INVESTOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Laihian kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA Kunnanvaltuusto (88)

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT... 3 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ... 4 Yleinen taloudellinen kehitys... 4 Kuntien talouskehitys... 5 Laihian kunnan talouskehitys... 7 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 9 Talousarviomuutokset Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet Talousarvion seuranta ja raportointi TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Poistosuunnitelma Vesihuoltolaitos Verotulot Lainat KONSERNIYHTIÖT STRATEGIASUUNNITTELU...14 LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA KÄYTTÖTALOUSOSA...18 KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA...82 INVESTOINTIOSA...83 KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA...87 LIITTEET (88)

3 YLEISPERUSTELUT ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT Väestön ikäjakauma Vuosi Asukasmäärä 0-14 % % 65- % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Tilastokeskuksen 2012 tiedon mukaan työpaikat jakaantuvat seuraavasti: Alkutuotanto 9,4 % Jalostus 25,3 % Palvelut 63,3 % Muut 2,0 % 3 (88)

4 Työpaikkaomavaraisuus on 52,9 %. Työpaikkojen lukumäärä 1910, kunnassa asuvat työssäkäyvät Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus on 38,7 %. Työttömyysaste: Laihia Työttömyysprosentti 8,9 8,2 6,7 5,5 4,7 6,8 6,9 5,9 5,4 7,0 Laihian työttömyysprosentti syyskuussa 2014 oli 8,0 %. ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset, kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. 4 (88)

5 Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle Valtiovarainministeriön ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Bruttokansantuotteen historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 Kuntien talouskehitys Kuntien tulot vuosina Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailuilla markkinoilla sen tulee antaa tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalou- 5 (88)

6 teen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella. Energialaitosten ja satamien yhtiöittämiset vaikuttavat kuntatalouden menoennusteeseen erityisesti vuonna 2015, jolloin noin 2000 henkeä siirtyy hallinnollisesti kuntataloustilastojen ulkopuolelle. Karkean arvion mukaan kuntien palkkasumma pienenee muutoksen seurauksena noin 125 milj. eurolla. Yhtiöittämiset vaikuttavat myös muihin palkkaus- ja vuosikustannuksiin, poistoihin sekä esimerkiksi investointimenoihin. Liikelaitosten yhtiöittämisvelvoitteen ohella kunnallisten ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on pienentänyt kuntatalouden menoja jo vuodesta 2013 lähtien. Kun vuonna 2012 kuntien tai kuntayhtymien ammattikorkeakouluja oli kymmenisen kappaletta, niin tänä vuonna niitä on jäljellä enää kolme. Vuonna 2014 kuntien palkkasumman arvioidaan vähentyvän ammattikorkeasektorilla tapahtuneiden muutosten myötä noin 130 milj. eurolla. Vuonna 2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus poistaa viimeisetkin ammattikorkeakoulut kuntataloudesta, minkä seurauksena kuntien palkkamenot pienenevät kumulatiivisesti noin 190 milj. eurolla. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa kuluvana vuonna -0,4 prosenttiin ja ensi vuonna palkkasumman arvioidaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6 1,0 prosenttia. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on laskettu 0,7 prosenttiin. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät kuitenkin osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. 6 (88)

7 Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2015 tullaan korottamaan useita vähennyksiä, kuten kunnallisverotuksen eläketulovähennystä, työtulovähennystä ja perusvähennystä. Myös uusi lapsivähennys ja valtion tuloveroasteikon kolmen alimman tulorajan korotus 1,7 prosentilla vaimentavat kunnallisveron kasvua. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 36,36, mutta luku täsmentyy vielä loppuvuoden aikana. Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 Laihian kunnan talouskehitys Kuntatalouden suuret haasteet näkyvät myös Laihian kunnan taloudessa. Valtionosuusleikkaukset ja kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä ovat merkittävästi kaventaneet kunnan tulopohjaa jo aiemmin. Vuonna 2015 voimaan tuleva valtionosuusuudistus vähentää tuloja entisestään. Valtionosuusuudistuksen vaikutus yhdessä uusien leikkausten kanssa pienentää Laihian kunnan valtionosuuksia lähes miljoonalla eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Laihian kunnan tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuosina Vuonna 2011 alijäämä oli 1,4 milj. euroa, vuonna ,8 milj. euroa ja vuonna ,8 milj. euroa. Myös vuodesta 2014 on tulossa selvästi alijäämäinen. Lokakuun toteutuman perusteella alijäämäarvio on noin 1,9 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu on vuodesta 2000 alkaen vaihdellut 3,0 prosentista 9,5 prosenttiin. Keskeinen haaste kunnan tulevaisuuden kannalta on toimintakatteen kasvun hillitseminen. Vuonna 2015 toimintakatteen arvioidaan pienenevän niukasti vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Vuosien toimintakatteen kasvuvaran arvioidaan olevan reilun prosentin luokkaa vuodessa. Laihian kunta on joutunut korottamaan tuloveroprosenttia neljänä vuotena peräkkäin. Vuosille 2012 ja 2013 korotus oli 0,25 prosenttiyksikköä ja vuosille 2014 ja ,75 prosenttiyksikköä. Laihian kunnan tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,50. Huolimatta veroprosentin korotuksesta ja toimintakatteen pysymisestä vuoden 2014 talousarvion tasossa tulee vuoden 2015 talousarvio olemaan alijäämäinen. Alijäämän suuruudeksi ar- 7 (88)

8 vioidaan 0,9 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan tilikausien tulokset kääntyvät ylijäämisiksi vuodesta 2017 alkaen. Vuosikate (milj. euroa) 4,0 3,5 3,0 3,3 3,1 2,5 2,4 2,0 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 0,0 0, ,5-1,0-0,9-1,5 Toimintakatteen kehitys (%) 10,0 8,8 9,4 9,5 8,0 6,0 7,7 6,8 7,3 6,6 6,1 7,1 6,4 6,6 5,1 4,0 4,0 4,6 3,0 3,0 2,0 1,8 1,4 1,2 1,2 0, , , ,0 8 (88)

9 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus KÄYTTÖTALOUSOSA Määrärahat Tehtäväaluekohtaisesti toimintakate yhteensä (ulkoinen + sisäinen) Toiminnalliset tavoitteet Lautakuntatasolle määriteltyjen toiminnallisten tavoitteiden tavoitetasot (mittarit) vuodelle INVESTOINTIOSA Määrärahat Määräraha hankekohtaisesti, jos hankkeen suuruus on rakennusten osalta vähintään kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vähintään muiden hankkeiden osalta vähintään Pienempien hankkeiden osalta talousarvio sitoo hankeryhmäkohtaisesti. Useammalle vuodelle kohdistuvassa hankkeessa sitoo hankkeen kustannusarvio. Investointiraja on euroa. TULOSLASKELMAOSA verotulot valtionosuudet rahoitustuotot ja kulut nettona RAHOITUSOSA antolainojen muutokset bruttona lainakannan muutokset bruttona KÄYTTÖSUUNNITELMAT JA TALOUSARVION TARKEMMAT TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET Kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa tehtyjen käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Taloussäännön mukaisesti käyttösuunnitelmilla jaetaan talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet sekä määrärahat kustannuspaikoille osamäärärahoiksi. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tarkempia ohjeita tammikuun alussa. 9 (88)

10 Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Taloutta koskevat säännöt ja ohjeet Kunnan taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja -asetus, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston antamat sitovat ohjeet, kunnan hallintosääntö, taloussääntö, talousarvio ja taloussuunnitelma, poistosuunnitelma sekä kunnanvaltuuston ja - hallituksen antamat muut määräykset ja ohjeet. Talousarvion seuranta ja raportointi Talousarvion toteutumasta raportoidaan osavuosikatsausten muodossa kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljän kuukauden välein. Osavuosikatsaukset sisältävät raportoinnin sekä taloudellisten, että toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitukselle raportoidaan kerran kuukaudessa oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä tarkempia ohjeita talouden seurannasta ja raportoinnista. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Laihian kunnan talouden tasapainottamiseksi on tarpeen laatia erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jota jatkossa päivitetään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ensimmäinen päivitys on kuitenkin tarpeen tehdä jo kesällä 2015, jolloin tasapainottamisohjelmalla ohjaa uuden talousarvion valmistelua. Ensimmäinen versio talouden tasapainottamisohjelmasta on talousarvion liitteenä. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Poistosuunnitelma Poistot on laskettu talousarvioon Laihian kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisina. Poistosuunnitelma uusittiin vuoden 2013 lopulla. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korko on 1,25 %. Verotulot Verotulojen kehitys : Vuosi Kunnnallisvero Muuto Yhteisö- Muutos- Kiinteistö- Muutos- Verot yht. Muutos s-% vero % vero % -% , , , , , , , , , , , , , , , ,9 10 (88)

11 , , , ,2 TA , , , ,7 TA , , , ,0 TS , , , ,0 TS , , , ,9 TS , , , ,4 Verotulot yhteensä (milj. euroa): 40,0 35,0 32,5 33,6 30,0 28,9 30,1 30,7 25,8 26,9 25,0 23,0 23,0 23,7 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Lainat Lainamäärän kehitys (euroa / asukas): Laihia Kunnat keskimäärin (88)

12 KONSERNIYHTIÖT LAIHIAKONSERNI TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot 100,0 % Asunto Oy Laihianraitti III 27,6 % Vaasan sairaanhoitopiiri 4,1 % (omistus Ki Oy Vuokratalojn kautta) Laihian Nuuka Lämpö Oy 100,0 % Eskoon sosiaalipalvelut 3,6 % Kiinteistö Oy Säästökirja 25,1 % Poronkankaan Vesi Oy 57,5 % Pohjanmaan liitto 3,7 % Asunto Oy Laihianraitti I 84,0 % Laihian Painehalli Oy 40,0 % Asunto Oy Laihianraitti II 90,4 % Asunto Oy Laihianraitti IV 56,5 % (omistus Ki Oy Vuokratalojn kautta) Laihian Vss-tilat Oy 90,0 % (omistuksesta 7,1 % Ki Oy Vuokratalojen kautta) Kiinteistö Oy Laihian Virastokeskus (omistuksesta 2,6 % Ki Oy Vuokratalojen kautta) 86,6 % 12 (88)

13 TAVOITTEET VUODELLE 2015 Yhteisö Tavoitetaso Mittari Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot Asuntojen käyttöaste vuoden aikana - 98,5 % vuokratalojen asunnot - 85,0 % välivuokrausasunnot Asiakastyytyväisyys Kysely joka viides vuosi Tyytyväisyyskyselyn arviointiasteikko 1-5 Tavoite 3 Asuntojen kunnosta huolehtimninen Kilpailukykyinen vuokrataso lähialueeseen verrattuna Vuosikorjauskustannukset ( /m 2 ) Tukea kunnan asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita (vuosina erityisesti tarpeita, jotka koskevat erityisryhmiä sekä ikääntyvää väestöä) Laihian Nuuka Lämpö Oy Energian hinta Energiateollisuus ry:n tilaston keskiarvon alapuolella. Keskiarvo yrityksiltä, joiden myymä kaukolämpö on tuotettu pääosin erillistuotannolla. Laitosten ja verkoston kunnosta huolehtiminen siten, että kaukolämmön käyttökeskeytyksiä ei esiinny lämmityskaudella. Yhtiön toiminnan tulee olla kannattavaa. Poronkankaan Vesi Oy Hyvälaatuisen veden toimittaminen häiriöttömästi Veden hinnalla katetaan vain käyttökulut (omakustannushinta) ja mahdolliset investoinnit veden toimituksen turvaamiseksi. 13 (88)

14 STRATEGIASUUNNITTELU LAIHIAN KUNNAN STRATEGIA Laihian visio Laihia on itsenäinen, moderni, kehittyvä ja yhteistyöhakuinen kunta, jossa palvelut ovat kohdallaan. 14 (88)

15 Laihian strategian viitekehys Johtaminen Elinvoimaisuus Laihian visio Palvelut Talous 15 (88)

16 Primääritavoite: Hyvinvoiva kuntalainen Strategiset päämäärät Talouden tasapaino Kriittiset menestystekijät Menojen hallitseminen Tavoitetasot Kustannustietoisuus Mittarit ja vastuuhenkilö Yksikkökustannukset selvitetty tilinpäätökseen/ osastopäälliköt Toimintakatteen kasvun hillitseminen Toimintakatteen kasvu max X% (määritellään vuosittain) Tulopohjan riittävyys Verotulojen (kuntaverot + vo) positiivinen kehitys Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu min X% (määritellään vuosittain) Verotulojen (kuntaverot + vo) kasvu > toimintakatteen kasvu Kustannuskehitystä vastaavat taksat ja maksut Taksat ja maksut tarkistettu vuosittain/ osastopäälliköt Tilikauden ylijäämäinen tulos Vuosikatteen riittävyys poistonalaisiin investointeihin/kj ja tj Perusteltu ja maltillinen perusinvestointitaso Kunnan ja konsernin lainakanta alle maan keskiarvon/kj ja tj Kunnan elinvoimaisuus Aktiivinen, kehittyvä ja positiivinen kuntakuva Kunnan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta parantavien investointien edistäminen Aktiivisen ja positiivisen kuntakuvan saavuttaminen ja ylläpitäminen Yhteisö- ja kiinteistöverokehitys/tj Investointien vaikuttavuus arvioituna/kj, tej Asukasmäärän kehitys/tj Myytyjen tonttien määrän kehitys/hj Kuntalaiskysely joka toinen vuosi/hj Yrityskysely vuosittain/kj Monipuolinen asuin,- liike- ja teollisuustonttivaranto Maanhankinnan onnistumisen vuosittainen tarkastelu /kj Tasapainoisen ja tulevaisuuteen tähtäävän kaavoituksen onnistumisen tarkastelu tilinpäätöksessä vuosittain (peilaus kaavoitusohjel- 16 (88)

17 maan)/tekninen johtaja Työpaikkaomavaraisuuden positiivinen kehitys Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys. Tavoitteet elinkeinostrategian mukaiset/ kj Johtamisen kehittäminen Toimielintyöskentely (kv, kh ja ltk) Toimielintyöskentelyn 1. vastuullisuus 2. systemaattisuus 3. tehokkuus ja tuloksellisuus Toimielintyöskentelyn vuosittainen arviointi/hj Johtajuuden vahvistaminen Toimiva ja tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne Organisaatiorakenteen säännöllinen tarkastelu ja arvio sen toimivuudesta tilinpäätöksessä hallintokunnittain/hallintokunnat Työhyvinvointi Motivoitunut ja töissä viihtyvä henkilöstö Pätevä ja osaava henkilöstö Työtyytyväisyyden seuranta/tj Työkyvyn tukemisen mallin käytön ja sairaslomien seuranta/tj Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä käytössä viimeistään 2015/johtoryhmä Hakijamäärien seuranta/osastopäälliköt Koulutuksen vastaavuus työtehtäviin/osastopäälliköt Kouluttautumissaktiivisuuden seuranta/osastopäällikkö Palveluiden kehittäminen Palveluiden saatavuus, laadukkuus ja monipuolisuus Palveluihin tyytyväiset kuntalaiset Kuntalaiskysely joka toinen vuosi/hallintojohtaja Asiakaskyselyt osastoittain/osastopäälliköt Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja palvelutarpeiden ennaltaehkäisy Uusien toiminta- ja palveluiden tuottamismallien löytyminen PTS osastoittain tehtynä ja ajantasaisena/osastopäälliköt Uusia toiminta- ja palveluiden tuottamismalleja käytössä ja talouden vertailutietoja hyödynnetty/osastopäälliköt 17 (88)

18 KÄYTTÖTALOUSOSA 101 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin. Kunnanvaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Kunnanvaltuuston käsittelyyn tulee lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen paljon laaja-alaisia, kunnan perustoimintoihin liittyviä päätösehdotuksia. Samanaikaisesti kiristyvä julkinen talous luo haastavan päätöksentekoympäristön kasvavalle kunnalle. Kunnan tehtävien ja palvelujen laatuvaatimusten lisääntyessä valtuuston merkitys myös ennakoinnissa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa kasvaa. Päätöksenteon kehittämiseen tuleekin kiinnittää enenevässä määrin huomioita. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen luo pohjaa päätöksenteon läpinäkyvyydelle ja mahdollistaa osaltaan päättäjien laaja-alaisen tiedonsaannin. Painopistealueet : Ennakoiva ja vaikuttava päätöksenteko Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Valtuuston ja valtuustoryhmien työskentelyn tukeminen Luottamushenkilöiden koulutuksen lisääminen Kuntalaisille tiedotetaan vaikutusmahdollisuuksista ja luodaan uusia osallistumiskanavia. Tavoitetaso (mittari) Valtuustoryhmien yhteispalavereita ja valtuuston iltakouluja merkittävistä ja laaja-alaisista asiakokonaisuuksista järjestetty 5-8 kertaa vuodessa 2. Valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on käytössä extranet 3. Valtuuston itsearviointi tehty ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä sovittu. 4. Valtuustolle on järjestetty yksi seminaari tai muu koulutustilaisuus 18 (88)

19 102 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Esittelijä: 102 Tarkastuslautakunta Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta vastaa ulkoisesta valvonnasta yhdessä tilintarkastajan kanssa Valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi vuosittain hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Painopistealueet : Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Tavoitetaso (mittari) Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi 2. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Henkilöstösuunnitelma Ei lautakunnan alaista henkilöstöä. 19 (88)

20 103,105,107 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , KUNNANHALLITUS Tehtäväalue: 103 Luottamushenkilöjohto (Yleishallinto) Kustannuspaikat: Kunnanhallitus, henkilöstöjaosto, elinkeinojaosto, yhteistyötoimikunta, ystävyyskunnat, verotus, muu yleishallinto, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueosuus Esittelijä: Kunnanjohtaja kunnanhallituksen ja elinkeinojaoston esittelijä Talousjohtaja henkilöstöjaoston ja yhteistyötoimikunnan esittelijä Toiminta-ajatus kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, talouden tasapaino säilyy, kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat ja kunnan elinvoimaisuus paranee kunnanhallitus valvoo ja edistää kunnan strategiaa sekä hoitaa kunnan ulkoisia suhteita tehtäväalueen määrärahoista katetaan koko kuntaa koskevia o yhteistoimintaosuuksia, kuten Suomen Kuntaliitto, Pohjanmaan liitto, Vaasanseudun Kehitys Oy ja Yhyres -kehittämisyhdistys ry maksuosuuksia 20 (88)

21 o verotuksen kustannuksia o työterveydenhuollon kustannuksia o varhaiseläkemaksuja ja o maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kuntaosuus Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Julkisen talouden kiristyminen Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset Kasvava kunta Palveluiden kysynnän kasvu Painopistealueet : Talouden haasteisiin vastaaminen Palveluiden kehittäminen Organisaation kehittäminen Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Päätöksenteossa on otettu huomioon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä riskienhallinta 2. Ennakoiva palveluiden suunnittelu ja uusien toimintamallien kehittäminen 3. Toimielintyöskentelyn ja johtamisen kehittäminen Tavoitetaso (mittari) Talousarvion seuranta osavuosikatsauksen muodossa neljän kuukauden välein ja kuukausiraportoinnin kautta oleellisimmat kunnan talouteen liittyvät asiat kaksitoista kertaa vuodessa. Seurannan pohjalta tarvittavat ja tehdyt toimenpiteet on listattu ja käsitelty. 2. Riskienarviointi on suoritettu ennen merkittävien palveluiden uudelleen järjestämis- tai investointipäätöstä. 3. Toimielimen itsearviointi on suoritettu ja analysoitu. Tarvittavista kehittämistoimenpiteistä on sovittu. 4. Yksikkökohtaisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen kustannussäästöjen löytämiseksi ilman lomautuksia. 21 (88)

22 105 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Tehtäväalue: 105 Keskushallinto Kustannuspaikat: Keskustoimisto ja taloustoimisto Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallinto-osasto huolehtii kunnanvaltuuston ja hallituksen, tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen alaisten jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjatuotannosta, päätösten toimeenpanosta, keskusarkistosta, atk-palveluista, henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen tehtävistä sekä muista keskitetysti tuotettavista toimistotukipalveluista. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskevat muutokset: Kuntarakennelain ja sosiaalihuoltopalvelujen siirtoon liittyvät selvitystyöt ja mahdollisten vaikutusten ennakointi tukipalvelutoimintoihin Keskeisten ohjelmien uudistaminen siten, että ne vastaavat talouden ja päätöksenteon (johtamisen) seurannan ja tiedottamisen nykytarpeita Riskienhallinnan ja tuloksellisuuden arvioinnin jalkauttaminen tehtäväalueelle Tavoitteet Tarkoituksenmukaiset taloushallinnon ohjelmat Asiakirjallisen tiedonhallinnan kehittäminen vastaamaan organisaation ja kuntalaisten tarpeita Tietojärjestelmien riskikartoitusraportin suosittelemien toimenpiteiden jatkaminen Henkilöstömuutosten vaikutusten ennakointi resurssien mukaan Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Analyysi tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Asianhallintaohjelman hankinta siirtyi vuodelta 2014 vuodelle 2015 ohjelmatoimittajan julkaisuajan siirtymisen vuoksi. Asianhallintaohjelman muutokseen liittyvää taustatyötä on tehty vuonna Taloushallinnon ohjelmien käyttöönottoa on niin ikään valmisteltu vuonna Henkilöstön riittävyys, ammatillinen osaamisen ja työhyvinvointi ovat avainasemassa onnistuneiden muutosten läpiviennissä. Kunnan yhtenäiset käytänteet henkilöstöhallintoasioissa tukevat työhyvinvointia. Ohjelmien käyttöönotto vaatii uusien toimintatapojen käyttöönottoa koko organisaatiossa. Tiedonhallinnan ja välityksen vastuunjako vaatii selkeyttämistä. (arkistointi, viestintä) 22 (88)

23 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Tiedotetaan tulevista toimintatapojen muutostarpeista ja aikatauluista virasto-, esimies- ja osastopalavereissa + intranetissa 2. Tietojärjestelmien kehittämispalveluita ostetaan tarpeen mukaan ja ohjelmistojen uusimisen yhteydessä käytetään tarvittaessa määräaikaista työvoimaa avustaviin tehtäviin 3. Tiedonhallintasuunnitelmat (AMS) tehdään yhteistyössä hallintokuntien kanssa 4. Päivitetään henkilöstöhallintoon liittyvää ohjeistusta. Tavoitetaso (mittari) Uusi taloushallinnon ohjelma valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2016 alussa 2. Uusi asianhallintaohjelma valmis käyttöönotettavaksi 3. Päivitetty/uusi tiedonhallintasuunnitelma (AMS) hyväksytty 4. Yhtenäistä henkilöstöhallinnon ohjeistusta tehty ja niistä on tiedotettu 5. Intranetin sisältöä laajennetaan vastaamaan henkilöstötiedotuksen tarpeita 6. Kehityskeskustelut käyty 100% sti ja tarvittavat muutokset tehtävänkuvauksiin suoritettu. Henkilöstösuunnitelma Terveyden- ja hyvinvointijohtaja keskushallinnon työntekijäksi Tehtäväalueet Henkilöstö Muutos 2014 Muutos 2015 Muutos 2016 Muutos 2017 Keskustoimisto Yhteensä (88)

24 107 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto Tehtäväalue: 107 Kunnan tilat ja osakehuoneistot Kustannuspaikat: Kunnan tilat ja osakehuoneistot Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Kunnan metsä- ja maa-alueiden sekä osakehuoneiston tuottamat tulot. Metsätoimikunnan toiminta. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Monipuolinen asuin-, liike ja teollisuustonttitarjonta ja kaavoituksen onnistuminen ovat keskeisiä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa voimakkaasti tonttimyyntiin. Asuinalueiden aukaisemisessa on huomioitava tulevan asutuksen vaikutuksen palveluiden tarpeisiin. Metsien hoidolliset toimenpiteet pohjautuvat ajantasaiseen metsätaloussuunnitelmaan. Metsän myynnin ajoittamisessa tulee ottaa huomioon kulloinenkin puuraaka-aineen hintataso Painopistealueet : Suunnitelmallinen tonttitarjonnan lisääminen Metsäomaisuuden pitkäjänteisen hoidon jatkaminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Monipuolinen, kunnan elinvoimaisuutta parantava, tonttitarjonta 2. Metsäomaisuuden ammattitaitoinen hoito ja hyödyntäminen Tavoitetaso (mittari) Asuintonttien myynti 20/vuosi 2. Metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet tehty 24 (88)

25 111 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Esittelijä: 111 Vaalilautakunta Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, joka huolehtii valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien, europarlamenttivaalien ja kansanäänestysten toimittamiseen liittyvistä tehtävistä Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali. 25 (88)

26 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot , Kulut , Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA Tehtäväalueet: Esittelijä: Terveydenhuolto, Sosiaalitoimi, Avopalvelut, Laitospalvelut, Toimeentuloturva Perusturvajohtaja Lautakunnan toiminta-ajatus Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa vahvistavien lähipalveluiden avulla. Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle Julkisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen Kuntalaisten tarpeet ja oikeudet Tulevan sotejärjestämislain ja valtionosuusuudistuksen muutokset palvelukokonaisuuteen Toimintaa ohjaavan normiston ja valvonnan kiristyminen Painopistealueet : Taloudellisiin haasteisiin vastaaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Vaikuttavuuden lisääminen Palvelutuotannon avopainotteisuuden vahvistaminen Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistuminen 2. Johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 3. Ennakoivan palvelukokonaisuuden kehittäminen 4. Kuntalaisten ja henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen Tavoitetaso (mittari) Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus 89 % ikäluokista 2. Sairauspoissaolopäivät enintään 15 pv / henkilö / vuosi 3. Toimintakokonaisuuden avopainotteisuuden lisäys 4. Nettokustannukset enintään 3280 / asukas 26 (88)

27 Henkilöstösuunnitelma Tehtäväalueet Toimisto, hallinto Sosiaalityö Vammaispalvelut Isootupa, Pikkutupa Perhetyö Kotipalvelu Hoiva 11+2 la Vtk Kaarisillan pienkoti Toiskan yksiköt Toiskan keittiö VK Ryhmä+Palvelu Yhteensä Omaishoidon tuki Toiskan yksiköiden henkilöstölisäys on toteutettu AVIn henkilöstömitoituspäätöksen mukaisesti vuosina Vuoden 2014 aikana lisättiin suunnitelman mukaiset kolme lähihoitajaa. Sosiaalityöntekijälisäys on toteutettu Kotihoidossa on tarve jatkossakin henkilöstölisäyksiin avopalvelupainotteisuutta vahvistettaessa, osin lisäys voidaan toteuttaa henkilöstösiirroilla. Lisäksi kotipalvelussa on palveluohjaajan virka, jota ei ole toistaiseksi täytetty. Henkilöstön koulutustasoa on nostettava Tuvilla ja Toiskan keittiössä. Avustaviin työtehtäviin ja kotipalvelun tukipalveluihin lisätään työllistämiskeinoin työntekijävoimia. 27 (88)

28 308 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Ulkoinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut , Netto , Sisäinen TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 M-% TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tuotot Kulut Netto Tehtäväaluetaso Tehtäväalue: 308 Terveydenhuolto Kustannuspaikat: Perusterveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen viranhaltija: Perusturvajohtaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus Terveydenhuoltopalvelut vahvistavat kuntalaisten ja elinympäristön terveyttä ja hyvinvointia ja ovat saatavilla tarpeenmukaisesti lähipalveluina toiminnan painopisteen ollessa ennaltaehkäisevissä ja toimintakykyä edistävissä tai ylläpitävissä palveluissa. Kustannustehokkaiden ja vaikuttavuudeltaan optimaalisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden saumaton monialaisyhteistyö toimii asiakas- ja perhekeskeisesti. Lautakuntatasolla kuvatuista toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksista tehtäväaluetta koskettavat muutokset Vaasan kaupunki tuottaa perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, sosiaalihuollon palveluiden siirtyminen Vaasan tuottamaksi siirtyy kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti odottamaan sotealueen käynnistymisestä johtuvia muutostarpeita. Erikoissairaanhoitopalvelut tuottaa Vaasan sairaanhoitopiirin keskussairaala. Valtakunnallinen sotepalveluiden kehittäminen ja siihen linkittyvä kuntarakenne- ja valtionosuusuudistus aiheuttavat toimintakentän muutostilan, jonka aikana ja josta huolimatta kunnan omaa ja yhteistyökumppaneiden yhteistoimintaa ja palvelutuotantoa on kyettävä kehittämään tulokselliseksi toimintakokonaisuudeksi. Terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulaki linjaavat voimakkaasti avopalveluiden vahvistamispainotusta. Vuoden 2014 alusta voimaan tullut asiakkaan valintaoikeus valita haluamansa hoitopaikka kotikunnasta riippumatta tulee lisäämään ennakoimattomia laskutuksia. Tavoitteet 2015 Terveydenhuollon palvelukokonaisuuden tuloksellisuuden ja saatavuuden kehittäminen kuntalaisten hyvinvointia edistäviksi ja tarpeita vastaaviksi Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden työstäminen osana muodostettavaa Sotealuetta tarpeenmukaiseksi ja saumattomaksi lähipalvelukokonaisuudeksi. Kustannusten hallitseminen, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen Analyysi lautakunnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä (riskien analysointi): Perusterveydenhuollon peruspalvelut ovat saatavilla hoitotakuun mukaisesti ja tarpeenmukaisesti lähipalveluina. Kustannusten hallinnassa oleellisia ovat palvelukokonaisuuden laatu, vaikuttavuus, monialaisyhteistyö sekä kaiken toiminnan ennakoiva painotus ja hoidon oikea porrastus. Ympäristö- 28 (88)

29 terveydenhuollon tulee osana Vaasan kaupungin tuottamia palveluita ylläpitää ja edistää väestön terveyttä ennaltaehkäisemällä, vähentämällä ja poistamalla sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Toimintaa kuvaavan tilastotiedon määrää ja tiedon ajantasaisuutta tarvitaan sekä oman kunnan että alueen kuntien osalta lisää vertailtavuuden parantamiseksi. Tiedonkulkua ja palveluprosessien sujuvuutta tulee kehittää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kesken toiminnan tehostamiseksi sekä outlier- ja siirtoviivepäivien vähentämiseksi minimiin. Uuden sotealueen hallinnon ja toiminnan käynnistymisprosessissa Laihian kunnan etu tulee varmistaa proaktiivisen osallisuuden ja alueellisen yhteistyön avulla. Toimenpiteet lautakuntatason tavoitteiden saavuttamiseksi 2015 (riskien hallinta) 1. Palveluprosessien saumattomuuden parantaminen 2. Toiminnan seurannan ajantasaisuus 3. Yhteistoimintasopimuksen toimivuus 4. Yhteistyö palvelutuotannon kehittämisvaiheessa Tavoitetaso (mittari) Siirtoviivepäivien määrä < Terveysneuvonnan asiakasmäärien kasvu 3. Kustannusten hallinta, erikoissairaanhoidon kulut enintään 11,5 M 4. Ennakoidut kotiutukset ja tiedonkulku 5. Monialaistiimien toimivuus ( SAS, HOSU) Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Perusterv.huolto enint. /asukas 690,0 706,5 700,0 700,0 Erikoissairaanhoito enint. /asukas 1308,8 1486,8 1500,0 1437,0 Ymp.terv.huolto enint. /asukas 14,7 15,4 15,4 15,4 Siirtoviivepäivät Outlierpäivät Sairastavuusindeksi* vakioitu 98,3 98,3 98,3 98,3 * Sairastavuusindeksi: kuolleisuus, lääkekorvausoikeus, työkyvyttömyys, Perusterveydenhuolto Toiminta-ajatus Tulosalueella toteutetaan Vaasan kaupungin ja sosiaali- ja terveysviraston strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisia kuntalaisten hyvän elämän edellyttämiä, laadukkaita, taloudellisesti ja alueellisesti toteutettuja terveyspalveluita sekä sopimukseen sisältyviä sosiaalipalveluita. Toimintaympäristö Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa on meneillään laajoja lainsäädäntöhankkeita. Palvelut ja rakenteet tulevat uudistumaan, kun sosiaali- ja terveyspalveluissa siirrytään vuoden 2017 alusta ns. viiteen valtakunnalliseen sote-alueeseen. Uudistuksella tavoitellaan sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisimman laajaa integraatiota, jossa perus- ja erikoispalvelu muodostavat nykyisistä pirstaleisista rakenteista poiketen ehjän palvelukokonaisuuden. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Siirtymäkaudella palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella nykyisin rakentein. Yhteistyön lisääminen ja toimintamallien sekä palvelukokonaisuuksien kehittäminen kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti yli organisaatiorajojen on toiminnan keskeinen ajatus myös lähivuosien toiminnassa. 29 (88)

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, kevät 2015 Katsaus, julkaistu 18.5.2015 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 25.1.2016 Kh 25.1.2016 1 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 13.10.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot