LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.12.2010 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma

2 Sisältö 1. PERUSPALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN ORGANISAATIO VÄESTÖENNUSTE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TULOSLASKELMAOSA TUOTOT JA KULUT ARVIOIDUT KUNTAKOHTAISET MYYNTIMÄÄRÄT JA YKSIKKÖHINNAT VUONNA TULOSLASKELMA RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOHJELMA KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO Johtokunta Hallinto- ja talouspalvelut Toimistopalvelut ATK-palvelut Laitoshuolto VARHAISKASVATUSPALVELUT PERHE- JA AIKUISPALVELUT Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Lastensuojelu Aikuissosiaalityön palvelut Mielenterveyspalvelut Kehitysvammapalvelut VANHUSPALVELUT HOITOPALVELUT Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Sairaalapalvelut Työterveyshuolto Suun terveydenhuollon palvelut Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut... 84

3 3(86) 1. Peruspalvelukeskuksen johtajan katsaus Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksella vuosi 2011 on toinen toimintavuosi. Alkanut Siiliset-aika on osoittautunut kasvavien palvelutarpeiden hallinnan ajaksi. Väestömäärältään kasvava ja ikärakenteeltaan muuttuva alue asettaa kovat haasteet. Samanaikaisesti kuntien taloudet ovat hyvin kriittisessä vaiheessa. Tilanteen ajautuminen vaikeaksi oli näköpiirissä jo aiemmin vuoden aikana. Liikelaitoksen vuoden 2011 kustannuskehitykseen on johtanut monia syitä. Ensinnäkin palvelutarpeiden kasvu selittää kustannuslisäyksestä valtaosan. Toiseksi kustannusten uudelleenjakoa tapahtuu kuntien välillä isäntäkunnan keskitettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tullessa lisäkustannuksiksi muille kunnille. Liikelaitoksen budjetissa näkyvät myös kuntien omistamien tilojen vuokrakustannukset, mutta ne ovat tilat omistavalle kunnalle kustannusneutraaleja. Kolmanneksi, on myös sovittu, että eräitä kunnilla aikaisemmin olleita kustannuksia siirretään liikelaitokselle, jolloin ne ovat kuntien näkökulmasta kustannusneutraaleja, mutta näkyvät kasvuna liikelaitoksen budjetissa. Neljänneksi, liikelaitoksen kehityskykyisyyden varmistaminen ja ylläpitäminen edellyttää kehittämisresursseja. Esimerkiksi laadunhallinnan käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Viidenneksi, on myös seikkoja, jotka on yhdistymisessä yksinkertaisesti pakko huomioida, vaikka ne aiheuttaisivat lisäkustannuksia, kuten henkilöstön palkkojen harmonisointi ja palveluiden tuottamisen yhdenmukaistaminen yhteistoimintaalueella. Kuudenneksi, yleisenä käytäntönä ollut ja budjetin tekoa helpottava alibudjetointi mm. jättämällä sijaismäärärahat budjetoimatta, ei ole enää mahdollista, koska laskutuksen perusteena olevien tuotteiden tulee olla oikean hintaisia ja perustua todellisiin kustannuksiin. Juuri sijaiskustannusten realistinen budjetointi lisää menojen loppusummaa. Eri asia sitten on, jos sijaistarpeeseen haluttaisiin vaikuttaa esimerkiksi purkamalla omalääkärijärjestelmä ja ryhtymällä operoimaan jonojen pituudella. Tämän kaltaiset isot ratkaisut eivät ole olleet tarkastelussa tällä kierroksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistyminen koko yhteistoiminta-alueella on ollut myönteinen asia. Esimerkiksi vanhustenhuollossa ollaan asteittain pääsemässä kokonaisuuksien hallintaan. Tilaaja-tuottaja-mallin soveltamisessa on kuitenkin yhteistoiminta-alueella vielä linjaamatta olevia periaatteita, kuten työnjako palvelujen hankinnassa. Kun pelisääntöjä viedään eteenpäin, on tiedostettava riskit, jotka liittyvät toiminnallisen ja taloudellisen vastuun eriyttämiseen ja sitä kautta mahdollisesti kokonaisvastuun häviämiseen. Kaikki hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ovat tärkeitä pidemmällä aikavälillä. Moniammatilliselle sosiaali- ja terveydenhuoltoa aluepohjaisesti yhdistävälle toiminnalle asetetaan paljon odotuksia jatkossa. Kysymys on asiakkaan ja perheen elämäntilanteiden yli ulottuvasta ajattelutavasta. Asiakas ei etsi aina uutta palvelutahoa kulloiseenkin tarpeensa, vaan sama tuttu lähellä oleva palvelutyöntekijätiimi on asiakkaan ja perheen käytettävissä, onpa kysymys sitten perus- tai erityistason

4 4(86) palvelusta. Toimintamalliin liittyy paljon haasteita ja vuosi 2011 tuleekin olemaan tärkeä tämän toimintatavan käyttöönoton kannalta. Liikelaitoksessa on päästy tilanteeseen, jossa palvelutoiminnassa tarvittavia asiakas- ja potilastietoja käsitellään ja hallinnoidaan keskitettyjen yhtenäisten tietojärjestelmien avulla. Tämä on ehdoton edellytys hyvälle ja saumattomalle palvelutyölle sekä toiminnan ohjaamiselle ja johtamiselle. Tuotteistaminen koko liikelaitoksessa on viety läpi paineisessakin tilanteessa nopeasti koko henkilöstön myönteisellä kehittämisotteella. Työ on sisältänyt toimintojen ja tuotteiden määrittelyn ja työajan seurannan. Yksityiskohdissa on vielä tarkentamista, mutta uusi tuotteistus on ollut valmis hyödynnettäväksi jo vuoden 2011 toiminnan suunnittelussa ja toimii jatkossa kuntalaskutuksen pohjana. Kehittämistyö jatkuu laadunhallinnan laajentamisella ja yhdenmukaistamisella Nilsiän mallin mukaisesti asteittain koko liikelaitokseen. Asiakaspalautejärjestelmä otetaan samalla käyttöön. Laadunhallintaan liittyvät itsearvioinnit, johdon katselmukset ja kehittämiskeskustelut kytketään ja rytmitetään toiminnan ja talouden vuosisuunnitteluun. Asiakas- ja potilasprosessien kuvauksia kehitetään edelleen. Kaikkeen tähän liittyy oleellisesti se, että koko liikelaitoksen toimintaa ohjataan sille ensimmäisen kerran laaditun liiketoimintasuunnitelman avulla. Liikelaitoksen käynnistämiseen on yhdistynyt useassa työyhteisössä toimitilaongelmat, tilan ahtaus ja sisäilman laatu. Toimitilojen puute ja hajallaan toimiminen häiritsevät merkittävästi palvelutuotantoa, erityisesti Siilinjärven taajamassa ja Vuorelassa neliömetrin kiinteistömassan hallinnointi eri tahojen kanssa yhteistyössä sekä jatkuvasti vireillä olevat ns. pakolliset henkilöstön väistötiloihin siirrot ja uusien tilojen valmistelu on iso tehtäväkokonaisuus. Neljän organisaation yhdistyneessä henkilöstössä on vielä tilanne, jossa samasta työstä maksetaan eri palkkaa työntekijän luovuttajaorganisaation palkkatasosta riippuen. Koko henkilöstön kattavalla tehtävien vaativuuden arvioinnilla luodaan edellytykset vuoden 2011 alkuun mennessä päättää palkkaharmonisointiohjelmasta. Samanaikaisesti harmonisoinnin kanssa viedään liikelaitoksessa eteenpäin kannustavan palkkausjärjestelmän periaatteita, alkuvaiheessa kuitenkin rajatusti ja kokeilutyyppisesti. Laadittavassa henkilöstöstrategiassa otetaan laajemmin kantaa työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, palkkausjärjestelmiin sekä liikelaitoksen henkilöstörakenteeseen ja rekrytointiohjelmiin. Liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa kustannustehokkaat, vaikuttavat, tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella toimivat ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueella. Liikelaitos on päässyt kovalla työllä oikealle kehittämisuralle. Taloudellisten reunaehtojen asettamat tiukat puitteet tulevat olemaan erityisenä haasteena jatkossa.

5 2. Liikelaitoksen tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Palveluprosessien kuvaus Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Järjestelmä linjattu ja pilotointi käynnissä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Mittari Toimiva laadunhallintajärjestelmä Kuvattu palveluprosessi Linjauspäätös Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Tavoitetaso Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii

6 6(86) 3. Talousarvion lähtökohdat 3.1. Yleistä Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen talousarvio ja -suunnitelma on Siilinjärven kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys peruspalvelukeskuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja - suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Siilinjärven kunnan talousarviossa asetetaan peruspalvelukeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Peruspalvelukeskusta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Johtokunnan on päätettävä peruspalvelukeskuksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Peruspalvelukeskuksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava peruspalvelukeskuksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Peruspalvelukeskuksen toisen toimintavuoden talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos on nolla. Peruspalvelukeskuksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Mahdollinen syntyvä alijäämä on katettava tulevina vuosina palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. Mahdollinen syntyvä ylijäämä voidaan palauttaa kuntiin seuraavan vuoden palveluhintoja laskemalla tai vastaavasti voidaan tehdä investointivarauksia tulevia vuosia varten. Peruspalvelukeskuksen toiminta tuotteistettiin vuoden 2010 aikana. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuonna 2011 tuotehintojen ja arvioitujen myyntimäärien perusteella. Asiakaspalvelujen ostot ja niihin liittyvät tulot sekä tuet ja avustukset on budjetoitu suoraan kuntakohtaisesti, eivätkä em. erät sisälly tuotehintoihin. Tuotteistamisprojektin yhteydessä hallinto- ja tukipalveluja ei tuotteistettu. Johtokunnan, hallinto- ja talouspalvelujen, toimistopalvelujen, atk-palvelujen sekä laitoshuollon palvelujen kustannukset on vyörytetty lopputuotepalveluja tuottaville yksiköille, ja näin ollen em. kustannukset sisältyvät tuotehintoihin. Peruspalvelukeskuksen sisäiset ostot ja myynnit sekä Siilinjärven kunnan kanssa käytävän kaupan kustannukset sisältyvät niin ikään tuotehintoihin. Siilinjärven kunnan ja peruspalvelukeskuksen välinen sisäinen palvelujen osto ja myynti on kokoluokaltaan merkittävää. Sisäisiä ostoja on merkittävämmin mm. toimitilojen, henkilöstöpalvelujen, ruokahuollon ja tietohallinnon alueilla ja sisäistä myyntiä erityisesti työterveyshuollossa. Investoinnit on suunniteltu rahoitettaviksi Siilinjärven kunnan osalta peruspääoman lisäyksellä ja muiden kuntien osalta erillisenä rahoitusosuutena. Investointikustan-

7 7(86) nukset on kohdistettu kuntiin ja poistot kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Siilinjärven ja Maaningan kunnista sekä Nilsiän kaupungista peruspalvelukeskuksen käyttöön tuleva poistonalainen irtain omaisuus vuokrataan kunnilta ko. irtaimen poistojen suuruisella vuokralla. Samoin toimitaan myös puretusta Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymästä Siilinjärven ja Maaningan kuntiin siirtyneen irtaimen omaisuuden kanssa. Palkankorotusvaraus vuodelle 2011 on 1,3 % suhteessa toukokuun 2010 palkkatasoon. Siilinjärven kunnan asettamalle peruspääomalle on määritelty koroksi 0 %. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut sisältyvät tuotehintoihin niin puretun Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymän kuin Siilinjärven ja Maaningan kuntien sosiaalitoimien sekä Nilsiän kaupungin perusturvan osalta.

8 8(86) 3.2. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen organisaatio JOHTOKUNTA Peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila HALLINTO-, TALOUS- JA TUKIPALVELUT Sami Sipilä Hoitotyön asiantuntija Sisko Hyvönen VARHAISKASVA- TUS- PALVELUT Eeva-Liisa Lyytinen PERHE- JA AIKUIS- PALVELUT Minna Pitkänen VANHUSPALVELUT Kati Kantanen HOITOPALVELUT Martti Pärnänen Hyvinvointi- ja terveyden edistämispalvelut Tytti Lintunen Kotipalvelut Marja Kavilo Vastaanottopalvelut Veikko Viitasalo Lastensuojelupalvelut Antero Nissinen Asumispalvelut Olavi Kortelainen Sairaalapalvelut Aino Hietakorpi Aikuissosiaalityön palvelut Minna Kaija- Kortelainen Suun terveydenhuoltopalvelut Farshad Dalili Mielenterveyspalvelut Tuula Eronen Työterveyshuoltopalvelut Marjut Mäittälä Kehitysvammapalvelut Pia Hämäläinen Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut Helena Tepponen

9 9(86) 3.3. Väestöennuste SIILINJÄRVI (oma ennuste ) Ikä Yhteensä Toteutunut MAANINKA (Tilastokeskus) Ikä Yhteensä Toteutunut NILSIÄ (Tilastokeskus) Ikä Yhteensä Toteutunut YHTEENSÄ Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä Ikä Yhteensä Toteutunut

10 10(86) 3.4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnan henkilöstöpalveluilta. Vuoden 2011 aikana päivitetään Siilinjärven kunnan henkilöstöstrategia ja -suunnitelma sekä luodaan Siiliset-peruspalvelukeskuksen vastaava henkilöstöstrategia ja -suunnitelma. Vuonna 2011 käynnistyy palkkojen harmonisointiprosessi erillisen määrärahavarauksen mahdollistamissa rajoissa. Tehtävien vaativuuden arvioinnin odotetaan valmistuvan jo mahdollisesti vuoden 2010 puolella. Varahenkilöstöjärjestelmää laajennetaan siten, että varahenkilöstöön kuuluu vuoden 2011 lopussa 32 viranhaltijaa / työntekijää. Varahenkilöstöä lisäämällä pyritään sitouttamaan henkilöstöä peruspalvelukeskukseen tarjoamalla pysyvää virka- tai työsuhdetta. Toisaalta sijaisrekrytointiin käytettävää aikaa pyritään pienentämään. Siiliset-peruspalvelukeskuksessa oli yhteensä 898 vakituista ja 270 määräaikaista työntekijää, henkilöstövahvuus yhteensä 1168 työntekijää. Vakituisen henkilöstön määrä kasvaa uusien virkojen ja työsuhteiden myötä vuonna Kasvuun vaikuttaa myös vakituisen varahenkilöstön lisääminen. Hallinto-, talous- ja tukipalvelut 78 Johtokunta 1 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 28 Atk-palvelut 4 Laitoshuolto 39 Varhaiskasvatuspalvelut 421 Perhe- ja aikuispalvelut 152 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 46 Lastensuojelupalvelut 24 Aikuissosiaalityön palvelut 17 Kehitysvammapalvelut 43 Mielenterveyspalvelut 22 Vanhuspalvelut 295 Asumispalvelut 174 Kotipalvelut 121 Hoitopalvelut 222 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut 90 Sairaalapalvelut 66 Suun terveydenhuollon palvelut 35 Fysioterapian ja lääkinn. kuntoutuksen palvelut 18 Työterveyshuollon palvelut 13 Kaikki yhteensä 1168

11 11(86) Henkilöstön vanhuuseläkeiän täyttymisestä on olemassa seuraava tilasto:

12 12(86) 4. Tuloslaskelmaosa 4.1. Tuotot ja kulut Tuloslaskelman mukainen liikevaihto on talousarvion mukaan euroa ( vuoden 2010 muutostalousarviossa). Liikevaihdosta euroa ( ) koostuu kunnilta perittävistä maksuosuuksista. Sisäisiä tuloja liikevaihdosta on euroa ( ). Myyntituottojen yhteismäärä on euroa ( ) ja asiakasmaksutuottojen euroa ( ). Tuet ja avustukset ovat yhteensä euroa ( ) ja liiketoiminnan muut tuotot, kuten vuokratuotot, ovat yhteensä euroa ( ). Muut tuotot kuin kunnilta saatavat maksuosuudet kattavat liikevaihdosta 15,4 % (15,7 %). Siilinjärven kunnalta laskutetaan euroa ( euroa muutostalousarvion 2010 mukaisesti), Maaningan kunnalta euroa ( ) ja Nilsiän kaupungilta euroa ( ). Peruspalvelukeskuksen oman toiminnan osuus on Siilinjärven kunnan laskutuksesta euroa, Maaningan kunnan euroa ja Nilsiän kaupungin euroa. Asiakaspalvelujen ostot sekä kunnittain kohdistetut muiden palvelujen ostot sekä em. ostoihin liittyvät tulot ovat nettokustannukseltaan Siilinjärven kunnan osalta euroa, Maaningan kunnan osalta euroa ja Nilsiän kaupungin osalta euroa. Tuet ja avustukset ovat yhteismäärältään Siilinjärvellä euroa, Maaningalla euroa ja Nilsiässä euroa. Asukasta kohti arvioidut nettomenot ovat Siilinjärvellä 1930 euroa, Maaningalla 2552 euroa ja Nilsiässä 2429 euroa. Summat sisältävät sisäiset menot. Peruspalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä euroa ( vuoden 2010 muutostalousarviossa) euroa. Kasvua on 4,5 % muutostalousarvioon 2010 verrattuna. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan euroa ( ). Henkilöstökuluissa on kasvua 6,0 %. Kasvusta 1,5 prosenttiyksikköä selittyy sillä, että Maaningan kunnan ja Nilsiän kaupungin entisen sosiaalitoimen / perusturvan henkilöstön eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut siirrettiin peruspalvelukeskuksen talousarvion osaksi. Palkat ja palkkiot kasvavat yhteensä 4,2 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostoon käytetään yhteensä euroa ( ) ja muiden palvelujen ostoon euroa ( ). Kasvua edellisessä on 3,1 prosenttia ja jälkimmäisessä 10,1 prosenttia. Muiden palvelujen ostoissa suurin kasvu on ravitsemuspalveluissa ja atk-palveluissa, joiden budjetointi vuonna 2010 ei vastannut kaikilta osin todellisia tarpeita. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on varattu yhteensä euroa ( ). Kasvua on 6,2 prosenttia. Kasvua on lääke- ja hoitotarvikekuluissa ja apuvälinekuluissa. Myös kalustohankintoihin on jouduttu budjetoimaan edellisvuotta enemmän määrärahoja. Vuokramenot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää ulkoiset tilavuokrat sekä ulkoiset koneiden ja laitteiden vuokrat. Muut toimintakulut ovat yhteensä euroa ( ).

13 13(86) Ulkoisista toimintakuluista pystytään kattamaan muilla tuloilla kuin kuntien maksuosuuksilla 16,1 (16,4) prosenttia. Tulosalueittaiset nettotoimintamenot ovat seuraavat: - Hallinto ja tukipalvelut euroa (vyörytetään kustannuspaikoille) - Varhaiskasvatuspalvelut euroa - Perhe- ja aikuispalvelut euroa - Vanhuspalvelut euroa - Hoitopalvelut euroa Sisäiset tulot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää mm. työterveyshuoltopalvelujen myynnin niin peruspalvelukeskukselle kuin Siilinjärven kunnallekin. Sisäiset menot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää mm. ruokapalvelumenoja, tilavuokria ja pääomamenoja, atk-palveluja ja työterveyshuoltoa sekä Siilinjärven kunnan laskuttamat henkilöstöhallinnon ja keskushallinnon palvelut. Sisäiset menot kasvavat euroa ja 5,8 prosenttia. Poistojen määrä kasvaa eurosta euroon. Liikeylijäämä on 0 euroa.

14 14(86)

15 15(86) 4.2. Arvioidut kuntakohtaiset myyntimäärät ja yksikköhinnat vuonna 2011 Myyntimääräarvio Yk s ik k ö- hinta / Kok onaismyynti / S iilinjärvi Maanink a Nilsiä S iilinjärvi Maanink a Nils iä Yhteens ä / VARHAIS KAS VATUS PALVELUT Harjamäk i Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os apv alle 3 v , Jännevirta Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Kas urila Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Kehvo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Leppäk aarre Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis os apv yli 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Mes ik k a Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Pajulahti Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os apv alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv ,

16 16(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Pikkusiili Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop osapv , Pilvilinna Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Päivärinne Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop kokopv , Esiop osapv , Pöljä Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Simonsalo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Siniseppo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop kokopv , Esiop osapv ,

17 17(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Tarinatahko Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Toivala Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Vuorela Kokopv Yli 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Mukula Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Anselmi Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Perhepäivähoito PPH kokopv , PPH osapv , Ryhmä PPH kokopv , Ryhmä PPH osapv , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä

18 18(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / PERHE- JA AIKUISPALVELUT Hyvinvointipalvelut Äitiysneuvola käynti , Perhesuunnittelu käynti , Joukkotarkastuskäynti , Lastenneuvola käynti , Kouluterveydenh. käynti , Opiskelijatervh. käynti , Puheterapia suorite , Psykologi suorite , Sosiaalityön suorite , Lääkärin suorite , Isyysselvitys , Elatussopimus , Huolto- ja tapaamisoikeusselvitys , Oppilashuolto , Kotipalvelu, tunti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä Lastensuojelupalvelut Kiiretyö, ls-ilmoitukset , Selvitystyö, avatut selvitykset , Perhetyö, aktiiviset asiakkuudet , Avohuolto, aktiiviset asiakkuudet , Sijaishuolto, aktiiviset asiakkuudet , Jälkihuolto, aktiiviset asiakkuudet , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä

19 19(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Mielenterveyspalvelut Mtt vastaanotto max 60 min , Mtt vastaanotto parityö max 60 min , Mtt vastaanotto max 120 min , Mtt vastaanotto parityö max 120 min , Ryhmät , Puhelinvastaanotto , Kotikuntoutus (asiakastunti) , Mäntykoti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Yhteensä Aikuissosiaalityön palvelut Kuntouttava työtoiminta, palvellut asiakkaat , Työllistymisen aktivointisuunnitelma, kpl , Aikuissosiaalityö, palvellut asiakkaat , (etuuskäsittely), päätökset , VPL sosiaalityö, palvelusuunnitelmat , VPL kuljetuspalvelu, päätökset , VPL henkilökohtainen apu, asiakkaat , VPL asunnonmuutostyöt, asiakkaat , VPL palveluasuminen, päätökset , VPL apuvälineiden järjestäminen, asiakkaat , VPL muu palvelu, päätökset , Päihdehuolto / - sosiaalityö, päätökset , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä

20 20(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Kehitysvammapalvelut Asumispalvelupäivät Päivänkierto , Pihlajakoti , Työ- ja päivätoimintapäivät Jukola , Harjamäki , Pisatuote , Palveluohjaus, tunti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä Perhe- ja aikuispalvelut yhteensä VANHUSPALVELUT Asumispalvelut, laitoshoito Risuharju Laitoshoito , Dementiahoito , Lyhytaikaishoito , Ainola Laitoshoito , Lyhytaikaishoito , Dementiahoito Tehostettu palv.as Lokottaja Laitoshoito , Yhteensä

21 21(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen Risuliina Tehostettu palveluasuminen , Risu-ukko Tehostettu palveluasuminen , Kotikulma Dementiahoito , Lyhytaikaishoito , Viljami Tehostettu palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Ollukka Tehostettu palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Yhteensä Asumispalvelut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Kotihoitopalvelut Säännöllinen kotihoito , Tilapäinen kotihoito , Yöhoito , Turvapalvelut, asiakkaat per kk , Ateriapalvelut, viedyt ateriat , Päivätoiminta , Palveluohjaus , Muistipalveluohjaus , Kotiutushoito , Kotihoitopalvelut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Omaishoidontuki + tuettu asuminen Kaikki yhteensä Vanhuspalvelut yhteensä

22 22(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / HOITOPALVELUT Vastaanottopalvelut Siilinjärvi Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min , Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle , Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti alle 45 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min , Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Hoitajan päivystys HPÄI min , Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min , Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Vastaanottopalvelut Maaninka Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 Lääkärin = yli 45 min puhelinaika / yle , LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti alle 45 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min ,

23 23(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min , Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Vastaanottopalvelut Nilsiä Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min , Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle , Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min , Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Hoitajan päivystys HPÄI min , Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min ,

24 24(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Sairaankuljetus Hälytysmäärät , Sairaalapalvelut Vuodeosasto vrk Siilinjärven vuodeosasto , Vuodeosasto vrk Nilsiän vuodeosasto , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Suunterveydenhuollon palvelut HL käynti , Shg käynti , Hh käynti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä

25 25(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 8661Lasten arviokäynti FYS , Lasten lyhyt terapia FYS , Lasten pitkä terapia FYS , Aikuisten arviokäynti FYS , Aikuisten lyhyt terapia FYS , Aikuisten pitkä terapia FYS , Ryhmä FYS , Kuntoutuspalaverit FYS , Apuvälineisiin liittyvät käynnit , Lasten toimintaterapia-arvio TOI , Lasten lyhyt TOI , Lasten pitkä TOI , Pienryhmäterapia TOI , Kuntoutuspalaverit TOI , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot + apuvälineet Kaikki yhteensä Hoitopalvelut yhteensä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Karsinnat Oma toiminta yhteensä, netto Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, netto Tuet ja avustukset yhteensä Kaikki yhteensä Täsmäytyserät Maksuosuus yhteensä

26 26(86) 4.3. Tuloslaskelma NIMI TA2010 MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Oppisopimuskoulutuskorvaukset Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukaiset korv EY-lainsääd,sh-ja sos.turvasop Muut korvaukset valtiolta Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvaukset Koulutuskorvaukset Täyskust.maksut pakoll.vakuutu Työterveyshuollon maksut Autopaikkojen sähkön myynti Ask.tuott / oppilastöiden myyn Myyntituotot kunnilta Muut myyntituotot Työpalv/tarvikk myynti Sisäiset muut palvelutulot Sisäiset kuljetuspalvelutulot Sisäiset sos-terv.palvelutulot Sisäiset työterv.huollon tulot Sisäiset maksuosuudet Siiliset Perusterv.huollon laitosh. asm Perustervh avohoidon asiakasma Avoh.lääk.palv.vuosi/käyntimak Lääkärintodistusmaksut Päivystysmaksut Perumaton poisjääntimaksu Hammashoitomaksut Muut terveydenhuollon maksut Maksut lapsiperh kodinhoitoavu Muut kodinhoitoapumaksut Päivähoitomaksut Perhepäivähoidon maksut Vanhainkotimaksut Muut sosiaalitoimen maksut Opetuspalvelumaksut (sis.yokir ** LIIKEVAIHTO Asuntojen vuokrat Muut vuokratuotot Perustoimeentulotuen takperin Täydent toimeentulotuen takper Muut tuotot * Liiketoiminnan muut tuotot

27 27(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Työllistämistuki Muut tuet ja avust valtiolta Tuet ja av valtiolta/matalapal Valtion korv.kuntoutt.työtoim Muut tuet ja avustukset muilta * Tuet ja avustukset kunnalta ** Muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0 0 Aineet, tarvikeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Työaineet Valistusmateriaali Atk-tarvikkeet Monistustarvikkeet Kirjallisuus Sanoma- ja aikakauslehdet Audiovisuaalinen aineisto Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Oikomishoidon tarvikkeet Henkilökohtainen hygienia Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Siivousvälineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto Muu kalusto Apuvälineet Lainausvälineet Muu materiaali Sekalaiset tarvikkeet * Ostot tilikauden aikana As.palv.ostot valtiolta As.palv.ostot kunnilta As.palv.ostot kuntayhtymiltä As.palv.ostot muilta As,palv.ostot yhdistyksiltä As.p.ostot muilta/sos.t/ei KuE * Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut TV-luvat ja muut telepalveluma

28 28(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Tietoliikennemaksut Atk-palvelut, ulkoiset Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rak ja al rakent ja kunnossapi Kon ja laitt rakent ja kunnoss Majoitus- ja ravitsemispalvelu Kuljetuspalvelut Matkustuspalv + päivärah Henk.kunnan työmatkakorv oma a Muut ylläpitopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut -> 4941 oik Muut palvelut Kulukorvaukset (pukurah,ateria Sisäiset muut palvelumenot Sisäiset kuljetuspalvelumenot Sisäiset ruokapalvelumenot Sisäiset atk-palvelumenot Sisäiset sos-terv.palvelumenot Sisäiset työterv.huollon menot Sis.keskushallinnon menot Sis.henk.hallinnon menot * Muut palvelujen ostot ** Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhalt kk-palka Tilapäisten viranhalt kk-palka Työsuhteisten kk-palkat Erilliskorvaukset Sairaus- ja äitiyslomansijaise Vuosilomasijaiset ja muut sija Asiantuntijapalkkiot Viranhalt ja työntek kokouspal Varahenkilöstön kk-palkat Tilapäisten työsuht.kk-palkat Työllistämispalkat * Palkat ja palkiot KuEL-maksut/palkkaperusteinen KuEL-varhemaksu KuEL-eläkemenot * Eläkekulut

29 29(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Muut henkilöstömenojen korjaus * Muut henkilösivukulut ** Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman muk poistot (TA) ** Poistot ja arvonalentumiset Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen kuntali Yksityisen hoidontuen kuntalis Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki/ei KuELliä(v Täydentävä toimeentulotuki Toimeentulotuki Ennalta ehkäisevä toimeentulot Kuntoutt työtoiminnan toiminta Kuntoutt työtoiminnan matkakor Kuntoutt.työtoiminnan matkakor Vammaisille annettavat avustuk Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus Rak ja huon vuokrat Sisäiset huoneistopalvelumenot Sisäiset pääomamenot Koneiden ja laitt vuokrat Sisäiset kone- ja kal.vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot (jäte,ajoneuv Muut kulut ** Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014 Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2012 1 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

ERILt,,I'EN UITE. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4

ERILt,,I'EN UITE. Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4 ERILt,,I'EN UITE Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.9-2O1 4 Ezt lj-tné1\) Lníá,+ J lttg / I' KOKKOLAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOI M I TALOUSARV OESITYS 2015 JA TALOUSARVIOSU U N N ITE LMA 2OL6-2OT7

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kuntayhtymän suunnitteluperusteet 1.1 Suunnittelujärjestelmä 3 1.2 Valtiovallan ohjaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot