Koulukaupunki Kotka. Kotkan Seudun Vihreät 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukaupunki Kotka. Kotkan Seudun Vihreät 1"

Transkriptio

1 Kotkan Seudun Vihreät ry, koulutyöryhmä: Mervi Haakana, Tiina Rosberg ja Nanni Mamia. Koulukaupunki Kotka TIIVISTELMÄ - Miksi kouluverkkosuunnitelma pitää avata Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii meiltä koulujen kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Alla on esitetty yhteenvetona perusteluita kouluverkkosuunnitelman uudelleen avaamiselle: Opetuksen ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta aivan liian suuret yläkoulut ( oppilasta) pitää saada jaettua pienemmiksi Koulujen kuntotilanne, erityisesti terveydellisistä näkökulmista, on epäselvä. Voi olla, että tulemme tarvitsemaan muitakin väistötiloja lähitulevaisuudessa kuin Jylppy. Voi myös olla, että kattavan kuntokartoituksen valmistuttua tulee remontoitavien koulujen lista muuttumaan. Kouluverkkoselvityksessäkin oli todettu, että pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä yhtenäiskoulujen määrää. Minkäänlaista suunnitelmaa asian edistämiseksi ei kuitenkaan ole esitetty. Koulujen remontti tarkoittaa hyvin usein lähes täydellistä uudelleen rakentamista, jolloin esimerkiksi remonttituet valtiolta jäävät saamatta. Tarvitsemme ohjelman, jossa määrittelemme, milloin kannattaa rakentaa kokonaan uusi koulu (vrt. Karhuvuori) ja milloin remontoida ja voisivatko remontitkin olla nykyistä säästävämpiä, rakennusaikakauden ratkaisut huomioivia - ja siis edullisempia. Edellinen kouluverkkopäivitys lähti puhtaista taloudellisista pakotteista nyt päivitys pitää tehdä kunnolla ja erityisesti pedagogiset ja oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmat huomioiden. Vain siten saavutamme pitkän aikavälin todellisia säästöjä. Pohja edellisessä kouluverkkoselvityksessä esitetyille säästöille on pudonnut tarkempien tarveselvitysten myötä. Kouluverkkoa pohdittaessa pitää myös miettiä, miten kaupunkisuunnittelun suunnitelmat ja Vt7:n valmistuminen vaikuttavat asutukseen ja oppilasmääriin eri puolilla Kotkaa. Kaupungistuminen Suomessa on vasta alussa. Kotka on Tilastokeskuksen ennusteissa arvioitu alueen kasvukeskukseksi. Oppilasmäärät eivät laske Kouluverkkoselvitys 2012 esitysten mukaisesti! Emme voi mitoittaa koulujamme siten, että ne ovat täynnä jo pienimmillä kuvitelluilla oppilasmäärillä, kuten Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä 2012 tehtiin. Kotkan Seudun Vihreät 1

2 Koulukaupunki Kotka Johdanto Nyt olisi aika käydä järjestelmällisesti läpi Kotkan kouluohjelma. Miettiä yhdessä ja avoimesti niin ammattilaiset, johto kuin me poliittiset päättäjätkin, miten parhaiten tuemme koulujemme henkilöstöä ja lapsia heidän työssään. Säilyttäisimme hyvän ja toimivan sekä reilusti rymisten kehittäisimme uutta toimimattomien ja vanhentuneiden rakenteiden ja toimintojen tilalle. Alla olemme tietoiskumaisesti tarkastelleet koulujen roolia ja toimintaa eri näkökulmista. Näemme, että paitsi lasten ja nuorten lautakuntaan, jonka vastuukenttään koulut kuuluvat, koulut linkittyvät vahvasti myös kaikkien muidenkin lautakuntien ydinalueisiin. Tavoitteenamme on käynnistää keskustelu siitä, minkälaisena näemme tulevaisuuden koulumaailman Kotkassa. Emme väitä, että esitetyt esimerkit tai vaihtoehdot olisivat ainoat oikeat, vaan uskallamme väittää, että erilaisia, hyviäkin ratkaisuja on paljon ja parhaan, meille kotkalaisille yhteisen vaihtoehdon löydämme vain yhdessä avoimesti työskentelemällä. Yhteisö Koulut ovat perinteisesti olleet kyläyhteisöjensä sydämiä. Kotkassakin kouluihin on opetuksen lisäksi ideoitu mm. terveydenhuollon lähipisteitä ja nuorten kokoontumistiloja. Voisimmeko siis nähdä koulut vielä laajemmin asuinalueensa ihmisten omana yhteisenä paikkana? Terveys Turvallinen ja terveellinen koulurakennus ympäristöineen on ehdoton vaatimus. Koulujen sisäilmaongelmat (homeet, kemikaalit ja radon) tulee kartoittaa ja välittömästi puuttua niihin. Turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa; esim. fysiikan ja kemian tai teknisen työn luokkien ei tule odottaa koko koulun peruskorjausta, ennen kuin työvälineet ja -ympäristöt saadaan nykystandardien mukaisiksi. Oppimisympäristö ja oppimateriaalit Opetustyö ei ole enää pelkästään oppituntien pitämistä vaan uusia asioita opitaan suurempina kokonaisuuksina erilaisten yhteisprojektien avulla. Tämä tarkoittaa, että niin ryhmäkoot kuin ryhmien ikäjakauma voivat vaihdella merkittävästikin. Samalla tarve pitää yhteyttä koulun ulkopuolelle niin reaalimaailmassa kuin virtuaalisestikin on monimuotoista ja lisääntynyt huimasti. Muuttunut käsitys oppimisesta ja opetustyön luonteesta edellyttävät meitä tarkastelemaan koulujen fyysistä ympäristöä ja tiloja uusin silmin. Perinteisessä talouteen pohjautuvassa ajattelussa ns. tehoton tila esim. käytävät, ryhmätyöhuoneet, aulat, nurkkaukset ja kirjastohuoneet ovat turha kustannuserä. Mutta seiniä ja ennen kaikkea niiden sisälle jäävää Kotkan Seudun Vihreät 2

3 tyhjääkin tilaa tarvitaan, jotta koululaiset yhdessä aikuisten kanssa voisivat täyttää sen uusilla ajatuksilla. Jatkuvasti kehittyvä teknologia asettaa myös omat haasteensa toimitiloille ja työvälineille. Lisäksi teknologia vanhenee nopeasti. Olisiko syytä jo luopua luokkatilojen standardivarustelusta ja pöytätietokoneista? Tarvitsemmeko enää kannettavien ja taulutietokoneiden aikaan erillistä tietokoneluokkaa? Onko myöskään nykyinen linjaus sitoa opetusvälineiden päivitys koulutilojen peruskorjaukseen tarkoituksenmukaista? Kaupunkirakenne Kaupunkilainen ajattelutapa yleistyy ja ihmisten arvot ja elämäntavat erilaistuvat. Lapsiperheet ovat jo pääkaupunkiseudulla löytäneet keskusta-asumisen. Myös Kotkassa on viitteitä siitä. Riittävätkö suunnitellut tilat Kotkansaaren lapsille? Entä minkälaisella ohjelmalla kaupunkisuunnittelu valmistautuu parin vuoden päästä valmistuvaan Helsingin moottoritieyhteyteen? Miten esimerkiksi valtatien varressa hyvien liikenneyhteyksien varressa sijaitseva ja idyllinen Koivula-Pihkoo alue sidotaan tähän kehitykseen? Entä miten Karhulan kehittäminen jatkuu? Kaiken kaikkiaan, onko Kotkan tontti- ja asuntotarjonta riittävän monipuolinen houkutellakseen asukkaita muualta ja mille alueille muuttoliike suuntautuu? Pitää muistaa, että alueen koulu on yksi kysytyimmistä kriteereistä lapsiperheiden etsiessä sopivaa asuinaluetta itselleen. Koulutaival, nivelvaiheet Jo päiväkodissa opitaan koulutaivalta varten tärkeitä taitoja ja tutustutaan tuleviin luokkatovereihin. Esikoulussa opetellaan toimimaan osana koulun yhteisöä. Esikoulujen siirtyminen koulutiloihin onkin ollut onnistunut ratkaisu. Ensimmäisestä luokasta alkaa varsinainen koulutie, jossa perinteisesti on katkoskohta siirryttäessä yläasteelle. Tätä katkoskohtaa, ns. nivelvaihetta, on Kotkassa useimmissa kouluissa aikaistettu vuodella, 5. ja 6. luokan väliin. Nivelvaihe on kuitenkin yhä olemassa. Kuuntelemmeko myöskään tarpeeksi työntekijöitä suunnitellessamme muutoksia? Meille tulleiden viestien perusteella esimerkiksi 5. ja 6. luokan erottaminen eri kouluihin on köyhdyttänyt huomattavasti työnsisältöä osalla opettajista. Ratkaisuna nivelvaiheessa esiintyville ongelmille pidetään yhtenäiskoulua. Nivelvaiheen hämärtymisen lisäksi yhtenäiskoulut helpottavat myös opettajien osaamisen hyödyntämistä yli perinteisten ala- ja yläkoulurajojen. Yhtenäiskoulujen uskotaan myös helpottavan opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja eheyttävän koulun toimintakulttuuria. Vähintään osa näistä hyödyistä voitaisiin myös saavuttaa lähekkäin sijaitsevien ylä- ja alakoulujen entistä tiiviimmällä yhteistyöllä tai jopa hallinnollisella yhdistämisellä. Kotkassakin on tavoitteeksi asetettu yhtenäiskoulut vanhan koulukannan mahdollisuuksien rajoissa. Voimassa oleva kouluverkkoselvitys ei kuitenkaan visioinut, miten tähän tavoitteeseen vähitellen päästäisiin. Sen sijaan on tarkoitus mm. peruskorjata, tai siis Kotkan Seudun Vihreät 3

4 käytännössä rakentaa uudestaan, valtava 600 oppilaan yläkoulu Karhuvuoreen. Nyt kuitenkin pitäisi katsoa muutamaa vuotta pidemmälle ja miettiä, miten kouluverkkomme muotoutuu yhtenäiskouluiksi jos se on tavoitteemme. Koulujen ja opetusryhmien koko Hyvinvoivassa koulussa oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa. Koulun koon tulee olla tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon koululle asetetut tehtävät oppilaan yläkoulut eivät tue tätä tavoitetta. Suurien yksiköiden luominen näennäisten säästöjen verukkeella ei saa olla itsetarkoitus. Tuntikehyksen pienentäminen ja oppilasryhmäkoon kasvattaminen eivät välttämättä aiheuta kokonaistaloudellisia säästöjä, mutta ne heikentävät nopeasti opetuksen laatua. Ryhmäkokojen tulee olla pedagogisesti perusteltuja. Ryhmäkoon tulee antaa opettajalle aikaa seurata ja tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttö. Oppilaan kehittymisen kannalta on olennaisen tärkeää, että jokaisella opettajalla on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ottaa huomioon oppilaidensa henkilökohtaiset tarpeet. Tämä tulee huomioida etenkin silloin, kun ryhmässä on maahanmuuttajaoppilaita tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita unohtamatta myöskään erityisen hyvin työssään edistyviä oppilaita. Oppilasmäärät Koko Suomen mittakaavassa perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä taittuu vuonna 2013 pitkähkön laskun jälkeen nousuun, jonka on arvioitu jatkuvan aina 2030-luvulle asti. Kasvu ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, koska Suomen kaupungistumiskehitys on vasta alussa. Kaupungit ja suurimmat alueelliset keskukset ovat edelleen vahvistumassa maaseudun ja pienempien aluekeskusten kustannuksella. Muuttovoittoalueilla haasteena tulee olemaan palvelujen ja asianmukaisten koulutilojen riittävyys sekä ryhmäkokojen säilyttäminen maltillisina. Kotka on Etelä-Kymenlaakson suurin kaupunki. Olemmeko valmiita ottamaan tämän kasvun haasteen vastaan? Liitteessä 1 on esitetty tilastotietoa ja Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennuste lasten määrän kehityksestä Kotkan alueella. Huomattavaa on, että tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Siinä ei siis huomioida esimerkiksi uusien merkittävien alueellisten rakennushankkeiden kuten uuden moottoritien vaikutuksia Kotkan alueelle. Siitä huolimatta ennuste on positiivinen toisin kuin vuoden 2009 ennusteisiin perustunut Kouluverkkoselvitys 2012 antoi ymmärtää. Talous ja koulujen remontointi Usein sanotaan, että ei laiteta rahaa seiniin. Seinät ovat kuitenkin oleellinen osa koulujen toimintaa. Liian täyteen ahdetut koulut kärsivät rauhattomuudesta, toiminta kärsii. Kotkan Seudun Vihreät 4

5 Kustannukset tulevat viiveellä ja näkyvät usein epäsuorina vaikutuksina. Koulujen kohdalla seinien määrää pitäisikin ajatella lasten ja opetuksen näkökulmasta. Taloudellinen näkökulma tulisi mukaan sitten, kun tarkastelemme kuinka paljon rahaa niihin seiniin laitetaan. Tällä hetkellä koulujen peruskorjaus näyttäisi perustuvan ajatukseen kaikki uusiksi. Kun korjausaste lähestyy 80 %:ia uudisrakennus olisi järkevämpi ja halvempi vaihtoehto. Samalla saataisiin ajanmukaiset ja toimivammat tilat. Urakan kilpailuttaminenkin olisi helpompaa. Alhaisemman korjausesteen ollessa kyseessä, voisi myös miettiä säilyttäviä ja kevyempiä remontointiratkaisuja. Miksi esimerkiksi terveeseen Koivulan kouluun tarvittaisiin edes 3 miljoonan remonttia? Tällä hetkellä kaupungin linjaus näyttää olevan, että jokaisen koulun, myös vanhan, tulisi peruskorjauksen jälkeen vastata uutta, ml. moderni talotekniikka. Mikä vika esimerkiksi on painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä, jos sitä vain käytetään oikein? Vanhassa rakennuksessa painovoimainen ilmanvaihto on jopa talon terveyden kannalta parempi kuin tehokas koneellinen ilmanvaihto. Samalla koulujen muu resursointi (mm. modernin tietotekniikan saaminen) vaikuttaa olevan sidottu lähes täysin peruskorjauksiin ja näin ollen ei tue koulutuksellista tasa-arvoa edes Kotkan kaupungin sisällä. Kouluverkkomme 2020 luvulla Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu yksi mahdollinen suunta kouluverkolle. Koulualueet on kuvassa merkitty värikoodeilla. Esimerkiksi Rauhalan yhtenäiskoulussa olisivat alueen lapset luokkaan ja lisäksi Tavastilan koulun yläkouluikäiset. Merkittävimmät muutokset nyt hyväksyttyyn versioon ovat: 1. Isoja yläkouluja olisi enää yksi (Langinkoski). Ja haastamme kaikki miettimään, miten siltäkin vältyttäisiin. Toisaalta, koska Langinkoski on erinomaisten yhteyksien varrella joka suunnasta Kotkaa, on se luonteva sijoituspaikka erityispainotuksen opetukselle, kuten urheilu ja venäjän kieli. 2. Yhtenäiskouluja on viisi yhden sijaan. Ainoat yläkoulut, jotka eivät olisi yhtenäiskouluja olisivat Langinkoski ja Karhula. Langinkoskenkin osalta voitaisiin pohtia hallinnollista yhtenäiskoulua läheisen Metsolan alakoulun kanssa. Karhulan koulu voisi mahdollisesti muuttua pelkäksi lukioksi Koivulan yhtenäiskoulun valmistuttua ja Hakalan muuttuessa yhtenäiskouluksi tulevaisuudessa. (kts. myös kohdat 6-8) 3. Jokaiseen yhtenäiskouluun tulisi oppilaita yläluokille myös muista alueen kouluista. Opettajille vuosittain tulevien uusien oppilaiden määrä olisi kuitenkin nykyistä huomattavasti pienempi. 4. Itä-Suomen koulu on sijoitettu Hovinsaarelle ja Langinkoskelle. 5. Kuudennet luokat on palautettu takaisin alakouluihin. Kotkan Seudun Vihreät 5

6 6. Hirssaaren oppilaat kävisivät koulunsa Kotkansaarella. 7. Pihkoon ja Koivulan välille rakennettaisiin yhdistetty joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen silta, joka myös huomattavasti parantaisi mahdollisuuksia suunnitella alueen joukkoliikennettä. 8. Kun tarkastellaan moottoritien pohjoispuolista Länsi-Kotkaa, Koivulan koulu olisi luonteva paikka alueelta puuttuvalle yläkoululle, joka Koivulan alueen yhtenäiskouluna palvelisi myös Kyminkartanon alueen koululaisia ja sillan valmistuttua Pihkoon ja Jäppilän koululaisia. 9. Pienten koulujen oppilaat kävisivät alkuun yläluokat Karhulan koulussa. Koivulan yhtenäiskoulun ja Pihkoon ja Koivulan välisen sillan valmistumisen jälkeen Jäppilä-Pihkoo alue liittyisi Koivulan koulualueeseen. Vastaavasti tässä vaiheessa tulisi harkita myös Hakalan koulun muuttamista yhtenäiskouluksi. 10. Pihkoon-Jäppilän alueella olisi potentiaalia lisärakentamiselle. Koulutilat kävisivät kuitenkin pian pieniksi. Silta Koivulan puolelle voisi myös tasoittaa laajentamispaineita Pihkoossa. Tarjoamme ideat vapaasti tutkittavaksi ja edelleen kehitettäväksi. Toivomme myös paljon keskustelua ja rakentavaa palautetta. Taulukko 1. Tässä taulukossa ja seuraavassa kuvassa esitellään yksi esimerkki vaihtoehtoisista kouluverkkoskenaarioista. Esimerkin laskemisessa on käytetty arvioita keskimääräisistä ikäluokkien kooista eri asuinalueilla (Kotkan Tilastot 2010 ja 2011). Laskelmat ovat siis suuntaa antavia. Myös Toivo Pekkasen koulun kohtaloa haluaisimme vielä miettiä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla Toivo Pekkasen koulun muuttaminen alueensa yhtenäiskouluksi. Tällöin voisimme lykätä Karhuvuoren koulun rakentamista. Ikäluokkien keskim. koko Oppilaita koulussa Koulu ala-aste yläaste eskarit luokka luokka YHT. Urheiluk. Itä-Suomi Erit. + valm. YHT. Haukkavuori (+mus.) Keskuskoulu (+mus.) Hovinsaari (+I-S) Metsola Aittakorpi Langinkoski (+urh.+i-s) Ruonala Mussalo Räski/Karhuvuori yht Korkeakoski Helilä yht Otsola Pihkoo Jäppilä Koivula yht Kyminkartano Rauhala yht Tavastila Hakala Tiutinen Karhula Kotkan Seudun Vihreät 6

7 Tavastila Yhdistetty joukko- ja kevyen liikenteen väylä joen yli Jäppilä Pihkoo Korkeakoski Otsola Koivula yhtenäiskoulu Helilä yhtenäiskoulu Kyminkartano Rauhala yhtenäiskoulu Karhula Hakala Aittakorpi Langinkoski Räski/Karhuvuori yhtenäiskoulu Ruonala Metsola 1 km Hovinsaari TP Tiutinen Mussalo Haukkavuori Keskuskoulu yhtenäiskoulu Kuva 1. Yksi esimerkki vaihtoehtoisesta kouluverkkoskenaarioista Värikoodeilla on kuvattu samaan koulualueeseen kuuluvat alakoulut (iso ympyrä) ja yläkoulut/yhtenäiskoulut (pieni ympyryrä). Koivulan koulua laajennettaisiin yhtenäiskouluksi, jonne myös Kyminkartanon lapset menisivät yläluokille. Jäppilä ja Pihkoo kuuluisivat alkuun Karhulan yläkoulun piiriin, mutta yhteyssillan valmistuttua lapset kävisivät yläluokat Koivulan yhtenäiskoulussa. Alakouluja kuvaavan ympyrän halkaisija on 2 km. Kotkan Seudun Vihreät, koulutyöryhmä: Mervi Haakana, Tiina Rosberg ja Nanni Mamia. Kotkan Seudun Vihreät 7

8 0-6 -vuotiaiden lasten määrä Kotkassa (Lähde: Tilastokeskus) Liite 1 Lasten ja nuorten määrä Kotkassa Seuraavissa kuvissa on tarkasteltu oppilasmäärien kehitystä Kotkassa. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin sekä syksyllä 2012 julkaisemaan uuteen väestöennusteeseen, joka korvasi vanhemman, vuonna 2009 julkaistun väestöennusteen. Huomattavaa on, että keväällä 2012 tehty Kotkan kouluverkkoselvitys perustui vielä Tilastokeskuksen vanhaan ennusteeseen. Huomattavaa on myös, että Tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Siinä ei siis huomioida uusien merkittävien alueellisten rakennushankkeiden, esim. Vt7:n moottoritien vaikutuksia Kotkan alueelle Ennuste 2012 Kouluverkkoselvitys Vuosi Kuva L.1: Kouluverkkoselvityksessä (2012) käytettiin vielä Tilastokeskuksen vuoden 2009 ennustetta. Kuvassa on esitetty päivitetyn ennusteen ja Kouluverkkoselvitys 2012:ssa käytetyn ennusteen ero 0 6 vuotiaiden lasten määrän osalta. Kotkan Seudun Vihreät 8

9 Kuva L.2: Päivitetyn ennusteen perusteella kaikkien peruskoululaisten (7-15 vuotiaat) määrän kehityksessä saavutettaisiin käännekohta Kotkassa vuonna Kuitenkin kouluissa työskentelevien lasten määrää arvioidessa täytyy myös huomioida esikoululaisten siirtyminen koulujen yhteyteen vuonna 2011 (vihreä katkoviiva). Käytännössä useissa kouluissa esikoululaiset tulivat varsinaisiin koulutiloihin. Tilaa heille saatiin mm. siirtämällä kuudensia luokkia yläasteille. Kuva L.3: Ennusteen perusteella Kotkassa aloittaisi tänä vuonna (2013) koulutiensä 2000 luvun pienin ikäluokka. Tästä eteenpäin ikäluokkien kokojen arvioidaan taas lähtevän kasvuun. Lisäksi katkoviivoilla on esitetty kyseisenä vuonna koulutiensä aloittavan ikäluokan koko syntymävuotenaan (vihreä katkoviiva) ja ikäluokan ollessa 9. luokalla. Erotus on muuttovoittoa. Esimerkiksi tänä vuonna (2013) ensimmäiselle luokalle menevän ikäluokan Kotkan Seudun Vihreät 9

10 Yläasteikäisten lasten määrä Kotkassa (Lähde: Tilastokeskus) koko Kotkassa on kasvanut ensimmäisen seitsemän elinvuotensa aikana noin 6 %. Kyseisen ikäluokan ennakoidaan kasvavan koko koulutaipaleensa aikana vielä noin 14 %. Helposti unohtuu, että Kotka on käytännössä koko 2000 luvun ollut alle 15 vuotiaiden ryhmässä muuttovoittokunta. Kuva L.4: Kun lasten määrän kehitystä tarkastellaan alakouluikäisten lasten joukossa, huomataan, että taitekohta olisi jo vuonna Käytännössä useissa alakouluissa on kuitenkin enemmän lapsia kuin koko vuosituhantena, koska esikoululaiset ovat siirtyneet päiväkotien tiloista koulujen tiloihin (vihreä katkoviiva) Toteutunut Ennuste Vuosi Kuva L.5: Yläkouluikäisten määrä jatkaisi hidasta laskuaan vuosikymmenen vaihteeseen asti. Kotkan Seudun Vihreät 10

11 Kuva L.6: Pienten lasten määriä tarkasteltaessa neljä suurinta aluetta Kotkassa ovat Karhuvuoren, Mussalo-Hirssaaren, Kotkansaaren ja Koivula-Kyminkartanon alueet (huomaa, että aluejako eivät täysin täsmää oppilaaksiottoalueiden kanssa). Esikoululaiset tulivat Kyminkartanoon ja Koivulaan Kyminkartanon maksimioppilasmäärä (sis. esioppilaat) Oppilasmäärä, jolle Kyminkartano remontissa suunniteltiin (sis. esioppilaat) Kuudesluokkalaiset siirrettiin yläasteelle Kuva L.7: Koivulan ja Kyminkartanon yhteenlasketut oppilasmäärät ovat tällä vuosituhannella liikkuneet molemmin puolin Kyminkartanon koulun maksimioppilasmäärää. Maksimioppilasmäärän toteutuessa mm. aineluokat, kuten käsityö, ovat kotiluokkakäytössä. Kun huomioidaan, että kyseessä on nimenomaan rehtorin arvioima maksimioppilasmäärä, eikä oppilasmäärä, jolle koulu muutama vuosi sitten remontoitiin (275 oppilasta + 40 esioppilasta = 315 lasta), meidän tulisi olla hyvin varmoja siitä, että oppilasmäärät alueella tulevat todella laskemaan, kuten kouluverkkoselvityksessä esitettiin, jotta Koivulan koulua voitaisiin edes ajatella suljettavan. Alueella asuvien pienten lasten määrä ei kuitenkaan viittaisi tällaiseen kehitykseen. Kotkan Seudun Vihreät 11

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan Johdanto Lohjan palveluverkkoa ml. kouluverkkoa ollaan uudistamassa. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on esitelty muistio,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulukysely YHTEENVETO 1/4 Koulukysely

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Tupakoimattomuutta tukeva koulu

Tupakoimattomuutta tukeva koulu Tupakoimattomuutta tukeva koulu Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Alakoululla on tärkeä rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Tupakoinnin

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE

YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE Tilastotietoja 2014 YLEISTIETOJA KOTKAN KAUPUNGIN ALUE VÄESTÖ IKÄLUOKITTAIN JA OSA-ALUEITTAIN 31.12.2013 Väestö Sukupuoli Ikäryhmä Miehet Naiset 0 1-6 7-14 15-18 19-24 25-64 65-74 75- Tilastoalue: 1 13

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11

Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Nilsiän yhtenäiskoulu Heikki Kinnunen 13.12.11 Laatukriteerit tai -toiminta perustuvat tieteelliseen tietoon, kokemusperäiseen tietoon (hyviä käytäntöjä) tai toimielimen määrittelemään tahtotilaan. Perusopetuksessa

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25 Henkilöstöjaosto 3 21.03.2016 Henkilöstöjaosto 8 14.09.2016 OVTES:n TVA-kriteerit perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Hej 21.03.2016 3 Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä Iin OAJ ry ovat neuvotelleet

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015. Ylisuuret luokkakoot ja turvallisuus

Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015. Ylisuuret luokkakoot ja turvallisuus Opetusalan turvallisuusfoorumi 2015 Ylisuuret luokkakoot ja turvallisuus Opetusalan ammattijärjestö OAJ työelämäasiamies 158 Pienempi opetusryhmä = lapsen, nuoren parempi elämä 10-15 vuoden aikana tehdyt

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot