Lausunto postinjakelua yhteysaluksilla koskevassa asiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto postinjakelua yhteysaluksilla koskevassa asiassa"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Turun hallinto-oikeus PL TURKU Lausuntopyyntö , 00889/13/7599 Lausunto postinjakelua yhteysaluksilla koskevassa asiassa Johan Åminne on tuonut esiin, että myös saaret, joihin poiketaan tarvittaessa tai tilauksesta vähintään viitenä päivänä viikossa, ovat viisipäiväisen yhteysalusreitin varrella, sekä että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (ELY-keskus) mukaan postinjakelu on mahdollista järjestää päivittäin kyseisiin saariin, mikäli postinjakaja matkustaa lautalla mukana tai (Posti) sopii asiasta erikseen liikennöitsijän kanssa. Lausumme asiassa kunnioittavasti seuraavaa. Postilain 18 :n tausta Postilain 18 :n sanamuodon mukaan poikkeaminen viisipäiväisestä jakelu- ja keräilyvelvoitteesta on mahdollista, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella mukaan lukien maantielauttojen ja vähintään viitenä päivänä viikossa kulkevien yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit. Säännös on sanamuodoltaan sama, kuin sitä edeltäneessä postipalvelulaissa (313/2001) ja postipalvelulakiin säännös siirrettiin aikanaan sellaisenaan Liikenneministeriön päätöksestä. Viisipäiväisestä jakeluvelvoitteesta poikkeamisen edellytyksiä ei ole käsitelty lainsäädännön perusteluissa eikä säännöksen sanamuotoakaan ole vuosien kuluessa eri sääntelyhankkeissa täsmennetty. Tälle ei ole ollut tarvetta, sillä yhteysalukset ovat vakiintuneesti hoitaneet postinjakelua jo silloin, kun sekä postinjakelu että yhteysalusliikenne olivat valtion viranomaistoimintaa. Nyt voimassa olevan säännöksen tulkinnassa on siten otettava huomioon postilaista sekä saaristoliikennettä koskevasta lainsäädännöstä ilmenevä lainsäätäjän tahto, lakien tarkoitus ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. Postilain tarkoituksena turvata kustannustehokas postin yleispalvelu Postiala on historiansa suurimmassa murroksessa. Viestinnän sähköistyminen vähentää jatkuvasti kirjepostin sekä jaettavien lehtien määrää. Postitoiminta rahoitetaan lähettäjiltä perittävillä maksuilla, mutta hinnan on oltava lain mukaan kohtuullinen. Osittaisen hintasäännöstelyn sekä kilpailevan sähköisen viestinnän takia postilähetyksen hintaa ei voida merkittävästi nostaa. Postilaki on uusittu Postilakia säädettäessä lainsäätäjä pyrki turvaamaan mahdollisuuden kustannustehokkaaseen postin yleispalvelun tarjontaan, jotta postin yleispalvelujen tarjonta pystyttäisiin jatkossakin rahoittamaan markkinaehtoisesti ilman julkista rahoitusta (HE 216/2010, s. 1 2, 49).

2 Lausunto 2 (6) Postitoiminnan edellytyksistä tehdyt tutkimukset osoittavat toiminnan tehostamisen ilmeisen tarpeen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisi kaksi tutkimusta postialasta (liitteet 1ja 2). Tutkimuksissa todetaan, että postialan kannattavuus tulee heikkenemään entisestään lähivuosina, koska postitoiminnan yksikkökustannusten kasvua ei voida nykyistä enempää siirtää palvelujen hintoihin, sekä että yleispalvelu aiheuttaa huomattavan taloudellisen rasituksen Postille. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut konsulttiselvityksen Postimarkkinan tulevaisuuden näkymät (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 16/2013, liite 3). Konsulttiselvityksessä tuodaan esiin, että postitoiminnan harjoittaminen kääntyy tappiolliseksi hyvin pian, ellei Posti pysty sopeuttamaan toimintaansa toimintaympäristön muutoksiin. Saaristoalueella jakelu aiheuttaa jo nykyisin satoja kertoja suuremman kustannuksen, kuin jakelu keskimäärin, jolloin laissa säädettyä oikeutta viisipäiväisestä jakelusta poikkeamiseen olisi tarvetta lisätä nykyisestä (s.37). Postin jakelu harvaan asutussa maassa aiheuttaa merkittävän osan postin yleispalvelun kustannuksista. Postilain 18 :n poikkeusjakelun kriteerejä tulkittaessa on otettava myös huomioon, että poikkeuksen piiriin kuuluvia talouksia voi olla enintään 300 taloutta yhtäaikaisesti. Suomen maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen alhainen talouksien enimmäismäärä itsessään rajoittaa säännöksen soveltamisalan laajuutta rajusti. Säännöksen sanamuotoa ei ole perusteltua lain tarkoitus ja talouksien enimmäismäärä huomioon ottaen tulkita suppeasti. Postinjakelu yhteysaluksilla Postin yleispalvelun viisipäiväisestä jakelu- ja keräilyvelvoitteesta huolehtiminen on Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta :n (Posti) tehtävä Viestintäviraston antamien päätösten mukaisesti. Käytännössä saaristoalueilla yhteysalusmiehistö on vakiintuneesti jo vuosikymmeniä hoitanut postinjakelua. Menettely on yhteiskunnan kannalta erittäin kustannustehokas tapa tuottaa palvelu saariston asukkaille. Posti maksoi palvelusta korvausta liikenteestä vastaavan viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, kunnes liikenteen maksullisuus kumottiin. Tuolloin ELY-keskus irtisanoi postinjakelua koskevan sopimuksen Irtisanomisilmoituksessaan ELY-keskus vahvisti, että postinjakelu jatkuu entisellään, ainoastaan Postilta peritty kuljetusmaksu poistuu (liite 4). Lisäksi ELY-keskuksen johtaja Matti Vehviläinen on antanut ohjeen, jossa vahvistetaan tämä menettely (liite 5). Ohjeen mukaan yhteysalusten henkilökunta hoitaa postin viennin lähtölaiturin läheisyydestä ja jättäen sen määräsatamissa postilaatikkoon, kun saarille on muuta liikennettä. Ohjeessa on viitattu postipalvelulain 13 :ään, joka vastasi täysin nykyistä postilain 18 :ää. Postinjakelu on otettu myös huomioon yhteysalusliikenteen hankinnassa sovellettavissa palvelutasoissa, jotka on määritelty saaristoliikenteen palvelutasoa ja kilpailuttamista selvittäneen työryhmän muistiossa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2009, liite 6). Palvelutasoluokitus perustuu siihen, että alimmassa palvelutasossakin turvataan lakimääräiset posti- ja koulutuskul-

3 Lausunto 3 (6) jetukset (s. 29). Kaikilla palvelutasoilla lain edellyttämät postikuljetukset järjestetään postilain mukaisesti vähintään kerran viikossa. Postinkuljetus palvelutasomääritelmien mukaisesti on myös osana ELY-keskuksen ja liikennöitsijän sopimusta. Koska osalle saarista on aikataulutettu säännöllistä liikennettä vähemmän kuin viisi kertaa viikossa ja palvelutasossa edellytetty lain mukaista postinkuljetusta vähintään kerran viikossa, ei palvelutasomääritelmän mukaan kyseessä voi olla yhteys, joka olisi postinjakelun käytettävissä päivittäin, koska palvelutasomääritelmä on sidottu postilain mukaiseen jakeluun. Postilain mukaan jakelu vain kerran viikossa on mahdollista vain, jos osoite ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella mukaan lukien vähintään viitenä päivänä kulkevien yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit. ELY-keskuksen asiassa Johan Åminnelle antama lausunto vaikuttaisi siten olevan ristiriidassa työryhmämietinnön ja ELY-keskuksen sopimuksissaan soveltamien palvelutasomääritelmien kanssa. Mikäli yhteysalusliikenteen reitin palvelutasomääritelmän mukaan turvataan postilain mukaisesti jakelu vähintään kerran viikossa, ei yhteyttä voi pitää postilain 18 :ssä tarkoitettuna ympärivuotisesti vähintään viitenä päivänä viikossa liikennöitävänä reittinä. Yhteysalusliikenteen taustalla on laki saariston kehityksen edistämisestä (494/1981), jonka 5 :n mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Yhteysalusliikenteen kuljetusvelvollisuutta ei ole tarkemmin määritelty lainsäädännössä. ELY-keskuksen internetsivujen mukaan palvelutason perustana on edellä mainittu työryhmämietinnän palvelutasoluokittelu. Kun liikenteen maksut poistettiin käytöstä, tarkoituksena ei ollut muuttaa yhteysalusten kuljetusvelvoitetta, vaan ainoastaan poistaa kuljetuksilta maksu. Tämä periaate ilmenee myös Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen julkaisusta sekä ELY-keskuksen Postille antamasta irtisanomisilmoituksesta (liitteet 6 ja 4). Yhteysalusten kuljetusvelvollisuuksiin kuuluu niin 2009 kumotun maksuasetuksen (1175/2007), kuin nykyisin sovellettavien palvelutasomääritelmienkin mukaan henkilöiden ja eläinten kuljetus sekä kattavasti maa- ja puutarhatalouksien, elinkeinoelämän ja kaupan kuljetukset. Rahdin kuljettaminen on yhteysalusliikenteen hoitajan vastuulla ilman eri korvausta ja ilman, että kenenkään tarvitsee matkustaa rahdin mukana. Postinjakelussa kuljetetaan suurelta osin postilain ulkopuolisia lähetyksiä, jotka luokitellaan kuljetusoikeudellisesti tiekuljetussopimuslain alaiseksi rahdiksi. Kotiin jaettavista posteista vain kirjeet ja käteisasiakkaiden lähettämät postipaketit ovat postia. Yritysasiakkaiden lähettämät paketit, lehdet ja osoitteettomat lähetykset ovat rahtia. Ottaen huomioon yhteysalusliikenteen lakisääteisen tarkoituksen ja rahoituksen julkisin varoin, ei voi olla perusteltua, että kirjeposti ja postipaketit asetettaisiin huonompaan asemaan, kuin muut paketit ja tavara- tai asiakirjalähetykset tai että postin yleispalveluvelvollisen yrityksen kuljettamat lähetykset olisivat huonommassa asemassa, kuin muiden yritysten lähetykset. Yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden rahoituksen kannalta ei myöskään voi olla perusteltua, että yhteysalusten henkilöstö olisi velvollinen kuljetta-

4 Lausunto 4 (6) maan rahtina osan postinjakelussa kuljetettavista lähetyksistä, mutta ei varsinaista postia. Postilla on ollut perustellusti oikeus luottaa viranomaisen ilmoitukseen jakelun hoitamisesta. Hallintolain 6 :n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Viranomaisen antamilla tiedoilla on julkinen luotettavuus. Luottamuksensuojan periaatteen mukaan viranomainen ei myöskään voi puuttua yksityisen asemaan odottamattomasti tai taannehtivasti (Mäenpää 2003, Hallinto-oikeus, s ). ELY-keskuksen irtisanottua postinjakelua koskevan sopimuksen, Posti neuvotteli ELY-keskuksen kanssa postinjakelun järjestämisestä yhteysaluksilla Neuvottelussa vahvistettiin, ettei postinkuljetus tule muuttumaan ja sovittiin, että mahdollisista muutoksista liikenteeseen keskustellaan yhdessä (liite 7). Posti on ollut yhteydessä ELY-keskukseen myös kyseessä olevan asian aiemmassa käsittelyvaiheessa ja Sirpa Vanhala on sähköpostitse vahvistanut, ettei jakeluun ole tullut muutoksia, vaikka kyseisellä reittialueella astuu voimaan uusi sopimus (liite 8). ELY-keskus antoi kuitenkin tämän asian käsittelyyn liittyen Åminnelle lausunnon, joka poikkesi ELY-keskuksen Postille ilmoittamista toimintaperiaatteista. Posti sai tiedon lausunnosta vasta hallinto-oikeudelta. Posti tapasi ELYkeskuksen edustajat edellä mainitun uuden lausunnon johdosta. ELY-keskus vakuutti tapaamisessa edelleen suullisesti, että mikään ei ole muuttunut postinkuljetusten hoitamisessa yhteysaluksilla. Kuitenkin ELY-keskus ilmoitti, että sen mukaan kaikkia sen rahtaamia yhteysaluksia koskeva ohje postin kuljettamisesta ei olekaan koskenut Houtskarin reittiä alkaen. ELY-keskuksen ilmoitus on ristiriidassa heidän antamansa ilmoituksensa kanssa eikä muutoksesta ole missään vaiheessa keskusteltu Postin kanssa. Vaikkakin postin yleispalvelu on Posti vastuulla, Postin näkemyksen mukaan ELY-keskuksella ei ole laillista perustetta nyt muuttuneelle linjaukselleen yhteysalusliikenteen tehtävistä. Posti on aiemmin maksanut kuljetuksesta, kuten muutkin yhteysaluskuljetuksia käyttäneet. Yhteysalusten tehtäviä ei ole määritelty lainsäädännössä. Liikenne- ja viestintäministeriön yhteysalusliikenteen maksuttomuutta koskevan tiedotteen mukaan palvelut ovat maksuttomia kaikille (liite 9). Mikäli saariston asukkaille kuljetetaan lähetyksiä yhteysalusmiehistön toimesta maksutta, tulisi palvelun koskea myös postilähetyksiä. Mikäli taas saariston asukkaiden tarvitsemien palveluiden kuljetuksesta peritään maksuja, ehtojen ja maksujen täytyy olla tasapuoliset samassa asemassa oleville palvelujen käyttäjille. Nykyisessä sääntelemättömässä tilanteessa yhteysaluksilla ei ole mitään velvollisuutta sopia kuljetuksista eikä ole mitään yhtenäisiä taksoja, joita tulisi noudattaa. Missään tapauksessa viranomaisen muuttunut linjaus, joka on annettu ilman, että Postille olisi varattu tilaisuus tulla kuulluksi tai edes annettu linjausta tiedoksi, ei voi merkitä sitä, että Postin katsottaisiin toimineen lainvastaisesti luottaessaan viranomaisen vuosikymmeniä jatkuneeseen tosiasialliseen toimintaan ja useisiin nimenomaisiin ilmoituksiin tehtävän hoidosta. ELY-keskus on myös vahvistanut, että Åminne on saanut postinsa käytännössä päivittäin, koska hänen kotisaareltaan on ollut säännöllistä päivittäistä liikennettä.

5 Lausunto 5 (6) Viisipäiväinen jakelu edellyttää tosiasiallisesti postinjakelun käytössä olevia yhteyksiä Postilain 18 :n sanamuoto selittyy sillä, että yhteysalukset ovat hoitaneet postinjakelua. Tuolloin ei ole ollut tarvetta määritellä täsmällisemmin, milloin liikennöinti vastaa postinjakelulle tosiasiallisesti ympärivuotisesti liikennöitävää tieyhteyttä. Säännöksen sanamuodosta ei voi suoraan päätellä, minkälaista yhteysalusliikennettä on pidettävä sellaisena viisipäiväisenä liikennöintinä, että saaren voidaan katsoa olevan ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella postinjakelun kannalta. Säännöksen tulkinnassa on edellä selostettujen seikkojen lisäksi otettava myös huomioon, onko postinjakelu tosiasiassa mahdollista järjestää postilain edellyttämällä tavalla. Postin tuominen Turun postikeskuksesta saariston alueen jakelutoimipaikkoihin viimeiseen osoitekohtaiseen lajitteluun ja sieltä edelleen jakeluun vaatii aikaa etäisyyksien sekä matkalla olevien maantielauttayhteyksien takia. Postia ei ole mahdollista yleensä saada mukaan aamulla lähteville yhteysaluksille. Myöhemmin päivällä lähtevät yhteysalukset eivät välttämättä palaa lähtölaiturille illalla, vaan aluksen miehistö yöpyy reitin varrella. Sekä Houtskarin että Iniön reiteillä on päiviä, jolloin ensimmäinen yhteysalus, johon posti ehtii mukaan, ei palaa reitiltä lähtösatamaan. Tällaista yhteyttä ei voi pitää postilain tarkoittamana ympärivuotisesti vähintään viisi kertaa viikossa liikennöitävänä yhteytenä ainakaan, jos jakelu ei kuulu yhteysaluksen tehtäviin, sillä postinjakaja ei pääsisi samana vuorokauden aikana takaisin lähtösatamaan. Postilain 18 :ssä tarkoitetun viisipäiväisen yhteyden on oltava sellainen, että se on tosiasiallisesti käytettävissä postinjakeluun päivittäin sekä meno- että paluusuunnassa kohtuullisin vuorovälein. Viestintävirasto linjaa valituksenalaisessa päätöksessään, että postilain 18 :ssä tarkoitetulta liikennöinniltä voidaan edellyttää, että se on aikataulun mukaan säännöllistä eikä riippuvaista liikennöintitarpeesta. yhtyy Viestintäviraston kantaan. Lopuksi Edellä selostetuin perustein, valitus tulee hylätä. Psta Ilona Rintanen lakimies

6 Lausunto 6 (6) Liitteet Liite 1 Postitoiminnan kehitys vuoteen 2020, Olavi Rantala, ETLA raportit 18 Liite 2 Yleispalvelun merkitys postin kannattavuudelle, Heli Koski, ETLA raportit 19 Liite 3 Postimarkkinan tulevaisuuden näkymät konsulttiselvitys, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 16/2013 Liite 4 ELY-keskuksen irtisanomisilmoitus Liite 5 ELY-keskuksen ohje Postinkuljettaminen yhteysaluksilla Liite 6 Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen, Liikenneja viestintäministeriön julkaisuja 4/2009 Liite 7 Muistio ELY-keskuksen ja Postin neuvotteluista Liite 8 ELY-keskuksen Sirpa Vanhalan sähköposti postinjakelusta liittyen valituksen alaiseen asiaan Liite 9 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote Tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus LVM Viestintävirasto

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto 12.1.2012 TEM/2586/05.10.02/2011 YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Lisätiedot

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Arvolähetykset,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 18.12.2009 Taltionumero 3603 Diaarinumero 1899/2/08 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittajat Televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua koskeva valitus 1)

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot