Johdon tiivistelmä TietRa tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon tiivistelmä TietRa 2013 -tutkimus"

Transkriptio

1 Erica Partners Oy

2 1 (5) Johdon tiivistelmä TietRa tutkimus Tutkimuksen tausta ja tavoite TietRa (Tietotyöratkaisujen Ekosysteemi) -tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja välineitä, joiden avulla asiakkaat pystyvät kehittämään omaa tietotyöjärjestelmäänsä liiketoiminnan tarpeista käsin, sekä ratkaisutoimittajat pystyvät tarjoamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja ja palveluja. Tässä raportissa kuvataan tutkimuksen tulokset ajalta kesäkuu 2012 tammikuu 2013, jolloin tutkimus toteutettiin yhteistyössä Erica Partners Oy:n ja Business Technology Finland Oy:n toimesta. Tutkimuksen runkona toimivat asiakashaastattelut toteutti ja tutkimusraportin laati Erica Partners Oy:n liikkeenjohdon konsultti Leena Kanerva, jolla on yli 25 vuoden kokemus suurten ja keskisuurten organisaatioiden tietohallinnon ympäristöistä ja niiden strategisesta kehittämisestä. Tutkimuksen alustana käytettiin Business Technology Finland Oy:n konseptia. Tutkimuksen rahoitti Microsoft Oy ja ryhmä ratkaisutoimittajia, jotka tuottavat palveluita ja ratkaisuja Microsoftin tietotyöratkaisualustalla. Tutkimuksen aineisto Tutkimuksen aineisto koostuu kesäkuu 2012 tammikuu 2013 aikavälillä haastatelluista 43 asiakkaasta. Haastateltujen asiakkaiden toimiala ja PC-lukumäärällä ilmaistu koko jakaantuivat seuraavasti: Mitä ovat tietotyöjärjestelmät? Tietotyöjärjestelmä rajattiin tässä tutkimuksessa siten, että siihen kuuluvat organisaation käytössä olevat: Kommunikaatiotyökalut, kuten puhelinjärjestelmä, sähköposti, pikaviestin, verkko- ja videoneuvotteluvälineet Dokumenttien hallinnan välineet, jotka liittyvät sekalaisiin dokumentteihin, niiden luonti, haku, arkistointi. Ulos oli rajattu

3 2 (5) hyvin määrämuotoiset viranomaismääräysten alaiset tai operatiiviseen toimitusprojektiin kuuluvat dokumentit. Tiimityön välineet: intranet, työpöydät, portaalit, osaamisen hallinta, osaajien löytäminen, projektien hallinta. Tietotyöjärjestelmän käyttämisen työkalut: erilaiset päätelaitteet ja pääsynhallinta. Miksi tietotyöjärjestelmät ovat tärkeitä? Yhä suurempi osa suomalaisissa organisaatioissa tehtävästä työstä on monipuolista asiantuntijatyötä, joka vaatii joustavat työvälineet. Tarve päästä työhön liittyviin tietoihin ja dokumentteihin ajasta, paikasta ja välineestä riippumatta kasvaa. Vaikka tämän hetken työntekijät eivät sitä vaatisi, lähivuosina työt aloittava uusi sukupolvi pitää sitä itsestään selvänä. Organisaatioiden kilpailukyky jatkossa vaatii joustavampia työvälineitä, jotta asiakkaita voidaan palvella paremmin, toimintaa muuttaa ketterämmin ja halutut työntekijät pitää talossa. Tietotyöratkaisujen merkitys yrityksille on kasvussa: henkilöstön toimenkuvat laajenevat ja monimuotoistuvat. Verkottumisen ja tiimityön tarve kasvaa, niin organisaation sisällä kuin kumppaneiden kanssa. Tutkimusmenetelmä TietRa 2013 haastattelut toteutettiin Business Technology Finland Oy:n kehittämällä haastattelukonseptilla, joka koostuu seuraavista näkökulmista: Kypsyysanalyysi Toiminnallisuuden arviointi Nykyisen ratkaisun alustat ja komponentit Nämä näkökulmat kohdistettiin neljään tietotyöratkaisun osaalueeseen: 1. Yhdennetty viestintä (UC, Unified Communication) 2. Dokumentinhallinta (DM, Document Management) 3. Ryhmätyö (Collaboration) 4. Ratkaisukomponentit Haastattelun kesto oli noin kaksi tuntia ja haastateltavana oli useimmiten tietohallintojohtaja. Hänen lisäkseen useissa haastatteluissa oli mukana asiantuntijoita tietohallinnosta tai tietotyöjärjestelmien liiketoimintaomistajia.

4 3 (5) Tietotyöjärjestelmien kypsyystaso Haastateltujen organisaatioiden nykyisten tietotyöjärjestelmien kypsyystaso kokonaisuutena jakautuu seuraavasti: Raportti sisältää tarkemmat kypsyystasojen erittelyt osa-alueilla: Yhdennetty viestintä, Dokumentinhallinta, Ryhmätyö ja Ratkaisukomponentit. Tietotyöjärjestelmien tuki liiketoiminnalle Tutkimuksessa analysoitiin monipuolisesti tietotyöratkaisun tukea tuottavuudelle ja kilpailukyvylle. Alla tiivistelmä eri osa-alueiden nykytilasta ja tärkeydestä: Tutkimusraporttiin sisältyy tarkemmat erittelyt eri osa-alueiden komponenteista, niiden nykyisestä tuesta liiketoiminnalle ja tärkeydestä. Tietotyöratkaisujen osa-alueiden nykyiset ratkaisut Tutkimuksessa selvitettiin nykyisten tietotyöratkaisujen alustat ja niiden toimittajat. Alla esimerkkinä sähköpostijärjestelmien jakauma.

5 4 (5) Raportti sisältää alustat ja toimittajat myös pikaviestijärjestelmistä, verkkoneuvottelujärjestelmistä, dokumentinhallintajärjestelmistä, intranet-järjestelmistä ja projektinhallintajärjestelmistä. Lisäksi on raportoitu standardoitujen Windows- ja Office-versioiden jakauma, sekä Microsoft-lisenssimallit ja lisenssien toimittajat. Palvelumallit Palvelumallien kehittyminen omasta hallinnasta ulkoistuksen kautta pilvipalveluun oli eräs tutkimuskohteista. Alla olevassa graafissa on yhteenveto palvelumallien jakaumasta eri tietotyöratkaisun järjestelmissä. Tietotyöratkaisujen merkitys liiketoiminnalle Tärkein tutkimuksen kohde oli liiketoiminnan tavoitteiden tietotyöratkaisulle asettamien tarpeiden ja reunaehtojen löytäminen. Raportti sisältää löydökset eri osa-alueilta. Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkejä useimmin esiin tulleista liiketoimintatavoitteista ja näistä johdetuista tietotyöratkaisun tarpeista.

6 5 (5) Liiketoiminnan tavoite / vaatimus Liiketoiminnan rytmi muuttuu nopeammaksi. Isojen tarjouskokonaisuuksien tekeminen yksikköjen yhteistyönä. Yhteistyö/alihankkijaverkoston rooli kasvaa. Yritysostojen sujuva sulauttaminen. Sukupolven vaihdos tulossa > tiedon ja osaamisen siirtäminen uusien työntekijöiden käyttöön Sukupolven vaihdos tulossa, uudet työntekijät ovat nuorempaa sukupolvea. Toiminnan tehokkuus, matkustelu palavereihin pois. Tarpeet tietotyöjärjestelmälle Työkalut nopeampaan kommunikaatioon ja päätöksentekoon. Dokumenttien työstäminen yhdessä nopeasti ja tehokkaasti, myös eri paikkakunnilta. Yhteinen dokumentinhallinta, kommunikaation ja tiimityön välineet, pääsyn hallinta. Yhdenmukaiset työvälineet, toimintamallit ja tieto helposti omaksuttavissa. Tietämyksen ja dokumenttien hallinnan helpot ja vaivattomat työkalut. Vanhat työkalut eivät enää riitä, odotukset: BYOD, yhteisöllinen tiimityö. Palaverit verkkoneuvotteluna.

7 2 (49) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Kuvaluettelo... 3 Johdon tiivistelmä TietRa tutkimus Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tekijät Tutkimuksen rahoittajat Tutkimusmenetelmä Kypsyysanalyysi Toiminnallisuuden arviointi Nykyinen ratkaisu Tutkimuksen aineisto Tietotyöratkaisut mitä ne ovat ja miksi niitä kannattaa tutkia? Nykyisen tietotyöratkaisun tuki liiketoiminnalle Yhdennetty viestintä (UC, Unified Communication) Yhdennetyn viestinnän ratkaisujen kypsyys Yhdennetyn viestinnän ratkaisujen toiminnallisuus Yhdennetyn viestinnän nykyiset ratkaisut Liiketoimintavaatimukset ja yhdennetty viestintä Dokumentinhallinta (DM, Document Management) Dokumentinhallinnan ratkaisujen kypsyys Dokumentinhallinnan ratkaisujen toiminnallisuus Dokumentinhallinnan nykyiset ratkaisut Liiketoimintavaatimukset ja dokumentinhallinta Ryhmätyö (Collaboration) Ryhmätyön ratkaisujen kypsyys Ryhmätyön ratkaisujen toiminnallisuus Ryhmätyön nykyiset ratkaisut Liiketoimintavaatimukset ja ryhmätyöratkaisut Ratkaisukomponentit Ratkaisukomponenttien kypsyys Ratkaisukomponenttien toiminnallisuus Päätelaitteet ja käyttäjien sovellukset Ohjelmistojen lisensointi Palvelumallit Tietotyöratkaisun kokonaissuunnitelma Yhteenveto ja johtopäätökset: Tietotyöratkaisujen merkitys liiketoiminnalle47 TietRa Tietotyöratkaisut keskisuurissa organisaatioissa Tutkimusraportti

8 3 (49) Kuvaluettelo Kuva 2.1 Esimerkki kypsyyskartasta Kuva 2.2 Esimerkki toiminnallisuusväitteistä Kuva 2.3 Esimerkki toiminnallisuusarvioinnista Kuva 3.1 Haastateltujen asiakkaiden jakauma PC-määräluokittain Kuva 3.2 Haastateltujen asiakkaiden jakauma liikevaihtoluokittain Kuva 3.3 Haastateltujen asiakkaiden jakauma toimialoittain Kuva 4.1 Tietotyöratkaisun osat Kuva 5.1 Nykyisen tietotyöratkaisun tuki liiketoiminnalle nykytila ja tärkeys osa-alueittain 18 Kuva 6.1 Yhdennetyn viestinnän ratkaisujen kypsyystason jakauma Kuva 6.2 Yhdennetyn viestinnän ratkaisujen toiminnallisuus nykytila ja tärkeys osaalueittain Kuva 6.3 Sähköpostijärjestelmien alustat Kuva 6.4 Sähköpostijärjestelmien toimittajat Kuva 6.5 Sähköpostijärjestelmien palvelumallit Kuva 6.6 Pikaviestijärjestelmien alustat Kuva 6.7 Pikaviestijärjestelmien palvelumallit Kuva 6.8 Verkkoneuvottelujärjestelmien alustat Kuva 6.8 Verkkoneuvottelujärjestelmien palvelumallit Kuva 7.1 Dokumentinhallinnan ratkaisujen kypsyystason jakauma Kuva 7.2 Dokumentinhallinnan ratkaisujen toiminnallisuus nykytila ja tärkeys osaalueittain Kuva 7.3 Dokumentinhallintajärjestelmien alustat Kuva 7.4 Dokumentinhallintajärjestelmien toimittajat Kuva 7.5 Dokumentinhallintajärjestelmien palvelumallit Kuva 8.1 Ryhmätyön ratkaisujen kypsyystason jakauma Kuva 8.2 Ryhmätyön ratkaisujen toiminnallisuus nykytila ja tärkeys osa-alueittain Kuva 8.3 Intranet-järjestelmien alustat Kuva 8.4 Intranet-järjestelmien toimittajat Kuva 8.5 Intranet-järjestelmien palvelumallit Kuva 8.6 Projektinhallintajärjestelmien alustat Kuva 9.1 Ratkaisukomponenttien kypsyystason jakauma Kuva 9.2 Ratkaisukomponenttien toiminnallisuus nykytila ja tärkeys osa-alueittain Kuva 9.3 Standardoitujen Windows-versioiden jakauma Kuva 9.4 Standardoitujen Office-versioiden jakauma Kuva 9.5 Microsoft-ohjelmistojen lisensointimallit Kuva 9.6 Microsoft-lisenssien toimittajat Kuva 9.7 Palvelumallien jakauma eri järjestelmissä Kuva 10.1 Tietotyöratkaisun kokonaissuunnitelma nykytila ja tärkeys osa-alueittain Kuva 10.2 Liiketoimintastrategiaa tukevan tietotyöratkaisun kehittäminen Kuva 11.1 Tietotyöjärjestelmien kokonaisuuden kypsyystason jakauma Kuva 11.2 Tietotyöratkaisun tuki tuottavuudelle ja kilpailukyvylle nykytila ja tärkeys osaalueittain TietRa Tietotyöratkaisut keskisuurissa organisaatioissa Tutkimusraportti

9 Tutkimuksen tekijästä TietRa-haastattelut on tehnyt ja raportin koostanut liikkeenjohdon konsultti Leena Kanerva. Leena tekee mielellään projektin tuloksia hyödyntäviä seminaariesityksiä ja workshoppeja tietotyöratkaisuja käyttäville asiakasyrityksille ja ratkaisujen tarjoajille. Yhteystiedot: Leena Kanerva

10 TietRa 2013 tutkimusraportti ja lisäpalvelut Onko organisaatiossanne kiinnostusta tietotyöratkaisuihin? Oletteko kehittämässä niitä itsellenne tai myymässä niihin liittyviä palveluja asiakasorganisaatioille? Kehittämisenne tueksi on saatavissa: - TietRa 2013 tutkimusraportti - Seminaariesityksiä ja workshoppeja räätälöitynä oman kehitysprojektinne tai tuotteistuksenne tueksi TietRa-projekti jatkuu, helmikuu lokakuu 2013 välillä on tehty 20 uutta asiakashaastattelua, jotka ovat tuottaneet uutta, syventävää tietoa tietotyöjärjestelmien tilasta ja tavoitteista. TietRa 2013 tutkimusraportti TietRa Tietotyöratkaisut keskisuurissa organisaatioissa Raportti perustuu aikavälillä kesäkuu 2012 tammikuu 2013 tehtyihin 43 henkilökohtaiseen haastatteluun keskisuurten organisaatioiden tietohallintojohdon kanssa. Raportti sisältää mielenkiintoista tietoa organisaatioiden käyttämistä tietotyöratkaisuista, niiden haasteista ja niille asetetuista liiketoimintatavoitteista. 49 sivua Raportti toimitetaan pdf-muodossa. Ostavalla organisaatiolla on oikeus käyttää raporttia omassa sisäisessä suunnittelu- ja kehitystyössään ja jaella sitä organisaation sisällä pdf-muodossa ja tulostettuna. TietRa seminaariesitys Pelkän raportin sijaan suositeltavampaa on tilata asiakkaalle räätälöity TietRa seminaariesitys vaikkapa johtoryhmäpalaveriin, tiimipalaveriin, koulutustilaisuuteen. Asiakkaalle räätälöity seminaariesitys tutkimuksessa saaduista havainnoista. Esityksen kesto keskusteluineen tarpeenne mukaan min. Raportin aineiston lisäksi havainnot uudemmista haastatteluista, jaksolta helmikuu > eteenpäin. Poiminnat halutusta verrokkiryhmästä, esim. toimialan tai organisaation koon mukaan. Tämä mahdollistaa benchmarking-tarkastelun omaan organisaatioon suhteutettuna. Haastattelut tehneen liikkeenjohdon konsultin näkemykset ja kommentit raportissa julkaistun ja julkaisemattoman aineiston perusteella teidän organisaatiollenne merkitykselliset poiminnat TietRa Workshop Eniten hyötyä oman tietotyöratkaisun tai palvelutarjonnan kehittämiseen saa TietRa Workshopista. Workshopin sisältö sovitetaan osanottajien mukaan esim. liiketoiminnan johtoryhmälle tai tietohallinnon avainhenkilöille. Workshop sopii myös mainiosti tietotyöratkaisujen kokonaissuunnitelman tai toteutusprojektin käynnistykseen. Kolmen tunnin workshopin, joka sisältää alustuksen TietRa-projektin haastattelujen tuloksista, havainnoista ja parhaista käytännöistä, sekä organisaation oman tietotyöratkaisun kokonaissuunnitelman työstämistä konsultin fasilitoimana Raportin workshopin tuloksista Lisätietoja antaa: Leena Kanerva copyright Erica Partners Oy 2013

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Yhdistetty viestintä Tehosta kommunikaatiota kaikilla tasoilla Toimiva vaihdepalvelu Huolehdi asiakkaastasi vieläkin paremmin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä mext Ohjelmistoprojektit 2010 Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä 2010 Sisällys YHTEENVETO 3 JOHDANTO 4 TUTKIMUSAIHEEN KUVAUS JA PERUSTELU 4 TUTKIMUKSEN TAVOITE 5

Lisätiedot

Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina. Jouni Remes

Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina. Jouni Remes Projektisalkun hallinta tietohallinnon prosessina Jouni Remes Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 30.3.2013 Tekijä tai tekijät Jouni Remes

Lisätiedot

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tutkimusraportti Tiina Kalliomäki-Levanto Tuija Virtanen Työterveyslaitos Helsinki 2 (22) FlowIT- virtaa

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY

PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PK-YRITYKSEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTIA SUUNNITELTAESSA TÄRKEIMMÄT HUOMIOONOTETTAVAT SEIKAT. CASE VERHOOMO SORSA OY Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

Mitä uutta auringon alla?

Mitä uutta auringon alla? Mitä uutta auringon alla? Osallistuin viime joulukuussa Java-kurssille. Mukana oli myös joukko, ainakin vielä silloin, arvostetun ja menestyvänkin e-busines -yrityksen työntekijöitä. Kaikki olivat, nuoria

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot