Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät"

Transkriptio

1 Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät Jari Penttilä Luennon sisältö 1 E-factors projektin esittely. 2 Elektronisen liiketoiminnan/liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat tekijät. (tässä yhteydessä yritysten näkökulmasta = omaksujana yritys / organisaatio) 3 Tehtävä: Suurimmat ongelmat elektronisen liiketoiminnan omaksumisen ja implementoinnin esteenä PK-sektorilla? 1

2 E-Factors projekti (http://www.e-factors.net) Projektin tavoitteet 1 Selvittää/kartoittaa elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät. (e-factors framework) 2 Projektin tulosten aktiivinen markkinointi --> tavoitteena projektin tunnetuksi tekeminen sekä aikaansaada aktiivista keskustelua ja palautetta projektin tuloksista. 3 E-factors VERKOSTON luominen aihealueesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja yritysten välille. 2

3 3

4 Teknologiset tekijät Rooli Organisaatioon liittyvien tekijöiden ohella tutkituin aihealue e-liiketoiminnan ja erityisesti e-liiketoimintamallien omaksumisen näkökulmasta Teknisten järjestelmien toiminnalliset vaatimukset pitkälti valmiiksi annettuja, eli yrityksen ulkopuolisten tilannetekijöiden sanelemia: asiakkaiden vaatimukset kilpailijoiden järjestelmät /palvelut teknologinen kehitys 4

5 1. Interoperability/-connectivity Palveluiden tavoitettavuus: (techniques kiinteä v.s. mobiili-käyttö techniques for access) Päätelaitteiden asettamat vaatimukset: PC, GSM, WAP, GPRS, UMTS, WLAN, Bluetooth, PDA- laitteet jne. teknologinen muutosvauhti tuleva käyttöympäristö tuki erilaisille päätelaitteille (yhteysnopeus, käytetyt ohjelmistot, näyttö jne.) palveluiden luotettavuus/toimivuus 1. Interoperability/-connectivity Käytetyt tiedostotyypit Sisältöön liittyvät standardit: - HTML, SHTML, XML, XSL (tiedoston/dokumentin rakenne & sisältö) - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), S/MIME - JPEG, GIF (kuvatiedostot ) - AVI, MPEG 1-4, QuickTime, MP3 (audio & video) - Informaation/datan määrittelyyn ja vaihtoon liittyvät standardit (information exchange formats) - EDI, ANSI X.12, EDIFACT, OBI, ebxml, CXML - XCB, IOTP, ECML 5

6 1. Interoperability/-connectivity Web services ja niihin liittyvät standardit: SOAP: protocol for calling Web Services - WSDL: format for describing Web Services - UDDI: central organisation for registering, finding and using Web Services - OBI, OTP, CORBA, IDL: messaging systems between services - PIP: Inter-process communication description and implementation mechanism 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Geneerisillä palveluilla tarkoitetaan ns. kolmansien osapuolten tarjoamia yleisesti hyväksyttyjä/käytettyjä elektroniseen liiketoimintaan keskeisesti liittyviä palveluita-> yritys ulkoistaa kyseisten toimintojen hallinnan kolmannelle osapuolelle: liittyvät yleisimmin mm. maksamiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen Internetissä: Maksupalvelut/järjestelmät:Nordea Solo, Paypal, CyberCoin Disaster recoverysystems: mm. virustorjunta ja erilaiset vara- backup järjestelmät. Digitaalinen tekijänoikeuksisen hallinta (DRM, Digital Rights Management): mm. MacroSafe ja Windows Media Rights Manager. 6

7 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Yleinen turvallisuus ja käyttäjien sähköinen tunnistaminen: Yksityisyyden suojaan liittyvät teknologiat ja standardit - >Privacy enhancing technologies/standardation (PET): Safe Harbour P3P: Privacy Preferences Project Käyttäjien tunnistus: Julkisen avaimen järjestelmät (PKI) Salainen avain: lähinnä B-to-B liiketoiminnassa Tietoliikenneyhteyksien suojaamiseen käytettyjä järjestelmiä: Netscape Secure Socket Layer (SSL) Microsoft Crypto API Infrastructure for Electronic Identification (IEI) 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 1 ERP-järjestelmät järjestelmät (Enterprice Resource Planning) Voidaan nykyisin pitää yleisnimityksenä koko organisaation kattaville kokonaisjärjestelmille jotka tavoittelevat mahdollisimman tehokasta tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä (system integration). Edesauttaa yrityksen sisäistä informaation hallintaa, sekä luo edellytykset järjestelmien tehokkaalle integroinnille yrityksen ulkopuolisiin järjestelmiin: tavarantoimittajat, asiakkaat, yritysverkostot jne. 2 SCM-järjestelmät järjestelmät (Supply Chain Management) Tavoitteena tehostaa yrityksen toimintaa omassa roolissaan osana jakeluketjua; ostotoiminta, varastonhallinta, jakelu jne. 7

8 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 3 CRM-järjestelmät järjestelmät (Customer Relationship Management) Järjestelmien rooli erityisen merkittävä elektronisessa liiketoiminnassa (B-to-C): pitkäaikaisten asiakassuhteiden sekä niiden tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen rooli merkittävä. Mahdollistavat tehokkaan asiakaspalvelun ja mm. asiakaskontaktien personoinnin: mainonta hinnoittelu (esim. bonus-järjestelmät) tarjottavat tuotteet ja palvelut käyttöliittymän ominaisuudet 4. Järjestelmäintegraatio (Integration) Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosesseja ja menetelmiä, joilla yritykset pyrkivät yhdistämään: 1 e-liiketoimintaan liittyvät järjestelmät suoraan yrityksen perus/ydinjärjestelmiin: laskentajärjestelmät, tuotanto, logistikka jne. (ideaalitilanteessa yrityksellä yksi integroitu kokonaisjärjestelmä vrt. ERP-järjestelmät esim.. SAP) 2 Integroimaan oman/t järjestelmänsä tehokkaasti yhteistyötahtojensa järjestelmiin: alihankkijat, asiakkaat jne. Järjestelmäintegraatio voidaan jakaa: Yrityksen sisäiseen järjestelmäintegraatioon B-to-B -integraatioon: järjestelmät, ohjelmat, prosessit/toiminnot B-to-C -integraatioon: kuluttaja-asiakkaiden järjestelmät mahdollisimman yhteensopivat yrityksen e-liiketoimintaan sidoksissa olevien järjestelmien kanssa: ohjelmistot, turvallisuus, maksujärjestelmät jne. 8

9 5. Palveluiden tehokkuus/toimivuus (Service Performance) Palveluiden tehokkuudella/toimivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksen e-liiketoiminnan järjestelmille asetettavia tavoitteita palvelukyvyn osalta = palveluiden saatavuus ja skaalautuvuus Saatavuus(availability): tavoitteena oltava pyrkimys 100% saatavuuteen: asiakkaat odottavat pääsääntöisesti palveluiden olevan aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta teknisten ongelmien aiheuttamat riskit liiketoiminnalle yleensä huomattavat, erityisesti aktiivisesti käytettyjen palveluiden kohdalla: sähköposti, uutispalvelut, kalenteripalvelut, hakupalvelut Skaalautuvuus(scalability): järjestelmien on pystyttävä sopeutumaan käyttäjämäärien ajalliseen vaihteluun--> käytettävissä oleva kapasiteetti! ongelmana erityisesti palveluiden laseerausvaihe, sekä Internetin käytön ajallinen vaihtelu: päivittäiset ruuhka-ajat sekä markkinointikampanjoiden vaikutukset. 6. Sitoutuminen/vastuut (Commitments) Sitoutumisten hallinnalla tarkoitetaan yrityksen yhteistyöverkoston hallintaa: tavarantoimittajat, sisällöntuottajat, jakelijat, asiakkaat. Elektronisessa liiketoiminnassa yrityksen toiminta ja menestys on usein vahvasti sidoksissa yhteistyöyritysten toimintaan, ja siksi riskien hallinta tältä osin on erittäin keskeisessä asemassa Sidosten/vastuiden hallintaan liittyvät mm. seuraavat elementit: sopimusten laatiminen ja päivittäminen (olosuhteiden nopeat muutokset) kunkin osapuolen vastuiden selkeä määrittely erit. ongelmatilanteiden varalta: välittömät/välilliset seuraukset ongelmatilanteissa voivat olla huomattavat! SLA (Service Level Agreement ) Yleissopimuksia, jotka on luotu nimenomaan elektronisen liiketoiminnan tarpeet huomioon ottaen:käytössä erityisesti suhteessa ISP-toimijoihin (Internet Service Prowider) 9

10 Muita teknologisia tekijöitä Itsepalvelut (self help): asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien automatisointi: esim. sanomalehtien osoitteenmuutokset, lahjatilaukset, reklamaatio asiakkaille luodaan mahdollisuudet ratkaista yleisimmät pulmatilanteet mahdollisimman itsenäisesti» Automaattiset FAQ-tyyppiset palvelut» HelpDesk-palvelut:tukipyyntöprosessien automaattinen hallinta Asiakaspalveluteknologiat: Automatisoidut Call-center ratkaisut Automaattinen sähköpostin hallinta Asiakkaisiin liittyvät tekijät (Individual Factors) 10

11 1. Yksilöiden väliset erot (Individual Differences) Kognitiiviset eroavuudet: tiedon käsittely / keskittymiskyky jne. aktiiviset tiedon etsijät early adopters Fyysiset eroavuudet: Fyysiset tekijät voivat vaikuttaa voimakkaasti ihmisten toimintaan/toimintakykyyn, mutta voivat myös luoda voimakkaan tarpeen hyödyntää mm. elektronisen liiketoiminnan tarjoamia palveluita: Fyysiset vammat: kuulo, näkö, liikkumisrajoitteet Ikä 2. Demografiset tekijät (Democraphic factors) Ikä Sukupuoli Käytettävissä olevat varat Asuinpaikka Talouden koko Kieli Koulutus Sosiaaliluokka Demografiset tekijät luovat perustan asiakassegmentoinnille, mutta niiden ei pitäisi jäädä ainoaksi asiakasluokittelun lähteeksi! -->vrt. esim. lifestyle-luokittelu 11

12 3. Maantieteelliset tekijät (Geographic factors) Alueen väestömäärä: asiakaspotentiaali Alueellinen jakautuminen: suuret keskukset vs. haja-asutusalueet Aluetyyppi: Valtio, kaupunki (tai muu hallinnollinen osa-alue), maanosa(eurooppa), kielialue jne. Teknologinen infrastruktuuri Yleinen infrastruktuuri Kieli (huom.! Internet ja englannin kieli) 4. Käyttäytymiseen liittyvät tekijät (Behavioural factors) Ostoaktiivisuus: ajallinen/määrällinen vaihtelu (ostokertojen lukumäärä ja niiden ajallinen vaihtelu) erot ostomäärissä (kertaosto/vuositasolla) Asiakaslojaliteetti: asiakas 1 etsii pitkäaikaista sitoutumista asiakas 2 pyrkii kilpailuttamaan (alhainen lojaliteetti) asiakaslojaliteetin kehityksen seuraamisen rooli yksi markkinoinnin keskeisistä tehtävistä e-liiketoiminnassa! 12

13 5. Psykologiset tekijät (Psychological factors) Uskomukset (Beliefs) Asenteet (Attitudes) Motivaatio (Motivations) Aikomukset (Intentions) Luottamus (Propensity to Trust) Elämäntyyli/arvot (Lifestyles/Values) huom! Postmoderni kulutus / neotribalismi Psykologisten tekijöiden rooli vahvistunut jatkuvasti myös e-liiketoiminnan markkinointitoimenpiteiden tehostamisen moottorina! Transaktioon liittyvät tekijät (Transactional factors) Tuote Brandi Web-sivujen käytettävyys/toiminnallisuus Tyyli/Ulkoasu Teknologinen alusta (platform) Prosessit (selaaminen, valinta, tilaus, toimitus, aftersales ) Maksukäytännöt Markkinointi & Mainonta Hinta Jakelukanava (digitaalisesti, postiin, kotiinkuljetus jne.) 13

14 Koulutus/kokemus (Education & Experience) Tiedot: perustiedot liittyen tietokoneisiin, Internetiin, e-liiketoiminnan palveluihin, turvallisuuteen jne. Taidot: kyky käyttää tehokkaasti tietokonetta (muita päätelaitteita) ja erityisesti taidot hallita liikkumista Internetissä: web-sivujen toiminnallisuus, transaktioihin liittyvät tekijät jne. Erityisosaaminen: palvelukohtaiset eroavuudet transaktioissa, maksukäytännöt, erityispalveluiden hyödyntäminen, jne. Roolit / sosiaaliset ryhmät (Culture Peer/Social Networks) Yksilön roolit: Työpaikalla (henkilökohtainen käyttö työpaikalla) Kotona (henkilökohtainen käyttö vapa-ajalla ) Liikkeellä (mobiili e-palveluiden käyttö) Osana perhettä Osana sosiaalista ryhmää Osana yritysyhteisöä 14

15 Organisaatioon liittyvät tekijät (Organisational Factors) Teorioita organisaatioiden toiminnasta ja kilpailutekijöistä - Resource-based theory (RBT) - Strategic network theory (SNT) - Schumpeterian innovation theory (SIT) - Transaction cost economics (TCE) - Value chain analysis (VCA) - Amit, R. & Zott C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal 22, pp

16 1. Tuotteet ja palvelut Tuote- ja palveluvalikoiman/lajitelman laajuus Tuotteisiin liittyvän informaation saatavuus ja laatu Täydentävät tuotteet ja palvelut: vertikaalisesti täydentävät (esim. linja-auto+lento+hotelli+auton vuokraaminen) horisontaalisesti täydentävät (teltta+makuupussi+rinkka+retkikeitin+kartta) Muut lisäarvopalvelut Brandi ja sen merkitys Tuotteiden ja palveluiden kustomointi /räätälöinti Tuote/palveluinnovaatioiden merkitys elektronisen liiketoiminnan mukanaan tuomat mahdollisuudet uusien palvelu&tuote kokonaisuuksien kehittämiselle (esim. ohjelmistoliiketoiminta, CD-levyt, sähköpostin lisäpalvelut jne.) 2. Markkinat ja asiakkaat Markkinat ja asiakassegmentit Asiakaspalvelun/asiakastuen rooli Tuotteiden ja palveluiden personointi/kustomointi Lock-in ja sen rooli/merkitys (kanta-asiakkuus) Virtuaaliyhteisöt ja lojaliteettiohjelmat Network externalities & asiakasdialogi Markkinointiponnistelut ja tarvittavan informaation saatavuus 16

17 3. Tehokkuus Tuotot ja myyntivolyymi Kustannukset Omistajien tuotto-odotukset Hinnat ja hinnoittelumekanismit Työ ja informaatioprosessit, informaation saatavuus Myyntivolyymin merkitys (scale economics) ja toiminnan skaalautuvuus Markkinoilletuonti aika (Time-to-market) Logistiikka ja arvoketjun hallinta (integration?) Transaktiot ja transaktioiden luonne 4. Johtaminen ja rakenteet Johtamistapa Johtamisen nopeus = reagointikyky Vallan jakautuminen organisaatiossa Vastuun jakautuminen organisaatiossa/jakeluketjussa Muutoksen johtaminen/muutoksenhallinta Ryhmätyön merkitys Organisaatiorakenne Välitoimijoiden rooli/merkitys 17

18 5. Organisaatiokulttuuri Yhteiset arvot ja asenteet Sosiaaliset normit Käyttäytyminen ja toimintatavat Symbolit ja kieli Demografinen monimuotoisuus Organisaatiomuutos nopeus, suunta, muutosvastarinta jne. 6. Resurssit ja suorituskyky Teollis-/yksinoikeudet Tekniset ja fyysiset resurssit: teknologia, henkilöstö... Luonnon resurssit (raaka-aineet jne..) Taloudelliset resurssit Yrityksen/tuotteen imago/brandiarvo Henkilöstöön liittyvät voimavarat: tiedot, taidot, osaaminen (huom.>yhteistyökumppaneiden voimavarat) Johtamistaidot (leadership & management) Palkkiot ja motivaatio Johdon sitoutuneisuus Organisaation oppimis-/uudistumiskyky 18

19 7. Yhteistyö Partneruuksien määrä ja laatu Voimavarojen jakaminen verkostossa Verkoston jäsenten tasa-arvoisuus ja roolit Yhteinen Imago/brandi Kaupankäynti jäsenten välillä (vertical-/horisontal integration?) Yhteistyön/sopimusten laatu ja luonne Yhteistyön hallinnan menetelmät (sopimukset, luottamus jne.) Ongelmien ratkaisumenettely Toimialaan liittyvät tekijät (Industry e-factors) 19

20 Rooli Elektronisen liiketoiminnan kehitys vaihtelee voimakkaasti eri toimialoilla. Joillakin aloilla se on aiheuttanut voimakkaita /pysyviä muutoksia toimialan perusrakenteissa, toiminnoissa /prosesseissa, kilpailutilanteessa jne.. Osa toimialoista taas on luonteensa johdosta sellaisia, että niiden toimintaan e-liiketoiminnan vaikutukset ovat olleet huomattavasti vähäisemmät; esim. terveydenhuolto ja koulutussektori. Yksi e-liiketoiminnan voimakkaista vaikutuksista on kohdistunut mm. eri toimialojen välisiin yhteyksiin; toimialojen välinen integraatio (value webs) esim. IT-, media- ja viihdeteollisuuden välisten rajojen hämärtyminen jne. 1. Toimialan typpi/luonne 1 Toimiala: tuotteet vs. palvelut digitaaliset vs. fyysiset -tuotteet 2 Profit/non-profit 3 Toimialan tuotteiden ja palveluiden luonne: ->Standardituotteet (samankaltaiset/arvoiset tuotteet-- >vaikea erottua joukosta) e-liiketoiminnan nopeita omaksujia ---> e-liiketoiminta kilpailukeinona ->Erilaistetut tuotteet (erottavina tekijöinä laatu, imago, muotoilu jne.) e-liiketoiminnan toista aaltoa 20

21 2. Toimialan rakenne Yhteistyön määrä muiden toimialojen kanssa (New value propositions by inter Industry co-operation) Uusien liiketoimintamallien rooli Välitoimijoiden rooli/valta ( tukkukauppa ) Vertikaalinen-/ horisontaalinen integraatio Toimialan läpinäkyvyys ->kilpailijoiden toimet informaation saatavuus/toimenpiteiden näkyvyys Jakeluketjun lyheneminen (Disintermediation). Esim. valmistaja myy suoraan asiakkaille 3. Tuoteen ominaisuudet Fyysiset tuotteet vs. palvelut: fyysiset tuotteet siirtyneet nopeammin e-liiketoiminnan kohteeksi, kuin palvelut (riippuu palveluihin kuuluvan henkilökohtaisen asiakaspalvelun merkityksestä/roolista) Digitaaliset vs. ei-digitaaliset -> (ei digitaaliseen muotoon muutettavissa olevat tuotteet ja palvelut) digitaalisten tuotteiden kohdalla hyödyt valmistajalle suoraan asiakkaille jakelusta yleensä huomattavat. Toisaalta ongelmana olemassa olevien rakenteiden purkaminen ja sen vaikutukset (CD-levyt vs. lataaminen verkosta). 21

22 4. Kilpailu ja yhteistyö Kilpailijoiden e-liiketoiminnan toimintamallien omaksuminen ja sen merkitys toimialalla kilpailijoiden onnistunut e-liiketoiminnan omaksuminen pakottaa muut uudelleen arvioimaan omia toimintamallejaan Uusien toimialalle tulijoiden muodostama uhka ja niiden toimenpiteet Yhteistyön merkitys/rooli eri toimijoiden välillä: hyödyt voimavarojen yhdistämisestä (erikoistuminen) --> esim. sanomalehtitalojen yhteistyö 5. Alihankkijat ja asiakkaat Tavarantoimittajien / alihankkijoiden neuvotteluvoima Asiakkaiden neuvotteluvoima (kilpailu + samankaltaiset tarpeet ja odotukset + asiakkaan merkitys myyjälle) B-to-C vs. B-to-B ja niiden väliset erot e-liiketoiminnassa B to B liiketoiminnassa usein kyse vain uudesta palvelukanavasta B to C liiketoiminnassa usein myös perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat (esim. valmistajasta portaalin ylläpitäjäksi) Keskeisenä määräävänä tekijänä asiakkaan saama lisäarvo uudesta palvelukanavasta ja uusista liiketoiminta-malleista (tuoko uusi toimintamalli asiakkaalle todellista hyötyä) 22

23 Yhteiskunnalliset tekijät (Societal Factors) Rooli / merkitys Elektronisen liiketoiminnan kehityksessä ei ole kyse vain uuden teknologian hyödyntämisestä ja uusista tavoista hankkia tuotteit a ja palveluita, vaan sen vaikutukset näkyvät voimakkaasti myös yhteiskunnan perusrakenteissa ja toiminnassa : työtavat ja-tehtävät työvoimapolitiikka väestön tasa-arvoisuus koulutuspolitiikka ja koulutustarpeet kulutus sosiaalinen kanssakäyminen, jne Erilaiset yhteiskunnalliset tekijät ohjaavat omalta osalta elekt ronisen liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja kehitystä--> infrastruktuuri, koulutus, yhteiskunnalliset tukitoimet, lainsäädäntö jne. 23

24 1. Maantieteellinen alue Puhuttu kieli/kielet Maakohtaiset erityispiirteet väestömäärä väestön jakautuminen etäinen sijainti Luonnonympäristöön liittyvät tekijät 2. Kulttuuri Arvot ja uskomukset Tieto ja tiedon merkitys Yhteisöt Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset normit Uskonto! (rajoittaako esim. Internetin käyttöä) Uusien asioiden omaksumisen nopeus yhteiskunnassa Muutos ja siihen sopeutuminen Käyttäytymismallit Word of Mouth / Word of Mouse Viestintäkanavat (infrastruktuuri) 24

25 3. Juridiset seikat ja muu sääntely Yleinen turvallisuus (julkinen valvonta, hallintokoneisto jne.) Yksityisyyden suoja Tiedon vapaa liikkuminen ( Freedom of Information ) Luotettavuus / olosuhteiden vakaus (juridinen ympäristö, valtiovallan toimet jne.) Luottamuksellisuus Lainsäädäntö (lainsäädännön tehokkuus ) Juridinen päätöksentekokoneisto Yleinen juridinen ympäristö/lainkäyttö Verotus e-demokratia (mm. yritysten vaikutusvalta) 4. Taloudelliset, ammatilliset ja eettiset tekijät Markkinoiden rakenne: Kilpailu Rahoitusmarkkinat Yhteiskunnan tuki (esim. Tekes/EU -rahoitus) Pääsy markkinoille valtiovallan toimet, kieli, kulttuuri jne. Vastuut ja roolit Rikollisuus (tietomurrot jne.) Anonymiteetti (mahdollisuus toimia/käyttää palveluita anonyymisti) Sananvapaus Luottamus (viranomaisiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin) 25

26 5. Sosiaalinen pääoma, sosiaaliset verkostot ja rakenteet Tulotaso Koulutustaso Sosiaaliluokka Terveydenhuolto Etninen rakenne/tausta Sosiaalinen koheesio: yhteiskunnan tasa-arvoisuus tuloerot, toimeentulo, kansalaisten tasavertaisuus Sosiaalinen kanssakäyminen /-kognitio Muut sosiaaliset rakenteet Tehtävä Pohdi, mitkä ovat mielestäsi keskeiset elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumista ja implementointia hidastavat / haittaavat tekijät pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta? 2-5 hengen ryhmissä Aikaa n. 10 min 26

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila

Digitalisaatio / Digiloikka. Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila Digitalisaatio / Digiloikka Digiloikka-työryhmä Kari Nuuttila 12.9.2016 Asiakas prosessissa Kirjaudu Kahoot.it Game PIN: 458597 Luo nimimerkki esim. KariN Miksi olemme täällä? Digitalisaatio on uusi ja

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena

itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena itsmf Finland Conference 2016 Focus Pia Haikonen IT- palvelunhallinta muutosjohtamisen tukena Verohallinnon tehtävä Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista Lähes

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat Julkinen puoli mahdollistajana (esim. lainsäädäntö, kaupunki antaa toimilupia jne.) Markkinat Käyttäjät päättävät 1 Markkinat Onko pyöriä joka asemalla? Vai keskittyvätkö palautukset yhteen paikkaan? Pyörien

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Hyvinvointifoorumi 10.4.14 Teemu Ylikoski www.laurea.fi Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Palvelustrategian Elinympäristö luomat puitteet

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää Mikko Lehikoinen, Kesla OYj Metsäalan tulevaisuusseminaari 2: Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin metsätalouden uudet toimintamallit 1.6.2004 Tampereen yliopisto, Pinni Brakennus, luentosali B 1100

Lisätiedot

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE Eero Mikkola, Metla LYNETin tutkimusseminaari, Metla, Vantaa, 31.1.2012 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Vuonna 2012 Aikanaan sitä jaksoi

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa

Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Tulevaisuuden työ ja ohjaus seminaari (6.11.2015) Puheenjohtaja Eric Carver Uraohjaajat ja valmentajat ry Ohjauksen mahdollisuudet työelämän muutoksissa Ohjaus

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy

Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä Jussi Pullola, Vere Oy D I G I T A L P I L O T S Kohti Kesää -tietopäivä - Jyväskylä 10.5.2016 - Jussi Pullola, Vere Oy Digitalisaatio kaikilla mausteilla! Näkemyksiä siitä, miten palvelua ja tulosta voidaan parantaa digiannoksilla

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot