TUOREEN PUUN SORVAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOREEN PUUN SORVAAMINEN"

Transkriptio

1 TUOREEN PUUN SORVAAMINEN (Lyhennelmä Woodturning lehdestä helmikuulta 1994) Mitä on tuoreen puun sorvaaminen? Halkeileeko kulho kuivuessaan? Mitkä ovat parhaat pintakä sittelyaineet? Tuoreen puun sorvaaminen on hauskaa, halpaa ja haastavaa. Tavallisella sorvillakin se onnistuu, ellei aihio ole mielettömä n suuri ja painava. Asia on helpoimmin kä siteltä vissä, jos kä ymme lä pi kulhon valmistamisen alusta loppuun, aihiosta valmiiseen kulhoon. Useimmat pulmat tuoreen puun sorvaamisessa johtuvat siitä, että jokin seikka on jä änyt huomioimatta. ALKUVALMISTELUT Puistot, puutarhat sahat jne. ovat kaikki paikkoja, josta tuoretta puuta saa helposti. Kannattaa siis esimerkiksi kä äntyä kunnan puisto-osaston puoleen; puuta saa usein pientä korvausta vastaa tai aivan ilmaiseksikin, jos se on tuomittu polttopuuksi. Kun ystä vä si ja naapurisi oppivat, että tarvitset vastakaadettua puuta, tulet usein kuulemaan sanat: " Meillä kaadettiin taas semmoinen puu, tuletko hakemaan pölkkysi". Puulajit Monet eri puulajit ovat sopivia tuoreena sorvattaviksi, tammi ja saarni erityisesti. Tammen haittana on sen tanniinihappo, joka nopeasti ruostuttaa ja tummentaa kaikki metalliesineet. Niiden suojakä sittelyä ennen työn alkamista suositellaan. Englannissa on useita muitakin puulajeja, jotka sopivat hyvin tuoreena sorvattaviksi, mutta meillä lienee ainoa neuvoja omakohtainen kokeilu. Puun ominaispainon tulisi kuitenkin olla suuri, yli 0,46, jotta se hyvin sopisi tarkoitukseen eikä halkeilisi kuivuessaan. Aihio Aihion tulisi olla ilman haaroja ja lä pileikkaukseltaan edes kohtalaisen pyöreä. Aihio kannattaa muotoilla alkuun esim. moottorisahalla, mutta turvallisuudesta on ehdottomasti huolehdittava. Kulmat kannattaa sahata pois, koska se vä hentä ä aihion painoa, epä tasapainoa ja sä ästä ä sorvin laakereita. Pienemmä t palat voi valmistella vannesahalla. SORVAAMINEN JA HIONTA Kiinnitys sorviin Tasolaippaa aihioon kiinnitettä essä on huomioitava, että jos se asetetaan aihion litteä lle puolelle, tulee sen syrjä sydä men kummaltakin puolelta taipumaan alspä in kuivuessaan. Jos kiinnitys tehdä än kuoren puolelta, tulee syrjä taipumaan pä invastaisesti ylöspä in sydä men kummaltakin puolelta. Suurissa töissä kä ytä n 150 mm laippaa, johon kiinnitä n aihion neljä llä M10 tai M8 kansiruuvilla. Sorvaus Sorvaus aloitetaan ehdottomasti pienimmä llä mahdollisella nopeudella ja kä ynnistettä essä on syytä pitä ä kä si katkaisijalla kunnes kaikki sujuu oikein ja turvallisesti. Karkeaan rouhintaan kä ytä n 20 mm pitkä vartista kulhotalttaa. Muotoa ajatellessa on otettava huomioon kuivumisen aiheuttamat muodonmuutokset. Muista myös, että kuivuessaan kulhon pohja vä äntyy ja se on hiottava tasaiseksi viimeistelyvaiheessa. Hionta Tuoreen puun hiontaan kä ytä n vesihiontapaperia karkeudeltaan ja sen kasteluun vesijohtovettä. Tä stä on iso etu, koska paperi ei tukkeudu ja pölyltä vä ltytä än kokonaan. Seinä mistä ei pidä yrittä ä aivan ä ärimmä isen ohuita, 6 mm on aivan sopiva, vaikkakin kuivumisaika pitenee. Muoto mä ärätköön seinä mä nkin paksuuden. Hionnan jä lkeen ylimä äräinen vesi kuivataan pois rä tillä ennen viimeistelyä. KUIVAAMINEN JA VIMEISTELY

2 Puun kuivuminen aiheuttaa siinä voimakkaita jä nnityksiä, mantopuun kuivuessa sydä ntä nopeammin ja poikkipinnan samoin nopeammin kuin sivupinnan. Tä stä seuraavan halkeilemisen estä miseksi on pä ätypuun kuivuminen hidastettava samaksi sivupuun kanssa öljyä mä llä se ja pitä mä llä esine oikeassa mikroympä ristössä. Seuraavassa kokemukseen perustuvat ohjeet tä stä : Vaihe 1. Ö ljyä minen Kun sorvi on pysä ytetty, mutta kulho vielä kiinni istukassa, levitetä än sen pinnoille runsas kerros öljyä, jonka annetaan imeytyä puuhun. Sama uusitaan viiden minuutin kuluttua. 15 minuutin kuluttua ylimä äräinen öljy pyyhitä än pois sorvin kä ydessä ja pinta kiillotetaan pehmeä llä rievulla. Kulho irroitetaan istukasta ja laipan alla olleeseen pintaan levitetä än öljyä. Erityisen runsaasti on öljyä levitettä vä pä ätypuuhun, joka luonnostaankin imee sitä enemmä n. Puhdas auringonkukkaöljy antaa himmeä n pinnan, oliiviöljy (ensimmä inen puriste) on kallista, mutta ehkä ei liian kallista hienoimpiin töihisi. Raa'alla pellavaöljyllä saat satiinipinnan. Koska mikä än edellä mainituista ei sisä llä liuotinta, kestä ä niiden kuivuminen kauan. Danish Oil taas sisä ltä ä niitä ja sitä kä ytetä än seuraavaan tapaan: Vaihe 2. Kuivattaminen 1. Sulje kä sitelty kulho tiiviisti muoviseen kauppakassiin. On varottava kassin mahdollisen painatuksen joutumista kosketukseen öljytyn kulhon kanssa, koska painatuksesta voi irrota vä riä. Kassi avataan pä ivittä in seuraavien kuuden seitsemä n pä ivä n aikana ja kä sittely uudistetaan runsaalla öljyllä, pä ätypuusta ja kuivista kohdista erityisesti huolehtien. Kassi suljetaan tiiviisti joka kerta. Umpinaisen kassin sisä llä olevan mikroympä ristön tehtä vä nä on estä ä haihtuminen, jotta ensimmä iset jä nnitykset voisivat rauhassa laueta ja ensimmä iset muodonmuu-tokset tapahtua. 2. Seuraava muodonmuutos tapahtuu kun puun kosteus alkaa laskea alkuperä isestä. Tä mä n prosessin tarkka hallinta on tä rkeä ä halkeilemisen estä miseksi. Sen on tapahduttava asteittain kassin sisä istä tilaa muuttaen kahdeksan seuraavan pä ivä n aikana. Tä mä on helppo tehdä. Ensimmä isenä pä ivä nä kassiin tehdä än sormella mentä vä reikä. Sen kokoa suurennetaan pä ivittä in kahdeksan pä ivä n ajan, kunnes reikä on nyrkin mentä vä. 3.Tä llöin halkaisijaltaan alle 350 mm mittaiset kulhot voidaan ottaa kassista, mutta suurempien on oltava vielä seitsemä n, kahdeksan pä ivä ä kassissa reiä n suuruutta lisä ten ä skeisen mukaan. Kassikuivatuksen tulee tapahtua kohtuullisessa lä mmössä. Liian kuumassa kulho hikoilee kassissa ja liian viileä ssä taas ei tapahdu kuivumista. 4. Kun kulho on otettu ulos kassista, on se pidettä vä samassa huoneessa tai verstaassa vielä kaksi viikkoa. Tä mä n jä lkeen se voidaan siirtä ä lä mpöisempä än paikkaan jatkokuivatukseen. Esineitä ei koskaan pidä kuivattaa lä mpölä hteen pä ällä tai vä littömä ssä lä heisyydessä. Lä pimitaltaan mm kulho kuivuu noin kuudessa viikossa, mm ottaa noin 8-12 viikkoa. Nä mä ovat keskiarvoja, jos seinä mä n paksuus on noin 5 mm. 6. Loppukä sittelynä on vielä tehtä vä kuivumisen aikana vä äntyneen pohjan tasoitus. Pidä hauskaa ja muista: - Mitä mä rempi sen parempi!

3 Mark Wardle Internetissä Paras tapa työskennellä tuoreen puun kanssa on jä ttää riittä vä sti puuta jatkokä sittelyä varten, antaa sen kuivaa ja sitten sorvata se uudelleen. Esimerkiksi sorvatessasi noin 10" kulhoa, jä tä seinä mä n paksuudeksi noin tuuma (eli noin 10% lä pimitasta). Jä tä kulho kylmään ja kuivaan paikkaan missä se ei kuivu liian nopeasti. 10" kulholle pari kuukautta on sopiva aika. Tä nä aikana kulho vääntelee melkoisesti mutta sen ei pitä isi halkeilla, varsinkin jos seinä mä t ovat tasapaksut. Ideana on mahdollistaa kuivuminen samanaikaisesti sisä - ja ulkopinnoilta. Lisä ksi olet jo poistanut huomattavan määrän puuta sisä puolelta. Paksuuden tulee olla riittä vä kulhon uudelleen kiinnittä miseksi sorviin ja pyöreä ksi sorvaamiseen. On selvää että on pyrittä vä tasaiseen seinä mä paksuuteen sekä esisorvauksen että lopullisen jä lkeen. Jos olet kä rsimä töntä tyyppiä (kuten minä ) voisit jatkuvasti "raakasorvata" kulhoja varastoon, niin että sinulla aina olisi kuivuneitakin loppusorvausta varten. Mutta sinun on tietenkin odetettava ensimmä iset kuukaudet ennenkuin pääset alkuun. Jos teet kä rkivä lisorvausta, haluat ehkä sorvata työn valmiiksi asti ja jä ttää sen kuivumaan. Paljon tuoleja tehtiin ennenvanhaan nä in; ne saatettiin jopa koota tuoreina! Kuivumisen aiheuttamat muodonmuutokset saivat itse asiassa liitokset kiristymään (nä in on minun annettu ymmä rtää).

4 TARVIKKEET LUENNOLLE 1. Tuoreet aihiot 3-4kpl 2. Rouhintataltta ja kulhotaltta 3. Vesihiomapaperia 4. Jätekasseja TYÖ JÄRJESTYS. 1. Artikkelien lä pikä ynti kuivattamiseen asti 2. Työ nä ytö s: Kulhon sorvaaminen Kä rkivä lisorvaaminen 3. Kuivattamisen teoria "Raaka-aihioiden" teko Ö ljyä minen Aikataulut 4. Tehdyt työ t pussiin tai ulos kuivumaan 5. Lopetus ja keskustelu

5 Mark Wardle Internetissä The best way to deal with wet wood is to turn it green leaving plenty of wood to spare, let it dry, then turn it again. For example if you are turning a ten inch bowl, leave a wall thickness of roughly 1 inch (ie about 10% of the diameter.). Leave the bowl in a cool dry place where it will not dry out too quickly. A couple of months should suffice for our 10" bowl. The bowl will warp a lot as it dries but should not crack, especially if the walls are even. The idea is that the wood can dry out from inside the bowl and from outside as well. Plus you have removed a lot of the wet timber from the inside of the bowl. You should have enough thickness left to replace it on the lathe and turn it back circular. Of course you should aim for reasonably uniform wall thickness both in the rough turned bowl and the finished piece. If you are the impatient type (like me) you may wish to try and turn a continual supply of bowls so that you always have dry ones to turn. A lot of turners work this way, but you have to be prepared to wait those first few months! If you are spindle turning then you may wish to turn the finished product green and leave it. A lot of old fashioned chairs were turned this way and even assembled while the wood was green. The resultaint warping actually served to tighten the joints (so I am led to believe).

LAMPOLAN SUUNNITTELU

LAMPOLAN SUUNNITTELU LAMPOLAN SUUNNITTELU Opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 3.4.2007 Merja Löytönen OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310 Mustiala Työn nimi Lampolan

Lisätiedot

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY

ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY ÖLJYVAHAT HOITOTUOTTEET TARVIKKEET PUULATTIOIDEN LUONNONMUKAINEN PINTAKÄSITTELY 1 LUONNOLLINEN ULKONÄKÖ, ERINOMAINEN SUOJA Puu on elävä materiaali, joka saa erinomaiset ominaisuutensa suoraan luonnosta.

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

Haapio The One-Log Boat

Haapio The One-Log Boat Haapio The One-Log Boat To the reader This teaching material of one-log boat you have got in your hands has been produced by the HANDISCOLA project that was approved into the Socrates/Grundtvig 1 Programme

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara Koski as. kyläyhdistys ry Numero 3/2014 20.8.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Kesä älkää pikku hiljää jä ä dä tääkse jä päähtävien helteiden myö tä äjätus viilenevistä syysillöistä ei tunnu öllenkään västenmieliseltä.

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu:

Makor HaTikvah. Sisällys. Poikamme rukoilevat. Kirjoittaja: Graafinen suunnittelu: Makor HaTikvah Uutisia alkulähteeltä lokakuu 2014 6. vuosikerta, N:0 3 Sisällys Poikamme rukoilevat 1 Matkani Suomeen 2 Palautetta Suomesta 2 Kiitosraportti keinusta 3 Henkilökohtainen haaste sinulle Down

Lisätiedot

3 Idealähde ja energiasyöppö, Raili Vihavainen. 4 Siirtokarjalaisten saunoja Asikkalassa, Lisa Mäkelä. 8 Kalliosauna, Kalle Järvelä

3 Idealähde ja energiasyöppö, Raili Vihavainen. 4 Siirtokarjalaisten saunoja Asikkalassa, Lisa Mäkelä. 8 Kalliosauna, Kalle Järvelä 3/2007 l S I S Ä L L Y S 3 Idealähde ja energiasyöppö, Raili Vihavainen 4 Siirtokarjalaisten saunoja Asikkalassa, Lisa Mäkelä 8 Kalliosauna, Kalle Järvelä 10 Saunatilojen hygieniasta, Kirsti Laitinen 12

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto LAIHDUTTAJAN PELOT Laihduttamiseen liittyy monia erilaisia pelkoja ja uskomuksia, jotka saattavat vaikeuttaa laihtumista tai jopa estää sen. Tyypillisin huoli lienee ajatus siitä, että pudotetut kilot

Lisätiedot

sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS Toim. Teija Laine, Turun Matikkamaa

sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS Toim. Teija Laine, Turun Matikkamaa sanalli Matematiikan sanalliset tehtävät TEHTÄVÄN YMMÄRRYS 1 LUKIJALLE Matematiikan oppimisen voima on siinä, että osaa käyttää matematiikkaa hyödykseen. (Riley, Greeno ja Heller1983, 159) Eripuolilta

Lisätiedot

KARUSELLI. Aihepiirityöskentelyn suunnitelma. Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri

KARUSELLI. Aihepiirityöskentelyn suunnitelma. Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri KARUSELLI Aihepiirityöskentelyn suunnitelma Helsingin yliopisto Luokanopettajan koulutuslinja Teknisen työn erikoistumisopinnot Integroiva aihepiiri Henna Lahti 1.1 MOTIVOINTI AIHEPIIRITYÖSKENTELYYN Tavoitteiden

Lisätiedot

kuva 2 Valukivet akvaarioon Muotin valmistus:

kuva 2 Valukivet akvaarioon Muotin valmistus: Valukivet akvaarioon Innostuksen valukivien tekemiseen sain FISU 2004 -päivillä, jossa Sune Holm oli luennoimassa akvaarioiden luonnonmukaisesta sisustamisesta. Kurssi käsitteli lähinnä styroxtaustojen

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE matkailu MEKin asiakaslehti 3 2011 silmä MUUMI-BUUMI JATKUU matkailu silmä Sisältö 18 SKÅL KERÄSI YHTEEN matkailun toimijoita ympäri maailmaa. 20

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME

metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME metsä on täynnä elämää KERTOMUS SUURIMMASTA LUONNONVARASTAMME 1 METSÄ ON TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Tämän kirjan ruotsinkielinen alkuperäisteos on Skogen är full av liv, jonka ensimmäinen painos julkaistiin 2004. Kirjaa

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

Tässä Järjessä: Pääkirjoitus. KouluGallup. Järkivisa. Naiset Armeijaan! Kansikuvakisan voittaja. Vaihtarihaastattelu

Tässä Järjessä: Pääkirjoitus. KouluGallup. Järkivisa. Naiset Armeijaan! Kansikuvakisan voittaja. Vaihtarihaastattelu Tässä Järjessä: Pääkirjoitus KouluGallup visa Naiset Armeijaan! Kansikuvakisan voittaja Vaihtarihaastattelu Tanssii Toisen vuoden opiskelijoiden kanssa selätä tuntitylsyys! David Jacobin palsta prinsessabin

Lisätiedot

S A h L. 50-vuotta. nro 1 2010

S A h L. 50-vuotta. nro 1 2010 S A h L 50-vuotta nro 1 2010 Kuin vaalea leipä, mutta 100 % ruista. Miten ihmeessä? Leivomme sen sinulle aivan uudella tavalla, ilman hapattamista. Siksi siinä yhdistyvät ruisleivän ja vaalean leivän parhaat

Lisätiedot