkon parantamisen vaikutusten arviointi, kuljetus ja hankintayhteistyön kehittäminen sekä logistiikkakeskusten perustamistarpeiden ja mahdollisten toimintamallien selvittäminen. Kärkihankkeet on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelman ja esitettyjen kärkihankekokonaisuuksien toteutuksen edellytys on logistiikka- ja liikennefoorumin perustaminen. Foorumi tulee olemaan keskeisessä roolissa muiden kehityshankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään toteuttamaan ensisijaisesti määritetyt kärkihankkeet, mutta edistetään mahdollisuuksien mukaan myös muiden esitettyjen toimenpiteiden toteutusta. Logistiikka- ja liikennefoorumilla tulee olemaan suuri rooli koko Pohjois-Suomen logistiikan kehityksen suunnannäyttäjänä ja vaikutuskanavana valtakunnan tasolla. Foorumi arvioi myös logistiikan kehitysohjelman toteutusta ja tuloksia sekä voi vaikuttaa ohjelman sisältöön.

8

9 7 1 Lähtökohdat 1.1 Taustaa Pohjois-Suomi alueena Pohjois-Suomen logistiikkastrategiaa laaditaan neljän pohjoisimman maakunnan alueelle (kuva 1). Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat vastaavat yli puolta Suomen pinta-alasta. Alueella asuu noin asukasta, joten asukastiheys on varsin alhainen (4,6 henkeä/km²). Lappi on Suomen ja samalla koko EU:n pohjoisin maakunta. Asukkaita lähes km²:n kokoisessa maakunnassa on noin Pohjoisessa maakunnan rajanaapuri on Norja lännessä Ruotsi ja idässä Venäjä. Kattava maantieverkosto, rautatieyhteydet ja päivittäiset lentoyhteydet takaavat maakuntaan hyvät liikenneyhteydet. Lapin satamista on meriyhteys kaikkialle maailmaan. Matkailu on noussut yhdeksi Lapin tärkeimmistä elinkeinoista. Rovaniemen seutu on Lapin hallinto- ja koulutuskeskus. Kemi-Tornio on teollisuuskeskittymä, joka tuottaa 7-8 prosenttia koko Suomen vientituloista. Pohjois-Pohjanmaa on 40 kunnan maakunta, joka ulottuu Pohjanlahden rannikolta Kalajoelta aina Suomen itärajalle Kuusamoon. Asukkaita maakunnassa on lähes ja maakunta kasvaa vuosittain keskimäärin 2000 asukkaalla. Väestö on hyvin koulutettua ja keski-iältään Suomen nuorinta. Hyvät liikenneyhteydet ja yhteistyö toisaalla Luoteis- Kuva 1. Pohjois-Suomen maakunnat. Venäjän talousalueisiin ja toisaalla Euroopan osaamiskeskuksiin luovat alueelle vankan aseman idän ja lännen välisenä reittinä. Pohjois-Pohjanmaan keskuskaupunki on Oulu. Oulu on kansainvälisesti tunnettu korkean teknologian osaamiskeskus ja kaupungissa sijaitsee myös Suomen toiseksi suurin yliopisto. Kymmenen kunnan Kainuussa asuu noin asukasta. Kainuu sijaitsee keskellä Manner- Suomea Oulujärven ympärillä. Maakunnassa on elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinoelämä. Kajaani on maakunnan hallinnollinen ja taloudellinen keskus. Kaupunki on myös maakunnan koulutuskeskus ja osaamiskeskittymä. Kainuun haasteita ovat työttömyys, väestön väheneminen, tiedossa oleva väestörakenteen muutos ja maakunnan talouden kehitys. Kainuussa järjestetään vuosina maakuntakokeilu, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia maakunnan kehittämiselle. Keski-Pohjanmaalla asuu yli asukasta. Maakunnan väestö on kasvanut viime aikoina parilla sadalla henkilöllä vuosittain. Maakunnassa on ammattitaitoista työvoimaa sekä korkeatasoiset valmiudet kouluttaa ammattilaisia yritysten tarpeisiin. Menestyksen varmistavat maakun-

10 8 nan hyvät sisäiset ja ulkoiset yhteydet: Kokkolan satama, toimivat yhteydet etelään ja pohjoiseen. Satamien transitoliikenne on lisääntynyt ja niiden merkitys on vahvistunut huomattavasti. Kokkola on maakunnan elinkeinoelämän ja hallinnon keskus Pohjois-Suomen elinkeinoelämä Pohjois-Suomen elinkeinoelämän perustana on vahva perusteollisuus, johon kuuluu teräs- ja metsäteollisuutta; sähköteknistä ja kemian teollisuutta sekä sähkön tuotantoa. Tuotanto on keskittynyt suurelta osin alueellisesti Keski-Pohjanmaalta Perämerenkaarelle ulottuvalle vyöhykkeelle. Tällä alueella sijaitsee yli kaksi kolmasosaa teollisista työpaikoista ja neljä viidesosaa tuotannosta. Sisämaassa merkittäviä tuotannolliset keskittymät ovat Kajaanin, Rovaniemen ja Kemijärven sekä Oulun eteläisen seutukunnan alueet. Viennin osuus tuotannon bruttoarvosta on Pohjois-Suomessa 51 %, kun vastaava luku on koko maassa 46 %. Metsäsektorin asema on vahva koko Pohjois-Suomessa. Tietoteollisuus (ICT / Information and Communication Technology) ja laajemmin elektroniikkateollisuus ovat kuitenkin viime vuosina nousseet Pohjois-Suomessa erittäin merkittävään asemaan. Erityisesti Oulun seutu on tunnettu maailmalla ICT -teollisuudestaan ja alan osaamisesta. Myös kylmäteknologian tutkimus- ja testaustoiminta on tärkeää Lapille. Kaivannaisteollisuus on todennäköisesti nousemassa tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpään asemaan, sillä Pohjois-Suomessa sijaitsee useita erittäin lupaavia malmi- ja rakennuskiviesiintymiä. Osaaminen ja uuden teknologian hyödyntäminen sekä verkostoituminen ovat olleet viime vuosina elinkeinoelämän keskeiset menestystekijät. Matkailulla ja laajemmin elämysteollisuudella on suuri merkitys etenkin Lapissa ja Kainuussa. Elinkeinoelämän logistiikkaan kohdistamat vaatimukset ja tavoitteet kiristyvät jatkuvasti. Kehityssuuntana kuljetuksissa on, että pitkämatkaiset tavara- ja henkilökuljetukset keskittyvät tietyille reiteille ja kuljetuskäytäville. Myös väestönkasvun keskittyminen suurimmille kaupunkiseuduille lisää liikenteen keskittymistä. Samalla vaatimukset kuljetusten ja liikkumisen täsmällisyydelle, nopeudelle, kustannustehokkuudelle ja turvallisuudelle kasvavat. Tämä edellyttää tärkeimmällä ja kuormitetuimmalla liikenneverkolla hyvän toimintavarmuuden antavaa korkeaa laatutasoa. Myös muulla verkolla liikenteen toimivuus on pystyttävä turvaamaan kaikkina vuoden aikoina. Kokonaisuutena eri liikennemuotojen on toimittava saumattomasti yhteen, jotta eri liikennemuotoja hyödyntävät kuljetusketjut toimivat sujuvasti ja tehokkaasti Logistiikan kehittäminen Logistiikan ongelmia ja kehittämistarpeita on tutkittu Pohjois-Suomessa laajasti sekä yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta että myös alueellisesti. Liikenteen tarpeita ja kehittämissuuntia on määritetty mm. seudullisissa ja maakunnallisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä väyläviranomaisten strategioissa ja suunnitelmissa. Barentsin alueen yhteistyöhanke Sustainable Transport in the Barents Region (STBR) on tuottanut runsaasti logistiikan kehittämiseen tähtääviä selvityksiä ja suunnitelmia kehittämistarpeita on esitetty luvussa 2.5. Myös liikenneja viestintäministeriö (LVM) on selvittänyt laajasti logistiikan kehittämistarpeita Suomessa ja lähialueilla. LVM on laatinut yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa myös logistiikan toimenpideohjelman, jota on esitelty seuraavassa luvussa. Lisäksi myös muiden alueellisten logistiikan kehittämishankkeiden tulokset toimivat hyvinä lähtökohtina, kun etsitään oikeita kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä Pohjois-Suomen logistiikan tehostamiseksi Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut kesäkuussa 2005 toimenpideohjelman Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi. Toimenpideohjelma on tärkeä lähtökohta myös Pohjois- Suomen logistiikkastrategialle. Tavoitteeksi on asetettu seuraavan vision toteuttaminen: logistiikka on tunnustettu kilpailukykytekijä;

11 9 logistiikan koulutus ja tutkimus ovat arvostettuja; logistiikkapalvelujen kustannustaso on kilpailukykyinen sekä Suomi on aktiivinen toimija Itämeren alueen ja mannerten välisessä logistiikassa. Toimenpideohjelmalla pyritään toteuttamaan visiota. Ohjelmassa hyödynnetään Suomen edullinen logistinen asema Venäjään nähden. Toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty seuraavasti: osaaminen, innovatiivisuus ja teknologian hyödyntäminen; markkinat, sääntely ja vuoropuhelun tiivistäminen; yhteydet ja infrastruktuuri sekä kansainvälinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Toimenpideohjelmaan sisältyy 32 toimenpidettä, jotka jakautuvat edellä mainittujen ryhmien alle. Suurin osa toimenpiteistä on tärkeitä myös Pohjois-Suomen logistiikan näkökulmasta. Useimmissa tapauksissa olisi kuitenkin tarvetta saada tietoa toimenpiteiden tarkemmasta kohdentamisesta ja konkreettisista kehittämistoimista, jotta olisi mahdollista arvioida niiden suoraa merkitystä Pohjois-Suomen logistiikalle. Toimenpideohjelmaan sisältyviä suoraan Pohjois- Suomea koskettavia toimenpiteitä ovat: Pyritään vaikuttamaan siihen, että Barentsin Euroarktisen liikennealueen (BEATA) integroidaan Wider Europe -työhön. Suomen kannalta merkittäviä hankkeita, erityisesti Siperian rautatie eri haaroineen ja maailmalaajuinen kuljetusväylä The Northern East West Freight corridor (N.E.W.), edistetään. Lisäksi toimenpideohjelmassa mainitut logistiikka-alan koulusta, rajanylitysten ja tulliyhteistyön kehittämistä sekä Venäjän rautatietariffien harmonisointi ja kansainvälisen yhteistyön lisäämistä koskettavat toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä Pohjois-Suomen logistiikan kannalta. Toimenpideohjelmassa ei kuitenkaan oteta suoraan kantaa Pohjois-Suomen logistiikalle tärkeiden liikenneyhteyksien kehittämiseen. Esitetyt infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet kohdistuvat Kaakkois- ja Etelä-Suomeen. 1.2 Yhteydet ja liikenneverkot Logistiikan solmukohdat Logistiikan kannalta tärkeimmät solmukohdat ja liikenneverkot sijaitsevat Pohjois-Suomen alueellisissa keskuksissa sekä liikenneverkkojen vilkkaimmin liikennöidyillä osilla (kuva 2). Satamat, rautatieterminaalit, rajanylityspaikat, suuret teollisuuden tuotantolaitokset sekä suurimmat kumipyöräliikenteen terminaalit ovat merkittävimpiä solmukohtia. Solmukohtien hyvä saavutettavuus on logistiikan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Avainasemassa ovat solmukohtien välisten liityntäyhteyksien toimivuus ja liikenneverkkojen kunnossapito kaikkina vuodenaikoina. Maakunnittain tarkasteltuna Kainuun merkittävimmät logistiset solmukohdat ovat Kajaani maakunnan väestön ja teollisuuden keskuksena sekä Vartiuksen rajanylityspaikka Kuhmossa. Keski- Pohjanmaalla merkittävin logistinen keskus ja solmukohta on Kokkola, jossa sijaitsevat satama sekä maakunnan suurimmat teollisuuslaitokset ja terminaalit. Pohjois-Pohjanmaan tärkein logistinen kes- Kuva 2. Pohjois-Suomen pääliikenneverkko.

12 10 kus on Oulu. Oulussa on merkittävän väestökeskittymän lisäksi paljon tuotantotoimintaa sekä satama, lentoasema, yhdistettyjen kuljetusten terminaali ja suuri määrä logistiikkayritysten sekä kaupan terminaaleja. Lisäksi Raahe ja Kalajoki satamineen sekä teollisuuslaitoksineen ja Ylivieska alueellisena keskuksena ovat merkittäviä logistiikan keskuksia. Pyhäjärvelle on suunnitteilla uusi logistiikkakeskittymä valtateiden risteysalueelle. Lapissa tärkeimpiä logistiikan solmukohtia ovat maakunnan suurimmat keskukset eli Kemi-Tornio ja Rovaniemi sekä Kemijärvi ja rajanylityspaikat, joita on kolmen valtakunnan rajalla. Kemi-Tornion alueella sijaitsee suurin osa Lapin raskaasta teollisuudesta, merkittäviä kumipyöräliikenteen terminaaleja kaksi kasvavaa satamaa, rautatieliikenteen terminaaleja ja lentoasema. Tornion on kasvamassa yhdessä Haaparannan kanssa merkittäväksi kauppakeskittymäksi. Rovaniemi on pohjoisimman Lapin tavaraliikenteen keskus, jossa on tavaraliikenteen kannalta merkittäviä yrityksiä sekä jakeluterminaaleja ja lentoasema. Kemijärvellä on mm. merkittävä puunjalostusteollisuuden tuotantolaitos Maantieliikenne Tieliikenteen kuljetuspalveluja on tarjolla laajasti koko Pohjois-Suomessa. Palvelut ovat kuitenkin keskuksissa laaja-alaisempia ja kattavampia kuin syrjäisemmillä seuduilla. Palveluja tarjoavat yritysten keskikoko on erittäin pieni. Maantieliikenteen merkittävimmät terminaalit sijaitsevat alueellisissa keskuksissa. Suurin osa pohjoisen alueen jakelusta ja tavaravirtojen yhdistelystä tehdään Oulussa, jossa sijaitsevat pohjoisen alueen keskusterminaalit. Kainuuseen ja etenkin Keski-Pohjanmaalle jakelua tehdään ainakin osin mm. Seinäjoella ja Kuopiossa sijaitsevista terminaaleista. Päätieverkko ja verkon liikennöitävyys ovat Pohjois-Suomen logistiikan kannalta erittäin merkittävässä asemassa. Tieverkko on peitoltaan nykyisin varsin kattava ja merkittäviä uusia yhteystarpeita on todettu olevan lähinnä vain Lapin pohjoisosissa: valtatien 4 ja Kittilä-Inarintien välinen yhteys, Enontekiön ja Inarin väli, Lokan ja valtatien 4 välinen yhteys sekä Nellim-Paatsjoki yhteys. Tieliikenne keskittyy pohjoisessa päätieverkolle, mutta myös alempiasteinen verkko on tärkeä erityisesti metsäteollisuuden ja alkutuotannon kuljetuksissa. Pääsuunta Pohjois-Suomen tavaraliikenteessä on etelä-pohjoissuunta, joten Etelä- ja Pohjois-Suomen välisten pääväylien merkitys korostuu: valtatiet 4, 5, ja 8 sekä kantatiet 63, 78, 79 ja 86. Poikittaisissa itälänsisuuntaisissa yhteyksissä merkittävässä asemassa ovat valtatiet 13, 20, 22 ja 28 sekä kantatie 88. Lisäksi satamiin, lentoasemille, rautatieasemille, rajanylityspaikoille ja muihin merkittäviin tavaraliikenteen terminaaleihin suuntautuvien yhteyksien toimivuus on logistiikan kannalta tärkeää. Erityisesti itärajan rajanylityspaikoilla kulkevien tieyhteyksien merkitys nousee suureksi (kantatiet 82, 89 ja 91), kun halutaan hyödyntää Venäjän markkinoiden tarjoamia kasvumahdollisuuksia, raaka-aineita tai ohjata liikennettä kulkemaan transitoliikenteenä Suomen satamien kautta. Tieverkon nykyinen kunto ja taso eivät vastaa kaikilta osin logistiikan ja tavarakuljetusten tarpeita kaikilla verkon osilla. Vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä 4 ongelmat ovat suurimpia ja kehittämistoimenpiteisiin (lisäkaistat, ohituskaistat) on todettu tarvetta erityisesti pohjoisessa Oulu- Kemi välillä sekä Kemin kohdalla. Kehittämistarpeita on valtatiellä 4 myös Koivu-Rovaniemi- Vikajärvi osuudella, jossa turvallisuus ja sujuvuus ovat heikkenemässä liikenteen kasvun myötä. Valtatie 8 on kapea ja osittain heikossa kunnossa, mikä aiheuttaa sujuvuusongelmia ja turvallisuusriskejä. Valtatiellä 22 ongelmia ovat tien kapeus ja tien heikkokuntoisuus sekä huono tiegeometria. Pitkän aikavälin tavoitteena on toteuttaa tien oikaisu välillä Petäjälahti - Kajaani, jolloin Oulun ja Kajaanin välinen etäisyys lyhenee noin 25 kilometriä. Alemmalla tieverkolla joudutaan turvautumaan eri puolilla Pohjois-Suomea painorajoituksiin, jotka heikentävät merkittävästi erityisesti raskaiden metsä- ja maatalouden kuljetusten tehokkuutta. Kelirikkoaikoina osalla alempiasteista verkkoa ei voida liikennöidä lainkaan, mikä pakottaa esimerkiksi metsäteollisuuden rakentamaan suuria ja huomattavia lisäkustannuksia aiheuttavia raaka-ainevarastoja. Li-

13 11 säksi tieverkolle kohdistuu merkittäviä kehittämistarpeita Pohjois-Suomen kasvavan kaivannaisteollisuuden malmikuljetuksista. Valtion budjetoima rahoitus ei riitä nykyisin kunnolla edes olemassa olevankaan liikenneverkon ylläpitämiseen. Rahoitusongelmaa yritetään ratkaista etsimällä uusia rahoitusmuotoja. LVM valmistelee koko Suomen kannalta keskeistä runkoliikenneverkkoa. Runkoverkon liikennekapasiteetti pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. Väylien kehittämiselle on asetettu palvelutasot, joiden toteuttamiseen kehitystyöllä pyritään. Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut ehdotuksen liikenteen runkoverkosta sekä tie- että rataverkon osalta (kuva 3). Runkoteiden palvelu- ja turvallisuustason yhtenäistäminen merkitsee suurelta osin ajosuuntien rakenteellista erottamista. Tavoitteena on, että 25 vuoden kuluessa noin 60 % runkotieverkosta on kohtaamisvapaata. Pohjois-Suomessa on esitetty muutoksia runkoverkkoon sekä tieverkon että rataverkon osalta (katso sivu 33). Teiden runkoverkko Raskaan tavaraliikenteen radat Nopean henkilöliikenteen radat Kuva 3. Tie- ja rataverkon runkoverkkoehdotus (Lähteet: Valtakunnallisesti merkittävät maaliikenteen runkoverkot, Työryhmän mietintö; Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 43/2006; Tiehallinto) Rautatieliikenne Rautatiekuljetusten rooli ja merkitys on suuri erityisesti volyymiltaan suurten tavaraerien ja pitkien välimatkojen kuljetuksissa. Perinteisten rautatiekuljetusten lisäksi Torniossa, Kemissä ja Oulussa on mahdollista käyttää hyväksi myös yhdistettyjä kuljetuksia. Rautatiekuljetuksista vastaa VR Osakeyhtiö, mutta vuoden 2007 alussa rautatieliikenne avautuu kilpailulle. Pohjois-Suomen logistiikan kannalta tärkeimmät rataverkon yhteydet ovat Helsingistä Ouluun ja edelleen Tornioon sekä Rovaniemelle suuntautuva Pohjanmaan rata ja toisaalla Iisalmesta Kajaanin kautta Ouluun suuntautuva Savon rata. Lisäksi Kontiomäeltä Vartiuksen rajanylityspaikan kautta Venäjälle suuntautuvan radan ja Raaheen Pohjanmaan radalta erkanevan radan tarjoamat yhteydet ovat erittäin tärkeitä sekä nykyisen tavaraliikenteen että tulevaisuuden potentiaalien kannalta.

14 12 Rataverkko on Pohjois-Suomessa suhteellisen suppea, mutta tarjoaa kuljetusyhteyden tärkeimpiin alueellisiin keskuksiin ja logistisiin solmupisteisiin. Rataverkko on rakenteeltaan yksiraiteista ja tärkeimmät radat on suurimmalta osin sähköistetty tai sähköistystä ollaan viimeistelemässä vuoden 2006 aikana. Oulu-Tornio radan osalta sähköistys puuttuu kuitenkin Laurila-Tornio osuudelta. Ratojen akselipaino on Pohjois-Suomessa 22,5 tonnia. Kustannustehokkuutta lisääviä 25 tonnin akselipainon sallivia ratoja ei ole pohjoisimpaan Suomeen rakennettu. Rataverkon nykyinen taso on osin kustannustehokkaiden kuljetusten esteenä, sillä verkolla on merkittäviä pullonkauloja (erityisesti väli Ylivieska Kokkola) ja alhaiset akselipainot estävät vaunujen kuljetuskapasiteetin täysimääräisen hyödyntämisen. Lisäksi uusien kaivosten avaus Pohjois- Suomessa merkitsee lisääntyviä investointitarpeita myös rataverkolle. Logistiikan kannalta suurin ongelma nykyisellä rataverkolla on Seinäjoki-Oulu radan heikko kunto ja puutteellinen kapasiteetti, joka hidastaa merkittävästi niin tavarakuljetuksia kuin henkilöliikennettäkin sekä aiheuttaa lisäkustannuksia alueen elinkeinoelämälle. Kuljetusten nopea kasvu Oulu-Vartius radalla aiheuttaa rataosan välityskyvylle ongelmia. Kokkola-Oulu-Vartius välin parantaminen ja pitkien junien käytön mahdollistaminen ovat tärkeitä idän ja lännen välisen liikenteen kehittämisessä. Muita erkittäviä kuljetusreittejä ja kehitettävistä kaipaavia ratayhteyksiä ovat myös Tuomioja-Raahe ja Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki yhteydet. Myös ns. vähäliikenteisiksi luokitellut radat ovat tärkeä osa rataverkon kokonaisuutta ja ne tarjoavat vaihtoehtoisia kuljetusreittejä tavaraliikenteelle ruuhkautuneiden pääratojen tilalle. Rataverkon kunto on monilta osin heikko ja nykyinen rahoitustaso ei riitä edes kaikkien ratojen ylläpitämiseen nykyisellä tasollaan. Rataverkon osia on jo jouduttu lakkauttamaan. Pohjois-Suomen rataverkkoa uhkaa lähivuosina edelleen supistuminen, sillä Pohjois-Suomen heikkokuntoisista ja vähäliikenteisistä radoista on ehdotettu lakkautettavaksi rataosat Pesiökylä-Taivalkoski, Isokylä-Kelloselkä ja Kolari- Äkäsjoki/Rautuvaara. Tieverkon tavoin rautateiden kehittämisresursseja pyritään ohjaamaan entistä enemmän tärkeimmiksi katsottujen yhteyksien kehittämiseen (ks. kuva 3). Rautateiden runkoverkolla raskaan tavaraliikenteen ratojen osalta 25 vuoden kuluttua on tavoitteena kaikilla rataosilla liikennöintimahdollisuus 25 tonnin akselipainoilla ja erikseen sovittavilla rataosilla 30 tonnin akselipainoilla. Rautateiden runkoverkon kapasiteetin varmistamiseksi tavoitteena on, että tavoitetilaan mennessä ovat vähintään kaksoisraiteet kaikilla niillä rataosilla, jotka kuuluvat sekä nopean henkilöliikenteen ratoihin että raskaan tavaraliikenteen ratoihin. Pohjois-Suomen osalta on esitetty verkkoon kuuluvaksi nopean henkilöliikenteen ratana Helsinki-Seinäjoki-Oulu -rataa (Pohjanmaan rata). Tämä rata on ehdotuksessa myös raskaan tavaraliikenteen ratana kuten myös Siilinjärvi-Kontiomäki-Oulu -rata (Savon rata). Muut Pohjois-Suomen radat kuuluvat luokkaan muut radat Meriliikenne Perämeren rannikolla on kuusi merkittävää tavaraliikenteen satamaa, joista on runsaasti säännöllistä reittiliikennettä Euroopan satamiin ja liikennettä myös muihin maanosiin. Satamat ovat avoinna liikenteelle ympäri vuoden. Raahen satama on Rautaruukin kuljetusten ansiosta tonnimääriltään Perämeren suurin ja vastaavasti pienin on Kalajoen satama (taulukko 1). Taulukko 1. Perämeren satamien tavaraliikenne vuonna 2005 (Lähde: Merenkulkulaitoksen tilastot). Tuonti Vienti Yhteensä Satama Ulkomaan liikenne Kotimaan liikenne Tuonti yhteensä Ulkomaan liikenne Kotimaan liikenne Vienti yhteensä (tonnia) (tonnia) (tonnia) (tonnia) (tonnia) (tonnia) (tonnia) Kalajoki Kemi Kokkola Oulu Raahe Tornio

15 13 Kustannustehokkaat suorat merikuljetukset pohjoisen satamiin ovat ratkaisevan tärkeitä etenkin raskaan teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksissa. Satamien liikenne perustuu pitkälti paikallisen teollisuuden kuljetustarpeiden tyydyttämiseen. Raahen ja Tornion satamat palvelevat erityisesti metalliteollisuuden tarpeita, kun taas Kemin ja Oulun satamien toiminta painottuu pitkälti paikallisen metsäteollisuuden kuljetustarpeiden hoitamiseen. Kokkolan satama palvelee Kokkolan seudun puunjalostus-, kemia- ja metalliteollisuutta sekä transitoliikennettä Venäjältä. Rahjan satama on sahateollisuuden käyttämä satama. Kauppa on keskittänyt kuljetuksiaan Etelä-Suomen satamiin, jotka ovat keskusterminaalien läheisyydessä. Pohjoisen satamiin suuntautuvat suorat yhteydet tarjoavat kuitenkin myös kaupalle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, jotka ovat elintärkeitä useille kaupan alan toimijoille. Satamien infrastruktuurin kehittämiseen on panostettu merkittävästi viime vuosina kaikissa suurimmissa satamissa. Kokkolaan on rakennettu maamme ainoa AWT (All Weather Terminal) - terminaali ja Raahessa, Oulussa, Kemissä sekä Torniossa on menossa useita mittavia satamainfrastruktuurin kehittämiseen liittyviä hankkeita. Sataminen laitureita, varastotiloja, tavarankäsittelykalusto ja liityntäyhteyksiä on parannettu ja parannetaan. Lisäksi Ouluun on rakennettu sataman välittömään läheisyyteen yhdistettyjen kuljetusten terminaali, joka mahdollistaa eri kuljetusmuotojen tehokkaan yhteistyön ja sujuvat intermodaalit kuljetusketjut. Satamiin johtavia meriväyliä on syvennetty laivaliikenteen vaatimusten mukaan ja parasta aikaa ollaan syventämässä Tornion sekä Raahen meriväyliä. Raahen ja Tornion väylät ruopataan kahdeksasta metristä kymmenen metrin kulkusyvyyteen. Kokkolan sataman johtaa nykyisin 13,0 metrin syvyinen väylä, Rahjaan 8,5 metrin väylä sekä Ouluun ja Kemiin kymmenen metrin väylät. Nämä väylät vastaavat toimenpiteiden jälkeen suhteellisen hyvin tavaraliikenteen nykyisiä tarpeita, mutta kasvava liikenne ja suurenevat aluskoot edellyttävät myös jatkossa väylien sekä satamien kehittämistä. Kokkolan satamassa nykyinen liikenne aiheuttaa jo syvennystarpeen (14,5 m). Väylien syventämien on nähty liikenteen kasvun vuoksi tarpeelliseksi lähitulevaisuudessa myös Oulussa ja Kemissä (11,0 m). Pohjoisten satamien toiminnan ja logistiikan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että talvimerenkulku pystytään turvaamaan pohjoisen satamiin myös tulevaisuudessa. Lisäksi ankarasta talvesta johtuvia ylimääräisiä kustannuksia tulisi alentaa yhteiskunnan toimenpitein, kuten EU:n alueella tehdään monen muunkin olosuhdetekijän kustannusvaikutusten osalta Lentoliikenne Lentorahtia käytetään yleensä vain suurta nopeutta vaativissa toimituksissa kuten kiireellisissä toimitusten paikkauksissa tai varaosien toimituksissa tai nimellisarvoltaan arvokkaiden tavaraerien kuljetuksissa. Elektroniikka- ja muu teknologiateollisuus ovat tärkeimpiä lentorahdin hyödyntäjiä, mutta nopeat ja toimivat yhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä myös esimerkiksi teollisuuden varaosalogistiikan toiminnassa. Lentorahtipalveja on saatavilla nykyisin suhteellisen kattavasti eri puolilta Pohjois-Suomea. Säännöllistä lentoliikennettä on kaikkiaan yhdeksällä Pohjois-Suomen lentoasemalla. Lentoyhteyksiä on lentoasemilta Helsingin lisäksi päivittäin mm. Tukholmaan. Oulussa lentoliikenne on Suomen toiseksi vilkkainta esimerkiksi Helsinkiin on noin kaksikymmentä edestakaista vuoroa päivässä. Rahti kuljetetaan pääsääntöisesti matkustajakoneiden mukana. Muilla pohjoisen lentoasemilla on reittiliikennettä alle kymmenen lentoa päivässä. Lapin lentokenttien charterliikenne on vilkasta etenkin matkailun sesonkiaikoina. Lentorahtitoiminta on suurimmilla osasta pohjoisen lentoasemista volyymiltaan vähäistä ja merkittävä määrä rahdista on postia. Oulun lentoasema on ylivoimaisesti vilkkain lentorahtikenttä ja myös Rovaniemen lentoasemalla lentorahdin määrä on kohtuullisen suuri. Oulusta on päivittäinen lentorahtiyhteys Tukholmaan ja epäsäännöllisesti lentorahtia lennetään myös muille Euroopan kentille. Muilla kentillä lentorahdin määrät ovat vähäisiä, mutta rahdin merkitys on kuitenkin

16 14 suuri alueen yrityksille. Oulussakin lentorahdin määrä on ollut viimevuosina laskeva. Pohjois- Suomen lentokenttien rahdinkäsittelytilat ja laitteistot ovat puutteelliset. Erityisesti Oulussa tilanne on ongelmallinen ja rajoittaa osin toimintaa Kansainväliset kuljetuskäytävät Pohjois-Suomen kautta kulkee useita kansainvälisiä kuljetuskäytäviä (kuva 4), joista osa on määritetty EU:n toimesta ja osa Barentsin alueen yhteistyöfoorumeissa tai maakuntatasolla. Kuljetuskäytävät toimivat kansallisten kuljetusreittien osina, mutta käytävien kautta toivotaan tulevaisuudessa tapahtuvan nykyistä huomattavasti laajemmin myös kansainvälisen tavaraliikennettä. Nykyisin merkittävin kansainvälinen itä-länsisuuntainen liikenne kulkee rautateitse Venäjän Kostamuksesta Kokkolan satamaan. Kansainvälisen tavaraliikenteen kuljetuksilla halutaan vahvistaa paikallisia tavaravirtoja ja saavuttaa kuljetuksissa volyymietuja, saada yritysten käyttöön nykyistä parempia kuljetusyhteyksiä, tasapainottaa volyymieroja tavaravirtojen suunnissa sekä edelleen työllistää ihmisiä logistiikka-alalle. Barentsin euroarktinen kuljetusalue (BEATA) Barentsin euroarktinen liikennealue (BEATA) perustettiin vuonna 1997 kolmannessa yleiseurooppalaisessa liikenneministerikokouksessa. BEATA kuuluu yleiseurooppalaisiin liikennekäytäviin ja -alueisiin. Barentsin euroarktiseen kuljetusalueeseen kuuluvat Pohjois-Suomen lisäksi Norjan ja Ruotsin pohjoiset maakunnat sekä Luoteis-Venäjän osia. Liikennealueen keskeisiä osia ovat Barentsin korridori ja Arkangelin korridori / Barentsin linkki, jotka ovat Barentsin alueiden esille nostamia liikennekäytäviä, joita on edistetty erilaisilla EU-hankkeilla ja yhteisillä aloitteilla. Ne on osoitettu myös Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakaavoissa. Arkangelin käytävä / Barentsin linkki Arkangelin käytävä / Barentsin linkki on Ruotsin ja Norjan pohjoisosista Oulun sekä Vartiuksen/Kuusamon rajanylityspaikkojen kautta Luoteis-Venäjälle sekä Arkangeliin johtavaa yhteys. Käytävästä on käytetty eri yhteyksissä eri nimiä, joista uusin on Barentsin linkki. Käytävää noudattelee suurelta osin Northern Axis linjausta ja tarjoaa suoria yhteyksiä Siperiaan. Tavoitteena on, että käytävä palvelee elinkeinoelämää kilpailukykyisellä infrastruktuurilla ja tehokkaalla logistiikalla. Tämän käytävän osana on Suomessa kehitetty ns. Oulu-Kajaani -liikennekäytävää. Vartiuksen ratayhteyttä pyritään hyödyntämään myös kansainvälisessä transitoliikenteessä. Venäjän puolella Lietmajärvi-Kotskoma -rataosaa ei ole kuitenkaan avattu vapaalle kaupalliselle transitoliikenteelle. Barentsin kuljetuskäytävä Barentsin kuljetuskäytävä kulkee Kemistä ja Torniosta Sallan rajanylityspaikkojen kautta Murmanskin alueelle. Toinen haara kulkee Jäämerenkäytävänä Inarin ja Utsjoen kautta Pohjois- Norjaan sekä Murmanskiin. Käytävä on mukana Pohjois-Lapin maakuntakaavassa (vahvistettavana). Käytävää on tällä hetkellä mahdollista käyttää maatiekuljetuksissa. Sallan kautta kulkevaan käytävään tavoitellaan myös rautatieyhteyttä. Perämerenkaari ja Bothnian liikennekäytävä Perämerenkaari on Itämeren pohjoisosassa sijaitseva Perämerta ympäröivä rannikkovyöhyke, joka ulottuu Suomen Keski-Pohjanmaalta Ruotsin Skellefteåhon. Bothnian liikennekäytävä (the Bothnian Corridor) on Perämerenkaari -hankkeen yhteydessä esitetty uusi liikennekäytävä, joka kulkee Perämerenkaaren läpi ja yhdistää EU:n pohjoisimman osan sekä keskiosan. Bothnian liikennekäytävästä on tehty aloite Perämerenkaariyhdistyksen toimesta EU:n korkean tason työryhmälle (High Level Group), joka määritteli EU:n yleiseurooppalaiset liikennekäytävät vuonna Aloite ei vielä johtanut tulokseen, mutta se edustaa kuitenkin pohjoisten maakuntien yhteistä näkemystä. Perämerenkaareen kuuluvat seutukunnat ja kunnat Suomessa sekä Ruotsissa haluavat kehittää yhdessä alueen liikennejärjestelmää paremmin elinkeinoelämän tarpeita palvelevaksi. Myös

17 15 Merenkurkku-MittSkandia alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on vastaavaa yhteistyötä yhteyksien kehittämiseksi. Kuva 4. Esitys Pohjois-Suomen kansainvälisistä liikennekäytävistä pohjautuen eri yhteyksissä esiin nousseisiin liikennekäytäviin (EU High Level Goup: Northern Axis & Motorways of the Sea / Perämerenkaari -yhdistys, Perämeren alueen seutukunnat ja kunnat: Bothnian Corridor / Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet: Archangel Corridor, Barents Link & Barents Corridors). Northern Axis ja Merten moottoritiet EU:n korkea tason työryhmän (High Level Group) määrittämä Northern Axis liikennekäytävä yhdistää pohjoisen Euroopan yhtäältä Norjaan ja toisaalta Valkovenäjään ja Venäjään. Barentsin alueen lävistävä yhteys on myös näköpiirissä, missä multimodaalinen käytävä yhdistäisi Norjan Venäjään Ruotsin ja Suomen läpi: Pietari Vartius Tornio Haaparanta Narvik. Itämeren EU-jäsenvaltiot Keski- ja Länsi-Eurooppaan yhdistävä Merten moottoritie (Motorways of the Sea) on yksi EU:n ajamista prioriteettihankkeista. Merten moottoritie tarkoittaa merikuljetuksiin perustuvan kuljetusketjun kehittämistä siten, että meriliikenteestä tulee entistä kilpailukykyisempi. N.E.W. Kansainvälisen rautatieliiton (International Union of Railways) vetämä N.E.W. (Northern East- West Freight Corridor) -projekti tähtää rahtiliikenneyhteyden avaamiseen Kiinan ja Pohjois- Amerikan itärannikon välillä. Suunnitelmien mukaan Kiinasta rahti kuljetettaisiin rautateitse Kazakstanin/Venäjän kautta Suomeen, Ruotsiin ja edelleen Norjan Narvikin satamaan. Barentsin alueella N.E.W. noudattelisi ainakin suurelta osin Northern Axis linjauksia. Reitti kulkisi Suomessa Vartiuksen rajanylityspaikan kautta Ouluun ja edelleen Tornioon. Narvikin jäättömästä syväsatamasta rahti kuljetettaisiin meriteitse Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. N.E.W. yhteyden toteuttamista varten on hiljattain perustettu kansainvälinen yritys.

18 Logistiikan koulutus Pohjois-Suomessa annetaan logistiikan koulutusta kaikilla koulutasoilla. Logistiikan käytännön tehtäviin (esim. kuljettajakoulutus) annetaan koulutusta eri puolilla Pohjois-Suomea sijaitsevissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on logistiikan koulutusohjelma ja Oulun yliopistossa sekä Meri-Lappi instituutissa logistiikan maisterikoulutusohjelma. Lisäksi logistiikan koulutusta sisältyy useisiin eri asteiden koulutusohjelmiin. Yrityksille suunnattua koulutusta annetaan myös useiden yksityisten yritysten toimesta. 1.4 Barentsin alueen logistiikkaselvitysten tuloksia Vuoden 2005 aikana valmistui STBR -hankkeessa selvitys, jossa tarkasteltiin ICT järjestelmien käyttöä logistiikan palveluyrityksissä (LSP/Logistics Service Providers) Barentsin alueella Pohjoismaissa. Selvitys tuotti myös yleistä tietoa logistiikka-alan yritysten nykytilasta ja yritysten kokemista ongelmista. Pohjois-Suomen osalta tiedot perustuvat 78 logistiikkayrityksen kirjallisiin vastauksiin. Pääosa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on suhteellisen pieniä (98 %:ssa yrityksessä on alle kymmenen ajoneuvoa) ja toimii paikallisella tai kansallisella tasolla. Logistiikka-alan yrittäjät ovat ikääntymässä ja kuorma-auton kuljettajan ammatti ei ole suosiossa nuorison keskuudessa. Tämän vuoksi on odotettavissa, että useat pienet ja keski-suuret logistiikkayritykset lopettavat toimintansa yrittäjien jäädessä eläkkeelle. Yrittäjien korkea keski-ikä hidastaa myös uuden teknologian käyttöönottoa. Yritysten toimintaa ovat vaikeuttaneet huomattavasti myös kohonneet polttoainekustannukset ja korkea polttoaineen verotus. Kilpailu alan markkinoilla on säilynyt tiukkana ja hieman yli puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ilmoittaakin kannattavuutensa laskeneen kahden viimeisen vuoden aikana. Logistiikan palveluyritykset tekevät yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa etenkin paikallisella tasolla. Yhteistyötä tehdään yleensä kuljetuksissa ja markkinoinnissa. Suurin syy aloittaa yhteistyö on joustavuuden lisääntyminen. Myös uudet liiketoimintamahdollisuudet ja pääsy uusille markkinoille voivat olla perusteita yhteistyölle. Yrityksillä on heikot taloudelliset resurssit toimintojen kehittämiseen kuten ICT-järjestelmien hankkimiseen ja käyttöönottoon. Vaikka pääosalla (85 prosentilla) logistiikkayrityksistä onkin käytössään tietokoneita ja internetyhteys, niin vain erittäin harvoissa yrityksissä on kehittyneempiä järjestelmiä kuten EDI, reitinsuunnittelutyökalut, varastonhallinta- tai tavaran/lastinseurantajärjestelmät. Yleisin käytössä oleva teknologia on ajoneuvon paikannusjärjestelmä (GPS), joka on käytössä 34 prosentissa vastanneista yrityksistä. Logistiikkayrityksillä on vain harvoin pääsy asiakkaidensa sisäisiin tietoverkkoihin ja järjestelmiin, joten logistiset kumppanuudet näyttäisivät olevan vielä usein suhteellisen löyhiä. Lähitulevaisuudessa logistiikkayritykset suunnittelevat lähinnä GPS-järjestelmien ja reitinsuunnittelutyökalujen hankkimista. Kehittämistarpeita on nähty olevan Perämerenkaaren satamaverkostossa. Satamien omistus/päätöksenteko, maantieteellinen peittoalue, erikoistuminen (kohteet, tuotteet, markkinat), intermodaalisuus on nähty kehittämiskohteiksi. Lisäksi on ehdotettu perustettavaksi sisämaahan satamaterminaaleja, jotka toimisivat liikenteen kokoojaterminaaleina. Sisämaan terminaalien kautta tavaraliikenne hoidettaisiin satamiin nykyistä kustannustehokkaammin ja tiheämmällä frekvenssillä. Barentsin alueella pohjoismaissa esitetään valittavaksi myös matkustaja- ja rahtiliikenteen päälentokenttä, josta olisi päivittäiset yhteydet mm. Muurmanskiin ja Arkangeliin. Lisäksi on todettu olevan tarvetta liike-elämän ja logistiikan Barentsin alueen kattavalle (itä-länsi suuntaiselle) yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Julkisten toimijoiden tulisi suosituksen mukaan tukea ja avustaa tätä kehitystä. Tulevaisuuden näkymiä Barentsin alueella on selvitetty useissa selvityksissä (STBR). Vallitsevan kehityksen mukaan kasvukeskukset, kuten Oulun seutu, vetävät puoleensa uusia tavaravir-

19 17 toja. Uudet malmilöydökset eri puolilla Pohjois-Suomea ja Barentsin aluetta synnyttävät mahdollisesti uusia tavaravirtoja. Teollisuuden monikansallisen yritysomistuksen lisääntyminen lisää tavara- ja matkustajaliikennettä pohjoismaiden välillä. Ruotsin mittava rautatieinvestointi vetää kuljetuksia maan rataverkolle mahdollisesti myös Pohjois-Suomesta. Tornion terästehtaan kapasiteetin lisäys lisää rajan ylittävää liikennettä Torniossa. Kuljetuksia voi siirtyä myös eri kuljetusmuodoille. Teollisuuden raaka-aineen tarve lisää kuljetuksia Luoteis-Venäjältä Suomeen ja Ruotsiin. Luoteis-Venäjän ja Barentsin meren suuret malmi-, kaasu- ja mineraaliesiintymät ovat pitkällä aikavälillä merkittävä potentiaali. Useissa tutkimuksissa nähdään suurena potentiaalina Venäjän ja Kaukoidän tavaravirrat, joita kuljetettaisiin Suomen, Ruotsin ja Norjan satamien kautta. Rajanylityksissä Suomen ja Venäjän välillä on todettu olevan monenlaisia ongelmia. Erityisesti ongelmia on Venäjän puolella viranomaisten toimintaan vaikuttavien uudistuksia ja asetuksia koskevan tiedon saannissa sekä raja-asemien ruuhkautumisherkkyydessä. Ennakoimattomat toimet Venäjän raja-asemilla, jotka koskevat mm. tullausarvoja ja puutavaran tuontia tai raideliikenteen tariffeja, vaikeuttavat pitkäjänteistä toimintojen suunnittelua ja kehittämistä.

20 18 2 Yritysten näkemykset 2.1 Työmenetelmät Logistiikan nykytilan selvittämiseksi tarkasteltiin aikaisemmin laadituista selvityksistä ja tutkimuksista saatavilla oleva tieto sekä asetetut kehittämisen suuntaviivat. Saatavilla olevaa informaatiota yritysten kokemista logistiikan kehittämistarpeista oli tarpeen tarkentaa ja päivittää strategiatyön aikana. Tiedon hankkimiseksi suoritettiinkin strategiatyön yhteydessä laaja yrityskysely ja tämän jälkeen tarkentavia asiantuntijahaastatteluja. Kysely toteutettiin marraskuussa 2005 Oulun yliopiston toimesta. Kyselyn ensisijaisena kohderyhmänä olivat logistiikkapalveluja käyttävät tuotantoyritykset. Lopullinen kohderyhmä oli 587 yritystä, joista saatiin yhteensä 161 vastausta, joten kyselyn vastasi 27,4 prosenttia kyselyn kohteeksi valituista yrityksistä. Vastausten määrä ja vastausprosentti ovat riittävän suuret, jotta saatuja tuloksia voidaan pitää merkittävinä ja niitä on ollut mahdollista käyttää pohjana strategiatyössä. Vastaukset analysoitiin myös maakunnittain. Saaduissa tuloksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä alueellisia eroavaisuuksia. Kyselyn tulokset on julkaistu erillisessä raportissa, jota on saatavissa Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Saatuja kehittämistarpeita ja -ehdotuksia on esitetty myös liitteessä 1. Syventävät asiantuntijahaastattelut suoritettiin helmi- ja maaliskuun 2006 aikana. Haastatteluissa kuultiin yhteensä 25 eri tahon edustajaa, jotka edustivat logistiikkapalveluja käyttäviä ja tarjoavia yrityksiä sekä julkista hallintoa. Tarkemmin haastatellut yritykset ja organisaatiot on esitetty liitteessä 2. Haastattelut vahvistivat kyselyssä esiin nousseita kehittämistarpeita ja nostivat lisäksi esille joitakin merkittäviä uusia näkökulmia sekä kehittämistarpeita. 2.2 Logistiikan nykytila ja kehittämistarpeet Logistiikan merkitys liiketoiminnan menestystekijänä on entisestään kasvamassa. Kyselyissä ja haastatteluissa nousivat voimakkaasti esille maantieteen ja väestön Pohjois-Suomessa logistiikalle asettavat erityishaasteensa. Esille nousivat pitkät välimatkat, suhteellisen vähäinen ja laajoilla alueilla edelleen vähenevä asukasmäärä sekä väestön ikääntyminen. Tavaravirtoja puoleensa vetävät ja niitä synnyttävät tekijät väestö (kulutus) sekä teollinen toiminta ovat keskittyneet ja keskittyvät edelleen muutamiin aluekeskuksiin. Kokonaisuutena tavaravirtojen volyymit ovat pienet. Pienet volyymit lisäävät logistiikan haasteita erityisesti syrjäisimmillä alueilla. Kuljetuskustannukset nousevat huomattavan suuriksi suhteessa liikevaihtoon ja heikentävät alueen yritysten kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia menestyä. Erittäin merkittävä ongelma Pohjois- Suomen logistiikalle on tavaravirtojen suuntien epätasapainoisuus: etelästä tuodaan paljon tavaraa pohjoiseen autokuljetuksina, mutta lähtevä tavara (teollisuuden tuotteet) kuljetetaan pääasiassa laivoilla. Lisäksi epätasapainoa lisäävät alueilla erisuuntiin kuljetettavien tavaralajien erilaisuus ja vaatimukset erikoiskalustolle Kuljetukset ja logistiikan solmukohdat Yritysten hyödyntävät kuljetuksissaan eri kuljetusmuotoja laajasti tarpeidensa mukaan. Yhden toimituksen kuljetus koostuu usein useasta lyhyemmästä kuljetuksesta, jotka voidaan tehdä useilla kuljetusvälineillä. Kuljetuksista muodostuukin multimodaaleja eli useita kuljetusmuotoja käsittäviä kuljetusketjuja, joissa jokaisen osan toimintakyky on tärkeää. Tällöin eri kuljetusmuotojen yhteistoiminnan merkitys korostuu.

21 19 Kuljetukset ja liikenneverkot Tieverkosto on liikenneverkoista kattavin ja tarjoaa useille yrityksille ainoan mahdollisen tavan hoitaa lähialueen kuljetuksia. Maantiekuljetusten tärkeys korostuu Pohjois-Suomen yritysten toiminnan kannalta kriittisenä kuljetusmuotona. Tämä näkyy korostetusti yritysten näkemyksissä, joissa maantiekuljetukset nähdään lähes poikkeuksetta oman toiminnan kannalta tärkeimmäksi kuljetusmuodoksi (kuva 5). Ongelmia maatiekuljetuksissa nähdään olevan päätieverkolla tärkeimpien yhteyksien välityskyvyssä ja tasossa. Myös talviaikainen kunnossapito nähdään osin riittämättömäksi. Alempiasteisella verkolla ongelmat koskettavat verkon heikkoa kantavuutta ja liikennöitävyyttä etenkin kelirikkoaikoina. Riittämättömän rahoituksen vuoksi suureksi ongelmaksi ja uhkaksi nähdään koko verkon rapistuminen sekä tason lasku. Rautatiekuljetuksia käyttävät Pohjois-Suomessa etupäässä suuret teollisuusyritykset. Näiden perusteollisuuden yritysten tavaravirrat edustavat volyymiltaan suurinta osaa kaikista kuljetuksista. Kuva 4 muuttuisikin kuljetusten volyymeja tarkasteltaessa hyvin erinäköiseksi, kun rautatie- ja merikuljetusten merkitys nousisi korostetusti esille. Yritysten saavutettavuus rataverkolta on suurimmassa osassa Pohjois-Suomen rajoittunut, sillä rataverkon kattavuus on Pohjois- Suomessa hyvin rajoittunut. Suurimpien teollisuuslaitosten saavutettavuus rataverkolla on kuitenkin hyvä. Pitkät siirtymämatkat autokuljetuksineen ja siirtokuormauksineen nostavat ratakuljetusten kustannusta ja tekevät maantiekuljetusten käytöstä monissa tapauksissa edullisempaa. Myös rautatiekuljetusten korkeat tariffit suhteessa muihin kuljetusmuotoihin vähentävät yritysten mukaan rautatiekuljetusten kilpailukykyä ja käyttöä. Pohjois-Suomen satamien liikenne on keskittynyt perinteisesti palvelemaan satamien lähialueen raskasta metalli- tai paperiteollisuutta. Niiden liikenteen suurin volyymi syntyy satamien lähialueella sijaitsevan teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. Pohjoisten satamien liikenne on huomattavasti Etelä-Suomen suuria kilpailijoita pienempää ja satamien kilpailukykyä heikentävät puutteet reittivalikoimassa sekä säännöllisen feederliikenteen frekvenssissä. Tärkeä kilpailukykyä heikentävä tekijä on myös epätasapaino konttiliikenteen suunnissa: tuonti keskittyy Etelä-Suomen satamiin ja Pohjois-Suomen yritysten vientikuljetusten käyttöön tarvitaan huomattavasti suurempia konttimääriä, mitä pohjoisen satamiin saapuu nykyisin. Tämän vuoksi kontteja joudutaan kuljettamaan satamiin tyhjinä Etelä-Suomesta, mikä lisää huomattavasti yritysten kuljetuskustannuksia ja heikentää konttien saatavuutta. Tämä heijastuu yritysten toimintaan ja koetaan suureksi ongelmaksi suuressa osassa Pohjois-Suomen vientiyrityksistä. Eri kuljetusmuotojen nykytilan merkitys Vastausta (kpl) Maantiekuljetukset (ka 6,7) Rautatiekuljetukset (ka 3,0) Merikuljetukset (ka 2,8) Lentokuljetukset Pohjois-Suomen lentokentiltä (ka 3,9) Yhdistetyt kuljetukset (ka 4,1) Merkitys (1=ei merkitystä, 7=erittäin merkittävä) Kuva 5. Eri kuljetusmuotojen merkitys yritysten kuljetusten nykytilanteen kannalta kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan.

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Oulunkaaren logistiikkaselvitys

Oulunkaaren logistiikkaselvitys Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 Oulunkaaren logistiikkaselvitys 2011 ALKUSANAT Oulunkaaren logistiikkaselvityksessä on selvitetty alueen logistiikan kehittämistarpeet ja -potentiaalit. Logistiikkaselvityksen

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavaraliikenne ja logistiikka Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Tavaraliikenne ja logistiikka 1.11.2005 ESIPUHE Päijät-Hämeen maakunnassa käynnistettiin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen vuoden 2004 lopulla. Suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011 Julkaisu B:42 Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys Loppuraportti Etelä Pohjanmaan pääteiden logistiikka ja maankäyttöselvitys Julkaisu B:42 ISBN: 978 951 766 152 2 ISSN: 1239

Lisätiedot

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014

Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Suomi-käytävän liikenteellinen merkitys osana TEN-T -ydinverkkoa 25.11.2014 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä nro/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: ( VR Group) Liikennevirasto PL

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle

VÄYLÄT 2030. Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 1 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien pidolle 2 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2002 VÄYLÄT 2030 Väestön ja elinkeinoelämän haasteet liikenneväylien

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot