PUULA - Puun laadun mittaus ja lajittelu Digitaalikuvatekniikasta avain puun automaattiseen laatulajitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUULA - Puun laadun mittaus ja lajittelu Digitaalikuvatekniikasta avain puun automaattiseen laatulajitteluun"

Transkriptio

1 PUULA - Puun laadun mittaus ja lajittelu Digitaalikuvatekniikasta avain puun automaattiseen laatulajitteluun Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 1

2 PUULA - Puun laadun mittaus ja lajittelu Projektissa tutkittiin perusteita konenäkötekniikan soveltamiseksi puun ominaisuuksien mittaamiseen Digitaalikuvien analysointia tukkien ja yleensäkin puuraaka-aineen laatutunnusten mittauksessa Kamerajärjestelmän kalibrointia puutavarakappaleen 3D kuvauksessa Laatuositteiden tilavuuden määritystekniikoita, esimerkkinä laho Sahatavaran laadun selitystä tukinpään lustotiedoilla Tutkimuksilla luotiin perusteita digitaalikuvatekniikan kehittämiselle ja soveltamiselle puutavaralogistiikassa sekä sovelluskehityksen käynnistämiselle Nykyiseen verrattuna tavoitteen toteutuminen tuottaa uutena kuorettoman runkotiedon sekä mitattua puuaineen laatutietoa puutavaran, kuten sahatukkien, automaattisen laatulajittelun Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 2

3 PUULA - Puun laadun mittaus ja lajittelu Tutkimuskonsortio Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus: Puun laadun mallintaminen kuvaan perustuvista mittauksista TKK (Teknillinen korkeakoulu), Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio: Puun geometrisen laatutiedon mittaukset monikameramenetelmällä TTY (Tampereen teknillinen yliopisto), Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos: Puun laatutiedon mittaaminen kuvasta Metsäteho Oy: Kuvaan perustuva mittaus apteerauksessa ja puutavaran lajittelussa Puuraaka-aineen lajitteluvaihtoehdot puun hankinta- ja käsittelyketjussa Hankkeen koordinointi Rahoittajat Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy, Visuvesi Oy, TEKES Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 3

4 TKK:n tutkimustuloksena kamerakalibrointiin ratkaisu, jolla kohteesta saadaan oikea geometria. Yllä vinosti kuvattu ja oikaistu pölkky, alla kohtisuoraan kuvattu pölkky. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 4

5 Kamerakalibroinnissa ratkaistaan kameroiden sisäisiä parametreja ja kameroiden keskinäiset asemat Kalibrointi perustetaan vastintähysten paikantamiseen Esimerkkinä kolmiulotteinen kappale, jossa koodattuja tähyksiä Kehä, jolta vastintähykset tunnistetaan Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 5

6 Läpimitan mittaus kaksiulotteisella projektiivisella muunnoksella tukin keskiviivalle sijoitettujen tähysten avulla. Poikkileikkauksen mittaus laserjuovasta. Kalibrointi pahvilevyllä olevien 4 pisteen avulla. Eri puolilta otetuista kuvista saadut reunaviivat samassa koordinaatistossa osoittavat suurta tarkkuutta. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 6

7 Tutkittiin vastinpisteiden haun menetelmiä Kuvakorrelaatio stereokuvapareilta Konvergenttikuvatekniikka, harmaasävyjen perusteella yhdistettynä kohteen geometriseen malliin Usean kuvan yhtäaikainen pakotettu kuvayhteensovitus (MPGC) Ratkaistaan samanaikaisesti vastinpisteiden paikat ja kohteen 3D-koordinaatit Ohjelmoitiin monikuvayhteensovitusmalli ja interaktiivinen ohjelmatyökalu Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 7

8 Projektin tuloksia TTY:n Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos kehitti pölkynpäätietojen tuottamista digitaalikuvista tekstuurianalyysin avulla. Päämenetelmänä oli liukuva 2D-spektrianalyysi. Lustonpaksuuskartassa kuori näkyy yhtenä paksuna lustona. Metsäteho Oy Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 8

9 Pienalueelta yhden värikanavan kuva. Siitä laskettujen lustoparametrien avulla on tuotettu lustonleveyskartta, lustojen suuntautuminen ja kasvukeskipisteen haku. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 9

10 Lustoanalyysillä on käyttöä myös puutuoteteollisuudessa Lustotiedoilla voidaan ennustaa sahatavarakappaleen lujuutta Konenäkö voi tunnistaa kappaleen asennon luston suunnasta ja ytimen sijainnista Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 10

11 Kasvukeskipisteestä alkaen kaksiulotteiseksi avattu poikkileikkauskuva tarjoaa uusia mahdollisuuksia puun laatutunnusten määrittämiseen Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 11

12 Puun läpimittaa ja kuoren paksuutta voidaan hakea värianalyysin avulla. Kuvan punaisen halkaisijaviivan informaatio on esitetty graafina. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 12

13 Myös kuvasignaalin tulkintaa puulajin tunnistamiseksi tutkittiin. Menetelmänä käytettiin sekä kuoren väriin että tekstuuriin perustuvia analyysejä. Projektin tuloksia Horisontaalinen (yllä) ja horisontaalinen & vertikaalinen (alla) keskimääräinen aallonpituus Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 13

14 Tärkeitä puuaineen ominaisuuksia ovat Kuidunpituus Tiheys Sydänpuun ja pintapuun osuudet Lustojen leveydet Kevät- ja kesäpuun osuudet lustoissa Viat, kuten laho ja lyly Kosteus Ominaisuuksien esiintyminen ja vaihtelu pääpuulajeilla tunnetaan melko hyvin ja voidaan siksi mallintaa Projektin tuloksia Lähde: Lundqvist ym. 2003, STFI Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 14

15 Puun rakennetta ja kasvutapaa kuvaava Lignum -kasvumalli (Metla) tarjoaa välineen tarkastella puuaineen ominaisuuksien kehittymistä rungossa Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 15

16 Lignum -mallia käytettiin tyvilahon ulottuvuuksien mallintamisessa Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 16

17 Digikuva-analyysia täydentävinä tekniikoina tutkittiin Kuoren paksuuden mittaamista ultraäänitekniikalla kohdetta koskettamattomalla anturilla Mikroaaltomittausta puun kosteuden ja oksaisuuden mittaamisessa Johtopäätökset Ultraäänitekniikka ei soveltunut kuoren paksuuden mittaukseen Tukin päästä heijastuvat mikroaallot osoittavat erilaisia kosteusalueita ja ko. määritystekniikka omaa kehityspotentiaalia Oksista mikroaalloilla saadaan selville lähinnä oksakiehkuroita Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 17

18 Kasvunopeus, jota kuvaa lustojen lukumäärä 2 8 cm:n etäisyydellä ytimestä, selittää sahauspinnan ja sahatavaran laatua. Esimerkki A-laadusta mäntytukkiaineistossa. A - laatua tyveltä m D 1,3 cm Kuivaoksaraja m Ikä k v ,7 116 Luston paksuus 2 8 cm:n vyöhykkeellä, mm Sahatavaran suhteel. arvo/m 3 1, , , , , , , Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 18

19 Sahatukit erotellaan hankintaketjussa toimituspaikoittain puulajin tai kokoluokan (esim. pikkutukit) mukaan Laatumittaus hakkuuvaiheessa parantaisi ennen muuta raakaaineen arvosaantoa Kuitupuun lajittelulla voitaisiin saada kuidunpituudeltaan erilaisia ositteita Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 19

20 Kuitupuun lajittelun ja erillään pidon vaikutusta korjuukustannuksia on tutkittu Esimerkkinä kuitupuun erottelu kahteen ositteeseen Lisäkustannukset ovat kuitupuulle kohdistettuina 1,5 /m 3 luokkaa Lisäkustannus koko puumäärälle kohdistettuna, % Kaukokuljetuksen jälkeen Metsäkuljetuksen jälkeen Hakkuun jälkeen K it ll k hdi t tt Kuitupuun osuus, % 12,1% 9,8% 3,9% Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 20

21 Loppuraportit Pöntinen, P., Heikkinen, J. & Jokinen, O Puun geometrisen laatutiedon mittaukset monikameramenetelmällä. Metsätehon Raportti 183. Mäkelä, M., Imponen, V., Korpilahti, A., Pennanen, O. & Poikela, A Puuraaka-aineen lajitteluvaihtoehdot puun hankinta- ja käsittelyketjussa. Metsätehon Raportti 186. Österberg, P. & Ihalainen, H Puun laatutiedon mittaaminen kuvasta. Metsätehon raportti 197. Sorsa, J-A., Imponen, V., Hujo, S., Korpilahti, A., Poikela, A. & Räsänen, T Kuvaan perustuva mittaus apteerauksessa ja puutavaran lajittelussa. Metsätehon raportti 194. Digitaalikuvista avain puun laadun mittaukseen. Metsätehon katsaus 16/2005. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 21

22 Muut raportit 1/2 Österberg, P., Ihalainen, H. & Ritala, R Method for Analyzing and Classifying Wood Quality through Local 2D-spectrum of Digital Log End Images. International Conference on Advanced Optical Diagnostics in Fluids, Solids and Combustion. Tokyo. Österberg, P., Ihalainen H., Ritala R The Effective Method for Analyzing Frequency Field of Digital Image. Tampereen teknillinen yliopisto, Mittaus- ja Informaatiotekniikan laitos. Suomela, T Puulajin tunnistus rungon värin ja tekstuurin perusteella. Diplomityö, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Automaatiotekniikan osasto. Suomela, T Puun kaarnaisuuden tunnistus sivukuvasta. Kuvaan perustuva mittaus 2. Harjoitustyö, Tampereen teknillinen yliopisto, Mittaus- ja Informaatiotekniikan laitos. Hanhijärvi, A. Ranta-Maunus, A. & Turk, G Potential of strength grading of timber with combined measurement techniques phase I. (Sisältää digitaalikuvista analysoitujen lustoparametrien testauksen lujuuden selittäjänä). VTT publications 568. Haapalainen, M., Hyvärinen, V., Nieminen, S., Sarén, M-P. & Sorjonen, M Selvitys ja tutkimustyö mikroaaltojen ja ultraäänen soveltuvuudesta puun laadun mittaukseen. Oulun yliopiston Mittalaitelaboratorion raportti Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 22

23 Muut raportit 2/2 Tulossa: Pesonen, E., Agopov, M., Hamina, S. & Perttunen, J. Puun laadun mittaus ja lajittelu. Agopov, M. Terveen ja lahon kuusen UV-viritteisten fluoresenssi- ja fosforenssispektrien mittaus ja vertailu. Laudaturtyö, Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos. Agopov, M. Puusolukon keskimääräisten dimensioiden mittaaminen optiseen diffraktioon perustuvalla menetelmällä. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos. Hamina, S. Sumeaan logiikkaan pohjautuva puutavaran ohjaus raaka-aineen laatuparametrien avulla. Pro gradu -työ MMM-tutkintoa varten, Helsingin yliopisto, Metsävarojen käytön laitos. Heikura, T. Diplomityö Lignum -mallista, TKK, Sähköosasto, tietotekniikan laboratorio. Puun laadun mittaus ja lajittelu, p325 23

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Metsätehon raportti 191 11.5.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Jarmo Hämäläinen Samuli Hujo Antti Korpilahti Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä

Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä Ryhmähanke Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä Tapio Räsänen Vesa Imponen Jarmo Lindroos Jukka Malinen Juha-Antti Sorsa Metsätehon raportti 94 19.6.2000 Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä

Lisätiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU)

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) ISBN 978-951-40-2461-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2467-2 (paperback) ISSN 1795-150X Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Henrik Heräjärvi,

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Markku Mäkelä Katriina Lipponen Mikko Sainio Metsätehon raportti 50 13.3.1998 Konsortiohanke: A. Ahlström Osakeyhtiö,

Lisätiedot

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU

HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry HINNOITTELUMENETELMÄN VAIKUTUS PUURAAKA-AINEEN OH- JAUTUMISEEN - SIMULOINTITARKASTELU Mika Haring

Lisätiedot

JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET

JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET TUULA PIHLAJAMAA JORMA JANTUNEN JÄREÄN SAHATAVARAN MEKAANISET OMINAISUUDET STRUCTURAL PROPERTIES OF LARGE-SIZED TIMBER VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS 7 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS VIHTI 1995 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella 0 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella Oulussa 11.2.2013 Tekijä: Mikko Kalaoja Työn valvoja: Ari Isokangas, TkT

Lisätiedot

Varastolaho, esiintyminen ja vaikutukset

Varastolaho, esiintyminen ja vaikutukset Varastolaho, esiintyminen ja vaikutukset Markku Mäkelä Katriina Lipponen Kari Korhonen Anna-Maija Hallaksela Mikko Karppelin Heikki Öhman Mikko Sainio Metsätehon raportti 71 22.4.1999 Ryhmähanke: Metsäliitto

Lisätiedot

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-013325-07 8.5.2007 State of art selvitys puun kosteusmittauksesta Kirjoittajat Timo Järvinen Jouko Malinen Markku Tiitta Pekka Teppola Luottamuksellisuus julkinen 2 (90) Raportin

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä ENERGIAPUUN MITTAUS Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä -projektissa. Oppaassa esitetään sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen yleiset periaatteet ja menettelytavat sekä

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus. Vesa Imponen. Metsätehon raportti 48 24.2.1998

Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus. Vesa Imponen. Metsätehon raportti 48 24.2.1998 Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi esitutkimus Vesa Imponen Metsätehon raportti 48 24.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso Oy, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

7/1995 METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS. Masser 35. Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen

7/1995 METSATEHO ~ METSÄTEOLLISUUS METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS. Masser 35. Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen METSATEHO / METSURIMITTAUKSEN TARKKUUS Tapio Räsänen Jari Marjomaa Antti Ihalainen Masser Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukohteelta kerätyn aineiston perusteella metsurimittauksen tarkkuutta, kun käytettiin

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Metsätehon raportti 46 16.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT Energia

Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT Energia Puupolttoaineen ja selluhakkeen integroitu tuotanto ketjukarsinta-kuorintatekniikalla Kaarlo Rieppo ja Asko Poikela, Metsäteho Oy Pentti Hakkila, Metsäntutkimuslaitos Veli-Juhani Aho ja Lauri Nikala, VTT

Lisätiedot

Hakkuutähteen paalauksen ja paalien metsäkuljetuksen tuottavuus ja kustannukset

Hakkuutähteen paalauksen ja paalien metsäkuljetuksen tuottavuus ja kustannukset Metsätehon raportti 179 11.8.24 Rajoitettu jakelu Järvi-Suomen Uittoyhdistys Koskitukki Oy Kuhmo Oy Metsähallitus Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo

Lisätiedot

METSÄTIETEEN PÄIVÄ 2011

METSÄTIETEEN PÄIVÄ 2011 METSÄTIETEEN PÄIVÄ 2011 Metsätieteen päivä 26.10.2011: Metsäsektorin laajenevat vastuut Aamupäivän yhteiskokous: Metsät ja vesi Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki) 8:15 9:00 Rekisteröityminen

Lisätiedot

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä

FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA. Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22, No. 3, 2011 FOTOGRAMMETRISET MENETELMÄT TEOLLISESSA MUOTOILUSSA Matti Kurkela, Juho-Pekka Virtanen, Hannu Hyyppä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu,

Lisätiedot

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Mika Virtanen Sisällysluettelo 0. Johdanto 5 1. Kuva, sen tallennus ja

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA 41 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA Laserkeilauksen käyttö liikennetunneleiden kunnossapidon hallinnassa Timo Cronvall, Pasi Kråknäs, Tommi Turkka

Lisätiedot

GPS-paikannuksen tarkkuus

GPS-paikannuksen tarkkuus Metsätieteen aikakauskirja Rouvinen, Varjo & Korhonen t u t k i m u s a r t i k k e l i Seppo Rouvinen, Jari Varjo ja Kari T. Korhonen GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Seppo Rouvinen Rouvinen, S., Varjo,

Lisätiedot

LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA

LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27. heinäkuuta 2006 Valvoja: ma Professori Ilmari Absetz Ohjaaja:

Lisätiedot

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen

Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Metsätehon raportti 148 19.5.2003 Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko Örn Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen mittaaminen Esitutkimus Kaarlo Rieppo Jouko

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten

Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Metsätehon raportti 143 28.2.2003 Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Antti Korpilahti Tuhkan esikäsittely metsäkäyttöä varten Antti Korpilahti Metsätehon raportti 143 28.2.2003 Konsortiohanke: Fortum

Lisätiedot