Matti Meikäläinen OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5."

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto K Kiinteistönhoitaja Hyväksytty johtokunnassa

2 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Nousiainen ja Ruoho Johdanto Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa: Kiinteistönhoito ja puhdistuspalvelut. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. Sivu 1

3 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Kiinteistönhoidon osaamisala, Kiinteistönhoitaja Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa perustutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen 15 Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 LVI-järjestelmien hoito Valinnaiset tutkinnon osat Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Liikennevälineiden puhtaanapito 3 Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Vieras kieli, A-kieli Vieras kieli, B-kieli 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskunta taidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Ympäristö osaaminen 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valitaan kohtien mukaan 10 Sivu 2

4 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Opiskelijan yksilöllinen ammattitaidon syventäminen (sisältyy kohdan 4 osp) Nousiainen ja Ruoho 2 KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMI- SEN ARVIOINTI Yleistä alan osaamisesta Kiinteistöpalvelujen suorittaneella on monipuolinen ammattitaito jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja ottaa huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Kiinteistöpalvelujen suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä kiinteistöpalvelualan yrityksissä, alan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaista näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. Kiinteistöpalvelualan suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska toimiala on työturvallisuudeltaan haastava. Alalla korostetaan turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostavaa työturvallisuuskulttuuria. Ympäristötietoisuus kiinteistöpalvelualalla edellyttää suorittaneelta uusia tietoja esimerkiksi jätehuollon organisoinnista, eri aineiden kierrätyksestä ja kiinteistön käyttöön liittyvien ratkaisujen energiataloudellisuudesta. Kiinteistöpalvelualalla toimivat henkilöt osaavat käyttää tietotekniikkaa. Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus asettavat alalla toimijoille lisäksi muita haasteita. Tärkeitä kansainvälistymiseen ja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen liittyviä taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden kohtaaminen, palveluasenne ja erilaisiin oloihin mukautuminen. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa opiskelija erikoistuu kiinteistönhoitajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Hankittuaan työkokemusta hän voi suorittaa ammattitutkinnon tai jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kiinteistönhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Hänellä on asiakaslähtöinen palveluosaaminen sekä laaja-alainen käsitys kiinteistön elinkaareen vaikuttavista tekijöistä. Hän kykenee arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet hoitosopimusten mukaiset. Hän osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistöhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Kiinteistönhoitajalla voi olla erityisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, kiinteistön toimintakunnon arvioinnista, kiinteistöautomaation käyttämisestä, rakennustekniset korjaustöistä, ulkoalueiden hoidosta, LV-järjestelmien huollosta, nuohouksesta ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Toimintaympäris- Sivu 3

5 tönä ovat erilaiset kiinteistöt. Oman erityispiirteen toimintaympäristöön antavat tilojen käyttäjät, jotka ovat usein läsnä työn aikana. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti. Hän tekee palvelutehtäviä laadukkaasti ja lisää siten omalla toiminnallaan kiinteistöpalvelualan arvostusta. 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen kiinteistöpalvelualan asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyvien palvelu- ja laatukuvausten sisällöt suunnitella työssään kohtaamansa asiakaspalvelutilanteen vaiheet kohdata kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa selvittää asiakkaan tilanteen ja tarjota hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta käynnistää tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua asiakkaalle tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelijan perustavoitteena on osata toimia asukkaana kiinteistössä raportointia voidaan toteuttaa kielelliset rajoitteet huomioiden esim. suullisesti osaa ensiavun perusteet eli suorittaa EA1-kortin osaa työturvallisuuden perusasiat eli suorittaa työturvallisuuskortin osaa aja työkoneita ja laitteita turvallisesti sekä liikenteessä ja työkohteissa eli suorittaa traktorikorttikoulutuksen sekä suorittaa traktorikortin valmiuksista riippuen. osaa toimia liikennealueilla ja niiden läheisyydessä turvallisesti eli suorittaa Tieturva 1-kortin Keskeisimmät opittavat työsuoritukset Sivu 4

6 Nousiainen ja Ruoho omasta perushygieniasta huolehtiminen Työvaatteiden pukeminen ja peseminen Suojalasien, suojakäsineiden, kuulosuojaimien ja kypärän käyttäminen Työohjeiden vastaanotto ja noudattaminen työkaluista huolehtiminen ammatti-ihmisen tapaan liikkuminen ja käyttäytyminen liikkuu turvallisesti liikennealueilla ja teknisissä tiloissa oman asunnon siivoaminen haavan puhdistaminen ja sitominen Osaamisen arviointi itsearviointi opiskelijan ja opettajan välinen palaute opettajan ja/tai työelämäedustajan antama arvio Näyttö osaamisalueesta ammatillisessa erityisopetuksessa toteutettuna Näyttöön lasketaan tulityö- ja työturvallisuuskorttien suorittaminen. Henkilökohtaisin tavoittein suoritetun näytön hyväksyttävä suorittaminen edellyttää vähintään toisen kortin hyväksyttyä suorittamista. Näyttöön lasketaan myös Tieturva 1 kortin sekä traktorikortin suorittaminen. Henkilökohtaisin tavoittein suoritetun näytön hyväksyttävä suorittaminen edellyttää vähintään ensin mainitun kortin hyväksyttyä suorittamista. Oppilaitos kustantaa vain yhden tutkintotilaisuuden. Näyttö toteutetaan korttikoulutusten lisäksi työskentelemällä työssäoppimisjaksolla sopivassa työpaikassa, jossa opiskelija pääsee työn kautta toteuttamaan asiakaspalvelua joko suoraan tai välillisesti suoritteiden kautta. Jakson jälkeen opiskelija esittelee vähintään suullisesti raportin jaksosta ja osoittaa näin osaamisensa. Sivu 5

7 2.1.1 Pakollinen tutkinnon osa: Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottamien (15 osp) ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työn suunnittelu ja palvelutilanteeseen valmistautuminen osallistuu asiakastilanteisiin ohjattuna Tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja valvontaa pysyäkseen vaaratilanteiden ulkopuolella osallistuu ohjattuna asiakastilanteen suunnitteluun Tarvitsee toistuvaa ohjausta tai valvontaa vaaratilanteiden välttämiseksi suunnittelee yhdessä ohjaajan kanssa asiakastilanteen vaiheittain tunnistaa joitain vaaratilanteita ja pysyy vaaratilanteiden ulkopuolella ohjaajan avustuksella suunnittelee ohjattuna asiakastilanteen etenemisen vaiheittain tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin ohjattuna suunnittelee asiakastilanteen vaiheet saamansa tiedon perusteella tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin omatoimisesti suunnittelee asiakastilanteen vaiheet ja asettaa kullekin vaiheelle tavoitteen tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin omatoimisesti Sivu 6

8 Työn kokonaisuuden hallinta toimii ohjattuna ja avustettuna palvelusopimusten Nousiainen ja Ruoho Toimii palvelutilanteissa Toimii palvelutilanteis- toimii palvelutilanteessopimusten ohjattuna palvelusa palvelusopimusten sa palvelusopimusten saatuaan ja laatukuvausten ajoittain apua toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten Taloudellinen ja laadukas toiminta Osallistuu kiinteistön toimintakunnon havainnointiin runsaasti ohjattuna ja avustettuna Osallistuu kiinteistön toimintakunnon havainnointiin usein ohjattuna ja avustettuna Osallistuu kiinteistön toimintakunnon havainnointiin ajoittainohjattuna ja avustettuna havainnoi kiinteistön toimintakuntoa havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja raportoi havaitsemistansa puutteista havainnoi kiinteistön toimintakuntoa ja pyrkii poistamaan havaitsemansa puutteet Sivu 7

9 ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Nousiainen ja Ruoho ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Sähköisten järjestelmien käyttäminen tutustuu sähköisiin järjestelmiin ohjaajan kanssa osaa käyttää sähköisiä järjestelmiä opastettuna osaa käyttää sähköisiä järjestelmiä annettujen ohjeiden ja valmiiden suunnitelmien mukaan käyttää sähköisiä järjestelmiä tiedonhaussa ja yhteydenpidossa tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tietoa asiakaskohteesta ja pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin hyödyntää työssään sähköisiä järjestelmiä etsiessään tietoa asiakaskohteesta ja raportoidessaan sekä pitäessään yhteyttä tehtävänsä edellyttämiin sidosryhmiin Sivu 8

10 ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Nousiainen ja Ruoho ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 perusteiden arviointikriteerit. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Sopimusten ja yleisten laatuvaatimusten noudattaminen toimii ohjeistettuna ja avustettuna asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien jatkuvasti ohjattuna toimii ohjeiden osaa ohjattuna tutustua raportteihin ja sopimuksiin Ohjattuna osaa tärkeimmiltä osin noudattaa vastuunjakotaulukosaa ohjattuna hakea tietoa raporteista ja sopimuksista Ohjeistettuna noudattaa vastuunjakotaulukhakee tietoa työalueen raporteista ja toimii ohjeistettuna asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien toimii ohjeistettuna kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista toimii asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksien toimii jämäkästi asiakaskohdetta koskevien kiinteistönhoitoja palvelusopimusten toimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noutoimii kiinteistön vastuunjakotaulukon mukaista jakoa nou- Sivu 9

11 osaa tutustua ohjattuna alan käsitteistöön koa Nousiainen ja Ruoho koa jakoa noudattaen dattaen dattaen, joustaen kuitenkin tarpeen mukaan yhteistyötä edellyttävissä tilanteissa tuntee tärkeimpiä alan käsitteitä Tuntee tärkeimpiä alan käsitteitä ja käyttää alan käsitteitä toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten toimii yleisten kiinteistön puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien laatuvaatimusten ja hyödyntää työssään asiakaskohteelle laadittua huoltokirjaa Kiinteistöpalvelualan tehtävien tunteminen avustettuna osaa käyttää joitain alan termejä ohjattuna osaa käyttää alan keskeisiä termejä ohjattuna osaa käyttää alan termejä tuntee kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä käyttää kiinteistöpalvelualan käsitteitä ja termejä sekä osaa selittää niiden merkityksen asiakkaalle Avustettuna osaa tutustua kiinteistön tekniikan perusteisiin ohjattuna osaa tutustua kiinteistön tekniikkaan tuntee joitain kiinteistön tekniikan periaatteita tarviten ajoittain ohjausta tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita sekä tuntee kiinteistössä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää kiinteistön teknisten järjestelmien toimintaperiaatteet asiakaskohteessa sekä tuntee kiinteistössä käytettävät laitteet ja materiaalit tietää, että kiinteistö vaatii puhtaanapitoa ohjattuna tunnistaa tärkeimpiä puhtaanapitoon liittyviä kiinteistön ohjausta saatuaan tietää kiinteistön puh- tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä tietää kiinteistön likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä Sivu 10

12 avustettuna arvioi puhtaanapitotyön tulosta Nousiainen ja Ruoho käsitteitä taanapidon perusasioita materiaaleja ja osaa arvioida lop- putulosta ohjattuna arvioi puhtaanapidon tulosta ohjattuna arvioi puhtaanapidon tulosta ja tuotettujen palvelujen sopimuksenmukaisuutta pystyy ohjeistettuna arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen laitteita ja materiaaleja pystyy arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen laitteita ja materiaaleja pystyy arvioimaan, onko tuotettujen kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen Sidosryhmien tunteminen osaa ohjattuna ja avustettuna nimetä joitain kiinteistöön liittyviä sidosryhmiä tietää ohjusta saatuaan kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät ja osaa ohjattuna nimetä niiden toimenkuvia tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden pääasialliset toimenkuvat tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät sekä niiden toimivallan tietää kiinteistön ylläpitoon ja käyttämiseen liittyvät sidosryhmät ja niiden toimivallan sekä tietää, miten ja missä yhteyksissä sidosryhmiin otetaan yhteyttä ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Sivu 11

13 oppimisen avaintaidot - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin Nousiainen ja Ruoho - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Terveys turvallisuus ja toimintakyky tarvitsee runsasta tukea turvalliseen toimimiseen osallistuu ohjattuna oman hyvinvoinnin edistämiseen osaa poistua tulipalon sattuessa, osaa ohjatusti suojella itseään tarvitsee ohjausta ja ajoittaista tukea turvalliseen toimintaan ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen ja ohjattuna huolehtii hyvinvoinnistaan ohjausta saatuaan osaa poistua turvallisesti vaara-alueelta ja suojata itseään ohjattuna toimii turvallisesti ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen ja ohjattuna huolehtii työkyvystään tuntee tärkeimmät hätäensiapu- ja paloturvallisuusohjeet asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa vastaa toimintansa turvallisuudesta huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa avustettuna käyttää annettuja suojaimia ohjattuna osaa käyttää tarpeellisia suojaimia ohjausta saatuaan osaa käyttää tavanomaisia suojaimia ja osaa välttää vaarallisia työväli- käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja Sivu 12

14 neitä ja menetelmiä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työvälineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Oppiminen ja ongelmanratkaisu osallistuu ohjattuna ja avustettuna työajan ja materiaalimenekin laskentaan osallistuu ohjattuna työajan ja materiaalimenekin laskentaan laskee ohjattuna ja avustettuna materiaalimenekkiä ja työaikoja laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja kehittää sitä arvioi omaa työtään laatuvaatimusten Vuorovaikutus ja yhteistyö avustettuna pystyy osallistumaan yhdessäoloon tuettuna tunnistaa sidosryhmiä ohjattuna ja tuettuna kykenee yhteistyöhön tutuissa tilanteissa ohjattuna tunnistaa sidosryhmiä ja joitain niiden keskeisimpiä tarpeita ajoittain ohjattuna toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ajoittain ohjattuna tunnistaa sidosryhmiä ja niiden keskeisimpiä tarpeita toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tunnistaa eri sidosryhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet edistää rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Ammattietiikka avustettuna noudattaa useimmiten työaikoja, ohjattuna noudattaa ohjeita noudattaa ohjeita ja työaikoja, mutta tarvitsee ajoittain tukea ja ohjausta noudattaa työaikoja ja toimii annettujen ohjeiden noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnoudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa Sivu 13

15 asiallisesti palautetta vastaan nastaan palautetta sovitun ja muuttaa toimintaansa palautteen toiminnastaan palautetta omatoimisesti ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella 2.2.1Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen kiinteistöpalvelualan asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa suunnitella omaa työaikatauluansa suunnitella omaa työtään viranomaismääräysten ja ohjeiden suorittaa liputukset ja huolehtia lipusta huolehtia kiinteistön avainturvallisuudesta käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä käyttää kiinteistön sähköisiä ohjausjärjestelmiä suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeet varmistaa rakennetun piha-alueen toimintakunnon ja turvallisuuden varmistaa leikkivälineiden kunnon ja turvallisuuden suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät toimenpiteet Sivu 14

16 Nousiainen ja Ruoho suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanpitoon liittyvät tehtävät kiinteistönhoitosopimuksen mukaisella laatutasolla huolehtia jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta paikallisten määräysten huolehtia väestönsuojatilojen kunnosta määräysten huolehtia kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen asiallisesta yleisilmeestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtia kiinteistön nimitauluista ja opasteista tehdä hänelle sallittuja ns. jokamiehen sähkötöitä, kuten valaistukseen liittyvät lamppujen, kupujen yms. vaihdot tehdä kiinteistön kylmätiloihin liittyvät seurantatoimet Ammatillisessa erityisopetuksessa painopistealueina ovat oppilaitos ympäristöineen sekä asuin tilat. Opetuksen lähtökohtana on vahvistaa ja luoda opiskelijalle osaaminen ja valmiudet toimia asukkaana ja opiskelijana näissä ympäristöissä. Osaamisen karttuessa opiskelija laajentaa osaamistaan muille kiinteistönhoidon toimialueille. osaamisen keskeinen ydinalue on ymmärtäminen Keskeisimmät opittavat työsuoritukset vaihtaa polttimoita vaihtaa kierresulakkeen ja palauttaa lauenneen johdonsuoja-automaatin lukee ja kirjaa sähkö- ja vesimittarilukemat vaihtaa nimet ovikyltteihin siivoaa teknisen lattiat ja työtasot ylläpitää työkalupakkia voitelee ovien lukot ja saranat lukitsee ja avaa ovet tarkastaa ja säätää ajastimet puhdistaa harjalla laatoitetut alueet pesee ikkunat nostaa lipun salkoon ja laskee sen sekä taittelee sen oikein vaihtaa kiuaskivet Osaamisen arviointi itsearviointi Sivu 15

17 opiskelijan ja opettajan välinen palaute opettajan ja/tai työelämäedustajan antama arvio Nousiainen ja Ruoho Näyttö osaamisalueesta ammatillisessa erityisopetuksessa toteutettuna opiskelija osoittaa osaamisensa huoltamalla ja ylläpitämällä rakennettua ympäristöä ja yleisjärjestelmiä. Hän osallistuu toimijana valvonta ja suunnittelutehtäviin. Näyttötehtävä räätälöidään työssäoppimispaikan tehtäväluettelon pohjalta. Näyttö voidaan antaa laajemman työkokonaisuuden sijaan usean pienemmän tehtävän muodostamasta työryppäästä, joiden sisällöt ja laajuus voidaan laatia henkilökohtaisten tavoitteiden. ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Sivu 16

18 Oman työn suunnittelu valitsee ohjattuna työmenetelmän, - välineet ja materiaalit, hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi tarvitsee avustamista ja ohjausta Nousiainen ja Ruoho valitsee työmenetelmän, valitsee työmenetel- valitsee työmenetelriaalit -välineet ja matemän, -välineet ja matemän, -välineet ja mate- ohjatusti, hyväksyttävän riaalit hyväksyttävän riaalit hyväksyttävän lopputuloksen lopputuloksen saa- lopputuloksen saariaalit saamiseksi tarvitsee miseksi, mutta tarvitsee miseksi, mutta uusissa tukea tai ohjausta ohjausta tai ajoit- tilanteissa tai työympämiseksi, tain tukea ristön muuttuessa tarvitsee ohjausta valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, - välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja Työn kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen suorittaa työtehtäviä runsaasti ohjattuna tai avustettuna suorittaa työtehtäviä ohjatusti suorittaa työtehtäviä pääosin ohjatusti ja osin oma-aloitteisesti tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien omaaloitteisesti selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti Laadun merkityksen huomioiminen pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan avustettuna tai runsaasti ohjattuna pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan tarviten ohjausta pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan toimii kiinteistön hoitotöille asetettujen laatutavoitteiden toimii kiinteistön hoitotöille asetettujen laatutavoitteiden toimii kiinteistön hoitotöille asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Sivu 17

19 ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kiinteistönhoitotöihin liittyvien työmenetelmien hallinta Työskentelee yksilöllisesti valituilla työmenetelmillä ohjattuna ja tarpeellisin määrin tuettuna tai avustettuna Työskentelee yksilöllisesti valituilla työmenetelmillä tarvittaessa ohjattuna tai tuettuna työskentelee yhdessä valituilla työmenetelmillä tarvittaessa ohjattuna, erityisesti työympäristön muuttuessa työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta työskentelee johdon valitsemallaan työmenetelmällä työskentelee johdon valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä Osaa sopeuttaa toimintaansa tiiviisti avustettuna muuttumattomis- Osaa sopeuttaa toimintaansa avustettuna tai tuettuna muuttumat- Osaa sopeuttaa toimintaansa tarvittaessa ohjattuna muuttumatsopeuttaa ohjattuna työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin sopeuttaa omatoimisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhsopeuttaa olosuhdemuutoksia ja sopeuttaa omatoimisesti työskentelynsä muuttuviin Sivu 18

20 sa olosuhteissa tomissa olosuhteissa tomissa olosuhteissa teisiin olosuhteisiin Työvälineiden hallinta Käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä osan aikaa oikein, mutta tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea Käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä osan aikaa oikein, mutta tarvitsee ohjausta ja tukea Käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä useimmiten oikein, mutta tarvitsee ohjausta käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein käyttää työtehtävässä tarvittavia työvälineitä oikein ja hyödyntää niitä työssään huoltaa osittain käyttämänsä välineet jatkuvasti avustettuna tai ohjattuna huoltaa käyttämänsä välineet ajoittain ohjattuna tai tuettuna huoltaa käyttämänsä välineet ajoittain ohjattuna huoltaa käyttämänsä työvälineet huoltaa huolellisesti käyttämänsä työvälineet huoltaa huolellisesti käyttämänsä työvälineet sekä ilmoittaa vioista Materiaalien hallinta käyttää useimmiten materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä lajittelee syntyneet jätteet, mutta tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea käyttää useimmiten materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä lajittelee syntyneet jätteet, mutta tarvitsee ohjausta tai tukea käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä lajittelee syntyneet jätteet, mutta tarvitsee ohjausta käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä lajittelee syntyneet jätteet, mutta tarvitsee joissakin työvaiheissa ohjausta käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta suunnittelee työnsä käyttämiensä materiaalien ominaisuuksien edellyttämällä tavalla sekä huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta Sivu 19

21 ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 perusteiden arviointikriteerit. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden tunteminen huomioi tiiviisti ohjattuna työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii valvottuna ja tuettuna niiden edellyttämällä tavalla huomioi ohjattuna työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii valvottuna niiden edellyttämällä tavalla huomioi ohjauksen saatuaan työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään sekä toimii niiden edellyttämällä tavalla huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista huomioi työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet työskentelyssään ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla Palveluorganisaation tunte- Toimii palveluorganisaatiossa ohjattuna Toimii palveluorganisaatiossa ohjausta Toimii palveluorganisaatiossa ohjausta tietää palveluorganisaationsa toimintatavat ymmärtää palveluorganisaationsa toiminymmärtää palveluorganisaationsa toimin- Sivu 20

22 minen saatuaan saatuaan ja tietää keskeisimpiä ja toimii niiden perusja toimintatapoteella tatavat ja toimii niiden perusteella tatavat ja toimii niiden perusteella tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Asiakaskohteen tunteminen Toimii asiakaskohteessa ohjattuna Tietää asiakaskohteen toimintatapoja ja ohjattuna toimii pääosin niiden Tietää asiakaskohteen toimintatapoja ja ohjausta saatuaan toimii niiden tietää asiakaskohteen toimintatavat ja toimii niiden ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja toimii niiden ymmärtää asiakaskohteen toimintatavat ja toimii niiden tilanteeseen nähden sopivimmalla tavalla Sopimusten merkitysten tunteminen tietää kiinteistönhoitosopimuksen tarkoituksen tietää kiinteistönhoitosopimuksen vaikutukset hoitotyöhön tietää kiinteistönhoitosopimuksen vaikutukset hoitotyöhön tietää kiinteistönhoitosopimuksen merkityksen hoitotyössä ymmärtää kiinteistönhoito-sopimuksen merkityksen hoitotyössä huomioi kiinteistönhoitosopimuksen ehdot työssään ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. taval- Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Sivu 21

23 - Työllistyy tuettuna lisille työpaikoille yksilöllisesti esim. avotyöhön tai muokattuihin työ- ja toimintakeskuksiin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Terveys turvallisuus ja toimintakyky ohjattuna tai avustettuna välttää riskejä ja pyrkii toimimaan turvallisesti asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan ja toistuvaa ohjausta saatuaan osaa välttää riskejä työssä asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan ja ohjausta saatuaan osaa välttää riskejä työssä asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää toimintaansa turvallisemmaksi. osallistuu ohjattuna tai avustettuna psyykkistä ja fyysistä työkykyä edistävään toimintaan osallistuu ohjattuna psyykkistä ja fyysistä työkykyä edistävään toimintaan ohjausta saatuaan osaa useimmiten huolehtia fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään huolehtii omatoimisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään huolehtii aktiivisesti omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkyvystään osaa vaaratilanteessa poistua vaara-alueelta ja pyytää apua itselleen osaa vaaratilanteessa poistua vaara-alueelta ja pyytää apua itselleen ja muille osaa vaaratilanteessa poistua vaara-alueelta ja pyytää apua itselleen ja muille sekä osaa auttaa turvaan muita tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa tuntee toimintaohjeet hätäensiapu- ja paloturvallisuustilanteissa avustettuna käyttää annettuja suojaimia ohjattuna osaa käyttää tarpeellisia suojaimia ohjausta saatuaan osaa käyttää tavanomaisia suojaimia ja osaa välttää vaarallisia työvälineitä ja menetelmiä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon viallikäyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ja varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä ja vie huoltoon vialliset työ- Sivu 22

24 set työvälineet välineet sekä arvioi työvälineiden soveltuvuutta kyseiseen työhön Oppiminen ja ongelmanratkaisu osallistuu tuettuna ja avustettuna työajan ja menekkien laskentaan osallistuu tuettuna ja ohjattuna työajan ja menekkien laskentaan osallistuu ohjattuna työajan ja menekkien laskentaan laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit laskee työajan ja materiaalimenekit, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työn sen ottaa ohjattuna vastaan arviota omasta työstään ottaa vastaan arviota omasta työstään arvioi ohjattuna omaa työskentelyään arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään ja kehittää sitä arvioi omaa työtään laatuvaatimusten Vuorovaikutus ja yhteistyö jatkuvasti tuettuna ja ohjattuna pystyy yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa toimii yhteistyössä tuttujen ihmisten kanssa usein ilman tukea, vieraampien kanssa tuettuna tai ohjattuna toimii yhteistyössä tuttujen ihmisten kanssa, vieraampien kanssa ajoittain tuettuna toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa edistää rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa tuettuna tunnistaa sidosryhmiä ohjattuna tunnistaa sidosryhmiä ja joitain niiden keskeisimpiä tarpeita ajoittain ohjattuna tunnistaa sidosryhmiä ja niiden keskeisimpiä tarpeita tunnistaa eri sidosryhmien tarpeita ja huomioi niitä toiminnassaan huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Ammattietiikka avustettuna noudattaa useimmiten työaikoja, ohjattuna noudattaa ohjeita noudattaa ohjeita ja työaikoja, mutta tarvitsee ajoittain tukea ja ohjausta noudattaa työaikoja ja toimii annettujen ohjeiden noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa asiallisesti palautetta vastaan noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta sovitun ja noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista, noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä ottaa toiminnastaan palautetta omatoimisesti Sivu 23

25 muuttaa toimintaansa palautteen ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella 2.2.2LVI-järjestelmien hoito (30 osp) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen kiinteistöpalvelualan asiakaskohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa LVI-järjestelmien ylläpitoon liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa suunnitella oman työaikataulunsa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen toteuttaa LVI-huoltopalveluja kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti paikantaa LVI-teknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden huoltaa tavanomaiset kiinteistöjen LVI-tekniset laitteet ja varusteet ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat arvioida omaa työsuoritustaan Sivu 24

26 raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Nousiainen ja Ruoho Ammatillisessa erityisopetuksessa osaamisen hankinnassa huomioidaan opiskelijan todellinen lähtötaso ja realistinen tavoitetaso tarvittaessa hankitaan ja täydennetään perusopetuksessa vajaaksi jäänyttä osaamista, jota vaativampi tekninen osaaminen edellyttää vaativien teknisten laitteiden kanssa työskentelyn edellyttämää kurinalaisuutta ja tarkkuutta harjoitetaan alkuvaiheessa runsaasti opiskelijan oppii ensin hallitsemaan ja osaamaan tekniikan ymmärtämisen kannalta keskeiset tiedot ja taidot ennen siirtymistä vaativampiin osiin korostettu osaamisen alue on työn turvallisen suorittamisen sisäistäminen, toimivien järjestelmien kanssa toimittaessa laiteturvallisuus ensisijaistetaan osaamisessa keskeisenä asiana on tekniikan toiminnan perusteina olevien seikkojen hallinta osaamisessa ja arvioinnissa painottuvat peruskäsitteiden hallinta ja ymmärtäminen. Tavoitellaan tekniikan perusteiden vahvaa hallintaa. työtaitojen osaamisessa tavanomainen perustyövälineiden, menetelmien ja materiaalien perushallinta on keskeinen sisältö huolto-osaamisessa painotetaan päätelaiteosaamista työsuorituksissa tärkeää on huolellinen, rauhallinen ja jäsentynyt suoritustapa oppimista voidaan toteuttaa eri osaamisaloja ylittävillä tehtävillä oppimisympäristöt valitaan opiskelijalähtöisesti Keskeisimmät opittavat työsuoritukset opiskelija ymmärtää kiinteistön teknisenä toimintaympäristönä eli osaa liikkua ja toimia turvallisesti opiskelija ymmärtää kunkin teknisen osajärjestelmän periaatteen ja osaa kuvata keskeiset osat opiskelija osaa tunnistaa, milloin laitteistossa on vika ja osaa kuvata jatkotoimenpiteitä opiskelija osaa vaihtaa suihkuletkun ja tavallisimman hanatyypin juoksuputken sekä sen tiivisteet opiskelija osaa puhdistaa lattiakaivot ja pesualtaiden vesilukot opiskelija osaa huoltaa pienehkön ilmanvaihtolaitoksen sisältäen kausityöt ja suodattimien vaihdot opiskelija osaa puhdistaa ilmanvaihdon pääte-elimiä opiskelija tietää kulloisenkin ajankohdan lämmitystarpeen ja osaa tarkkailla lämmitysjärjestelmän toimintaa opiskelija osaa vaihtaa patteriventtiilin opiskelija osaa käyttää ja ylläpitää puupolttoaineella toimivaa lämmityslaitetta opiskelija osaa käsitellä nestemäistä polttoainetta ja tehdä polttopuuta Sivu 25

27 Osaamisen arviointi Nousiainen ja Ruoho itsearviointi opiskelijan ja opettajan välinen palaute opettajan ja/tai työelämäedustajan antama arvio Näyttö osaamisalueesta ammatillisessa erityisopetuksessa toteutettuna osaamisalueen näyttö on jaettu 3 osanäyttöön järjestelmäkohtaisesti. Tällä vältetään opiskelijan kannalta liian suuren kokonaisuuden osaamisen kerralla esittäminen. Osanäyttöjä on kuitenkin mahdollista yhdistää, mikäli toiminnallinen kokonaisuus sitä edellyttää ja se mikäli on myös opiskelijan osaamisen esilletulon kannalta mielekästä. Osanäyttöjen järjestys on vapaa. Suoritettaessa näyttö työssäoppimisjaksolla voidaan työpaikan työtarjonnan mukaan näytön sisältö räätälöidä tehtäviä vastaavaksi. Osanäytöissä opiskelija osaa käyttää, puhdistaa ja ylläpitää kiinteistön lämmityslaitteita, vesi- ja viemärikalusteita sekä ilmanvaihtojärjestelmää. Lämmityslaitteiden ja automatiikan (Osanäyttö 1) näytössä perusosaaminen osoitetaan lämmityksen säätöautomatiikan ymmärtämisellä ja säätöjärjestelmän arvojen luennalla sekä muutolla täydennettynä laitteistokohtaisella ylläpitotehtävällä. Vesi- ja viemärijärjestelmien (Osanäyttö 2) perusosaaminen osoitetaan vähintään yhden kalusteen huoltotyöllä tai vastaavalla muulla osa-alueen tehtävällä. Ilmanvaihtojärjestelmien (Osanäyttö 3) osaaminen voidaan näyttää asuntokohtaisen IV-järjestelmän tuntemuksen ja kausihuollon tehtävällä. ARVIOIN- NIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä - Työllistyy tuettuna Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksi- Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Sivu 26

28 esim. avotyöhön tai löllisesti muokattuihin työ- ja toimintakeskuksiinviin työtehtäviin tai avusta- tehtäviin. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oman työskentelyn ja LVIjärjestelmien hoitoon liittyvien töiden suunnittelu valitsee ohjattuna tai avustettuna työmenetelmän, -välineet ja materiaalit, pääosin hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi tarvitsee avustamista ja ohjausta valitsee työmenetelmän, -välineet ja materiaalit ohjatusti, hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi tarvitsee tukea tai ohjausta valitsee työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi, mutta tarvitsee ohjausta tai ajoittain tukea valitsee työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, - välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi LVIjärjestelmien hoitotöiden kustannustehokas ja laadukas toteuttaminen suorittaa työtehtäviä runsaasti ohjattuna tai avustettuna suorittaa työtehtäviä ohjatusti suorittaa työtehtäviä pääosin ohjatusti ja osin oma-aloitteisesti tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien omaaloitteisesti selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti Laadun merkityksen huomioiminen pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan avustettuna tai runsaasti ohjattuna pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan tarviten ohjausta pyrkii toimimaan laatutavoitteiden mukaan toimii kiinteistön LVIjärjestelmien hoidolle asetettujen laatutavoitteiden toimii LVIjärjestelmien hoitoon liittyviin töihin asetettujen laatutavoitteiden toimii LVI-järjestelmien hoitoon liittyviin töihin asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Sivu 27

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 LUONNOS MÄÄRÄYS / 011/ 2008 Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET) Sisältö

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto, 180 osp Putkiasennuksen osaamisala Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP

Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 1 (160) OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Maarakennuskoneenkuljettaja VHP Sivu 2 (160) Sisällysluettelo 1. MAARAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 2.1 Rakennusalan

Lisätiedot