Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi Kunnanhallituksen valitseminen ja sen toimikaudesta päättäminen 5 3 Vuoden 2015 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat 7 4 Perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettavat valtionosuuden ennakot vuonna Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio 9 6 Valtuustoaloitteet vuodelta Kotiportin rakennuksen purkaminen ja maapohjan ostaminen kunnalle 11 8 Yleiskaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen 15 9 Viikkalan vanhan koulun maa-alueen hankkiminen vaihdolla Nakkilan kunnan lausunto luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 11 Lausunto Pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta Lausunto Aimo Snällströmin maa-aineslupahakemuksesta Lausunto Pauli Levolan suunnittelutarveratkaisuhakemukseen Kaukolämmön käyttö Nakkilan keskustassa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Hormistontie Nakkilasta Euraan 16 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Köyhyyden vähentämiseksi Nakkilassa 17 Sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen ja lupa viran täyttämiseen Huittisten päätös maatalouslomituksen toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta 19 Eräiden metsäyhtiöiden puukartelli Valtuuston päätösten täytäntöönpano Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Vinoja I, Hiltunen, Vanha-Huovari ja Väinölä -nimisten tilojen kaupassa 22 Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 23 Muut esille tulevat asiat Ilmoitusasiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Määräaikainen sopimus Nakkilan lukion ja yhteiskoulun rehtorin hallinnollisten tehtävien ostamisesta Eurajoen kunnalta 26 Kunnanlääkärin vanhan asuintalon ostotarjous 54 52

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-19:10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-19:10 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-19:10 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-19:10 Lankinen Satu Jäsen 16:30-19:10 Pöysti Martti Jäsen 16:30-19:10 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-19:10 Pietilä Maija Varajäsen 16:30-19:10 Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-19:10 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-19:05 Poistui 23 jälkeen Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-19:10 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-19:10 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-19:10 Poissa Haasanen Jarkko Jäsen Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t 1-26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Lankinen ja Maija Pietilä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Satu Lankinen Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Maija Pietilä Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi /01.011/2014 Kh 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toi mi kau dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi tukses sa. Valtuuston työjärjestyksen 1 luvun 1 :n mukaan valtuuston toi mikau den ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva val tuutet tu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta jat on valittu. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mu kaan valtuustossa on tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden val miste lua johtaa valtuuston puheenjohtaja, ellei valtuusto toisin päätä. Nakkilan kunnassa valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat aina vuodeksi kerrallaan. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäsenistään puheen joh ta jan, I varapuheenjohtajan, II varapuheenjohtajan ja III varapuheenjohtajan vuodeksi Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen valitseminen ja sen toimikaudesta päättäminen 343/01.011/2014 Kh 2 Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 35 :ssä: "Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä." Vaalikelpoisuuteen kunnanhallituksessa vaikuttaa ensinnä vaa li kelpoi suus ra joi tuk set valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen val tuus toon, ei ole myöskään vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toi sek si rajoitukset koskevat suoraan kunnanhallituksen alaisen hen ki lös tön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kol man nek si rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edun val vonnas ta vastaavia henkilöitä. Neljänneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi koh dis tua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä val tuus ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kun nan hal li tus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin mää rä tä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen johtosääntö 2 : "Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja kullekin hen ki lö koh tai

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus sen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kun nan hal li tuksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan." Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se - päättää kunnanhallituksen toimikaudeksi vuodet , - valitsee toimikaudeksi kunnanhallitukseen seitse män (7) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen va ra jäse nen sekä - valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kun nan halli tuk sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat 225/04.041/2014 Kh 3 Taloustiimissä on laadittu yleiskirje hallintokunnille vuoden 2015 talous ar vion noudattamisesta ja seurannasta sekä käyt tö suun ni telmien laatimisesta. Esityslistan liitteenä toimitetaan kun nan hal li tuksen jäsenille kirje liitteineen. Kirje toimitetaan hallintokunnille toi menpi tei tä varten. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion noudattamista ja käyt tö suun ni tel mien laadintaa koskevan yleiskirjeen. Täytäntöönpano: ote ja kirje lautakunnille täytäntöönpanoa varten, tie dok si tarkastuslautakunnalle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettavat valtionosuuden ennakot vuonna /03.033/2015 Kh 4 Aluehallintovirasto on vahvistanut vuoden 2015 pe rus toi meen tu lo tukeen kuukausittain maksettavien ennakkojen määrät kunnittain. Nak ki lan kunnalle maksettava ennakkomäärä on kuukaudessa euroa ( /vuosi). Vuoden 2015 talousarviossa on varat tu na ennakoiden määräksi euroa. Ennakot maksetaan kun nan ilmoittamalle tilille kuukausittain yhtä suurina erinä. Ennakkojen tarkistamista varten kunnan on vuosittain elokuun 31. päi vä nä annettava aluehallintovirastolle tiedot varainhoitovuoden kesä kuun loppuun mennessä aiheutuneista perustoimeentulotuen kustan nuk sis ta sekä arvio heinä-joulukuussa aiheutuvista pe rus toimeen tu lo tu en kustannuksista. Aluehallintovirasto tarkistaa kunnan an ta man selvityksen perusteella loppuvuoden ennakkoja, jos arvio va rain hoi to vuo den perustoimeentulotuen kustannuksista poikkeaa vä hin tään 5 % ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista. En nak ko ja tarkistetaan lokakuun alusta lukien siten, että ennakoiden vuo tui nen yhteismäärä vastaa 50 % varainhoitovuoden arvioiduista pe rus toi meen tu lo tu en kustannuksista. Perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen val tionosuu den määrittämiseksi kunnan on toimitettava alue hal lin to vi ras tolle selvitys perustoimeentulotuen toteutuneista kustannuksista. Kustan nuk set ilmoitetaan sen suuruisina kuin ne ovat pe rus toi meen tu lotu keen kohdistuvilla varainhoitovuonna toimeentulotuen ta kai sin perin näs sä kertyneillä erillä vähennettynä. Valtionosuusselvitys tulee toi mit taa aluehallintovirastolle viimeistään Virastovalmistelussa ei katsottu olevan tarvetta muutoksenhakuun. Vs. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen aluehallintoviraston päätöksen perustoimeentulotuen valtionosuusennakoista vuonna 2015 ja toteaa, ettei päätöksen johdosta ole tarvetta muu tok sen hakuun. Täytäntöönpano: ote: perusturvalautakunta, taloustiimi/unkuri

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio 8/02.023/2015 Kh 5 Keskusvaalilautakunta valitsee itselleen sihteerin. Sihteerille makset ta vas ta palkkiosta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus on päät tä nyt keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkiosta viimeksi /461. Tuolloin palkkion määräksi on vahvistettu mark kaa vaalia kohti. Tämän lisäksi on päätetty, että kokouksista mak se taan yksinkertainen kokouspalkkio. Keskusvaalilautakunnan sihteerille on maksettu tähän asti edellä mai ni tun päätöksen mukainen palkkio, joka on ollut euroina 1.177,50. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä vuoden 2015 edus kun ta vaa leissa toimii lautakunnan tekemän päätöksen /15 mu kaises ti hallintosihteeri Elina Lehtonen. Sihteerin palkkiota on tarkistettu viimeksi yli 20 vuotta sitten, joten sen tarkistaminen olisi perusteltua. Lisäksi teknisten järjestelmien (vaa li tie to jär jes tel mä) käyttöönotto on osaltaan kasvattanut työn vaa ti vuut ta ja siihen liittyvää vastuuta. Asiaa valmisteltaessa on selvitetty myös naapurikuntien käytäntöjä, mut ta niistä ei ole saatavissa suoraa vertailupohjaa palkkion suu ruudel le erilaisista järjestelyistä johtuen. Joissakin kunnissa sihteerinä toi mi mi nen kuuluu suoraan hallintojohtajan toimenkuvaan. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on toistaiseksi euroa vaalia kohti. Kokouksista maksetaan li säk si yksinkertainen kokouspalkkio. Täytäntöönpano: ote: keskusvaalilautakunta, Elina Lehtonen, palkanlaskenta

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta /01.016/2015 Kh 6 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mai nit tujen asioiden jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain hel mi kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val tuutet tu jen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita val tuus to ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsi tel lyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niihin johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Esityslistan liitteenä on luettelo vuonna 2014 tehdyistä val tuus toaloit teis ta, jotka on loppuunkäsitelty ja joita koskevat päätökset on ai em min esitetty valtuustolle tiedoksi ilmoitusasioissa. Lista sisältää myös aloitteita, jotka on tehty aiempina vuosina, mutta jotka on kä sitel ty loppuun vuonna Liitteenä on myös erillinen luettelo niistä vuoden 2014 val tuus to aloitteis ta, joi den käsittely on kesken. Aiemmilta vuosilta ei ole kesken ole via aloit tei ta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtuustolle tiedoksi vuoden 2014 ai ka na tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi menpi teet esityslistan liitteen mukaisesti. Täytäntöönpano: Valtuustolle tiedoksi Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kotiportin rakennuksen purkaminen ja maapohjan ostaminen kunnalle 114/09.091/2013 Kh 137 Asunto Oy Nakkilan Kotiportin Isännöintiyhtiö Sakipa Oy:n puolesta toi mi tus joh ta ja Eino Taulu esittää seuraavaa: "Nakkilan kunnan talousarvioon liittyvissä konsernitavoitteissa on tavoi te vähentää nykyisten vuokra asuntojen määrää purkamalla alus sa yhden kohteen rakennus ja luopumalla muulla tavalla toi sesta kohteesta. Asuntopoliittiset muut tavoitteet ovat myös kon ser ni ohjees sa. Vuokrataloyhtiöt ovat esittäneet kunnanhallitukselle yh teenve don näiden toimien tämän hetkisestä tilanteesta. Vuokra asuntojen vajaakäyttö edellyttää pikaisia toimenpiteitä, joilla asuntojen määrää vähennetään. Taloyhtiön talouden tilanne on esi tet ty liitteenä olevassa suunnitelmassa. Yhtiön osakepääoma on ,11 ja yhtiöllä on kunnalle jäljellä lainaa vuoden lopulla n Asuntoyhtiön on tarkoitus hoitaa käytännön purkutoimet ja asu kasjär jes te lyt tiedotuksineen. Aikataulullisesti on suunniteltu, että pur kami nen tapahtui joko vuoden 2014 loppupuolella tai vuoden 2015 alus sa. Tavoitteena on, että kiinteistö saataisiin ennen varsinaista läm mi tys kaut ta kylmilleen ja kustannukset mahdollisimman alas, kos ka vuokratulot ovat loppumassa vuoden lopulla. Huoneistoista on tällä hetkellä asuttuna 21 ja huoneistoja on kaikkiaan 27. Asunto Oy Nakkilan Kotiportin hallitus on käsitellyt suunnitelman vuok ra ta lo yh tiön sä kiinteistön purkamisesta, mikä suunnitelma on liit tee nä. Suunnitelman toteuttamiseksi taloyhtiö esittää kun nan hal lituk sel le, että se päättäisi; tehdä periaatepäätöksen konserniohjeiden mukaisesti käynnistää Asun to Oy Nakkilan Kotiportin rakennuksen purkutoimien valmistelu pe ri aa te pää tök sen jälkeen ja sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus ja ke hit tä mis kes kus Ara on myönnetyn purkuluvan jälkeen päättänyt vie lä purkuavustuksen myöntämisestä yhtiölle, varata vuoden 2014 tai viimeistään 2015 talousarvioon vähintään :n määrärahan omistamansa yhtiön rakennuksen purkukustannuksiin/tontin ostoon yhtiöltä ja va rau tui si lisäksi enintään :n määrärahaan mahdollisesti vuon na 2014 syntyvän alijäämän kattamiseen." Esityslistan liitteenä on suunnitelma As Oy Nakkilan Kotiportin vuokra ta lon purkamiseksi.

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää konsernitavoitteiden mukaisesti käynnistää As Oy Nakkilan Ko ti por tin purkutoimien valmistelun ja kehottaa yhtiön hallitusta ryhtymään rakennuksen purkutoimiin sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Valtiokonttori ovat myönnetyn purkuluvan jälkeen päättäneet purkuavustuksen myön tä mi ses tä yhtiölle. Kunnanhallitus esittää joko vuoden 2014 lisätalousarviossa tai vuoden 2015 talousarviossa vähintään euron määrärahan omis ta man sa yhtiön rakennuksen purkukustannuksiin ja tontin ostoon yhtiöltä sekä varautuu lisäksi enintään euron mää rä rahaan mahdollisesti vuonna 2014 syntyvän alijäämän kattamiseen. Täytäntöönpano: ote: As Oy Nakkilan Kotiportti/Sakipa Oy, taloustiimi/unkuri, Plaami Kh 7 Vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteiden mukaan kon ser ni yhtei sö jen ja kuntayhtymien tulee toimia taloudellisesti, tehokkaasti ja kan nat ta vas ti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa tavoitteellisesti. Ta voit tee na on, että konserniyhteisöt toimivat kannattavasti siten, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti. Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen ja erillisten asuntoyhtiön osal ta konsernitavoitteessa todetaan, että kiinteistöyhtiö omistaa tällä hetkellä 137 vuokra-asuntoa. Erillisissä asuntoyhtiöissä (As Oy Nak ki lan Kotiportti, As Oy Nakkilan Tarhakoto ja As Oy Nakkilan Pent ta lan ko to sekä myynnissä oleva As Oy Nakkilan Ällänkatu 6) on yh teen sä noin 60 asuntoa. Vuokrataloyhtiöiden stra te gia suun ni telman mukaan tavoitteena on vähentää suunnitelmallisesti vuokra-asun to jen määrää joko myymällä asuntoja tai purkamalla ra kennuk sia. Valtuusto on vuoden 2015 talousarviossa asettanut tavoitteeksi vuok ra-asun to jen määrän vähentämisen siten, että As Oy Nakkilan Ko ti por tin rakennukset puretaan vuoden 2015 alkupuoliskolla. Yhtiön tontti on tavoitteena myydä kunnalle käypään hintaan ja siten, et tä yhtiö kykenee pääosin hoitamaan velvoitteensa. ARA on myöntänyt kohteen purkamisluvan tammikuussa ARA on samoin myöntänyt rakennuksen purkamista varten eu ron avustuksen ja vahvistanut alustaviksi hyväksyttäviksi

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pur ku kus tan nuk sik si euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen kun ra ken nus on purettu ja lopulliset kustannukset ovat tiedossa. Yh tiöl lä on Handelsbankenin lainaa jäljellä euroa, joka ly henne tään lop puun tammikuun 2015 aikana. Kunnalle ja Satokodeille yh tiöl lä on lainaa jäljellä noin euroa ja ne tulee lyhentää loppuun ensi vuoden ai ka na. Rakennuksen purkaminen taloyhtiön toimesta on suunniteltu to teutet ta vak si vuoden 2015 alkupuolella. Hankkeen purkuvalmistelu tilaa jan selvityksineen ja kilpailutuksineen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 alussa. Purkamiseen liittyvä haitta-ai ne tut ki mus ja jätteen kelpoisuusselvitys on hankittu yhtiön toimes ta ja purun tarjouspyyntö ja asiakirjojen valmistelu on käynnissä. Pur ka mi nen edellyttää rakennusvalvonnan purkuluvan ja suun ni telman jätteiden käsittelystä. Tilaajan tulee huolehtia rakennuksen haitta-ai nei den kartoituksesta ja jätteen käsittelyn valvonnasta sekä muun muassa turvallisuusasiakirjan laatimisesta ja tur val li suus koordi naat to rin valinnasta. Alustavan budjettitarjouksen mukainen purkukustannusarvio on noin euroa ja lisäksi tulee ti laa jan haitta-aineiden tut ki mukset ja projektin valmistelu ja valvonta ar viol ta noin euroa. Kar keas ti purkamisen nettokustannus on noin euroa (sis. alv) huomioiden ARA:n avustus määrältään euroa. Asunto Oy Nakkilan Kotiportti omistaa rakennuksen maapohjan, joka muodostuu Kirkkoviinikka -nimisestä kiinteistöstä ( ), jon ka pinta-ala on 3110 m² sekä Kirkkoviinikka I -nimisestä kiin teistös tä ( ), jonka pinta-ala on 300 m². Maapohjan pinta-ala on siten 3410 m². Asemakaavan mukainen tehokkuusluku on 0,50 ja tontin rakennusoikeus on 1705 m². Tontille on tu le vai suu dessa suunniteltu alustavasti vanhusasumisen korttelia, joka muo dos tuisi Keinustoolista ja sen mahdollisesta laajennuksesta ja pe rus kor jatta vak si suunnitellusta Kirkonrinteen vanhustentalosta. Suun ni tel man mukaisesti myös Asunto Oy Kotiportti yhtiönä pu retaan ja lopetetaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myy kunnalle omista man sa kiinteistöt euron hintaan (50 euroa/m²), jolla voidaan kattaa purkamiskustannuksia ja lainojen lyhennyksiä. Yhtiön toi min ta päättyy purkamismenettelyllä ja prosessin lopussa tehdään lop pu ti li tys, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Kunnan vuoden 2015 ta lous ar vios sa maa-alueiden ostoon on varattu euron suurui nen määräraha sekä osakkeiden ostoon euron suuruinen mää rä ra ha. Esityslistan liitteenä on selvitys Asunto Oy Nakkilan Kotiportin pur kami ses ta sekä ehdotus kauppakirjaksi, jol la kunta ostaisi Asunto Oy Nak ki lan Kotiportin omistamat edellä sa no tut kiinteistöt ja Nakkilan

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Läm pö Oy:n osakkeet. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Asun to Oy Nakkilan Kotiportin sel vi tyk sen purkutoimien val mis te lus ta. Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen kauppakirjan ja ostaa Asun to Oy Nakkilan Kotiportin omistaman maapohjan eli Kirk koviinik ka -nimisen tilan ( ) ja Kirkkoviinikka I -nimisen tilan ( ) yhteensä euron kauppahinnalla ja lisäk si kaksi kappaletta Nakkilan Lämpö Oy:n osakkeita yhteishintaan euroa. Kunnanhallitus oikeuttaa vs. kunnanjohtajan ja vs. hallintojohtajan al le kir joit ta maan kauppakirjan ja tekemään siihen vähäisiä tar kennuk sia tarpeen mukaan, lukuun ottamatta kuitenkaan kauppahintaa. Kunnanhallitus käsittelee osakeyhtiön purkamisesityksen erikseen lop pu ti li tyk sen valmistuttua. Keijo Mäkilä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian esittelyn ja päätök sen teon ajaksi. Täytäntöönpano: ote Asunto Oy Nakkilan Kotiportti, Nakkilan Lämpö Oy, taloustiimi/unkuri

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Yleiskaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen 105/41.411/2013 Kh Päätöksellään /29 valtuusto määräsi yleiskaavan laa jennus alu eel le MRL:n 38 :n tarkoittaman rakennuskiellon sekä MRL:n 128 :n tarkoittaman toimenpiderajoituksen. Tulevan yleiskaavan laa jen nus alu eel la tullaan tarkastelemaan mm. maa-ainesten ottoa ja osoit ta maan yleiskaava-alueella mahdolliset maa-ainesottoalueet. Valtuusto päätti lisäksi, että MRL:n 38 :n tarkoittama rakennuskielto se kä MRL:n 128 :n tarkoittama toimenpiderajoitus ovat voimassa saakka kuitenkin niin, että rakennuskielto ei koske maata lous ra ken nuk sen, talousrakennuksen eikä enintään 2 asuntoa käsit tä vän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä li sä ra ken tamis ta. Kunnanhallitus on laatinut sopimuksen yleiskaavan laatimisesta FCG OY:n (Finnish Consulting Group Oy) kanssa. Hyväksytyn osallis tu mis- ja arviointisuunnitelman ja siihen sisältyvän aikataulun mukai ses ti tavoitteena on, että valtuusto voisi käsitellä yleis kaa va eh dotuk sen vuoden 2012 loppuun mennessä. Mikäli valtuusto hyväksyy yleis kaa van vuoden 2012 viimeisessä kokouksessaan joulukuussa, yleis kaa va tulee voimaan sen jälkeen kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja hyväksymispäätös on julkaistu kuntalain mu kai sesti vuoden 2013 puolella. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille yleiskaavan laajen nus alu een rajauskartta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää jatkaa pää töksel lään /29 asettamaansa MRL:n 38 :n tarkoittamaa raken nus kiel toa sekä MRL:n 128 :n tarkoittamaa toi men pi de ra joi tusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä on yleiskaavan laajennusalueen rajauskartta. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen Kh Asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n toimenpiderajoitus ei ole mahdollistanut metsänhoidollisia toimenpiteitä. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen tarkoituksena on estää suunnittelun kohtee na olevan alueen muuttuminen suunnitteluprosessin aikana. Pyrki myk se nä on sellaisten kaavoitusmenettelyn aikaisten muutosten es tä mi nen, joista voi aiheutua haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja asu mi sen järjestämiselle. Kysymyksessä olevalla yleiskaavan laajennusalueella on tarvetta suo rit taa metsänhoidollisia toimenpiteitä. Metsänhoidolliset toi menpi teet eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle tai asumisen jär jes tä mi selle ja ovat siten mahdollisia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se täydentää päättämäänsä MRL:n 38 :n tarkoittamaa rakennuskieltoa sekä MRL:n 128 :n tarkoittamaa toimenpiderajoitusta vireillä olevan yleis kaa van laajennusalueella siten, että asetettu toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä. Päätös on voimassa saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt Esityslistan liitteenä on valtuuston /27 päättämän yleiskaa van laajennusalueen rajauskartta. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen: Kh Yleiskaavan valmistelu on edennyt siten, että yleiskaavaluonnos voi-

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus daan asettaa nähtäville kuluvan alkusyksyn aikana. Valmistelu on vii väs ty nyt alkuperäiseen aikatauluun nähden arvioitua selvästi suurem mas ta työmäärästä johtuen. Tämän hetkisen käsityksen mukaan luon nok ses ta saatavat mielipiteet voitaisiin käsitellä kuluvan syksyn ai ka na, jolloin yleiskaavaehdotus voitaisiin asettaa nähtäville kevään 2013 aikana. Valtuusto voisi näin ollen käsitellä uutta yleis kaa va ehdo tus ta vuoden 2013 syksyn aikana ja hyväksyä yleiskaavan vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän vuoksi olisi syytä jatkaa voimas sa olevaa valtuuston päätöstä koskien val misteil la olevan yleiskaavan laajennusalueen rakennuskieltoa ja toi menpi de ra joi tus ta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa päätöstään koskien yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kieltoa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Kh 361 Käytyjen viranomais- ja työneuvottelujen perusteella voidaan ar vioida, että yleiskaava-aineisto valmistunee vuoden 2013 loppuun mennes sä. Kunnanhallitus voisi tehdä tämän mukaisesti ehdotuksensa val tuus tol le vuoden 2014 tammi-helmikuun aikana. Valtuusto voisi kä si tel lä yleiskaavaehdotusta kokouksessaan Yleiskaava voi si tulla tämän aikataulun mukaan voimaan toukokuun lop pu puolel la. Tämän vuoksi yleiskaavan rakennuskieltoa ja toi men pi de ra joitus ta on jatkettava ensi vuoteen. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa /32 :ssä teh tyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kiel toa ja toi-

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus men pi de ra joi tus ta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 79 Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen Kh 84 Koska taajamaosayleiskaavan valmistelu on vielä kesken eikä sitä saa da valtuuston käsittelyyn vielä huhtikuun kokoukseen, on yleiskaa van laajennusalueen rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta jatket ta va. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä teh tyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nuskiel toa ja toi men pi de ra joi tus ta saakka. Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle kunnanjohtajan muu te tus ta päätösehdotuksesta, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä tehtyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kiel toa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 18 Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kh 8 Taajamaosayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä Viranomaisilta on pyydetty lausunnot ja osallisilla on ollut mahdollisuus tehdä muistutus. Tarkoitus on, että lausuntojen ja muis tu tus ten käsittelyn jälkeen yleiskaava voitaisiin hyväksyä viimeis tään vuoden 2015 kesäkuun valtuustossa. Koska kaavan laa timi nen on siten vielä kesken, on yleiskaavan laajennusalueen laa timis vai heen rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta tar koi tuk senmukaista jatkaa. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä tehtyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nuskiel toa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Viikkalan vanhan koulun maa-alueen hankkiminen vaihdolla 345/40.400/2014 Kh 9 Nakkilan kunta omistaa osoitteessa Viikkalantie 36 sijaitsevan Viikka lan vanhan koulurakennuksen. Rakennus on tyhjillään. Myyn ti aikei ta tai rakennuksen järkevää hyö dyn tä mis tä muutoin on han ka loitta nut se, että kunta ei omista maa-aluet ta, jolla rakennus sijaitsee. Ra ken nus sijaitsee Viikalan ti lan RN:o 2:560 palstalla 6. Viikalan tilan omistavat Asta von Frenckell ja Christel von Frenckell-Ram berg, joiden kanssa on päästy sopimukseen tilan kysei sen palstan ja palstan 2 (kaavan mukaista katualuetta) vaih ta mises ta kunnan omistamaan Karppilan tilaan RN:o 2:504 liitteenä olevan, allekirjoitetun vaihtokirjan mukaisesti. Kunnan vaihdos sa luovuttama Karppilan tila on metsää. Vaihto edellyttää valtuuston hyväksyntää, mikä on todettu vaih to kirjas sa. Liitteinä ovat allekirjoitettu vaihtokirja ja sen karttaliitteet. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitetun kiinteistöjen vaihtokirjan. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Nakkilan kunnan lausunto luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 306/07.072/2014 Teknltk 89 Satakuntaan on vuoden 2014 ajan laadittu lii ken ne jär jes tel mä suunni tel maa. Siinä kuvataan Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elin keinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannal ta tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelma ottaa huo mioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon lin jaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on Satakuntaliitto pyytää lausun toa luonnoksesta erityisesti kunnilta, liikenteen, kuljetusten ja elin kei no elä män toimijoilta tai niistä vastaavilta tahoilta. Lausunto luon nok ses ta toimitetaan mennessä osoitteeseen: Luonnos on ladattavissa osoitteessa: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa yhtenä läh tö koh ta na on se, että liikennesektori kantaa vastuunsa il mas tonmuu tok sen hillintätoimenpiteistä. Tässä tavoitteessa on tiedostettu, et tä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei onnistu pel kästään teknologian keinoin, vaan autoliikenteen kasvua tulee tar kas tella. Liikennejärjestelmän toimin taa on tarkasteltu käyttäjälähtöisesti niin, että kulkutavasta riippumatta on arvioitu asiakkaan tarpeita ja lii ken teen palvelutasoa näihin tarpeisiin verrattuna. Tärkeäksi lii kenteen reunaehdoksi on otettu turvallisuus, eli matkan on oltava riit tävän turvallinen ja vasta sen jälkeen nousee esille muiden pal ve lu taso jen merkitys. Nakkilan kunnan näkökulmasta erityisen hyviä tavoitteita lii ken ne järjes tel mä suun ni tel mas sa ovat Pori-Tampe re henkilöjunan py säh dyspai kat myös Nakkilassa ja Ulvilassa sekä valtatie 2:n turvallisuuden ja toimivuuden kehittäminen välillä Pori-Ko ke mäki. Suunnitelmassa on hyvällä tavalla tunnistettu Ulvilan ja Harjavallan välisten lii ken neyh teyk sien kehittämistarpeet. Niitä ovat valtatie 2 toimivuuden ja turval li suu den parantaminen, radan tasoliittymien poisto ja rin nak kaistie jär jes te lyt, jalankulku- ja pyörätieyhteydet sekä maan käyt tö suun nitel mien yhteensovittaminen tie- ja rataliikenteen järjestelyihin. Nak kilan kunta haluaa priorisoida nämä tärkeät, ohjelman mukaiset toimen pi teet niin, että niiden suunnittelu ja toteutus käynnistetään mah dol li sim man pikaisesti. Samalla on pidettävä huoli Ko ke mäen joki laak son taajamanauhaa tukevan seutu- ja yhdystieverkoston hyväs tä kunnosta. Nakkilan kunnan mielestä on hyvä, että joukkoliikenteen pe rus tarjon ta Kokemäenjokilaaksossa rakentuu kaupunkiseudun lin ja-au to liiken teel le ja sitä täydentävät valtatie 2:a pitkin liikennöivä kau ko liiken ne se kä taajamakeskustoja palvelevat nopeat hen ki lö ju na yh tey-

22 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus det. Sisäisen liikenteen ohella henkilöjuna palvelee keskusten yhteyk siä Tampereen suuntaan. Pori-Tam pere-helsinki ratayhteyden ke hit tä mi nen entistä nopeammaksi on tär keä tavoite kaukoliikenteen yh teyk sien ke hittämisohjelmassa. Tärkeään rooliin nousee myös tava ra kul je tus ten sujuvuus ja tehokkuus mutta myös hen ki lö kul je tusten toimivuus on elinkeinoelämälle tärkeässä asemassa. Hyvä tavoite liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on se, että ym pä ristö ys tä väl lis ten, edullisten ja terveellisten kulkutapojen (kävely, pyöräi ly ja joukkoliikenne) edellytyksiä ja houkuttelevuutta parannetaan. Kä ve ly ja pyöräily nähdään ensisijaisena perusliikkumismuotona maan käyt töä ja liikennejärjestelmää kehitettäessä. Tällä tavalla on mah dol lis ta vähentää päästöjä ja melua sekä lisätä viihtyisyyttä ja so si aa lis ta turvallisuutta niin, että samalla elävöitetään taajamia ja tuo te taan hyötyjä kansanterveydelle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa Sa ta kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta edellä olevan lau sun non. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh Kh 10 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Nakkilan kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan antamaan lausun toon Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja toteaa osaltaan lisäksi, että paikallisten henkilöjunayhteyksien kehit tä mi nen Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen alueilla se kä täältä Tampereelle ja edelleen Helsinkiin on joukkoliikenteen tär keim pä nä tavoitteena. Toinen keskeinen tavoite on valtatie 2:n ke hit tä mis edel ly tys ten turvaaminen ensi sijassa ajantasaisella suunnit te lul la. Kolmanneksi tulee huomioida koko seudun kes kus taa jaman alueen rittävä kevyen liikenteen reitistö.

23 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Täytäntöönpano: ote: mennessä

24 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta 5/13.131/2015 Kh 11 Satakunnan Pelastuslaitos esittää: "Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastus toi men palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen joh tokunnalle on esitetty voimassa olevan palvelutason muuttamista jou lu kuun ko kouk ses sa pöytäkirjanotteessa esitetyllä tavalla ja pe rus teil la. Muutok sel la halutaan poistaa Palvelutasopäätöksestä maininta Huit tis ten palo ase man vahvuuden nostamisesta ja säilyttää vah vuus ny kyi sellään. Voimassa oleva Palvelutasopäätös löytyy ko ko nai suudessa tarvittaessa pelastuslaitoksen nettisivuilta osoitteesta: Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt kuntia toimittamaan lausunnot mennessä. Pelastuslaitoksen johtokunnan valmistelussa on tuotu esiin, että kokouk ses sa tehdyn Palvelutasopäätöksen mukainen Huit tis ten paloaseman vahvuuden nostaminen kasvattaisi kus tannuk sia noin euroa vuodessa. Pelastuslaitoksen toimintaan koh dis tuu toi min nal lis ten muutosten ja suoranaisten säästöjen vaa timuk sia eikä ny ky ti lan tees sa voida ajatella, että pelastustoimen resurs se ja ja kus tan nuk sia kasvatettaisiin. Valmistelussa on todettu, et tä Huittisten alu een nykyistä palvelutasoa voidaan pitää normien mu kai se na ja et tä se täyttää suunnittelua ohjaavan ohjeistuksen. Esityslistan liitteenä on Satakunnan pelastuslaitoksen saatekirje ja ote pöytäkirjasta liitteineen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Sa ta kun nan pelastuslaitoksen esittämiin perusteisiin Huittisten pa loase man vahvuuden pitämisestä nykyisellään. Täytäntöönpano: ote: Satakunnan pelastuslaitos mennessä.

25 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Aimo Snällströmin maa-aineslupahakemuksesta 336/07.072/2014 Kh 12 Ympäristösihteeri Kari Ylikoski esittää seuraavaa: "Aimo Snällström hakee Kokemäen kaupungilta lupaa maa ainesten ot tami seen Aakulan kylässä tiloilta Hirvikoski RN:o 1:38 ja Kui va hiek ka RN:o 1:48 sekä Kaukaritsan kylän tiloilta Väliputko RN:o 2:40 ja Hiek kaputko RN:o 2:51. Tilat ovat pinta alaltaan yhteensä noin 10 hehtaa ria ja niiden alu eel le suunniteltu yhtenäinen maa ainesten ot ta mis alue on pinta alaltaan run sas 6 hehtaaria. Tilojen alueella ja nii den läheisyydessä on jo pitkään jat ku nut mittava maa ainesten ot ta mi nen. Kokemäen ympäristötoimisto pyy tää asiasta Nakkilan kun nan hal li tuk sen lausuntoa helmikuun alkuun 2015 mennessä. Maa ainesten ottamissuunnitelman mukaan lupaa haetaan m3 hie kan ottamiseksi 10 vuoden aikana. Alimman ottamistason ja poh ja veden pin nan väliin jätetään yli 6 metrin suojamaakerros. Nak ki lan kunnan San ta maan pohjavedenottamo sijaitsee ot ta mis suun ni tel ma kar tan mukaan lä him mil lään noin kolmen sadan metrin etäi syy del lä maa ainesten ot ta misalu een rajalta. Nakkilan kunta painottaa, että Santamaan vedenottamo on kunnan pääasial li nen raakavesilähde. Sen vuoksi Nakkilan kunta edellyttää, et tä maa ai nes ten ottaminen ei saa missään olosuhteissa vaarantaa Nak ki lan kun nan vedenhankintaa. Kokemäen kaupungin on maa ai nes ten ot ta mislu vas sa asetettava maa ainesten ottamiselle riittävän tiu kat lu pa mää räykset, jotka poistavat pohjaveden pilaantumisriskin." Aimo Snällströmin nykyiset maa-ainesluvat ovat voimassa saakka. Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 145/2014/2 määrän nyt Santamaan vedenottamolle suoja-alueen. Nyt kysymyksessä ole va maa-ainesten ottaminen sijoittuu suoja-alueelle ja suu rim maksi osaksi lähisuojavyöhykkeen sisäpuolelle. Lähisuojavyöhykkeellä voi mas sa olevat määräykset koskevat muun muassa maa-ainesten ot ta mis ta ja niiden mukaan jo avatulla maa-ainesten otttoalueella maa ker rok sen paksuus ylimmän tutkitun luonnollisen poh ja ve denpin nan yläpuolella on oltava vähintään 6 metriä. Alueella tulee maa-ai nes lain mukaan luvanvaraiseen maa-ainesten ottamiseen hakea myös vesilain mukainen aluehallintoviraston lupa. Esityslistan liitteenä on lausuntopyyntö hakemusliitteineen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristösihteerin valmisteleman lau suntoehdotuksen lausuntonaan maa-aineslupahakemuksesta.

26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: ote: Kokemäen kaupungin ympäristötoimisto (PL 27, Kokemäki)

27 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Pauli Levolan suunnittelutarveratkaisuhakemukseen 341/11.111/2014 Kh 13 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa esittää seuraavaa: "Pyydän Nakkilan kunnanhallitukselta lausuntoa (MRL136, MRL172 ) siitä, että aiheuttaako Pauli Levolan asuinrakennuksen rakentaminen haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteutumiselle, haitallista yhdyskunta kehitystä tai hait taa alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kyseinen rakennushanke on Leistilän kylässä Levola 6:69 nimisellä tilalla Hor mis ton kyläalueella asemakaava ja yleiskaava alueen ulkopuolella. Ko. tontilta puretaan vanha asuinrakennus. Tontille on tieyhteys Pys sy kankaan tiel le. Asuinrakennus on liitetty kunnallliseen vesijohtoverkostoon, ja jä te ve det käsitellään omalla tontilla. Rakennusoikeus ei ylity. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, joten rakentaminen vaatii MRL137 mukaisen suunnittelutarveratkaisun." Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaan sen lisäksi, mitä raken nus lu van edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myön tä mi nen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jestä mi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tys tar peiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaiku tuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal li sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevassa kylätaajamassa. Kiinteis töl lä on vanha asuinrakennus, joka on tarkoitus purkaa. Suun nitel tu ra ken ta mi nen ei näin ollen muodostaisi uutta rakennuspaikkaa. Esityslistan liitteenä on kartta rakennuspaikasta sekä asemapiirros. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pauli Levolan suun nit te lu tar verat kai su ha ke muk seen, että hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdys kun ta ke hi tys tä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vai-

28 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus keu ta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Täytäntöönpano: ote: rakennustarkastaja Seppo Saarimaa Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

29 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kaukolämmön käyttö Nakkilan keskustassa 335/40.409/2014 Kh 14 Nakkilan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Eino Taulu esittää seuraavaa: "Nakkilan Lämpö Oy tuottaa kaukolämmön Nakkilan kuntakeskuksen suurem piin kiinteistöihin. Kaukolämmön eduista yhtiön hallitus on laatinut yhteen ve don, mikä on tarkoitettu jakoon nykyisille ja potentiaalisille asiak kaille. Lämpöyhtiö korostaa kaukolämmön luotettavuutta ja edullisuutta sekä vai vat to muut ta. Kaukolämpö on myös ekologinen vaihtoehto ja kunnan kan nal ta on tärkeää, että olemassa olevaa kaukolämpöjärjestelmää hyödyn ne tään mahdollisimman pitkälle. Kuntakeskuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaukolämpö on ydin kes kus tan alueella ensi sijainen kiinteistöjen lämmitysvaihtoehto. Useis sa kaupungeissa ja kunnissa maanluovutusehtoihin on otettu ehto, et tä kiinteistön tulee liittyä kaukolämpöön. Myös kaavoituksen yhteydessä kaa voi hin on otettu vastaavia säännöksi. Nakkilan Lämpö Oy:n hallitus esittää, että Nakkilan kunta päättäisi ottaa maan luo vu tus eh toi hin säännöksen, että keskustan alueella ra ken net taessa tulee kiinteistö liittää kaukolämpö silloin, kun se on mahdollista. Vastaa vaa säännöstä esitetään otettavaksi kaavaan, kun keskustan kaa voitus ta muutetaan." Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asian virastolle valmisteltavaksi ja huo mioi ta vak si kaavoituksessa ja kiinteistöjä luovutettaessa. Keijo Mäkilä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian esittelyn ja päätök sen teon ajaksi. Täytäntöönpano: -

30 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Hormistontie Nakkilasta Euraan 270/01.016/2014 Valt 42 Markku Ahosmäki jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seu raa van valtuustoaloitteen: "Hormiston taajama alueella on 40/h no peus ra joi tus, joka on maalauk sin ja mer kein osoitettu. Rajoitusta nou da te taan erittäin huo nosti. Taajaman alu eel le tulisi saada ns. hidastetöyssyt. Hy vä malli on Har ja val lan tiel lä Kan ke rin liikkeen kohdalla. Hormiston taa ja ma on vaa ral li nen ylinopeuksien vuok si. Hormistossa ei myöskään ole kevyen liikenteen väylää." Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallituksen val mis tel ta vaksi Kh 259 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus siirtää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntaa harkitsemaan esityksen valmistelemista aloitteen johdosta Ely -keskukselle. Täytäntööpano: ote: tekniselle lautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten Teknltk 79 Aloitteessa mainitut hidastetöyssyt olisivat tärkeät rauhoittamaan ja alen ta maan nopeuksia Hormistontiellä ko. 40 km/h no peus ra joi tusalu eel la. Kyseisellä kohdalla on myös Pyssykankaan Talouskauppa, jon ka osalta myös liikenneturvallisuus paranisi hidasteiden myötä. Kau pan omistajankin mukaan hidasteet olisivat tärkeät sopivissa koh din mo lem mis sa päissä 40 km/h nopeusrajoitusaluetta.

31 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää ELY-keskuk sel le, että se toteuttaisi ko. hidasteet Hormistontielle. Päätös: Pasi Mäkelä ehdotti että vaihtoehtona hidasteille olisi se, että 80 km/h nopeusrajoitus Hormistontiellä vanhan paloaseman koh dal ta Hormistoon 40 km/h aluenopeusrajoitukseen asti olisi 60 km/h:ssa. Asta von Frenckell kannatti Mäkelän ehdotusta. Pu heenjoh ta ja to te si, että on tullut teknisen johtajan ehdotuksesta poik keava esitys, jo ten suoritettiin äänestys. Kättennostoäänestyksellä Pasi Mä ke län eh do tus ta kannattivat Asta von Frenckell, Kari-Pekka Kanke ri, Mikko Lind, Jarmo Virtanen ja Pasi Mäkelä, joten Pasi Mäkelän esit tä mä vaih to eh toi nen esitys joko hidasteiden rakentaminen tai nopeus ra joi tuk sen alentaminen hyväksyttiin päätökseksi. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus, ELY-keskus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh Kh 283 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan pää töksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti vs. kunnanjohtajan kokouksessa te kemän muutetun ehdotuksen pohjalta palauttaa asian teknisen lau takun nan käsiteltäväksi, koska äänestys ja pöytäkirja eivät täytä kunta lain 59 :n ja hallintosäännön 15 :ssä säädettyjä muo dol li suusvaa ti muk sia. Pöytäkirjasta tulee näkyä molempia ehdotuksia ää nestä nei den nimet ja äänestyksen tulos. Täytäntöönpano: Asian palauttaminen tekniselle lautakunnalle. Teknltk 87 Teknisen johtajan ehdotus: Kunnanhallituksen palautettua asian pää tök ses sä olevan muotovirheen vuoksi, lautakunta päättää todeta

32 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ko kouk ses sa tekemänsä päätöksen uudelleen seuraavasti: Keskustelun kuluessa Pasi Mäkelä ehdotti, että ELY-keskukselle esi tet täi siin kahta eri vaihtoehtoa eli joko hidasteiden toteuttamista Hor mis ton tiel le tai vaihtoehtoisesti nopeusrajoituksen alentamista siten, että nopeusrajoitus Hormistontiellä vanhan paloaseman koh dalta Hormiston 40 km/h -aluenopeusrajoitukseen asti olisi 60 km/h. As ta von Frenckell kannatti Mäkelän ehdotusta. Puheenjohtaja to tesi, että asiassa oli äänestettävä, koska oli tullut teknisen johtajan ehdo tuk ses ta poikkeava kannatettu ehdotus. Suoritetussa kät ten nos toää nes tyk ses sä teknisen johtajan ehdotus sai 1 äänen (Markku Pohjo nen) ja Pasi Mäkelän ehdotus sai 5 ääntä (Asta von Frenckell, Kari-Pek ka Kankeri, Mikko Lind, Jarmo Virtanen, Pasi Mäkelä). Puheen joh ta ja totesi Pasi Mäkelän ehdotuksen tulleen äänestyksessä tu lok sin 5-1 lautakunnan päätökseksi. Tekninen lautakunta päätti tarkastaa tämän pykälän välittömästi tässä kokouksessa. Täytäntöönpano: Ote ELY-keskus ja kunnanhallitus Kh 15 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan pää töksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. Kunnanhallitus katsoo, että paras ratkaisu turvallisuuden pa ran ta misek si olisi kevyenliikenteen väylä. Täytäntöönpano: tiedoksi valtuustolle, ote: ELY-keskus

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen Taiansadon rakennuksen purkaminen

Valtuustoaloite: Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen Taiansadon rakennuksen purkaminen Valtuusto 57 12.06.2017 Kunnanhallitus 214 26.06.2017 Kunnanhallitus 235 21.08.2017 Valtuustoaloite: Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen Taiansadon rakennuksen purkaminen 230/10.03/2017 Valt 57 Jarmo

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot