Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät"

Transkriptio

1 Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät Jari Penttilä Luennon sisältö 1 E-factors projektin esittely. 2 Elektronisen liiketoiminnan/liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat tekijät. (tässä yhteydessä yritysten näkökulmasta = omaksujana yritys / organisaatio) 3 Tehtävä: Suurimmat ongelmat elektronisen liiketoiminnan omaksumisen ja implementoinnin esteenä PK-sektorilla? 1

2 E-Factors projekti (http://www.e-factors.net) Projektin tavoitteet 1 Selvittää/kartoittaa elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät. (e-factors framework) 2 Projektin tulosten aktiivinen markkinointi --> tavoitteena projektin tunnetuksi tekeminen sekä aikaansaada aktiivista keskustelua ja palautetta projektin tuloksista. 3 E-factors VERKOSTON luominen aihealueesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja yritysten välille. 2

3 3

4 Teknologiset tekijät Rooli Organisaatioon liittyvien tekijöiden ohella tutkituin aihealue e-liiketoiminnan ja erityisesti e-liiketoimintamallien omaksumisen näkökulmasta Teknisten järjestelmien toiminnalliset vaatimukset pitkälti valmiiksi annettuja, eli yrityksen ulkopuolisten tilannetekijöiden sanelemia: asiakkaiden vaatimukset kilpailijoiden järjestelmät /palvelut teknologinen kehitys 4

5 1. Interoperability/-connectivity Palveluiden tavoitettavuus: (techniques kiinteä v.s. mobiili-käyttö techniques for access) Päätelaitteiden asettamat vaatimukset: PC, GSM, WAP, GPRS, UMTS, WLAN, Bluetooth, PDA- laitteet jne. teknologinen muutosvauhti tuleva käyttöympäristö tuki erilaisille päätelaitteille (yhteysnopeus, käytetyt ohjelmistot, näyttö jne.) palveluiden luotettavuus/toimivuus 1. Interoperability/-connectivity Käytetyt tiedostotyypit Sisältöön liittyvät standardit: - HTML, SHTML, XML, XSL (tiedoston/dokumentin rakenne & sisältö) - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), S/MIME - JPEG, GIF (kuvatiedostot ) - AVI, MPEG 1-4, QuickTime, MP3 (audio & video) - Informaation/datan määrittelyyn ja vaihtoon liittyvät standardit (information exchange formats) - EDI, ANSI X.12, EDIFACT, OBI, ebxml, CXML - XCB, IOTP, ECML 5

6 1. Interoperability/-connectivity Web services ja niihin liittyvät standardit: SOAP: protocol for calling Web Services - WSDL: format for describing Web Services - UDDI: central organisation for registering, finding and using Web Services - OBI, OTP, CORBA, IDL: messaging systems between services - PIP: Inter-process communication description and implementation mechanism 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Geneerisillä palveluilla tarkoitetaan ns. kolmansien osapuolten tarjoamia yleisesti hyväksyttyjä/käytettyjä elektroniseen liiketoimintaan keskeisesti liittyviä palveluita-> yritys ulkoistaa kyseisten toimintojen hallinnan kolmannelle osapuolelle: liittyvät yleisimmin mm. maksamiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen Internetissä: Maksupalvelut/järjestelmät:Nordea Solo, Paypal, CyberCoin Disaster recoverysystems: mm. virustorjunta ja erilaiset vara- backup järjestelmät. Digitaalinen tekijänoikeuksisen hallinta (DRM, Digital Rights Management): mm. MacroSafe ja Windows Media Rights Manager. 6

7 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Yleinen turvallisuus ja käyttäjien sähköinen tunnistaminen: Yksityisyyden suojaan liittyvät teknologiat ja standardit - >Privacy enhancing technologies/standardation (PET): Safe Harbour P3P: Privacy Preferences Project Käyttäjien tunnistus: Julkisen avaimen järjestelmät (PKI) Salainen avain: lähinnä B-to-B liiketoiminnassa Tietoliikenneyhteyksien suojaamiseen käytettyjä järjestelmiä: Netscape Secure Socket Layer (SSL) Microsoft Crypto API Infrastructure for Electronic Identification (IEI) 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 1 ERP-järjestelmät järjestelmät (Enterprice Resource Planning) Voidaan nykyisin pitää yleisnimityksenä koko organisaation kattaville kokonaisjärjestelmille jotka tavoittelevat mahdollisimman tehokasta tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä (system integration). Edesauttaa yrityksen sisäistä informaation hallintaa, sekä luo edellytykset järjestelmien tehokkaalle integroinnille yrityksen ulkopuolisiin järjestelmiin: tavarantoimittajat, asiakkaat, yritysverkostot jne. 2 SCM-järjestelmät järjestelmät (Supply Chain Management) Tavoitteena tehostaa yrityksen toimintaa omassa roolissaan osana jakeluketjua; ostotoiminta, varastonhallinta, jakelu jne. 7

8 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 3 CRM-järjestelmät järjestelmät (Customer Relationship Management) Järjestelmien rooli erityisen merkittävä elektronisessa liiketoiminnassa (B-to-C): pitkäaikaisten asiakassuhteiden sekä niiden tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen rooli merkittävä. Mahdollistavat tehokkaan asiakaspalvelun ja mm. asiakaskontaktien personoinnin: mainonta hinnoittelu (esim. bonus-järjestelmät) tarjottavat tuotteet ja palvelut käyttöliittymän ominaisuudet 4. Järjestelmäintegraatio (Integration) Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosesseja ja menetelmiä, joilla yritykset pyrkivät yhdistämään: 1 e-liiketoimintaan liittyvät järjestelmät suoraan yrityksen perus/ydinjärjestelmiin: laskentajärjestelmät, tuotanto, logistikka jne. (ideaalitilanteessa yrityksellä yksi integroitu kokonaisjärjestelmä vrt. ERP-järjestelmät esim.. SAP) 2 Integroimaan oman/t järjestelmänsä tehokkaasti yhteistyötahtojensa järjestelmiin: alihankkijat, asiakkaat jne. Järjestelmäintegraatio voidaan jakaa: Yrityksen sisäiseen järjestelmäintegraatioon B-to-B -integraatioon: järjestelmät, ohjelmat, prosessit/toiminnot B-to-C -integraatioon: kuluttaja-asiakkaiden järjestelmät mahdollisimman yhteensopivat yrityksen e-liiketoimintaan sidoksissa olevien järjestelmien kanssa: ohjelmistot, turvallisuus, maksujärjestelmät jne. 8

9 5. Palveluiden tehokkuus/toimivuus (Service Performance) Palveluiden tehokkuudella/toimivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksen e-liiketoiminnan järjestelmille asetettavia tavoitteita palvelukyvyn osalta = palveluiden saatavuus ja skaalautuvuus Saatavuus(availability): tavoitteena oltava pyrkimys 100% saatavuuteen: asiakkaat odottavat pääsääntöisesti palveluiden olevan aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta teknisten ongelmien aiheuttamat riskit liiketoiminnalle yleensä huomattavat, erityisesti aktiivisesti käytettyjen palveluiden kohdalla: sähköposti, uutispalvelut, kalenteripalvelut, hakupalvelut Skaalautuvuus(scalability): järjestelmien on pystyttävä sopeutumaan käyttäjämäärien ajalliseen vaihteluun--> käytettävissä oleva kapasiteetti! ongelmana erityisesti palveluiden laseerausvaihe, sekä Internetin käytön ajallinen vaihtelu: päivittäiset ruuhka-ajat sekä markkinointikampanjoiden vaikutukset. 6. Sitoutuminen/vastuut (Commitments) Sitoutumisten hallinnalla tarkoitetaan yrityksen yhteistyöverkoston hallintaa: tavarantoimittajat, sisällöntuottajat, jakelijat, asiakkaat. Elektronisessa liiketoiminnassa yrityksen toiminta ja menestys on usein vahvasti sidoksissa yhteistyöyritysten toimintaan, ja siksi riskien hallinta tältä osin on erittäin keskeisessä asemassa Sidosten/vastuiden hallintaan liittyvät mm. seuraavat elementit: sopimusten laatiminen ja päivittäminen (olosuhteiden nopeat muutokset) kunkin osapuolen vastuiden selkeä määrittely erit. ongelmatilanteiden varalta: välittömät/välilliset seuraukset ongelmatilanteissa voivat olla huomattavat! SLA (Service Level Agreement ) Yleissopimuksia, jotka on luotu nimenomaan elektronisen liiketoiminnan tarpeet huomioon ottaen:käytössä erityisesti suhteessa ISP-toimijoihin (Internet Service Prowider) 9

10 Muita teknologisia tekijöitä Itsepalvelut (self help): asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien automatisointi: esim. sanomalehtien osoitteenmuutokset, lahjatilaukset, reklamaatio asiakkaille luodaan mahdollisuudet ratkaista yleisimmät pulmatilanteet mahdollisimman itsenäisesti» Automaattiset FAQ-tyyppiset palvelut» HelpDesk-palvelut:tukipyyntöprosessien automaattinen hallinta Asiakaspalveluteknologiat: Automatisoidut Call-center ratkaisut Automaattinen sähköpostin hallinta Asiakkaisiin liittyvät tekijät (Individual Factors) 10

11 1. Yksilöiden väliset erot (Individual Differences) Kognitiiviset eroavuudet: tiedon käsittely / keskittymiskyky jne. aktiiviset tiedon etsijät early adopters Fyysiset eroavuudet: Fyysiset tekijät voivat vaikuttaa voimakkaasti ihmisten toimintaan/toimintakykyyn, mutta voivat myös luoda voimakkaan tarpeen hyödyntää mm. elektronisen liiketoiminnan tarjoamia palveluita: Fyysiset vammat: kuulo, näkö, liikkumisrajoitteet Ikä 2. Demografiset tekijät (Democraphic factors) Ikä Sukupuoli Käytettävissä olevat varat Asuinpaikka Talouden koko Kieli Koulutus Sosiaaliluokka Demografiset tekijät luovat perustan asiakassegmentoinnille, mutta niiden ei pitäisi jäädä ainoaksi asiakasluokittelun lähteeksi! -->vrt. esim. lifestyle-luokittelu 11

12 3. Maantieteelliset tekijät (Geographic factors) Alueen väestömäärä: asiakaspotentiaali Alueellinen jakautuminen: suuret keskukset vs. haja-asutusalueet Aluetyyppi: Valtio, kaupunki (tai muu hallinnollinen osa-alue), maanosa(eurooppa), kielialue jne. Teknologinen infrastruktuuri Yleinen infrastruktuuri Kieli (huom.! Internet ja englannin kieli) 4. Käyttäytymiseen liittyvät tekijät (Behavioural factors) Ostoaktiivisuus: ajallinen/määrällinen vaihtelu (ostokertojen lukumäärä ja niiden ajallinen vaihtelu) erot ostomäärissä (kertaosto/vuositasolla) Asiakaslojaliteetti: asiakas 1 etsii pitkäaikaista sitoutumista asiakas 2 pyrkii kilpailuttamaan (alhainen lojaliteetti) asiakaslojaliteetin kehityksen seuraamisen rooli yksi markkinoinnin keskeisistä tehtävistä e-liiketoiminnassa! 12

13 5. Psykologiset tekijät (Psychological factors) Uskomukset (Beliefs) Asenteet (Attitudes) Motivaatio (Motivations) Aikomukset (Intentions) Luottamus (Propensity to Trust) Elämäntyyli/arvot (Lifestyles/Values) huom! Postmoderni kulutus / neotribalismi Psykologisten tekijöiden rooli vahvistunut jatkuvasti myös e-liiketoiminnan markkinointitoimenpiteiden tehostamisen moottorina! Transaktioon liittyvät tekijät (Transactional factors) Tuote Brandi Web-sivujen käytettävyys/toiminnallisuus Tyyli/Ulkoasu Teknologinen alusta (platform) Prosessit (selaaminen, valinta, tilaus, toimitus, aftersales ) Maksukäytännöt Markkinointi & Mainonta Hinta Jakelukanava (digitaalisesti, postiin, kotiinkuljetus jne.) 13

14 Koulutus/kokemus (Education & Experience) Tiedot: perustiedot liittyen tietokoneisiin, Internetiin, e-liiketoiminnan palveluihin, turvallisuuteen jne. Taidot: kyky käyttää tehokkaasti tietokonetta (muita päätelaitteita) ja erityisesti taidot hallita liikkumista Internetissä: web-sivujen toiminnallisuus, transaktioihin liittyvät tekijät jne. Erityisosaaminen: palvelukohtaiset eroavuudet transaktioissa, maksukäytännöt, erityispalveluiden hyödyntäminen, jne. Roolit / sosiaaliset ryhmät (Culture Peer/Social Networks) Yksilön roolit: Työpaikalla (henkilökohtainen käyttö työpaikalla) Kotona (henkilökohtainen käyttö vapa-ajalla ) Liikkeellä (mobiili e-palveluiden käyttö) Osana perhettä Osana sosiaalista ryhmää Osana yritysyhteisöä 14

15 Organisaatioon liittyvät tekijät (Organisational Factors) Teorioita organisaatioiden toiminnasta ja kilpailutekijöistä - Resource-based theory (RBT) - Strategic network theory (SNT) - Schumpeterian innovation theory (SIT) - Transaction cost economics (TCE) - Value chain analysis (VCA) - Amit, R. & Zott C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal 22, pp

16 1. Tuotteet ja palvelut Tuote- ja palveluvalikoiman/lajitelman laajuus Tuotteisiin liittyvän informaation saatavuus ja laatu Täydentävät tuotteet ja palvelut: vertikaalisesti täydentävät (esim. linja-auto+lento+hotelli+auton vuokraaminen) horisontaalisesti täydentävät (teltta+makuupussi+rinkka+retkikeitin+kartta) Muut lisäarvopalvelut Brandi ja sen merkitys Tuotteiden ja palveluiden kustomointi /räätälöinti Tuote/palveluinnovaatioiden merkitys elektronisen liiketoiminnan mukanaan tuomat mahdollisuudet uusien palvelu&tuote kokonaisuuksien kehittämiselle (esim. ohjelmistoliiketoiminta, CD-levyt, sähköpostin lisäpalvelut jne.) 2. Markkinat ja asiakkaat Markkinat ja asiakassegmentit Asiakaspalvelun/asiakastuen rooli Tuotteiden ja palveluiden personointi/kustomointi Lock-in ja sen rooli/merkitys (kanta-asiakkuus) Virtuaaliyhteisöt ja lojaliteettiohjelmat Network externalities & asiakasdialogi Markkinointiponnistelut ja tarvittavan informaation saatavuus 16

17 3. Tehokkuus Tuotot ja myyntivolyymi Kustannukset Omistajien tuotto-odotukset Hinnat ja hinnoittelumekanismit Työ ja informaatioprosessit, informaation saatavuus Myyntivolyymin merkitys (scale economics) ja toiminnan skaalautuvuus Markkinoilletuonti aika (Time-to-market) Logistiikka ja arvoketjun hallinta (integration?) Transaktiot ja transaktioiden luonne 4. Johtaminen ja rakenteet Johtamistapa Johtamisen nopeus = reagointikyky Vallan jakautuminen organisaatiossa Vastuun jakautuminen organisaatiossa/jakeluketjussa Muutoksen johtaminen/muutoksenhallinta Ryhmätyön merkitys Organisaatiorakenne Välitoimijoiden rooli/merkitys 17

18 5. Organisaatiokulttuuri Yhteiset arvot ja asenteet Sosiaaliset normit Käyttäytyminen ja toimintatavat Symbolit ja kieli Demografinen monimuotoisuus Organisaatiomuutos nopeus, suunta, muutosvastarinta jne. 6. Resurssit ja suorituskyky Teollis-/yksinoikeudet Tekniset ja fyysiset resurssit: teknologia, henkilöstö... Luonnon resurssit (raaka-aineet jne..) Taloudelliset resurssit Yrityksen/tuotteen imago/brandiarvo Henkilöstöön liittyvät voimavarat: tiedot, taidot, osaaminen (huom.>yhteistyökumppaneiden voimavarat) Johtamistaidot (leadership & management) Palkkiot ja motivaatio Johdon sitoutuneisuus Organisaation oppimis-/uudistumiskyky 18

19 7. Yhteistyö Partneruuksien määrä ja laatu Voimavarojen jakaminen verkostossa Verkoston jäsenten tasa-arvoisuus ja roolit Yhteinen Imago/brandi Kaupankäynti jäsenten välillä (vertical-/horisontal integration?) Yhteistyön/sopimusten laatu ja luonne Yhteistyön hallinnan menetelmät (sopimukset, luottamus jne.) Ongelmien ratkaisumenettely Toimialaan liittyvät tekijät (Industry e-factors) 19

20 Rooli Elektronisen liiketoiminnan kehitys vaihtelee voimakkaasti eri toimialoilla. Joillakin aloilla se on aiheuttanut voimakkaita /pysyviä muutoksia toimialan perusrakenteissa, toiminnoissa /prosesseissa, kilpailutilanteessa jne.. Osa toimialoista taas on luonteensa johdosta sellaisia, että niiden toimintaan e-liiketoiminnan vaikutukset ovat olleet huomattavasti vähäisemmät; esim. terveydenhuolto ja koulutussektori. Yksi e-liiketoiminnan voimakkaista vaikutuksista on kohdistunut mm. eri toimialojen välisiin yhteyksiin; toimialojen välinen integraatio (value webs) esim. IT-, media- ja viihdeteollisuuden välisten rajojen hämärtyminen jne. 1. Toimialan typpi/luonne 1 Toimiala: tuotteet vs. palvelut digitaaliset vs. fyysiset -tuotteet 2 Profit/non-profit 3 Toimialan tuotteiden ja palveluiden luonne: ->Standardituotteet (samankaltaiset/arvoiset tuotteet-- >vaikea erottua joukosta) e-liiketoiminnan nopeita omaksujia ---> e-liiketoiminta kilpailukeinona ->Erilaistetut tuotteet (erottavina tekijöinä laatu, imago, muotoilu jne.) e-liiketoiminnan toista aaltoa 20

21 2. Toimialan rakenne Yhteistyön määrä muiden toimialojen kanssa (New value propositions by inter Industry co-operation) Uusien liiketoimintamallien rooli Välitoimijoiden rooli/valta ( tukkukauppa ) Vertikaalinen-/ horisontaalinen integraatio Toimialan läpinäkyvyys ->kilpailijoiden toimet informaation saatavuus/toimenpiteiden näkyvyys Jakeluketjun lyheneminen (Disintermediation). Esim. valmistaja myy suoraan asiakkaille 3. Tuoteen ominaisuudet Fyysiset tuotteet vs. palvelut: fyysiset tuotteet siirtyneet nopeammin e-liiketoiminnan kohteeksi, kuin palvelut (riippuu palveluihin kuuluvan henkilökohtaisen asiakaspalvelun merkityksestä/roolista) Digitaaliset vs. ei-digitaaliset -> (ei digitaaliseen muotoon muutettavissa olevat tuotteet ja palvelut) digitaalisten tuotteiden kohdalla hyödyt valmistajalle suoraan asiakkaille jakelusta yleensä huomattavat. Toisaalta ongelmana olemassa olevien rakenteiden purkaminen ja sen vaikutukset (CD-levyt vs. lataaminen verkosta). 21

22 4. Kilpailu ja yhteistyö Kilpailijoiden e-liiketoiminnan toimintamallien omaksuminen ja sen merkitys toimialalla kilpailijoiden onnistunut e-liiketoiminnan omaksuminen pakottaa muut uudelleen arvioimaan omia toimintamallejaan Uusien toimialalle tulijoiden muodostama uhka ja niiden toimenpiteet Yhteistyön merkitys/rooli eri toimijoiden välillä: hyödyt voimavarojen yhdistämisestä (erikoistuminen) --> esim. sanomalehtitalojen yhteistyö 5. Alihankkijat ja asiakkaat Tavarantoimittajien / alihankkijoiden neuvotteluvoima Asiakkaiden neuvotteluvoima (kilpailu + samankaltaiset tarpeet ja odotukset + asiakkaan merkitys myyjälle) B-to-C vs. B-to-B ja niiden väliset erot e-liiketoiminnassa B to B liiketoiminnassa usein kyse vain uudesta palvelukanavasta B to C liiketoiminnassa usein myös perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat (esim. valmistajasta portaalin ylläpitäjäksi) Keskeisenä määräävänä tekijänä asiakkaan saama lisäarvo uudesta palvelukanavasta ja uusista liiketoiminta-malleista (tuoko uusi toimintamalli asiakkaalle todellista hyötyä) 22

23 Yhteiskunnalliset tekijät (Societal Factors) Rooli / merkitys Elektronisen liiketoiminnan kehityksessä ei ole kyse vain uuden teknologian hyödyntämisestä ja uusista tavoista hankkia tuotteit a ja palveluita, vaan sen vaikutukset näkyvät voimakkaasti myös yhteiskunnan perusrakenteissa ja toiminnassa : työtavat ja-tehtävät työvoimapolitiikka väestön tasa-arvoisuus koulutuspolitiikka ja koulutustarpeet kulutus sosiaalinen kanssakäyminen, jne Erilaiset yhteiskunnalliset tekijät ohjaavat omalta osalta elekt ronisen liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja kehitystä--> infrastruktuuri, koulutus, yhteiskunnalliset tukitoimet, lainsäädäntö jne. 23

24 1. Maantieteellinen alue Puhuttu kieli/kielet Maakohtaiset erityispiirteet väestömäärä väestön jakautuminen etäinen sijainti Luonnonympäristöön liittyvät tekijät 2. Kulttuuri Arvot ja uskomukset Tieto ja tiedon merkitys Yhteisöt Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset normit Uskonto! (rajoittaako esim. Internetin käyttöä) Uusien asioiden omaksumisen nopeus yhteiskunnassa Muutos ja siihen sopeutuminen Käyttäytymismallit Word of Mouth / Word of Mouse Viestintäkanavat (infrastruktuuri) 24

25 3. Juridiset seikat ja muu sääntely Yleinen turvallisuus (julkinen valvonta, hallintokoneisto jne.) Yksityisyyden suoja Tiedon vapaa liikkuminen ( Freedom of Information ) Luotettavuus / olosuhteiden vakaus (juridinen ympäristö, valtiovallan toimet jne.) Luottamuksellisuus Lainsäädäntö (lainsäädännön tehokkuus ) Juridinen päätöksentekokoneisto Yleinen juridinen ympäristö/lainkäyttö Verotus e-demokratia (mm. yritysten vaikutusvalta) 4. Taloudelliset, ammatilliset ja eettiset tekijät Markkinoiden rakenne: Kilpailu Rahoitusmarkkinat Yhteiskunnan tuki (esim. Tekes/EU -rahoitus) Pääsy markkinoille valtiovallan toimet, kieli, kulttuuri jne. Vastuut ja roolit Rikollisuus (tietomurrot jne.) Anonymiteetti (mahdollisuus toimia/käyttää palveluita anonyymisti) Sananvapaus Luottamus (viranomaisiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin) 25

26 5. Sosiaalinen pääoma, sosiaaliset verkostot ja rakenteet Tulotaso Koulutustaso Sosiaaliluokka Terveydenhuolto Etninen rakenne/tausta Sosiaalinen koheesio: yhteiskunnan tasa-arvoisuus tuloerot, toimeentulo, kansalaisten tasavertaisuus Sosiaalinen kanssakäyminen /-kognitio Muut sosiaaliset rakenteet Tehtävä Pohdi, mitkä ovat mielestäsi keskeiset elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumista ja implementointia hidastavat / haittaavat tekijät pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta? 2-5 hengen ryhmissä Aikaa n. 10 min 26