KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi

2 1 Sisällys 1. JOHDANTO VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TAVOITE VARHAISKASVATUKSEN PERUSTEHTÄVÄ VARHAISKASVATUSLAIN TUOMAT MUUTOKSET JA TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE Palvelurakenne Henkilöstö Lapsi- ja henkilöstömäärä yksiköittäin ( ) LAPSIMÄÄRÄN KEHITYS JA VARHAISKASVATUKSESSA OLEVAT LAPSET VÄKILUVUN KEHITYS VARHAISKASVATUKSEN KUSTANNUKSET VARHAISKASVATUSTOIMINNAN HAASTEITA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Vastaaminen varhaiskasvatuksen lisääntyvään tarpeeseen Vuosina Vuosina Ennallaan Vähenevä Vuorohoito YHTEENVETO... 14

3 2 1. JOHDANTO Kemijärven kaupunginhallitus on antanut varhaiskasvatuspalveluille tehtäväksi selvittää varhaiskasvatuksen tarve tilanteissa, joissa palvelujen kysyntä säilyy ennallaan, lisääntyy tai vähenee. Palveluverkkoselvityksessä asiaa on tarkasteltu toiminnallisten ratkaisujen lisäksi henkilöstöresurssin ja päiväkotitilojen näkökulmasta. Selvitys on tehty myös vuorohoidon järjestämisen osalta. Selvitystehtävään on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia pyydetty selvitys. Työryhmään kuuluvat vastaavat lastentarhanopettajat Sinikka Lampela, Elina Paananen ja Helena Ruha, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kristiina Lautamo, Isokylän koulun rehtori Heidi Laukkanen sekä varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen, joka toimi työryhmän vastuuhenkilönä. Lisäksi tehtiin yhteistyötä teknisen palveluiden, äitiys- ja lastenneuvolan henkilöstön kanssa. 2. VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TAVOITE Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tavoitteena on aikaansaada selvitys Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen laajuudesta, tilantarpeesta, toimitilojen sijoittumisesta, henkilöstön tarpeesta sekä suunnitella tulevaisuuden palveluja perheiden tarpeita vastaavaksi sekä varmistaa toimivat ja terveelliset tilat. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset pitkällä aikavälillä eivät ole palveluverkkoselvityksessä tiedossa, koska niiden tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Varhaiskasvatuksen palveluverkko selvitys on tehty vuosille VARHAISKASVATUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Kunnan on velvollisuus järjestää lapselle varhaiskasvatuspaikka kahden (2) viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä, mikäli tarve on huoltajan työn tai opiskelun vuoksi. Silloin kun varhaiskasvatuspaikkaa haetaan muun kuin työn tai opiskelun vuoksi, kunnan on järjestettävä paikka neljän (4) kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Varhaiskasvatuksessa noudatetaan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuja säädöksiä. Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, päivähoidosta annettuun asetukseen sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Varhaiskasvatukseen sovelletaan myös soveltuvin osin säännöksiä sosiaalihuollosta sekä hallintolakia ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, määräykset ja ohjeet 2016:17), Varhaiskasvatuslaki mom. (580/2015), Varhaiskasvatuslaki 10 (909/2012), Asetus lasten päivähoidosta (239/1973), Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) 7-8, 10, ja Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä (817/ ja 8, Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sekä Hallintolaki (434/2003)

4 3 Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Vanhemman tai huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin ja asetukseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen, oppilas ja opiskelijahuoltolakiin sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetus kestää yhden lukuvuoden ja sitä annetaan vähintään 700 tuntia. Esiopetusta järjestettäessä otetaan huomioon, että opetukseen osallistuvilla on mahdollisuus käyttää muita varhaiskasvatuspalveluja työn, opiskelun tai lapsen tuen tarpeen vuoksi. (Perusopetuslaki (628/ 1998) 9 2 mom., Varhaiskasvatuslaki 11 a 1 mom. (580/2015) 4. VARHAISKASVATUSLAIN TUOMAT MUUTOKSET JA TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan Laissa säädetään ennen kaikkea lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslain 5 a :n mukaan lapsiryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä lapsiryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Tämän mukaan päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Varhaiskasvatuslakiin lisättiin uusi säännös lapsen ja vanhemman osallisuudesta (7 b ) Tämän mukaan lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. Uutena säännöksenä varhaiskasvatuksen järjestäjälle on säädetty velvoite arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toiminnan arviointiin. Varhaiskasvatuksen arviointi tulee osaksi kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintaa. Opetushallituksen määräyksen (39/011/2016) mukaan kuntien on laadittava paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tulee noudattaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 määräyksiä. Määräyksen mukaan kunta ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. Subjektiivisen oikeuden muutos ja lasten ja kasvattajien määrän suhdetta koskeva laki tuli voimaan Laki antoi kunnille mahdollisuuden rajata varhaiskasvatusoikeutta enintään 20h/ viikossa sekä nostaa lapsen ja kasvattajan välistä suhdelukua yli 3- vuotiaiden osalta 1/7:stä 1/8:aan. Kelpoisuuksiin tuli asetusmuutos (6 ) siten, että päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain, sellaisena kuin se on , 7 säädetty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan ( ) päättänyt, että päiväkotien lapsiryhmien yli 3- vuotiaiden lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua ei muuteta nykyisestä seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen.

5 4 Sivistyslautakunta on kokouksessaan ( , 59) päättänyt, että lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan myös silloin kun se on kokonaisuutena tarkastellen lapsen edun mukaista. Kemijärven varhaiskasvatuspalveluissa lain ja asetuksen (6 ) vaatimaan velvoitteeseen on vastattu rekrytoimalla lastentarhanopettajat päiväkotien alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin. (Sivistyslautakunta , 31) 5. VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE Kemijärven kaupungissa varhaiskasvatuspalveluja järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä Särkelän koulun yhteydessä. Varhaiskasvatuspalvelut vastaa myös aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toimintaa järjestetään Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla sekä aamutoimintana päiväkodeissa ja yhdellä koululla. Vuorohoito on keskitetty Särkelän ja Jyvälänpuiston päiväkoteihin. Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta ajat määritellään perheiden palvelutarpeiden mukaisesti kuten varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia tekemään. Palvelut toimivat pääosin arkisin päiväaikaan, mutta työelämän muutosten vuoksi ilta-, viikonloppu ja yöhoidon tarpeet ovat lisääntyneet. Varhaiskasvatuksessa on ollut toimintakaudella palvelutarpeen kasvavaa kysyntää ja tarve on edelleen jatkuvaa. Varhaiskasvatuksen kysyntää on ollut etenkin alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Työelämän muutokset sekä lapsiperheiden paikkakunnalle muutto ovat lisänneet kysyntää sekä myös vuorohoidon tarvetta. Paikkakunnalle muuttavat lapsiperheet valitsevat useimmiten tulevan asuinalueen sen mukaisesti, minkä kaupungin alueen päiväkodissa on tarjolla lasten varhaiskasvatuspaikka Palvelurakenne Kemijärven kaupungin nykyinen päiväkotiverkko käsittää kolme päiväkotia, yhden kotona työskentelevän perhepäivähoitajan sekä yhden ryhmäperhepäiväkodin, joka saadaan käyttöön 12/16 tai 1/17. Pyhätunturilla asuu kemijärveläisiä perheitä, joilla on päivähoidon tarve lähiaikoina. Tähän tarpeeseen vastaamisessa on tehty alustava yhteinen suunnitelma Pelkosenniemen varhaiskasvatuksen ja sivistyspalvelujen kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on lisääntynyt vuoden 2016 aikana. Tähän on vaikuttanut varhaiskasvatustarpeiden kasvu sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen (6 ) vaatima velvoite siitä, että, päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä olevalla henkilöllä olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. 5.2 Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatuspalvelujen tulosalueen johtajana. Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin kuuluvat hallinnollinen johtaminen, talous- ja henkilöstöhallinto sekä toiminnan pedagoginen johtaminen. Tehtäviin kuuluvat myös laadukkaiden

6 5 varhaiskasvatuspalveluiden varmistaminen ja kehittäminen yhteistyössä moniammatillisten sidosryhmien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii varhaiserityiskasvatuksen ja erityispedagogiikan asiantuntijana. Tehtäväkuvauksen mukaisesti hän osallistuu päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja tarvittaessa perhepäivähoidossa lapsiryhmien toimintaan sekä lasten tuen tarpeen arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja arviointiin. Tehtäviin kuuluvat lisäksi varhaiskasvatus ja esiopetushenkilöstön ohjaus, tukeminen ja konsultointi varhaiserityiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Jyvälänpuiston päiväkoti Päiväkodissa toimii neljä (4) lapsiryhmää. Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmä (12 paikkaa), vuotiaiden lasten ryhmä *(18 paikkaa) ja sisarusryhmä, jossa lapset 1-5 -vuotiaita (15 paikkaa) sekä esiopetusryhmä. *työntekijän osa-aikaeläke vaikuttaa lapsilukumäärään. Henkilöstörakenne: 1 vastaava lastentarhanopettaja 3,5 lastentarhanopettajaa, joista yksi toimii esiopetuksessa 6 päivähoitajaa, joista yksi toimii esiopetuksessa 1 perhepäivähoitaja, joka toimii vuorohoidossa Kallaan päiväkoti Päiväkodissa toimii neljä (4) lapsiryhmää. Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmä (12 paikkaa), kaksi (2) 3-5 vuotiaiden lasten ryhmää (2x 21 paikkaa) sekä esiopetusryhmä. Henkilöstörakenne: 1 vastaava lastentarhanopettaja 3 lastentarhanopettajaa, joista yksi toimii esiopetuksessa 7 päivähoitajaa, joista yksi toimii esiopetuksessa 1 henkilökohtainen erityisavustaja Särkelän päiväkoti Päiväkodissa toimii neljä (4) lapsiryhmää. Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmä (12 paikkaa), 3-4 vuotiaiden lasten ryhmä (21 paikkaa), 4-5- vuotiaiden lasten ryhmä (21 paikkaa) sekä esiopetusryhmä. Henkilöstörakenne: 1 vastaava lastentarhanopettaja 1 lastentarhanopettajaa, joista yksi toimii esiopetuksessa 7,5 päivähoitajaa, joista yksi vastaa vuorohoidon käytännön järjestelyistä sekä tekee myös vuorotyötä varhaiskasvatuksessa ja joista yksi toimii esiopetuksessa.

7 6 Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti Ryhmäperhepäiväkodissa tulee toimimaan yksi ryhmä, johon voidaan sijoittaa12 lasta 1-5- vuotiaita lapsia. Henkilöstörakenne: 1 päivähoitaja 2 perhepäivähoitajaa Perhepäivähoito Omassa kodissa toimii yksi (1) perhepäivähoitaja Lapsilukumäärä; Neljä (4) lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintaa järjestetään Hillatien, Särkelän ja Isokylän kouluilla sekä aamutoimintana myös päiväkodeissa. Isokylän koulussa aamutoiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat toimivat aamupäivisin päiväkotien lapsiryhmissä sekä vastaavat siellä aamupäivätoiminnasta. Henkilöstörakenne: 3 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa Lapsi- ja henkilöstömäärä yksiköittäin ( ) Päiväkoti Ryhmä Lapsimäärä Henkilöstömäärä Jyvälänpuisto * alle 3-vuotiaat perhepäivähoitaja 3-6-vuotiaat 26 7,5 + 0,5 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 1 perhehoitaja esiopetuksen osapäiväryhmä 10 1 (sisältyy edelliseen lukuun) 49 Särkelä alle 3-vuotiaat perhepäivähoitaja 3-6-vuotiaat 47 8,5 + 0,5 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja+ 2 perhepäivähoitajaa 1 päivähoitaja ** esiopetuksen osapäiväryhmä 8 1 (sisältyy edelliseen lukuun 71 Kallaa alle 3-vuotiaat perhepäivähoitaja 9+0,5 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja + 0,5 3-6-vuotiaat 45 perhepäivähoitaja

8 7 esiopetuksen osapäiväryhmä Esiopetus Kallaa 20 Jyvälä 19 1 (sisältyy edelliseen lukuun Sisältyy 3-6 vuotiaiden lukuun Sisältyy 3-6 vuotiaiden lukuun Sisältyy 3-6 vuotiaiden lukuun Särkelä 16 Perhepäivähoito 4 1 Aamu- ja iltapäivätoiminta 34 3 x 0.5 ohjaajaa *Päiväkodin toinen 3-5 vuotiaiden lapsiryhmä on muutettu alkaen 15- paikkaiseksi sisarusryhmäksi. Tästä muutoksesta johtuvilla sisäisillä järjestelyillä 3-5- vuotiaiden lapsiryhmä on täynnä (18 lasta). Sisarusryhmän paikat ovat täyttymässä siten, että vuoden 2017 tammikuusta alkaen paikat ovat täynnä. ** Päivähoitaja vastaa koko varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisestä ja on yksi vuorohoidon työntekijöistä. Toimii lapsiryhmässä päivisin silloin kun ei tee ilta,- yö tai viikonlopputyötä tai ole vuorotyöstä johtuvalla viikkovapaalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavat ohjaajat toimivat aamupäivisin päiväkotiryhmissä avustavissa tehtävissä. Päiväkodeissa olevat perhepäivähoitajat kahta lukuun ottamatta toimivat vuorohoidon työntekijöinä sekä päiväkodeissa avustavissa tehtävissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on lisääntynyt vuodesta 2016 alkaen. Tähän on vaikuttanut lisääntyvään varhaiskasvatustarpeeseen vastaaminen sekä rekrytoimalla varhaiskasvatuslian- ja asetuksen velvoittamana lastentarhanopettajat päiväkotien alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin. Vuonna 2017 ei tapahdu eläköitymistä. Vuodesta 2018 eteenpäin jää eläkkeelle useampi lastentarhanopettaja ja päivähoitaja. Mikäli varhaiskasvatuspaikkojen tarve säilyy nykyisessä tilassa, eläköityvien tilalle joudutaan palkkaamaan kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät. 6. LAPSIMÄÄRÄN KEHITYS JA VARHAISKASVATUKSESSA OLEVAT LAPSET Taulukko 3 alle 3v. alle 3v. 3-6v. 3-6v. Päivähoidossa Vuosi Kokopäivähoidossa osapäivähoidossa Kokopäivähoidossa osapäivähoidossa esiopetus olevat lapset

9 8 Päivähoidossa olevien lasten määrä vuosina esiopetus 3-6v. osapäivähoidossa 3-6v. Kokopäivähoidossa alle 3v. osapäivähoidossa alle 3v. Kokopäivähoidossa Lukuihin sisältyy myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat lapset. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän vertailutilanne on Tämän jälkeen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on välillä sijoitettu yksi (1) esioppilas ja kuusi (6) 1-5-vuotiasta lasta. Päiväkoteja on vuosina ollut viisi (5) ja kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia kolme (3). Päiväkodeista on vähennetty Kuumaniemen ja Peurakadun päiväkodit Vuoden 2016 lapsilukumäärä on jo lähellä vuoden 2012 lukua, jolloin päiväkoteja oli kaksi enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että v olevat tilat olivat neliömääriltään riittävät lapsiryhmien käyttöön. Nykyiset tilat eivät ole riittävät nykyiselle lapsimäärälle. Taulukko 4. Lastenneuvolan tilasto vuosina syntyneistä lapsista Tilastoa ei voida suoraan verrata varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevien lasten määrään. Paikkaa tarvitsevien lasten määrään vaikuttaa syntyvyyden lisäksi seuraavat asiat: - vanhempien työllistyminen ja mahdolliset vanhempainvapaat - varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsee usein myös perheen isompi sisarus tai sisarukset - paikkakunnalle muuttavat lapsiperheet

10 9 7. Väkiluvun kehitys Kemijärven kaupungin ikärakenne vuonna 2015 ja ennuste vuosille (31.12 ) Lähde:Tilastokeskus 2015 Ikäluokka Yhteensä Tilastokeskuksen taulukkoa ei voida suoraan tulkita 0-6- vuotiaiden lasten osalta. Taulukko 3:n mukaan v varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten lukumäärä on kasvanut verrattuna vuoteen VARHAISKASVATUKSEN KUSTANNUKSET Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on 290 kuukaudessa ensimmäistä / nuorinta lasta kohden. Perheen toisesta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on pääsääntöisesti sama kuin ensimmäisestä lapsesta kuitenkin niin, että maksun enimmäismäärä on 261 kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Osapäivämaksu on 60 prosenttia / enintään 5 h/pv ja 50 prosenttia / enintään 3 h/pv kokopäivämaksusta. Toimintakate/asukas( ) Toimintakate/hoitolapsi ( ) Hinta/ hoitopäivä ( ) , , , ,3 9. VARHAISKASVATUSTOIMINNAN HAASTEITA Perheiden tarpeet varhaiskasvatuspalveluihin muuttuvat muun muassa työllisyyden tai opiskelun johdosta, joten palvelujen mitoituksen ennakointi on haasteellista. Tämän takia ruuhkatilanteissa joudutaan tekemään väliaikaisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Työelämän muutokset lisäävät myös vuorohoidon tarvetta.

11 10 Tulevaisuuden haasteet nousevat myös uuden varhaiskasvatuslain vaatimuksista. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan hoidon tarpeen muutosten myötä saattaa aiheuttaa sen, että päiväkodeissa joudutaan tekemään lapsiryhmissä tilapäisiä ylityksiä ja välillä voidaan joutua olemaan vajaakäytöllä. Kemijärven varhaiskasvatuksessa loma-aikoina lasten vähäisemmän hoidon tarpeen vuoksi päiväkoteja on yhdistetty niin, että palvelut saadaan tuotettua tehokkaasti ja taloudellisesti. Henkilökunnan tilapäistä sijaisten tarvetta on voitu vähentää erilaisilla sisäisillä järjestelyillä. Haasteeksi voi tulla myös lain 5 a, jonka mukaan päiväkodin yhdessä lapsiryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Tämän mukaan päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi, joka takaa sen, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Suhdeluvun ylittäminen ei voi olla päivittäistä, ei voi kestää koko hoitopäivän ajan, vaan se voi olla luonteeltaan lyhytaikaista. Päiväkodissa voi samaa paikkaa voi käyttää useampi lapsi, mutta lapsia ei voida sijoittaa samalle paikalle, jos lasten hoidontarve on samoina ajankohtina. Haasteena on myös se, että vapaita hoitopaikkoja tulisi olla tarjolla läpi toimintakauden. Tämä aiheuttaa sen, että välillä osassa päiväkotien lapsiryhmiä voidaan joutua olemaan vajaakäytöllä. Mikäli vapaita paikkoja ei ole tarjolla, joudutaan tekemään väliaikaisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Nämä ratkaisut voi tulla kalliimmaksi kuin muutamat vapaana pidettävät varhaiskasvatuspaikat. Päiväkotien tilojen toimivuudesta on tehty keväällä 2016 selvitys yhteistyössä teknisten palveluiden ja ympäristöterveydenhuollon kanssa. Selvityksen mukaan nykyisten tilojen ahtauden ja riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi lapsiryhmien kokoa päiväkodeissa ei voida kasvattaa. Tilojen ahtauden vuoksi ne eivät ole muunneltavissa nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Muuhun kuin päiväkotirakentamiseen remontoidut kohteet eivät välttämättä sovellu päiväkodin toimiviksi tiloiksi. Tarpeen lisääntyessä joudutaan lisäämään myös kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrää. Haasteeksi voi tulla pätevän henkilöstön rekrytoiminen. 10. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kallaan ja Isokylän alueelle on muuttanut lapsiperheitä vuoden 2016 aikana ja heidän lapsensa on sijoitettu Kallaan päiväkotiin mikä on lisännyt yhden päivähoitajan tarvetta. Esioppilaiden määrä vuosina säilyy suhteellisen samana, joten nyt käytössä olevat tilat ovat jatkossakin tarpeelliset. Esiopetuksen siirtäminen Isokylän koululle ei ole järkevä ratkaisu. Suurin osa esioppilaista tarvitsee esiopetuksen lisäksi ennen ja jälkeen esiopetusajan tapahtuvaa osapäivähoitoa. Päiväkodin yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa osapäivähoito toteutuu muun päiväkodin henkilöstöllä yhdessä muiden lasten kanssa. Mikäli esiopetus siirtyisi koululle, jouduttaisiin palkkaamaan lisää yksi (1) päivähoitaja. Useimmilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on nuorempi sisarus päiväkodissa. Vanhemmille tulisi kohtuuttoman pitkä kuljetusmatka, mikäli he kuljettaisivat sisaruksen Kallaan päiväkotiin ja esioppilaan Isokylän koululle. Tulevina vuosina tarvitaan nykyiset Särkelän päiväkodin varhaiskasvatuspaikat. Mikäli taas varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevien lasten määrä kaupungissa nousee huomattavasti, ei Särkelän päiväkodilla ole mahdollisuutta lisätä paikkoja, koska kiinteistössä ei ole laajentumismahdollisuutta. Esioppilaat jatkavat koulun tiloissa, kuten tähänkin asti.

12 11 Mikäli lapsimäärän vähenee koko kaupungissa, Särkelän päiväkotia tarvitaan kuitenkin sen sijainnin vuoksi. Jyvälänpuiston päiväkoti on sijainniltaan keskeisellä paikalla kaupungissa, joten päiväkotiin voidaan sijoittaa myös muiden asuinalueiden varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevia lapsia. Sisäisillä järjestelyillä muutettiin yksi lapsiryhmä sisarusryhmäksi, jotta saatiin lisää alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuspaikkoja koko kaupungin tarpeeseen vastaamaan. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen päiväkodiksi 2 /3/2017 on välttämätöntä, jotta voidaan vastata varhaiskasvatuspaikkojen jo tiedossa olevaan tarpeeseen. Toiminta aloitetaan ryhmäperhepäiväkotina, koska sen perustaminen päiväkodiksi syksyllä 2016 ei olisi ollut mahdollista. Kelpoisuusvaatimusten mukaisesti päiväkodissa tulee olla lastentarhanopettaja. Rekrytointi ei olisi ollut mahdollista alkuperäisen yksikön käyttöönoton suunnitelman mukaisesti. Kunnallinen perhepäivähoito on hyvä ja toimiva varhaiskasvatuspalvelu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on yksi (1) kotonaan lapsia hoitava perhepäivähoitaja. Perhepäivänhoidon lisäämisen haasteena on saada palkattua työntekijöitä, joilla on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus. Lisäksi lapsiryhmään voidaan sijoittaa KVTES:n palvelussuhteen ehtojen mukaisesti pääsääntöisesti lapsia, joilla on kokopäivänhoidon tarve ja vanhemmilla hyvin säännöllinen työaika. Tämä hankaloittaa varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen vastaamisessa. Jyvälänpuiston päiväkodin esiopetusryhmän siirtäminen lähellä olevan Hillatien koululle antaisi lisätilaa nyt ahtaasti toimiville päiväkodin toisille lapsiryhmille. Mahdollisen muuton vuoksi päiväkodille ei lisättäisi varhaiskasvatuspaikkoja vaan tilat olisivat sitten niille asetettujen vaatimusten ja suositusten mukaiset. Tämän toteuttaminen vaatisi koululle lisärakentamista. Työryhmä esittää varhaiskasvatusverkoksi seuraavaa: 10.1 Vastaaminen varhaiskasvatuksen lisääntyvään tarpeeseen Varhaiskasvatuksessa on ollut toimintakaudella palvelutarpeen kasvavaa kysyntää ja tarve on edelleen jatkuvaa. Varhaiskasvatuksen kysyntää on ollut etenkin alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Työelämän muutokset ovat lisänneet kysyntää sekä vuorohoidon tarvetta Vuosina Jyvälänpuiston päiväkodin yksi ryhmä on muutettu 11/2016 sisarusryhmäksi ja toiminta jatkuu näin myös toistaiseksi. Järjestely ei lisää henkilöstöresursseja. Järjestelyllä saadaan lisää alle kolmevuotiaiden lasten paikkoja mutta riskinä on yli kolmevuotiaiden lasten hoitopaikkojen väheneminen. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muutetaan 02/ 03/ 2017, 21- paikkaiseksi päiväkodiksi, johon sijoitetaan 1-5- vuotiaita lapsia. Paikkoja saadaan lisää nykyiseen tilanteeseen yhdeksän (9). Tilat on remontoitu niin, että päiväkodiksi muuttaminen on toteutettavissa. Henkilöstöresurssin lisäyksenä tarvitaan yksi (1) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa. Henkilöstöresurssi on

13 12 huomioitu v talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa. Muut kustannukset eivät lisäänny, koska ryhmäperhepäiväkoti on jo remontoitu neliömääriltään ja ilmanvaihdoltaan päiväkodin tiloja. Pyhätunturilla asuu kemijärveläisiä perheitä, joilla on varhaiskasvatuksen tarve 1/ 2017 alkaen. Tähän tarpeeseen vastaamisessa on tehty alustava yhteinen suunnitelma Pelkosenniemen varhaiskasvatuksen ja sivistyspalvelujen kanssa. Suunnitelman mukaan alueelle perustetaan ryhmäperhepäiväkoti Vuosina Kallaan päiväkodin lapsimäärä on kasvanut vuosina Mikäli varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy elinkeinoelämän muutosten myötä v. 2018/ 2019 aikana, niin remontoidaan päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa olevat tilat, johon näin saadaan yksi 21-paikkainen lapsiryhmä 1-5- vuotiaille lapsille. Aluehallintoviraston sisäisessä tarkastuksessa työnantajalle annettiin toimintaohjeet koskien päiväkodin jakelukeittiötä. Tarkastuksen mukaan jakelukeittiö ei täytä työsuojelun vaatimuksia ergonomian, tilojen ahtauden ja riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi. Remontoituihin tiloihin tulisi myös uusi jakelukeittiö, joka täyttäisi asetetut vaatimukset. Piha- alue on suunniteltu lasten tarpeisiin ja on riittävän tilava myös laajennuksen myötä. Riskinä on päiväkodin etäisyys kaupungin keskustasta, jolloin se ei välttämättä palvele koko kaupungin tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on edelleen lisääntyvää elinkeinoelämän muutosten myötä vuosina vaihtoehdoiksi esitetään seuraavia toimenpiteitä: Ensisijaisesti esitetään Jyvälänpuiston päiväkodin laajentamista lisärakentamisella yhdellä 21- paikkaisella lapsiryhmällä. Tilat rakennetaan vastaamaan varhaiskasvatuslaissa asetettuja ohjeistuksia vastaaviksi. Lisäksi tiloja voidaan yhteiskäyttää nykyisen päiväkodin tilojen kanssa. Rakentamiskustannusten lisäksi tarvitaan henkilöstönä yksi (l) lastentarhanopettaja ja kaksi (2) päivähoitajaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy edelleen v. 2020, vaihtoehtoina olisivat: Tehdään selvitys yksityisen päiväkodin perustamisesta kaupungin omien yksiköiden lisäksi. Yksityisten palveluntuottajien kanssa käytyjen alustavien keskustelujen mukaan päiväkodin perustamisen edellytyksenä olisi kolme (3) tai neljä (4) - ryhmäinen yksikkö, jossa lasten lukumäärä olisi lasta. Lisäksi kaupunki sitoutuisi useammaksi vuodeksi sopimukseen, jolla taataan lasten lukumäärän pysyminen sovitussa luvussa. Yksityisen palvelutuottajan kanssa tehtäisiin sopimus palvelusetelillä toimivasta päiväkodista. Yksityistä päiväkotia ei voida ottaa suunnitelmaan mukaan, ellei tiedossa ole heidän esittämänsä lapsimäärä (54-67) useiksi vuosiksi eteenpäin eli päiväkodilla ei voida ratkaista ennakoimattomia ja nopeita varhaiskasvatuspaikan tarpeita. Tarkastellaan myös ns. viipalepäiväkodin perustamista esimerkiksi Sepänmäen koulun pihaalueelle.

14 Ennallaan Uusia varhaiskasvatushakemuksia on tullut useita vuodelle Tarpeeseen pystytään vastaamaan muuttamalla Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti päiväkodiksi sekä säilyttämällä Kallaan, Jyvälänpuiston sekä Särkelän päiväkodit nykyisissä toimintamuodoissa. Haasteeksi voi tulla kuitenkin se, että keskustan sekä Sipovaara - Isokylän alueella ei ole vapaita varhaiskasvatuspaikkoja ja kaikilla perheillä ei ole kuljetusmahdollisuutta Vähenevä Mikäli varhaiskasvatuspaikkojen tarve oleellisesti vähenee lähivuosina, niin tällöin suljetaan Metsämiehentien päiväkoti. Muut päiväkodit jatkavat toiminnassa. Mikäli Särkelän päiväkodin lapsimäärä vähenee huomattavan paljon, siirretään esiopetus päiväkodin tiloihin. Lasten vähenemisen myötä päiväkotien tilojen mitoitus olisi suositusten ja vaatimusten mukainen Vuorohoito Työelämän muutokset kuten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen sekä hoiva- ja hoitotyön työpaikkojen lisääntyminen paikkakunnalla ovat lisänneet vuorohoidon tarvetta varhaiskasvatuksessa. Vuorohoidon tarvetta on iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Vuorohoidosta vastaavat päivähoitaja sekä päiväkodeissa työskentelevät perhepäivähoitajat. Tehtäväkuvauksista on kerrottu aiempana tässä selvityksessä. Toimintakaudella vuorohoito järjestettiin Särkelän päiväkodin tiloissa siten, että myös muiden päiväkotien vuorohoitoa tarvitsevat lapset olivat vuorohoitoa tarvitsevina päivinä oman päiväkotinsa lisäksi hoidossa myös Särkelän päiväkodissa alkaen vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyi Jyvälänpuiston päiväkodissa. Lasten hoitoaikojen ja iän vuoksi (1-3v.) heidän vuorohoitonsa on täytynyt järjestää Jyvälänpuiston päiväkodille. Särkelän päiväkodilla jatkuu vuorohoito muiden lasten osalta entisen mallin mukaisesti Mikäli vuorohoidon tarve lisääntyy: Toimenpiteeksi ehdotetaan että Särkelän päiväkodin yksi lapsiryhmä muutetaan asteittain alkaen 1-5 vuotiaiden lasten vuorohoitoryhmäksi, johon pääosin sijoitetaan koko kaupungin vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Poikkeuksena voi tulla tilanteita, joissa lasten kuljetus toiselta alueelta ei kuljetusvaikeuksien vuoksi onnistu. Haasteena tulee varhaiskasvatuspaikkojen väheneminen niiden lasten osalta, jotka tarvitsevat päivän aikana tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Mikäli vuorohoidon tarve säilyy nykytilanteessa: Toimenpiteeksi ehdotetaan, että vuorohoitoa järjestetään kahdessa päiväkodissa kuten v tehdään. Vuorohoitoa on järjestetty sekä Jyvälänpuiston että Särkelän päiväkodeissa vuorohoidon tarpeen ja lasten iän mukaisesti. Haasteena on ollut vuorohoidon työntekijöiden riittävyys kahteen eri yksikköön samanaikaisesti.

15 14 Mikäli vuorohoidon tarve vähenee: Toimenpiteiksi ehdotetaan, että päiväkodit järjestävät vuorohoidon omissa yksiköissään ilman vuorohoidon henkilöstöä. Vuorohoidon henkilöstö vähenee eläköitymisen myötä sekä tehtävien uudelleen järjestelyillä. 11. YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on tehty vuosille Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan Laissa säädetään ennen kaikkea lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslain 5 a :n mukaan lapsiryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Varhaiskasvatuksessa on ollut toimintakaudella palvelutarpeen kasvavaa kysyntää ja tarve on edelleen jatkuvaa. Varhaiskasvatuksen kysyntää on ollut etenkin alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Perheiden tarpeet varhaiskasvatuspalveluihin muuttuvat muun muassa työllisyyden tai opiskelun johdosta, joten palvelujen mitoituksen ennakointi on haasteellista. Tämän takia ruuhkatilanteissa joudutaan tekemään väliaikaisia ja räätälöityjä ratkaisuja. Työelämän muutokset lisäävät myös vuorohoidon tarvetta. Vapaita varhaiskasvatuspaikkoja tulisi olla tarjolla läpi toimintakauden. Mikäli varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä säilyy ennallaan vuosina varhaiskasvatuspalveluissa tarvitaan Kallaan, Jyvälänpuiston, Särkelän ja Metsämiehentien päiväkodit. Tarpeen kysynnän muutoksiin on selvityksessä toimenpide- ehdotukset. Keväällä 2016 tehdyn selvityksen mukaan nykyisten tilojen ahtauden ja riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi lapsiryhmien kokoa päiväkodeissa ei voida kasvattaa. Tilojen ahtauden vuoksi ne eivät myöskään ole muunneltavissa muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen lisääntyessä joudutaan lisäämään myös kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrää. Haasteeksi voi tulla pätevän henkilöstön rekrytoiminen. Jyvälänpuiston päiväkodin yksi ryhmä on muutettu 11/2016 sisarusryhmäksi ja toiminta jatkuu näin myös toistaiseksi. Metsämiehentien ryhmäperhepäiväkoti muutetaan 02/03/2017, 21- paikkaiseksi päiväkodiksi, johon sijoitetaan 1-5- vuotiaita lapsia. Paikkoja saadaan lisää nykyiseen tilanteeseen yhdeksän (9). Esiopetuksessa olevien lasten määrä jatkuu samansuuruisena myös lähivuosina, joten esiopetusyksiköt säilyvät Kallaan päiväkodilla ja Särkelän koululla. Jyvälänpuiston päiväkodin esiopetuksen siirtyminen Hillatien koululle toisi lisätilaa päiväkodin muiden lapsiryhmien käyttöön. Tämän toteuttaminen vaatisi koululle lisärakentamista. Kunnallinen perhepäivähoito on hyvä ja toimiva varhaiskasvatuspalvelu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on yksi (1) kotonaan lapsia hoitava perhepäivähoitaja. Perhepäivänhoidon lisäämisen haasteena on saada palkattua työntekijöitä, joilla on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus sekä KVTES:n palvelussuhteen ehdoista johtuvat asiat.

16 15 Pyhätunturilla asuu kemijärveläisiä perheitä, joilla on päivähoidon tarve 1/ 2017 alkaen. Tähän tarpeeseen vastaamisessa on tehty alustava yhteinen suunnitelma Pelkosenniemen varhaiskasvatuksen ja sivistyspalvelujen kanssa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy elinkeinoelämän muutosten myötä v. 2018/ 2019 aikana, niin remontoidaan Kallaan päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa olevat tilat, johon näin saadaan yksi 21-paikkainen lapsiryhmä 1-5- vuotiaille lapsille. Tiloihin tulisi myös uusi jakelukeittiö. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on edelleen lisääntyvää elinkeinoelämän muutosten myötä vuosina vaihtoehdoiksi ensisijaisesti esitetään Jyvälänpuiston päiväkodin laajentamista lisärakentamisella yhdellä 21-paikkaisella lapsiryhmällä. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy edelleen v. 2020, niin vaihtoehtoina tehdään selvitys yksityisen päiväkodin perustamisesta palvelusetelillä kaupungin omien yksiköiden lisäksi. Vaihtoehtona tarkastellaan myös ns. viipalepäiväkodin perustamista Sepänmäen koulun pihaalueelle. Mikäli varhaiskasvatuspaikkojen tarve oleellisesti vähenee lähivuosina, niin tällöin suljetaan Metsämiehentien päiväkoti. Mikäli vuorohoidon tarve lisääntyy toimenpiteeksi ehdotetaan, että Särkelän päiväkodin yksi lapsiryhmä muutetaan asteittain alkaen 1-5 vuotiaiden lasten vuorohoitoryhmäksi, johon pääosin sijoitetaan koko kaupungin vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Mikäli vuorohoidon tarve säilyy nykytilanteessa, toimenpiteeksi ehdotetaan, että vuorohoitoa järjestetään kahdessa päiväkodissa kuten v tehdään. Mikäli vuorohoidon tarve vähenee, toimenpiteeksi ehdotetaan, että päiväkodit järjestävät vuorohoidon omissa yksiköissään ilman vuorohoidon henkilöstöä.

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015

Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut. Kemppi Miia 12.04.2015. Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Heinolan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Kemppi Miia 12.04.2015 Liite varhaiskasvatus- ja esiopetuslain muutokset 1.8.2015 Uudet ja muutettavat pykälät Lähteenä käytetty suorina lainauksina Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/12.06.00/2016 14 Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa 1.8.2016 alkaen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 1.3.2016: Eduskunta on

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Sivistys- ja kulttuurilautakunta 15.5.2014 2 Oulun kaupunki on lausunnossaan ottanut kantaa niihin asioihin,

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa alkaen

OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Laissa on vahvistettu varhaiskasvatuksen tavoitteita ja muita

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta 1 LIITE: Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Sivistysvaliokunta OAJ Misukka ja Semi 13.2.2015 HALLITUKSEN ESITYSVERSIO Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä.

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. 1 (5) Lausunnon keskeinen sisältö JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä on arvioitava perusteellisesti ja harkittava, onko tarpeen säätää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen.

Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Uusi varhaiskasvatuslaki, joka kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Asiakkaan oikeudet eivät heikkene. Oikeus varhaiskasvatukseen ei muutu. Menettely- ja oikeusturvakeinot selkeytyvät.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3.

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3. PÄIVÄHOIDON RAKENNESELVITYS JA ARVIO PALVELUTARPEESTA Taustaa Päivähoidon kehittämissuunnitelmassa on mainittu kaksi keskeistä teemaa, jotka ovat perhepäivähoitajien määrän väheneminen henkilöstön saavuttaessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen muutokset

Varhaiskasvatuksen muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset Mäntsälän kunnanvaltuusto 21.3.2016 esitystä on täydennetty/tarkennettu dioissa no. 11 ja 13 punaisella olevat tekstit sekä lisätty diat 14-17 31.3.2016 Varhaiskasvatuslaki

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/02.08.00/2012 8.11.2012 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia kahteen päiväkotiin. Palveluntuottajia haetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H VD/122/02.03.00.00/2017 Lainsäädännöllinen tausta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta koskevien säädösmuutosten toteuttaminen 1.8.2016 alkaen 48/05.10.00/2016 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 9.3.2016 13 Säädösmuutokset 1. 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015

Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Titta Tossavainen 5.5.2015 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistaminen - varhaiskasvatuslaki tulee

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Viite: OKM059:00/2012 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta. Varhaiskasvatuksen lakimuutosten toimeenpano alkaen 48/05.10.

Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta. Varhaiskasvatuksen lakimuutosten toimeenpano alkaen 48/05.10. Suomenkielinen varhaiskasvatusja 7 03.02.2016 opetuslautakunta Varhaiskasvatuksen lakimuutosten toimeenpano 1.8.2016 alkaen 48/05.10.00/2016 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 03.02.2016

Lisätiedot

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (7) 3624/ / HANKINNAN TAUSTA

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (7) 3624/ / HANKINNAN TAUSTA Liite 1, Palvelukuvaus 1 (7) 3624/02.08.00/2013 2.12.2013 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinnalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia viiteen päiväkotiin: Kyyhkysmäen päiväkoti,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Matti Sillanmäki

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Matti Sillanmäki OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Matti Sillanmäki EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA ANNE- TUN ASETUKSEN 6 JA 8 :N MUUTTAMISESTA 1 Nykytila

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Varhaiskasvatuspalvelut 1.7.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 15.4.2014 (OKM/81/040/2012) Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU

HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU HOITOAIKAPERUSTEISEN VARHAISKASVATUKSEN KUUKAUSIMAKSU PALVELUN TARVE %-OSUUS TUNTIA/KK KOKOAIKAHOITOMAKSUSTA 147 210 100 % 126 146 90 % 106 125 80 % 85 105 70 % 1-84 60 % Palvelun tarpeen laajuus sovitaan

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Varhaiskasvatus 2016 Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat Varhaiskasvatuslain I vaiheen uudistukset Perustehtävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varahoitoyksikkö Varis 2 perhepäivähoitajaa 2 omaa lasta kirjoilla, joista toinen tilapäisesti kesään asti, toinen on vakinaisesti.

Varahoitoyksikkö Varis 2 perhepäivähoitajaa 2 omaa lasta kirjoilla, joista toinen tilapäisesti kesään asti, toinen on vakinaisesti. PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taustatietoa Perhepäivähoidossa toimikauden 2013 2014 keväällä 11 omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa (syksyllä 10). Perhepäivähoidossa oli kirjoilla 46 1-6

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY... Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. NYKYTILAN KUVAUS...4 2.1 Lasten määrä alueella...4 2.2 Yksikköjen nykytilanne...4 3. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...5 3.1 Mitoitus...5 3.2 Toiminnan erityisvaatimukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslaki alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016

Varhaiskasvatuslaki alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016 Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015 alkaen ja varhaiskasvatusta koskevat tulevat laki- ja asetusmuutokset vuonna 2016 Marja-Liisa Akselin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja (varhaiskasvatus)

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1 i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 21.3.2017 18:00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN... 1 23, KASKO 21.3.2017 18:00 Sivu 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN Kaskoltk

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ OHJE YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJALLE Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakia etsimässä!

Varhaiskasvatuslakia etsimässä! Varhaiskasvatuslakia etsimässä! Kuntamarkkinat 10.9.2014 Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliitto jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi p. 050-3614526 Eteneminen; löytyykö se? Työryhmän raportti luovutettu ministerille

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä MLL:n seminaari Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 12.9.2014 Tarja Kahiluoto Neuvotteleva virkamies Lain uudistamisen lähtökohtia

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 9 31.8.2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot