LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.12.2010 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2011 ja taloussuunnitelma

2 Sisältö 1. PERUSPALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN ORGANISAATIO VÄESTÖENNUSTE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TULOSLASKELMAOSA TUOTOT JA KULUT ARVIOIDUT KUNTAKOHTAISET MYYNTIMÄÄRÄT JA YKSIKKÖHINNAT VUONNA TULOSLASKELMA RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOHJELMA KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO Johtokunta Hallinto- ja talouspalvelut Toimistopalvelut ATK-palvelut Laitoshuolto VARHAISKASVATUSPALVELUT PERHE- JA AIKUISPALVELUT Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Lastensuojelu Aikuissosiaalityön palvelut Mielenterveyspalvelut Kehitysvammapalvelut VANHUSPALVELUT HOITOPALVELUT Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Sairaalapalvelut Työterveyshuolto Suun terveydenhuollon palvelut Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut... 84

3 3(86) 1. Peruspalvelukeskuksen johtajan katsaus Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksella vuosi 2011 on toinen toimintavuosi. Alkanut Siiliset-aika on osoittautunut kasvavien palvelutarpeiden hallinnan ajaksi. Väestömäärältään kasvava ja ikärakenteeltaan muuttuva alue asettaa kovat haasteet. Samanaikaisesti kuntien taloudet ovat hyvin kriittisessä vaiheessa. Tilanteen ajautuminen vaikeaksi oli näköpiirissä jo aiemmin vuoden aikana. Liikelaitoksen vuoden 2011 kustannuskehitykseen on johtanut monia syitä. Ensinnäkin palvelutarpeiden kasvu selittää kustannuslisäyksestä valtaosan. Toiseksi kustannusten uudelleenjakoa tapahtuu kuntien välillä isäntäkunnan keskitettyjen hallinto- ja tukipalveluiden tullessa lisäkustannuksiksi muille kunnille. Liikelaitoksen budjetissa näkyvät myös kuntien omistamien tilojen vuokrakustannukset, mutta ne ovat tilat omistavalle kunnalle kustannusneutraaleja. Kolmanneksi, on myös sovittu, että eräitä kunnilla aikaisemmin olleita kustannuksia siirretään liikelaitokselle, jolloin ne ovat kuntien näkökulmasta kustannusneutraaleja, mutta näkyvät kasvuna liikelaitoksen budjetissa. Neljänneksi, liikelaitoksen kehityskykyisyyden varmistaminen ja ylläpitäminen edellyttää kehittämisresursseja. Esimerkiksi laadunhallinnan käyttöönotto aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia. Viidenneksi, on myös seikkoja, jotka on yhdistymisessä yksinkertaisesti pakko huomioida, vaikka ne aiheuttaisivat lisäkustannuksia, kuten henkilöstön palkkojen harmonisointi ja palveluiden tuottamisen yhdenmukaistaminen yhteistoimintaalueella. Kuudenneksi, yleisenä käytäntönä ollut ja budjetin tekoa helpottava alibudjetointi mm. jättämällä sijaismäärärahat budjetoimatta, ei ole enää mahdollista, koska laskutuksen perusteena olevien tuotteiden tulee olla oikean hintaisia ja perustua todellisiin kustannuksiin. Juuri sijaiskustannusten realistinen budjetointi lisää menojen loppusummaa. Eri asia sitten on, jos sijaistarpeeseen haluttaisiin vaikuttaa esimerkiksi purkamalla omalääkärijärjestelmä ja ryhtymällä operoimaan jonojen pituudella. Tämän kaltaiset isot ratkaisut eivät ole olleet tarkastelussa tällä kierroksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistyminen koko yhteistoiminta-alueella on ollut myönteinen asia. Esimerkiksi vanhustenhuollossa ollaan asteittain pääsemässä kokonaisuuksien hallintaan. Tilaaja-tuottaja-mallin soveltamisessa on kuitenkin yhteistoiminta-alueella vielä linjaamatta olevia periaatteita, kuten työnjako palvelujen hankinnassa. Kun pelisääntöjä viedään eteenpäin, on tiedostettava riskit, jotka liittyvät toiminnallisen ja taloudellisen vastuun eriyttämiseen ja sitä kautta mahdollisesti kokonaisvastuun häviämiseen. Kaikki hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ovat tärkeitä pidemmällä aikavälillä. Moniammatilliselle sosiaali- ja terveydenhuoltoa aluepohjaisesti yhdistävälle toiminnalle asetetaan paljon odotuksia jatkossa. Kysymys on asiakkaan ja perheen elämäntilanteiden yli ulottuvasta ajattelutavasta. Asiakas ei etsi aina uutta palvelutahoa kulloiseenkin tarpeensa, vaan sama tuttu lähellä oleva palvelutyöntekijätiimi on asiakkaan ja perheen käytettävissä, onpa kysymys sitten perus- tai erityistason

4 4(86) palvelusta. Toimintamalliin liittyy paljon haasteita ja vuosi 2011 tuleekin olemaan tärkeä tämän toimintatavan käyttöönoton kannalta. Liikelaitoksessa on päästy tilanteeseen, jossa palvelutoiminnassa tarvittavia asiakas- ja potilastietoja käsitellään ja hallinnoidaan keskitettyjen yhtenäisten tietojärjestelmien avulla. Tämä on ehdoton edellytys hyvälle ja saumattomalle palvelutyölle sekä toiminnan ohjaamiselle ja johtamiselle. Tuotteistaminen koko liikelaitoksessa on viety läpi paineisessakin tilanteessa nopeasti koko henkilöstön myönteisellä kehittämisotteella. Työ on sisältänyt toimintojen ja tuotteiden määrittelyn ja työajan seurannan. Yksityiskohdissa on vielä tarkentamista, mutta uusi tuotteistus on ollut valmis hyödynnettäväksi jo vuoden 2011 toiminnan suunnittelussa ja toimii jatkossa kuntalaskutuksen pohjana. Kehittämistyö jatkuu laadunhallinnan laajentamisella ja yhdenmukaistamisella Nilsiän mallin mukaisesti asteittain koko liikelaitokseen. Asiakaspalautejärjestelmä otetaan samalla käyttöön. Laadunhallintaan liittyvät itsearvioinnit, johdon katselmukset ja kehittämiskeskustelut kytketään ja rytmitetään toiminnan ja talouden vuosisuunnitteluun. Asiakas- ja potilasprosessien kuvauksia kehitetään edelleen. Kaikkeen tähän liittyy oleellisesti se, että koko liikelaitoksen toimintaa ohjataan sille ensimmäisen kerran laaditun liiketoimintasuunnitelman avulla. Liikelaitoksen käynnistämiseen on yhdistynyt useassa työyhteisössä toimitilaongelmat, tilan ahtaus ja sisäilman laatu. Toimitilojen puute ja hajallaan toimiminen häiritsevät merkittävästi palvelutuotantoa, erityisesti Siilinjärven taajamassa ja Vuorelassa neliömetrin kiinteistömassan hallinnointi eri tahojen kanssa yhteistyössä sekä jatkuvasti vireillä olevat ns. pakolliset henkilöstön väistötiloihin siirrot ja uusien tilojen valmistelu on iso tehtäväkokonaisuus. Neljän organisaation yhdistyneessä henkilöstössä on vielä tilanne, jossa samasta työstä maksetaan eri palkkaa työntekijän luovuttajaorganisaation palkkatasosta riippuen. Koko henkilöstön kattavalla tehtävien vaativuuden arvioinnilla luodaan edellytykset vuoden 2011 alkuun mennessä päättää palkkaharmonisointiohjelmasta. Samanaikaisesti harmonisoinnin kanssa viedään liikelaitoksessa eteenpäin kannustavan palkkausjärjestelmän periaatteita, alkuvaiheessa kuitenkin rajatusti ja kokeilutyyppisesti. Laadittavassa henkilöstöstrategiassa otetaan laajemmin kantaa työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, palkkausjärjestelmiin sekä liikelaitoksen henkilöstörakenteeseen ja rekrytointiohjelmiin. Liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa kustannustehokkaat, vaikuttavat, tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella toimivat ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueella. Liikelaitos on päässyt kovalla työllä oikealle kehittämisuralle. Taloudellisten reunaehtojen asettamat tiukat puitteet tulevat olemaan erityisenä haasteena jatkossa.

5 2. Liikelaitoksen tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Palveluprosessien kuvaus Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Järjestelmä linjattu ja pilotointi käynnissä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Mittari Toimiva laadunhallintajärjestelmä Kuvattu palveluprosessi Linjauspäätös Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Tavoitetaso Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii

6 6(86) 3. Talousarvion lähtökohdat 3.1. Yleistä Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen talousarvio ja -suunnitelma on Siilinjärven kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys peruspalvelukeskuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja - suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Siilinjärven kunnan talousarviossa asetetaan peruspalvelukeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Peruspalvelukeskusta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Johtokunnan on päätettävä peruspalvelukeskuksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Peruspalvelukeskuksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava peruspalvelukeskuksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Peruspalvelukeskuksen toisen toimintavuoden talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos on nolla. Peruspalvelukeskuksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Mahdollinen syntyvä alijäämä on katettava tulevina vuosina palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. Mahdollinen syntyvä ylijäämä voidaan palauttaa kuntiin seuraavan vuoden palveluhintoja laskemalla tai vastaavasti voidaan tehdä investointivarauksia tulevia vuosia varten. Peruspalvelukeskuksen toiminta tuotteistettiin vuoden 2010 aikana. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuonna 2011 tuotehintojen ja arvioitujen myyntimäärien perusteella. Asiakaspalvelujen ostot ja niihin liittyvät tulot sekä tuet ja avustukset on budjetoitu suoraan kuntakohtaisesti, eivätkä em. erät sisälly tuotehintoihin. Tuotteistamisprojektin yhteydessä hallinto- ja tukipalveluja ei tuotteistettu. Johtokunnan, hallinto- ja talouspalvelujen, toimistopalvelujen, atk-palvelujen sekä laitoshuollon palvelujen kustannukset on vyörytetty lopputuotepalveluja tuottaville yksiköille, ja näin ollen em. kustannukset sisältyvät tuotehintoihin. Peruspalvelukeskuksen sisäiset ostot ja myynnit sekä Siilinjärven kunnan kanssa käytävän kaupan kustannukset sisältyvät niin ikään tuotehintoihin. Siilinjärven kunnan ja peruspalvelukeskuksen välinen sisäinen palvelujen osto ja myynti on kokoluokaltaan merkittävää. Sisäisiä ostoja on merkittävämmin mm. toimitilojen, henkilöstöpalvelujen, ruokahuollon ja tietohallinnon alueilla ja sisäistä myyntiä erityisesti työterveyshuollossa. Investoinnit on suunniteltu rahoitettaviksi Siilinjärven kunnan osalta peruspääoman lisäyksellä ja muiden kuntien osalta erillisenä rahoitusosuutena. Investointikustan-

7 7(86) nukset on kohdistettu kuntiin ja poistot kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Siilinjärven ja Maaningan kunnista sekä Nilsiän kaupungista peruspalvelukeskuksen käyttöön tuleva poistonalainen irtain omaisuus vuokrataan kunnilta ko. irtaimen poistojen suuruisella vuokralla. Samoin toimitaan myös puretusta Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymästä Siilinjärven ja Maaningan kuntiin siirtyneen irtaimen omaisuuden kanssa. Palkankorotusvaraus vuodelle 2011 on 1,3 % suhteessa toukokuun 2010 palkkatasoon. Siilinjärven kunnan asettamalle peruspääomalle on määritelty koroksi 0 %. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkemaksut sisältyvät tuotehintoihin niin puretun Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymän kuin Siilinjärven ja Maaningan kuntien sosiaalitoimien sekä Nilsiän kaupungin perusturvan osalta.

8 8(86) 3.2. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen organisaatio JOHTOKUNTA Peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila HALLINTO-, TALOUS- JA TUKIPALVELUT Sami Sipilä Hoitotyön asiantuntija Sisko Hyvönen VARHAISKASVA- TUS- PALVELUT Eeva-Liisa Lyytinen PERHE- JA AIKUIS- PALVELUT Minna Pitkänen VANHUSPALVELUT Kati Kantanen HOITOPALVELUT Martti Pärnänen Hyvinvointi- ja terveyden edistämispalvelut Tytti Lintunen Kotipalvelut Marja Kavilo Vastaanottopalvelut Veikko Viitasalo Lastensuojelupalvelut Antero Nissinen Asumispalvelut Olavi Kortelainen Sairaalapalvelut Aino Hietakorpi Aikuissosiaalityön palvelut Minna Kaija- Kortelainen Suun terveydenhuoltopalvelut Farshad Dalili Mielenterveyspalvelut Tuula Eronen Työterveyshuoltopalvelut Marjut Mäittälä Kehitysvammapalvelut Pia Hämäläinen Fysioterapia ja kuntoutuspalvelut Helena Tepponen

9 9(86) 3.3. Väestöennuste SIILINJÄRVI (oma ennuste ) Ikä Yhteensä Toteutunut MAANINKA (Tilastokeskus) Ikä Yhteensä Toteutunut NILSIÄ (Tilastokeskus) Ikä Yhteensä Toteutunut YHTEENSÄ Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä Ikä Yhteensä Toteutunut

10 10(86) 3.4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnan henkilöstöpalveluilta. Vuoden 2011 aikana päivitetään Siilinjärven kunnan henkilöstöstrategia ja -suunnitelma sekä luodaan Siiliset-peruspalvelukeskuksen vastaava henkilöstöstrategia ja -suunnitelma. Vuonna 2011 käynnistyy palkkojen harmonisointiprosessi erillisen määrärahavarauksen mahdollistamissa rajoissa. Tehtävien vaativuuden arvioinnin odotetaan valmistuvan jo mahdollisesti vuoden 2010 puolella. Varahenkilöstöjärjestelmää laajennetaan siten, että varahenkilöstöön kuuluu vuoden 2011 lopussa 32 viranhaltijaa / työntekijää. Varahenkilöstöä lisäämällä pyritään sitouttamaan henkilöstöä peruspalvelukeskukseen tarjoamalla pysyvää virka- tai työsuhdetta. Toisaalta sijaisrekrytointiin käytettävää aikaa pyritään pienentämään. Siiliset-peruspalvelukeskuksessa oli yhteensä 898 vakituista ja 270 määräaikaista työntekijää, henkilöstövahvuus yhteensä 1168 työntekijää. Vakituisen henkilöstön määrä kasvaa uusien virkojen ja työsuhteiden myötä vuonna Kasvuun vaikuttaa myös vakituisen varahenkilöstön lisääminen. Hallinto-, talous- ja tukipalvelut 78 Johtokunta 1 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 28 Atk-palvelut 4 Laitoshuolto 39 Varhaiskasvatuspalvelut 421 Perhe- ja aikuispalvelut 152 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 46 Lastensuojelupalvelut 24 Aikuissosiaalityön palvelut 17 Kehitysvammapalvelut 43 Mielenterveyspalvelut 22 Vanhuspalvelut 295 Asumispalvelut 174 Kotipalvelut 121 Hoitopalvelut 222 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut 90 Sairaalapalvelut 66 Suun terveydenhuollon palvelut 35 Fysioterapian ja lääkinn. kuntoutuksen palvelut 18 Työterveyshuollon palvelut 13 Kaikki yhteensä 1168

11 11(86) Henkilöstön vanhuuseläkeiän täyttymisestä on olemassa seuraava tilasto:

12 12(86) 4. Tuloslaskelmaosa 4.1. Tuotot ja kulut Tuloslaskelman mukainen liikevaihto on talousarvion mukaan euroa ( vuoden 2010 muutostalousarviossa). Liikevaihdosta euroa ( ) koostuu kunnilta perittävistä maksuosuuksista. Sisäisiä tuloja liikevaihdosta on euroa ( ). Myyntituottojen yhteismäärä on euroa ( ) ja asiakasmaksutuottojen euroa ( ). Tuet ja avustukset ovat yhteensä euroa ( ) ja liiketoiminnan muut tuotot, kuten vuokratuotot, ovat yhteensä euroa ( ). Muut tuotot kuin kunnilta saatavat maksuosuudet kattavat liikevaihdosta 15,4 % (15,7 %). Siilinjärven kunnalta laskutetaan euroa ( euroa muutostalousarvion 2010 mukaisesti), Maaningan kunnalta euroa ( ) ja Nilsiän kaupungilta euroa ( ). Peruspalvelukeskuksen oman toiminnan osuus on Siilinjärven kunnan laskutuksesta euroa, Maaningan kunnan euroa ja Nilsiän kaupungin euroa. Asiakaspalvelujen ostot sekä kunnittain kohdistetut muiden palvelujen ostot sekä em. ostoihin liittyvät tulot ovat nettokustannukseltaan Siilinjärven kunnan osalta euroa, Maaningan kunnan osalta euroa ja Nilsiän kaupungin osalta euroa. Tuet ja avustukset ovat yhteismäärältään Siilinjärvellä euroa, Maaningalla euroa ja Nilsiässä euroa. Asukasta kohti arvioidut nettomenot ovat Siilinjärvellä 1930 euroa, Maaningalla 2552 euroa ja Nilsiässä 2429 euroa. Summat sisältävät sisäiset menot. Peruspalvelukeskuksen toimintakulut ovat yhteensä euroa ( vuoden 2010 muutostalousarviossa) euroa. Kasvua on 4,5 % muutostalousarvioon 2010 verrattuna. Henkilöstökulut ovat kokonaisuudessaan euroa ( ). Henkilöstökuluissa on kasvua 6,0 %. Kasvusta 1,5 prosenttiyksikköä selittyy sillä, että Maaningan kunnan ja Nilsiän kaupungin entisen sosiaalitoimen / perusturvan henkilöstön eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut siirrettiin peruspalvelukeskuksen talousarvion osaksi. Palkat ja palkkiot kasvavat yhteensä 4,2 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostoon käytetään yhteensä euroa ( ) ja muiden palvelujen ostoon euroa ( ). Kasvua edellisessä on 3,1 prosenttia ja jälkimmäisessä 10,1 prosenttia. Muiden palvelujen ostoissa suurin kasvu on ravitsemuspalveluissa ja atk-palveluissa, joiden budjetointi vuonna 2010 ei vastannut kaikilta osin todellisia tarpeita. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon on varattu yhteensä euroa ( ). Kasvua on 6,2 prosenttia. Kasvua on lääke- ja hoitotarvikekuluissa ja apuvälinekuluissa. Myös kalustohankintoihin on jouduttu budjetoimaan edellisvuotta enemmän määrärahoja. Vuokramenot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää ulkoiset tilavuokrat sekä ulkoiset koneiden ja laitteiden vuokrat. Muut toimintakulut ovat yhteensä euroa ( ).

13 13(86) Ulkoisista toimintakuluista pystytään kattamaan muilla tuloilla kuin kuntien maksuosuuksilla 16,1 (16,4) prosenttia. Tulosalueittaiset nettotoimintamenot ovat seuraavat: - Hallinto ja tukipalvelut euroa (vyörytetään kustannuspaikoille) - Varhaiskasvatuspalvelut euroa - Perhe- ja aikuispalvelut euroa - Vanhuspalvelut euroa - Hoitopalvelut euroa Sisäiset tulot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää mm. työterveyshuoltopalvelujen myynnin niin peruspalvelukeskukselle kuin Siilinjärven kunnallekin. Sisäiset menot ovat yhteensä euroa ( ). Summa sisältää mm. ruokapalvelumenoja, tilavuokria ja pääomamenoja, atk-palveluja ja työterveyshuoltoa sekä Siilinjärven kunnan laskuttamat henkilöstöhallinnon ja keskushallinnon palvelut. Sisäiset menot kasvavat euroa ja 5,8 prosenttia. Poistojen määrä kasvaa eurosta euroon. Liikeylijäämä on 0 euroa.

14 14(86)

15 15(86) 4.2. Arvioidut kuntakohtaiset myyntimäärät ja yksikköhinnat vuonna 2011 Myyntimääräarvio Yk s ik k ö- hinta / Kok onaismyynti / S iilinjärvi Maanink a Nilsiä S iilinjärvi Maanink a Nils iä Yhteens ä / VARHAIS KAS VATUS PALVELUT Harjamäk i Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os apv alle 3 v , Jännevirta Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Kas urila Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Kehvo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Leppäk aarre Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os ap v alle 3 v , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis os apv yli 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Mes ik k a Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv , Pajulahti Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Os apv yli 3 v , Os apv alle 3 v , Es iop kokopv , Es iop os apv ,

16 16(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Pikkusiili Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop osapv , Pilvilinna Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Päivärinne Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop kokopv , Esiop osapv , Pöljä Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Simonsalo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Siniseppo Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Esiop kokopv , Esiop osapv ,

17 17(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Tarinatahko Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Toivala Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Vuorela Kokopv Yli 3 v , Vuoro yli 3 v kokopv , Vuoro alle 3 v kokopv , Erityis kokopv yli 3 v , Erityis osapv yli 3 v , Esiop kokopv , Esiop osapv , Mukula Kokopv Yli 3 v , Kokopv alle 3 v , Anselmi Osapv yli 3 v , Osapv alle 3 v , Perhepäivähoito PPH kokopv , PPH osapv , Ryhmä PPH kokopv , Ryhmä PPH osapv , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä

18 18(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / PERHE- JA AIKUISPALVELUT Hyvinvointipalvelut Äitiysneuvola käynti , Perhesuunnittelu käynti , Joukkotarkastuskäynti , Lastenneuvola käynti , Kouluterveydenh. käynti , Opiskelijatervh. käynti , Puheterapia suorite , Psykologi suorite , Sosiaalityön suorite , Lääkärin suorite , Isyysselvitys , Elatussopimus , Huolto- ja tapaamisoikeusselvitys , Oppilashuolto , Kotipalvelu, tunti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä Lastensuojelupalvelut Kiiretyö, ls-ilmoitukset , Selvitystyö, avatut selvitykset , Perhetyö, aktiiviset asiakkuudet , Avohuolto, aktiiviset asiakkuudet , Sijaishuolto, aktiiviset asiakkuudet , Jälkihuolto, aktiiviset asiakkuudet , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä

19 19(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Mielenterveyspalvelut Mtt vastaanotto max 60 min , Mtt vastaanotto parityö max 60 min , Mtt vastaanotto max 120 min , Mtt vastaanotto parityö max 120 min , Ryhmät , Puhelinvastaanotto , Kotikuntoutus (asiakastunti) , Mäntykoti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Yhteensä Aikuissosiaalityön palvelut Kuntouttava työtoiminta, palvellut asiakkaat , Työllistymisen aktivointisuunnitelma, kpl , Aikuissosiaalityö, palvellut asiakkaat , (etuuskäsittely), päätökset , VPL sosiaalityö, palvelusuunnitelmat , VPL kuljetuspalvelu, päätökset , VPL henkilökohtainen apu, asiakkaat , VPL asunnonmuutostyöt, asiakkaat , VPL palveluasuminen, päätökset , VPL apuvälineiden järjestäminen, asiakkaat , VPL muu palvelu, päätökset , Päihdehuolto / - sosiaalityö, päätökset , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä

20 20(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Kehitysvammapalvelut Asumispalvelupäivät Päivänkierto , Pihlajakoti , Työ- ja päivätoimintapäivät Jukola , Harjamäki , Pisatuote , Palveluohjaus, tunti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Kaikki yhteensä Perhe- ja aikuispalvelut yhteensä VANHUSPALVELUT Asumispalvelut, laitoshoito Risuharju Laitoshoito , Dementiahoito , Lyhytaikaishoito , Ainola Laitoshoito , Lyhytaikaishoito , Dementiahoito Tehostettu palv.as Lokottaja Laitoshoito , Yhteensä

21 21(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen Risuliina Tehostettu palveluasuminen , Risu-ukko Tehostettu palveluasuminen , Kotikulma Dementiahoito , Lyhytaikaishoito , Viljami Tehostettu palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Ollukka Tehostettu palveluasuminen , Lyhytaikaishoito , Yhteensä Asumispalvelut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Kotihoitopalvelut Säännöllinen kotihoito , Tilapäinen kotihoito , Yöhoito , Turvapalvelut, asiakkaat per kk , Ateriapalvelut, viedyt ateriat , Päivätoiminta , Palveluohjaus , Muistipalveluohjaus , Kotiutushoito , Kotihoitopalvelut yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Tuet ja avustukset Omaishoidontuki + tuettu asuminen Kaikki yhteensä Vanhuspalvelut yhteensä

22 22(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / HOITOPALVELUT Vastaanottopalvelut Siilinjärvi Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min , Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle , Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti alle 45 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min , Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Hoitajan päivystys HPÄI min , Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min , Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Vastaanottopalvelut Maaninka Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 Lääkärin = yli 45 min puhelinaika / yle , LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti alle 45 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min ,

23 23(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min , Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Vastaanottopalvelut Nilsiä Lääkärin vastaanotto L1 = 20 min tai alle , Lääkärin vastaanotto L2 =20-45 min , Lääkärin vastaanotto L3 = yli 45 min , Lääkärin päivystys LPÄI1 = 15 min tai alle , Lääkärin päivystys LPÄI2 = yli 15 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH1 alle 10 min , Lääkärin puhelinaika / yle LPUH2 yli 10 min , Lääkärin kotikäynti yli 45 min , Hoitajan vastaanotto H1 alle 15 min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H min , Hoitajan vastaanotto H4 yli 60 min , Hoitajan päivystys HPÄI1 alle 15 min , Hoitajan päivystys HPÄI min , Hoitajan päivystys HPÄI3 yli 30 min , Puhelu hoitajalle HPUH1 alle 10 min , Puhelu hoitajalle HPUH2 yli 10 min ,

24 24(86) Yksikköhinta / Myyntimääräarvio Kokonaismyynti / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä / Hoitajan ryhmä HRYH , INR-hoitaja HINR , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Sairaankuljetus Hälytysmäärät , Sairaalapalvelut Vuodeosasto vrk Siilinjärven vuodeosasto , Vuodeosasto vrk Nilsiän vuodeosasto , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä Suunterveydenhuollon palvelut HL käynti , Shg käynti , Hh käynti , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot Kaikki yhteensä

25 25(86) Myyntimääräarvio Yksikköhinta / Kokonaismyynti / Yhteensä / Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 8661Lasten arviokäynti FYS , Lasten lyhyt terapia FYS , Lasten pitkä terapia FYS , Aikuisten arviokäynti FYS , Aikuisten lyhyt terapia FYS , Aikuisten pitkä terapia FYS , Ryhmä FYS , Kuntoutuspalaverit FYS , Apuvälineisiin liittyvät käynnit , Lasten toimintaterapia-arvio TOI , Lasten lyhyt TOI , Lasten pitkä TOI , Pienryhmäterapia TOI , Kuntoutuspalaverit TOI , Yhteensä Asiakaspalvelujen ostot + apuvälineet Kaikki yhteensä Hoitopalvelut yhteensä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Karsinnat Oma toiminta yhteensä, netto Asiakaspalvelujen ostot yhteensä, netto Tuet ja avustukset yhteensä Kaikki yhteensä Täsmäytyserät Maksuosuus yhteensä

26 26(86) 4.3. Tuloslaskelma NIMI TA2010 MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Oppisopimuskoulutuskorvaukset Lääkäreiden koulutuskorvaus Sotilasvammalain mukaiset korv EY-lainsääd,sh-ja sos.turvasop Muut korvaukset valtiolta Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvaukset Koulutuskorvaukset Täyskust.maksut pakoll.vakuutu Työterveyshuollon maksut Autopaikkojen sähkön myynti Ask.tuott / oppilastöiden myyn Myyntituotot kunnilta Muut myyntituotot Työpalv/tarvikk myynti Sisäiset muut palvelutulot Sisäiset kuljetuspalvelutulot Sisäiset sos-terv.palvelutulot Sisäiset työterv.huollon tulot Sisäiset maksuosuudet Siiliset Perusterv.huollon laitosh. asm Perustervh avohoidon asiakasma Avoh.lääk.palv.vuosi/käyntimak Lääkärintodistusmaksut Päivystysmaksut Perumaton poisjääntimaksu Hammashoitomaksut Muut terveydenhuollon maksut Maksut lapsiperh kodinhoitoavu Muut kodinhoitoapumaksut Päivähoitomaksut Perhepäivähoidon maksut Vanhainkotimaksut Muut sosiaalitoimen maksut Opetuspalvelumaksut (sis.yokir ** LIIKEVAIHTO Asuntojen vuokrat Muut vuokratuotot Perustoimeentulotuen takperin Täydent toimeentulotuen takper Muut tuotot * Liiketoiminnan muut tuotot

27 27(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Työllistämistuki Muut tuet ja avust valtiolta Tuet ja av valtiolta/matalapal Valtion korv.kuntoutt.työtoim Muut tuet ja avustukset muilta * Tuet ja avustukset kunnalta ** Muut tuotot Materiaalit ja palvelut 0 0 Aineet, tarvikeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Työaineet Valistusmateriaali Atk-tarvikkeet Monistustarvikkeet Kirjallisuus Sanoma- ja aikakauslehdet Audiovisuaalinen aineisto Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Oikomishoidon tarvikkeet Henkilökohtainen hygienia Puhdistusaineet ja tarvikkeet Siivoustarvikkeet Siivousvälineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto Muu kalusto Apuvälineet Lainausvälineet Muu materiaali Sekalaiset tarvikkeet * Ostot tilikauden aikana As.palv.ostot valtiolta As.palv.ostot kunnilta As.palv.ostot kuntayhtymiltä As.palv.ostot muilta As,palv.ostot yhdistyksiltä As.p.ostot muilta/sos.t/ei KuE * Asiakaspalvelujen ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut TV-luvat ja muut telepalveluma

28 28(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Tietoliikennemaksut Atk-palvelut, ulkoiset Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rak ja al rakent ja kunnossapi Kon ja laitt rakent ja kunnoss Majoitus- ja ravitsemispalvelu Kuljetuspalvelut Matkustuspalv + päivärah Henk.kunnan työmatkakorv oma a Muut ylläpitopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut -> 4941 oik Muut palvelut Kulukorvaukset (pukurah,ateria Sisäiset muut palvelumenot Sisäiset kuljetuspalvelumenot Sisäiset ruokapalvelumenot Sisäiset atk-palvelumenot Sisäiset sos-terv.palvelumenot Sisäiset työterv.huollon menot Sis.keskushallinnon menot Sis.henk.hallinnon menot * Muut palvelujen ostot ** Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhalt kk-palka Tilapäisten viranhalt kk-palka Työsuhteisten kk-palkat Erilliskorvaukset Sairaus- ja äitiyslomansijaise Vuosilomasijaiset ja muut sija Asiantuntijapalkkiot Viranhalt ja työntek kokouspal Varahenkilöstön kk-palkat Tilapäisten työsuht.kk-palkat Työllistämispalkat * Palkat ja palkiot KuEL-maksut/palkkaperusteinen KuEL-varhemaksu KuEL-eläkemenot * Eläkekulut

29 29(86) TA2010 NIMI MUUTOS TA2011 TS 2012 TS Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Muut henkilöstömenojen korjaus * Muut henkilösivukulut ** Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman muk poistot (TA) ** Poistot ja arvonalentumiset Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen kuntali Yksityisen hoidontuen kuntalis Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki/ei KuELliä(v Täydentävä toimeentulotuki Toimeentulotuki Ennalta ehkäisevä toimeentulot Kuntoutt työtoiminnan toiminta Kuntoutt työtoiminnan matkakor Kuntoutt.työtoiminnan matkakor Vammaisille annettavat avustuk Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus Rak ja huon vuokrat Sisäiset huoneistopalvelumenot Sisäiset pääomamenot Koneiden ja laitt vuokrat Sisäiset kone- ja kal.vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot (jäte,ajoneuv Muut kulut ** Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 1(14) INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 23/02/15 TP 2013 TALOUSARVIO VUODEN 2014 JÄLJELLÄ TOT 560 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 2014 TOTEUTUNUT

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto 76 534 368 26 95 616 34,1 Toimintakulut 78 19 216 23 863 96 3,5 14,1 Henkilöstökulut 42 431 784 13 567 678 32, 14,6

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro %

TA Toteutuma Poikkeama Käyttö- 2014 2014 01-08 euro % KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 007050 KIVALO-OPISTON HALLINTO 3280 KURSSI-/LUKUKAUS 42,90-42,90-100,0 42,90-42,90-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE 3455 OPETUSHALLITUS/A 18.000,00-18.000,00-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSE

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia

Suomenkielinen työväenopisto Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia Hankinnat tiliryhmittäin ilman opistotalon muuttokustannuksia Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 326 671 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot