Ammattikorkeakoulu Toimintasuunnitelma 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulu Toimintasuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Page 1 of 7 Ammattikorkeakoulu Toimintasuunnitelma 2012 Tila Luonnos Versio Päivämäärä Arvio edellisen 4T-sopimuksen keskeisten tavoitteiden toteutumisesta saavutettiin seuraavilla osa-alueilla Uudenkaupungin toimipisteen liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma siirtyy Turkuun sekä Loimaan toimipisteen liiketalouden ja sosiaalialan koulutusohjelmat siirtyvät Turkuun syksystä 2011 alkaen. Ammattikorkeakoulun kesälukukauden tarjonta ja kesälukukauden kansainvälinen osio ovat laajentuneet. Kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä on kehitetty strategista kumppanuusverkostoa laajentamalla ja syventämällä. Verkostoon ovat Hogeschool Utrechtin ja Turun AMK:n lisäksi liittyneet HAW Hamburg sekä Polytechnic University of Valencia. saavutettiin osittain seuraavilla osa-alueilla Kaupunginhallituksen hyväksyttyä AMK:n strategian ylläpitäjän nimeämä työryhmä valmisteli hallintomallin uudistamista. Kh päätti työryhmän ehdotuksesta, että suunnittelua jatketaan oy-mallin pohjalta. Kampusalueen suunnittelu sisältyy Turun kaupungin talousarvioon. Opintojen hyväksilukemisen ja osaamisen tunnistamisen (AHOT) käytäntö on ohjeistettu ja käyttöönotto on menossa. Opiskelijoiden HOPS-ohjausta parannetaan ottamalla käyttöön pilotoitu SoleOPSin ehops-toiminto. Opetuksen ja t&k-toiminnan integraatiota on syvennetty. Turun AMK:n profiiliksi määriteltyä innovaatiopedagogiikkaa on viety eteenpäin jokaisella tulosalueella. Innovaatiopedagogiikan edistäminen sisältyy Agricola-ohjelmaan. ei saavutettu seuraavilla osa-alueilla Opiskelijatyytyväisyys OPALA-kyselyllä mitattuna on edelleen heikko. Kuitenkin opiskelijabarometrin mukaan opiskelijatyytyväisyys on parantunut. Aikuiskoulutuksen läpäisyn tehostamiseksi ei ole toteutettu Agricola-ohjelman puitteissa hanketta AMK-tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen monimuoto-opetuksen menetelmien käyttöönottamiseksi. Yhteiskunnalliset vaikutukset: Alueellinen vaikuttavuus Turun AMK on onnistunut alueellisessa vaikuttavuudessa varsin hyvin suhteessa muihin korkeakouluihin. Tätä osoittavat hyvä työllistyminen, alueellinen sijoittuminen sekä onnistuminen ulkoisen TKI-rahoituksen hankkimisessa. Tilastokeskuksen viimeisten sijoittumistilastojen mukaan (vuonna 2008 tutkinnon suorittaneista vuoden 2009 lopussa) työllisten osuus oli 93,2 %, kun ammattikokereakoulujen keskiarvo on 92,2 %. Turun seudun korkeakoulujen viimeisen sijoittumiskyselyn mukaan työllisiä Turun AMK:sta vuonna 2009 valmistuneista oli 85 % ja yrittäjiksi ryhtyneitä oli 4 %. Lähes 75 % vastaajista oli työllistynyt Varsinais-Suomen alueelle. Tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi vuonna 2010 verrattuna vuoteen Turun AMK otti koulutusvastuun DIAK:in viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamisesta. Samalla päätettiin käynnistää journalismin sekä elokuvan ja television koulutusohjelmat vuodesta 2011 alkaen. KKA:n laatujärjestelmäauditointien yhteenvedossa Turun AMK:n yhteiskuntavastuuraportointi oli valittu hyväksi käytännöksi. Turun AMK:n edustajat osallistuvat kampushankkeen suunnitteluun, vetovastuu on kaupunginjohtajalla ja Turun tilakeskuksen johtajalla. Turun AMK:n edustajat suunnittelevat osakeyhtiömalliin siirtymisen edellyttämät ratkaisut.

2 Page 2 of 7 Asiakkuuden hallinnan CRM-ohjelmisto otetaan hallitusti käyttöön kaikilla tulosalueilla. Tutkinton johtavaa aikuiskoulutusta toteutetaan kysyntälähtöisesti Vakka-Suomen, Loimaan ja Salon seutukuntien tarpeiden mukaisesti. Yrittäjiksi sijoittuneet / tutkinnon suorittaneet (%) Työllistyneet / tutkinnon suorittaneet (%) Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen Varsinais-Suomeen (%) Verkostoituminen AMK:n johto Vuoden 2011 aikana laaditun selvityksen perusteella AMK jatkaa suunnittelua Kupittaan kampuksen suunnittelua siten kuin Turun kaupunki päättää selvityksen pohjalta Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky: Asiakastyytyväisyys Opala-kyselyn perusteella opiskelijatyytyväisyyden suhteen Turun AMK on edelleen heikoimpien ammattikorkeakoulujen joukossa. Opala-kyselyn kautta saatu opiskelijapalaute ohjaus- ja neuvontapalveluista on parantunut. KKA:n laatujärjestelmäauditointien yhteenvedossa Turun AMK:n neuvottelukuntamalli oli valittu hyväksi käytännöksi. Neuvonta ja ohjaustoiminta koetaan laadukkaaksi ja opiskelijoita palvelevaksi. Innovaatiopedagogiikan toimeenpano jatkuu integroimalla opetusta, harjoittelua, TKI-toimintaa ja yrittäjyyttä kansainvälistyvissä oppimisympäristöissä. Kaikkien tukipalveluiden palautekäytäntöä terävöitetään. Opiskelijat kokevat harjoittelun vahvistavan ammatillista osaamista. Opiskelijat saavat mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen harjoittelun aikana. Työnantajat kokevat harjoitteluyhteistyön myönteisenä. Opiskelijatyytyväisyys, nuoret Opiskelijatyytyväisyys, aikuiset Ensisijaiset hakijat/aloituspaikat, nuorten koulutus T&K-toiminnan asiakastyytyväisyys

3 Page 3 of 7 koulutusjohtajat ja -päälliköt, laaturyhmä, jory Neuvottelukuntarakennetta ja neuvottelukuntien työtä kehitetään. Neuvottelukuntien tehtävästä ja työskentelystä tehdään ohjeistus (sidosryhmätyön laadunvarmistuksen kehittämistä). Laaturyhmä valmistelee ja jory käsittelee ohjeiston. Kehityspäällikkö Tukitoimintojen keskinäisen tiedonkulun ja yhteistyön kehittämistarpeiden analyysi (työseminaari) Valtionosuusrahoitus Tutkintojen määrä, nuoret (#) Tutkintojen määrä, aikuiset (#) Tutkintojen määrä, ylempi AMK (#) Ulkoinen rahoitus Ohjelmaperusteinen TKI-rahoitus on edennyt. Täydennyskoulutuksen ulkoinen rahoitus ei ole edennyt strategian mukaisesti. Ulkoinen rahoitus (OPM-m) (1000 ) Ulkoinen rahoitus (OPM-m) / toimintamenot (%) Koulutusjohtajat Tilauskoulutusta myydään mahdollisuuksien mukaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Olli Mertanen, täydennyskoulutuspäälliköt Lisätään myytävää täydennyskoulutusta. Kehitetään lyhyitä 1-2 vkon kestäviä täydennyskoulutusohjelmia globaaleille markkinoille. Myytävä tarjonta esitellään nettisivuilla. Olli Mertanen, täydennyskoulutuspäälliköt Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan aikuiskoulutuksessa laajoja osaamiskokonaisuuksia, osia tutkinnoista ja muuta tutkintoja lyhytkestoisempaa koulutusta, myös tutkintoon johtavaa koulutusta hyödyntäen. Olli Mertanen, täydennyskoulutuspäälliköt Selvitetään mahdollisuudet tuotteistaa harjoittelua, perusnopintoja ja kieliopintoja. Kustannustehokkuus Organisaatiota ja sen toimintatapoja kehitetään pyrkimyksenä poistaa päällekkäisyyksiä ja parantaa tuottavuutta.

4 Page 4 of 7 Hallinnon tehostaminen etenee kaupunginhallituksen toukokuussa 2011 tekemässä päätöksessä määrittelemällä tavalla. Tietohallinnon ratkaisuiden kehittämisessä edetään laadittavan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Oppimisprosessi OPINTOJEN LÄPÄISY: Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden tutkinto-opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoista 2010 oli 53,9 %, mikä oli valtakunnallisesti keskitasoa. Nuorten koulutuksen suhteen läpäisy 55,7 % on hyvää valtakunnallista keskitasoa. Turun AMK:n profiiliksi määriteltyä innovaatiopedagogiikkaa viedään eteenpäin jokaisella tulosalueella. Opintojen läpäisyä tehostetaan integroimalla harjoittelua, opinnäytetöitä sekä tutkimus- ja kehitystyötä. Samalla pyritään lisäämään opintojen ohjausta. Ohjausta tukee käyttöönotettava ehops-työkalu. Tutkinnon suorittaneet / 5 vuotta aikaisemmin aloittaneet, nuoret (%) Opintopistekertymä / opiskelija, nuoret Opintopistekertymä / opiskelija, aikuiset Opintopistekertymä / opiskelija, Ylempi AMK Eroamisaste, läsnäolevat nuoret Eroamisaste, läsnäolevat aikuiset Suoritetut verkko-opinnot / läsnäolevat, nuoret T&K-projekteissa suoritetut opintopisteet / läsnäolevat opiskelijat (p/lkm) Innovaatioprosessi: T&K -toiminta TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus, volyymi sekä julkaisujen määrä ovat lisääntyneet huomattavasti. Turun AMK osallistuu omistajana kahteen strategisen huippuosaamisen keskittymään eli SHOKKIIN (FIMECC Oy ja RYM

5 Page 5 of 7 Oy). Kehittämiskohteena on TKI-toiminnan integrointi opetukseen - innovaatiopedagogiikka. Hankkeiden tuloksena syntyneitä innovaatioita tulee pystyä popularisoimaan ja viestimään mediassa. TKI-ohjelmatoimintaa suunnataan strategian mukaisille painoalueille. Turun AMK tekee yhteistyötä alueen innovaatiojärjestelmässä yhteisillä kehittämisohjelmilla. Hankekokoja kasvatetaan ja samalla ulkoista rahoitusta lisätään kansainvälistymällä ja strategisten partnereiden avulla. Organisaatiota kehitetään vastaamaan laajenevan TKI-toiminnan tarpeisiin. Opetuksen ja t&k-toiminnan integraatiota syvennetään. Maksullista palvelutoimintaa kehitetään ja lisätään. T&K-tulot (OPM-m) (1000 ) T&K-tulot (OPM-m) / toimintamenot (%) T&K-menot / toimintamenot (%) Julkaisut (#) Olli Mertanen, T&K-ohry, julkaisutoiminta, journalismin ko Kehitetään innovaatio-liite Tutka-verkkolehteen. Kansainvälistyminen Kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä on kehitetty strategista kumppanuusverkostoa laajentamalla ja syventämällä. Verkostoon ovat Hogeschool Utrechtin ja Turun AMK:n lisäksi liittyneet HAW Hamburg sekä Polytechnic University of Valencia. Kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä strategisen kumppanuusverkoston puitteissa syvennetään ja tiivistetään. Tavoitteena on lisätä ulkoista rahoitusta EU:sta ja lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden vaihtoa korkeakoulujen välillä. Tavoitteena on käynnistää kansainvälinen koulutusvienti. International Semestereiden pohjalta suunnitellaan myytäviä koulutustuotteita. Opiskelijoiden kv.vaihto, lähteneet > 3kk (#) Opiskelijoiden kv.vaihto, saapuneet > 3kk (#) Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Opettaja- ja tutkijavierailut

6 Page 6 of 7 Yrittäjyyden edistäminen Vapaasti valittavien opintojen uudelleenjärjestely on tuonut haasteita kasvuyrittäjyys -koulutuksen toteuttamiseen. Kehittämiskohteena on yrittäjiksi siirtyneiden yrittäjäalumnien kokoaminen ja systemaattisen toimintatavan luominen alumniverkoston hallintaan. Yrittäjäalumnit kootaan yhteisöksi, tietojen hallinnassa tukeudutaan CRM-työkaluun. Jatkajakoulun ja kasvurittäjäkoulun toiminnan jatkaminen ja kehittäminen (esim. Leijonayrittäjä-koulu). Täydennyskoulutuksessa yrittäjyyskoulutusta lisätään. Tukiprosessit Opetushallituksen kustannustilastojen mukaan hallinnon ja tukipalveluiden kustannukset ovat hallinnassa. Suunnitellaan varainkeruukampanja toteutettavaksi osakeyhtiömallissa yhteistyössä alumnien kanssa. Valmistellaan osakeyhtiöön muotoon siirtyminen hallitusti. Tässä hyödynnetään kokonaisarkkitehtuuriajattelua ja hyvää henkilöstöjohtamisen tapaa. TKI-tukipalveluiden organisointia ja toimintatapoja kehitetään. T & K -valmiudet

7 Page 7 of 7 Tohtoritutkinnon suorittaneiden määrä ja osuus henkilöstöstä on kasvanut. Hankeosaamista on pyritty vahvistamaan tulosalueittain kokoamalla T&K-työn tukitiimejä ym. Hankesuunnittelijoita on vakinaistettu. Tutkimusohjaustoimintaa tehostetaan ja laajennetaan tulosalueiden toimintana. TKI-hankkeiden puitteissa kirjoitetaan tieteellisiä ja ammatillisia artikkeleita, joista saadaan koottua artikkelimuotoisia väitöskirjoja tai väitöskirjojen lukuja. Tohtorit (#) Tohtorit ja lisensiaatit / päätoiminen henkilöstö Henkilöstön osaamisen Vastuu Osallistujat Alkaa Valmis kehittämisen toimenpiteet, esim. henkilöstökoulutus Opettajaosaaminen Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää opiskelijatyytyväisyyden ja asiakaspalvelun kannalta. Toteutetaan työyhteisön hyvinvoinnin kehittämishanketta yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa tukevia valmennuksia ja projekteja. Opettajat vahvistavat työelämätietouttaan osallistumalla täydennyskoulutusopetukseen. AMK järjestää henkilöstölleen täydennyskoulutusmahdollisuuksia omasta koulutustarjonnastaan. Vieraalla kielellä opettamiseen lisätään valmiuksia. Henkilöstön osaamisen kehittämisen Vastuu Osallistujat Alkaa Valmis toimenpiteet, esim. henkilöstökoulutus Innovaatiopedagogiikkavalmennus (HAMK aokk) kehityspäällikkö

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa.

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa. HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2007-2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen

Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Ismo Kantola Ulla Keto Marjo Nykänen Avaimia arvioinnin tehokkaampaan hyödyntämiseen Turun ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-115-7

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU LIITE 1 TULOSANALYYSI VUODEN 2006 TOIMINNASTA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN Rauman korkeakoulutus yhdelle kampukselle? SAMKin rehtorin lukuvuoden 2006 2007 avajaispuheessa esiin

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot