Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta 30.3.2011"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta ASIA: Ympäristölupa kivenmurskaustoiminnalle VIREILLETULO: HAKIJA: KIINTEISTÖ: Maansiirto ja auraus Laamanen Oy Paasniemen kylän tila Mustaharju RN:o 1:36, jonka omistaa Aatto Luostarinen, Kautolanmäentie 30, Enonkoski HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA: Ympäristölupaa haetaan kivenmurskaustoiminnalle siirrettävällä murskausasemalla. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan olennainen muutos alkaen (toiminnanharjoittaja vaihdos). Luvan hakija on vuokrannut maa-ainesten ottoalueen Paasniemen Sora Ky:ltä, jolle Savonrannan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan. Lupa on voimassa saakka. Ottoalue sijoittuu Savonrannalta noin 10 km etelään vahvistetun Savonrannan rantaosayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M) alle 300 m etäisyydelle lähimmästä vesistöstä. Kaksi lähintä loma-asuntoa sijaitsevat noin 200 m etäisyydellä ottoalueesta. Alue ei sijaitse I - tai II - luokkaan kuuluvalla pohjavesialueella. Toiminta sisältää soran murskausta ja varastointia alueella. Murskattavan soran määrä on vuosittainen noin tonnia ja maksimissaan tonnia. Murskauksen suorittaa Rudus Murskaus Oy siirrettävällä murskausasemalla. Esimurskaus suoritetaan Lokotrack LT116 murskaimella ja jälkimurskaus Lokotrack LT2011 murskaimella. Murskainten tarvitsema energia tuotetaan aggregaatilla. Muita toiminnan vaatimia koneita ovat kaivinkone Hitachi 300 ja pyöräkone Volvo L120. Toiminnassa käytetään moottoripolttoöljyä keskimäärin 35 t/a ja maksimissaan 105 t/a; öljyä keskimäärin 0,5 t/a ja maksimissaan 0,8 t/a; voiteluaineita keskimäärin 0,2 t/a ja maksimissaan 0,5 t/a sekä talousvettä keskimäärin 0,1 t/a ja maksimissaan 0,2 t/a. Vesi tuodaan alueelle säiliössä. Lisäksi mahdollinen kasteluvesi otetaan maastosta (määrää ei ole arvioitu). Mahdollisia melu- ja pölyhaittoja pyritään ehkäisemään varastokasojen sijoittamisella. Varastointiaika on noin vuosi. Soratien pö-

2 Kaivainnaisjätesuunnitelma: lynsidonta tehdään kastelemalla. Raskaan ajoneuvoliikenteen määrä on 10 käyntiä vuorokaudessa. Murskaimien päästöt ovat hiukkasia 0,5 t/a; typen oksideja (NO X ) 2,7 t/a; rikkidioksidia (SO 2 ) 5,2 t/a ja hiilidioksidia (CO 2 ) 1000 t/a. Murskaimien aiheuttama melutaso on noin 85 db(a). Toiminnasta syntyviä päästöjä ilmaan ja melua vähennetään käyttämällä uusinta kalustoa. Päästöjen seuranta tehdään aistinvaraisesti. Talousjätettä syntyy 50 kg/a, jotka kuljettaa Lassila & Tikanoja Oyj. Ongelmajätteet (joiden määrää ei ole yksilöity) kuljettaa Ekokem Oy Ab. Syntyvät jätevedet johdetaan huoltoauton säiliöön. Toiminnasta ei arvioida olevan haitallista vaikutusta: - luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön - vesistöön tai sen käyttöön - ilmaan - maaperään tai pohjaveteen. Murskausta suoritetaan yhden kuukauden ajan vuodessa heinäkuu poislukien maanantaista perjantaihin klo 7:00 22:00. Luvan hakijalla ei ole ympäristövastuuvakuutusta eikä ympäristöasioiden hallintajärjestelmää (mahdollisesti Ruduksella on). Ympäristöpäällikkö on vaatinut luvan hakijaa esittämään kaivannaisjätesuunnitelman, koska maa-ainesten ottolupaa myönnettäessä suunnitelmaa koskeva lainsäädäntö ei ollut voimassa eikä siirtymäsäännöksen aikana suunnitelmaa esitetty maaaineslupaviranomaiselle. Luvan hakija esitti suunnitelman Suunnitelmaa ei kuitenkaan voida hyväksyä murskaustoiminnalle myönnettävän ympäristöluvan yhteydessä, koska soran murskaus ei ole maa-aineslain tarkoittamaan maa-ainesten ottoa, kuten louhintatoiminta, vaan sen käsittelyä. Tämän vuoksi kaupunginlakimiehen mukaan ympäristölautakunnan on siirrettävä esitetty suunnitelma toimivaltaisen (maaaines)lupaviranomaisen, teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. ASIAN KÄSITTELY:

3 Kuulutukset: Muistutukset: Hakemuksen vireille tulosta kuulutettiin Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Mahdolliset muistutukset tuli jättää kuulutusajan päättymiseen mennessä. Hakemuksesta esitettiin seuraavat muistutukset: Merja ja Osmo Asikaisen muistutuksessa todetaan mm., että hakemuksessa on useita puutteita: - liitteenä oleva ottamissuunnitelmakartta ei ollut mittakaavassa, ympäristövahinkovakuutuksesta ei ole tietoa, lähiasutuksen vesikaivoja ei ole huomioitu, tiedot päästöjen puhdistamisesta puuttuvat, melutaso karkeasti aliarvioitu, ympäristövaikutuksen arviointimenettely puuttuu - miten hakija voi vaikuttaa vuokrakalustojen uusimiseen, jotta päästöt vähenisivät - hakijan mielestä ei haitallista vaikutusta luontoon ja rakennettuun ympäristöön, käytännössä sekä ihmiset että linnut joutuivat poistumaan lähialueelta kesällä 2010 edellisen murskauksen aikana kovan metelin ja pölypilven vuoksi - hakijan mielestä ei vaikutusta vesistöön ja sen käyttöön, käytännössä silmin havaittava pölykerros järven pinnalla (Metsä- Valkeinen) - hakijan mielestä ei haitallista vaikutusta ilmaan joutuvista päästöistä, käytännössä ohut kivipöly tunkeutuu rakennuksiin sisälle - kuka suorittaa aistinvaraisen melu- ja pölyseurannan Lupaa myönnettäessä huomioon otettavia asioita: - murskaaminen kiellettävä kokonaan huhti-syyskuun välisenä aikana lähiasutukselle aiheutuvan melu- ja pölyhaitan vuoksi - työt tehtävä arkisin klo välisenä aikana (hiljaisuus klo ), koskien myös murskeen pois kuljetusta ja koneitten siirtoa - huolehdittava, ettei montulle johtavasta tiestöstä murskeen kuljetuksen aikana aiheudu lähiasutukselle pölyhaittoja - mahdolliset vauriot tiestölle korjattava - montulle johtavalle tiestölle saatava 30 km/h nopeusrajoitus turvallisuuden, melun- ja pölyhaitan vuoksi - kuka käytännössä huolehtii lupaehtojen valvonnasta (tien kastelu, liikennemäärät ja ajankohdat kesäaikaan) Terttu Kesälahden muistutuksessa todetaan mm., että lupaa myönnettäessä on otettava huomioon: Onko kartan mittakaava oikea? Etäisyys tontistani montulle on liian pieni minimivaatimustenkin mukaan. Murskaaminen on kiellettävä huhti - syyskuun välisenä aikana, työskentelyaika on arkisin klo Työskentelyajan rajaamisessa on tärkeää luonnonrauhan suojaaminen kesäaikana koko harjualueella kuin Metsä-

4 Valkeisessa ja lähijärvillä sekä on turvattava mahdollisuus kesänviettoon asukkaille omalla mökillään. Otollisissa olosuhteissa kivimurskaamon melu kuuluu korvia särkevänä kolinana ja kivipöly leijuu harmaana laajalti ilmassa, pölylaskeumat aiheuttavat suurta harmia. Kivipöly on terveysriski alueella. Tavaraa saa poiskuljettaa ja siirtää koneita kesäaikana arkisin klo Poiskuljetusta ei sallita lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhäpäivinä. Murskaamon toiminnassa on otettava huomioon myös se, ettei muualta kuljeteta murskaamoon murskattavaa kiviainesta eikä näin lisätä alueen haittavaikutuksia. On huolehdittava siitä, ettei kaivuu aiheuta mahdollisen vaikutusalueen etäisyydellä olevien talousvesikaivojen kuivumista. On tarkkaan seurattava kaivuun syvyyttä ja myös kaivoveden laatua, veden virtaus kaivoon tulee montulta päin. On huolehdittava, että maaperään / pohjaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. On oltava selvyys ja suunnitelmat, miten kokonaisjätteen käsittely hoidetaan alueella. Tien ja louhinta-alueen väliltä on kaadettu puusto kokonaan, joten melu ja pöly pääsee esteettä leviämään Iähiympäristöön. Aikanaan, kun on lupa myönnetty, on alueella ollut puusto päällä. Murskauspaikan sijainnissa ja etäisyydestä tonteille on otettava huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset ja tulee huomioida myös suojapuuston aiheuttama esteetön melun ja pölyn kulku rantaalueen kesäasutukselle. Lisäksi tulee huolehtia montun riittävästä haittavaikutusten estävästä suojavallista. Suojaustoimenpiteitten puuttuminen tai heikkous pidentää asutuksen ja murskauspaikan välimatkaa. Hakijalla on vuokrakalusto, siitä huolimatta hänellä on vastuu huolehtia kalustonsa kunnosta niin, ettei aiheuta öljy- yms. muita haittoja ympäristölle kalustollaan ja toiminnallaan. Lisäksi: - pelkkä yrittäjän aistinvarainen melu- ja pölyseuranta ei riitä - on huolehdittava maisemoinnista - tavaran kuljetus aiheuttaa rasitetta tiestölle, joten aiheuttajan on vauriot korjattava ja huolehdittava jatkuvasti tien kunnosta kuljetusten aikana - tielle ehdotetaan 30 km/h nopeusrajoitusta turvallisuuden, melun ja pölyhaitan vuoksi - onko alueelle tehty minkäänlaista ympäristövaikutusten arviointia ja valvontaa lupa-aikojen jatkuessa ja muuttuessa? - kuka vastaa, kuka valvoo, kuka on yhteyshenkilö? On myös todettu, että maisemointia ei ole hoidettu, melutaso on ollut korkea, kivipöly tunkeutuu sisälle saakka, pölykerros järven pinnalla (Metsä-Valkeinen), lähialueelta ihmisten oli poistuttava melun ja pölyn vuoksi, tie on ollut huonossa kunnossa, luonnonmaiseman ja ympäristön muutosten vuoksi menetämme kesäpaikkamme arvoa, huonosti hoidettuna ja luonnon tasapainon horjuttamisella pahimmassa tapauksessa voimme menettää kaiken.

5 Lausunnot: Hakemuksesta pyydettiin lausunto Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta), Savonlinnan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. 1) Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa on todettu mm. seuraavaa: Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa. Toiminnan terveydelliset edellytykset ovat, ettei toiminnan melu, päästöt ilmaan, veteen tai maaperään taikka jätteet tai muu syy aiheuta toiminnan vaikutuspiirissä oleville terveyshaittaa. Toiminnan vedenhankinta, viemäröinti ja liikennejärjestelyt on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Toiminnasta (myös toiminnan liikennöinti) ei saa aiheutua pölyhaittaa lähimmille häiriintyville kiinteistöille missään olosuhteissa. Pölynsidontaa on mahdollisuus hallinnoida esimerkiksi varastokasojen sijoittelulla ja kastelulla. Hakemuksesta ei ilmennyt käytettävän murskauslaitteiston luokka ja sen mahdolliset pölyntorjuntatoimenpiteet. Nämä asiat tulee luvan hakijan selvittää lupaviranomaiselle ennen luvan myöntämistä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1 mukaisia melutason ohjearvoja häiriintyvissä asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) klo 7 22 välisenä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq) klo 22 7 välisenä aikana. Koska lähimmistä häiriintyvistä kohteista on ympäristölupahakemuksesta jätetty muistutukset viitaten myös meluhaittaan, edellyttää terveydensuojeluviranomainen tallentavaa melumittausta, jolla todellinen murskaustoiminnan melutaso voidaan luotettavasti todeta. Hakemuksen mukaan murskaustoimintaa tehdään neljänä (4) viikkona vuodessa. Murskaustoimintaa ei tulisi tehdä kesälomakuukausina (kesä-elokuu). Toiminta-aikaa murskausten osalta touko- ja syyskuussa voisi rajoittaa perjantai-illan lyhyemmällä toiminta-ajalla (esimerkiksi ma - o 8:00-22:00 ja pe 8:00-18:00). Kemikaalien (myös jätekemikaalit) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Kemi-

6 kaalien käsittelyssä on huolehdittava, ettei niitä pääse valumaan vesistöön ja maaperään ja sitä kautta pohjavesiin. Ympäristöluvan muut terveydelliset edellytykset tulevat täytetyiksi ympäristöluvan ympäristönsuojelullisten säädöksien täyttyessä. 2) Rakennusvalvontaviranomaisen lausunnossa on todettu seuraavaa: Hakemuksen mukainen toiminnan sijoittuminen suunnittelualueelle aiheuttaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja maa-ainesten ottaminen, kuljetus ja murskaustoiminta aiheuttavat ympäristölle ja loma-asutukselle pöly- ja meluhaittaa, joten haitat tulee minimoida lupaehdoissa riittävin rajoittein. Rakennusvalvonta esittää lausuntonaan, että murskaustoiminta tulee kieltää kokonaan touko-syyskuun välisenä aikana, maaainesten ottaminen ja kuljetus tulee sallia enintään maanantain ja perjantain välisenä aikana klo touko-syyskuun välisenä aikana ja muuna aikana maa-ainesten ottaminen, kuljetus ja murskaustoiminta tulee sallia enintään maanantain ja perjantain välisenä aikana klo Lisäksi pölyäminen tulee estää riittävin järjestelyin esim. kastelemalla. 3) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa on todettu seuraavaa: Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ole tiedossaan alueelta luonnontai ympäristönsuojeluun liittyviä rajoituksia. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakijan kuuleminen ennen päätöksen tekoa: Ympäristölautakunta varasi luvan hakijalle mahdollisuuden esittää vastineensa lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä seikoista mennessä. Hakija antoi seuraavan vastineen Merja ja Osmo Asikaisen sekä Terttu Kesälahden muistutuksiin ja rakennusvalvontaviranomaisen lausuntoon: Kuuluu mielestäni maa-ainesottolupaan, joka on myös voimassa oleva. Yrityksillä on laajat vastuuvakuutukset. Noudatetaan voimassa olevaa maa-ainesottoluvan ottokorkeutta ja pidän kaluston aina hyvässä kunnossa esim. vuodot. Ja huollot / korjaukset hoidan hallilla. Alueella on pohjavesiputket. Rudus murskaus Oy voi käyttää tarvittaessa melumittareita. Rudus murskauksella on ympäristösertifikaatit. Mielestäni murskauksesta ei jää pysyvää haittaa luontoon. Meteli on hetkellistä n. 1-2 viikkoa

7 vuodessa murskauksesta johtuen. Edellisen murskauksen mahdolliset häiriöt johtuivat pääasiassa, kun murskaus tapahtui juhannuksen tienoilla ja kuivaa oli ollut jo pidemmän aikaa. Silloin käytettiin lähinnä oleva penkan rintaus loma-asuntoihin päin, joka maisemoitiin samalla. Jatkossa murskausrintama olisi penkankielekkeen takana, joten sorapenkka olisi esteenä melulle ja pölylle ja lisäksi murskekasat sijoitetaan suojavalliksi loma-asutuksiin päin. Kesäheinäkuun voisi mielestäni rauhoittaa murskauksesta, jotka ovat lomakuukausia ja maaperä olisi muulloin luonnollisesti kosteampaa. Murskaustoimintaa on tehty aina arkisin klo välisenä aikana. Murskeen poiskuljetus ja mahdollinen pienimuotoinen seulominen olisi toivottavaa suorittaa myös viikonloppuisin, koska loma-asukkailla ei ole aina mahdollista toteuttaa projekteja arkisin, johon he tarvitsevat maa-aineksia. Mutta työt pääasiassa pyritään tekemään arkisin, niin työntekijöiden kuin muidenkin rauhan kannalta. Tasapuolinen kohtelu kaikkia lähialueella toimivia maaainesyrittäjiä kohtaan esim. maa-aineksien poiskuljettamisessa olisi toivottavaa. Nopeusrajoitukset ja pääasiallinen tien kunnostus kuuluvat mielestäni Valkeisniementien hoitokunnalle. Voin yrittää välttää pölyn syntymistä mahdollisesti kastelemalla montulle johtavaa tietä, mutta Valkeisniementie on kesäaikaan suhteellisen vilkas johtuen tienvarrella olevista kymmenistä loma-asunnoista, ja muutamasta vakiasukkaasta sekä metsätalous- ja rakentamisen toiminnasta ja myös hekin omalta osaltaan aiheuttavat meteliä ja pölyhaittoja sekä tarvitsevat maa-aineksia myös tulevaisuudessa. Ja haluan muistuttaa, että tarkoituksemme ei ole tahallaan häiritä kenenkään asukkaan olemista / elämistä. Pyrin edellä mainituilla selvityksillä minimoimaan mahdolliset haitat ja pyrimme aina tekemään työt "virka-aikaan", jos vain suinkin mahdollista Lisäksi hakija antoi terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyistä seikoista seuraavan vastineen: Murskaus toiminnasta aiheutuva mahdollinen pöly (liikennöinti / murskaus) sidotaan tarvittaessa vedellä kastelemalla ja lisäksi murskaimen integroidulla kastelujärjestelmällä Mustaharjun tilan alueella. Murskauslaitteiston luokka on C. Mahdolliset kemikaalit, joita Rudus murskaus tarvitsee toimintaan, säilötään asianmukaisesti eikä päästetä valumaan maaperään. Muutoin alueella ei varastoida kemikaaleja. Muut luvat: Savonrannan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän luvan maa-ainesten ottamiseen siirto Savonlinnan kaupungin

8 teknisen lautakunnan päätöksellä Maansiirto ja auraus Laamanen Oy:lle. Tarkastuskäynnit: Ympäristöpäällikkö YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT: Päätös: Lautakunta myöntää Maansiirto ja auraus Laamanen Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 e) -kohdan tarkoittaman ympäristöluvan kivenmurskaustoiminnalle. Lupamääräykset: 1. Lupahakemuksen tarkoittamia toimintoja on harjoitettava hakemuksen ja siitä annettujen viranomaislausuntojen ja muistutusten johdosta hakijan esittämien vastineiden mukaisella tavalla, ellei lupamääräyksistä jäljempänä muuta johdu (YSL 41 ja 42 ). 2. Murskaus ja murskeen seulonta on kielletty vuosittain Muuna aikana murskausta ja murskeen seulontaa saadaan tehdä maanantaista torstaihin klo 07:00 22:00 ja perjantaisin klo 07:00 18:00. Sen sijaan näihin liittyviä valmistelevia töitä voidaan tehdä jo ennen klo 7:ää (VNp 993/1992). 3. Toiminta-alueelle johtavien teiden sekä murskejakeiden varastokasojen pölyn sidontaan ei saa käyttää suolaa eikä muita kemikaaleja vaan tarvittava pölyn sidonta on tehtävä vedellä kastelemalla (YSL 4, 7 ja 43 ). 4. Murskauksen sekä murskekasojen varastoinnin ja poiskuljetuksen yhteydessä on huolehdittava, että pölyn sidontaan käytetään riittävästi vettä ja muutoinkin lupahakemuksen tarkoittamat toiminnat tulee tehdä siten, ettei niistä aiheudu pölyhaittaa naapurikiinteistöille missään olosuhteissa. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvan saajaa teettämään kustannuksellaan pölymittauksen naapurikiinteistöillä. Mittaustulosten perusteella ympäristölupaviranomaiselle arvioi, onko tarpeen ryhtyä ja mihin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvien pölyhaittojen vähentämiseksi (YSL 4 ja 43 ). 5. Murskaustoimintojen vaatimat työt (kivien siirto murskaimeen, murskaus sekä murskeen seulonta ja siirto varastokasoihin) on tehtävä tarpeetonta melua aiheuttamatta lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan sijoittuvan maarintauksen ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan otettujen maa-ainesten ja / tai murskeiden varastokasojen suojassa siten, että sallittuja meluohjearvoja ei ylitetä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Loma-asuntokiinteistöjä koskevat meluohjearvot on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa 2003:1, jonka mukaan ulkomelu ei saa ylit-

9 tää valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ekvivalenttimelutasoa 45 db (L Aeq ) klo 7 22 välisenä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 40 db (L Aeq ) klo 22 7 välisenä aikana (YSL 4, 43 ja 46 ). 6. Luvan saajan on tehtävä kustannuksellaan melutasomittaus tallentavaa melumittaria käyttäen lähimmillä lomaasuntokiinteistöillä siten, että mittaustulokset on verrattavissa annettuihin ohjearvoihin. Mittaustulokset on toimitettava mennessä ympäristölupaviranomaiselle, joka arvioi, onko tarpeen ryhtyä ja mihin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvien melutasojen alentamiseksi (YSL 4, 43 ja 46 ). 7. Poltto- ja voiteluaineita tai muita mahdollisia kemikaaleja ei saa varastoida alueella enempää ja pidempään kuin kullakin toimintakerralla tarvitaan. Kemikaalien (myös jätekemikaalien) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä muutoinkin kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Kemikaalien käsittelyssä on huolehdittava, ettei niitä pääse valumaan maaperään ja mahdollisesti sitä kautta pohjavesiin ja vesistöön (YSL 4 ja 43 ). 8. Lupahakemuksen tarkoittamista töistä syntyvien jätteiden käsittelyssä on noudettava jätelain määräyksiä sekä Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Alueen jätehuolto tulee järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Luvan saaja on velvollinen pitämään toiminta-alueen siistinä myös ulkopuolisten tuomista romuista, rakennusten purku- yms. yhdyskunta- ja ongelmajätteistä. Tämän vuoksi silloin kun alueella ei harjoiteta luvan mukaista toimintaa, alueen luvattoman ulkopuolisen käytön ja sen myötä roskaantumisen ennalta ehkäisemiseksi alueelle johtava tie on varustettava teknisellä esteellä, esimerkiksi lukittavalla portilla (YSL 46, JL 6 ja 51, Jhm 2 5 luvut). 9. Toiminta-alueella ei saa varastoida ongelmajätteitä, vaan syntyvät ongelmajätteet tulee toimittaa välittömästi toiminnanharjoittajalle, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottamiselle, varastoimiselle tai käsittelylle. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristölupaviranomaiselle (YSL 46, JL 6 ja 51, Jhm 2 5 luvut). 10. Toiminta-alueella käytettävä kuormaus- ja kuljetuskalusto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kaluston huolto- ja korjaustoiminta on lupahakemuksen tarkoittamalla toiminta-alueella kielletty lukuun ottamatta vähäistä osien vaihtoon rinnastettavaa toimintaa, jossa ei synny ongelmajätteitä (YSL 4 ja 43 ).

10 11. Kunkin murskaustyöjakson aloittamisesta on ilmoitettava vähintään viikko etukäteen ympäristölupaviranomaiselle ympäristöluvan määräysten ja Savonlinnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelullisen ja kemikaalivalvonnan mahdollistamiseksi (YSL 46 ). 12. Poikkeuksellisissa tapahtumissa on luvan saajan ryhdyttävä välittömästi tapahtuman vaatimiin toimenpiteisiin vahingollisten vaikutusten torjumiseksi ja ilmoitettava niistä ympäristölupaviranomaiselle sekä tarvittaessa myös terveydensuojelu- ja pelastusviranomaisille. Lupapäätöksen tarkoittamien toimintojen ulkopuolisille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista sekä toimintoihin kohdistuvista valituksista on välittömästi ilmoitettava ympäristölupaviranomaiselle (YSL 43 ja 62, YSA 30 ). 13. Luvan saaja on velvollinen esittämään ympäristölupaviranomaiselle uuden lupahakemuksen, mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 43 ja 81, YSA 14 ja 30 ). 14. Mikäli hakemuksen mukainen toiminta päättyy toiminta-alueella sen ollessa luvan saajan hallinnassa, on luvan saajan ilmoitettava siitä ympäristölupaviranomaiselle ja poistettava toiminta-alueelta toiminnan vaatimat rakenteet ja laitteet. Luvan saajan on myös ilmoitettava ympäristölupaviranomaiselle, mikäli alueen maankäyttö muuttuu tai muutoin ilmenee, että toiminnasta aiheutuu maaperän pilaantumista taikka muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Luvan saajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista (YSL 43 ). Lupamaksu: Lautakunta perii hyväksymänsä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n maksutaulukon maaperän ainesten otto -kohdan nojalla lupamaksuna 2 500,00 euroa (sis. alv. 23 %). Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkipanokuulutusten julkaisemisesta Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ei aiheudu perittäviä kuluja (YSL 54 ). Päätöksen voimassaoloaika: Lupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli luvan saaja jatkaa toimintaansa alueella jälkeen, on sen jätettävä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa sekä yhteenveto mahdollisista tarkkailutuloksista. Velvoite annetaan ympäristönsuojelulain 55 :n nojalla.

11 Perustelut: Soran murskauksesta voi aiheutua melu- ja pölyhaittaa ympäristöön. Soran murskaukseen liittyvät toiminnot ja niissä käytettävä konekalusto saattavat aiheuttaa myös ympäristön roskaantumista sekä maaperän ja vesistön pilaantumisvaaraa. Noudattamalla ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä ympäristön roskaantumis- ja pilaantumisriskiä voidaan vähentää. Murskausta ei sallita aloitettavaksi aamuisin ennen klo 7:ää, koska valtioneuvoston päätöksen n:o 993/1992 melutason ohjearvoista tarkoittama yöaika on klo Maa-ainesten ottotoimintaan liittyvän soran seulonnan mahdollinen ajallinen rajoittaminen, kuten myös ottotasojen seuranta, ottotoiminnan mahdollinen vaikutus naapurikiinteistöjen kaivojen kuivumiseen, suojapuuston hakkuut ja ottoalueen maisemointi kuuluvat maa-ainesten ottoluvan yhteydessä ratkaistaviin asioihin. Valmiiden mursketuotteiden käyttökohteisiin kuljetuksen, ts. yksityistien käytön ajallinen rajoittaminen, kuten myös kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuva yksityistien hoitotarve ja nopeusrajoituksen asettaminen ovat yksityistielainsäädännön perusteella ratkaistavia asioita eivätkä kuulu ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan. Hakemuksen tarkoittamassa toiminnassa mahdollisesti syntyvien jätteiden aiheuttamaa ympäristön pilaantumisen riskiä vähennetään asettamalla kielto mahdollisesti syntyvien ongelmajätteiden varastoinnille toiminta-alueella ja vaatimus ongelmajätteiden toimittamisesta välittömästi ao. jätteiden keräys- tai käsittelypaikkaan. Toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumisvaaraa pienennetään lupamääräyksillä Mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvien haittojen ympäristöön leviämisen ehkäisemiseksi annetaan lupamääräys 12. Ympäristön roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi annetaan lupamääräykset 8 ja 9. On huomattava, että jätelain mukaan ellei roskaajaa saada selville, roskaantuneen alueen siivoamisesta vastaa alueen jätteen haltija (luvan saaja). Viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi annetaan lupamääräykset 11 ja 12. Toiminnan mahdollisen muuttumisen johdosta annetaan lupamääräys 13 ja toiminnan mahdollisen päättymisen johdosta annetaan lupamääräys 14.

12 Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 5 7. Muistutuksissa esitetyt seikat on soveltuvin osin otettu huomioon lupamääräyksissä Alueella on harjoitettu maa-ainesten otto- ja murskaustoimintaa useiden vuosikymmenten ajan. Naapuruussuhde on syntynyt siten, että Mustaharjun kiinteistön omistaja on myynyt ko. kaksi lomaasuntotonttia Metsä-Valkeisen rannalta maa-ainesten otto- ja murskaustoiminnan aloittamisen jälkeen. Loma-asuntojen rakentajien ja sittemmin uusien omistajien on täytynyt olla tietoisia, että maaainesten otto- ja murskaustoiminta voi aiheuttaa ympäristöhaittoja. Ympäristönsuojelulaki (YSL 4, 7, 28, 41-43, 46, 54, 55, 62, 81 ja 101 ) Ympäristönsuojeluasetus (YSA 1, 14 ja 30 ) Jätelaki (JL 6 ja 51 ) Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset (Jhm 2 5 luvut) Valtioneuvoston päätökset (VNp n:o 993/1992) Toimenpiteet: Tiedoksi: Teknisen toimialan hallintopalvelut / laskutus Etelä-Savon ELY-keskus Terveydensuojeluviranomainen Rakennusvalvontaviranomainen Tekninen lautakunta (kaivannaisjätehuoltosuunnitelman osalta) Muistuttajat MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 101 ). Allekirjoitus: Viran puolesta Matti Rautiainen ympäristöpäällikkö

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa

Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa Rakennus- ja ympäristölautakunta 87 20.05.2015 Ympäristölupa asfalttijätteen murskaukselle ja hyötykäytölle maarakentamisessa 59/58/585/2015 RAKYL 87 Selostus: Savonlinnan kaupungin kunnallistekniset palvelut

Lisätiedot

Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle

Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.5.2016 ASIA: Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle VIREILLETULO: 23.3.2016 HAKIJA: Jukka Konnu (Y-tunnus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 29.4.2015 ASIA: Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Kuikkalouhetin kallioalueelle

Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Kuikkalouhetin kallioalueelle KUHMO ASIA: Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Kuikkalouhetin kallioalueelle VIREILLETULO: 19.3.2014 HAKIJA: KIINTEISTÖ: Morenia Oy Automaatiotie 1 90460 Oulunsalo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Vattuvaaran kallioalueelle

Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Vattuvaaran kallioalueelle KUHMO ASIA: Ympäristölupa kallion murskaukseen, varastointiin sekä asfaltin valmistukseen Vattuvaaran kallioalueelle VIREILLETULO: 18.2.2014 HAKIJA: KIINTEISTÖ: Destia Oy Heidehofintie 2 01300 Vantaa Kuhmon

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Lemminkäinen Infra Oy / Kulennoisten kylän Harjulan tila RN:o 9:105

Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Lemminkäinen Infra Oy / Kulennoisten kylän Harjulan tila RN:o 9:105 Rakennus- ja ympäristölautakunta 23 28.01.2015 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Lemminkäinen Infra Oy / Kulennoisten kylän Harjulan tila RN:o 9:105 747/51/514/2014 RAKYL 23 Selostus: Savonlinnan kaupungin

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o )

Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o ) Rakennus- ja ympäristölautakunta 70 13.04.2016 Ympäristölupa / Destia Oy, maankaatopaikka / Riippa (Rn:o 272-420-15-42) 866/11.01.00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 70 Ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Dnro Etelä-Savo ESAELY/101/07.00/2011 20.6.2011 annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus ja ympäristölautakunta Ympäristölupa biopolttoaineen varastointi- ja haketustoiminnalle

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus ja ympäristölautakunta Ympäristölupa biopolttoaineen varastointi- ja haketustoiminnalle SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Rakennus ja ympäristölautakunta 25.11.2015 ASIA: Ympäristölupa biopolttoaineen varastointi- ja haketustoiminnalle VIREILLETULO: 6.10.2015 HAKIJA:

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee hakemuksen mukaisen valimon toiminnan ympäristöluvan

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee hakemuksen mukaisen valimon toiminnan ympäristöluvan PÄÄTÖS Dnro PSA-2007-Y-343 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 Tätä päätös/lausuntoversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. 1 ASIA COMPONENTA Suomivalimo

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle, Sakari Sallinen

Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle, Sakari Sallinen Ympäristölautakunta 47 11.04.2012 Ympäristölupa kivenlouhinta- ja murskaustoiminnalle, Sakari Sallinen 138/58/585/2012 YMPL 47 Selostus: Sakari Sallinen hakee ympäristölupaa kiven lou hintaan ja murskaukseen.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta

Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.11.2015 ASIA: Ympäristönsuojelulain (713/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f tarkoittama ympäristölupa jätteen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot