INVESTOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Laihian kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA Kunnanvaltuusto (88)

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT... 3 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ... 4 Yleinen taloudellinen kehitys... 4 Kuntien talouskehitys... 5 Laihian kunnan talouskehitys... 7 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 9 Talousarviomuutokset Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet Talousarvion seuranta ja raportointi TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Poistosuunnitelma Vesihuoltolaitos Verotulot Lainat KONSERNIYHTIÖT STRATEGIASUUNNITTELU...14 LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA KÄYTTÖTALOUSOSA...18 KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA...82 INVESTOINTIOSA...83 KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA...87 LIITTEET (88)

3 YLEISPERUSTELUT ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT Väestön ikäjakauma Vuosi Asukasmäärä 0-14 % % 65- % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Tilastokeskuksen 2012 tiedon mukaan työpaikat jakaantuvat seuraavasti: Alkutuotanto 9,4 % Jalostus 25,3 % Palvelut 63,3 % Muut 2,0 % 3 (88)

4 Työpaikkaomavaraisuus on 52,9 %. Työpaikkojen lukumäärä 1910, kunnassa asuvat työssäkäyvät Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus on 38,7 %. Työttömyysaste: Laihia Työttömyysprosentti 8,9 8,2 6,7 5,5 4,7 6,8 6,9 5,9 5,4 7,0 Laihian työttömyysprosentti syyskuussa 2014 oli 8,0 %. ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset, kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. 4 (88)

5 Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 Kuntien talouskehitys Kuntien tulot vuosina Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailuilla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalou- 5 (88)

6 teen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Energialaitosten ja satamien yhtiöittämiset vaikuttavat kuntatalouden menoennusteeseen erityisesti vuonna 2015, jolloin noin 2000 henkeä siirtyy hallinnollisesti kuntataloustilastojen ulkopuolelle. Karkean arvion mukaan kuntien palkkasumma pienenee muutoksen seurauksena noin 125 milj. eurolla. Yhtiöittämiset vaikuttavat myös muihin palkkaus- ja vuosikustannuksiin, poistoihin sekä esimerkiksi investointimenoihin. Liikelaitosten yhtiöittämisvelvoitteen ohella kunnallisten ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on pienentänyt kuntatalouden menoja jo vuodesta 2013 lähtien. Kun vuonna 2012 kuntien tai kuntayhtymien ammattikorkeakouluja oli kymmenisen kappaletta, niin tänä vuonna niitä on jäljellä enää kolme. Vuonna 2014 kuntien palkkasumman arvioidaan vähentyvän ammattikorkeasektorilla tapahtuneiden muutosten myötä noin 130 milj. eurolla. Vuonna 2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus poistaa viimeisetkin ammattikorkeakoulut kuntataloudesta, minkä seurauksena kuntien palkkamenot pienenevät kumulatiivisesti noin 190 milj. eurolla. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa kuluvana vuonna -0,4 prosenttiin ja ensi vuonna palkkasumman arvioidaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6 1,0 prosenttia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. 6 (88)

7 Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 36,36, mutta luku täsmentyy vielä loppuvuoden aikana. Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 Laihian kunnan talouskehitys Kuntatalouden suuret haasteet näkyvät myös Laihian kunnan taloudessa. Valtionosuusleikkaukset ja kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä ovat merkittävästi kaventaneet kunnan tulopohjaa jo aiemmin. Vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusuudistus vähentää tuloja entisestään. Valtionosuusuudistuksen vaikutus yhdessä uusien leikkausten kanssa pienentää Laihian kunnan valtionosuuksia lähes miljoonalla eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Laihian kunnan tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina Vuonna 2011 alijäämä oli 1,4 milj. euroa, vuonna ,8 milj. euroa ja vuonna ,8 milj. euroa. Myös vuodesta 2014 on tulossa selvästi alijäämäinen. Lokakuun toteutuman perusteella alijäämäarvio on noin 1,9 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu on vuodesta 2000 alkaen vaihdellut 3,0 prosentista 9,5 prosenttiin. Keskeinen haaste kunnan tulevaisuuden kannalta on toimintakatteen kasvun hillitseminen. Vuonna 2015 toimintakatteen arvioidaan pienenevän niukasti vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuosien toimintakatteen kasvuvaran arvioidaan olevan reilun prosentin luokkaa vuodessa. Laihian kunta on joutunut korottamaan tuloveroprosenttia neljänä vuotena peräkkäin. Vuosille 2012 ja 2013 korotus oli 0,25 prosenttiyksikköä ja vuosille 2014 ja ,75 prosenttiyksikköä. Laihian kunnan tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,50. Huolimatta veroprosentin korotuksesta ja toimintakatteen pysymisestä vuoden 2014 talousarvion tasossa tulee vuoden 2015 talousarvio olemaan alijäämäinen. Alijäämän suuruudeksi ar- 7 (88)

8 vioidaan 0,9 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan tilikausien tulokset kääntyvät ylijäämisiksi vuodesta 2017 alkaen. Vuosikate (milj. euroa) 4,0 3,5 3,0 3,3 3,1 2,5 2,4 2,0 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 0,0 0, ,5-1,0-0,9-1,5 Toimintakatteen kehitys (%) 10,0 8,8 9,4 9,5 8,0 6,0 7,7 6,8 7,3 6,6 6,1 7,1 6,4 6,6 5,1 4,0 4,0 4,6 3,0 3,0 2,0 1,8 1,4 1,2 1,2 0, , , ,0 8 (88)

9 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA Määrärahat Tehtäväaluekohtaisesti toimintakate yhteensä (ulkoinen + sisäinen) Toiminnalliset tavoitteet Lautakuntatasolle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden tavoitetasot (mittarit) vuodelle INVESTOINTIOSA Määrärahat Määräraha hankekohtaisesti, jos hankkeen suuruus on rakennusten osalta vähintään kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vähintään muiden hankkeiden osalta vähintään Pienempien hankkeiden osalta talousarvio sitoo hankeryhmäkohtaisesti. Useammalle vuodelle kohdistuvassa hankkeessa sitoo hankkeen kustannusarvio. Investointiraja on euroa. TULOSLASKELMAOSA verotulot valtionosuudet rahoitustuotot ja kulut nettona RAHOITUSOSA antolainojen muutokset bruttona lainakannan muutokset bruttona KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET Kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa tehtyjen käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Taloussäännön mukaisesti käyttösuunnitelmilla jaetaan talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet sekä määrärahat kustannuspaikoille osamäärärahoiksi. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tarkempia ohjeita tammikuun alussa. 9 (88)

10 Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet Kunnan taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat sitovat ohjeet, kunnan hallintosääntö, taloussääntö, talousarvio ja taloussuunnitelma, poistosuunnitelma sekä kunnanvaltuuston ja - hallituksen antamat muut määräykset ja ohjeet. Talousarvion seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumasta raportoidaan osavuosikatsausten muodossa kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljän kuukauden välein. Osavuosikatsaukset sisältävät raportoinnin sekä taloudellisten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitukselle raportoidaan kerran kuukaudessa oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä tarkempia ohjeita talouden seurannasta ja raportoinnista. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Laihian kunnan talouden tasapainottamiseksi on tarpeen laatia erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jota jatkossa päivitetään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ensimmäinen päivitys on kuitenkin tarpeen tehdä jo kesällä 2015, jolloin tasapainottamisohjelmalla ohjaa uuden talousarvion valmistelua. Ensimmäinen versio talouden tasapainottamisohjelmasta on talousarvion liitteenä. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Poistosuunnitelma Poistot on laskettu talousarvioon Laihian kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisina. Poistosuunnitelma uusittiin vuoden 2013 lopulla. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko on 1,25 %. Verotulot Verotulojen kehitys : Vuosi Kunnnallisvero Muuto Yhteisö- Muutos- Kiinteistö- Muutos- Verot yht. Muutos s-% vero % vero % -% , , , , , , , , , , , , , , , ,9 10 (88)

11 , , , ,2 TA , , , ,7 TA , , , ,0 TS , , , ,0 TS , , , ,9 TS , , , ,4 Verotulot yhteensä (milj. euroa): 40,0 35,0 32,5 33,6 30,0 28,9 30,1 30,7 25,8 26,9 25,0 23,0 23,0 23,7 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Lainat Lainamäärän kehitys (euroa / asukas): Laihia Kunnat keskimäärin (88)

12 KONSERNIYHTIÖT LAIHIAKONSERNI TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot 100,0 % Asunto Oy Laihianraitti III 27,6 % Vaasan sairaanhoitopiiri 4,1 % (omistus Ki Oy Vuokratalojn kautta) Laihian Nuuka Lämpö Oy 100,0 % Eskoon sosiaalipalvelut 3,6 % Kiinteistö Oy Säästökirja 25,1 % Poronkankaan Vesi Oy 57,5 % Pohjanmaan liitto 3,7 % Asunto Oy Laihianraitti I 84,0 % Laihian Painehalli Oy 40,0 % Asunto Oy Laihianraitti II 90,4 % Asunto Oy Laihianraitti IV 56,5 % (omistus Ki Oy Vuokratalojn kautta) Laihian Vss-tilat Oy 90,0 % (omistuksesta 7,1 % Ki Oy Vuokratalojen kautta) Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus (omistuksesta 2,6 % Ki Oy Vuokratalojen kautta) 86,6 % 12 (88)

13 TAVOITTEET VUODELLE 2015 Yhteisö Tavoitetaso Mittari Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot Asuntojen käyttöaste vuoden aikana - 98,5 % vuokratalojen asunnot - 85,0 % välivuokrausasunnot Asiakastyytyväisyys Kysely joka viides vuosi Tyytyväisyyskyselyn arviointiasteikko 1-5 Tavoite 3 Asuntojen kunnosta huolehtimninen Kilpailukykyinen vuokrataso lähialueeseen verrattuna Vuosikorjauskustannukset ( /m 2 ) Tukea kunnan asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita (vuosina erityisesti tarpeita, jotka koskevat erityisryhmiä sekä ikääntyvää väestöä) Laihian Nuuka Lämpö Oy Energian hinta Energiateollisuus ry:n tilaston keskiarvon alapuolella. Keskiarvo yrityksiltä, joiden myymä kaukolämpö on tuotettu pääosin erillistuotannolla. Laitosten ja verkoston kunnosta huolehtiminen siten, että kaukolämmön käyttökeskeytyksiä ei esiinny lämmityskaudella. Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa. Poronkankaan Vesi Oy Hyvälaatuisen veden toimittaminen häiriöttömästi Veden hinnalla katetaan vain käyttökulut (omakustannushinta) ja mahdolliset investoinnit veden toimituksen turvaamiseksi. 13 (88)

14 STRATEGIASUUNNITTELU LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA Laihian visio Laihia on itsenäinen, moderni, kehittyvä ja yhteistyöhakuinen kunta, jossa palvelut ovat kohdallaan. 14 (88)

15 Laihian strategian viitekehys Johtaminen Elinvoimaisuus Laihian visio Palvelut Talous 15 (88)

16 Primääritavoite: Hyvinvoiva kuntalainen Strategiset päämäärät Talouden tasapaino Kriittiset menestystekijät Menojen hallitseminen Tavoitetasot Kustannustietoisuus Mittarit ja vastuuhenkilö Yksikkökustannukset selvitetty tilinpäätökseen/ osastopäälliköt Toimintakatteen kasvun hillitseminen Toimintakatteen kasvu max X% (määritellään vuosittain) Tulopohjan riittävyys Verotulojen (kuntaverot + vo) positiivinen kehitys Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu min X% (määritellään vuosittain) Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu > toimintakatteen kasvu Kustannuskehitystä vastaavat taksat ja maksut Taksat ja maksut tarkistettu vuosittain/ osastopäälliköt Tilikauden ylijäämäinen tulos Vuosikatteen riittävyys poistonalaisiin investointeihin/kj ja tj Perusteltu ja maltillinen perusinvestointitaso Kunnan ja konsernin lainakanta alle maan keskiarvon/kj ja tj Kunnan elinvoimaisuus Aktiivinen, kehittyvä ja positiivinen kuntakuva Kunnan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta parantavien investointien edistäminen Aktiivisen ja positiivisen kuntakuvan saavuttaminen ja ylläpitäminen Yhteisö- ja kiinteistöverokehitys/tj Investointien vaikuttavuus arvioituna/kj, tej Asukasmäärän kehitys/tj Myytyjen tonttien määrän kehitys/hj Kuntalaiskysely joka toinen vuosi/hj Yrityskysely vuosittain/kj Monipuolinen asuin,- liike- ja teollisuustonttivaranto Maanhankinnan onnistumisen vuosittainen tarkastelu /kj Tasapainoisen ja tulevaisuuteen tähtäävän kaavoituksen onnistumisen tarkastelu tilinpäätöksessä vuosittain (peilaus kaavoitusohjel- 16 (88)

17 maan)/tekninen johtaja Työpaikkaomavaraisuuden positiivinen kehitys Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys. Tavoitteet elinkeinostrategian mukaiset/ kj Johtamisen kehittäminen Toimielintyöskentely (kv, kh ja ltk) Toimielintyöskentelyn 1. vastuullisuus 2. systemaattisuus 3. tehokkuus ja tuloksellisuus Toimielintyöskentelyn vuosittainen arviointi/hj Johtajuuden vahvistaminen Toimiva ja tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne Organisaatiorakenteen säännöllinen tarkastelu ja arvio sen toimivuudesta tilinpäätöksessä hallintokunnittain/hallintokunnat Työhyvinvointi Motivoitunut ja töissä viihtyvä henkilöstö Pätevä ja osaava henkilöstö Työtyytyväisyyden seuranta/tj Työkyvyn tukemisen mallin käytön ja sairaslomien seuranta/tj Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä käytössä viimeistään 2015/johtoryhmä Hakijamäärien seuranta/osastopäälliköt Koulutuksen vastaavuus työtehtäviin/osastopäälliköt Kouluttautumissaktiivisuuden seuranta/osastopäällikkö Palveluiden kehittäminen Palveluiden saatavuus, laadukkuus ja monipuolisuus Palveluihin tyytyväiset kuntalaiset Kuntalaiskysely joka toinen vuosi/hallintojohtaja Asiakaskyselyt osastoittain/osastopäälliköt Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja palvelutarpeiden ennaltaehkäisy Uusien toiminta- ja palveluiden tuottamismallien löytyminen PTS osastoittain tehtynä ja ajantasaisena/osastopäälliköt Uusia toiminta- ja palveluiden tuottamismalleja käytössä ja talouden vertailutietoja hyödynnetty/osastopäälliköt 17 (88)

18 KÄYTTÖTALOUSOSA 101 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin. Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Kunnanvaltuuston käsittelyyn tulee lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon laaja-alaisia, kunnan perustoimintoihin liittyviä päätösehdotuksia. Samanaikaisesti kiristyvä julkinen talous luo haastavan päätöksentekoympäristön kasvavalle kunnalle. Kunnan tehtävien ja palvelujen laatuvaatimusten lisääntyessä valtuuston merkitys myös ennakoinnissa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa kasvaa. Päätöksenteon kehittämiseen tuleekin kiinnittää enenevässä määrin huomioita. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen luo pohjaa päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja mahdollistaa osaltaan päättäjien laaja-alaisen tiedonsaannin. Painopistealueet : Ennakoiva ja vaikuttava päätöksenteko Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Valtuuston ja valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen Luottamushenkilöiden koulutuksen lisääminen Kuntalaisille tiedotetaan vaikutusmahdollisuuksista ja luodaan uusia osallistumiskanavia. Tavoitetaso (mittari) Valtuustoryhmien yhteispalavereita ja valtuuston iltakouluja merkittävistä ja laaja-alaisista asiakokonaisuuksista järjestetty 5-8 kertaa vuodessa 2. Valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on käytössä extranet 3. Valtuuston itsearviointi tehty ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä sovittu. 4. Valtuustolle on järjestetty yksi seminaari tai muu koulutustilaisuus 18 (88)

19 102 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Esittelijä: 102 Tarkastuslautakunta Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa Valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi vuosittain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Painopistealueet : Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Tavoitetaso (mittari) Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 2. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Henkilöstösuunnitelma Ei lautakunnan alaista henkilöstöä. 19 (88)

20 103,105,107 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , KUNNANHALLITUS Tehtäväalue: 103 Luottamushenkilöjohto (Yleishallinto) Kustannuspaikat: Kunnanhallitus, henkilöstöjaosto, elinkeinojaosto, yhteistyötoimikunta, ystävyyskunnat, verotus, muu yleishallinto, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueosuus Esittelijä: Kunnanjohtaja kunnanhallituksen ja elinkeinojaoston esittelijä Talousjohtaja henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan esittelijä Toiminta-ajatus kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, talouden tasapaino säilyy, kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat ja kunnan elinvoimaisuus paranee kunnanhallitus valvoo ja edistää kunnan strategiaa sekä hoitaa kunnan ulkoisia suhteita tehtäväalueen määrärahoista katetaan koko kuntaa koskevia o yhteistoimintaosuuksia, kuten Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Vaasanseudun Kehitys Oy ja Yhyres -kehittämisyhdistys ry maksuosuuksia 20 (88)

21 o verotuksen kustannuksia o työterveydenhuollon kustannuksia o varhaiseläkemaksuja ja o maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntaosuus Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Julkisen talouden kiristyminen Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset Kasvava kunta Palveluiden kysynnän kasvu Painopistealueet : Talouden haasteisiin vastaaminen Palveluiden kehittäminen Organisaation kehittäminen Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Päätöksenteossa on otettu huomioon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä riskienhallinta 2. Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja uusien toimintamallien kehittäminen 3. Toimielintyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen Tavoitetaso (mittari) Talousarvion seuranta osavuosikatsauksen muodossa neljän kuukauden välein ja kuukausiraportoinnin kautta oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat kaksitoista kertaa vuodessa. Seurannan pohjalta tarvittavat ja tehdyt toimenpiteet on listattu ja käsitelty. 2. Riskienarviointi on suoritettu ennen merkittävien palveluiden uudelleen järjestämis- tai investointipäätöstä. 3. Toimielimen itsearviointi on suoritettu ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä on sovittu. 4. Yksikkökohtaisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen kustannussäästöjen löytämiseksi ilman lomautuksia. 21 (88)

22 105 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Tehtäväalue: 105 Keskushallinto Kustannuspaikat: Keskustoimisto ja taloustoimisto Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallinto-osasto huolehtii kunnanvaltuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjatuotannosta, päätösten toimeenpanosta, keskusarkistosta, atk-palveluista, henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen tehtävistä sekä muista keskitetysti tuotettavista toimistotukipalveluista. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskevat muutokset: Kuntarakennelain ja sosiaalihuoltopalvelujen siirtoon liittyvät selvitystyöt ja mahdollisten vaikutusten ennakointi tukipalvelutoimintoihin Keskeisten ohjelmien uudistaminen siten, että ne vastaavat talouden ja päätöksenteon (johtamisen) seurannan ja tiedottamisen nykytarpeita Riskienhallinnan ja tuloksellisuuden arvioinnin jalkauttaminen tehtäväalueelle Tavoitteet Tarkoituksenmukaiset taloushallinnon ohjelmat Asiakirjallisen tiedonhallinnan kehittäminen vastaamaan organisaation ja kuntalaisten tarpeita Tietojärjestelmien riskikartoitusraportin suosittelemien toimenpiteiden jatkaminen Henkilöstömuutosten vaikutusten ennakointi resurssien mukaan Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Asianhallintaohjelman hankinta siirtyi vuodelta 2014 vuodelle 2015 ohjelmatoimittajan julkaisuajan siirtymisen vuoksi. Asianhallintaohjelman muutokseen liittyvää taustatyötä on tehty vuonna Taloushallinnon ohjelmien käyttöönottoa on niin ikään valmisteltu vuonna Henkilöstön riittävyys, ammatillinen osaamisen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa onnistuneiden muutosten läpiviennissä. Kunnan yhtenäiset käytänteet henkilöstöhallintoasioissa tukevat työhyvinvointia. Ohjelmien käyttöönotto vaatii uusien toimintatapojen käyttöönottoa koko organisaatiossa. Tiedonhallinnan ja välityksen vastuunjako vaatii selkeyttämistä. (arkistointi, viestintä) 22 (88)

23 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Tiedotetaan tulevista toimintatapojen muutostarpeista ja aikatauluista virasto-, esimies- ja osastopalavereissa + intranetissa 2. Tietojärjestelmien kehittämispalveluita ostetaan tarpeen mukaan ja ohjelmistojen uusimisen yhteydessä käytetään tarvittaessa määräaikaista työvoimaa avustaviin tehtäviin 3. Tiedonhallintasuunnitelmat (AMS) tehdään yhteistyössä hallintokuntien kanssa 4. Päivitetään henkilöstöhallintoon liittyvää ohjeistusta. Tavoitetaso (mittari) Uusi taloushallinnon ohjelma valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2016 alussa 2. Uusi asianhallintaohjelma valmis käyttöönotettavaksi 3. Päivitetty/uusi tiedonhallintasuunnitelma (AMS) hyväksytty 4. Yhtenäistä henkilöstöhallinnon ohjeistusta tehty ja niistä on tiedotettu 5. Intranetin sisältöä laajennetaan vastaamaan henkilöstötiedotuksen tarpeita 6. Kehityskeskustelut käyty 100% sti ja tarvittavat muutokset tehtävänkuvauksiin suoritettu. Henkilöstösuunnitelma Terveyden- ja hyvinvointijohtaja keskushallinnon työntekijäksi Tehtäväalueet Henkilöstö Muutos 2014 Muutos 2015 Muutos 2016 Muutos 2017 Keskustoimisto Yhteensä (88)

24 107 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto Tehtäväalue: 107 Kunnan tilat ja osakehuoneistot Kustannuspaikat: Kunnan tilat ja osakehuoneistot Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Kunnan metsä- ja maa-alueiden sekä osakehuoneiston tuottamat tulot. Metsätoimikunnan toiminta. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Monipuolinen asuin-, liike ja teollisuustonttitarjonta ja kaavoituksen onnistuminen ovat keskeisiä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa voimakkaasti tonttimyyntiin. Asuinalueiden aukaisemisessa on huomioitava tulevan asutuksen vaikutuksen palveluiden tarpeisiin. Metsien hoidolliset toimenpiteet pohjautuvat ajantasaiseen metsätaloussuunnitelmaan. Metsän myynnin ajoittamisessa tulee ottaa huomioon kulloinenkin puuraaka-aineen hintataso Painopistealueet : Suunnitelmallinen tonttitarjonnan lisääminen Metsäomaisuuden pitkäjänteisen hoidon jatkaminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Monipuolinen, kunnan elinvoimaisuutta parantava, tonttitarjonta 2. Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen Tavoitetaso (mittari) Asuintonttien myynti 20/vuosi 2. Metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet tehty 24 (88)

25 111 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Esittelijä: 111 Vaalilautakunta Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien, europarlamenttivaalien ja kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali. 25 (88)

26 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Tehtäväalueet: Esittelijä: Terveydenhuolto, Sosiaalitoimi, Avopalvelut, Laitospalvelut, Toimeentuloturva Perusturvajohtaja Lautakunnan toiminta-ajatus Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa vahvistavien lähipalveluiden avulla. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen Kuntalaisten tarpeet ja oikeudet Tulevan sotejärjestämislain ja valtionosuusuudistuksen muutokset palvelukokonaisuuteen Toimintaa ohjaavan normiston ja valvonnan kiristyminen Painopistealueet : Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Vaikuttavuuden lisääminen Palvelutuotannon avopainotteisuuden vahvistaminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen 2. Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 3. Ennakoivan palvelukokonaisuuden kehittäminen 4. Kuntalaisten ja henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen Tavoitetaso (mittari) Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus 89 % ikäluokista 2. Sairauspoissaolopäivät enintään 15 pv / henkilö / vuosi 3. Toimintakokonaisuuden avopainotteisuuden lisäys 4. Nettokustannukset enintään 3280 / asukas 26 (88)

27 Henkilöstösuunnitelma Tehtäväalueet Toimisto, hallinto Sosiaalityö Vammaispalvelut Isootupa, Pikkutupa Perhetyö Kotipalvelu Hoiva 11+2 la Vtk Kaarisillan pienkoti Toiskan yksiköt Toiskan keittiö VK Ryhmä+Palvelu Yhteensä Omaishoidon tuki Toiskan yksiköiden henkilöstölisäys on toteutettu AVIn henkilöstömitoituspäätöksen mukaisesti vuosina Vuoden 2014 aikana lisättiin suunnitelman mukaiset kolme lähihoitajaa. Sosiaalityöntekijälisäys on toteutettu Kotihoidossa on tarve jatkossakin henkilöstölisäyksiin avopalvelupainotteisuutta vahvistettaessa, osin lisäys voidaan toteuttaa henkilöstösiirroilla. Lisäksi kotipalvelussa on palveluohjaajan virka, jota ei ole toistaiseksi täytetty. Henkilöstön koulutustasoa on nostettava Tuvilla ja Toiskan keittiössä. Avustaviin työtehtäviin ja kotipalvelun tukipalveluihin lisätään työllistämiskeinoin työntekijävoimia. 27 (88)

28 308 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto Tehtäväaluetaso Tehtäväalue: 308 Terveydenhuolto Kustannuspaikat: Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus Terveydenhuoltopalvelut vahvistavat kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä ja hyvinvointia ja ovat saatavilla tarpeenmukaisesti lähipalveluina toiminnan painopisteen ollessa ennaltaehkäisevissä ja toimintakykyä edistävissä tai ylläpitävissä palveluissa. Kustannustehokkaiden ja vaikuttavuudeltaan optimaalisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden saumaton monialaisyhteistyö toimii asiakas- ja perhekeskeisesti. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset Vaasan kaupunki tuottaa perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, sosiaalihuollon palveluiden siirtyminen Vaasan tuottamaksi siirtyy kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti odottamaan sotealueen käynnistymisestä johtuvia muutostarpeita. Erikoissairaanhoitopalvelut tuottaa Vaasan sairaanhoitopiirin keskussairaala. Valtakunnallinen sotepalveluiden kehittäminen ja siihen linkittyvä kuntarakenne- ja valtionosuusuudistus aiheuttavat toimintakentän muutostilan, jonka aikana ja josta huolimatta kunnan omaa ja yhteistyökumppaneiden yhteistoimintaa ja palvelutuotantoa on kyettävä kehittämään tulokselliseksi toimintakokonaisuudeksi. Terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulaki linjaavat voimakkaasti avopalveluiden vahvistamispainotusta. Vuoden 2014 alusta voimaan tullut asiakkaan valintaoikeus valita haluamansa hoitopaikka kotikunnasta riippumatta tulee lisäämään ennakoimattomia laskutuksia. Tavoitteet 2015 Terveydenhuollon palvelukokonaisuuden tuloksellisuuden ja saatavuuden kehittäminen kuntalaisten hyvinvointia edistäviksi ja tarpeita vastaaviksi Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden työstäminen osana muodostettavaa Sotealuetta tarpeenmukaiseksi ja saumattomaksi lähipalvelukokonaisuudeksi. Kustannusten hallitseminen, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Perusterveydenhuollon peruspalvelut ovat saatavilla hoitotakuun mukaisesti ja tarpeenmukaisesti lähipalveluina. Kustannusten hallinnassa oleellisia ovat palvelukokonaisuuden laatu, vaikuttavuus, monialaisyhteistyö sekä kaiken toiminnan ennakoiva painotus ja hoidon oikea porrastus. Ympäristö- 28 (88)

29 terveydenhuollon tulee osana Vaasan kaupungin tuottamia palveluita ylläpitää ja edistää väestön terveyttä ennaltaehkäisemällä, vähentämällä ja poistamalla sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Toimintaa kuvaavan tilastotiedon määrää ja tiedon ajantasaisuutta tarvitaan sekä oman kunnan että alueen kuntien osalta lisää vertailtavuuden parantamiseksi. Tiedonkulkua ja palveluprosessien sujuvuutta tulee kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kesken toiminnan tehostamiseksi sekä outlier- ja siirtoviivepäivien vähentämiseksi minimiin. Uuden sotealueen hallinnon ja toiminnan käynnistymisprosessissa Laihian kunnan etu tulee varmistaa proaktiivisen osallisuuden ja alueellisen yhteistyön avulla. Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2015 (riskien hallinta) 1. Palveluprosessien saumattomuuden parantaminen 2. Toiminnan seurannan ajantasaisuus 3. Yhteistoimintasopimuksen toimivuus 4. Yhteistyö palvelutuotannon kehittämisvaiheessa Tavoitetaso (mittari) Siirtoviivepäivien määrä < Terveysneuvonnan asiakasmäärien kasvu 3. Kustannusten hallinta, erikoissairaanhoidon kulut enintään 11,5 M 4. Ennakoidut kotiutukset ja tiedonkulku 5. Monialaistiimien toimivuus ( SAS, HOSU) Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Perusterv.huolto enint. /asukas 690,0 706,5 700,0 700,0 Erikoissairaanhoito enint. /asukas 1308,8 1486,8 1500,0 1437,0 Ymp.terv.huolto enint. /asukas 14,7 15,4 15,4 15,4 Siirtoviivepäivät Outlierpäivät Sairastavuusindeksi* vakioitu 98,3 98,3 98,3 98,3 * Sairastavuusindeksi: kuolleisuus, lääkekorvausoikeus, työkyvyttömyys, Perusterveydenhuolto Toiminta-ajatus Tulosalueella toteutetaan Vaasan kaupungin ja sosiaali- ja terveysviraston strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisia kuntalaisten hyvän elämän edellyttämiä, laadukkaita, taloudellisesti ja alueellisesti toteutettuja terveyspalveluita sekä sopimukseen sisältyviä sosiaalipalveluita. Toimintaympäristö Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on meneillään laajoja lainsäädäntöhankkeita. Palvelut ja rakenteet tulevat uudistumaan, kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään vuoden 2017 alusta ns. viiteen valtakunnalliseen sote-alueeseen. Uudistuksella tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman laajaa integraatiota, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat nykyisistä pirstaleisista rakenteista poiketen ehjän palvelukokonaisuuden. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Siirtymäkaudella palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella nykyisin rakentein. Yhteistyön lisääminen ja toimintamallien sekä palvelukokonaisuuksien kehittäminen kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen on toiminnan keskeinen ajatus myös lähivuosien toiminnassa. 29 (88)

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 13.10.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYS LIITTEET... 1 1. JOHDANTO... 1 2. KUNTASTRATEGIA... 2 3. YLEISPERUSTELUT... 3 3.1. Valtion toimenpiteet ja kuntatalous valtion talousarvioesityksen mukaan... 3 3.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. YLEISTÄ Kunnanhallitus lähettää hallintokunnille valtuuston 20.12.2009 :n 65 kohdalla hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot