Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta 30.3.2011"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta ASIA: Ympäristölupa kivenmurskaustoiminnalle VIREILLETULO: HAKIJA: KIINTEISTÖ: Maansiirto ja auraus Laamanen Oy Paasniemen kylän tila Mustaharju RN:o 1:36, jonka omistaa Aatto Luostarinen, Kautolanmäentie 30, Enonkoski HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA: Ympäristölupaa haetaan kivenmurskaustoiminnalle siirrettävällä murskausasemalla. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan olennainen muutos alkaen (toiminnanharjoittaja vaihdos). Luvan hakija on vuokrannut maa-ainesten ottoalueen Paasniemen Sora Ky:ltä, jolle Savonrannan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan. Lupa on voimassa saakka. Ottoalue sijoittuu Savonrannalta noin 10 km etelään vahvistetun Savonrannan rantaosayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M) alle 300 m etäisyydelle lähimmästä vesistöstä. Kaksi lähintä loma-asuntoa sijaitsevat noin 200 m etäisyydellä ottoalueesta. Alue ei sijaitse I - tai II - luokkaan kuuluvalla pohjavesialueella. Toiminta sisältää soran murskausta ja varastointia alueella. Murskattavan soran määrä on vuosittainen noin tonnia ja maksimissaan tonnia. Murskauksen suorittaa Rudus Murskaus Oy siirrettävällä murskausasemalla. Esimurskaus suoritetaan Lokotrack LT116 murskaimella ja jälkimurskaus Lokotrack LT2011 murskaimella. Murskainten tarvitsema energia tuotetaan aggregaatilla. Muita toiminnan vaatimia koneita ovat kaivinkone Hitachi 300 ja pyöräkone Volvo L120. Toiminnassa käytetään moottoripolttoöljyä keskimäärin 35 t/a ja maksimissaan 105 t/a; öljyä keskimäärin 0,5 t/a ja maksimissaan 0,8 t/a; voiteluaineita keskimäärin 0,2 t/a ja maksimissaan 0,5 t/a sekä talousvettä keskimäärin 0,1 t/a ja maksimissaan 0,2 t/a. Vesi tuodaan alueelle säiliössä. Lisäksi mahdollinen kasteluvesi otetaan maastosta (määrää ei ole arvioitu). Mahdollisia melu- ja pölyhaittoja pyritään ehkäisemään varastokasojen sijoittamisella. Varastointiaika on noin vuosi. Soratien pö-

2 Kaivainnaisjätesuunnitelma: lynsidonta tehdään kastelemalla. Raskaan ajoneuvoliikenteen määrä on 10 käyntiä vuorokaudessa. Murskaimien päästöt ovat hiukkasia 0,5 t/a; typen oksideja (NO X ) 2,7 t/a; rikkidioksidia (SO 2 ) 5,2 t/a ja hiilidioksidia (CO 2 ) 1000 t/a. Murskaimien aiheuttama melutaso on noin 85 db(a). Toiminnasta syntyviä päästöjä ilmaan ja melua vähennetään käyttämällä uusinta kalustoa. Päästöjen seuranta tehdään aistinvaraisesti. Talousjätettä syntyy 50 kg/a, jotka kuljettaa Lassila & Tikanoja Oyj. Ongelmajätteet (joiden määrää ei ole yksilöity) kuljettaa Ekokem Oy Ab. Syntyvät jätevedet johdetaan huoltoauton säiliöön. Toiminnasta ei arvioida olevan haitallista vaikutusta: - luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin eikä rakennettuun ympäristöön - vesistöön tai sen käyttöön - ilmaan - maaperään tai pohjaveteen. Murskausta suoritetaan yhden kuukauden ajan vuodessa heinäkuu poislukien maanantaista perjantaihin klo 7:00 22:00. Luvan hakijalla ei ole ympäristövastuuvakuutusta eikä ympäristöasioiden hallintajärjestelmää (mahdollisesti Ruduksella on). Ympäristöpäällikkö on vaatinut luvan hakijaa esittämään kaivannaisjätesuunnitelman, koska maa-ainesten ottolupaa myönnettäessä suunnitelmaa koskeva lainsäädäntö ei ollut voimassa eikä siirtymäsäännöksen aikana suunnitelmaa esitetty maaaineslupaviranomaiselle. Luvan hakija esitti suunnitelman Suunnitelmaa ei kuitenkaan voida hyväksyä murskaustoiminnalle myönnettävän ympäristöluvan yhteydessä, koska soran murskaus ei ole maa-aineslain tarkoittamaan maa-ainesten ottoa, kuten louhintatoiminta, vaan sen käsittelyä. Tämän vuoksi kaupunginlakimiehen mukaan ympäristölautakunnan on siirrettävä esitetty suunnitelma toimivaltaisen (maaaines)lupaviranomaisen, teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. ASIAN KÄSITTELY:

3 Kuulutukset: Muistutukset: Hakemuksen vireille tulosta kuulutettiin Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Mahdolliset muistutukset tuli jättää kuulutusajan päättymiseen mennessä. Hakemuksesta esitettiin seuraavat muistutukset: Merja ja Osmo Asikaisen muistutuksessa todetaan mm., että hakemuksessa on useita puutteita: - liitteenä oleva ottamissuunnitelmakartta ei ollut mittakaavassa, ympäristövahinkovakuutuksesta ei ole tietoa, lähiasutuksen vesikaivoja ei ole huomioitu, tiedot päästöjen puhdistamisesta puuttuvat, melutaso karkeasti aliarvioitu, ympäristövaikutuksen arviointimenettely puuttuu - miten hakija voi vaikuttaa vuokrakalustojen uusimiseen, jotta päästöt vähenisivät - hakijan mielestä ei haitallista vaikutusta luontoon ja rakennettuun ympäristöön, käytännössä sekä ihmiset että linnut joutuivat poistumaan lähialueelta kesällä 2010 edellisen murskauksen aikana kovan metelin ja pölypilven vuoksi - hakijan mielestä ei vaikutusta vesistöön ja sen käyttöön, käytännössä silmin havaittava pölykerros järven pinnalla (Metsä- Valkeinen) - hakijan mielestä ei haitallista vaikutusta ilmaan joutuvista päästöistä, käytännössä ohut kivipöly tunkeutuu rakennuksiin sisälle - kuka suorittaa aistinvaraisen melu- ja pölyseurannan Lupaa myönnettäessä huomioon otettavia asioita: - murskaaminen kiellettävä kokonaan huhti-syyskuun välisenä aikana lähiasutukselle aiheutuvan melu- ja pölyhaitan vuoksi - työt tehtävä arkisin klo välisenä aikana (hiljaisuus klo ), koskien myös murskeen pois kuljetusta ja koneitten siirtoa - huolehdittava, ettei montulle johtavasta tiestöstä murskeen kuljetuksen aikana aiheudu lähiasutukselle pölyhaittoja - mahdolliset vauriot tiestölle korjattava - montulle johtavalle tiestölle saatava 30 km/h nopeusrajoitus turvallisuuden, melun- ja pölyhaitan vuoksi - kuka käytännössä huolehtii lupaehtojen valvonnasta (tien kastelu, liikennemäärät ja ajankohdat kesäaikaan) Terttu Kesälahden muistutuksessa todetaan mm., että lupaa myönnettäessä on otettava huomioon: Onko kartan mittakaava oikea? Etäisyys tontistani montulle on liian pieni minimivaatimustenkin mukaan. Murskaaminen on kiellettävä huhti - syyskuun välisenä aikana, työskentelyaika on arkisin klo Työskentelyajan rajaamisessa on tärkeää luonnonrauhan suojaaminen kesäaikana koko harjualueella kuin Metsä-

4 Valkeisessa ja lähijärvillä sekä on turvattava mahdollisuus kesänviettoon asukkaille omalla mökillään. Otollisissa olosuhteissa kivimurskaamon melu kuuluu korvia särkevänä kolinana ja kivipöly leijuu harmaana laajalti ilmassa, pölylaskeumat aiheuttavat suurta harmia. Kivipöly on terveysriski alueella. Tavaraa saa poiskuljettaa ja siirtää koneita kesäaikana arkisin klo Poiskuljetusta ei sallita lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhäpäivinä. Murskaamon toiminnassa on otettava huomioon myös se, ettei muualta kuljeteta murskaamoon murskattavaa kiviainesta eikä näin lisätä alueen haittavaikutuksia. On huolehdittava siitä, ettei kaivuu aiheuta mahdollisen vaikutusalueen etäisyydellä olevien talousvesikaivojen kuivumista. On tarkkaan seurattava kaivuun syvyyttä ja myös kaivoveden laatua, veden virtaus kaivoon tulee montulta päin. On huolehdittava, että maaperään / pohjaveteen ei pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. On oltava selvyys ja suunnitelmat, miten kokonaisjätteen käsittely hoidetaan alueella. Tien ja louhinta-alueen väliltä on kaadettu puusto kokonaan, joten melu ja pöly pääsee esteettä leviämään Iähiympäristöön. Aikanaan, kun on lupa myönnetty, on alueella ollut puusto päällä. Murskauspaikan sijainnissa ja etäisyydestä tonteille on otettava huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset ja tulee huomioida myös suojapuuston aiheuttama esteetön melun ja pölyn kulku rantaalueen kesäasutukselle. Lisäksi tulee huolehtia montun riittävästä haittavaikutusten estävästä suojavallista. Suojaustoimenpiteitten puuttuminen tai heikkous pidentää asutuksen ja murskauspaikan välimatkaa. Hakijalla on vuokrakalusto, siitä huolimatta hänellä on vastuu huolehtia kalustonsa kunnosta niin, ettei aiheuta öljy- yms. muita haittoja ympäristölle kalustollaan ja toiminnallaan. Lisäksi: - pelkkä yrittäjän aistinvarainen melu- ja pölyseuranta ei riitä - on huolehdittava maisemoinnista - tavaran kuljetus aiheuttaa rasitetta tiestölle, joten aiheuttajan on vauriot korjattava ja huolehdittava jatkuvasti tien kunnosta kuljetusten aikana - tielle ehdotetaan 30 km/h nopeusrajoitusta turvallisuuden, melun ja pölyhaitan vuoksi - onko alueelle tehty minkäänlaista ympäristövaikutusten arviointia ja valvontaa lupa-aikojen jatkuessa ja muuttuessa? - kuka vastaa, kuka valvoo, kuka on yhteyshenkilö? On myös todettu, että maisemointia ei ole hoidettu, melutaso on ollut korkea, kivipöly tunkeutuu sisälle saakka, pölykerros järven pinnalla (Metsä-Valkeinen), lähialueelta ihmisten oli poistuttava melun ja pölyn vuoksi, tie on ollut huonossa kunnossa, luonnonmaiseman ja ympäristön muutosten vuoksi menetämme kesäpaikkamme arvoa, huonosti hoidettuna ja luonnon tasapainon horjuttamisella pahimmassa tapauksessa voimme menettää kaiken.

5 Lausunnot: Hakemuksesta pyydettiin lausunto Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta), Savonlinnan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. 1) Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa on todettu mm. seuraavaa: Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa. Toiminnan terveydelliset edellytykset ovat, ettei toiminnan melu, päästöt ilmaan, veteen tai maaperään taikka jätteet tai muu syy aiheuta toiminnan vaikutuspiirissä oleville terveyshaittaa. Toiminnan vedenhankinta, viemäröinti ja liikennejärjestelyt on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Toiminnasta (myös toiminnan liikennöinti) ei saa aiheutua pölyhaittaa lähimmille häiriintyville kiinteistöille missään olosuhteissa. Pölynsidontaa on mahdollisuus hallinnoida esimerkiksi varastokasojen sijoittelulla ja kastelulla. Hakemuksesta ei ilmennyt käytettävän murskauslaitteiston luokka ja sen mahdolliset pölyntorjuntatoimenpiteet. Nämä asiat tulee luvan hakijan selvittää lupaviranomaiselle ennen luvan myöntämistä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1 mukaisia melutason ohjearvoja häiriintyvissä asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) klo 7 22 välisenä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq) klo 22 7 välisenä aikana. Koska lähimmistä häiriintyvistä kohteista on ympäristölupahakemuksesta jätetty muistutukset viitaten myös meluhaittaan, edellyttää terveydensuojeluviranomainen tallentavaa melumittausta, jolla todellinen murskaustoiminnan melutaso voidaan luotettavasti todeta. Hakemuksen mukaan murskaustoimintaa tehdään neljänä (4) viikkona vuodessa. Murskaustoimintaa ei tulisi tehdä kesälomakuukausina (kesä-elokuu). Toiminta-aikaa murskausten osalta touko- ja syyskuussa voisi rajoittaa perjantai-illan lyhyemmällä toiminta-ajalla (esimerkiksi ma - o 8:00-22:00 ja pe 8:00-18:00). Kemikaalien (myös jätekemikaalit) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Kemi-

6 kaalien käsittelyssä on huolehdittava, ettei niitä pääse valumaan vesistöön ja maaperään ja sitä kautta pohjavesiin. Ympäristöluvan muut terveydelliset edellytykset tulevat täytetyiksi ympäristöluvan ympäristönsuojelullisten säädöksien täyttyessä. 2) Rakennusvalvontaviranomaisen lausunnossa on todettu seuraavaa: Hakemuksen mukainen toiminnan sijoittuminen suunnittelualueelle aiheuttaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja maa-ainesten ottaminen, kuljetus ja murskaustoiminta aiheuttavat ympäristölle ja loma-asutukselle pöly- ja meluhaittaa, joten haitat tulee minimoida lupaehdoissa riittävin rajoittein. Rakennusvalvonta esittää lausuntonaan, että murskaustoiminta tulee kieltää kokonaan touko-syyskuun välisenä aikana, maaainesten ottaminen ja kuljetus tulee sallia enintään maanantain ja perjantain välisenä aikana klo touko-syyskuun välisenä aikana ja muuna aikana maa-ainesten ottaminen, kuljetus ja murskaustoiminta tulee sallia enintään maanantain ja perjantain välisenä aikana klo Lisäksi pölyäminen tulee estää riittävin järjestelyin esim. kastelemalla. 3) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa on todettu seuraavaa: Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ole tiedossaan alueelta luonnontai ympäristönsuojeluun liittyviä rajoituksia. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakijan kuuleminen ennen päätöksen tekoa: Ympäristölautakunta varasi luvan hakijalle mahdollisuuden esittää vastineensa lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä seikoista mennessä. Hakija antoi seuraavan vastineen Merja ja Osmo Asikaisen sekä Terttu Kesälahden muistutuksiin ja rakennusvalvontaviranomaisen lausuntoon: Kuuluu mielestäni maa-ainesottolupaan, joka on myös voimassa oleva. Yrityksillä on laajat vastuuvakuutukset. Noudatetaan voimassa olevaa maa-ainesottoluvan ottokorkeutta ja pidän kaluston aina hyvässä kunnossa esim. vuodot. Ja huollot / korjaukset hoidan hallilla. Alueella on pohjavesiputket. Rudus murskaus Oy voi käyttää tarvittaessa melumittareita. Rudus murskauksella on ympäristösertifikaatit. Mielestäni murskauksesta ei jää pysyvää haittaa luontoon. Meteli on hetkellistä n. 1-2 viikkoa

7 vuodessa murskauksesta johtuen. Edellisen murskauksen mahdolliset häiriöt johtuivat pääasiassa, kun murskaus tapahtui juhannuksen tienoilla ja kuivaa oli ollut jo pidemmän aikaa. Silloin käytettiin lähinnä oleva penkan rintaus loma-asuntoihin päin, joka maisemoitiin samalla. Jatkossa murskausrintama olisi penkankielekkeen takana, joten sorapenkka olisi esteenä melulle ja pölylle ja lisäksi murskekasat sijoitetaan suojavalliksi loma-asutuksiin päin. Kesäheinäkuun voisi mielestäni rauhoittaa murskauksesta, jotka ovat lomakuukausia ja maaperä olisi muulloin luonnollisesti kosteampaa. Murskaustoimintaa on tehty aina arkisin klo välisenä aikana. Murskeen poiskuljetus ja mahdollinen pienimuotoinen seulominen olisi toivottavaa suorittaa myös viikonloppuisin, koska loma-asukkailla ei ole aina mahdollista toteuttaa projekteja arkisin, johon he tarvitsevat maa-aineksia. Mutta työt pääasiassa pyritään tekemään arkisin, niin työntekijöiden kuin muidenkin rauhan kannalta. Tasapuolinen kohtelu kaikkia lähialueella toimivia maaainesyrittäjiä kohtaan esim. maa-aineksien poiskuljettamisessa olisi toivottavaa. Nopeusrajoitukset ja pääasiallinen tien kunnostus kuuluvat mielestäni Valkeisniementien hoitokunnalle. Voin yrittää välttää pölyn syntymistä mahdollisesti kastelemalla montulle johtavaa tietä, mutta Valkeisniementie on kesäaikaan suhteellisen vilkas johtuen tienvarrella olevista kymmenistä loma-asunnoista, ja muutamasta vakiasukkaasta sekä metsätalous- ja rakentamisen toiminnasta ja myös hekin omalta osaltaan aiheuttavat meteliä ja pölyhaittoja sekä tarvitsevat maa-aineksia myös tulevaisuudessa. Ja haluan muistuttaa, että tarkoituksemme ei ole tahallaan häiritä kenenkään asukkaan olemista / elämistä. Pyrin edellä mainituilla selvityksillä minimoimaan mahdolliset haitat ja pyrimme aina tekemään työt "virka-aikaan", jos vain suinkin mahdollista Lisäksi hakija antoi terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyistä seikoista seuraavan vastineen: Murskaus toiminnasta aiheutuva mahdollinen pöly (liikennöinti / murskaus) sidotaan tarvittaessa vedellä kastelemalla ja lisäksi murskaimen integroidulla kastelujärjestelmällä Mustaharjun tilan alueella. Murskauslaitteiston luokka on C. Mahdolliset kemikaalit, joita Rudus murskaus tarvitsee toimintaan, säilötään asianmukaisesti eikä päästetä valumaan maaperään. Muutoin alueella ei varastoida kemikaaleja. Muut luvat: Savonrannan kunnan ympäristölautakunnan myöntämän luvan maa-ainesten ottamiseen siirto Savonlinnan kaupungin

8 teknisen lautakunnan päätöksellä Maansiirto ja auraus Laamanen Oy:lle. Tarkastuskäynnit: Ympäristöpäällikkö YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT: Päätös: Lautakunta myöntää Maansiirto ja auraus Laamanen Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 e) -kohdan tarkoittaman ympäristöluvan kivenmurskaustoiminnalle. Lupamääräykset: 1. Lupahakemuksen tarkoittamia toimintoja on harjoitettava hakemuksen ja siitä annettujen viranomaislausuntojen ja muistutusten johdosta hakijan esittämien vastineiden mukaisella tavalla, ellei lupamääräyksistä jäljempänä muuta johdu (YSL 41 ja 42 ). 2. Murskaus ja murskeen seulonta on kielletty vuosittain Muuna aikana murskausta ja murskeen seulontaa saadaan tehdä maanantaista torstaihin klo 07:00 22:00 ja perjantaisin klo 07:00 18:00. Sen sijaan näihin liittyviä valmistelevia töitä voidaan tehdä jo ennen klo 7:ää (VNp 993/1992). 3. Toiminta-alueelle johtavien teiden sekä murskejakeiden varastokasojen pölyn sidontaan ei saa käyttää suolaa eikä muita kemikaaleja vaan tarvittava pölyn sidonta on tehtävä vedellä kastelemalla (YSL 4, 7 ja 43 ). 4. Murskauksen sekä murskekasojen varastoinnin ja poiskuljetuksen yhteydessä on huolehdittava, että pölyn sidontaan käytetään riittävästi vettä ja muutoinkin lupahakemuksen tarkoittamat toiminnat tulee tehdä siten, ettei niistä aiheudu pölyhaittaa naapurikiinteistöille missään olosuhteissa. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvan saajaa teettämään kustannuksellaan pölymittauksen naapurikiinteistöillä. Mittaustulosten perusteella ympäristölupaviranomaiselle arvioi, onko tarpeen ryhtyä ja mihin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvien pölyhaittojen vähentämiseksi (YSL 4 ja 43 ). 5. Murskaustoimintojen vaatimat työt (kivien siirto murskaimeen, murskaus sekä murskeen seulonta ja siirto varastokasoihin) on tehtävä tarpeetonta melua aiheuttamatta lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan sijoittuvan maarintauksen ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan otettujen maa-ainesten ja / tai murskeiden varastokasojen suojassa siten, että sallittuja meluohjearvoja ei ylitetä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Loma-asuntokiinteistöjä koskevat meluohjearvot on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa 2003:1, jonka mukaan ulkomelu ei saa ylit-

9 tää valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ekvivalenttimelutasoa 45 db (L Aeq ) klo 7 22 välisenä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 40 db (L Aeq ) klo 22 7 välisenä aikana (YSL 4, 43 ja 46 ). 6. Luvan saajan on tehtävä kustannuksellaan melutasomittaus tallentavaa melumittaria käyttäen lähimmillä lomaasuntokiinteistöillä siten, että mittaustulokset on verrattavissa annettuihin ohjearvoihin. Mittaustulokset on toimitettava mennessä ympäristölupaviranomaiselle, joka arvioi, onko tarpeen ryhtyä ja mihin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvien melutasojen alentamiseksi (YSL 4, 43 ja 46 ). 7. Poltto- ja voiteluaineita tai muita mahdollisia kemikaaleja ei saa varastoida alueella enempää ja pidempään kuin kullakin toimintakerralla tarvitaan. Kemikaalien (myös jätekemikaalien) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä muutoinkin kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Kemikaalien käsittelyssä on huolehdittava, ettei niitä pääse valumaan maaperään ja mahdollisesti sitä kautta pohjavesiin ja vesistöön (YSL 4 ja 43 ). 8. Lupahakemuksen tarkoittamista töistä syntyvien jätteiden käsittelyssä on noudettava jätelain määräyksiä sekä Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Alueen jätehuolto tulee järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Luvan saaja on velvollinen pitämään toiminta-alueen siistinä myös ulkopuolisten tuomista romuista, rakennusten purku- yms. yhdyskunta- ja ongelmajätteistä. Tämän vuoksi silloin kun alueella ei harjoiteta luvan mukaista toimintaa, alueen luvattoman ulkopuolisen käytön ja sen myötä roskaantumisen ennalta ehkäisemiseksi alueelle johtava tie on varustettava teknisellä esteellä, esimerkiksi lukittavalla portilla (YSL 46, JL 6 ja 51, Jhm 2 5 luvut). 9. Toiminta-alueella ei saa varastoida ongelmajätteitä, vaan syntyvät ongelmajätteet tulee toimittaa välittömästi toiminnanharjoittajalle, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottamiselle, varastoimiselle tai käsittelylle. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristölupaviranomaiselle (YSL 46, JL 6 ja 51, Jhm 2 5 luvut). 10. Toiminta-alueella käytettävä kuormaus- ja kuljetuskalusto on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Kaluston huolto- ja korjaustoiminta on lupahakemuksen tarkoittamalla toiminta-alueella kielletty lukuun ottamatta vähäistä osien vaihtoon rinnastettavaa toimintaa, jossa ei synny ongelmajätteitä (YSL 4 ja 43 ).

10 11. Kunkin murskaustyöjakson aloittamisesta on ilmoitettava vähintään viikko etukäteen ympäristölupaviranomaiselle ympäristöluvan määräysten ja Savonlinnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelullisen ja kemikaalivalvonnan mahdollistamiseksi (YSL 46 ). 12. Poikkeuksellisissa tapahtumissa on luvan saajan ryhdyttävä välittömästi tapahtuman vaatimiin toimenpiteisiin vahingollisten vaikutusten torjumiseksi ja ilmoitettava niistä ympäristölupaviranomaiselle sekä tarvittaessa myös terveydensuojelu- ja pelastusviranomaisille. Lupapäätöksen tarkoittamien toimintojen ulkopuolisille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista sekä toimintoihin kohdistuvista valituksista on välittömästi ilmoitettava ympäristölupaviranomaiselle (YSL 43 ja 62, YSA 30 ). 13. Luvan saaja on velvollinen esittämään ympäristölupaviranomaiselle uuden lupahakemuksen, mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 43 ja 81, YSA 14 ja 30 ). 14. Mikäli hakemuksen mukainen toiminta päättyy toiminta-alueella sen ollessa luvan saajan hallinnassa, on luvan saajan ilmoitettava siitä ympäristölupaviranomaiselle ja poistettava toiminta-alueelta toiminnan vaatimat rakenteet ja laitteet. Luvan saajan on myös ilmoitettava ympäristölupaviranomaiselle, mikäli alueen maankäyttö muuttuu tai muutoin ilmenee, että toiminnasta aiheutuu maaperän pilaantumista taikka muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Luvan saajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista (YSL 43 ). Lupamaksu: Lautakunta perii hyväksymänsä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n maksutaulukon maaperän ainesten otto -kohdan nojalla lupamaksuna 2 500,00 euroa (sis. alv. 23 %). Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkipanokuulutusten julkaisemisesta Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ei aiheudu perittäviä kuluja (YSL 54 ). Päätöksen voimassaoloaika: Lupa on voimassa toistaiseksi. Mikäli luvan saaja jatkaa toimintaansa alueella jälkeen, on sen jätettävä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, käytössä olevista ympäristönsuojeluratkaisuista, parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa sekä yhteenveto mahdollisista tarkkailutuloksista. Velvoite annetaan ympäristönsuojelulain 55 :n nojalla.

11 Perustelut: Soran murskauksesta voi aiheutua melu- ja pölyhaittaa ympäristöön. Soran murskaukseen liittyvät toiminnot ja niissä käytettävä konekalusto saattavat aiheuttaa myös ympäristön roskaantumista sekä maaperän ja vesistön pilaantumisvaaraa. Noudattamalla ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä ympäristön roskaantumis- ja pilaantumisriskiä voidaan vähentää. Murskausta ei sallita aloitettavaksi aamuisin ennen klo 7:ää, koska valtioneuvoston päätöksen n:o 993/1992 melutason ohjearvoista tarkoittama yöaika on klo Maa-ainesten ottotoimintaan liittyvän soran seulonnan mahdollinen ajallinen rajoittaminen, kuten myös ottotasojen seuranta, ottotoiminnan mahdollinen vaikutus naapurikiinteistöjen kaivojen kuivumiseen, suojapuuston hakkuut ja ottoalueen maisemointi kuuluvat maa-ainesten ottoluvan yhteydessä ratkaistaviin asioihin. Valmiiden mursketuotteiden käyttökohteisiin kuljetuksen, ts. yksityistien käytön ajallinen rajoittaminen, kuten myös kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuva yksityistien hoitotarve ja nopeusrajoituksen asettaminen ovat yksityistielainsäädännön perusteella ratkaistavia asioita eivätkä kuulu ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan. Hakemuksen tarkoittamassa toiminnassa mahdollisesti syntyvien jätteiden aiheuttamaa ympäristön pilaantumisen riskiä vähennetään asettamalla kielto mahdollisesti syntyvien ongelmajätteiden varastoinnille toiminta-alueella ja vaatimus ongelmajätteiden toimittamisesta välittömästi ao. jätteiden keräys- tai käsittelypaikkaan. Toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumisvaaraa pienennetään lupamääräyksillä Mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvien haittojen ympäristöön leviämisen ehkäisemiseksi annetaan lupamääräys 12. Ympäristön roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi annetaan lupamääräykset 8 ja 9. On huomattava, että jätelain mukaan ellei roskaajaa saada selville, roskaantuneen alueen siivoamisesta vastaa alueen jätteen haltija (luvan saaja). Viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi annetaan lupamääräykset 11 ja 12. Toiminnan mahdollisen muuttumisen johdosta annetaan lupamääräys 13 ja toiminnan mahdollisen päättymisen johdosta annetaan lupamääräys 14.

12 Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksissä 5 7. Muistutuksissa esitetyt seikat on soveltuvin osin otettu huomioon lupamääräyksissä Alueella on harjoitettu maa-ainesten otto- ja murskaustoimintaa useiden vuosikymmenten ajan. Naapuruussuhde on syntynyt siten, että Mustaharjun kiinteistön omistaja on myynyt ko. kaksi lomaasuntotonttia Metsä-Valkeisen rannalta maa-ainesten otto- ja murskaustoiminnan aloittamisen jälkeen. Loma-asuntojen rakentajien ja sittemmin uusien omistajien on täytynyt olla tietoisia, että maaainesten otto- ja murskaustoiminta voi aiheuttaa ympäristöhaittoja. Ympäristönsuojelulaki (YSL 4, 7, 28, 41-43, 46, 54, 55, 62, 81 ja 101 ) Ympäristönsuojeluasetus (YSA 1, 14 ja 30 ) Jätelaki (JL 6 ja 51 ) Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset (Jhm 2 5 luvut) Valtioneuvoston päätökset (VNp n:o 993/1992) Toimenpiteet: Tiedoksi: Teknisen toimialan hallintopalvelut / laskutus Etelä-Savon ELY-keskus Terveydensuojeluviranomainen Rakennusvalvontaviranomainen Tekninen lautakunta (kaivannaisjätehuoltosuunnitelman osalta) Muistuttajat MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 101 ). Allekirjoitus: Viran puolesta Matti Rautiainen ympäristöpäällikkö

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot