Toimintaterapia OPS NTOIMS14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14"

Transkriptio

1 Toimintaterapia OPS NTOIMS14 1

2 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma... 7 Perusopinnot... 9 Ammattiopinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi Osaamiskartta: toinen vuosi Osaamiskartta: kolmas vuosi Osaamiskartta: neljäs vuosi

3 Tutkinnon kuvaus ja rakenne Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6 Toimintaterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat kolme vuositeemaa (Kuvio 1.): 1. Ihmisen toiminnallisuuden tuntija, 2. ja 3. Ihmisen toiminnallisuuden tukija ja 4. Toimintaterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja. Kukin vuositeema koostuu moduuleista (10 15 op) opintojaksoineen (5 op) ja ne on jaoteltu perusopintoihin (37 op), ammattiopintoihin (72 op), harjoitteluun (56 op), vapaasti valittavista opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op). Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toimin- 3

4 nan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaaajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon (352/ ). Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet. Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa. Opinnoissa kehittyvä osaaminen Toimintaterapeutti- tutkinto oikeuttaa toimimaan toimintaterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Toimintaterapeutin (AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, ja n tutkintosääntö ja strategia. Stategian pedagoginen lähestymistapa on innovaatiopedagogiikka. Toimintaterapeutin työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan. Terapiassa asiakkaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien avulla (kodinhoito, harrastuksiin osallistuminen tai leikki) itselleen mielekkäiden käden taitojen (puutyö, puutarhanhoito) tai luovien toimintojen (piirtäminen tms.) avulla. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. Toimintaterapeutti- koulutuksen opinnot rakentuvat sen mukaan, mitä työelämä odottaa valmiilta toimintaterapeutilta. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM, NQF) ja kansainvälisiä (EQF, ENOTHE, WFOT) osaamiskuvauksia. Toimintaterapeutin erityisosaamisessa keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen, asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adaptaatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi. Toimintaterapeutti perustaa arviointi- ja terapiamenetelmät luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Tiedon määrän kasvu ja nopea muutos edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja sekä taitoja arvioida tiedon 4

5 luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Tiedonhankinnan ja tutkimustaitojen opinnot antavat opiskelijalle laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia ammatillisissa asiantuntijatehtävissä sekä edellytykset seurata alan kehitystä ja pysyä ajan tasalla. Näiden pohjalla on n määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, jotka ovat keskeinen osa opiskelua. Opiskelun toteuttaminen Opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua ohjaavat vuositeemat, joita hyödyntäen opiskelija laatii oman oppimissuunnitelmansa (HOPS) SoleOPS-järjestelmään. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoittelua. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esim. ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä. Toimintaterapeutti tarvitsee oman alan tietojen ja taitojen lisäksi taitoja, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Lähiopetuksen lisäksi opiskellaan itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. n strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan mukaisesti toimintaterapian opinnoissa se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joustavina opintopolkuina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Käytännössä innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa lähestymistapaa oppimiseen. Koulutuksen TKI -toiminta todentuu eri opintojaksoissa toimeksiantoina, työelämälähtöisinä opinnäytetöinä ja projektiopintoina. Koulutusohjelma tuottaa opiskelijoiden palvelutoimintana lasten arviointeja ja terapiaa koko lukuvuoden ajan. Palvelutoiminnan toteutuksessa on mukana harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita eri ryhmistä. Toimintaterapeutti-koulutuksessa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (15 op) monella tavalla: esim. hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi tai suorittamalla opintoja International Semesterin kautta. Opiskelija voi valita koko opiskelunsa ajan vapaasti valittavia opintoja (vava) 15op oman koulutusohjelman, terveysalan ja n tai Yliopistojen tarjonnasta, siten, että ne tukevat hänen ammatillista kehittymistä. Opiskelija voi aikaisemmalla korkeakoulutasoisella osaamisella joko korvata opintoja tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi. Lisäksi opiskelija voi voi osoittaa muulla tavoin hankkimaansa osaamista näytöin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) perustana ovat tutkinnon ja opetussuunnitelman opintojaksojen osaamistavoitteet. Näistä sovitaan tutoropettajan kanssa. 5

6 Ohjaus Ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä itsenäisen työskentelyn taitoja ja vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi opintojen ohjauksella pyritään vaikuttamaan opiskelijan opintojen ajalliseen, sisällölliseen ja menetelmälliseen etenemiseen mahdollistaen valmistumisen normiaikaa nopeamminkin. Opiskelijan laatimaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa (HOPS) seurataan ja tarvittaessa päivitetään opettajatutorin kanssa lukuvuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä sekä tarvittaessa useamminkin. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisen suunnittelusta ja ohjauksen hakemisesta. Ohjauksen perustana on käsitys opiskelijasta aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana, joka pystyy tekemään opintojaan koskevia valintoja ja hyödyntämään eri tavoin hankkimaansa palautetta osaamisestaan. Ammatillista kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisen tutorohjauksen lisäksi ryhmien ammatillisen kasvun (AKU) -tunneilla ja pienryhmäohjauksena. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää ohjauksen kautta valmiuksia opiskelunsa ja oppimisen kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun. Tarvittaessa opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Henkilökohtaisen ohjauksen tueksi opiskeluohjeita löytyy toteutussuunnitelmista (SoleOPS-järjestelmä), elektronisilta oppimisalustoilta (Optima) sekä Messi- Intranetistä. Arviointi Arvioinnin lähtökohtana on osaamiskartassa kuvattu osaaminen. Eri osaamisalueiden tavoitteista on johdettu moduulit ja opintojaksot sekä niiden tavoitteet. jaksoissa arvioidaan opiskelijan saavuttamaa osaamista. Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Arviointi on osaamista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin ja osaamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet konkretisoivat oman osaamisen vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista. Kirjallisten ja suullisten tenttien lisäksi arviointimenetelminä käytetään erilaisia oppimistehtäviä ja muita oppimisen arviointimenetelmiä kuten itse- ja vertaisarviointia. Arviointi on hylätty hyväksytty (1-5). jakson arvioinnista vastaa opintojakson opettaja. jaksojen suoritukset kirjataan opintorekisteriin, josta opiskelijat voivat seurata opintojensa etenemistä. jaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPSjärjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty n yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu, yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet. Toimintaterapian koulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. jaksoa aloitettaessa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri) 6

7 Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma Toimintaterapeuttikoulutus (NTOIMS14) Toimintaterapeutti (AMK), 210 op Laajuus 1. vuosi ( ) 2. vuosi ( ) 3. vuosi ( ) PERUSOPINNOT PERUSOP vuosi ( ) Pakoll. Suomen kieli ja viestintä Pakollinen English Professional Skills Pakollinen Toinen kotimainen kieli, ruotsi OK Pakollinen Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation Pakollinen Pakollinen Ammatillinen kasvu OK Pakollinen Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Kehittyvä toimintaterapian asiantuntijuus OK Pakollinen Social and Health Care System and Pakollinen Rehabilitation Occupational Science and Developing Occupational Therapy Pakollinen Tutkimustyön menetelmät Pakollinen Toimiva ihminen OK Pakollinen Toiminta ihmisen elämässä Pakollinen Oikeus toimintaan Pakollinen AMMATTIOPINNOT AMMATTIO Toiminnallisuus ja arviointi OK Pakollinen Toiminnallisuus Pakollinen Toiminnan analysointi Pakollinen Occupational Performance Assessment Pakollinen Terapeuttina toimiminen OK Pakollinen Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus Pakollinen Oppiminen ja ohjaus Pakollinen Terapian toteutuksen perusteet Pakollinen Toiminnan ja terveyden edistäminen OK Pakollinen Pakollinen Ympäristö, terveys ja hyvinvointi Pakollinen Lääketieteelliset aineet OK Pakollinen Lasten lääketiede Pakollinen 7

8 Neurologia Pakollinen Psykiatria Pakollinen Käsikirurgia Pakollinen Geriatria Pakollinen Lapsen ja nuoren terveys ja hyvinvointi OK Pakollinen Child's Functional Development Pakollinen Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Aikuisen terveys ja hyvinvointi OK Pakollinen Taitojen ja valmiuksien arviointi Pakollinen Mielenterveyden tukeminen Pakollinen Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen Pakollinen toiminnallisuuden edis- täminen Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Ikääntyneen toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT VAPA HARJOITTELU HARJO Projektiopinnot Pakollinen Toiminnallisuuden arviointi Pakollinen Toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Toiminnallisuuden edistäminen II Pakollinen Näyttöön perustuva käytäntö Pakollinen Toimintaterapian kehittäminen Pakollinen OPINNÄYTETYÖ OPINNÄYT Opinnäytetyön suunnittelu Pakollinen Opinnäytetyön toteuttaminen Pakollinen Opinnäytetyön raportointi Pakollinen Laajuudet yhteensä vuosittain jaksojen laajuus yhteensä

9 Perusopinnot Tunnus Suomen kieli ja viestintä Laajuus 3,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet toimia oman alansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiaan ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt. jakson sisältö Sisältö: oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen asiatyylin tunnuspiirteet työelämän puheviestintätilanteet omien viestintätaitojen arviointi palautteen anto ja vastaanotto. Toteutus: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen työskentely. Opetus järjestetään Turun AMK:n opetuspisteissä. Arviointi jakson toteutuksen kuvaus: Koulutusohjelmakohtaisissa toteutussuunnitelmissa määritellään opetuksen ja ohjauksen käytännön järjestelyt hyväksymisehdot: opintojakson hyväksytty suorittaminen perustuu lähiopetukseen osallistumiseen, viestintätehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen ja osaamisen muuhun arviointiin oppimateriaali, joka voidaan sopia myös opetuksen alkaessa opintojaksokohtaiset arviointikriteerit. Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 1-5. Tunnus English Professional Skills Laajuus 3,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet The aim of the course is to activate and develop the students field-relevant English language and communication skills. The students will gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they will learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts. More specifically, students will focus on developing their language and communication skills in. Upon completing the course, the students should have acquired skills to communicate at level B2 according to European Framework of Reference for 9

10 Languages, which states that at B2-level students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to one s field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex arguments, and read longer articles and reports. jakson sisältö writing professional, field-specific texts presenting and discussing field-specific topics in a professional manner reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts learning and using key terminology of their field becoming professional, autonomous language users in working life Arviointi Hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Arviointi asteikolla 1-5, tai hyväksytty/hylätty Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö Arviointi OK Toinen kotimainen kieli, ruotsi Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Tavoitetaso vähintään B1. Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu työelämän autenttisiin viestintätilanteisiin. Koulutus, työnhaku ja työ Työympäristö ja yhteiskunta Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit Oman alan keskeinen terminologia Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Kirjallisen ja suullisen taidon arvioinnit asteikolla 1-5. Tunnus Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet jakson sisältö kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa. kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa 10

11 Arviointi Suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus Tunnus Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation Laajuus 2,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet jakson sisältö kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa. kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa Arviointi Kirjallisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö Arviointi OK Ammatillinen kasvu Opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan. Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS), jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa ja huomioi yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset kansainvälistyvään työelämään ja ammattialaansa. Hän osaa nimetä oman alansa sijoittumismahdollisuudet työmarkkinoilla ja suunnittelee aktiivisesti omaa uraansa. Ammatillinen kasvu jakautuu viiteen opintojaksoon: A. Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä (1 op) B. Ammatillinen kasvu 1 (1 op) C. Ammatillinen kasvu 2 (1 op) D. Ammatillinen kasvu 3 (1 op) E. Ammatillinen kasvu 4 (1 op) Asteikko hyväksytty hylätty. Ammatillisen kasvun hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksojen hyväksyttyä suoritusta. 11

12 Tunnus Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä opintojakson opiskelija osaa kertoa ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet kuvata opiskelijakunta TUOn toimintaa ja palveluita tunnistaa ammattikorkeakoulututkinnon rakenteen ja sisällön soveltaa oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelmaa löytää muiden koulutusohjelmien tarjoamat opiskelumahdollisuudet nimetä ammattikorkeakouluopiskelua koskevia säädöksiä ja määräyksiä käyttää opintotuen tarjoamia mahdollisuuksia käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluita jakson sisältö Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (Tilat ja laitteet, kirjasto, Winha Optima, SoleOPS, Messi ym.) Opiskelijakunta TUO Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) Ryhmäytyminen Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, JOO-opinnot, virtuaaliopinnot), ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset) sosiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto) Arviointi Asteikko hyväksytty hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 1 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 1 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen suunnitella ajankäyttöään määritellä oman oppimistyylinsä tunnistaa kehittämistarpeensa oppimisessaan ja yhteistyötaidoissaan Ammatillisuus tunnistaa oman ammatillisen roolinsa ja vastuunsa kertoa oman alansa sijoittumismahdollisuuksista tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa suhteessa uravaihtoehtoihin kertoa kansainvälistymisen tuomista mahdollisuuksista tunnistaa kansallisia ja kansainvälisiä tiedon lähteitä nimetä alansa ammatti-identiteetin tyypilliset piirteet 12

13 jakson sisältö Arviointi hyödyntää saamaansa palautetta itsensä kehittämisessä Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen Oppiminen oman osaamisen arviointi ajankäytön hallinta oman oppimistyylin tunnistaminen itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa Ammatillisuus opiskelun ja työelämän pelisäännöt oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kansainvälistyminen palautteen antaminen ja vastaanottaminen Asteikko hyväksytty hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 2 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 2 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen käyttää oppimis- ja yhteistyötaitojaan Ammatillisuus toimia työyhteisön jäsenenä suunnitella opintojaan uramahdollisuuksiensa mukaan tunnistaa ammatillisia valmiuksiaan suunnitella omaa toimintaansa käyttää kansainvälistä tietoa määritellä alan eettiset periaatteet tunnistaa oman ammatti-identiteettinsä jakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen) Ammatillisuus urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen etiikka omalla koulutusalalla ja omassa työssä kansainvälistyminen Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 3 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 3 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen arvioida oppimis- ja yhteistyötaitojaan 13

14 Ammatillisuus arvioida toimintaansa työyhteisön jäsenenä arvioida ammatillisia valmiuksiaan soveltaa kulttuurien tuntemusta omassa toiminnassaan soveltaa alan eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan vahvistaa ammatti-identiteettiään jakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen Ammatillisuus toiminta työyhteisön jäsenenä (=työyhteisötaidot) urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen eettiset periaatteet ja monikulttuurisuus omassa toiminnassa Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty. Tunnus OK Kehittyvä toimintaterapian asiantuntijuus Tavoitteet kuvata toimintaterapiaa osana sosiaali-, terveys ja kuntoutuspalvelujärjestelmiä. Lisäksi on osaa käyttää ja soveltaa toimintaterapian kehittämisen ja tutkimisen menetelmiä omassa työssään. Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Social and Health care system and Rehabilitation, 3 op Toimintaterapiatiede ja toiminnan kehittäminen, 5 op Tutkimustyön menetelmät, 5op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Social and Health Care System and Rehabilitation Laajuus 3,00 jakson tavoitteet jakson sisältö kuvata yhteiskunnan ilmiöitä, jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä kuntoutuksen pääpiirteitä tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä tunnistaa keskeiset sosiaali- ja terveysalan toimintaan vaikuttavat organisaatiot ja toimijat sekä niiden toimintatavat. Hyvinvointi ja terveys käsitteinä, hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä, ympäristö ja toimintakulttuuri, monikulttuurisuus, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuksen järjestämistä koskevat lait ja asetukset, keskeiset em. tahojen toimintaan vaikuttavat organisaatiot (julkinen, yksityinen ja III sektori) ja niiden toimintatavat. 14

15 Kuntoutuksen määrittely, kuntoutuksen paradigma (asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen), kuntoutuksen käytäntö (ammatillinen, sosiaalinen, lääkinnällinen eli toimintakyky kuntoutus ja kasvatuksellinen kuntoutus), ICF, kuntoutuksen tulevaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus periaatteina. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Occupational Science and Developing Occupational Therapy jakson tavoitteet jakson sisältö kuvata toimintaterapiaa tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, selittää toimintaterapian tieteen merkityksen ammatin kehittymiselle, määritellä laadunhallinnan käsitteitä sekä niihin liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä pystyy käyttämään niitä toimintaterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan, kuvata toimintaterapian palvelujärjestelmää, tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita, Toimintaterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Tutkimustyön menetelmät jakson tavoitteet jakson sisältö tunnistaa tieteellisen tiedon ominaispiirteet, tunnistaa sosiaali- ja terveysalan keskeiset tieteelliset tutkimustyön- ja työelämän kehittämismenetelmät, käyttää perustellen tarkoituksenmukaista aineistokeruu- ja analysointimenetelmiä hakiessaan vastauksia erilaisiin ongelmiin ja kehittämistehtäviin, tulkita aineistokeruu- ja analyysimenetelmien avulla saatua tietoa, tuottaa ja tulkita ammatin ja työn seurantaan, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä tilastoja, selittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita Tieteellisen tiedon ominaispiirteet ja tieteenfilosofiset lähestymistavat, yleisimmät kvantitatiivisen aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät, keskeiset tilastolliset menetelmät, yleisimmät kvalitatiiviset aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät, työelämän kehittämisen lähestymistavat ja menetelmät, 15

16 tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet, tieteen tutkimuksen etiikka. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus OK Toimiva ihminen Tavoitteet Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Toiminta ihmisen elämässä, 5op Oikeus toimintaan, 5op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminta ihmisen elämässä jakson tavoitteet jakson sisältö tarkastella toimintaa suhteessa itseensä ja läheisiinsä mukaan tunnistaa eri-ikäisten ihmisten toiminnallisia tarpeita tunnistaa toiminnan vaikutuksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa tuntee kehon fyysiset rakenteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintaan Mitä toiminta on Toiminnan vetovoima ja ainutlaatuisuus Miksi ihmiset osallistuvat juuri omanlaiseen toimintaan Miten ympäristö vaikuttaa toimintaan Toiminta eri ikäkausina Toiminnan merkitys ihmiselle Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Oikeus toimintaan jakson tavoitteet jakson sisältö Tietää ja osaa kertoa minkälaiset asiat voivat johtaa toiminnalliseen vieraantumiseen kuvailla mitä toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen tunnistaa ja nimetä toimintaterapian peruskäsitteet Oikeus toimintaan ja osallistumiseen Millaiset asiat vaikuttavat ihmisen terveyteen, toimintaan ja osallistumiseen (ICF) Toimintaterapian ennen ja nyt Toimintaterapeutin osaaminen 16

17 Toimintaterapian periaatteet ja eettiset arvot Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Ammattiopinnot Tunnus OK Toiminnallisuus ja arviointi Tavoitteet : kertoa, mitä toiminnallisuus on toimintaterapian näkökulmasta käyttää toiminnan analysointia suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa kertoa toiminnallisuuden arviointimenetelmistä ja käyttää niitä luotettavasti antaa esimerkkejä ja esitellä arviointimenetelmien otettavuutta Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Toiminnallisuus, 5 op Toiminnan analysointi, 5 op Toimintakokonaisuudet ja niiden analysointi, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminnallisuus jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon tasot kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan tunnistaa teoreettisten mallien käytön toimintaterapiaprosessia ohjaavana tunnistaa toiminnallisuuden arvioinnin perusteita ja arviointimenetelmiä tunnistaa yhteistyön merkityksen opiskelutavoitteiden saavuttamiseksi Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto Toiminnallisuuden yleinen määritelmä (toiminta, ihminen ja ympäristö) Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan (CMOP-E ja MOHO) Toimintaterapiaprosessi em. teoreettisten mallien mukaan Teoreettisiin malleihin perustuvat arviointimenetelmät Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminnan analysointi jakson tavoitteet : Tunnistaa eri ihmisryhmille merkityksellisiä ajankohtaisia toimintoja 17

18 Analysoida toimintaa tehtävä ja yksilösuuntautuneesti Tunnistaa toiminnan soveltamisen periaatteet jakson sisältö Ajankohtaisten toimintojen kokeilu ja toimintojen harjoittelu Toiminnasta saatujen kokemusten reflektointi Tehtävä- ja yksilösuuntautunut toiminnan analysointi Terapeuttinen toiminta ajankohtaisissa toiminnoissa Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Occupational Performance Assessment jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa toiminnan eri tasot tunnistaa toimintakokonaisuuksia ja niiden arviointia analysoida toimintakokonaisuuksia teoriasuuntautuneesti Toiminnan eri tasot: osallistuminen, suoriutuminen, taidot ja valmiudet (TCOP) Toimintakokonaisuudet ja niiden määritelmät sekä niiden merkitys ihmisen elämässä itsestä huolehtiminen keittiö- ja kodinhoitotoiminnot vapaa-aika teoriasuuntautunut toiminnan analyysi terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, keittiö- ja kodinhoitotoiminnoissa, työssä ja vapaa-ajantoiminnassa toimintakokonaisuuksien arviointi Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus OK Terapeuttina toimiminen Tavoitteet toteuttaa ammatillisen toiminnan periaatteita toimintaterapeuttina toimiessaan käyttää erilaisia oppimisen ja ohjauksen menetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus, 5 op Oppiminen ja ohjaus, 5 op Terapian toteutuksen perusteet, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi

19 Tunnus Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus jakson tavoitteet käyttää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita erilaisten sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden asiakasryhmien kohtaamisessa analysoida omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä tunnistaa oppimisen ja tuen tarpeensa tunnistaa eettisen ongelman ja osaa valita tarkoituksenmukaisen toimintatavan asian ratkaisemiseksi keskustella asiakkaan seksuaalisuudesta osana asiakkaan toiminnallisuutta ja löytää keinoja sen tukemiseksi arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta toimia tavoitteellisesti vuorovaikutuksessa yksilö- ja ryhmätilanteissa jakson sisältö Terapiaprosessi ja toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat Eettiset teoriat, eettinen ongelma ja ratkaisumallit Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Oppiminen ja ohjaus jakson tavoitteet : tunnistaa oman oppimistyylinsä kuvata ja verrata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä analysoida ryhmädynaamisia tekijöitä ja ryhmäprosessin eri vaiheita sekä kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä kuvata ryhmävuorovaikutustaidoiltaan erilaisia toimintaterapiaryhmiä ja valita niihin tarvittavia ohjausstrategioita suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ohjausta osana yksilö- ja ryhmäterapiaa arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta tunnistaa toteuttamansa ohjauksen vahvuudet ja haasteet jakson sisältö Oppimisen ja ohjaamisen teoriat, oppimistyylit Oman oppimistyylin tarkastelu Ryhmädynamiikka ja ryhmäprosessi Ryhmävuorovaikutustaidot Ryhmän terapeuttiset tekijät Ryhmän ohjaajan rooli ja tehtävät Arviointi Numeerinen

20 Tunnus Terapian toteutuksen perusteet jakson tavoitteet : asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita hänen toimintamahdollisuuksien edistämiseksi suunnitella ja valita toimintaa täsmällisesti käyttää malleja, viitekehyksiä ja näyttöön perustuvaa työskentelyä toimintaterapiaprosessin osana toimia ensiaputilanteissa tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita jakson sisältö Toiminnan suunnitteluprosessin elementit Teoreettiset mallit toimintaterapiaprosessia ohjaamassa Näyttöön perustuvan käytännön perusteet Toimintaterapiaprosessin dokumentointi Ensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka Arviointi Numeerinen 1-5. Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö OK Toiminnan ja terveyden edistäminen Toimintaterapeuttikoulutus tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita kuvata toimintaterapian ja toiminnan yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin. Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta:, 5 op Ympäristö, terveys ja hyvinvointi, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa yhteiskunnassa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia riskejä etsiä ja selittää terveys- ja hyvinvointiriskeihin liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia yhdistää em. tiedon toimintaterapiaan ja miettiä toimintateraputin roolia niihin vaikuttamisessa. Toiminnan ja terveyden/hyvinvoinnin yhteys Erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 20

21 Arviointi Numeerinen 1-5. Tunnus Ympäristö, terveys ja hyvinvointi jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi Numeerinen 1-5. selittää eri ympäristöjen merkityksen ihmisen toiminnalle vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi muokata asiakkaan ympäristöä hänen toimintansa mahdollistamiseksi ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa Toiminnan konteksti Saavutettavuus ja esteettömyys Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut Apuvälinepalvelut Virtuaalipalvelut Tunnus OK Lääketieteelliset aineet Tavoitteet hyödyntää lääketieteellistä tietoa ihmisen toiminnan arvioinnissa ja edistämisessä Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta Lasten lääketiede, 1 op Neurologia, 1op Psykiatria, 1op Käsikirurgia, 1op Geriatria, 1op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Lasten lääketiede Laajuus 1,00 jakson tavoitteet jakson sisältö tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset lasten sairaudet ja vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti. Toimintaterapian kannalta keskeiset lasten lääketieteen sairaudet ja vammat 21

22 sekä niiden syntymekanismit ja lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Neurologia Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti, jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Psykiatria Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveysongelmat kuvata em. sairauksien ja ongelmien kuntoutus- ja hoitokäytänteet siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Käsikirurgia Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet. Arviointi Numeerinen arviointi

23 Tunnus Geriatria Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen muutokset. kuvata em. ongelmien lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen muutokset sekä niiden tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus OK Lapsen ja nuoren terveys ja hyvinvointi Tavoitteet selittää lapsen toiminnallisuutta kehityksellisestä viitekehyksestä ohjattuna toteuttaa lasten ja nuorten toimintaterapiaa. Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Lapsen toiminnallisuuden kehitys, 5 op Lasten, kouluikäisten ja nuorten toiminnallisuuden edistäminen 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Child's Functional Development jakson tavoitteet : selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana keskustella lasten toiminnallisista rooleista tunnistaa toimintaterapian uniikin näkökulman leikkiin käyttää systemaattista leikinarviointimenetelmää sekä strukturoitua sensomotoristen valmiuksien arviointimenetelmää kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä. jakson sisältö lapsen sensomotorinen normaalikehitys sensomotoristen valmiuksien stukturoitu kliininen havainnointi leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä toimintaterapeutti leikin mahdollistajana Arviointi Numeerinen arviointi

24 Tunnus Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toiminnallisuuden edistäminen jakson tavoitteet jakson sisältö selittää lasten ja nuorten toimintaterapiassa toteutettavan arvioinnin perusteet valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät psykososiaaliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät tavoitteiden asettaminen terapialle lausunnon kirjoittamisen perusteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus OK Aikuisen terveys ja hyvinvointi Tavoitteet Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta: Taitojen ja valmiuksien arviointi, 5 op Mielenterveyden tukeminen, 8 op Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistäminen, 7 op Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tai vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen, 7 op Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Taitojen ja valmiuksien arviointi jakson tavoitteet jakson sisältö Tunnistaa ja käyttää taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmiä. Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa Motoristen ja prosessointitaitojen arviointi Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen arviointi Sensomotoriikan arviointi Kognitiivisten valmiuksien arviointi Sosiaaliset valmiuksien arviointi 24

25 Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Mielenterveyden tukeminen Laajuus 8,00 jakson tavoitteet Opiskelijaosaa vertailla kognitiivisen, analyyttisen ja oppimisterapeuttisen lähestymistavan periaatteita hoidon ja toimintaterapian taustalla tunnistaa psykososiaalisten taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmiä soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita eri lähestymistavoista käsin analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osaksi toimintaterapiaprosessia. jakson sisältö Mielenterveys asiakkaan kohtaaminen ja terapiasuhteessa vaikuttavat tekijät Kognitiivinen, analyyttinen ja oppimisterapeuttinen lähestymistapa Mielenterveysongelmien ja psykiatristen sairauksien vaikutus toiminnallisuuteen Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveysongelmia ja psykiatrinen sairaus Luovuuden merkitys ihmisen elämässä Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien lähtökohtia ja käytännön harjoituksia Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 7,00 jakson tavoitteet tunnistaa sairauksien ja vammojen vaikutusta yksilön sensomotoriikkaan, kognitioon ja tiedonkäsittelyvalmiuksiin sekä tunteisiin ja käyttäytymiseen ja sitä kautta päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen arvioida ja edistää asiakkaan osallistumismahdollisuuksia itsestä huolehtimisen, työn ja vapaa-ajan tehtäviin tukea valmiuksien ja taitojen kehittymistä tuntee suomalaisen hoito-ja kuntoutusjärjestelmän neurologisissa sairauksissa ja vammoissa tunnistaa kognitiivisen kuntoutuksen tärkeimmät toimintaterapian viitekehykset tunnistaa tärkeimmät toimintaterapian viitekehykset sensomotoriikan kuntoutuksessa antaa esimerkkejä asiakkaan kognitiivisten valmiuksien, taitojen ja tehtävistä selviytymisen kuntoutumiseen jakson sisältö Aivojen plastisuus ja kuntoutuminen (toimintaorientoitunut kuntoutus) Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus (käypähoito) 25

26 Asiakkaan valmiuksien, taitojen sekä arkipäivän tehtävien oppimisen tukeminen Kognitiivisten ja sensomotoristen valmiuksien uudelleen oppiminen Yleisten toimintaa ohjaavien strategioiden oppiminen ja oman tilanteen tiedostaminen Metakognition merkitys kuntoutumisessa Strategioiden opettelu kompensoimaan tiettyjä hahmotuksen ja kognition ongelmia Multikontekstuaalinen harjoittelu Tiettyjen tehtävien harjoittelu Omaiset mukana terapiassa Sosiaalisten taitojen, tunteisiin ja käyttäytymisen liittyvien harjoittelu Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, asentohoito ym. Yksilön elämänlaadun tukeminen, uuden toiminnallisen identiteetin etsiminen. Kehitysvammaisen toiminnallisuuden tukeminen Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 7,00 jakson tavoitteet arvioida, tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa ja vammoissa asiakkaan toiminnallisuutta ja osallistumista eri toimintakokonaisuuksissa tuntee ortoosihoidon yleiset periaatteet ja osaa valmistaa yleisimpiä yksilöllisiä ortooseja tuntee työn merkityksen ihmisen hyvinvointiin jakson sisältö Sensomotoristen taitojen ja valmiuksien merkitys ihmisen toimintaan ja osallistumiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja -vammoissa Kipu ja sen vaikutus ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja vammoissa Biomekaaninen viitekehys tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen toimintaterapian toteutuksessa Ortoosihoidon perusteet, yleisimmät yksilölliset ortoosit ja niiden valmistus Työkyvyn arviointiin ja ylläpitoon käytettävät toimintaterapian menetelmät Työkyvyn ylläpitoon vaikuttavat työterveyshuollon ja terveydenhuollon järjestelmät Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Ikääntyneen toiminnallisuuden edistäminen jakson tavoitteet tunnistaa tärkeimmät ajankohtaiset yli 65- vuotiaiden palveluihin vaikuttavat sosiaali- ja terveyspoliittiset lait, asetukset ja suositukset 26

27 tunnistaa ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa tukea onnistunutta vanhenemista analysoida muistisairauksien vaikutuksia toiminnallisuuteen käyttää ikääntyneiden toiminnallisuuden arviointiin soveltuvia arviointimenetelmiä ja tekee luotettavia päätelmiä saaduista tuloksista hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja toimintaterapiassa jakson sisältö Lait, asetukset ja suositukset. Ikääntyneiden palvelujärjestelmä Inhimillisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus ikääntyneen elämässä Onnistunut ikääntyminen, terveys, hyvinvointi, elämänlaatu Kotona asuminen, palveluasuminen ja laitoshoito Muistisairauksien vaikutus toiminnallisuuteen Ikääntyvän toimintakykyä yleisesti arvioivat menetelmät Toiminnallisuuden arviointi Kotona asumisen tukeminen Päihdetyö Monikulttuurinen vanhustyö Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Harjoittelu Tunnus Projektiopinnot jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi selittää projektin hallinnan perusteet, suunnitella ja toteuttaa projektin yhdessä muun projektihenkilöstön kanssa kantaen roolinsa mukaisen vastuun, hankkia ja valita näyttöön perustuvaa tietoa projektityöskentelynsä perustaksi, viestiä ryhmässä niin suullisesti kuin tietotekniikkaa hyödyntäen, raportoida ammattimaisesti projektin toteutuksen ja sen tulokset, tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa. Projektityöskentely voi koostua yhdestä tai useammasta osaprojektista, jolloin projektityöskentely voi kohdentua mm. toimintaterapeuttiseen tutkimiseen, toimintaterapian suunnitteluun ja toteutukseen, yksilöasiakkaan ohjaamiseen ja/tai ryhmän toimintaterapeuttiseen ohjaamiseen, erilaisiin toimintaympäristöjen muutosprosesseihin. Projektin hallinnan perusteet, projektin suunnittelu ja toteutus sekä raportointi, oman osaamisen tunnistaminen. Tunnus Toiminnallisuuden arviointi Laajuus 3,00 27

28 jakson tavoitteet : arvioida ja kirjata yksilön toiminnallisuutta jakson sisältö CMOP-E ja MOHO mallit asiakkaan tilanteen jäsentämisessä Asiakkaan toiminnallisuuden kirjaaminen (lausunto) Arviointi Tunnus Toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi : Tunnistaa terapiaprosessin vaiheet Tunnistaa terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa Valita ohjattuna asiakkaalle sopivia arviointimenetelmiä Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa yksilö- ja tehtäväsuuntautuneesti Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin kuvaus Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi. Tunnus Toiminnallisuuden edistäminen II Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö : Toteuttaa toimintaterapiaprosessia ohjattuna Kuvailla terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä vaikutusta terapiasuhteeseensa Toimia hyvien arviointikäytäntöjen mukaan Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin kuvaus 28

29 Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan kesken Kirjallinen itsearviointi Tunnus Näyttöön perustuva käytäntö Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi : Perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä tieteellistä näyttöä hyödyntäen. Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Näytön hakeminen, hakuprosessin kirjaaminen ja löydetyn tiedon kriittinen arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi Tunnus Toimintaterapian kehittäminen Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi Opinnäytetyö : Tunnistaa laatuun vaikuttavia tekijöitä asiakastyössä Arvioida oman työnsä laatua Esittää kehittämisehdotuksia työnsä laadun ja näytön näkökulmasta Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Kehittämistyön toteuttaminen Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan välillä Kirjallinen itsearviointi Tunnus Opinnäytetyön suunnittelu jakson tavoitteet valita toimintaterapian näkökulmasta perustellun aiheen opinnäytetyölleen, valita opinnäytetyötä ohjaavat toimintaterapiaan ja toimeksiantoon liittyvä teoreettiset lähtökohdat kriittistä tiedonhakua hyödyntäen, laatia kirjallisen opinnäytetyötä ohjaavan teoreettisen perustan, valita ja perustella opinnäytetyöhön tarvittavat kehittämis-, aineiston keruu- ja analyysimenetelmät, laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä eettiset lähtökohdat että toi- 29

30 jakson sisältö Arviointi meksiantajan näkökulman huomioiden, laatia opinnäytetyöprosessiinsa liittyvän viestintäsuunnitelman, hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat, perustella seminaarityöskentelyssä omia ratkaisujaan olemassa olevalla tiedolla, antaa muille opinnäytetyöntekijöille rakentavaa palautetta, hyödyntää opinnäytetyön ohjausta ja saamaansa palautetta sekä seminaareissa oppimiaan sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja. Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt Arviointi asteikolla hyväksytty hylätty Tunnus Opinnäytetyön toteuttaminen jakson tavoitteet hyödyntää, täydentää ja/tai muuttaa laatimaansa opinnäytetyötä ohjaavaa teoreettista perustaa, työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti suunnitelman mukaan sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen, hyödyntää työelämän edustajien, opettajien ja opponenttien ohjausta ja palautetta, kerätä luotettavasti opinnäytetyöhönsä liittyvää aineistoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia analyysimenetelmiä aineiston käsittelyssä, hyödyntää perustellusti seminaarityöskentelyssä esitettyjä sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja sekä arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimusasetelmiin, toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi. jakson sisältö Teoreettisen viitekehyksen laatiminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa Arviointi Arviointi asteikolla hyväksytty hylätty Tunnus Opinnäytetyön raportointi jakson tavoitteet laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen raportin opinnäytetyöstään, esittää asiantuntevasti opinnäytetyönsä keskeiset tulokset ja johtopäätökset omalle opinnäytetyöryhmälle sekä toimeksiantajan edustajille, toteuttaa viestintäsuunnitelman mukaiset tehtävät, arvioida työnsä vahvuuksia ja heikkouksia sekä luotettavuutta ja eettisiä 30

31 ratkaisuja, perustella ammattimaisesti työn käsittelyyn liittyvissä keskusteluilla, toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi. jakson sisältö sekä osaavansa kirjoittaa asiantuntevasti ja äidinkielellisesti oikein opinnäyte- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön työstään. Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen Arviointi Numeerinen arviointi

32 Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tuntija Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toiminnan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaaajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon. 32

33 Osaamiskartta: toinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tukija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. 33

34 Osaamiskartta: kolmas vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tutkija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. 34

35 Osaamiskartta: neljäs vuosi Toimintaterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet. Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa. 35

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op)

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) 1 KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) - osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa - ymmärtää kotikuntoutusta

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

TOIMINTATERAPIAN HARJOITTELU, tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit

TOIMINTATERAPIAN HARJOITTELU, tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit 1 TOIMINTATERAPIAN HARJOITTELU - ARVIOINTI 1. Opiskelija laatii itselleen oppimisen tavoitteet harjoitteluun: Opiskelija arvioi omaa lähtötasoaan toimintaterapian osaamisalueiden kuvauksen kautta suhteuttaen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta

Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kielija viestintäkoulutusta Kaisa Alanen, Tiina Männikkö Tässä artikkelissa kerromme Tampereen yliopiston kielikeskuksen pedagogisesta viitekehyksestä ja

Lisätiedot

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet

Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Opettajan arviointiosaamisen ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet Ammattitaitovaatimukset ja koulutusohjelman perusteet osaamisperusteisessa ja asiakaslähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot