Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät"

Transkriptio

1 Elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen vaikuttavat tekijät Jari Penttilä Luennon sisältö 1 E-factors projektin esittely. 2 Elektronisen liiketoiminnan/liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat tekijät. (tässä yhteydessä yritysten näkökulmasta = omaksujana yritys / organisaatio) 3 Tehtävä: Suurimmat ongelmat elektronisen liiketoiminnan omaksumisen ja implementoinnin esteenä PK-sektorilla? 1

2 E-Factors projekti (http://www.e-factors.net) Projektin tavoitteet 1 Selvittää/kartoittaa elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät. (e-factors framework) 2 Projektin tulosten aktiivinen markkinointi --> tavoitteena projektin tunnetuksi tekeminen sekä aikaansaada aktiivista keskustelua ja palautetta projektin tuloksista. 3 E-factors VERKOSTON luominen aihealueesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja yritysten välille. 2

3 3

4 Teknologiset tekijät Rooli Organisaatioon liittyvien tekijöiden ohella tutkituin aihealue e-liiketoiminnan ja erityisesti e-liiketoimintamallien omaksumisen näkökulmasta Teknisten järjestelmien toiminnalliset vaatimukset pitkälti valmiiksi annettuja, eli yrityksen ulkopuolisten tilannetekijöiden sanelemia: asiakkaiden vaatimukset kilpailijoiden järjestelmät /palvelut teknologinen kehitys 4

5 1. Interoperability/-connectivity Palveluiden tavoitettavuus: (techniques kiinteä v.s. mobiili-käyttö techniques for access) Päätelaitteiden asettamat vaatimukset: PC, GSM, WAP, GPRS, UMTS, WLAN, Bluetooth, PDA- laitteet jne. teknologinen muutosvauhti tuleva käyttöympäristö tuki erilaisille päätelaitteille (yhteysnopeus, käytetyt ohjelmistot, näyttö jne.) palveluiden luotettavuus/toimivuus 1. Interoperability/-connectivity Käytetyt tiedostotyypit Sisältöön liittyvät standardit: - HTML, SHTML, XML, XSL (tiedoston/dokumentin rakenne & sisältö) - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), S/MIME - JPEG, GIF (kuvatiedostot ) - AVI, MPEG 1-4, QuickTime, MP3 (audio & video) - Informaation/datan määrittelyyn ja vaihtoon liittyvät standardit (information exchange formats) - EDI, ANSI X.12, EDIFACT, OBI, ebxml, CXML - XCB, IOTP, ECML 5

6 1. Interoperability/-connectivity Web services ja niihin liittyvät standardit: SOAP: protocol for calling Web Services - WSDL: format for describing Web Services - UDDI: central organisation for registering, finding and using Web Services - OBI, OTP, CORBA, IDL: messaging systems between services - PIP: Inter-process communication description and implementation mechanism 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Geneerisillä palveluilla tarkoitetaan ns. kolmansien osapuolten tarjoamia yleisesti hyväksyttyjä/käytettyjä elektroniseen liiketoimintaan keskeisesti liittyviä palveluita-> yritys ulkoistaa kyseisten toimintojen hallinnan kolmannelle osapuolelle: liittyvät yleisimmin mm. maksamiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen Internetissä: Maksupalvelut/järjestelmät:Nordea Solo, Paypal, CyberCoin Disaster recoverysystems: mm. virustorjunta ja erilaiset vara- backup järjestelmät. Digitaalinen tekijänoikeuksisen hallinta (DRM, Digital Rights Management): mm. MacroSafe ja Windows Media Rights Manager. 6

7 2. Geneeriset palvelut (Generic business services) Yleinen turvallisuus ja käyttäjien sähköinen tunnistaminen: Yksityisyyden suojaan liittyvät teknologiat ja standardit - >Privacy enhancing technologies/standardation (PET): Safe Harbour P3P: Privacy Preferences Project Käyttäjien tunnistus: Julkisen avaimen järjestelmät (PKI) Salainen avain: lähinnä B-to-B liiketoiminnassa Tietoliikenneyhteyksien suojaamiseen käytettyjä järjestelmiä: Netscape Secure Socket Layer (SSL) Microsoft Crypto API Infrastructure for Electronic Identification (IEI) 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 1 ERP-järjestelmät järjestelmät (Enterprice Resource Planning) Voidaan nykyisin pitää yleisnimityksenä koko organisaation kattaville kokonaisjärjestelmille jotka tavoittelevat mahdollisimman tehokasta tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä (system integration). Edesauttaa yrityksen sisäistä informaation hallintaa, sekä luo edellytykset järjestelmien tehokkaalle integroinnille yrityksen ulkopuolisiin järjestelmiin: tavarantoimittajat, asiakkaat, yritysverkostot jne. 2 SCM-järjestelmät järjestelmät (Supply Chain Management) Tavoitteena tehostaa yrityksen toimintaa omassa roolissaan osana jakeluketjua; ostotoiminta, varastonhallinta, jakelu jne. 7

8 3. Yritysten sisäiset perusjärjestelmät (Internal IS-platforms) 3 CRM-järjestelmät järjestelmät (Customer Relationship Management) Järjestelmien rooli erityisen merkittävä elektronisessa liiketoiminnassa (B-to-C): pitkäaikaisten asiakassuhteiden sekä niiden tehokkaan hallinnan ja hyödyntämisen rooli merkittävä. Mahdollistavat tehokkaan asiakaspalvelun ja mm. asiakaskontaktien personoinnin: mainonta hinnoittelu (esim. bonus-järjestelmät) tarjottavat tuotteet ja palvelut käyttöliittymän ominaisuudet 4. Järjestelmäintegraatio (Integration) Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosesseja ja menetelmiä, joilla yritykset pyrkivät yhdistämään: 1 e-liiketoimintaan liittyvät järjestelmät suoraan yrityksen perus/ydinjärjestelmiin: laskentajärjestelmät, tuotanto, logistikka jne. (ideaalitilanteessa yrityksellä yksi integroitu kokonaisjärjestelmä vrt. ERP-järjestelmät esim.. SAP) 2 Integroimaan oman/t järjestelmänsä tehokkaasti yhteistyötahtojensa järjestelmiin: alihankkijat, asiakkaat jne. Järjestelmäintegraatio voidaan jakaa: Yrityksen sisäiseen järjestelmäintegraatioon B-to-B -integraatioon: järjestelmät, ohjelmat, prosessit/toiminnot B-to-C -integraatioon: kuluttaja-asiakkaiden järjestelmät mahdollisimman yhteensopivat yrityksen e-liiketoimintaan sidoksissa olevien järjestelmien kanssa: ohjelmistot, turvallisuus, maksujärjestelmät jne. 8

9 5. Palveluiden tehokkuus/toimivuus (Service Performance) Palveluiden tehokkuudella/toimivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksen e-liiketoiminnan järjestelmille asetettavia tavoitteita palvelukyvyn osalta = palveluiden saatavuus ja skaalautuvuus Saatavuus(availability): tavoitteena oltava pyrkimys 100% saatavuuteen: asiakkaat odottavat pääsääntöisesti palveluiden olevan aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta teknisten ongelmien aiheuttamat riskit liiketoiminnalle yleensä huomattavat, erityisesti aktiivisesti käytettyjen palveluiden kohdalla: sähköposti, uutispalvelut, kalenteripalvelut, hakupalvelut Skaalautuvuus(scalability): järjestelmien on pystyttävä sopeutumaan käyttäjämäärien ajalliseen vaihteluun--> käytettävissä oleva kapasiteetti! ongelmana erityisesti palveluiden laseerausvaihe, sekä Internetin käytön ajallinen vaihtelu: päivittäiset ruuhka-ajat sekä markkinointikampanjoiden vaikutukset. 6. Sitoutuminen/vastuut (Commitments) Sitoutumisten hallinnalla tarkoitetaan yrityksen yhteistyöverkoston hallintaa: tavarantoimittajat, sisällöntuottajat, jakelijat, asiakkaat. Elektronisessa liiketoiminnassa yrityksen toiminta ja menestys on usein vahvasti sidoksissa yhteistyöyritysten toimintaan, ja siksi riskien hallinta tältä osin on erittäin keskeisessä asemassa Sidosten/vastuiden hallintaan liittyvät mm. seuraavat elementit: sopimusten laatiminen ja päivittäminen (olosuhteiden nopeat muutokset) kunkin osapuolen vastuiden selkeä määrittely erit. ongelmatilanteiden varalta: välittömät/välilliset seuraukset ongelmatilanteissa voivat olla huomattavat! SLA (Service Level Agreement ) Yleissopimuksia, jotka on luotu nimenomaan elektronisen liiketoiminnan tarpeet huomioon ottaen:käytössä erityisesti suhteessa ISP-toimijoihin (Internet Service Prowider) 9

10 Muita teknologisia tekijöitä Itsepalvelut (self help): asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien automatisointi: esim. sanomalehtien osoitteenmuutokset, lahjatilaukset, reklamaatio asiakkaille luodaan mahdollisuudet ratkaista yleisimmät pulmatilanteet mahdollisimman itsenäisesti» Automaattiset FAQ-tyyppiset palvelut» HelpDesk-palvelut:tukipyyntöprosessien automaattinen hallinta Asiakaspalveluteknologiat: Automatisoidut Call-center ratkaisut Automaattinen sähköpostin hallinta Asiakkaisiin liittyvät tekijät (Individual Factors) 10

11 1. Yksilöiden väliset erot (Individual Differences) Kognitiiviset eroavuudet: tiedon käsittely / keskittymiskyky jne. aktiiviset tiedon etsijät early adopters Fyysiset eroavuudet: Fyysiset tekijät voivat vaikuttaa voimakkaasti ihmisten toimintaan/toimintakykyyn, mutta voivat myös luoda voimakkaan tarpeen hyödyntää mm. elektronisen liiketoiminnan tarjoamia palveluita: Fyysiset vammat: kuulo, näkö, liikkumisrajoitteet Ikä 2. Demografiset tekijät (Democraphic factors) Ikä Sukupuoli Käytettävissä olevat varat Asuinpaikka Talouden koko Kieli Koulutus Sosiaaliluokka Demografiset tekijät luovat perustan asiakassegmentoinnille, mutta niiden ei pitäisi jäädä ainoaksi asiakasluokittelun lähteeksi! -->vrt. esim. lifestyle-luokittelu 11

12 3. Maantieteelliset tekijät (Geographic factors) Alueen väestömäärä: asiakaspotentiaali Alueellinen jakautuminen: suuret keskukset vs. haja-asutusalueet Aluetyyppi: Valtio, kaupunki (tai muu hallinnollinen osa-alue), maanosa(eurooppa), kielialue jne. Teknologinen infrastruktuuri Yleinen infrastruktuuri Kieli (huom.! Internet ja englannin kieli) 4. Käyttäytymiseen liittyvät tekijät (Behavioural factors) Ostoaktiivisuus: ajallinen/määrällinen vaihtelu (ostokertojen lukumäärä ja niiden ajallinen vaihtelu) erot ostomäärissä (kertaosto/vuositasolla) Asiakaslojaliteetti: asiakas 1 etsii pitkäaikaista sitoutumista asiakas 2 pyrkii kilpailuttamaan (alhainen lojaliteetti) asiakaslojaliteetin kehityksen seuraamisen rooli yksi markkinoinnin keskeisistä tehtävistä e-liiketoiminnassa! 12

13 5. Psykologiset tekijät (Psychological factors) Uskomukset (Beliefs) Asenteet (Attitudes) Motivaatio (Motivations) Aikomukset (Intentions) Luottamus (Propensity to Trust) Elämäntyyli/arvot (Lifestyles/Values) huom! Postmoderni kulutus / neotribalismi Psykologisten tekijöiden rooli vahvistunut jatkuvasti myös e-liiketoiminnan markkinointitoimenpiteiden tehostamisen moottorina! Transaktioon liittyvät tekijät (Transactional factors) Tuote Brandi Web-sivujen käytettävyys/toiminnallisuus Tyyli/Ulkoasu Teknologinen alusta (platform) Prosessit (selaaminen, valinta, tilaus, toimitus, aftersales ) Maksukäytännöt Markkinointi & Mainonta Hinta Jakelukanava (digitaalisesti, postiin, kotiinkuljetus jne.) 13

14 Koulutus/kokemus (Education & Experience) Tiedot: perustiedot liittyen tietokoneisiin, Internetiin, e-liiketoiminnan palveluihin, turvallisuuteen jne. Taidot: kyky käyttää tehokkaasti tietokonetta (muita päätelaitteita) ja erityisesti taidot hallita liikkumista Internetissä: web-sivujen toiminnallisuus, transaktioihin liittyvät tekijät jne. Erityisosaaminen: palvelukohtaiset eroavuudet transaktioissa, maksukäytännöt, erityispalveluiden hyödyntäminen, jne. Roolit / sosiaaliset ryhmät (Culture Peer/Social Networks) Yksilön roolit: Työpaikalla (henkilökohtainen käyttö työpaikalla) Kotona (henkilökohtainen käyttö vapa-ajalla ) Liikkeellä (mobiili e-palveluiden käyttö) Osana perhettä Osana sosiaalista ryhmää Osana yritysyhteisöä 14

15 Organisaatioon liittyvät tekijät (Organisational Factors) Teorioita organisaatioiden toiminnasta ja kilpailutekijöistä - Resource-based theory (RBT) - Strategic network theory (SNT) - Schumpeterian innovation theory (SIT) - Transaction cost economics (TCE) - Value chain analysis (VCA) - Amit, R. & Zott C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal 22, pp

16 1. Tuotteet ja palvelut Tuote- ja palveluvalikoiman/lajitelman laajuus Tuotteisiin liittyvän informaation saatavuus ja laatu Täydentävät tuotteet ja palvelut: vertikaalisesti täydentävät (esim. linja-auto+lento+hotelli+auton vuokraaminen) horisontaalisesti täydentävät (teltta+makuupussi+rinkka+retkikeitin+kartta) Muut lisäarvopalvelut Brandi ja sen merkitys Tuotteiden ja palveluiden kustomointi /räätälöinti Tuote/palveluinnovaatioiden merkitys elektronisen liiketoiminnan mukanaan tuomat mahdollisuudet uusien palvelu&tuote kokonaisuuksien kehittämiselle (esim. ohjelmistoliiketoiminta, CD-levyt, sähköpostin lisäpalvelut jne.) 2. Markkinat ja asiakkaat Markkinat ja asiakassegmentit Asiakaspalvelun/asiakastuen rooli Tuotteiden ja palveluiden personointi/kustomointi Lock-in ja sen rooli/merkitys (kanta-asiakkuus) Virtuaaliyhteisöt ja lojaliteettiohjelmat Network externalities & asiakasdialogi Markkinointiponnistelut ja tarvittavan informaation saatavuus 16

17 3. Tehokkuus Tuotot ja myyntivolyymi Kustannukset Omistajien tuotto-odotukset Hinnat ja hinnoittelumekanismit Työ ja informaatioprosessit, informaation saatavuus Myyntivolyymin merkitys (scale economics) ja toiminnan skaalautuvuus Markkinoilletuonti aika (Time-to-market) Logistiikka ja arvoketjun hallinta (integration?) Transaktiot ja transaktioiden luonne 4. Johtaminen ja rakenteet Johtamistapa Johtamisen nopeus = reagointikyky Vallan jakautuminen organisaatiossa Vastuun jakautuminen organisaatiossa/jakeluketjussa Muutoksen johtaminen/muutoksenhallinta Ryhmätyön merkitys Organisaatiorakenne Välitoimijoiden rooli/merkitys 17

18 5. Organisaatiokulttuuri Yhteiset arvot ja asenteet Sosiaaliset normit Käyttäytyminen ja toimintatavat Symbolit ja kieli Demografinen monimuotoisuus Organisaatiomuutos nopeus, suunta, muutosvastarinta jne. 6. Resurssit ja suorituskyky Teollis-/yksinoikeudet Tekniset ja fyysiset resurssit: teknologia, henkilöstö... Luonnon resurssit (raaka-aineet jne..) Taloudelliset resurssit Yrityksen/tuotteen imago/brandiarvo Henkilöstöön liittyvät voimavarat: tiedot, taidot, osaaminen (huom.>yhteistyökumppaneiden voimavarat) Johtamistaidot (leadership & management) Palkkiot ja motivaatio Johdon sitoutuneisuus Organisaation oppimis-/uudistumiskyky 18

19 7. Yhteistyö Partneruuksien määrä ja laatu Voimavarojen jakaminen verkostossa Verkoston jäsenten tasa-arvoisuus ja roolit Yhteinen Imago/brandi Kaupankäynti jäsenten välillä (vertical-/horisontal integration?) Yhteistyön/sopimusten laatu ja luonne Yhteistyön hallinnan menetelmät (sopimukset, luottamus jne.) Ongelmien ratkaisumenettely Toimialaan liittyvät tekijät (Industry e-factors) 19

20 Rooli Elektronisen liiketoiminnan kehitys vaihtelee voimakkaasti eri toimialoilla. Joillakin aloilla se on aiheuttanut voimakkaita /pysyviä muutoksia toimialan perusrakenteissa, toiminnoissa /prosesseissa, kilpailutilanteessa jne.. Osa toimialoista taas on luonteensa johdosta sellaisia, että niiden toimintaan e-liiketoiminnan vaikutukset ovat olleet huomattavasti vähäisemmät; esim. terveydenhuolto ja koulutussektori. Yksi e-liiketoiminnan voimakkaista vaikutuksista on kohdistunut mm. eri toimialojen välisiin yhteyksiin; toimialojen välinen integraatio (value webs) esim. IT-, media- ja viihdeteollisuuden välisten rajojen hämärtyminen jne. 1. Toimialan typpi/luonne 1 Toimiala: tuotteet vs. palvelut digitaaliset vs. fyysiset -tuotteet 2 Profit/non-profit 3 Toimialan tuotteiden ja palveluiden luonne: ->Standardituotteet (samankaltaiset/arvoiset tuotteet-- >vaikea erottua joukosta) e-liiketoiminnan nopeita omaksujia ---> e-liiketoiminta kilpailukeinona ->Erilaistetut tuotteet (erottavina tekijöinä laatu, imago, muotoilu jne.) e-liiketoiminnan toista aaltoa 20

21 2. Toimialan rakenne Yhteistyön määrä muiden toimialojen kanssa (New value propositions by inter Industry co-operation) Uusien liiketoimintamallien rooli Välitoimijoiden rooli/valta ( tukkukauppa ) Vertikaalinen-/ horisontaalinen integraatio Toimialan läpinäkyvyys ->kilpailijoiden toimet informaation saatavuus/toimenpiteiden näkyvyys Jakeluketjun lyheneminen (Disintermediation). Esim. valmistaja myy suoraan asiakkaille 3. Tuoteen ominaisuudet Fyysiset tuotteet vs. palvelut: fyysiset tuotteet siirtyneet nopeammin e-liiketoiminnan kohteeksi, kuin palvelut (riippuu palveluihin kuuluvan henkilökohtaisen asiakaspalvelun merkityksestä/roolista) Digitaaliset vs. ei-digitaaliset -> (ei digitaaliseen muotoon muutettavissa olevat tuotteet ja palvelut) digitaalisten tuotteiden kohdalla hyödyt valmistajalle suoraan asiakkaille jakelusta yleensä huomattavat. Toisaalta ongelmana olemassa olevien rakenteiden purkaminen ja sen vaikutukset (CD-levyt vs. lataaminen verkosta). 21

22 4. Kilpailu ja yhteistyö Kilpailijoiden e-liiketoiminnan toimintamallien omaksuminen ja sen merkitys toimialalla kilpailijoiden onnistunut e-liiketoiminnan omaksuminen pakottaa muut uudelleen arvioimaan omia toimintamallejaan Uusien toimialalle tulijoiden muodostama uhka ja niiden toimenpiteet Yhteistyön merkitys/rooli eri toimijoiden välillä: hyödyt voimavarojen yhdistämisestä (erikoistuminen) --> esim. sanomalehtitalojen yhteistyö 5. Alihankkijat ja asiakkaat Tavarantoimittajien / alihankkijoiden neuvotteluvoima Asiakkaiden neuvotteluvoima (kilpailu + samankaltaiset tarpeet ja odotukset + asiakkaan merkitys myyjälle) B-to-C vs. B-to-B ja niiden väliset erot e-liiketoiminnassa B to B liiketoiminnassa usein kyse vain uudesta palvelukanavasta B to C liiketoiminnassa usein myös perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat (esim. valmistajasta portaalin ylläpitäjäksi) Keskeisenä määräävänä tekijänä asiakkaan saama lisäarvo uudesta palvelukanavasta ja uusista liiketoiminta-malleista (tuoko uusi toimintamalli asiakkaalle todellista hyötyä) 22

23 Yhteiskunnalliset tekijät (Societal Factors) Rooli / merkitys Elektronisen liiketoiminnan kehityksessä ei ole kyse vain uuden teknologian hyödyntämisestä ja uusista tavoista hankkia tuotteit a ja palveluita, vaan sen vaikutukset näkyvät voimakkaasti myös yhteiskunnan perusrakenteissa ja toiminnassa : työtavat ja-tehtävät työvoimapolitiikka väestön tasa-arvoisuus koulutuspolitiikka ja koulutustarpeet kulutus sosiaalinen kanssakäyminen, jne Erilaiset yhteiskunnalliset tekijät ohjaavat omalta osalta elekt ronisen liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja kehitystä--> infrastruktuuri, koulutus, yhteiskunnalliset tukitoimet, lainsäädäntö jne. 23

24 1. Maantieteellinen alue Puhuttu kieli/kielet Maakohtaiset erityispiirteet väestömäärä väestön jakautuminen etäinen sijainti Luonnonympäristöön liittyvät tekijät 2. Kulttuuri Arvot ja uskomukset Tieto ja tiedon merkitys Yhteisöt Sosiaalinen tuki ja sosiaaliset normit Uskonto! (rajoittaako esim. Internetin käyttöä) Uusien asioiden omaksumisen nopeus yhteiskunnassa Muutos ja siihen sopeutuminen Käyttäytymismallit Word of Mouth / Word of Mouse Viestintäkanavat (infrastruktuuri) 24

25 3. Juridiset seikat ja muu sääntely Yleinen turvallisuus (julkinen valvonta, hallintokoneisto jne.) Yksityisyyden suoja Tiedon vapaa liikkuminen ( Freedom of Information ) Luotettavuus / olosuhteiden vakaus (juridinen ympäristö, valtiovallan toimet jne.) Luottamuksellisuus Lainsäädäntö (lainsäädännön tehokkuus ) Juridinen päätöksentekokoneisto Yleinen juridinen ympäristö/lainkäyttö Verotus e-demokratia (mm. yritysten vaikutusvalta) 4. Taloudelliset, ammatilliset ja eettiset tekijät Markkinoiden rakenne: Kilpailu Rahoitusmarkkinat Yhteiskunnan tuki (esim. Tekes/EU -rahoitus) Pääsy markkinoille valtiovallan toimet, kieli, kulttuuri jne. Vastuut ja roolit Rikollisuus (tietomurrot jne.) Anonymiteetti (mahdollisuus toimia/käyttää palveluita anonyymisti) Sananvapaus Luottamus (viranomaisiin, yrityksiin ja muihin toimijoihin) 25

26 5. Sosiaalinen pääoma, sosiaaliset verkostot ja rakenteet Tulotaso Koulutustaso Sosiaaliluokka Terveydenhuolto Etninen rakenne/tausta Sosiaalinen koheesio: yhteiskunnan tasa-arvoisuus tuloerot, toimeentulo, kansalaisten tasavertaisuus Sosiaalinen kanssakäyminen /-kognitio Muut sosiaaliset rakenteet Tehtävä Pohdi, mitkä ovat mielestäsi keskeiset elektronisen liiketoiminnan liiketoimintamallien omaksumista ja implementointia hidastavat / haittaavat tekijät pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta? 2-5 hengen ryhmissä Aikaa n. 10 min 26

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia II

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia II Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia II ITK 236 - Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä 27.10.2003 Jari Penttilä (jari.penttila@it.jyu.fi) Organisaatioon liittyvät tekijät (Organisational

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia. Luennon sisältö

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia. Luennon sisältö Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia ITK 236 - Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä 21.10.2003 Jari Penttilä (jari.penttila@it.jyu.fi) Luennon sisältö Osaamisvaatimukset I ja II luentojen

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Mirja Hannula 6.9.2017 TAITO-ohjelman hakuinfo 87% Lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy

Kankaan alueen ICT-esiselvitys. Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Kankaan alueen ICT-esiselvitys Kari Aho Magister Solutions Oy Miska Sulander Cynetkey Oy Sisältö Tausta Kangas vetovoimainen edelläkävijä ICT-ratkaisut tukemassa tavoitteita Pääsy Internetiin Sovellukset

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia. Luennon sisältö

Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia. Luennon sisältö Elektronisen liiketoiminnan osaamisvaatimuksia ITK 236 - Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä Syksy 2004 Jari Penttilä (jari.penttila@it.jyu.fi) Luennon sisältö Osaamisvaatimukset I, II ja

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN

DIGITAALISEN. Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN DIGITAALISEN Lost in Digital Transformation MURROKSEN YMMÄRTÄMINEN VERKOSTOJEN JOHTAMINEN KOHTI DIGIAIKAA Digitalist Network Rome Advisors Terve Media Verkossa Media Darwin -ryhmä PHS -ryhmä Intervisio

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

ITKE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa. ITK E54 v. 2004

ITKE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa. ITK E54 v. 2004 ITKE54 Kehittämismenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa Jukka Heikkilä Ville Seppänen Elektroninen liiketoiminta Tietojenkäsittelytieteiden laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua

Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Digitalisoituminen pakoittaa työnteon ja johtamisen mobiiliksi Hallitse tilanne, ennen kuin tilanne hallitsee sinua Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Internet Protocol Datacast

Internet Protocol Datacast Internet Protocol Datacast Televisiopalvelut kännykkään Älyä verkossa Web Intelligence Tekesin Fenix-ohjelman minisymposio Tiedekeskus Heureka, 2.9.2004 IP Datacast mahdollistaa Nykyistä rikkaammat mobiilit

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO

UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO UUDET BUSINESS-MALLIT JA ASIAKKUUDEN ELINIKÄINEN ARVO Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi Miksi asiakaskokemus? Uskomme, että tulevaisuudessa parhaiten menestyvät organisaatiot

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin 1 Oma Säästöpankki Oy lyhyesti Oma Saä sto pankista muodostumassa Suomen suurin ja vahvin saä sto

Lisätiedot

Informaatiotalouden alkeita. Tuotannontekijät

Informaatiotalouden alkeita. Tuotannontekijät Informaatiotalouden alkeita Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto 25. lokakuuta 2002 Tuotannontekijät Tuotannontekijä on mikä tahansa syöte, jota yritys tarvitsee annetun tuotoksen tuottamiseen Perinteinen

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa

Palvelun toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Diplomityöseminaariesitys 20.8.2002 Mika Laurell Aihe Aihe: toteuttaminen hajautetussa palvelualustassa Valvoja: prof. Seppo J. Halme, Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

DBE CORE projektit DSC Core, MDSS, SmartLog: Uudet logistiikan liiketoimintamallit tehostavat toimintaa

DBE CORE projektit DSC Core, MDSS, SmartLog: Uudet logistiikan liiketoimintamallit tehostavat toimintaa 100 Lasissa! Smart City and Environment 12.12.2017 DBE CORE projektit DSC Core, MDSS, SmartLog: Uudet logistiikan liiketoimintamallit tehostavat toimintaa DBE Core arvolupaus Tavaroiden, tietojen ja rahan

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

IPv6 ja Esineiden Internet

IPv6 ja Esineiden Internet IPv6 ja Esineiden Internet Jari Arkko Puheenjohtaja, Internet Engineering Task Force Asiantuntija, Ericsson Research MUUTOSVAUHTI 50 billion connected things 50" 40" 5 billion connected people Billions

Lisätiedot

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys?

Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan. Mistä on kysymys? Johdatusta elektroniseen liiketoimintaan Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto, 20.9.2004 Mistä on kysymys? Elektronisessa kaupankäynnissä tilaus välittyy elektronisessa muodossa asiakkaalta myyjälle (Kallio

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot