Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi Kunnanhallituksen valitseminen ja sen toimikaudesta päättäminen 5 3 Vuoden 2015 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat 7 4 Perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettavat valtionosuuden ennakot vuonna Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio 9 6 Valtuustoaloitteet vuodelta Kotiportin rakennuksen purkaminen ja maapohjan ostaminen kunnalle 11 8 Yleiskaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen 15 9 Viikkalan vanhan koulun maa-alueen hankkiminen vaihdolla Nakkilan kunnan lausunto luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 11 Lausunto Pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta Lausunto Aimo Snällströmin maa-aineslupahakemuksesta Lausunto Pauli Levolan suunnittelutarveratkaisuhakemukseen Kaukolämmön käyttö Nakkilan keskustassa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Hormistontie Nakkilasta Euraan 16 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Köyhyyden vähentämiseksi Nakkilassa 17 Sosiaalityöntekijän irtisanoutuminen ja lupa viran täyttämiseen Huittisten päätös maatalouslomituksen toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta 19 Eräiden metsäyhtiöiden puukartelli Valtuuston päätösten täytäntöönpano Kunnan etuosto-oikeuden mahdollinen käyttäminen Vinoja I, Hiltunen, Vanha-Huovari ja Väinölä -nimisten tilojen kaupassa 22 Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 23 Muut esille tulevat asiat Ilmoitusasiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Määräaikainen sopimus Nakkilan lukion ja yhteiskoulun rehtorin hallinnollisten tehtävien ostamisesta Eurajoen kunnalta 26 Kunnanlääkärin vanhan asuintalon ostotarjous 54 52

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-19:10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aalto Harri Puheenjohtaja 16:30-19:10 Lukka Heli Varapuheenjohtaja 16:30-19:10 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-19:10 Lankinen Satu Jäsen 16:30-19:10 Pöysti Martti Jäsen 16:30-19:10 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-19:10 Pietilä Maija Varajäsen 16:30-19:10 Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-19:10 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-19:05 Poistui 23 jälkeen Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-19:10 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-19:10 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-19:10 Poissa Haasanen Jarkko Jäsen Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t 1-26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Lankinen ja Maija Pietilä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Satu Lankinen Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Maija Pietilä Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi /01.011/2014 Kh 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu heenjoh ta jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toi mi kau dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheen joh ta ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi tukses sa. Valtuuston työjärjestyksen 1 luvun 1 :n mukaan valtuuston toi mikau den ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen pu heen joh ta ja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva val tuutet tu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja va rapu heen joh ta jat on valittu. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mu kaan valtuustossa on tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden val miste lua johtaa valtuuston puheenjohtaja, ellei valtuusto toisin päätä. Nakkilan kunnassa valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat aina vuodeksi kerrallaan. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jäsenistään puheen joh ta jan, I varapuheenjohtajan, II varapuheenjohtajan ja III varapuheenjohtajan vuodeksi Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen valitseminen ja sen toimikaudesta päättäminen 343/01.011/2014 Kh 2 Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 35 :ssä: "Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä." Vaalikelpoisuuteen kunnanhallituksessa vaikuttaa ensinnä vaa li kelpoi suus ra joi tuk set valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen val tuus toon, ei ole myöskään vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toi sek si rajoitukset koskevat suoraan kunnanhallituksen alaisen hen ki lös tön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kol man nek si rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edun val vonnas ta vastaavia henkilöitä. Neljänneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi koh dis tua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä val tuus ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kun nan hal li tus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin mää rä tä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen johtosääntö 2 : "Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja kullekin hen ki lö koh tai

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus sen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kun nan hal li tuksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan." Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se - päättää kunnanhallituksen toimikaudeksi vuodet , - valitsee toimikaudeksi kunnanhallitukseen seitse män (7) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen va ra jäse nen sekä - valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kun nan halli tuk sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat 225/04.041/2014 Kh 3 Taloustiimissä on laadittu yleiskirje hallintokunnille vuoden 2015 talous ar vion noudattamisesta ja seurannasta sekä käyt tö suun ni telmien laatimisesta. Esityslistan liitteenä toimitetaan kun nan hal li tuksen jäsenille kirje liitteineen. Kirje toimitetaan hallintokunnille toi menpi tei tä varten. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion noudattamista ja käyt tö suun ni tel mien laadintaa koskevan yleiskirjeen. Täytäntöönpano: ote ja kirje lautakunnille täytäntöönpanoa varten, tie dok si tarkastuslautakunnalle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen kustannuksiin maksettavat valtionosuuden ennakot vuonna /03.033/2015 Kh 4 Aluehallintovirasto on vahvistanut vuoden 2015 pe rus toi meen tu lo tukeen kuukausittain maksettavien ennakkojen määrät kunnittain. Nak ki lan kunnalle maksettava ennakkomäärä on kuukaudessa euroa ( /vuosi). Vuoden 2015 talousarviossa on varat tu na ennakoiden määräksi euroa. Ennakot maksetaan kun nan ilmoittamalle tilille kuukausittain yhtä suurina erinä. Ennakkojen tarkistamista varten kunnan on vuosittain elokuun 31. päi vä nä annettava aluehallintovirastolle tiedot varainhoitovuoden kesä kuun loppuun mennessä aiheutuneista perustoimeentulotuen kustan nuk sis ta sekä arvio heinä-joulukuussa aiheutuvista pe rus toimeen tu lo tu en kustannuksista. Aluehallintovirasto tarkistaa kunnan an ta man selvityksen perusteella loppuvuoden ennakkoja, jos arvio va rain hoi to vuo den perustoimeentulotuen kustannuksista poikkeaa vä hin tään 5 % ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista. En nak ko ja tarkistetaan lokakuun alusta lukien siten, että ennakoiden vuo tui nen yhteismäärä vastaa 50 % varainhoitovuoden arvioiduista pe rus toi meen tu lo tu en kustannuksista. Perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettavan lopullisen val tionosuu den määrittämiseksi kunnan on toimitettava alue hal lin to vi ras tolle selvitys perustoimeentulotuen toteutuneista kustannuksista. Kustan nuk set ilmoitetaan sen suuruisina kuin ne ovat pe rus toi meen tu lotu keen kohdistuvilla varainhoitovuonna toimeentulotuen ta kai sin perin näs sä kertyneillä erillä vähennettynä. Valtionosuusselvitys tulee toi mit taa aluehallintovirastolle viimeistään Virastovalmistelussa ei katsottu olevan tarvetta muutoksenhakuun. Vs. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen aluehallintoviraston päätöksen perustoimeentulotuen valtionosuusennakoista vuonna 2015 ja toteaa, ettei päätöksen johdosta ole tarvetta muu tok sen hakuun. Täytäntöönpano: ote: perusturvalautakunta, taloustiimi/unkuri

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio 8/02.023/2015 Kh 5 Keskusvaalilautakunta valitsee itselleen sihteerin. Sihteerille makset ta vas ta palkkiosta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus on päät tä nyt keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkiosta viimeksi /461. Tuolloin palkkion määräksi on vahvistettu mark kaa vaalia kohti. Tämän lisäksi on päätetty, että kokouksista mak se taan yksinkertainen kokouspalkkio. Keskusvaalilautakunnan sihteerille on maksettu tähän asti edellä mai ni tun päätöksen mukainen palkkio, joka on ollut euroina 1.177,50. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä vuoden 2015 edus kun ta vaa leissa toimii lautakunnan tekemän päätöksen /15 mu kaises ti hallintosihteeri Elina Lehtonen. Sihteerin palkkiota on tarkistettu viimeksi yli 20 vuotta sitten, joten sen tarkistaminen olisi perusteltua. Lisäksi teknisten järjestelmien (vaa li tie to jär jes tel mä) käyttöönotto on osaltaan kasvattanut työn vaa ti vuut ta ja siihen liittyvää vastuuta. Asiaa valmisteltaessa on selvitetty myös naapurikuntien käytäntöjä, mut ta niistä ei ole saatavissa suoraa vertailupohjaa palkkion suu ruudel le erilaisista järjestelyistä johtuen. Joissakin kunnissa sihteerinä toi mi mi nen kuuluu suoraan hallintojohtajan toimenkuvaan. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio on toistaiseksi euroa vaalia kohti. Kokouksista maksetaan li säk si yksinkertainen kokouspalkkio. Täytäntöönpano: ote: keskusvaalilautakunta, Elina Lehtonen, palkanlaskenta

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta /01.016/2015 Kh 6 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouskutsussa mai nit tujen asioiden jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanhallituksen on vuosittain hel mi kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val tuutet tu jen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita val tuus to ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsi tel lyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niihin johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Esityslistan liitteenä on luettelo vuonna 2014 tehdyistä val tuus toaloit teis ta, jotka on loppuunkäsitelty ja joita koskevat päätökset on ai em min esitetty valtuustolle tiedoksi ilmoitusasioissa. Lista sisältää myös aloitteita, jotka on tehty aiempina vuosina, mutta jotka on kä sitel ty loppuun vuonna Liitteenä on myös erillinen luettelo niistä vuoden 2014 val tuus to aloitteis ta, joi den käsittely on kesken. Aiemmilta vuosilta ei ole kesken ole via aloit tei ta. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtuustolle tiedoksi vuoden 2014 ai ka na tehdyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi menpi teet esityslistan liitteen mukaisesti. Täytäntöönpano: Valtuustolle tiedoksi Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kotiportin rakennuksen purkaminen ja maapohjan ostaminen kunnalle 114/09.091/2013 Kh 137 Asunto Oy Nakkilan Kotiportin Isännöintiyhtiö Sakipa Oy:n puolesta toi mi tus joh ta ja Eino Taulu esittää seuraavaa: "Nakkilan kunnan talousarvioon liittyvissä konsernitavoitteissa on tavoi te vähentää nykyisten vuokra asuntojen määrää purkamalla alus sa yhden kohteen rakennus ja luopumalla muulla tavalla toi sesta kohteesta. Asuntopoliittiset muut tavoitteet ovat myös kon ser ni ohjees sa. Vuokrataloyhtiöt ovat esittäneet kunnanhallitukselle yh teenve don näiden toimien tämän hetkisestä tilanteesta. Vuokra asuntojen vajaakäyttö edellyttää pikaisia toimenpiteitä, joilla asuntojen määrää vähennetään. Taloyhtiön talouden tilanne on esi tet ty liitteenä olevassa suunnitelmassa. Yhtiön osakepääoma on ,11 ja yhtiöllä on kunnalle jäljellä lainaa vuoden lopulla n Asuntoyhtiön on tarkoitus hoitaa käytännön purkutoimet ja asu kasjär jes te lyt tiedotuksineen. Aikataulullisesti on suunniteltu, että pur kami nen tapahtui joko vuoden 2014 loppupuolella tai vuoden 2015 alus sa. Tavoitteena on, että kiinteistö saataisiin ennen varsinaista läm mi tys kaut ta kylmilleen ja kustannukset mahdollisimman alas, kos ka vuokratulot ovat loppumassa vuoden lopulla. Huoneistoista on tällä hetkellä asuttuna 21 ja huoneistoja on kaikkiaan 27. Asunto Oy Nakkilan Kotiportin hallitus on käsitellyt suunnitelman vuok ra ta lo yh tiön sä kiinteistön purkamisesta, mikä suunnitelma on liit tee nä. Suunnitelman toteuttamiseksi taloyhtiö esittää kun nan hal lituk sel le, että se päättäisi; tehdä periaatepäätöksen konserniohjeiden mukaisesti käynnistää Asun to Oy Nakkilan Kotiportin rakennuksen purkutoimien valmistelu pe ri aa te pää tök sen jälkeen ja sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus ja ke hit tä mis kes kus Ara on myönnetyn purkuluvan jälkeen päättänyt vie lä purkuavustuksen myöntämisestä yhtiölle, varata vuoden 2014 tai viimeistään 2015 talousarvioon vähintään :n määrärahan omistamansa yhtiön rakennuksen purkukustannuksiin/tontin ostoon yhtiöltä ja va rau tui si lisäksi enintään :n määrärahaan mahdollisesti vuon na 2014 syntyvän alijäämän kattamiseen." Esityslistan liitteenä on suunnitelma As Oy Nakkilan Kotiportin vuokra ta lon purkamiseksi.

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää konsernitavoitteiden mukaisesti käynnistää As Oy Nakkilan Ko ti por tin purkutoimien valmistelun ja kehottaa yhtiön hallitusta ryhtymään rakennuksen purkutoimiin sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Valtiokonttori ovat myönnetyn purkuluvan jälkeen päättäneet purkuavustuksen myön tä mi ses tä yhtiölle. Kunnanhallitus esittää joko vuoden 2014 lisätalousarviossa tai vuoden 2015 talousarviossa vähintään euron määrärahan omis ta man sa yhtiön rakennuksen purkukustannuksiin ja tontin ostoon yhtiöltä sekä varautuu lisäksi enintään euron mää rä rahaan mahdollisesti vuonna 2014 syntyvän alijäämän kattamiseen. Täytäntöönpano: ote: As Oy Nakkilan Kotiportti/Sakipa Oy, taloustiimi/unkuri, Plaami Kh 7 Vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteiden mukaan kon ser ni yhtei sö jen ja kuntayhtymien tulee toimia taloudellisesti, tehokkaasti ja kan nat ta vas ti ja niiden tulee tehostaa toimintaansa tavoitteellisesti. Ta voit tee na on, että konserniyhteisöt toimivat kannattavasti siten, että kunnan ei ole tarpeen tukea niiden toimintaa taloudellisesti. Kiinteistö Oy Nakkilan Vuokra-asuntojen ja erillisten asuntoyhtiön osal ta konsernitavoitteessa todetaan, että kiinteistöyhtiö omistaa tällä hetkellä 137 vuokra-asuntoa. Erillisissä asuntoyhtiöissä (As Oy Nak ki lan Kotiportti, As Oy Nakkilan Tarhakoto ja As Oy Nakkilan Pent ta lan ko to sekä myynnissä oleva As Oy Nakkilan Ällänkatu 6) on yh teen sä noin 60 asuntoa. Vuokrataloyhtiöiden stra te gia suun ni telman mukaan tavoitteena on vähentää suunnitelmallisesti vuokra-asun to jen määrää joko myymällä asuntoja tai purkamalla ra kennuk sia. Valtuusto on vuoden 2015 talousarviossa asettanut tavoitteeksi vuok ra-asun to jen määrän vähentämisen siten, että As Oy Nakkilan Ko ti por tin rakennukset puretaan vuoden 2015 alkupuoliskolla. Yhtiön tontti on tavoitteena myydä kunnalle käypään hintaan ja siten, et tä yhtiö kykenee pääosin hoitamaan velvoitteensa. ARA on myöntänyt kohteen purkamisluvan tammikuussa ARA on samoin myöntänyt rakennuksen purkamista varten eu ron avustuksen ja vahvistanut alustaviksi hyväksyttäviksi

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pur ku kus tan nuk sik si euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen kun ra ken nus on purettu ja lopulliset kustannukset ovat tiedossa. Yh tiöl lä on Handelsbankenin lainaa jäljellä euroa, joka ly henne tään lop puun tammikuun 2015 aikana. Kunnalle ja Satokodeille yh tiöl lä on lainaa jäljellä noin euroa ja ne tulee lyhentää loppuun ensi vuoden ai ka na. Rakennuksen purkaminen taloyhtiön toimesta on suunniteltu to teutet ta vak si vuoden 2015 alkupuolella. Hankkeen purkuvalmistelu tilaa jan selvityksineen ja kilpailutuksineen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 lopulla ja vuoden 2015 alussa. Purkamiseen liittyvä haitta-ai ne tut ki mus ja jätteen kelpoisuusselvitys on hankittu yhtiön toimes ta ja purun tarjouspyyntö ja asiakirjojen valmistelu on käynnissä. Pur ka mi nen edellyttää rakennusvalvonnan purkuluvan ja suun ni telman jätteiden käsittelystä. Tilaajan tulee huolehtia rakennuksen haitta-ai nei den kartoituksesta ja jätteen käsittelyn valvonnasta sekä muun muassa turvallisuusasiakirjan laatimisesta ja tur val li suus koordi naat to rin valinnasta. Alustavan budjettitarjouksen mukainen purkukustannusarvio on noin euroa ja lisäksi tulee ti laa jan haitta-aineiden tut ki mukset ja projektin valmistelu ja valvonta ar viol ta noin euroa. Kar keas ti purkamisen nettokustannus on noin euroa (sis. alv) huomioiden ARA:n avustus määrältään euroa. Asunto Oy Nakkilan Kotiportti omistaa rakennuksen maapohjan, joka muodostuu Kirkkoviinikka -nimisestä kiinteistöstä ( ), jon ka pinta-ala on 3110 m² sekä Kirkkoviinikka I -nimisestä kiin teistös tä ( ), jonka pinta-ala on 300 m². Maapohjan pinta-ala on siten 3410 m². Asemakaavan mukainen tehokkuusluku on 0,50 ja tontin rakennusoikeus on 1705 m². Tontille on tu le vai suu dessa suunniteltu alustavasti vanhusasumisen korttelia, joka muo dos tuisi Keinustoolista ja sen mahdollisesta laajennuksesta ja pe rus kor jatta vak si suunnitellusta Kirkonrinteen vanhustentalosta. Suun ni tel man mukaisesti myös Asunto Oy Kotiportti yhtiönä pu retaan ja lopetetaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myy kunnalle omista man sa kiinteistöt euron hintaan (50 euroa/m²), jolla voidaan kattaa purkamiskustannuksia ja lainojen lyhennyksiä. Yhtiön toi min ta päättyy purkamismenettelyllä ja prosessin lopussa tehdään lop pu ti li tys, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Kunnan vuoden 2015 ta lous ar vios sa maa-alueiden ostoon on varattu euron suurui nen määräraha sekä osakkeiden ostoon euron suuruinen mää rä ra ha. Esityslistan liitteenä on selvitys Asunto Oy Nakkilan Kotiportin pur kami ses ta sekä ehdotus kauppakirjaksi, jol la kunta ostaisi Asunto Oy Nak ki lan Kotiportin omistamat edellä sa no tut kiinteistöt ja Nakkilan

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Läm pö Oy:n osakkeet. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Asun to Oy Nakkilan Kotiportin sel vi tyk sen purkutoimien val mis te lus ta. Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen kauppakirjan ja ostaa Asun to Oy Nakkilan Kotiportin omistaman maapohjan eli Kirk koviinik ka -nimisen tilan ( ) ja Kirkkoviinikka I -nimisen tilan ( ) yhteensä euron kauppahinnalla ja lisäk si kaksi kappaletta Nakkilan Lämpö Oy:n osakkeita yhteishintaan euroa. Kunnanhallitus oikeuttaa vs. kunnanjohtajan ja vs. hallintojohtajan al le kir joit ta maan kauppakirjan ja tekemään siihen vähäisiä tar kennuk sia tarpeen mukaan, lukuun ottamatta kuitenkaan kauppahintaa. Kunnanhallitus käsittelee osakeyhtiön purkamisesityksen erikseen lop pu ti li tyk sen valmistuttua. Keijo Mäkilä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian esittelyn ja päätök sen teon ajaksi. Täytäntöönpano: ote Asunto Oy Nakkilan Kotiportti, Nakkilan Lämpö Oy, taloustiimi/unkuri

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Yleiskaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen 105/41.411/2013 Kh Päätöksellään /29 valtuusto määräsi yleiskaavan laa jennus alu eel le MRL:n 38 :n tarkoittaman rakennuskiellon sekä MRL:n 128 :n tarkoittaman toimenpiderajoituksen. Tulevan yleiskaavan laa jen nus alu eel la tullaan tarkastelemaan mm. maa-ainesten ottoa ja osoit ta maan yleiskaava-alueella mahdolliset maa-ainesottoalueet. Valtuusto päätti lisäksi, että MRL:n 38 :n tarkoittama rakennuskielto se kä MRL:n 128 :n tarkoittama toimenpiderajoitus ovat voimassa saakka kuitenkin niin, että rakennuskielto ei koske maata lous ra ken nuk sen, talousrakennuksen eikä enintään 2 asuntoa käsit tä vän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä li sä ra ken tamis ta. Kunnanhallitus on laatinut sopimuksen yleiskaavan laatimisesta FCG OY:n (Finnish Consulting Group Oy) kanssa. Hyväksytyn osallis tu mis- ja arviointisuunnitelman ja siihen sisältyvän aikataulun mukai ses ti tavoitteena on, että valtuusto voisi käsitellä yleis kaa va eh dotuk sen vuoden 2012 loppuun mennessä. Mikäli valtuusto hyväksyy yleis kaa van vuoden 2012 viimeisessä kokouksessaan joulukuussa, yleis kaa va tulee voimaan sen jälkeen kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja hyväksymispäätös on julkaistu kuntalain mu kai sesti vuoden 2013 puolella. Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille yleiskaavan laajen nus alu een rajauskartta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää jatkaa pää töksel lään /29 asettamaansa MRL:n 38 :n tarkoittamaa raken nus kiel toa sekä MRL:n 128 :n tarkoittamaa toi men pi de ra joi tusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä on yleiskaavan laajennusalueen rajauskartta. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen Kh Asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n toimenpiderajoitus ei ole mahdollistanut metsänhoidollisia toimenpiteitä. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen tarkoituksena on estää suunnittelun kohtee na olevan alueen muuttuminen suunnitteluprosessin aikana. Pyrki myk se nä on sellaisten kaavoitusmenettelyn aikaisten muutosten es tä mi nen, joista voi aiheutua haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja asu mi sen järjestämiselle. Kysymyksessä olevalla yleiskaavan laajennusalueella on tarvetta suo rit taa metsänhoidollisia toimenpiteitä. Metsänhoidolliset toi menpi teet eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle tai asumisen jär jes tä mi selle ja ovat siten mahdollisia. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se täydentää päättämäänsä MRL:n 38 :n tarkoittamaa rakennuskieltoa sekä MRL:n 128 :n tarkoittamaa toimenpiderajoitusta vireillä olevan yleis kaa van laajennusalueella siten, että asetettu toimenpiderajoitus ei koske metsänhoidollisia toimenpiteitä. Päätös on voimassa saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt Esityslistan liitteenä on valtuuston /27 päättämän yleiskaa van laajennusalueen rajauskartta. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen: Kh Yleiskaavan valmistelu on edennyt siten, että yleiskaavaluonnos voi-

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus daan asettaa nähtäville kuluvan alkusyksyn aikana. Valmistelu on vii väs ty nyt alkuperäiseen aikatauluun nähden arvioitua selvästi suurem mas ta työmäärästä johtuen. Tämän hetkisen käsityksen mukaan luon nok ses ta saatavat mielipiteet voitaisiin käsitellä kuluvan syksyn ai ka na, jolloin yleiskaavaehdotus voitaisiin asettaa nähtäville kevään 2013 aikana. Valtuusto voisi näin ollen käsitellä uutta yleis kaa va ehdo tus ta vuoden 2013 syksyn aikana ja hyväksyä yleiskaavan vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän vuoksi olisi syytä jatkaa voimas sa olevaa valtuuston päätöstä koskien val misteil la olevan yleiskaavan laajennusalueen rakennuskieltoa ja toi menpi de ra joi tus ta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa päätöstään koskien yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kieltoa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Kh 361 Käytyjen viranomais- ja työneuvottelujen perusteella voidaan ar vioida, että yleiskaava-aineisto valmistunee vuoden 2013 loppuun mennes sä. Kunnanhallitus voisi tehdä tämän mukaisesti ehdotuksensa val tuus tol le vuoden 2014 tammi-helmikuun aikana. Valtuusto voisi kä si tel lä yleiskaavaehdotusta kokouksessaan Yleiskaava voi si tulla tämän aikataulun mukaan voimaan toukokuun lop pu puolel la. Tämän vuoksi yleiskaavan rakennuskieltoa ja toi men pi de ra joitus ta on jatkettava ensi vuoteen. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa /32 :ssä teh tyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kiel toa ja toi-

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus men pi de ra joi tus ta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 79 Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen Kh 84 Koska taajamaosayleiskaavan valmistelu on vielä kesken eikä sitä saa da valtuuston käsittelyyn vielä huhtikuun kokoukseen, on yleiskaa van laajennusalueen rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta jatket ta va. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä teh tyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nuskiel toa ja toi men pi de ra joi tus ta saakka. Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle kunnanjohtajan muu te tus ta päätösehdotuksesta, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä tehtyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nus kiel toa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 18 Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kh 8 Taajamaosayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä Viranomaisilta on pyydetty lausunnot ja osallisilla on ollut mahdollisuus tehdä muistutus. Tarkoitus on, että lausuntojen ja muis tu tus ten käsittelyn jälkeen yleiskaava voitaisiin hyväksyä viimeis tään vuoden 2015 kesäkuun valtuustossa. Koska kaavan laa timi nen on siten vielä kesken, on yleiskaavan laajennusalueen laa timis vai heen rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta tar koi tuk senmukaista jatkaa. Esityslistan liitteenä on kartta, joka osoittaa rakennuskieltoalueen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa valtuuston /79 :ssä tehtyä yleiskaavan laajennusalueen ra ken nuskiel toa ja toimenpiderajoitusta saakka. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Viikkalan vanhan koulun maa-alueen hankkiminen vaihdolla 345/40.400/2014 Kh 9 Nakkilan kunta omistaa osoitteessa Viikkalantie 36 sijaitsevan Viikka lan vanhan koulurakennuksen. Rakennus on tyhjillään. Myyn ti aikei ta tai rakennuksen järkevää hyö dyn tä mis tä muutoin on han ka loitta nut se, että kunta ei omista maa-aluet ta, jolla rakennus sijaitsee. Ra ken nus sijaitsee Viikalan ti lan RN:o 2:560 palstalla 6. Viikalan tilan omistavat Asta von Frenckell ja Christel von Frenckell-Ram berg, joiden kanssa on päästy sopimukseen tilan kysei sen palstan ja palstan 2 (kaavan mukaista katualuetta) vaih ta mises ta kunnan omistamaan Karppilan tilaan RN:o 2:504 liitteenä olevan, allekirjoitetun vaihtokirjan mukaisesti. Kunnan vaihdos sa luovuttama Karppilan tila on metsää. Vaihto edellyttää valtuuston hyväksyntää, mikä on todettu vaih to kirjas sa. Liitteinä ovat allekirjoitettu vaihtokirja ja sen karttaliitteet. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy allekirjoitetun kiinteistöjen vaihtokirjan. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Nakkilan kunnan lausunto luonnoksesta Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi 306/07.072/2014 Teknltk 89 Satakuntaan on vuoden 2014 ajan laadittu lii ken ne jär jes tel mä suunni tel maa. Siinä kuvataan Satakunnan asukkaiden arjen liikkumisen ja elin keinoelämän kuljetusten sekä maakunnan kilpailukyvyn kannal ta tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä. Suunnitelma ottaa huo mioon alueen toimijoiden tarpeet ja liikennepoliittisen selonteon lin jaukset. Suunnitelman tavoitevuosi on Satakuntaliitto pyytää lausun toa luonnoksesta erityisesti kunnilta, liikenteen, kuljetusten ja elin kei no elä män toimijoilta tai niistä vastaavilta tahoilta. Lausunto luon nok ses ta toimitetaan mennessä osoitteeseen: Luonnos on ladattavissa osoitteessa: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa yhtenä läh tö koh ta na on se, että liikennesektori kantaa vastuunsa il mas tonmuu tok sen hillintätoimenpiteistä. Tässä tavoitteessa on tiedostettu, et tä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei onnistu pel kästään teknologian keinoin, vaan autoliikenteen kasvua tulee tar kas tella. Liikennejärjestelmän toimin taa on tarkasteltu käyttäjälähtöisesti niin, että kulkutavasta riippumatta on arvioitu asiakkaan tarpeita ja lii ken teen palvelutasoa näihin tarpeisiin verrattuna. Tärkeäksi lii kenteen reunaehdoksi on otettu turvallisuus, eli matkan on oltava riit tävän turvallinen ja vasta sen jälkeen nousee esille muiden pal ve lu taso jen merkitys. Nakkilan kunnan näkökulmasta erityisen hyviä tavoitteita lii ken ne järjes tel mä suun ni tel mas sa ovat Pori-Tampe re henkilöjunan py säh dyspai kat myös Nakkilassa ja Ulvilassa sekä valtatie 2:n turvallisuuden ja toimivuuden kehittäminen välillä Pori-Ko ke mäki. Suunnitelmassa on hyvällä tavalla tunnistettu Ulvilan ja Harjavallan välisten lii ken neyh teyk sien kehittämistarpeet. Niitä ovat valtatie 2 toimivuuden ja turval li suu den parantaminen, radan tasoliittymien poisto ja rin nak kaistie jär jes te lyt, jalankulku- ja pyörätieyhteydet sekä maan käyt tö suun nitel mien yhteensovittaminen tie- ja rataliikenteen järjestelyihin. Nak kilan kunta haluaa priorisoida nämä tärkeät, ohjelman mukaiset toimen pi teet niin, että niiden suunnittelu ja toteutus käynnistetään mah dol li sim man pikaisesti. Samalla on pidettävä huoli Ko ke mäen joki laak son taajamanauhaa tukevan seutu- ja yhdystieverkoston hyväs tä kunnosta. Nakkilan kunnan mielestä on hyvä, että joukkoliikenteen pe rus tarjon ta Kokemäenjokilaaksossa rakentuu kaupunkiseudun lin ja-au to liiken teel le ja sitä täydentävät valtatie 2:a pitkin liikennöivä kau ko liiken ne se kä taajamakeskustoja palvelevat nopeat hen ki lö ju na yh tey-

22 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus det. Sisäisen liikenteen ohella henkilöjuna palvelee keskusten yhteyk siä Tampereen suuntaan. Pori-Tam pere-helsinki ratayhteyden ke hit tä mi nen entistä nopeammaksi on tär keä tavoite kaukoliikenteen yh teyk sien ke hittämisohjelmassa. Tärkeään rooliin nousee myös tava ra kul je tus ten sujuvuus ja tehokkuus mutta myös hen ki lö kul je tusten toimivuus on elinkeinoelämälle tärkeässä asemassa. Hyvä tavoite liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on se, että ym pä ristö ys tä väl lis ten, edullisten ja terveellisten kulkutapojen (kävely, pyöräi ly ja joukkoliikenne) edellytyksiä ja houkuttelevuutta parannetaan. Kä ve ly ja pyöräily nähdään ensisijaisena perusliikkumismuotona maan käyt töä ja liikennejärjestelmää kehitettäessä. Tällä tavalla on mah dol lis ta vähentää päästöjä ja melua sekä lisätä viihtyisyyttä ja so si aa lis ta turvallisuutta niin, että samalla elävöitetään taajamia ja tuo te taan hyötyjä kansanterveydelle. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa Sa ta kunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta edellä olevan lau sun non. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh Kh 10 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Nakkilan kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan antamaan lausun toon Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja toteaa osaltaan lisäksi, että paikallisten henkilöjunayhteyksien kehit tä mi nen Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen alueilla se kä täältä Tampereelle ja edelleen Helsinkiin on joukkoliikenteen tär keim pä nä tavoitteena. Toinen keskeinen tavoite on valtatie 2:n ke hit tä mis edel ly tys ten turvaaminen ensi sijassa ajantasaisella suunnit te lul la. Kolmanneksi tulee huomioida koko seudun kes kus taa jaman alueen rittävä kevyen liikenteen reitistö.

23 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Täytäntöönpano: ote: mennessä

24 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Pelastustoimen palvelutasopäätöksen muuttamisesta 5/13.131/2015 Kh 11 Satakunnan Pelastuslaitos esittää: "Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastus toi men palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitoksen joh tokunnalle on esitetty voimassa olevan palvelutason muuttamista jou lu kuun ko kouk ses sa pöytäkirjanotteessa esitetyllä tavalla ja pe rus teil la. Muutok sel la halutaan poistaa Palvelutasopäätöksestä maininta Huit tis ten palo ase man vahvuuden nostamisesta ja säilyttää vah vuus ny kyi sellään. Voimassa oleva Palvelutasopäätös löytyy ko ko nai suudessa tarvittaessa pelastuslaitoksen nettisivuilta osoitteesta: Satakunnan pelastuslaitos on pyytänyt kuntia toimittamaan lausunnot mennessä. Pelastuslaitoksen johtokunnan valmistelussa on tuotu esiin, että kokouk ses sa tehdyn Palvelutasopäätöksen mukainen Huit tis ten paloaseman vahvuuden nostaminen kasvattaisi kus tannuk sia noin euroa vuodessa. Pelastuslaitoksen toimintaan koh dis tuu toi min nal lis ten muutosten ja suoranaisten säästöjen vaa timuk sia eikä ny ky ti lan tees sa voida ajatella, että pelastustoimen resurs se ja ja kus tan nuk sia kasvatettaisiin. Valmistelussa on todettu, et tä Huittisten alu een nykyistä palvelutasoa voidaan pitää normien mu kai se na ja et tä se täyttää suunnittelua ohjaavan ohjeistuksen. Esityslistan liitteenä on Satakunnan pelastuslaitoksen saatekirje ja ote pöytäkirjasta liitteineen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Sa ta kun nan pelastuslaitoksen esittämiin perusteisiin Huittisten pa loase man vahvuuden pitämisestä nykyisellään. Täytäntöönpano: ote: Satakunnan pelastuslaitos mennessä.

25 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Aimo Snällströmin maa-aineslupahakemuksesta 336/07.072/2014 Kh 12 Ympäristösihteeri Kari Ylikoski esittää seuraavaa: "Aimo Snällström hakee Kokemäen kaupungilta lupaa maa ainesten ot tami seen Aakulan kylässä tiloilta Hirvikoski RN:o 1:38 ja Kui va hiek ka RN:o 1:48 sekä Kaukaritsan kylän tiloilta Väliputko RN:o 2:40 ja Hiek kaputko RN:o 2:51. Tilat ovat pinta alaltaan yhteensä noin 10 hehtaa ria ja niiden alu eel le suunniteltu yhtenäinen maa ainesten ot ta mis alue on pinta alaltaan run sas 6 hehtaaria. Tilojen alueella ja nii den läheisyydessä on jo pitkään jat ku nut mittava maa ainesten ot ta mi nen. Kokemäen ympäristötoimisto pyy tää asiasta Nakkilan kun nan hal li tuk sen lausuntoa helmikuun alkuun 2015 mennessä. Maa ainesten ottamissuunnitelman mukaan lupaa haetaan m3 hie kan ottamiseksi 10 vuoden aikana. Alimman ottamistason ja poh ja veden pin nan väliin jätetään yli 6 metrin suojamaakerros. Nak ki lan kunnan San ta maan pohjavedenottamo sijaitsee ot ta mis suun ni tel ma kar tan mukaan lä him mil lään noin kolmen sadan metrin etäi syy del lä maa ainesten ot ta misalu een rajalta. Nakkilan kunta painottaa, että Santamaan vedenottamo on kunnan pääasial li nen raakavesilähde. Sen vuoksi Nakkilan kunta edellyttää, et tä maa ai nes ten ottaminen ei saa missään olosuhteissa vaarantaa Nak ki lan kun nan vedenhankintaa. Kokemäen kaupungin on maa ai nes ten ot ta mislu vas sa asetettava maa ainesten ottamiselle riittävän tiu kat lu pa mää räykset, jotka poistavat pohjaveden pilaantumisriskin." Aimo Snällströmin nykyiset maa-ainesluvat ovat voimassa saakka. Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 145/2014/2 määrän nyt Santamaan vedenottamolle suoja-alueen. Nyt kysymyksessä ole va maa-ainesten ottaminen sijoittuu suoja-alueelle ja suu rim maksi osaksi lähisuojavyöhykkeen sisäpuolelle. Lähisuojavyöhykkeellä voi mas sa olevat määräykset koskevat muun muassa maa-ainesten ot ta mis ta ja niiden mukaan jo avatulla maa-ainesten otttoalueella maa ker rok sen paksuus ylimmän tutkitun luonnollisen poh ja ve denpin nan yläpuolella on oltava vähintään 6 metriä. Alueella tulee maa-ai nes lain mukaan luvanvaraiseen maa-ainesten ottamiseen hakea myös vesilain mukainen aluehallintoviraston lupa. Esityslistan liitteenä on lausuntopyyntö hakemusliitteineen. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristösihteerin valmisteleman lau suntoehdotuksen lausuntonaan maa-aineslupahakemuksesta.

26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: ote: Kokemäen kaupungin ympäristötoimisto (PL 27, Kokemäki)

27 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Lausunto Pauli Levolan suunnittelutarveratkaisuhakemukseen 341/11.111/2014 Kh 13 Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa esittää seuraavaa: "Pyydän Nakkilan kunnanhallitukselta lausuntoa (MRL136, MRL172 ) siitä, että aiheuttaako Pauli Levolan asuinrakennuksen rakentaminen haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteutumiselle, haitallista yhdyskunta kehitystä tai hait taa alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kyseinen rakennushanke on Leistilän kylässä Levola 6:69 nimisellä tilalla Hor mis ton kyläalueella asemakaava ja yleiskaava alueen ulkopuolella. Ko. tontilta puretaan vanha asuinrakennus. Tontille on tieyhteys Pys sy kankaan tiel le. Asuinrakennus on liitetty kunnallliseen vesijohtoverkostoon, ja jä te ve det käsitellään omalla tontilla. Rakennusoikeus ei ylity. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, joten rakentaminen vaatii MRL137 mukaisen suunnittelutarveratkaisun." Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaan sen lisäksi, mitä raken nus lu van edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myön tä mi nen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle jär jestä mi sel le; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tys tar peiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaiku tuk sil taan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai tal li sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevassa kylätaajamassa. Kiinteis töl lä on vanha asuinrakennus, joka on tarkoitus purkaa. Suun nitel tu ra ken ta mi nen ei näin ollen muodostaisi uutta rakennuspaikkaa. Esityslistan liitteenä on kartta rakennuspaikasta sekä asemapiirros. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pauli Levolan suun nit te lu tar verat kai su ha ke muk seen, että hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdys kun ta ke hi tys tä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vai-

28 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus keu ta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Täytäntöönpano: ote: rakennustarkastaja Seppo Saarimaa Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

29 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kaukolämmön käyttö Nakkilan keskustassa 335/40.409/2014 Kh 14 Nakkilan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Eino Taulu esittää seuraavaa: "Nakkilan Lämpö Oy tuottaa kaukolämmön Nakkilan kuntakeskuksen suurem piin kiinteistöihin. Kaukolämmön eduista yhtiön hallitus on laatinut yhteen ve don, mikä on tarkoitettu jakoon nykyisille ja potentiaalisille asiak kaille. Lämpöyhtiö korostaa kaukolämmön luotettavuutta ja edullisuutta sekä vai vat to muut ta. Kaukolämpö on myös ekologinen vaihtoehto ja kunnan kan nal ta on tärkeää, että olemassa olevaa kaukolämpöjärjestelmää hyödyn ne tään mahdollisimman pitkälle. Kuntakeskuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaukolämpö on ydin kes kus tan alueella ensi sijainen kiinteistöjen lämmitysvaihtoehto. Useis sa kaupungeissa ja kunnissa maanluovutusehtoihin on otettu ehto, et tä kiinteistön tulee liittyä kaukolämpöön. Myös kaavoituksen yhteydessä kaa voi hin on otettu vastaavia säännöksi. Nakkilan Lämpö Oy:n hallitus esittää, että Nakkilan kunta päättäisi ottaa maan luo vu tus eh toi hin säännöksen, että keskustan alueella ra ken net taessa tulee kiinteistö liittää kaukolämpö silloin, kun se on mahdollista. Vastaa vaa säännöstä esitetään otettavaksi kaavaan, kun keskustan kaa voitus ta muutetaan." Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asian virastolle valmisteltavaksi ja huo mioi ta vak si kaavoituksessa ja kiinteistöjä luovutettaessa. Keijo Mäkilä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian esittelyn ja päätök sen teon ajaksi. Täytäntöönpano: -

30 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Hormistontie Nakkilasta Euraan 270/01.016/2014 Valt 42 Markku Ahosmäki jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta seu raa van valtuustoaloitteen: "Hormiston taajama alueella on 40/h no peus ra joi tus, joka on maalauk sin ja mer kein osoitettu. Rajoitusta nou da te taan erittäin huo nosti. Taajaman alu eel le tulisi saada ns. hidastetöyssyt. Hy vä malli on Har ja val lan tiel lä Kan ke rin liikkeen kohdalla. Hormiston taa ja ma on vaa ral li nen ylinopeuksien vuok si. Hormistossa ei myöskään ole kevyen liikenteen väylää." Päätös: Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallituksen val mis tel ta vaksi Kh 259 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus siirtää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntaa harkitsemaan esityksen valmistelemista aloitteen johdosta Ely -keskukselle. Täytäntööpano: ote: tekniselle lautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten Teknltk 79 Aloitteessa mainitut hidastetöyssyt olisivat tärkeät rauhoittamaan ja alen ta maan nopeuksia Hormistontiellä ko. 40 km/h no peus ra joi tusalu eel la. Kyseisellä kohdalla on myös Pyssykankaan Talouskauppa, jon ka osalta myös liikenneturvallisuus paranisi hidasteiden myötä. Kau pan omistajankin mukaan hidasteet olisivat tärkeät sopivissa koh din mo lem mis sa päissä 40 km/h nopeusrajoitusaluetta.

31 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää ELY-keskuk sel le, että se toteuttaisi ko. hidasteet Hormistontielle. Päätös: Pasi Mäkelä ehdotti että vaihtoehtona hidasteille olisi se, että 80 km/h nopeusrajoitus Hormistontiellä vanhan paloaseman koh dal ta Hormistoon 40 km/h aluenopeusrajoitukseen asti olisi 60 km/h:ssa. Asta von Frenckell kannatti Mäkelän ehdotusta. Pu heenjoh ta ja to te si, että on tullut teknisen johtajan ehdotuksesta poik keava esitys, jo ten suoritettiin äänestys. Kättennostoäänestyksellä Pasi Mä ke län eh do tus ta kannattivat Asta von Frenckell, Kari-Pekka Kanke ri, Mikko Lind, Jarmo Virtanen ja Pasi Mäkelä, joten Pasi Mäkelän esit tä mä vaih to eh toi nen esitys joko hidasteiden rakentaminen tai nopeus ra joi tuk sen alentaminen hyväksyttiin päätökseksi. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus, ELY-keskus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh Kh 283 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan pää töksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. Päätös: Kunnanhallitus päätti vs. kunnanjohtajan kokouksessa te kemän muutetun ehdotuksen pohjalta palauttaa asian teknisen lau takun nan käsiteltäväksi, koska äänestys ja pöytäkirja eivät täytä kunta lain 59 :n ja hallintosäännön 15 :ssä säädettyjä muo dol li suusvaa ti muk sia. Pöytäkirjasta tulee näkyä molempia ehdotuksia ää nestä nei den nimet ja äänestyksen tulos. Täytäntöönpano: Asian palauttaminen tekniselle lautakunnalle. Teknltk 87 Teknisen johtajan ehdotus: Kunnanhallituksen palautettua asian pää tök ses sä olevan muotovirheen vuoksi, lautakunta päättää todeta

32 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/ Valtuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus ko kouk ses sa tekemänsä päätöksen uudelleen seuraavasti: Keskustelun kuluessa Pasi Mäkelä ehdotti, että ELY-keskukselle esi tet täi siin kahta eri vaihtoehtoa eli joko hidasteiden toteuttamista Hor mis ton tiel le tai vaihtoehtoisesti nopeusrajoituksen alentamista siten, että nopeusrajoitus Hormistontiellä vanhan paloaseman koh dalta Hormiston 40 km/h -aluenopeusrajoitukseen asti olisi 60 km/h. As ta von Frenckell kannatti Mäkelän ehdotusta. Puheenjohtaja to tesi, että asiassa oli äänestettävä, koska oli tullut teknisen johtajan ehdo tuk ses ta poikkeava kannatettu ehdotus. Suoritetussa kät ten nos toää nes tyk ses sä teknisen johtajan ehdotus sai 1 äänen (Markku Pohjo nen) ja Pasi Mäkelän ehdotus sai 5 ääntä (Asta von Frenckell, Kari-Pek ka Kankeri, Mikko Lind, Jarmo Virtanen, Pasi Mäkelä). Puheen joh ta ja totesi Pasi Mäkelän ehdotuksen tulleen äänestyksessä tu lok sin 5-1 lautakunnan päätökseksi. Tekninen lautakunta päätti tarkastaa tämän pykälän välittömästi tässä kokouksessa. Täytäntöönpano: Ote ELY-keskus ja kunnanhallitus Kh 15 Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen teknisen lautakunnan pää töksen ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. Kunnanhallitus katsoo, että paras ratkaisu turvallisuuden pa ran ta misek si olisi kevyenliikenteen väylä. Täytäntöönpano: tiedoksi valtuustolle, ote: ELY-keskus

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot