Koulukaupunki Kotka. Kotkan Seudun Vihreät 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukaupunki Kotka. Kotkan Seudun Vihreät 1"

Transkriptio

1 Kotkan Seudun Vihreät ry, koulutyöryhmä: Mervi Haakana, Tiina Rosberg ja Nanni Mamia. Koulukaupunki Kotka TIIVISTELMÄ - Miksi kouluverkkosuunnitelma pitää avata Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii meiltä koulujen kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Alla on esitetty yhteenvetona perusteluita kouluverkkosuunnitelman uudelleen avaamiselle: Opetuksen ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta aivan liian suuret yläkoulut ( oppilasta) pitää saada jaettua pienemmiksi Koulujen kuntotilanne, erityisesti terveydellisistä näkökulmista, on epäselvä. Voi olla, että tulemme tarvitsemaan muitakin väistötiloja lähitulevaisuudessa kuin Jylppy. Voi myös olla, että kattavan kuntokartoituksen valmistuttua tulee remontoitavien koulujen lista muuttumaan. Kouluverkkoselvityksessäkin oli todettu, että pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä yhtenäiskoulujen määrää. Minkäänlaista suunnitelmaa asian edistämiseksi ei kuitenkaan ole esitetty. Koulujen remontti tarkoittaa hyvin usein lähes täydellistä uudelleen rakentamista, jolloin esimerkiksi remonttituet valtiolta jäävät saamatta. Tarvitsemme ohjelman, jossa määrittelemme, milloin kannattaa rakentaa kokonaan uusi koulu (vrt. Karhuvuori) ja milloin remontoida ja voisivatko remontitkin olla nykyistä säästävämpiä, rakennusaikakauden ratkaisut huomioivia - ja siis edullisempia. Edellinen kouluverkkopäivitys lähti puhtaista taloudellisista pakotteista nyt päivitys pitää tehdä kunnolla ja erityisesti pedagogiset ja oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmat huomioiden. Vain siten saavutamme pitkän aikavälin todellisia säästöjä. Pohja edellisessä kouluverkkoselvityksessä esitetyille säästöille on pudonnut tarkempien tarveselvitysten myötä. Kouluverkkoa pohdittaessa pitää myös miettiä, miten kaupunkisuunnittelun suunnitelmat ja Vt7:n valmistuminen vaikuttavat asutukseen ja oppilasmääriin eri puolilla Kotkaa. Kaupungistuminen Suomessa on vasta alussa. Kotka on Tilastokeskuksen ennusteissa arvioitu alueen kasvukeskukseksi. Oppilasmäärät eivät laske Kouluverkkoselvitys 2012 esitysten mukaisesti! Emme voi mitoittaa koulujamme siten, että ne ovat täynnä jo pienimmillä kuvitelluilla oppilasmäärillä, kuten Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä 2012 tehtiin. Kotkan Seudun Vihreät 1

2 Koulukaupunki Kotka Johdanto Nyt olisi aika käydä järjestelmällisesti läpi Kotkan kouluohjelma. Miettiä yhdessä ja avoimesti niin ammattilaiset, johto kuin me poliittiset päättäjätkin, miten parhaiten tuemme koulujemme henkilöstöä ja lapsia heidän työssään. Säilyttäisimme hyvän ja toimivan sekä reilusti rymisten kehittäisimme uutta toimimattomien ja vanhentuneiden rakenteiden ja toimintojen tilalle. Alla olemme tietoiskumaisesti tarkastelleet koulujen roolia ja toimintaa eri näkökulmista. Näemme, että paitsi lasten ja nuorten lautakuntaan, jonka vastuukenttään koulut kuuluvat, koulut linkittyvät vahvasti myös kaikkien muidenkin lautakuntien ydinalueisiin. Tavoitteenamme on käynnistää keskustelu siitä, minkälaisena näemme tulevaisuuden koulumaailman Kotkassa. Emme väitä, että esitetyt esimerkit tai vaihtoehdot olisivat ainoat oikeat, vaan uskallamme väittää, että erilaisia, hyviäkin ratkaisuja on paljon ja parhaan, meille kotkalaisille yhteisen vaihtoehdon löydämme vain yhdessä avoimesti työskentelemällä. Yhteisö Koulut ovat perinteisesti olleet kyläyhteisöjensä sydämiä. Kotkassakin kouluihin on opetuksen lisäksi ideoitu mm. terveydenhuollon lähipisteitä ja nuorten kokoontumistiloja. Voisimmeko siis nähdä koulut vielä laajemmin asuinalueensa ihmisten omana yhteisenä paikkana? Terveys Turvallinen ja terveellinen koulurakennus ympäristöineen on ehdoton vaatimus. Koulujen sisäilmaongelmat (homeet, kemikaalit ja radon) tulee kartoittaa ja välittömästi puuttua niihin. Turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa; esim. fysiikan ja kemian tai teknisen työn luokkien ei tule odottaa koko koulun peruskorjausta, ennen kuin työvälineet ja -ympäristöt saadaan nykystandardien mukaisiksi. Oppimisympäristö ja oppimateriaalit Opetustyö ei ole enää pelkästään oppituntien pitämistä vaan uusia asioita opitaan suurempina kokonaisuuksina erilaisten yhteisprojektien avulla. Tämä tarkoittaa, että niin ryhmäkoot kuin ryhmien ikäjakauma voivat vaihdella merkittävästikin. Samalla tarve pitää yhteyttä koulun ulkopuolelle niin reaalimaailmassa kuin virtuaalisestikin on monimuotoista ja lisääntynyt huimasti. Muuttunut käsitys oppimisesta ja opetustyön luonteesta edellyttävät meitä tarkastelemaan koulujen fyysistä ympäristöä ja tiloja uusin silmin. Perinteisessä talouteen pohjautuvassa ajattelussa ns. tehoton tila esim. käytävät, ryhmätyöhuoneet, aulat, nurkkaukset ja kirjastohuoneet ovat turha kustannuserä. Mutta seiniä ja ennen kaikkea niiden sisälle jäävää Kotkan Seudun Vihreät 2

3 tyhjääkin tilaa tarvitaan, jotta koululaiset yhdessä aikuisten kanssa voisivat täyttää sen uusilla ajatuksilla. Jatkuvasti kehittyvä teknologia asettaa myös omat haasteensa toimitiloille ja työvälineille. Lisäksi teknologia vanhenee nopeasti. Olisiko syytä jo luopua luokkatilojen standardivarustelusta ja pöytätietokoneista? Tarvitsemmeko enää kannettavien ja taulutietokoneiden aikaan erillistä tietokoneluokkaa? Onko myöskään nykyinen linjaus sitoa opetusvälineiden päivitys koulutilojen peruskorjaukseen tarkoituksenmukaista? Kaupunkirakenne Kaupunkilainen ajattelutapa yleistyy ja ihmisten arvot ja elämäntavat erilaistuvat. Lapsiperheet ovat jo pääkaupunkiseudulla löytäneet keskusta-asumisen. Myös Kotkassa on viitteitä siitä. Riittävätkö suunnitellut tilat Kotkansaaren lapsille? Entä minkälaisella ohjelmalla kaupunkisuunnittelu valmistautuu parin vuoden päästä valmistuvaan Helsingin moottoritieyhteyteen? Miten esimerkiksi valtatien varressa hyvien liikenneyhteyksien varressa sijaitseva ja idyllinen Koivula-Pihkoo alue sidotaan tähän kehitykseen? Entä miten Karhulan kehittäminen jatkuu? Kaiken kaikkiaan, onko Kotkan tontti- ja asuntotarjonta riittävän monipuolinen houkutellakseen asukkaita muualta ja mille alueille muuttoliike suuntautuu? Pitää muistaa, että alueen koulu on yksi kysytyimmistä kriteereistä lapsiperheiden etsiessä sopivaa asuinaluetta itselleen. Koulutaival, nivelvaiheet Jo päiväkodissa opitaan koulutaivalta varten tärkeitä taitoja ja tutustutaan tuleviin luokkatovereihin. Esikoulussa opetellaan toimimaan osana koulun yhteisöä. Esikoulujen siirtyminen koulutiloihin onkin ollut onnistunut ratkaisu. Ensimmäisestä luokasta alkaa varsinainen koulutie, jossa perinteisesti on katkoskohta siirryttäessä yläasteelle. Tätä katkoskohtaa, ns. nivelvaihetta, on Kotkassa useimmissa kouluissa aikaistettu vuodella, 5. ja 6. luokan väliin. Nivelvaihe on kuitenkin yhä olemassa. Kuuntelemmeko myöskään tarpeeksi työntekijöitä suunnitellessamme muutoksia? Meille tulleiden viestien perusteella esimerkiksi 5. ja 6. luokan erottaminen eri kouluihin on köyhdyttänyt huomattavasti työnsisältöä osalla opettajista. Ratkaisuna nivelvaiheessa esiintyville ongelmille pidetään yhtenäiskoulua. Nivelvaiheen hämärtymisen lisäksi yhtenäiskoulut helpottavat myös opettajien osaamisen hyödyntämistä yli perinteisten ala- ja yläkoulurajojen. Yhtenäiskoulujen uskotaan myös helpottavan opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja eheyttävän koulun toimintakulttuuria. Vähintään osa näistä hyödyistä voitaisiin myös saavuttaa lähekkäin sijaitsevien ylä- ja alakoulujen entistä tiiviimmällä yhteistyöllä tai jopa hallinnollisella yhdistämisellä. Kotkassakin on tavoitteeksi asetettu yhtenäiskoulut vanhan koulukannan mahdollisuuksien rajoissa. Voimassa oleva kouluverkkoselvitys ei kuitenkaan visioinut, miten tähän tavoitteeseen vähitellen päästäisiin. Sen sijaan on tarkoitus mm. peruskorjata, tai siis Kotkan Seudun Vihreät 3

4 käytännössä rakentaa uudestaan, valtava 600 oppilaan yläkoulu Karhuvuoreen. Nyt kuitenkin pitäisi katsoa muutamaa vuotta pidemmälle ja miettiä, miten kouluverkkomme muotoutuu yhtenäiskouluiksi jos se on tavoitteemme. Koulujen ja opetusryhmien koko Hyvinvoivassa koulussa oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa. Koulun koon tulee olla tarkoituksenmukainen, kun otetaan huomioon koululle asetetut tehtävät oppilaan yläkoulut eivät tue tätä tavoitetta. Suurien yksiköiden luominen näennäisten säästöjen verukkeella ei saa olla itsetarkoitus. Tuntikehyksen pienentäminen ja oppilasryhmäkoon kasvattaminen eivät välttämättä aiheuta kokonaistaloudellisia säästöjä, mutta ne heikentävät nopeasti opetuksen laatua. Ryhmäkokojen tulee olla pedagogisesti perusteltuja. Ryhmäkoon tulee antaa opettajalle aikaa seurata ja tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa oppiaineille ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttö. Oppilaan kehittymisen kannalta on olennaisen tärkeää, että jokaisella opettajalla on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ottaa huomioon oppilaidensa henkilökohtaiset tarpeet. Tämä tulee huomioida etenkin silloin, kun ryhmässä on maahanmuuttajaoppilaita tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita unohtamatta myöskään erityisen hyvin työssään edistyviä oppilaita. Oppilasmäärät Koko Suomen mittakaavassa perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä taittuu vuonna 2013 pitkähkön laskun jälkeen nousuun, jonka on arvioitu jatkuvan aina 2030-luvulle asti. Kasvu ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, koska Suomen kaupungistumiskehitys on vasta alussa. Kaupungit ja suurimmat alueelliset keskukset ovat edelleen vahvistumassa maaseudun ja pienempien aluekeskusten kustannuksella. Muuttovoittoalueilla haasteena tulee olemaan palvelujen ja asianmukaisten koulutilojen riittävyys sekä ryhmäkokojen säilyttäminen maltillisina. Kotka on Etelä-Kymenlaakson suurin kaupunki. Olemmeko valmiita ottamaan tämän kasvun haasteen vastaan? Liitteessä 1 on esitetty tilastotietoa ja Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennuste lasten määrän kehityksestä Kotkan alueella. Huomattavaa on, että tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Siinä ei siis huomioida esimerkiksi uusien merkittävien alueellisten rakennushankkeiden kuten uuden moottoritien vaikutuksia Kotkan alueelle. Siitä huolimatta ennuste on positiivinen toisin kuin vuoden 2009 ennusteisiin perustunut Kouluverkkoselvitys 2012 antoi ymmärtää. Talous ja koulujen remontointi Usein sanotaan, että ei laiteta rahaa seiniin. Seinät ovat kuitenkin oleellinen osa koulujen toimintaa. Liian täyteen ahdetut koulut kärsivät rauhattomuudesta, toiminta kärsii. Kotkan Seudun Vihreät 4

5 Kustannukset tulevat viiveellä ja näkyvät usein epäsuorina vaikutuksina. Koulujen kohdalla seinien määrää pitäisikin ajatella lasten ja opetuksen näkökulmasta. Taloudellinen näkökulma tulisi mukaan sitten, kun tarkastelemme kuinka paljon rahaa niihin seiniin laitetaan. Tällä hetkellä koulujen peruskorjaus näyttäisi perustuvan ajatukseen kaikki uusiksi. Kun korjausaste lähestyy 80 %:ia uudisrakennus olisi järkevämpi ja halvempi vaihtoehto. Samalla saataisiin ajanmukaiset ja toimivammat tilat. Urakan kilpailuttaminenkin olisi helpompaa. Alhaisemman korjausesteen ollessa kyseessä, voisi myös miettiä säilyttäviä ja kevyempiä remontointiratkaisuja. Miksi esimerkiksi terveeseen Koivulan kouluun tarvittaisiin edes 3 miljoonan remonttia? Tällä hetkellä kaupungin linjaus näyttää olevan, että jokaisen koulun, myös vanhan, tulisi peruskorjauksen jälkeen vastata uutta, ml. moderni talotekniikka. Mikä vika esimerkiksi on painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä, jos sitä vain käytetään oikein? Vanhassa rakennuksessa painovoimainen ilmanvaihto on jopa talon terveyden kannalta parempi kuin tehokas koneellinen ilmanvaihto. Samalla koulujen muu resursointi (mm. modernin tietotekniikan saaminen) vaikuttaa olevan sidottu lähes täysin peruskorjauksiin ja näin ollen ei tue koulutuksellista tasa-arvoa edes Kotkan kaupungin sisällä. Kouluverkkomme 2020 luvulla Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu yksi mahdollinen suunta kouluverkolle. Koulualueet on kuvassa merkitty värikoodeilla. Esimerkiksi Rauhalan yhtenäiskoulussa olisivat alueen lapset luokkaan ja lisäksi Tavastilan koulun yläkouluikäiset. Merkittävimmät muutokset nyt hyväksyttyyn versioon ovat: 1. Isoja yläkouluja olisi enää yksi (Langinkoski). Ja haastamme kaikki miettimään, miten siltäkin vältyttäisiin. Toisaalta, koska Langinkoski on erinomaisten yhteyksien varrella joka suunnasta Kotkaa, on se luonteva sijoituspaikka erityispainotuksen opetukselle, kuten urheilu ja venäjän kieli. 2. Yhtenäiskouluja on viisi yhden sijaan. Ainoat yläkoulut, jotka eivät olisi yhtenäiskouluja olisivat Langinkoski ja Karhula. Langinkoskenkin osalta voitaisiin pohtia hallinnollista yhtenäiskoulua läheisen Metsolan alakoulun kanssa. Karhulan koulu voisi mahdollisesti muuttua pelkäksi lukioksi Koivulan yhtenäiskoulun valmistuttua ja Hakalan muuttuessa yhtenäiskouluksi tulevaisuudessa. (kts. myös kohdat 6-8) 3. Jokaiseen yhtenäiskouluun tulisi oppilaita yläluokille myös muista alueen kouluista. Opettajille vuosittain tulevien uusien oppilaiden määrä olisi kuitenkin nykyistä huomattavasti pienempi. 4. Itä-Suomen koulu on sijoitettu Hovinsaarelle ja Langinkoskelle. 5. Kuudennet luokat on palautettu takaisin alakouluihin. Kotkan Seudun Vihreät 5

6 6. Hirssaaren oppilaat kävisivät koulunsa Kotkansaarella. 7. Pihkoon ja Koivulan välille rakennettaisiin yhdistetty joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen silta, joka myös huomattavasti parantaisi mahdollisuuksia suunnitella alueen joukkoliikennettä. 8. Kun tarkastellaan moottoritien pohjoispuolista Länsi-Kotkaa, Koivulan koulu olisi luonteva paikka alueelta puuttuvalle yläkoululle, joka Koivulan alueen yhtenäiskouluna palvelisi myös Kyminkartanon alueen koululaisia ja sillan valmistuttua Pihkoon ja Jäppilän koululaisia. 9. Pienten koulujen oppilaat kävisivät alkuun yläluokat Karhulan koulussa. Koivulan yhtenäiskoulun ja Pihkoon ja Koivulan välisen sillan valmistumisen jälkeen Jäppilä-Pihkoo alue liittyisi Koivulan koulualueeseen. Vastaavasti tässä vaiheessa tulisi harkita myös Hakalan koulun muuttamista yhtenäiskouluksi. 10. Pihkoon-Jäppilän alueella olisi potentiaalia lisärakentamiselle. Koulutilat kävisivät kuitenkin pian pieniksi. Silta Koivulan puolelle voisi myös tasoittaa laajentamispaineita Pihkoossa. Tarjoamme ideat vapaasti tutkittavaksi ja edelleen kehitettäväksi. Toivomme myös paljon keskustelua ja rakentavaa palautetta. Taulukko 1. Tässä taulukossa ja seuraavassa kuvassa esitellään yksi esimerkki vaihtoehtoisista kouluverkkoskenaarioista. Esimerkin laskemisessa on käytetty arvioita keskimääräisistä ikäluokkien kooista eri asuinalueilla (Kotkan Tilastot 2010 ja 2011). Laskelmat ovat siis suuntaa antavia. Myös Toivo Pekkasen koulun kohtaloa haluaisimme vielä miettiä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla Toivo Pekkasen koulun muuttaminen alueensa yhtenäiskouluksi. Tällöin voisimme lykätä Karhuvuoren koulun rakentamista. Ikäluokkien keskim. koko Oppilaita koulussa Koulu ala-aste yläaste eskarit luokka luokka YHT. Urheiluk. Itä-Suomi Erit. + valm. YHT. Haukkavuori (+mus.) Keskuskoulu (+mus.) Hovinsaari (+I-S) Metsola Aittakorpi Langinkoski (+urh.+i-s) Ruonala Mussalo Räski/Karhuvuori yht Korkeakoski Helilä yht Otsola Pihkoo Jäppilä Koivula yht Kyminkartano Rauhala yht Tavastila Hakala Tiutinen Karhula Kotkan Seudun Vihreät 6

7 Tavastila Yhdistetty joukko- ja kevyen liikenteen väylä joen yli Jäppilä Pihkoo Korkeakoski Otsola Koivula yhtenäiskoulu Helilä yhtenäiskoulu Kyminkartano Rauhala yhtenäiskoulu Karhula Hakala Aittakorpi Langinkoski Räski/Karhuvuori yhtenäiskoulu Ruonala Metsola 1 km Hovinsaari TP Tiutinen Mussalo Haukkavuori Keskuskoulu yhtenäiskoulu Kuva 1. Yksi esimerkki vaihtoehtoisesta kouluverkkoskenaarioista Värikoodeilla on kuvattu samaan koulualueeseen kuuluvat alakoulut (iso ympyrä) ja yläkoulut/yhtenäiskoulut (pieni ympyryrä). Koivulan koulua laajennettaisiin yhtenäiskouluksi, jonne myös Kyminkartanon lapset menisivät yläluokille. Jäppilä ja Pihkoo kuuluisivat alkuun Karhulan yläkoulun piiriin, mutta yhteyssillan valmistuttua lapset kävisivät yläluokat Koivulan yhtenäiskoulussa. Alakouluja kuvaavan ympyrän halkaisija on 2 km. Kotkan Seudun Vihreät, koulutyöryhmä: Mervi Haakana, Tiina Rosberg ja Nanni Mamia. Kotkan Seudun Vihreät 7

8 0-6 -vuotiaiden lasten määrä Kotkassa (Lähde: Tilastokeskus) Liite 1 Lasten ja nuorten määrä Kotkassa Seuraavissa kuvissa on tarkasteltu oppilasmäärien kehitystä Kotkassa. Luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin sekä syksyllä 2012 julkaisemaan uuteen väestöennusteeseen, joka korvasi vanhemman, vuonna 2009 julkaistun väestöennusteen. Huomattavaa on, että keväällä 2012 tehty Kotkan kouluverkkoselvitys perustui vielä Tilastokeskuksen vanhaan ennusteeseen. Huomattavaa on myös, että Tilastokeskuksen väestöennusteissa lasketaan, mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Siinä ei siis huomioida uusien merkittävien alueellisten rakennushankkeiden, esim. Vt7:n moottoritien vaikutuksia Kotkan alueelle Ennuste 2012 Kouluverkkoselvitys Vuosi Kuva L.1: Kouluverkkoselvityksessä (2012) käytettiin vielä Tilastokeskuksen vuoden 2009 ennustetta. Kuvassa on esitetty päivitetyn ennusteen ja Kouluverkkoselvitys 2012:ssa käytetyn ennusteen ero 0 6 vuotiaiden lasten määrän osalta. Kotkan Seudun Vihreät 8

9 Kuva L.2: Päivitetyn ennusteen perusteella kaikkien peruskoululaisten (7-15 vuotiaat) määrän kehityksessä saavutettaisiin käännekohta Kotkassa vuonna Kuitenkin kouluissa työskentelevien lasten määrää arvioidessa täytyy myös huomioida esikoululaisten siirtyminen koulujen yhteyteen vuonna 2011 (vihreä katkoviiva). Käytännössä useissa kouluissa esikoululaiset tulivat varsinaisiin koulutiloihin. Tilaa heille saatiin mm. siirtämällä kuudensia luokkia yläasteille. Kuva L.3: Ennusteen perusteella Kotkassa aloittaisi tänä vuonna (2013) koulutiensä 2000 luvun pienin ikäluokka. Tästä eteenpäin ikäluokkien kokojen arvioidaan taas lähtevän kasvuun. Lisäksi katkoviivoilla on esitetty kyseisenä vuonna koulutiensä aloittavan ikäluokan koko syntymävuotenaan (vihreä katkoviiva) ja ikäluokan ollessa 9. luokalla. Erotus on muuttovoittoa. Esimerkiksi tänä vuonna (2013) ensimmäiselle luokalle menevän ikäluokan Kotkan Seudun Vihreät 9

10 Yläasteikäisten lasten määrä Kotkassa (Lähde: Tilastokeskus) koko Kotkassa on kasvanut ensimmäisen seitsemän elinvuotensa aikana noin 6 %. Kyseisen ikäluokan ennakoidaan kasvavan koko koulutaipaleensa aikana vielä noin 14 %. Helposti unohtuu, että Kotka on käytännössä koko 2000 luvun ollut alle 15 vuotiaiden ryhmässä muuttovoittokunta. Kuva L.4: Kun lasten määrän kehitystä tarkastellaan alakouluikäisten lasten joukossa, huomataan, että taitekohta olisi jo vuonna Käytännössä useissa alakouluissa on kuitenkin enemmän lapsia kuin koko vuosituhantena, koska esikoululaiset ovat siirtyneet päiväkotien tiloista koulujen tiloihin (vihreä katkoviiva) Toteutunut Ennuste Vuosi Kuva L.5: Yläkouluikäisten määrä jatkaisi hidasta laskuaan vuosikymmenen vaihteeseen asti. Kotkan Seudun Vihreät 10

11 Kuva L.6: Pienten lasten määriä tarkasteltaessa neljä suurinta aluetta Kotkassa ovat Karhuvuoren, Mussalo-Hirssaaren, Kotkansaaren ja Koivula-Kyminkartanon alueet (huomaa, että aluejako eivät täysin täsmää oppilaaksiottoalueiden kanssa). Esikoululaiset tulivat Kyminkartanoon ja Koivulaan Kyminkartanon maksimioppilasmäärä (sis. esioppilaat) Oppilasmäärä, jolle Kyminkartano remontissa suunniteltiin (sis. esioppilaat) Kuudesluokkalaiset siirrettiin yläasteelle Kuva L.7: Koivulan ja Kyminkartanon yhteenlasketut oppilasmäärät ovat tällä vuosituhannella liikkuneet molemmin puolin Kyminkartanon koulun maksimioppilasmäärää. Maksimioppilasmäärän toteutuessa mm. aineluokat, kuten käsityö, ovat kotiluokkakäytössä. Kun huomioidaan, että kyseessä on nimenomaan rehtorin arvioima maksimioppilasmäärä, eikä oppilasmäärä, jolle koulu muutama vuosi sitten remontoitiin (275 oppilasta + 40 esioppilasta = 315 lasta), meidän tulisi olla hyvin varmoja siitä, että oppilasmäärät alueella tulevat todella laskemaan, kuten kouluverkkoselvityksessä esitettiin, jotta Koivulan koulua voitaisiin edes ajatella suljettavan. Alueella asuvien pienten lasten määrä ei kuitenkaan viittaisi tällaiseen kehitykseen. Kotkan Seudun Vihreät 11

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu

Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko. Ideariihi klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkko Ideariihi 30.9. klo 18 Meilahden ala-asteen koulu Miksi? Hyvän oppiminen ja kasvu Laadukas oppimisympäristö, hyvät toimintaedellytykset ja monipuolinen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta Asukkaiden näkökulmasta Matotyön vaikutus heijastuu nopeimmin lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio)

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio) Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta 23.10.2014 (27.10.2014 tarkistettu versio) Outi Salo Linjanjohtaja Tulevaisuuden koulu - jalostammeko vain olemassa olevaa vai rakennammeko

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta

Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta Ylä-Malmin alueen koulupalvelut Asukasilta 21.9.2015 Ylä-Malmin pk Pohjola (1-4 lk) Ylä-Malmin pk Talvela (5-9 lk) Kotinummen ala-asteen koulu Asukasilta klo 18.00-20.00 Tervetuloa Taustaa Aluepäällikkö

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on

Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Lapsemme on Sivu 1/44 Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille 2012 1. Lapsemme on Sivu 2/44 2. Koulu on onnistunut kasvatustehtävässään Sivu 3/44 3. Koulu on opettanut käytöstapoja Sivu 4/44 4. Koulu on lapsellemme

Lisätiedot

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste

Selänne Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Selänne 13.9.2016 Anne Moilanen, rehtori, Laanilan yläaste Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable! - Michael Fullan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin. Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Katsaus kouluinvestointien pedagogiikkasuunnitteluun ja lapsi- ja sidosryhmävaikutusten arviointeihin Teknisen johtajan ajankohtaisasiat Sipoon suunnittelua ohjaavia strategisia periaatteita 1. Palveluverkko

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou

Kuulemistilaisuus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Kuulemistilaisuus 14.4.2015 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou Oppilasmäärän kokonaisennakointi lkv. Esi1 Esi2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. valm.op. yht. ero ed.v.

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25

1.4. Hoidon erityispiirteistä vastaaminen: diabeteksen pistoshoito 25 Henkilöstöjaosto 3 21.03.2016 Henkilöstöjaosto 8 14.09.2016 OVTES:n TVA-kriteerit perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Hej 21.03.2016 3 Opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä Iin OAJ ry ovat neuvotelleet

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulu- ja rehtorikysely 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot : Koulukysely YHTEENVETO 1/4 Koulukysely

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen

Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 alkaen Valtuustoaloite Urajärvi VALTUUSTOALOITE Asikkalan kunnanvaltuusto 16.11.2015 Vesivehmaan koulun osoittaminen ala-asteeksi entisen Urajärven koulualueen aloittaville oppilaille syyslukukaudesta 2016 aaen

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING

TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING TYÖPAJA: SIX HATS OF THINKING Pirkanmaan ja Keski-Suomen yhdyshenkilöpäivä 24.9.2015 Jyväskylä 23.9.2015 1 KUUDEN HATUN MENETELMÄ Kehittänyt maltalainen lääketieteen tohtori (psykologia ja fysiologia)

Lisätiedot

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS

TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA MIKKO ASIKAINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS TOISEN VAIHEEN ARVIOINTI Toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä metropolialueen kuntien kanssa Yhteensä

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

YHTENÄINEN PERUSOPETUS Hyvinvointia yhtenäisyydestä

YHTENÄINEN PERUSOPETUS Hyvinvointia yhtenäisyydestä YHTENÄINEN PERUSOPETUS Hyvinvointia yhtenäisyydestä Rovaniemi 16.9.2006 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla MITÄ YHTENÄISYYS VOI OLLA? Koulujärjestelmän yhtenäisyys, ehyt oppimisen

Lisätiedot

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja

Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pienkouluseminaari Tampere 2016 Esiopetus kyläkoulussa- ajatuksia ja kokemuksia Silja Tihinen, luokanopettaja Pääsin perustamaan esiopetusryhmää koulun puolelle. Sen koulumaisuudesta keskusteltiin. Tämä

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT:

LAPSIVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN VAIHEET OVAT: Lapsivaikutusten ennakkoarviointi (Suomiehen koulu) Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA OPETTAJAN- KOULUTUKSESSA

OPETUSSUUNNITELMA OPETTAJAN- KOULUTUKSESSA OPETUSSUUNNITELMA OPETTAJAN- KOULUTUKSESSA Opetussuunnitelman käsittely opettajankoulutusten opetussuunnitelmissa TIIVISTELMÄ TILANNEKATSAUS KESÄKUU 2012 Opetussuunnitelma opettajankoulutuksessa Opetussuunnitelman

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN

GUNNARLAN PÄIVÄKOTI NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN GUNNARLAN PÄIVÄKOTI 2015-11-10 NELJÄ RATKAISUVAIHTOEHTOA RUOTSINKIELISEN PÄIVÄHOIDON TILOIHIN SISÄLLYS: 1. KAKSIKIELINEN OJANIITTUTALO 2. LABAN-SOLBRICKEN TYTYRI-ANTTILA KOKONAISRATKAISU 3. YKSITYINEN

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

14 Koulun oppilasmäärän, maahanmuuttajien suhteellisen määrän ja erityisopetuksen määrän yhteys toisen asteen koulutusvalintaan

14 Koulun oppilasmäärän, maahanmuuttajien suhteellisen määrän ja erityisopetuksen määrän yhteys toisen asteen koulutusvalintaan 14 Koulun oppilasmäärän, maahanmuuttajien suhteellisen määrän ja erityisopetuksen määrän yhteys toisen asteen koulutusvalintaan Jaana Minkkinen & Pirjo Lindfors Alueen väestöpohjan huomioiminen on yksi

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot