Toimintaterapia OPS NTOIMS14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14"

Transkriptio

1 Toimintaterapia OPS NTOIMS14 1

2 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma... 7 Perusopinnot... 9 Ammattiopinnot Harjoittelu Opinnäytetyö Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi Osaamiskartta: toinen vuosi Osaamiskartta: kolmas vuosi Osaamiskartta: neljäs vuosi

3 Tutkinnon kuvaus ja rakenne Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK), EQF ja NQF taso 6 Toimintaterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat kolme vuositeemaa (Kuvio 1.): 1. Ihmisen toiminnallisuuden tuntija, 2. ja 3. Ihmisen toiminnallisuuden tukija ja 4. Toimintaterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja. Kukin vuositeema koostuu moduuleista (10 15 op) opintojaksoineen (5 op) ja ne on jaoteltu perusopintoihin (37 op), ammattiopintoihin (72 op), harjoitteluun (56 op), vapaasti valittavista opintoihin (15 op) sekä opinnäytetyöhön (15op). Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toimin- 3

4 nan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaaajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon (352/ ). Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet. Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa. Opinnoissa kehittyvä osaaminen Toimintaterapeutti- tutkinto oikeuttaa toimimaan toimintaterapian asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Toimintaterapeutin (AMK) opinnot pohjautuvat ammattikorkeakouluja ja ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön, Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF, Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF, ja n tutkintosääntö ja strategia. Stategian pedagoginen lähestymistapa on innovaatiopedagogiikka. Toimintaterapeutin työn tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan. Terapiassa asiakkaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien avulla (kodinhoito, harrastuksiin osallistuminen tai leikki) itselleen mielekkäiden käden taitojen (puutyö, puutarhanhoito) tai luovien toimintojen (piirtäminen tms.) avulla. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. Toimintaterapeutti- koulutuksen opinnot rakentuvat sen mukaan, mitä työelämä odottaa valmiilta toimintaterapeutilta. Niiden laatimisessa on hyödynnetty mm. kansallisia (Arene, OKM, NQF) ja kansainvälisiä (EQF, ENOTHE, WFOT) osaamiskuvauksia. Toimintaterapeutin erityisosaamisessa keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisiä osaamisalueita ovat: toiminnan analysointi- ja soveltamisosaaminen, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaaminen, asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessiosaaminen, toiminnallisten ympäristöjen arviointi- ja adaptaatio-osaaminen ja toimintaterapeuttinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi. Toimintaterapeutti perustaa arviointi- ja terapiamenetelmät luotettavaan tieteelliseen näyttöön. Tiedon määrän kasvu ja nopea muutos edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja sekä taitoja arvioida tiedon 4

5 luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta. Tiedonhankinnan ja tutkimustaitojen opinnot antavat opiskelijalle laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia ammatillisissa asiantuntijatehtävissä sekä edellytykset seurata alan kehitystä ja pysyä ajan tasalla. Näiden pohjalla on n määrittelemät yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, jotka ovat keskeinen osa opiskelua. Opiskelun toteuttaminen Opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua ohjaavat vuositeemat, joita hyödyntäen opiskelija laatii oman oppimissuunnitelmansa (HOPS) SoleOPS-järjestelmään. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Jokainen vuositeema sisältää niin teoriaopiskelua kuin käytännön taitojen harjoittelua. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esim. ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä. Toimintaterapeutti tarvitsee oman alan tietojen ja taitojen lisäksi taitoja, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Lähiopetuksen lisäksi opiskellaan itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. n strategiassa määritellyn innovaatiopedagogiikan mukaisesti toimintaterapian opinnoissa se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimis- ja opetusmenetelminä, joustavina opintopolkuina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Käytännössä innovaatiopedagogiikalla tarkoitetaan työelämälähtöistä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista (TKI) painottavaa lähestymistapaa oppimiseen. Koulutuksen TKI -toiminta todentuu eri opintojaksoissa toimeksiantoina, työelämälähtöisinä opinnäytetöinä ja projektiopintoina. Koulutusohjelma tuottaa opiskelijoiden palvelutoimintana lasten arviointeja ja terapiaa koko lukuvuoden ajan. Palvelutoiminnan toteutuksessa on mukana harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita eri ryhmistä. Toimintaterapeutti-koulutuksessa opiskelija suorittaa kansainvälistymistä tukevia opintoja (15 op) monella tavalla: esim. hakeutumalla vaihto-opiskelijaksi tai suorittamalla opintoja International Semesterin kautta. Opiskelija voi valita koko opiskelunsa ajan vapaasti valittavia opintoja (vava) 15op oman koulutusohjelman, terveysalan ja n tai Yliopistojen tarjonnasta, siten, että ne tukevat hänen ammatillista kehittymistä. Opiskelija voi aikaisemmalla korkeakoulutasoisella osaamisella joko korvata opintoja tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkinnon osaksi. Lisäksi opiskelija voi voi osoittaa muulla tavoin hankkimaansa osaamista näytöin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) perustana ovat tutkinnon ja opetussuunnitelman opintojaksojen osaamistavoitteet. Näistä sovitaan tutoropettajan kanssa. 5

6 Ohjaus Ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä itsenäisen työskentelyn taitoja ja vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi opintojen ohjauksella pyritään vaikuttamaan opiskelijan opintojen ajalliseen, sisällölliseen ja menetelmälliseen etenemiseen mahdollistaen valmistumisen normiaikaa nopeamminkin. Opiskelijan laatimaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa (HOPS) seurataan ja tarvittaessa päivitetään opettajatutorin kanssa lukuvuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä sekä tarvittaessa useamminkin. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisen suunnittelusta ja ohjauksen hakemisesta. Ohjauksen perustana on käsitys opiskelijasta aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana, joka pystyy tekemään opintojaan koskevia valintoja ja hyödyntämään eri tavoin hankkimaansa palautetta osaamisestaan. Ammatillista kasvua ja kehitystä tuetaan yksilöllisen tutorohjauksen lisäksi ryhmien ammatillisen kasvun (AKU) -tunneilla ja pienryhmäohjauksena. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää ohjauksen kautta valmiuksia opiskelunsa ja oppimisen kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun. Tarvittaessa opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Henkilökohtaisen ohjauksen tueksi opiskeluohjeita löytyy toteutussuunnitelmista (SoleOPS-järjestelmä), elektronisilta oppimisalustoilta (Optima) sekä Messi- Intranetistä. Arviointi Arvioinnin lähtökohtana on osaamiskartassa kuvattu osaaminen. Eri osaamisalueiden tavoitteista on johdettu moduulit ja opintojaksot sekä niiden tavoitteet. jaksoissa arvioidaan opiskelijan saavuttamaa osaamista. Arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina ovat opiskelijan oppimisen ohjaaminen ja tukeminen sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Arviointi on osaamista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin ja osaamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet konkretisoivat oman osaamisen vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamista. Kirjallisten ja suullisten tenttien lisäksi arviointimenetelminä käytetään erilaisia oppimistehtäviä ja muita oppimisen arviointimenetelmiä kuten itse- ja vertaisarviointia. Arviointi on hylätty hyväksytty (1-5). jakson arvioinnista vastaa opintojakson opettaja. jaksojen suoritukset kirjataan opintorekisteriin, josta opiskelijat voivat seurata opintojensa etenemistä. jaksojen arviointikriteerit on kirjattu opintojakson toteutussuunnitelmaan (SoleOPSjärjestelmä) ja niiden laadinnassa on hyödynnetty n yleisiä arviointiohjeita. Arviointikriteereissä kuvataan erikseen ammattitieto ja tiedon hankinta, ammattitaito sekä vastuu, yrittäjyys ja johtaminen ja niiden tasokuvauksissa on otettu huomioon opiskelijan osaamisen vaiheet. Toimintaterapian koulutuksessa toimintaa kehitetään keräämällä opiskelijapalautetta opintojaksojen toteutuksesta, lukuvuoden päättyessä palautepäivässä sekä opintojen lopussa. jaksoa aloitettaessa toteutussuunnitelman esittelyssä opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa toteutukseen. Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain opiskelijatyytyväisyyskysely (opiskelijabarometri) 6

7 Toimintaterapeuttikoulutus NTOIMS14-lukusuunnitelma Toimintaterapeuttikoulutus (NTOIMS14) Toimintaterapeutti (AMK), 210 op Laajuus 1. vuosi ( ) 2. vuosi ( ) 3. vuosi ( ) PERUSOPINNOT PERUSOP vuosi ( ) Pakoll. Suomen kieli ja viestintä Pakollinen English Professional Skills Pakollinen Toinen kotimainen kieli, ruotsi OK Pakollinen Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation Pakollinen Pakollinen Ammatillinen kasvu OK Pakollinen Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Ammatillinen kasvu Pakollinen Kehittyvä toimintaterapian asiantuntijuus OK Pakollinen Social and Health Care System and Pakollinen Rehabilitation Occupational Science and Developing Occupational Therapy Pakollinen Tutkimustyön menetelmät Pakollinen Toimiva ihminen OK Pakollinen Toiminta ihmisen elämässä Pakollinen Oikeus toimintaan Pakollinen AMMATTIOPINNOT AMMATTIO Toiminnallisuus ja arviointi OK Pakollinen Toiminnallisuus Pakollinen Toiminnan analysointi Pakollinen Occupational Performance Assessment Pakollinen Terapeuttina toimiminen OK Pakollinen Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus Pakollinen Oppiminen ja ohjaus Pakollinen Terapian toteutuksen perusteet Pakollinen Toiminnan ja terveyden edistäminen OK Pakollinen Pakollinen Ympäristö, terveys ja hyvinvointi Pakollinen Lääketieteelliset aineet OK Pakollinen Lasten lääketiede Pakollinen 7

8 Neurologia Pakollinen Psykiatria Pakollinen Käsikirurgia Pakollinen Geriatria Pakollinen Lapsen ja nuoren terveys ja hyvinvointi OK Pakollinen Child's Functional Development Pakollinen Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Aikuisen terveys ja hyvinvointi OK Pakollinen Taitojen ja valmiuksien arviointi Pakollinen Mielenterveyden tukeminen Pakollinen Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen Pakollinen toiminnallisuuden edis- täminen Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Ikääntyneen toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT VAPA HARJOITTELU HARJO Projektiopinnot Pakollinen Toiminnallisuuden arviointi Pakollinen Toiminnallisuuden edistäminen Pakollinen Toiminnallisuuden edistäminen II Pakollinen Näyttöön perustuva käytäntö Pakollinen Toimintaterapian kehittäminen Pakollinen OPINNÄYTETYÖ OPINNÄYT Opinnäytetyön suunnittelu Pakollinen Opinnäytetyön toteuttaminen Pakollinen Opinnäytetyön raportointi Pakollinen Laajuudet yhteensä vuosittain jaksojen laajuus yhteensä

9 Perusopinnot Tunnus Suomen kieli ja viestintä Laajuus 3,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet toimia oman alansa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiaan ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt. jakson sisältö Sisältö: oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen asiatyylin tunnuspiirteet työelämän puheviestintätilanteet omien viestintätaitojen arviointi palautteen anto ja vastaanotto. Toteutus: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen työskentely. Opetus järjestetään Turun AMK:n opetuspisteissä. Arviointi jakson toteutuksen kuvaus: Koulutusohjelmakohtaisissa toteutussuunnitelmissa määritellään opetuksen ja ohjauksen käytännön järjestelyt hyväksymisehdot: opintojakson hyväksytty suorittaminen perustuu lähiopetukseen osallistumiseen, viestintätehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen ja osaamisen muuhun arviointiin oppimateriaali, joka voidaan sopia myös opetuksen alkaessa opintojaksokohtaiset arviointikriteerit. Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, kirjalliset kuulustelut. Arviointi asteikolla 1-5. Tunnus English Professional Skills Laajuus 3,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet The aim of the course is to activate and develop the students field-relevant English language and communication skills. The students will gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they will learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts. More specifically, students will focus on developing their language and communication skills in. Upon completing the course, the students should have acquired skills to communicate at level B2 according to European Framework of Reference for 9

10 Languages, which states that at B2-level students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to one s field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex arguments, and read longer articles and reports. jakson sisältö writing professional, field-specific texts presenting and discussing field-specific topics in a professional manner reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts learning and using key terminology of their field becoming professional, autonomous language users in working life Arviointi Hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Arviointi asteikolla 1-5, tai hyväksytty/hylätty Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö Arviointi OK Toinen kotimainen kieli, ruotsi Opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen työelämälähtöiseen viestintään. Hän kykenee hankkimaan ja hyödyntämään omaan alaansa liittyvää tietoa sekä kehittämään asiantuntijuuttaan. Tavoitetaso vähintään B1. Koko ruotsin kielen opintojakson sisältö perustuu työelämän autenttisiin viestintätilanteisiin. Koulutus, työnhaku ja työ Työympäristö ja yhteiskunta Suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit Oman alan keskeinen terminologia Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset suoritukset. Kirjallisen ja suullisen taidon arvioinnit asteikolla 1-5. Tunnus Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet jakson sisältö kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa. kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa 10

11 Arviointi Suullisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus Tunnus Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation Laajuus 2,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet jakson sisältö kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa. kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja tehtävistään kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa viestiä asiakaslähtöisesti käyttää oman alan keskeistä terminologiaa Arviointi Kirjallisen taidon arviointi asteikolla 1-5. Tasokuvaus Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö Arviointi OK Ammatillinen kasvu Opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan. Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS), jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa ja huomioi yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset kansainvälistyvään työelämään ja ammattialaansa. Hän osaa nimetä oman alansa sijoittumismahdollisuudet työmarkkinoilla ja suunnittelee aktiivisesti omaa uraansa. Ammatillinen kasvu jakautuu viiteen opintojaksoon: A. Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä (1 op) B. Ammatillinen kasvu 1 (1 op) C. Ammatillinen kasvu 2 (1 op) D. Ammatillinen kasvu 3 (1 op) E. Ammatillinen kasvu 4 (1 op) Asteikko hyväksytty hylätty. Ammatillisen kasvun hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksojen hyväksyttyä suoritusta. 11

12 Tunnus Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä opintojakson opiskelija osaa kertoa ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet tunnistaa esteettömän opiskelun periaatteet kuvata opiskelijakunta TUOn toimintaa ja palveluita tunnistaa ammattikorkeakoulututkinnon rakenteen ja sisällön soveltaa oman koulutusohjelmansa opetussuunnitelmaa löytää muiden koulutusohjelmien tarjoamat opiskelumahdollisuudet nimetä ammattikorkeakouluopiskelua koskevia säädöksiä ja määräyksiä käyttää opintotuen tarjoamia mahdollisuuksia käyttää opiskelijaterveydenhuollon palveluita jakson sisältö Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (Tilat ja laitteet, kirjasto, Winha Optima, SoleOPS, Messi ym.) Opiskelijakunta TUO Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) Ryhmäytyminen Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, JOO-opinnot, virtuaaliopinnot), ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset) sosiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto) Arviointi Asteikko hyväksytty hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 1 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 1 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen suunnitella ajankäyttöään määritellä oman oppimistyylinsä tunnistaa kehittämistarpeensa oppimisessaan ja yhteistyötaidoissaan Ammatillisuus tunnistaa oman ammatillisen roolinsa ja vastuunsa kertoa oman alansa sijoittumismahdollisuuksista tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa suhteessa uravaihtoehtoihin kertoa kansainvälistymisen tuomista mahdollisuuksista tunnistaa kansallisia ja kansainvälisiä tiedon lähteitä nimetä alansa ammatti-identiteetin tyypilliset piirteet 12

13 jakson sisältö Arviointi hyödyntää saamaansa palautetta itsensä kehittämisessä Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen Oppiminen oman osaamisen arviointi ajankäytön hallinta oman oppimistyylin tunnistaminen itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa Ammatillisuus opiskelun ja työelämän pelisäännöt oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kansainvälistyminen palautteen antaminen ja vastaanottaminen Asteikko hyväksytty hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 2 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 2 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen käyttää oppimis- ja yhteistyötaitojaan Ammatillisuus toimia työyhteisön jäsenenä suunnitella opintojaan uramahdollisuuksiensa mukaan tunnistaa ammatillisia valmiuksiaan suunnitella omaa toimintaansa käyttää kansainvälistä tietoa määritellä alan eettiset periaatteet tunnistaa oman ammatti-identiteettinsä jakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen) Ammatillisuus urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen etiikka omalla koulutusalalla ja omassa työssä kansainvälistyminen Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty. Tunnus Ammatillinen kasvu 3 Laajuus 1,00 Vastuuorganisaatio jakson tavoitteet Suoritettuaan ammatillinen kasvu 3 opintojakson opiskelija osaa Oppiminen arvioida oppimis- ja yhteistyötaitojaan 13

14 Ammatillisuus arvioida toimintaansa työyhteisön jäsenenä arvioida ammatillisia valmiuksiaan soveltaa kulttuurien tuntemusta omassa toiminnassaan soveltaa alan eettisiä periaatteita omassa toiminnassaan vahvistaa ammatti-identiteettiään jakson sisältö Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) arviointi ja päivittäminen Oppiminen oman oppimisen arviointi ja kehittäminen (elinikäinen oppiminen Ammatillisuus toiminta työyhteisön jäsenenä (=työyhteisötaidot) urasuunnittelu omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ja kehittäminen eettiset periaatteet ja monikulttuurisuus omassa toiminnassa Arviointi Asteikko hyväksytty-hylätty. Tunnus OK Kehittyvä toimintaterapian asiantuntijuus Tavoitteet kuvata toimintaterapiaa osana sosiaali-, terveys ja kuntoutuspalvelujärjestelmiä. Lisäksi on osaa käyttää ja soveltaa toimintaterapian kehittämisen ja tutkimisen menetelmiä omassa työssään. Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Social and Health care system and Rehabilitation, 3 op Toimintaterapiatiede ja toiminnan kehittäminen, 5 op Tutkimustyön menetelmät, 5op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Social and Health Care System and Rehabilitation Laajuus 3,00 jakson tavoitteet jakson sisältö kuvata yhteiskunnan ilmiöitä, jotka vaikuttavat ihmisen ja yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä kuntoutuksen pääpiirteitä tunnistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä tunnistaa keskeiset sosiaali- ja terveysalan toimintaan vaikuttavat organisaatiot ja toimijat sekä niiden toimintatavat. Hyvinvointi ja terveys käsitteinä, hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä, ympäristö ja toimintakulttuuri, monikulttuurisuus, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuksen järjestämistä koskevat lait ja asetukset, keskeiset em. tahojen toimintaan vaikuttavat organisaatiot (julkinen, yksityinen ja III sektori) ja niiden toimintatavat. 14

15 Kuntoutuksen määrittely, kuntoutuksen paradigma (asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen), kuntoutuksen käytäntö (ammatillinen, sosiaalinen, lääkinnällinen eli toimintakyky kuntoutus ja kasvatuksellinen kuntoutus), ICF, kuntoutuksen tulevaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus periaatteina. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Occupational Science and Developing Occupational Therapy jakson tavoitteet jakson sisältö kuvata toimintaterapiaa tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, selittää toimintaterapian tieteen merkityksen ammatin kehittymiselle, määritellä laadunhallinnan käsitteitä sekä niihin liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä pystyy käyttämään niitä toimintaterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan, kuvata toimintaterapian palvelujärjestelmää, tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä, kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita, Toimintaterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, oman osaamisen arviointi ja kehittäminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Tutkimustyön menetelmät jakson tavoitteet jakson sisältö tunnistaa tieteellisen tiedon ominaispiirteet, tunnistaa sosiaali- ja terveysalan keskeiset tieteelliset tutkimustyön- ja työelämän kehittämismenetelmät, käyttää perustellen tarkoituksenmukaista aineistokeruu- ja analysointimenetelmiä hakiessaan vastauksia erilaisiin ongelmiin ja kehittämistehtäviin, tulkita aineistokeruu- ja analyysimenetelmien avulla saatua tietoa, tuottaa ja tulkita ammatin ja työn seurantaan, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä tilastoja, selittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita Tieteellisen tiedon ominaispiirteet ja tieteenfilosofiset lähestymistavat, yleisimmät kvantitatiivisen aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät, keskeiset tilastolliset menetelmät, yleisimmät kvalitatiiviset aineiston keruun ja analysoinnin menetelmät, työelämän kehittämisen lähestymistavat ja menetelmät, 15

16 tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet, tieteen tutkimuksen etiikka. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus OK Toimiva ihminen Tavoitteet Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Toiminta ihmisen elämässä, 5op Oikeus toimintaan, 5op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminta ihmisen elämässä jakson tavoitteet jakson sisältö tarkastella toimintaa suhteessa itseensä ja läheisiinsä mukaan tunnistaa eri-ikäisten ihmisten toiminnallisia tarpeita tunnistaa toiminnan vaikutuksen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa tuntee kehon fyysiset rakenteet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintaan Mitä toiminta on Toiminnan vetovoima ja ainutlaatuisuus Miksi ihmiset osallistuvat juuri omanlaiseen toimintaan Miten ympäristö vaikuttaa toimintaan Toiminta eri ikäkausina Toiminnan merkitys ihmiselle Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Oikeus toimintaan jakson tavoitteet jakson sisältö Tietää ja osaa kertoa minkälaiset asiat voivat johtaa toiminnalliseen vieraantumiseen kuvailla mitä toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen tunnistaa ja nimetä toimintaterapian peruskäsitteet Oikeus toimintaan ja osallistumiseen Millaiset asiat vaikuttavat ihmisen terveyteen, toimintaan ja osallistumiseen (ICF) Toimintaterapian ennen ja nyt Toimintaterapeutin osaaminen 16

17 Toimintaterapian periaatteet ja eettiset arvot Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Ammattiopinnot Tunnus OK Toiminnallisuus ja arviointi Tavoitteet : kertoa, mitä toiminnallisuus on toimintaterapian näkökulmasta käyttää toiminnan analysointia suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa kertoa toiminnallisuuden arviointimenetelmistä ja käyttää niitä luotettavasti antaa esimerkkejä ja esitellä arviointimenetelmien otettavuutta Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Toiminnallisuus, 5 op Toiminnan analysointi, 5 op Toimintakokonaisuudet ja niiden analysointi, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminnallisuus jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon tasot kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan tunnistaa teoreettisten mallien käytön toimintaterapiaprosessia ohjaavana tunnistaa toiminnallisuuden arvioinnin perusteita ja arviointimenetelmiä tunnistaa yhteistyön merkityksen opiskelutavoitteiden saavuttamiseksi Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto Toiminnallisuuden yleinen määritelmä (toiminta, ihminen ja ympäristö) Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan (CMOP-E ja MOHO) Toimintaterapiaprosessi em. teoreettisten mallien mukaan Teoreettisiin malleihin perustuvat arviointimenetelmät Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Toiminnan analysointi jakson tavoitteet : Tunnistaa eri ihmisryhmille merkityksellisiä ajankohtaisia toimintoja 17

18 Analysoida toimintaa tehtävä ja yksilösuuntautuneesti Tunnistaa toiminnan soveltamisen periaatteet jakson sisältö Ajankohtaisten toimintojen kokeilu ja toimintojen harjoittelu Toiminnasta saatujen kokemusten reflektointi Tehtävä- ja yksilösuuntautunut toiminnan analysointi Terapeuttinen toiminta ajankohtaisissa toiminnoissa Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Occupational Performance Assessment jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa toiminnan eri tasot tunnistaa toimintakokonaisuuksia ja niiden arviointia analysoida toimintakokonaisuuksia teoriasuuntautuneesti Toiminnan eri tasot: osallistuminen, suoriutuminen, taidot ja valmiudet (TCOP) Toimintakokonaisuudet ja niiden määritelmät sekä niiden merkitys ihmisen elämässä itsestä huolehtiminen keittiö- ja kodinhoitotoiminnot vapaa-aika teoriasuuntautunut toiminnan analyysi terapeuttinen toiminta itsestä huolehtimisessa, keittiö- ja kodinhoitotoiminnoissa, työssä ja vapaa-ajantoiminnassa toimintakokonaisuuksien arviointi Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus OK Terapeuttina toimiminen Tavoitteet toteuttaa ammatillisen toiminnan periaatteita toimintaterapeuttina toimiessaan käyttää erilaisia oppimisen ja ohjauksen menetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Sisältö Moduuli koostuu kolmesta opintojaksosta: Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus, 5 op Oppiminen ja ohjaus, 5 op Terapian toteutuksen perusteet, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi

19 Tunnus Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus jakson tavoitteet käyttää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita erilaisten sekä eri kulttuureista tulevien asiakkaiden asiakasryhmien kohtaamisessa analysoida omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä tunnistaa oppimisen ja tuen tarpeensa tunnistaa eettisen ongelman ja osaa valita tarkoituksenmukaisen toimintatavan asian ratkaisemiseksi keskustella asiakkaan seksuaalisuudesta osana asiakkaan toiminnallisuutta ja löytää keinoja sen tukemiseksi arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta toimia tavoitteellisesti vuorovaikutuksessa yksilö- ja ryhmätilanteissa jakson sisältö Terapiaprosessi ja toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat Eettiset teoriat, eettinen ongelma ja ratkaisumallit Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä Arviointi Numeerinen arviointi 1-5 Tunnus Oppiminen ja ohjaus jakson tavoitteet : tunnistaa oman oppimistyylinsä kuvata ja verrata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä analysoida ryhmädynaamisia tekijöitä ja ryhmäprosessin eri vaiheita sekä kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä kuvata ryhmävuorovaikutustaidoiltaan erilaisia toimintaterapiaryhmiä ja valita niihin tarvittavia ohjausstrategioita suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ohjausta osana yksilö- ja ryhmäterapiaa arvioida toimintaterapian tietolähteiden soveltuvuutta tunnistaa toteuttamansa ohjauksen vahvuudet ja haasteet jakson sisältö Oppimisen ja ohjaamisen teoriat, oppimistyylit Oman oppimistyylin tarkastelu Ryhmädynamiikka ja ryhmäprosessi Ryhmävuorovaikutustaidot Ryhmän terapeuttiset tekijät Ryhmän ohjaajan rooli ja tehtävät Arviointi Numeerinen

20 Tunnus Terapian toteutuksen perusteet jakson tavoitteet : asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita hänen toimintamahdollisuuksien edistämiseksi suunnitella ja valita toimintaa täsmällisesti käyttää malleja, viitekehyksiä ja näyttöön perustuvaa työskentelyä toimintaterapiaprosessin osana toimia ensiaputilanteissa tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita jakson sisältö Toiminnan suunnitteluprosessin elementit Teoreettiset mallit toimintaterapiaprosessia ohjaamassa Näyttöön perustuvan käytännön perusteet Toimintaterapiaprosessin dokumentointi Ensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka Arviointi Numeerinen 1-5. Tunnus Vastuuorganisaatio Tavoitteet Sisältö OK Toiminnan ja terveyden edistäminen Toimintaterapeuttikoulutus tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita kuvata toimintaterapian ja toiminnan yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin. Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta:, 5 op Ympäristö, terveys ja hyvinvointi, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus jakson tavoitteet jakson sisältö : tunnistaa yhteiskunnassa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia riskejä etsiä ja selittää terveys- ja hyvinvointiriskeihin liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia yhdistää em. tiedon toimintaterapiaan ja miettiä toimintateraputin roolia niihin vaikuttamisessa. Toiminnan ja terveyden/hyvinvoinnin yhteys Erilaiset terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 20

21 Arviointi Numeerinen 1-5. Tunnus Ympäristö, terveys ja hyvinvointi jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi Numeerinen 1-5. selittää eri ympäristöjen merkityksen ihmisen toiminnalle vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi muokata asiakkaan ympäristöä hänen toimintansa mahdollistamiseksi ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa Toiminnan konteksti Saavutettavuus ja esteettömyys Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut Apuvälinepalvelut Virtuaalipalvelut Tunnus OK Lääketieteelliset aineet Tavoitteet hyödyntää lääketieteellistä tietoa ihmisen toiminnan arvioinnissa ja edistämisessä Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta Lasten lääketiede, 1 op Neurologia, 1op Psykiatria, 1op Käsikirurgia, 1op Geriatria, 1op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Lasten lääketiede Laajuus 1,00 jakson tavoitteet jakson sisältö tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset lasten sairaudet ja vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti. Toimintaterapian kannalta keskeiset lasten lääketieteen sairaudet ja vammat 21

22 sekä niiden syntymekanismit ja lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Neurologia Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti, jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Psykiatria Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveysongelmat kuvata em. sairauksien ja ongelmien kuntoutus- ja hoitokäytänteet siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet. Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Käsikirurgia Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapian kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet. Arviointi Numeerinen arviointi

23 Tunnus Geriatria Laajuus 1,00 jakson tavoitteet tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen muutokset. kuvata em. ongelmien lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet siten, että pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terapiaa kokonaishoitoa tukevasti jakson sisältö Toimintaterapeutin työn kannalta keskeiset geriatriset/ikäntymisen muutokset sekä niiden tutkimis- ja hoitokäytänteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus OK Lapsen ja nuoren terveys ja hyvinvointi Tavoitteet selittää lapsen toiminnallisuutta kehityksellisestä viitekehyksestä ohjattuna toteuttaa lasten ja nuorten toimintaterapiaa. Sisältö Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: Lapsen toiminnallisuuden kehitys, 5 op Lasten, kouluikäisten ja nuorten toiminnallisuuden edistäminen 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Child's Functional Development jakson tavoitteet : selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana keskustella lasten toiminnallisista rooleista tunnistaa toimintaterapian uniikin näkökulman leikkiin käyttää systemaattista leikinarviointimenetelmää sekä strukturoitua sensomotoristen valmiuksien arviointimenetelmää kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä. jakson sisältö lapsen sensomotorinen normaalikehitys sensomotoristen valmiuksien stukturoitu kliininen havainnointi leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä toimintaterapeutti leikin mahdollistajana Arviointi Numeerinen arviointi

24 Tunnus Lapsen, kouluikäisen ja nuoren toiminnallisuuden edistäminen jakson tavoitteet jakson sisältö selittää lasten ja nuorten toimintaterapiassa toteutettavan arvioinnin perusteet valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät psykososiaaliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät tavoitteiden asettaminen terapialle lausunnon kirjoittamisen perusteet Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus OK Aikuisen terveys ja hyvinvointi Tavoitteet Sisältö Moduuli koostuu viidestä opintojaksosta: Taitojen ja valmiuksien arviointi, 5 op Mielenterveyden tukeminen, 8 op Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistäminen, 7 op Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tai vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen, 7 op Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen, 5 op Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Taitojen ja valmiuksien arviointi jakson tavoitteet jakson sisältö Tunnistaa ja käyttää taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmiä. Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa Motoristen ja prosessointitaitojen arviointi Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen arviointi Sensomotoriikan arviointi Kognitiivisten valmiuksien arviointi Sosiaaliset valmiuksien arviointi 24

25 Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Mielenterveyden tukeminen Laajuus 8,00 jakson tavoitteet Opiskelijaosaa vertailla kognitiivisen, analyyttisen ja oppimisterapeuttisen lähestymistavan periaatteita hoidon ja toimintaterapian taustalla tunnistaa psykososiaalisten taitojen ja valmiuksien arviointimenetelmiä soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita eri lähestymistavoista käsin analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osaksi toimintaterapiaprosessia. jakson sisältö Mielenterveys asiakkaan kohtaaminen ja terapiasuhteessa vaikuttavat tekijät Kognitiivinen, analyyttinen ja oppimisterapeuttinen lähestymistapa Mielenterveysongelmien ja psykiatristen sairauksien vaikutus toiminnallisuuteen Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveysongelmia ja psykiatrinen sairaus Luovuuden merkitys ihmisen elämässä Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien lähtökohtia ja käytännön harjoituksia Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 7,00 jakson tavoitteet tunnistaa sairauksien ja vammojen vaikutusta yksilön sensomotoriikkaan, kognitioon ja tiedonkäsittelyvalmiuksiin sekä tunteisiin ja käyttäytymiseen ja sitä kautta päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen arvioida ja edistää asiakkaan osallistumismahdollisuuksia itsestä huolehtimisen, työn ja vapaa-ajan tehtäviin tukea valmiuksien ja taitojen kehittymistä tuntee suomalaisen hoito-ja kuntoutusjärjestelmän neurologisissa sairauksissa ja vammoissa tunnistaa kognitiivisen kuntoutuksen tärkeimmät toimintaterapian viitekehykset tunnistaa tärkeimmät toimintaterapian viitekehykset sensomotoriikan kuntoutuksessa antaa esimerkkejä asiakkaan kognitiivisten valmiuksien, taitojen ja tehtävistä selviytymisen kuntoutumiseen jakson sisältö Aivojen plastisuus ja kuntoutuminen (toimintaorientoitunut kuntoutus) Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus (käypähoito) 25

26 Asiakkaan valmiuksien, taitojen sekä arkipäivän tehtävien oppimisen tukeminen Kognitiivisten ja sensomotoristen valmiuksien uudelleen oppiminen Yleisten toimintaa ohjaavien strategioiden oppiminen ja oman tilanteen tiedostaminen Metakognition merkitys kuntoutumisessa Strategioiden opettelu kompensoimaan tiettyjä hahmotuksen ja kognition ongelmia Multikontekstuaalinen harjoittelu Tiettyjen tehtävien harjoittelu Omaiset mukana terapiassa Sosiaalisten taitojen, tunteisiin ja käyttäytymisen liittyvien harjoittelu Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, asentohoito ym. Yksilön elämänlaadun tukeminen, uuden toiminnallisen identiteetin etsiminen. Kehitysvammaisen toiminnallisuuden tukeminen Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 7,00 jakson tavoitteet arvioida, tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa ja vammoissa asiakkaan toiminnallisuutta ja osallistumista eri toimintakokonaisuuksissa tuntee ortoosihoidon yleiset periaatteet ja osaa valmistaa yleisimpiä yksilöllisiä ortooseja tuntee työn merkityksen ihmisen hyvinvointiin jakson sisältö Sensomotoristen taitojen ja valmiuksien merkitys ihmisen toimintaan ja osallistumiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja -vammoissa Kipu ja sen vaikutus ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin Kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuksen vaikuttavuus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja vammoissa Biomekaaninen viitekehys tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen toimintaterapian toteutuksessa Ortoosihoidon perusteet, yleisimmät yksilölliset ortoosit ja niiden valmistus Työkyvyn arviointiin ja ylläpitoon käytettävät toimintaterapian menetelmät Työkyvyn ylläpitoon vaikuttavat työterveyshuollon ja terveydenhuollon järjestelmät Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Tunnus Ikääntyneen toiminnallisuuden edistäminen jakson tavoitteet tunnistaa tärkeimmät ajankohtaiset yli 65- vuotiaiden palveluihin vaikuttavat sosiaali- ja terveyspoliittiset lait, asetukset ja suositukset 26

27 tunnistaa ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa tukea onnistunutta vanhenemista analysoida muistisairauksien vaikutuksia toiminnallisuuteen käyttää ikääntyneiden toiminnallisuuden arviointiin soveltuvia arviointimenetelmiä ja tekee luotettavia päätelmiä saaduista tuloksista hyödyntää erilaisia teknologisia ratkaisuja toimintaterapiassa jakson sisältö Lait, asetukset ja suositukset. Ikääntyneiden palvelujärjestelmä Inhimillisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus ikääntyneen elämässä Onnistunut ikääntyminen, terveys, hyvinvointi, elämänlaatu Kotona asuminen, palveluasuminen ja laitoshoito Muistisairauksien vaikutus toiminnallisuuteen Ikääntyvän toimintakykyä yleisesti arvioivat menetelmät Toiminnallisuuden arviointi Kotona asumisen tukeminen Päihdetyö Monikulttuurinen vanhustyö Arviointi Numeerinen arviointi 1-5. Harjoittelu Tunnus Projektiopinnot jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi selittää projektin hallinnan perusteet, suunnitella ja toteuttaa projektin yhdessä muun projektihenkilöstön kanssa kantaen roolinsa mukaisen vastuun, hankkia ja valita näyttöön perustuvaa tietoa projektityöskentelynsä perustaksi, viestiä ryhmässä niin suullisesti kuin tietotekniikkaa hyödyntäen, raportoida ammattimaisesti projektin toteutuksen ja sen tulokset, tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa. Projektityöskentely voi koostua yhdestä tai useammasta osaprojektista, jolloin projektityöskentely voi kohdentua mm. toimintaterapeuttiseen tutkimiseen, toimintaterapian suunnitteluun ja toteutukseen, yksilöasiakkaan ohjaamiseen ja/tai ryhmän toimintaterapeuttiseen ohjaamiseen, erilaisiin toimintaympäristöjen muutosprosesseihin. Projektin hallinnan perusteet, projektin suunnittelu ja toteutus sekä raportointi, oman osaamisen tunnistaminen. Tunnus Toiminnallisuuden arviointi Laajuus 3,00 27

28 jakson tavoitteet : arvioida ja kirjata yksilön toiminnallisuutta jakson sisältö CMOP-E ja MOHO mallit asiakkaan tilanteen jäsentämisessä Asiakkaan toiminnallisuuden kirjaaminen (lausunto) Arviointi Tunnus Toiminnallisuuden edistäminen Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi : Tunnistaa terapiaprosessin vaiheet Tunnistaa terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa Valita ohjattuna asiakkaalle sopivia arviointimenetelmiä Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa yksilö- ja tehtäväsuuntautuneesti Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin kuvaus Yksilö- ja tehtäväsuuntautunut toiminnan analysointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi. Tunnus Toiminnallisuuden edistäminen II Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö : Toteuttaa toimintaterapiaprosessia ohjattuna Kuvailla terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä vaikutusta terapiasuhteeseensa Toimia hyvien arviointikäytäntöjen mukaan Perustella toimintaterapiaprossia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan Analysoida terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti Orientaatiokäynti harjoittelupaikkaan Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Oman työajan seuranta Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin kuvaus 28

29 Arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan kesken Kirjallinen itsearviointi Tunnus Näyttöön perustuva käytäntö Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi : Perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä tieteellistä näyttöä hyödyntäen. Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Näytön hakeminen, hakuprosessin kirjaaminen ja löydetyn tiedon kriittinen arviointi Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opiskelijan kesken. Kirjallinen itsearviointi Tunnus Toimintaterapian kehittäminen Laajuus 12,00 jakson tavoitteet jakson sisältö Arviointi Opinnäytetyö : Tunnistaa laatuun vaikuttavia tekijöitä asiakastyössä Arvioida oman työnsä laatua Esittää kehittämisehdotuksia työnsä laadun ja näytön näkökulmasta Orientoiva käynti harjoitteluun Opiskelijan omat kirjalliset oppimistavoitteet Kehittämistyön toteuttaminen Palautekeskustelu ohjaajan, ohjaavan opettajan ja opsikelijan välillä Kirjallinen itsearviointi Tunnus Opinnäytetyön suunnittelu jakson tavoitteet valita toimintaterapian näkökulmasta perustellun aiheen opinnäytetyölleen, valita opinnäytetyötä ohjaavat toimintaterapiaan ja toimeksiantoon liittyvä teoreettiset lähtökohdat kriittistä tiedonhakua hyödyntäen, laatia kirjallisen opinnäytetyötä ohjaavan teoreettisen perustan, valita ja perustella opinnäytetyöhön tarvittavat kehittämis-, aineiston keruu- ja analyysimenetelmät, laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä eettiset lähtökohdat että toi- 29

30 jakson sisältö Arviointi meksiantajan näkökulman huomioiden, laatia opinnäytetyöprosessiinsa liittyvän viestintäsuunnitelman, hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat, perustella seminaarityöskentelyssä omia ratkaisujaan olemassa olevalla tiedolla, antaa muille opinnäytetyöntekijöille rakentavaa palautetta, hyödyntää opinnäytetyön ohjausta ja saamaansa palautetta sekä seminaareissa oppimiaan sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja. Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt Arviointi asteikolla hyväksytty hylätty Tunnus Opinnäytetyön toteuttaminen jakson tavoitteet hyödyntää, täydentää ja/tai muuttaa laatimaansa opinnäytetyötä ohjaavaa teoreettista perustaa, työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti suunnitelman mukaan sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen, hyödyntää työelämän edustajien, opettajien ja opponenttien ohjausta ja palautetta, kerätä luotettavasti opinnäytetyöhönsä liittyvää aineistoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia analyysimenetelmiä aineiston käsittelyssä, hyödyntää perustellusti seminaarityöskentelyssä esitettyjä sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja sekä arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimusasetelmiin, toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi. jakson sisältö Teoreettisen viitekehyksen laatiminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa Arviointi Arviointi asteikolla hyväksytty hylätty Tunnus Opinnäytetyön raportointi jakson tavoitteet laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen raportin opinnäytetyöstään, esittää asiantuntevasti opinnäytetyönsä keskeiset tulokset ja johtopäätökset omalle opinnäytetyöryhmälle sekä toimeksiantajan edustajille, toteuttaa viestintäsuunnitelman mukaiset tehtävät, arvioida työnsä vahvuuksia ja heikkouksia sekä luotettavuutta ja eettisiä 30

31 ratkaisuja, perustella ammattimaisesti työn käsittelyyn liittyvissä keskusteluilla, toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi. jakson sisältö sekä osaavansa kirjoittaa asiantuntevasti ja äidinkielellisesti oikein opinnäyte- Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön työstään. Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen Arviointi Numeerinen arviointi

32 Osaamiskartta: ensimmäinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tuntija Ensimmäisessä vuositeemassa opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Toimintaterapian opintojen alussa keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat toiminnan analysointi ja soveltaminen sekä toiminnallisuuden arviointi itsestä huolehtimisen, työn, vapaaajan ja leikin tehtävissä. Toiminnalla nähdään olevan tärkeä merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi hän hankkii asetuksessa vaadittavan kielitaidon. 32

33 Osaamiskartta: toinen vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tukija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. 33

34 Osaamiskartta: kolmas vuosi Ihmisen toiminnallisuuden tutkija Toisessa ja kolmannessa vuositeemassa opiskelija kehittää taitojaan eri-ikäisten toiminnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päivittäiseen elämään liittyvien tehtävien lisäksi opitaan arvioimaan eri- ikäisten asiakkaiden valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelmien opinnoissa on keskeistä oppia tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan päivittäiseen elämään liittyvien tehtävissä. Suoriutumisen helpottamiseksi voidaan vaikuttaa myös asiakkaan ympäristöön sekä hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa. 34

35 Osaamiskartta: neljäs vuosi Toimintaterapian kehittävä ja kehittyvä osaaja Neljännessä vuositeemassa opiskelija osoittaa osaavansa toimia toimintaterapeuttina erilaisissa toimintaympäristöissä sekä hallitsevansa toimintaterapian kehittämisen perusteet. Kaikissa vuositeemoissa opiskelijan omaksumat terapiataidot ovat näyttöön perustuvia. Opiskelija yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa. 35

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 25.9.2014 0 Sisällysluettelo Fysioterapia... 3 YDINOSAAMINEN 190 OP... 16 PERUSOPINNOT... 16 Fysioterapian perusteet 15 op...

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Fysioterapian koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulusta valmistunut

Lisätiedot

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2.

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2. 1. Fysioterapian koulutusohjelma................................................................................. 2 1.1 Johdantoteksti..........................................................................................

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2.

1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op... 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS... 4 1.2 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN OPPIMINEN 9 op... 6 1.2. 1. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja AMK, 210 op.............................................................. 2 1.1 HOITOTYÖN KOULUTUS................................................................................

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot