XML-pohjaiset rakennemäärittelyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XML-pohjaiset rakennemäärittelyt"

Transkriptio

1 -pohjaiset rakennemäärittelyt Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto

2 Esitelmä Hyvin lyhyt versio: -perustainen kommunikointi edellyttää sopimuksia käytettyjen tietorakenteiden muodosta ja tulkinnasta. Perustekniikka ei kuitenkaan käytännössä vielä riitä: tarvitaan myös sovelluskohtaisia, :n varaan rakentuvia sopimuksia. Pidempi versio, otsikoita: tiedon välittäjänä esimerkkejä -tekstiformaateista tyyppimäärittelyn tekniset perusteet dokumentti- ja datalähtöiset sovellukset, sanastotyö Esityksen tavoite: luonnehtia yhteensopivan perustekniikan ja -sovellusten suhdetta 2

3 Mitä tietoa välittää ja miten?

4 Eri sovellukset tarvitsevat erilaista tietoa siis tarjoaa rajapinnan tiedon välittämiseen...mutta pelkkä ei kerro mitä tietoa tietorakenteessa on esitetty ja miten (sanasto ja sen käyttö) SVG XHTML DC RDF EDI SOAP Tarvitaan siis -merkkauksen varassa toimivia dokumentti- ja viestistandardeja, sopimuksia kerättävistä metatiedoista, jne. 4

5 Dokumentin (elementin) tyyppi Mekaanisen tietojenkäsittelyn perusta on dokumentin tyypistä sopiminen (etukäteen sovitut tietorakenteet) Käytännössä dokumentin tyyppimääritys sisältää useita osia, ainakin formaalin tietorakenteen määritys (muotti) kuvaus rakenteen merkityksestä sovelluksessa (muotin selitys) Tuttu esimerkki: XHTML kirjoitusprosessi on tyyppiä index.html DTD XHTML 1.0 Strict validointi (yksittäisen dokumentin rakenteen tarkistus) osaa lukea ja toteuttaa (DTD = Document Type Definition) 5

6 Johdattelevia esimerkkejä yleisesti tunnetuista tekstiformaateista

7 Esimerkki: XHTML & CSS XHTML-dokumentin esitystapa voidaan asettaa esim. CSS-tyyliohjeen avulla (Cascading Style Sheet): body { background: yellow; /* Pohja */ font-family: "Arial", sans-serif; color: rgb(0,0,50); } p { text-align:right; } p a { background: white; font-size: 150%; } a:active { background: black; color: white; } <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>virtual Library</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="pc-yell.css"/></head> <body> <p>check <a href="http://example.org/">example.org</a>.< /p> </body> </html> <!-- Mod. --> (Vrt. modulaarinen XHTML ja XHTML Basic) 7

8 Esimerkki: Scalable Vector Graphics 8

9 Esimerkki: SMIL Synchronized Multimedia Integration Language (multimediaesitykset) Kuva ja esimerkki: C. Forno 9

10 Esimerkki: WML Kuva ja esimerkki: ThinkBurst Media 10

11 Esimerkki: SOAP ja palveluväylän idea Simple Object Access Protocol -pohjainen viestiformaatti ("-kirjekuori") Ts. tiedonvälitys ilman "esittämisen" ideaa <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP- ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <SOAP-ENV:Body> <m:getlasttradeprice xmlns:m="http://example.org/trade"> <m:id>dis</m:id> </m:getlasttradeprice> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> Kuva: W3C

12 Esimerkki: Resource Description Format -pohjainen esitystapa standardin RDF-tietomallin mukaiselle tiedolle Huom. tietorakenne () vs. tietomalli (RDF & SemWeb) <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"> <contact:person rdf:about="http://www.w3.org/people/em/contact#me"> <contact:fullname>eric Miller</contact:fullName> <contact:mailbox <contact:personaltitle>dr.</contact:personaltitle> </contact:person> </rdf:rdf> Kuva: W3C

13 Dokumentin tyypin määrittely teknisesti: DTD ja Schema

14 Dokumentin formaalin tyypin määrittely -standardiperhe tarjoaa -dokumentin tyypin määrittelyyn kaksi menetelmää DTD (Document Type Definition -kieli, sisältyy 1.0/1.1:een) Schema -skeemakieli (Primer, Structures, Datatypes) Molempien perusidea on sama tyyppimääritys kuvaa säännöt joita tietyntyyppisen dokumentin (elementin) tulee noudattaa dokumentti, joka noudattaa tyyppimäärittelyä se-ja-se, on tätä tyyppiä (...tulkitsija voi luottaa että ainakin rakenne on sovittu) Keskeisiä eroja -skeemat on ilmaisuvoimaisempi kuin DTD DTD-kieli sisältää välineitä myös dokumentin fyysisen rakenteen määrittelyyn (ns. entiteetiit) 14

15 Esimerkki DTD-määrittelystä Määritellään tyyppimääritys muistio.dtd <!ELEMENT muistio (otsikko, asia?, huom+) > <!ATTLIST muistio pvm CDATA #REQUIRED > <!ATTLIST muistio henk (on jfk th) #IMPLIED > <!ELEMENT otsikko (#PCDATA) > <!ELEMENT asia (#PCDATA) > <!ELEMENT huom (#PCDATA) >...johon sitten viitataan dokumenteissa <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE muistio SYSTEM "muistio.dtd" > <muistio pvm=" "> <otsikko>-koulutus</otsikko> <asia>muista ilmoittautua koulutukseen </asia> <huom>siis Radisson SAS, Hki.</huom> </muistio> 15

16 Esimerkki -skeemamäärittelystä Sama idea, mutta rikkaampi, -pohjainen kieli <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/schema"> <xsd:element name="muistio" type="muistiotype"/> <xsd:complextype name="muistiotype"> <xsd:sequence> <xsd:element name="otsikko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="asia" type="xsd:string" minoccurs="0"/> <xsd:element name="huom" type="xsd:string" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="pvm" type="xsd:date" use="required"/> <xsd:attribute name="henk" type="henkilottype" use="optional"/> </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="henkilottype"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="on"/> <xsd:enumeration value="jfk"/> <xsd:enumeration value="th"/> </xsd:restriction> </xsd:simpletype> </xsd:schema> 16

17 Huomautuksia -skeemojen määrittely tarjoaa DTD:tä enemmän eväitä tietorakenteiden suunnitteluun sääntöjen mutkikkuus, (johdettujen) tietotyyppien käyttö, nimiavaruudet...ja aivan kuten esim. tietokantasuunnittelussa, tyyppimääritys vain kirjaa suunnittelutyön lopputuloksen Hyvän tyyppimäärityksen suunnittelu on yleensä vaativaa työtä joka vaatii niin sovellusosaamista kuin teknistä ammattitaitoakin suunnittelun tavoitteet, reunaehdot ja rajoitteet tiedon (uudelleen-) käyttö mallintaminen tekninen kirjoittaminen 17

18 Dokumentit vs. data, sanastotyö

19 Dokumentit tiedon välittäjinä Dokumentti on "ihmisen ymmärtämäksi tarkoitettu kokonaisuus joka käsittää rajatun määrän rakenteista tai ryhmiteltyä tietoa tietovälineessä" Data puolestaan on "tietoa luettavassa, viestittävässä tai käsiteltävässä muodossa" Rajanveto dokumentti- ja datalähtöisten sovellusten välillä ei ole tarkka, koska kaikki tieto on luettavissa dokumenteista myös paloittain datasta (tietueista, fragmenteista, entiteeteistä,...) voidaan myös sopivien kuvailujen avulla koostaa dokumentteja Erot löytyvät lähinnä... tiedon tuottamisen ja hallinnan tavasta ja dynaamisuudesta työhön käytettävistä välineistä ja tekniikoista (esim. muunnokset vs. kyselyt) 19

20 Dokumenttien käsittelystä: hallintaprosessi Dok. käsittely vaiheittaisina prosesseina sisältöä on usein kätevintä mallintaa ja tuottaa melko isoissa loogisissa osissa koko prosessi kuvattu ylätasolla; yksittäisiin käsittelyvaiheisiin tuodaan tuodaan juuri niin vähän teknistä informaatiota tietoa kuin tarpeen...optimointia prosessin hallittavuuden ja sisällön kuvailutyön välillä esim. 20

21 Datan koostamisesta: syndikointi Tyyppiesimerkkejä datalähtöisistä sovelluksista ovat useat Semanttisen Webin sovellukset, esim. RSStekniikan varassa julkaistut "ilmoitukset" (tietolistat)...kuvattu metatiedoin, tarkoitettu yhdisteltäväksi ja haettavaksi osana muita sovelluksia (uutiset, päivityspaketit, ruokalistat,...) ks. esim. organisaation A tiedotteet ja verkkouutiset organisaation B tiedotteet ja verkkouutiset saatavilla olevia tietolistoja yhdistelevä ja suodattava sovellus organisaation C tiedotteet ja verkkouutiset (RSS (1.0) = RDF Site Summary) 21

22 Skeemamäärittelyt vs. sanastotyö Datalähtöiset sovellukset eivät voi toimia ilman yleiskäyttöisiä kuvailusanastoja esim. RSS-kanavat pitää tietenkin kuvata yhteensopivilla käsitteillä ja julkaista yhteisen tietomallin puitteissa Sanastotyössä voidaan erottaa useita tasoja, esim. sovelluskohtaiset käsitemallit (esim. kirjastoalan käsitteistö) käsitteitä, yksilöitä ja näiden suhteita kuvaavat sanastot (esim. Dublin Core) sopimukset sanastojen predikaattien käytöstä ja tulkinnasta (esim. luokitukset) Sanastotyö on monessa mielessä esim. laaja-alaisten datalähtöisten sovellusten haastavin osa-alue! 22

23 Välitilinpäätös ennen seuraavaa esitystä...

24 Yhteenveto tarjoaa yhteensopivan perustan mitä moninaisemmille sovelluksille ja välineitä sovelluskohtaisten tietorakenteiden määrittelyyn Rakennemäärittelyjen reunaehtoina toimivat mm. teknisen kirjoittamisen reunaehdot käsittelyn välineet ja tekniikat aihepiirin standardisanastot ja -sovellukset Kysymyksiä, kommentteja? 24

25 Liite 1: lähteitä ja lisälukemista W3C Interaction domain (XHTML, SVG,...) Schema Cover Pages: Extensible Markup Language () + etsi termejä : jne 25

26 Liite 2: monikanavajulkaiseminen General processing based on the declarative domain concepts Specific processing based on the publishing media Authoring [guides] Manuscript schema [produces] 0..n [produces] Retouch Media object Manuscript Select media for deliverables [media X] Publishing pre-processing [produces] Formatting objects [used for] Formatting [generates] [enhanced with expicit] [guided by] metadata domain ontology Product Postprocessing Authoring deliverables in format X 26

13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media)

13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) 13 Tiedostot, dokumentit, tieto (&h-media) Esimerkki: HTML-dokumentti Tietokoneet käsittelevät tietoa tiedostojen muodossa Tietokoneiden yhteydessä dokumentilla tarkoitetaan tiedosto(je)n avulla esitettävää

Lisätiedot

W3C & verkkojulkaisun standardit

W3C & verkkojulkaisun standardit W3C & verkkojulkaisun standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C)

Lisätiedot

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III

GML-mallinnus. 1 Johdanto 1/27. Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Liite III Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten Liite III GML-mallinnus 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 2 3 GML kohdemalli... 3 3.1 Objekti/ominaisuus -rakenne... 3 3.2. Kohde... 4 3.3 Kohdejoukko... 6

Lisätiedot

XML standardeja. nimiavaruudet, namespaces XHTML XML Schema linkitys. 26.3.2015 Jaana Holvikivi 1

XML standardeja. nimiavaruudet, namespaces XHTML XML Schema linkitys. 26.3.2015 Jaana Holvikivi 1 XML standardeja nimiavaruudet, namespaces XHTML XML Schema linkitys 26.3.2015 Jaana Holvikivi 1 Namespaces - ongelma mr. President zaphod

Lisätiedot

1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9.

1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9. 1. Lähteet 2 2. Linkkejä 2 3. Tuntitehtävä 3 4. 00 Esipuhe 3 5. 01 Mikä ihmeen XML? 3 6. 02 Historiaa 5 7. 03 Välineet 6 8. 04 Hello World! 6 9. 05 Skandit mukaan 7 10. 06 Rakenneosat 8 11. 07 Eihän se

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut TIETEEN PÄIVÄT Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut Tieteen päivät 2003, esitelmä 11.1.2003, Helsingin yliopisto, Porthania, P1, 11:45-13:45 Prof. Eero Hyvönen Helsingin

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Luento 1. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi

Luento 1. Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi CT30A3200 - WWW-sovellukset Luento 1 Jouni Ikonen - Jouni.Ikonen lut.fi linkki Kalvot Arto Hämäläisen kalvojen pohjalta 1 Jouni Ikonen CT30A3200 WWW-sovellukset Tämän luennon aiheet: Kurssin yleiset asiat

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila Semanttinen data verkkokaupoissa Kristian Mattila Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Erkki Mäkinen ja Marko Junkkari Kesäkuu 2015 ii Tampereen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Timo Rauta TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Avoimen datan julkaisutekniikat

Avoimen datan julkaisutekniikat Avoimen datan julkaisutekniikat Toni Ylärinne toni.ylarinne@sovelto.fi Tämän teos teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssi. Lähdeviittaus: Helsinki Region Infoshare - Avoimen

Lisätiedot

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS

RDF ja RDFS. 8 RDF ja RDFS 8 RDF ja RDFS RDF:n merkitys selkiytyy kun tarkastelemme RDFsanastojen määrittelyä (kuvailua). RDF-skeemat (RDF Schema) tarjoaa peruskäsitteet joiden varassa voidaan karkeasti luonnehtia esim. yksinkertaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3

SISÄLLYS. Johdanto 1. 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 Henri Haapakanni 3.5.2004 SISÄLLYS Johdanto 1 1. JOHDATUS XML:n PARIIN 1.1 Extensible Markup Languge 2 1.2 XML:n edut 2 1.3 Mitä XML:llä tehdään? 3 2. YKSINKERTAISEN XML-DOKUMENTIN RAKENNE 2.1 XML-määritelmä

Lisätiedot

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON

JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON JHS 143 Liite 1: SOVELTAMISOHJE USEAMMAN TIETOJÄRJESTELMÄN VÄLISEEN TIEDONSIIRTOON Esimerkkinä Suomi.fi-integroinnit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Integroinnin lähtökohta... 2 2.1 Taustaa Suomi.fi-portaalin

Lisätiedot

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi

standardit (W3C, ISO) Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi Semanttisen webin standardit (W3C, ISO) ja teknologiat Kim Viljanen Kim Viljanen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu kim.viljanen@tkk.fi SeCon Semantic web -patteristo XML Finland

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet 7.11.2011 KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen Versio

Lisätiedot

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6. toukokuuta 2015

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö

TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö TUOMO VAINIO WEB-PORTAALIT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.2.2012 Tarkastajat: Professori Hannu

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 8.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 10.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

CSS-perusteet. Verkkosivustojen suunnittelu ja rakentaminen

CSS-perusteet. Verkkosivustojen suunnittelu ja rakentaminen Verkkosivustojen suunnittelu ja rakentaminen CSS-perusteet Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 CSS:n syntaksi 3 Valitsimet 4 CSS:n liittäminen dokumentteihin 4.1 CSS erillisenä tiedostona 4.2 CSS upotettuna

Lisätiedot

SAX:n hyödyntäminen wwwjulkaisujärjestelmän toteutuksessa

SAX:n hyödyntäminen wwwjulkaisujärjestelmän toteutuksessa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Taavi Hupponen, taavi.hupponen@hut.fi Oskar Ojala, omojala@cc.hut.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti SAX:n hyödyntäminen

Lisätiedot