LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi tuottaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä palveluja ja tuotteita kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Teknisen toimen palveluja ja tuotteita ovat maankäytön suunnittelu, maapolitiikan hoito, paikkatiedosta vastaaminen, rakennusomaisuuden kehittäminen, kiinteistönpito, rakentamisen valvonta ja ohjaus viranomaistehtävät ja neuvonta, asunto-olojen edistäminen, yhdyskuntatekniikan järjestäminen, joukkoliikenne, maakunnallisen maaseutuhallinnon tehtävät sekä Lappeenrannan seudun ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. Tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kestävän kehityksen pohjalta. 2 Vastuualueet Tekninen toimi muodostuu seuraavista vastuualueista: Kadut ja ympäristö Tilakeskus Maankäyttö ja asuminen Rakennusvalvonta Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Etelä-Karjalan maaseututoimi Vastuualueiden jakautuminen tulosalueisiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävistä määrätään erikseen ensisijaisesti Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtosäännössä. Etelä-Karjalan maaseututoimen tehtävistä määrätään erikseen ensisijaisesti Etelä-Karjalan maaseututoimen johtosäännössä. Kadut ja ympäristö, tilakeskus sekä maankäyttö ja asuminen -vastuualueet jakautuvat tulosalueisiin seuraavasti: Kadut ja ympäristö Joukkoliikenne Suunnittelu Rakennuttaminen ja kunnossapito Liikennejärjestelmä Suunnittelu ja rakennuttaminen Kunnossapito

2 Tilakeskus Toimitilojen rakennuttaminen, suunnittelu ja rakentaminen Kiinteistöpalvelut ja kunnossapito Maankäyttö ja asuminen Kaavoitus Kiinteistö- ja mittaustoimi Asuntotoimi Teknisen toimen johtamisen, valmistelutyön ja toimeenpanon tukena on hallintotoimisto. Hallintotoimiston tehtävänä on vastata toimialan hallinto- ja talousasioista sekä muista tukipalveluista. Hallintotoimistoon sovelletaan, mitä tässä johtosäännössä on määrätty tulosalueesta, ellei erikseen ole muuta määrätty. Toimialan hallintopalveluista vastaa konsernihallinto. 3 Tulosalueiden jakautuminen tulosyksiköihin Tulosalueille voidaan muodostaa yksi tai useampi tulosyksikkö. Tulosyksiköistä ja niiden tehtävistä päättää vastuualueen johtaja tulosalueen päällikön esityksestä. 4 Vastuualueiden tehtävät Kadut ja ympäristö Kadut ja ympäristö -vastuualue toteuttaa kaupungin tulostavoitteiden saavuttamiseksi kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarvitseman yhdyskuntatekniikan suunnittelemalla, rakentamalla ja rakennuttamalla liikenneväylät, puistot, liikunta- ja urheilupaikat, satamat ja verkostot taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti sekä ylläpitämällä liikenneväyliä ja puistoja. Lisäksi vastuualue tuottaa korjaamo-, ulkovalaistus-, pysäköinninvalvonta-, joukkoliikenne- (mukaan lukien koululaiskuljetukset) sekä konekeskuspalveluja. Tilakeskus Tilakeskus vastaa kaupungin rakennusomaisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä ja muusta kiinteistönpidosta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja rakennusomaisuusstrategian mukaisesti. Tilakeskus toimii taseyksikkönä liiketaloudellisin perustein ja vastaa teknisen lautakunnan asettamien tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimitilojen saatavuudesta suunnittelemalla, rakennuttamalla, vuokraamalla taikka ostamalla niitä taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Tilakeskuksen toimialaan kuuluu myös tarpeettomien rakennusten myyminen tai tarvittaessa purkaminen. Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistaman rakennustaiteellisesti

3 ja/tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämisestä ja kunnossapidosta sen arvoa vastaavalla tavalla. Maankäyttö ja asuminen Kaavoitus vastaa yleiskaavojen, asemakaavojen ja muiden maankäyttösuunnitelmien ja niiden edellyttämien selvitysten laadinnasta siten, että luodaan kaupungille edellytykset ohjata johdonmukaisesti kaupunkirakenteen, maankäytön ja rakentamisen kehitystä. Kiinteistö- ja mittaustoimi vastaa paikkatieto- ja tonttipalvelusta, maa-, vesi- ja metsäomaisuudesta sekä kiinteistönmuodostuksesta ja yksityistieasioista. Asuntotoimi vastaa kaupunkilaisten asunto-olojen edistämisestä huolehtimalla kaupungin vastattavaksi lainsäädännössä säädetyistä ja muista asuntotehtävistä. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjaamisesta ja valvonnasta sen mukaan, mitä erikseen on säädetty. Rakennusvalvonta on omassa lakisääteisessä toiminnassaan rakennuslautakunnan alainen. 5 Johtaminen Tekninen toimiala Teknistä toimea johtaa tekninen johtaja. Hallintotoimiston päällikkönä toimii hallintopäällikkö. Kadut ja ympäristö Kadut ja ympäristö -vastuualuetta johtaa kaupungininsinööri. Tilakeskus Tilakeskuksen vastuualuetta johtaa tilakeskuksen johtaja. Maankäyttö ja asuminen Maankäyttö ja asuminen -vastuualuetta johtaa maankäyttöjohtaja, jonka tekninen lautakunta nimeää toimimaan oman virkansa ohella alla mainituista tulosalueen päälliköistä. Kaavoituksen päällikkönä toimii kaupunginarkkitehti. Kiinteistö- ja mittaustoimen päällikkönä toimii kaupungingeodeetti. Asuntotoimen päällikkönä toimii asuntotoimenjohtaja.

4 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan vastuualuetta johtaa rakennustarkastaja. 6 Viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta Tekninen johtaja Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimen toimintaa sekä vastata siitä, että toimiala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tulostavoitteet. Tekninen johtaja muodostaa toimialan johtoryhmän. Tekninen johtaja ratkaisee teknisen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti: 1. suunnittelupalvelut, urakat ja hankinnat, 2. toimialan omana työnä tehtävät rakennuskohteet, 3. toimialan ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet. Tekninen johtaja voi siirtää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan kokonaan tai osittain alaisilleen viranhaltijoille. Siirrosta on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle. Kiinteistöinsinööriksi määräämisestä päättää tekninen johtaja. Vastuualueen johtaja Vastuualueen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää vastuualueen toimintaa sekä vastata siitä, että vastuualue toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tulostavoitteet. Lisäksi vastuualueen johtajan tehtävänä on antaa vastuualuettaan koskevia lausuntoja sekä huolehtia henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Vastuualueen johtaja ratkaisee teknisen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti: 1. irtaimen omaisuuden myynti tai luovuttaminen, 2. suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja muut vastaavat sopimukset, 3. rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden suunnitelmat sekä rakennuttamis-, rakentamis- ja toimeenpanopäätökset, 4. vastuualueen ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet, 5. päättää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä kokonaan tai osittain alaisilleen viranhaltijoille, 6. vahingonkorvausten maksamisesta lautakunnan vahvistamissa rajoissa.

5 Tulosalueen päällikkö Tulosalueen päällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää tulosalueen toimintaa sekä vastata siitä, että tulosalue toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tulostavoitteet. Lisäksi tulosalueen päällikön tehtävänä on antaa tulosaluettaan koskevia lausuntoja sekä huolehtia henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Tulosalueen päällikkö ratkaisee teknisen lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti: 1. irtaimen omaisuuden myyminen tai luovuttaminen, 2. suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja muut vastaavat sopimukset, 3. rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden suunnitelmat sekä rakennuttamis-, rakentamis- ja toimeenpanopäätökset, 4. tulosalueen ulkopuolisille tehtävät työt ja tuotteet, 5. päättää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä kokonaan tai osittain alaisilleen viranhaltijoille. Edellä olevan lisäksi päättävät vastuu- ja tulosalueiden johtajat seuraavista asioista: 6.1 Kadut ja ympäristö Kaupungininsinööri 1. rakennustyön vuoksi tai muutoin tarpeelliset tilapäiset liikennejärjestelyt, liikenteenohjauslaitteet ja tarvittavat tilat, 2. katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtäminen sekä romuajoneuvojen siirtoasiat, 3. maa-ainesten myyminen teknisen lautakunnan vahvistamien yleisten periaatteiden mukaisesti, 4. kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä päättäminen, 5. a) kadun rakennussuunnitelman hyväksyminen, b) kadunpitopäätös ja kadunpidon lopettamispäätös, c) hyväksymispäätös laitteiden siirtopaikasta, d) muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinta, ellei teknisen lautakunnan johtosäännöstä muuta johdu, 6. suostumusten antaminen kaupungille tienpitäjänä kuuluvista asioista, 7. tieliikenneasetuksen mukaisista liikennemerkeistä päättäminen lukuun ottamatta laaja-alaisia ja merkittäviä kielto- ja rajoitusmerkkikohteita teknisen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan, 8. tieliikenneasetuksen mukaisista liikennevaloista päättäminen, 9. lausuntojen antaminen joukkoliikenteeseen liittyvistä muutoksista sekä paikallisliikenteen aikatauluista sekä lähiliikenteen aikatauluista ja reiteistä päättäminen, yleisopetuksen oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen päättäminen, 10. lausuntojen ja toimintaohjeiden antaminen kunnan vesihuoltoon liittyvistä yleisistä tehtävistä, 11. tuntiveloituskorvauksista, työkalu- ja konevuokrista päättäminen.

6 6.2 Tilakeskus Tilakeskuksen johtaja 1. vuotuisista hoito- ja pääomavuokrista lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti, 2. vuokrasopimuksista teknisen lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti, 3. hakemuksista Tilakeskuksen toimialaan liittyvien purkamis-, toimenpide- ja rakennuslupien saamiseksi. 6.3 Maankäyttö ja asuminen Kaupunginarkkitehti 1. antaa kaavoittajan lausunnon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa, 2. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista a) kaavoituskatsauksen laatimisesta, b) kaavan laatimispäätöksen tekemisestä, mikäli se ei perustu hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan, c) asemakaavan ja rantayleiskaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä hyväksytyn taksan mukaisesti, d) kaupungin suostumuksen antamisesta lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, sekä e) kaupungin suostumuksen antamisesta lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella. Kaupungingeodeetti 1. asemakaavan ja tonttijaon toteuttamisesta sekä kunnallistekniikan rakentamista varten tarvittavien rasite- ym. sopimuksista päättäminen, mikäli korvaus ei ylitä lautakunnan vahvistamaa enimmäismäärää, 2. maanomistajan luvan antaminen ilmoitusten, mainosten ja tiedonantojen sijoittamiseen teknisen lautakunnan hallintaan kuuluville alueille, 3. maa- ja vesialueita koskevat vuokraoikeuksien siirrot, 4. maa-alueiden, rakennusten ja laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen tai lunastaminen, mikäli hinta, vaihto-arvo tai korvaus ei ylitä valtuuston vahvistamaa enimmäismäärää, 5. karttojen julkaisuluvat, 6. maa-alueiden lyhytaikainen vuokraus eri käyttötarkoituksiin teknisen lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta satama-, katu-, liikenne- tai torialuetta, 7. pidennyksen myöntäminen lautakunnan luovuttamien tonttien ja muiden alueiden rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä enintään kahdeksi vuodeksi, 8. maanmittaus-, lunastus- ja muiden vastaavien toimitusten hyväksyminen ja edustajan määrääminen sekä oikeuden antaminen edustajalle hyväksyä kaupungin puolesta kyseinen toimitus,

7 9. teknisen lautakunnan varaamispäätöksiin perustuvien tonttien ja alueiden vuokraaminen, vuokra-ajan jatkaminen sekä tonttien ja tontinosien myyminen kaupunginvaltuuston vahvistamien luovutusehtojen mukaisesti, 10. tontinosien ja yleisten alueiden lunastusten hakeminen, 11. kaupungin omistamien alueiden käyttöoikeus ja käyttösopimukset enintään viiden vuoden sopimuskausiksi, silloin kun tekninen lautakunta on päättänyt näitä koskevat yleisohjeet, 12. toimia kiinteistörekisterin pitäjänä sekä määrätä toimitusinsinööri kiinteistönmuodostamis- ja maanmittaustoimituksiin, 13. osoitemerkinnästä päättäminen, 14. päättää hänelle kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä kokonaan tai osittain alaisilleen viranhaltijoille. 15. hakemuksista poikkeamislupien saamiseksi. Asuntotoimenjohtaja 1. seuraa kaupungin asunto-olojen yleistä kehitystä ja antaa ympäristöministeriölle sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtion asuntolainoituksen ja avustusten hoitamiseksi välttämättömät suunnitelmat, tiedot, asiakirjat ja lausunnot siltä osin kun asia ei kuulu teknisen lautakunnan ratkaistavaksi, 2. ratkaisee tai antaa alaisensa ratkaistavaksi teknisen lautakunnan ratkaistavaksi siirtämät asuntoasiat. 6.4 Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja tai hänen määräämänsä rakennusvalvonnan vastuualueen viranhaltija 1. ratkaisee asiat, jotka koskevat maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen lupien myöntämistä sekä ilmoitusmenettelyn soveltamista sen mukaisesti kuin rakennusjärjestys määrää tai rakennuslautakunta on asiasta päättänyt, 2. ratkaisee asiat, jotka koskevat Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä, 3. huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä hyväksytyn taksan mukaan kaupungille suoritettavien maksujen määräämisestä, 4. päättää tarvittaessa lupiin liittyvien työpiirustusten ja vastaavien erityissuunnitelmien käsittelystä, 5. päättää, milloin rakennustyö voi jäädä rakennuttajan valvottavaksi, ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain 121 :n tarkoittaman laadunvarmistusselvityksen hyväksymisestä, 6. tekee päätökset maankäyttö- ja rakennuslain 127 :n edellyttämistä rakennusten tai niiden osien purkamisilmoituksista ja tarvittaessa välittömästi tiedottaa purkamisaikomuksista kaupunginhallitukselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja museotoimeen, 7. ratkaisee sen mukaan kuin lautakunta on tarkemmin määrännyt asiat, jotka koskevat rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustyön suorittamisesta vastaavan työnjohtajan, ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan sekä muiden erityisalojen vastuullisten työnjohtajien hyväksymistä sekä hyväksymisen peruuttamista,

8 8. ratkaisee sen mukaan kuin rakennuslautakunta on tarkemmin määrännyt asiat, jotka koskevat pää-, rakennus-, rakenne- ja muiden erityisalojen suunnittelijoiden hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista. 7 Henkilöstön ottaminen Teknisen johtajan ottaa kaupunginvaltuusto. Vastuualueiden johtajat ja tulosalueiden päälliköt ottaa tekninen lautakunta lukuun ottamatta rakennustarkastajaa, jonka ottaa rakennuslautakunta. Tulosalueiden alaisten tulosyksiköiden päälliköt ottaa vastuualueen johtaja tulosalueen päällikön esittelystä. Muun vakinaisen henkilöstön ottaa tulosalueen päällikkö ao. esimiehen esittelystä. Määräaikaisen henkilöstön ottaa tulosalueen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. Tekninen lautakunta päättää teknisen johtajan ja vastuualueiden johtajien sijaisista. Tulosalueiden päälliköiden sijaiset määrää vastuualueen johtaja. Hallintopäällikön sijaisesta päättää tekninen johtaja. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstön ottamisesta ja sijaisuuksista säädetään Lappeenrannan seudun ympäristötoimen johtosäännössä. Etelä-Karjalan maaseututoimen henkilöstön ottamisesta ja sijaisuuksista säädetään Etelä-Karjalan maaseututoimen johtosäännössä. 8 Palvelusuhteen päättymisestä päättäminen sekä kirjallisen varoituksen antaminen Viranhaltijan tai työntekijän irtisanoutuessa palvelussuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa viran- tai toimenhaltijan. Viranhaltijan tai työntekijän irtisanomisesta tai palvelussuhteen purkamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viran- tai toimenhaltijan. Mikäli viran- tai toimenhaltijan ottaminen kuuluu viranhaltijalle tai työntekijälle, päättää irtisanomisesta ja purkamisesta toimialajohtaja kyseisen vastuualueen johtajan esittelystä. Kirjallisen varoituksen viranhaltijalle ja työntekijälle antaa se viranomainen, joka ottaa viran- tai toimenhaltijan. 9 Kelpoisuusvaatimukset

9 Tekninen johtaja Virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys tekniseen toimialaan. Kaupungininsinööri Virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaan. Tilakeskuksen johtaja Virkaan soveltuva arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisessä opistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusinsinöörin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaan. Maankäyttöjohtaja Virkaan soveltuva arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaan. Hallintopäällikkö Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys talous- ja henkilöstöhallintoon. Kaupunginarkkitehti Arkkitehdin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys kaavoitustehtäviin. Kaupungingeodeetti Maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaan. Asuntotoimenjohtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys asuntoasioiden toimialaan. Rakennustarkastaja Arkkitehdin tai rakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto, ammattikorkeakoulun tai vastaavan tutkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu rakennusarkkitehdin tutkinto ja syvällinen perehtyneisyys rakennusvalvonnan tehtäviin sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 :n mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 :n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto sekä syvällinen perehtyneisyys rakennusvalvonnan tehtäviin sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä. Muiden virkojen kelpoisuusvaatimukset on vahvistettu virkojen perustamisen yhteydessä. Virkojen kelpoisuusvaatimuksia voidaan tarvittaessa muuttaa toimenkuvissa, mikäli muutos ei vaikuta viranhaltijalta vaadittavan koulutuksen tasoon tai viranhaltijan tai työntekijän palkkaukseen.

10 10 Toimenkuvat Toimenkuvassa määritellään ainakin 1. asema teknisessä toimessa, 2. tehtävät ja tulostavoitteet, 3. toimintavaltuudet. Asianomainen ja hänen lähin esimiehensä laativat toimenkuvan yhteistyössä. Toimenkuvat tarkistetaan henkilövaihdosten ja tehtävämuutosten yhteydessä sekä muutoinkin tarvittaessa. Toimenkuva vahvistetaan niissä rajoissa, jotka johtuvat viran perustamispäätöksessä tai virkaa koskevista muista mahdollisista määräyksistä. Työsopimussuhteissa noudatetaan vastaavia periaatteita. Teknisen johtajan toimenkuvan vahvistaa kaupunginjohtaja. Vastuualueitten johtajien ja hallintopäällikön toimenkuvat vahvistaa tekninen johtaja. Tulosalueitten päälliköiden toimenkuvat vahvistaa asianomainen vastuualueen johtaja. Toimialan muun henkilöstön toimenkuvat vahvistaa asianomainen tulosalueen päällikkö, hallintotoimiston osalta hallintopäällikkö taikka näiden määräämä muu viranhaltija. 11 Päätösten allekirjoittaminen Teknisen lautakunnan, sen jaostojen tai rakennuslautakunnan päätösten perusteella tehtävät vastuu- tai tulosaluetta koskevat sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa asianomaisen vastuualueen johtaja tai tulosalueen päällikkö siten kuin kyseisen toimielimen johtosäännössä määrätään. Koko toimialaa koskevat sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa tekninen johtaja. Päätökset ja sopimukset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Vastaava määräys koskee päätöksen nojalla tehtyjä sopimuksia. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Voimaantulo

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 101 ja tulee voimaan

Lisätiedot

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 2 KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12.2014) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.20164 alkaen Kaupunginvaltuuston xx.912.20153 hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 Soveltamisala...5 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 3 Päätösvallan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

TEKNISEN VIRASTON TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN VIRASTON TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN VIRASTON TOIMINTASÄÄNTÖ Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.12.2014 Voimaantulopäivä 1.2.2015 1 Teknisen viraston organisaatio ja tehtävät Teknisen viraston päällikkönä on teknisen toimen johtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot