RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

2 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (RakVNP) 629/94 5. :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja rakentamista ja tässä hankkeessa purkutyötä koskeva asiakirja. Tämä asiakirja kertoo purkutyön erityisiä turvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja täydentää urakkatarjouspyyntöä. 0.2 Päätoteuttaja Purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön ( RakVNp ) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa RakVNP:n 9. :n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Tilaajalle ei siirry tämän työturvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että jokainen omaan tai sivu- ja aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työmaalla työskentelyään. 0.3 Töiden yhteensovitus Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta ja toimittaa työmaan työsuojelukatselmukset. 0.4 Työsuojelusäädökset Rakennuskohteessa on noudatettava työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. Ko. lait ja asetukset on oltava nähtävillä työmaalla. 0.5 Lupien tarkastus Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus tuli-, koneenkuljetus-, asbestipurku- yms. töissä.

3 3 0.6 Vastuu ja yhteyshenkilöt työturvallisuusasioissa Rakennuttajan turvallisuushenkilöt: Tilaajan edustaja: Harri Kukkula, Osoite:, puhelin: faksi: sähköposti: Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori ja työmaan valvoja: Teemu Harjunen, Osoite:, puhelin: faksi: sähköposti: Urakoitsijan vastuuhenkilöt esitetään urakkasopimuksessa. 1 TYÖALUE- JA SEN OLOSUHTEET 1.1 Purkukohde Purkukohteen osoite on Villentie 5,. Purkukohteen tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnössä Nykyinen kunnallistekniikka Liikenne Kiinteistö on liitetty Nakkilan vesi- ja viemärilaitoksen verkkoon sekä Lammaisten Energia Oy:n sähkönjakeluverkkoon. Tilaaja tulppaa rakennuksen vesijohto ja viemäriliittymät kustannuksellaan. Kohteessa on voimassa oleva sähköliittymä, joka on tilaajan puolesta irtikytketty läheiseltä katujakokaapilta. Urakoitsijan tulee kuitenkin vielä varmistaa sähköasennusten jännitteettömyys ennen purkutöiden aloitusta. Työalueen välittömässä läheisyydessä on kunnan yleinen katualue ja kevyenliikenteen väylä. Urakoitsijan tulee noudattaa varovaisuutta työmaaliikenteessä. Urakoitsijan tulee huolehtia, että purkujätteet eivät pääse poiskuljetuksen aikana tippumaan kuorma-auton lavalta ja toisaalta, että jätteet eivät leviä ympäristöön.

4 Lähialueen kiinteistöt Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat rakennuskohteen välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan tulee huolehtia, että pöly tai purkujätteet eivät pääse leviämään naapurikiinteistöihin Käytettävissä oleva tila 1.2 Maaperä 1.3 Sääolot Kohteessa on purkutyön tavanomaiseen suorittamiseen riittävä tila. Maaperä purkukohteessa on kokemusperäisesti moreenia. Kohteessa ei ole suoritettu maaperätutkimuksia. Urakoitsijan tulee huolehtia, että kovassakaan tuulessa purkujätteet eivät pääse leviämään ympäristöön. Koska purkutyöt tehdään talvella, on huolehdittava myös työmaan riittävästä liukkaudentorjunnasta. 1.4 Muut olosuhteet Tiedossa ei muuta erityisesti huomioitavaa. 2 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 2.1 Kuvaus tehtävistä töistä Kyseessä on vanhan, 1900-luvulla rakennetun asuin- ja piharakennuksen purkutyö. Kyseiseltä tontilta puretaan kaikki rakennukset ja niihin liittyvät rakenteet. Rakennuksien ulkopuolelta puretaan mm. maanalainen öljysäiliö (4000 l), vanhat sakokaivot sekä pihavalaistus. Purkutöiden jälkeen alue siistitään ja tasataan kaivinkoneella, olemassa olevilla maamassoilla. Rakennukseen on tehty haitta-aine kartoitus. Kartoituksen mukaan kohde sisältää asbestia. Asbestipurkutyöt sisältyvät purku-urakkaan. 2.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Purkutyössä tyypillisiä työturvallisuusriskejä aiheuttavat: - kantavien rakenteiden purkutyöt ja siihen liittyvä sortumavaara - putoavat esineet ja rakennustarvikkeet - purkutyöstä syntyvä pöly - tulitöistä aiheutuva tulipalonvaara - putoaminen korkealta (mahdolliset telinetyöt) - haitta-aineita sisältävät rakennustarvikkeet - kaivannon sortumavaara - kaivantoon putoamisen vaara

5 5 Purkutyössä on erityisesti huomioitava seuraavat turvallisuusnäkökohdat: - putoamissuojaus - henkilökohtaisten suojausvarusteiden käyttö - kulkuteiden vapaana pitäminen - materiaalien tippumissuojaus - materiaalien nostojen ja siirtojen turvallisuus - paloturvallisuus - kaivantojen turvallisuus 2.3 Kohteen purkutyöt Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja 2.4 Maankaivutyöt Purkutöissä suoritetaan maankaivutöitä mm. perustusten purun, öljysäiliön purun ja sakokaivojen purun yhteydessä. Kaivannon reunat tulee olla luiskattu siten, että kaivannon sortuma- / luhistumisvaaraa ei esiinny. 2.6 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen Kohteessa on suoritettu haitta-ainekartoitus, joka on tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä. Urakkaan sisältyy asbestipurkutöitä. 3 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 3.1 Yleistä työn suorituksesta Urakoitsijan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa suorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Aliurakoitsijoiden ja hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä. Purkutyön toteuttaja toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Purkutyön toteuttaja vastaa purkutyön suunnittelusta, laatii kirjalliset ohjeet purkutyöstä ja vastaa purkukohteen työturvallisuudesta. Urakoitsijan tulee nimetä kohteelle purkutyöstä ja työturvallisuudesta vastuussa oleva purkutyönjohtaja.

6 6 3.2 Työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat Ennen purkutöiden aloitusta tulee pääurakoitsijan laatia ja hyväksyttää rakennuttajalle seuraavat suunnitelmat: - Asbestipurkutyösuunnitelma (toimitettava myös työsuojelupiiriin ennen töiden aloitusta). - Purkutyösuunnitelma (sisältäen myös selvityksen purkujätteiden jatkokäsittelystä) 3.2 Työmaa-alueen eristäminen Purkualue on rajattava siten, että sinne ei vahingossa pääse ulkopuolisia. Työmaa on myös merkittävä kyltein, joissa lukee TYÖMAA-ALUE, PÄÄSY KIELLETTY. 3.3 Tukirakenteet ja telineet Urakoitsija vastaa siitä, että mahdolliset tuki- ja telinerakenteet toteutetaan työmaalla RakVNP:n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Mahdollisissa telinetöissä tulee käyttää telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 3.4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Urakoitsijoiden, tai heidän aliurakoitsijoidensa käyttämien työvälineiden, koneiden ja laitteiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei työntekijöille tai ympäristölle aiheudu vahinkoa. 3.5 Palosuojelu Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Tulitöitä tekevillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Pääurakoitsija huolehtii purkutyön aikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. 3.6 Pölyn leviämisen estämien Rakenteiden purkutöistä aiheutuu pölyämistä, jonka urakoitsija on velvollinen minimoimaan. Pölyn leviämistä voidaan estää esim. rakenteiden kastelulla purun yhteydessä ja kuljetettavien kuormien peittämisellä.

7 7 3.7 Melun ja tärinän rajoittaminen Ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sekä ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavien töiden ilmoitusvelvollisuudesta. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo välisenä aikana. 3.8 Putoamissuojaus Pääurakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNP:n 26 :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Rakennusalue ja sen suojaus Suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä pääurakoitsija hyväksyttää rakennuttajalla kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Suunnitelmasta tulee ilmetä mm. piha-alueille sijoitettavat työ- ja varastotilat, kaivannot, aidatut ja suojatut alueet, kulkureitit ja rakennusjäteastiat sijainteineen. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 4.2 Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Nakkilassa RI Teemu Harjunen

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi

KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017. Louhintatyön riskianalyysi KOY Uusi Lastensairaala UUSI LASTENSAIRAALA 2017 Louhintatyön riskianalyysi 1.7.2014 Helsinki 2 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja lähtötiedot... 3 2. Rakennukset ja rakenteet sekä ympäristön tärinäherkät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot