KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2009 PALVELUVALIOKUNTA Aika klo17: Paikka Läsnä Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa, poistui klo Karppinen Seppo J.A., poistui klo Kolmonen Jukka, pj Rauma Tuula, poistui klo Riepula Eila Tarakkamäki Päivi Tahkola Ahti, khall pj Kaisu Juvani, khall edustaja, saapui klo Hynynen Tuula Ahokas Kari Eija Puotiniemi, vastuuhenkilö Johanna Kaski, sihteeri Jaakko Joensuu, palvelutuotantojohtaja/peruspalvelut Seppo Hautanen, palvelutuotantopäällikkö/lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu, vapaa-aika Tuula Männikkö, palvelualuepäällikkö/varhaiskasvatus, poistui klo Käsitellyt asiat: 1. Talousarvio 2010/talouden tilannekatsaus Eija Puotiniemi esitteli kunnan talousarvion valmistelun tilannetta. Palveluvaliokunnan ja kunnanhallituksen linjausten mukaisesti toimintakate saisi kasvaa vain 2 %, mutta tämän hetkisessä esityksessä kasvua on noin 3 %. Euroissa esityksen ja raamin välinen ero on noin puoli miljoonaa. Tuloveroprosentin korotusesitys on menossa valtuustoon päätettäväksi Keskimääräistä suuremmat menopaineet ovat kansalaiskunnassa ja tukipalveluissa. Kansalaiskuntaan keskitetysti budjetoidut eläkemaksut nostavat toimintakatteen kasvun lähes 8 prosenttiin. Tukipalveluissa ongelmia tuottaa elintarvikkeiden hintojen nousun aiheuttama menolisäys, jolle haetaan ratkaisua joko tuloja lisäämällä tai menoja vähentämällä. Peruspalveluiden hintaindeksi on kasvamassa 2,2 % valtakunnan tasolla. Ympäristöpalveluissa lisätuloja saadaan maan myynnillä. Tuloveroprosentin ja kiinteistöverojen korotusten jälkeenkin tilikauden tulos on jäämässä alijäämäiseksi 1,6 2 milj. riippuen siitä sallitaanko 2 %:n vai 3 %:n toimintakatteen kasvu.

2 2. Valtuustoaloite/maksuton liikuntapaikkojen käyttö alle 18-vuotiaille/kokoomuksen valtuustoryhmä Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: "Esitämme, että Kempeleen kunnan liikuntapaikkojen käyttö tulisi muuttaa maksuttomaksi alle 18-vuotiaiden osalta. Kaikilla vuoroilla tulisi olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö tai valvoja. Maksuton suorituspaikkojen käyttöoikeus koskisi ryhmien käyttöön määriteltyä, ennakkoon varattua ja myönnettyä vuoroa. Liikuntapaikkoja käyttävien ryhmien jäsenten tulisi olla kempeleläisiin urheiluseuroihin kuuluvia tai urheiluseuroihin kuulumattomien kempeleläisten jäsenten muodostamia toiminnallisia ryhmiä. Kaikkien ryhmään kuuluvien jäsenten tulisi täyttää ikäkriteeri, mutta vaatimus ei koskisi kuitenkaan valmennus- ja huoltohenkilöitä. Yksilölajien harrastajilla on mahdollisuus maksuttomaan harjoitteluun samoilla periaatteilla, kuin ryhmillekin. Yksilölajien harjoittelun erilaisesta luonteesta johtuen liikuntavirasto tekee yksilölajien harrastajille yhtenäisen lajiharjoittelukortin, jolla harjoittelemaan tuleva pystyy todistamaan oikeuden maksuttomaan suorituspaikan käyttöön." Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen palveluvaliokunnan valmistelun ohjaukseen. Palveluvaliokunta valmistelun ohjaus: Aloitteen myönteisinä vaikutuksina nähdään mm. että kynnys vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastusten aloittamiseen alentuisi. Kunnon ylläpitäminen on tärkeää jo lapsena ja nuorena, liikunnalla on ennaltaehkäisevää vaikutusta moniin asioihin. Kun lapset ohjataan liikkumaan jo varhain, liikunta jää elämäntavaksi. Aloite lisäisi kunnan kustannuksia seuraavasti: Liikuntapaikka Arvio menojen lisäyksistä/tulojen vähennyksistä, Kempele-halli Vv maksettu kunnan kompensaatiota 20 % lipun hinnasta rekisteröityjen kempeleläisten urheiluseurojen juniorijoukkueiden vuorojen hinnoista, v Zimmari virkistysuimala Tilastojen perusteella alle 18-vuotiaiden käyntejä vuonna kpl, joista arvioidaan olevan 70 % kempeleläisiä. Koulujen salit Syksyllä 2008 ja keväällä 2009 laskutettu liikuntasalien käytöstä Arvio laskettu sen mukaan että käyttäjistä 50 % on alle 18 vuotiaita. Yhteensä Vaikutus yhteensä Kunta on tukenut kempeleläisiä urheiluseuroja toiminta-avustuksin yhteensä eurolla vuosittain. Tuen yhtenä jakoperusteena on alle 18-vuotiaiden jäsenten määrä seurassa. Liikuntatoimi suosittaa antamassaan lausunnossa liikuntapaikkojen maksuttomuuden sijaan mieluummin urheiluseurojen perustoiminta-avustusten jakoperusteissa alle 18-vuotiaiden

3 määrän pisteytysarvon nostamista 2-3 kertaiseksi. Liikuntatoimen mukaan nimelliseen salien vuokrahintaan (2,72 / tunti) mentiin, koska maksuttomuus aiheutti lukemattomia`ei todellisia`vuorohakemuksia ja salien tyhjäkäyttöä. Lisäksi nykyisillä resursseilla on mahdoton valvoa ikärajoitusta salien käytössä. Liikuntatoimen mukaan nykyinen nimellinen vuokra on realisoinut hakemuksia lähelle todellista tarvetta. Palveluvaliokunnan näkemyksen mukaan liikuntapaikkojen maksuttomuudelle ei ole edellytyksiä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Palveluvaliokunnan mielestä urheiluseurojen perustoiminta-avustusten alle 18-vuotiaiden pisteytysarvon merkitystä tuen jakoperusteena tulee suurentaa nykyiseen verrattuna. Kunnan avustuspäätöksessä urheiluseurat on velvoitettava kohdentamaan saatu tuki nimenomaan nuorten toimintaan. 3. Korotusesitys yksityisen päiväkotihoidon kuntalisään alkaen Kempeleen kunnan alueella toimivat yksityisen päivähoitopalveluiden tuottajat esittävät Kempeleen kunnan yksityisen päiväkotihoidon kuntalisään korotusta alkaen seuraavasti: /kk/ alle 3-vuotiaasta lapsesta ( alkaen ollut 460 ) Kuntalisä nousisi korotuksen jälkeen samalle tasolle kuin Oulussa, Kiimingissä, Haukiputaalla ja Iissä. Alle 3-vuotiaiden lasten hoitaminen ei olisi yrittäjälle enää tappiollista toimintaa /kk 3-5 -vuotiaasta lapsesta ( alkaen ollut 300 ) /kk/ esiopetuksessa + päivähoidossa olevasta lapsesta ( alkaen ollut 457 ) esiopetusmahdollisuus yksityisessä päiväkodissa koetaan tärkeäksi asiakkaiden keskuudessa Kelan yksityisen hoidon tuki 6-vuotiaasta vain 58,87 /kk (tuki ei noussut ) Kempeleessä yksityisen hoidon tuella on yksityisissä päiväkodeissa non 100 lasta. Tuen korotus merkitsisi menolisäystä. Valiokunnan näkemyksen mukaan yksityisen hoidon kuntalisä pidetään vuodelle 2010 nykyisellä tasolla, koska korotusta ei ole mahdollista sisällyttää vuoden 2010 varhaiskasvatuksen palveluiden tilaukseen. Kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista tuen korotusta. 4. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu/ohjaus vuoden 2010 talousarvion valmisteluun/käyttötalousosa Eija Puotiniemi esitteli lasten ja nuorten palveluiden kriittiset menestystekijät ja tavoitetasot vuodelle Lisäksi käytiin läpi tuoteluettelot. Keskustelussa esille nousseita kysymyksiä: Säilyykö päivähoidon tarve vuoden 2009 tasolla kuten on tilauksessa esitetty vai jatkuuko laskeva kysyntä syksyllä 2009 alkaneen trendin mukaisesti? Linjaus: Tilaukseen

4 sisällytetään päivähoidon kysyntä vuoden 2009 tasolla muilta osin lukuun ottamatta esiopetusta, jonka tarve lisääntyy suuremman ikäluokan takia. Päiväkotien käyttöasteissa on merkittäviä eroja päiväkotien kesken (vaihteluväli 72-99). Erot johtuvat mm. 1.) Työttömien vanhempien lasten päiväkotihoito -> vanhemmat haluavat säilyttää hoitopaikan tulevaisuutta varten 2.) Pieniä lapsia sairastelee paljon, vaikuttaa käyttöasteisiin. 3.) Lapsia osittain päivähoidossa. Perusopetuksen luokkalaisten ja lukion opettajien esimerkkiruokailu. Elintarvikekustannukset ovat nousseet ja menojen kattamiseksi joudutaan joko laskemaan oppilaille tarjottavan ruoan tasoa tai lisäämään tuloja. Kempeleessä on poikkeuksellisesti käytössä vielä lukion ja yläasteen opettajille ruokaetu (ruokailu verotusarvolla). Valiokunnan näkemyksen mukaan esimerkkiruokaluedusta voidaan luopua lukiolla ja yläasteella. Ylikylän 7-luokkalaisten opetuksen vaikutukset. Seppo Hautanen esitteli valtuuston päätösten aiheuttamat lisäkustannukset Ylikylän koululle vuosille 2010 ja Vuoden 2010 syksyä koskeva kustannus olisi ( asiantuntijan palkkoihin) ja vuodelle 2011 kustannus huomattavasti suurempi. Summaa ei ole vielä budjettiin varattu. Kokonaisvaikutus Asiaan palataan kokouksessa. Varhaiskasvatuksessa toimintakatteen kasvu on noin 2%. Opetuksessa kasvu 1,3 %. Tuoteluettelon mukaan esiopetus varhaiskasvatuksessa on noin 1000 lasta kohden vuodessa edullisempaa kuin perusopetuksen yhteydessä. Säästöjä saataisiin noin /vuosi mikäli koko toiminta hoidettaisiin varhaiskasvatuksen puolella. Valiokunnan näkemyksen mukaan esiopetus tulisi siirtää kokonaan varhaiskasvatuksen puolelle. 5. Vapaa-aika/ohjaus vuoden 2010 talousarvion valmisteluun/käyttötalousosa Vastuuhenkilö kävi läpi vapaa-ajan strategiset tavoitteet vuodelle 2010 sekä tuoteluettelot. Valiokunnassa huomio kiinnittyi kansalaisopiston, liikuntapalveluiden ja tapahtumien menokasvuun. Kansalaisopiston kulujen kasvu selittyy uuden kulttuurituotantopäällikön tehtävien ostopalveluilla Oulunsalon kunnalta. Valiokunnan mielestä tavoitteiden selvät konkreettiset mittarit puuttuvat vielä ja näihin tulisi kiinnittää huomiota. Keskustelussa painottui kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnista huolehtiminen. Korostettiin fyysisen hyvinvoinnin lisäksi psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhteistyöllä kempeleläisten yhdistysten kanssa voidaan parantaa mm. sosiaalista hyvinvointia. Ajatusta heitettiin ilmoille mm. sähköisen kuntokortin/kulttuurikortin aikaansaamisesta kuntalaisten käyttöön.

5 6. Valtuustoaloite/matonpesupaikka Kempeleeseen Aloite on ollut esillä aikaisemmin alkuvuodesta. Ympäristöpalveluiden selvityksen mukaan kustannusvaikutukset ovat rakentamiskustannuksina noin euroa ja ylläpito noin /vuosi. Nykyisillä määrärahoilla matonpesupaikan rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole mahdollista. Palveluvaliokunnassa pohdittiin ostopalvelun vaihtoehtoa eli voitaisiinko naapurikuntien kanssa neuvotella matonpesupaikan jakamisesta myös kempeleläisten käyttöön. Viranhaltijat selvittävät asiaa. 7. Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon ja luottamushenkilöiden hallintopäiville osallistuminen Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on kutsunut kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen johdon sekä palveluista vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt hallintopäiville, joiden ajankohtaisina aiheina ovat kuntien peruspalvelut ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen nykytila, sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistukset ja valvonta sekä uudistuva aluehallinto. Hallintopäiville osallistuminen on maksutonta. Koottiin lista hallintopäiville osallistujista. Jukka Kolmonen puheenjohtaja Johanna Kaski sihteeri

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Lahden Rintamaveteraanit ry Merja Palokangas-Viitanen Asikkalan kunta. Markku Lehikoinen Läntinen perusturvapiiri, sihteeri

Lahden Rintamaveteraanit ry Merja Palokangas-Viitanen Asikkalan kunta. Markku Lehikoinen Läntinen perusturvapiiri, sihteeri Hollolan kunta / Muistio 2/2013 1 (3) Läntinen perusturvapiiri Sotiemme veteraanien neuvottelukunta 23.10.2013 Sotiemme veteraanien neuvottelukunnan kokous Aika Keskiviikkona 16.10.2013 kello 9:00 Paikka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 1.2 KUNNANHALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Lopen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Käsittely: Kunnanhallitus 24.11.2014 ( 230) Valtuusto 8.12.2014 ( 63) 1 NIUKOIN RESURSSEIN MUUTOSTEN EDESSÄ Suomen kunnat ovat eläneet suurten muutospaineiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot