a. miten jakoa epäviralliseen ja viralliseen työhön on mahdollista purkaa (2 p.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "a. miten jakoa epäviralliseen ja viralliseen työhön on mahdollista purkaa (2 p.)"

Transkriptio

1 Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan valintakoe Arvosteluperusteet Kesä 2015 Kirjallisuuskoe 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet a. globalisaatioaalto (1 p.) Merkittävien yhteiskunnallisten kehityskulkujen laajentuminen, kiihtyminen ja/tai voimistuminen niin, että ne ulottuvat alueellisesti tai vaikutukseltaan ainakin kokonaiselle mantereelle (ei välttämättä koko planeetalle). Vaikkakaan globalisaatioaallon prosessit, käytännöt ja uskomukset eivät saa alkuaan aallosta tai katoa sen väistyessä, vaan ovat taustalla kaiken aikaa, täytyy globalisaatioaallon laajentuminen, kiihtyminen tai voimistuminen kuitenkin pystyä rajaamaan ajallisesti. (1 p.) b. kyberpolitiikka (1 p.) Valtioiden sisällä viimeaikainen kehitys on ollut, että ihmiset osallistuvat politiikkaan uusin tavoin: internetin ja niin kutsutun blogosfäärin välityksellä sekä matkapuhelimilla. Esimerkiksi Obaman vaalikampanjassa 2008 ja Teheranin vaaliprotesteissa 2009 uusmedia oli läsnä ja sillä oli erityisesti tärkeä rooli ihmisten yhteen saattamisessa. Kyberpolitiikka on politiikan uusi ulottuvuus, mutta se pysyy kuitenkin historian saatossa periytyneiden geopoliittisten rajojen sisällä. (1 p.) 2. Selosta lyhyesti: a. miten jakoa epäviralliseen ja viralliseen työhön on mahdollista purkaa (2 p.) Epävirallisen ja virallisen työn määritelmä: virallisilla työläisillä on valtion tunnustamat ja ammattiliittojen valvomat oikeudet, epävirallisilla työläisillä ei. Ensimmäinen tapa purkaa epävirallisen ja virallisen työn jakoa on laajentaa työvoiman oikeuksia, joiden puolesta Euroopassa ja Amerikassa käytiin luokkien välistä taistelua aina 1980-luvun murrokseen saakka. Toinen mahdollisuus on koota voimat jonkin monia koskettavan kysymyksen taakse, joka ylittää elannon hankkimisen monenkirjavan luonteen ja vaatii samalla työläisten tukea, niin kuin kansallinen arvokkuus ja kunnioitus. Kumpaakaan kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta ei tunnu olevan kuitenkaan näköpiirissä. Kolmas mahdollisuus on epävirallisuuden muuttaminen yleiseksi käytännöksi, eli työvoiman oikeuksien polkeminen joustavoittamisen nimissä. Kolmas vaihtoehto saattaa olla muita lähempänä. (2 p.) b. Saskia Sassenin näkemys pääomavirtojen alueellisesta verkottumisesta (2 p.) Saskia Sassenin pääväite teoksessa The Global City kuuluu, että pääoma kulkee tiettyjen solmukohtien kautta. Virrat eivät siis ole vapaasti juoksevia eikä globalisoitunut yrityskapitalismi vain ajelehdi pääomavirtojen mukana, vaan on kiinnittynyt rajattuun määrään komentokeskuksia. Tärkeimpiä keskuksia ovat Lontoo ja New York. New

2 York on maailman suurimman talousmaan finanssikeskus ja siellä on maailman suurin pörssi, ja Lontoo taas on johtava kansainvälinen keskus, jota pyörittävät pitkälti amerikkalaiset yritykset. Sassen laski myös Tokion mukaan globaalien kaupunkien kolmen kärkeen, mutta japanilaisen kapitalismin alamäki yleisesti ja erityisesti japanilaisen pankkitoiminnan heikentyminen on johtanut luokituksen vanhentumiseen. (2 p.) 3. Kuvaile Therbornin esittämiä kapitalismin lähitulevaisuuden näkymiä ja haasteita (4 p.) Therbornin lähtökohta: kapitalismin säilyminen lähitulevaisuudessa. Seuraavan vuosikymmenen osalta on turvallista veikata, että kapitalismi säilyy vallitsevana elannon hankinnan tai tuotannon tapana, ei vaihtoehtoista ideologiaa tai liikettä. (0,5 p.) Kiinan kehitys keskeinen: irrottautuu kapitalismista vain jos ei-kapitalistinen suunta katsottaisiin lupaavammaksi tieksi kansalliseen vaurauteen ja/tai valtaan tai sitten mikä näyttää hyvin epätodennäköiseltä ; tai kapitalismin synnyttämät yhteiskunnalliset konfliktit uhkaisivat vakavasti maan yhtenäisyyttä ja valtaa mikä on mahdollista, mutta sillä on melkoisia esteitä todellisen kommunistin valtaannousu kuitenkin muuttaisi tilannetta. (0,75 p.) Eriarvoisuus ja luokat: kapitalismi tarkoittaa aina luokkien välistä ristiriitaa ja [k]apitalismiin kuuluva luokkaristiriita ja sen dialektiikka ovat keskeisessä osassa tälläkin vuosisadalla. Ensinnäkin marxilaisessa näkemyksessä korostuu myös kapitalismin työläisiä vahvistava vaikutus: keskittäminen, yhdistäminen ja vapautuminen kunnioittavasta asenteestaan. Toiseksi, eriarvoisuus on kasvanut rikkaissa maissa, mutta vahvaa erojen kaventamisen voimaa ei kuitenkaan ole näköpiirissä; taustalla ei kiihtynyt riisto, vaan tuloeroja kasvattavat markkinaprosessit. Kolmanneksi, etuoikeutettujen kokemien pelkojen lisääntyminen muiden muassa kasvaneina suojelukuluina sekä keskiluokkien hajanaisuus (vaikkakin joitain protesteja eri puolella maapalloa) ja köyhien syrjäytyminen: paitsiossa sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti. Myös kapitalismin sisäisissä valtasuhteissa joitain muutoksia: myönnytyksiä kansan lepyttämiseksi finanssi- ja reaalitalouden välisissä suhteissa, muttei merkittävää uusjakoa. (1,25 p.) Globaalit jaot ja näkymät: Rikas maailma ja siitä riippuvaiset maat kärsivät, kun taas Kiina, Intia ja Indonesia jatkavat kasvuaan. Yhdysvallat on edelleen dynaaminen keskus, Eurooppa ja Japani taantuvia muiden muassa väestörakenteensa vuoksi. Uusiutuvan energian saralla keskitetty ja poliittisesti ohjattu talous saattaisi hyvinkin onnistua paremmin kuin kangerrellen toimivat yksityiset tuotantosuhteet. Jossain vaiheessa pääoman kasautuminen ja talouskasvu todennäköisesti korvautuvat sellaisilla elinkeinoilla, jotka tähtäävät ensi sijassa muihin päämääriin (turvallisuus, onnellisuus, ympäristö ym.) todennäköisimmin ensimmäisenä Euroopassa ja Japanissa, tai mahdollisesti jossain päin Kaliforniaa (1 p.) Asian yleisestä ymmärryksestä viestivä johdonmukainen esitystapa; hyvä vastaus on kuulumattomia tietoja esitetä. (0,5 p.) 4. Tarkastele modernismin merkitystä osana globalisaatiota politiikan kannalta (8 p.) Modernismin määrittely; moderni on sosiaalinen historiallinen kerrostuma; moderni suuntautuu menneisyyden saavutusten ja sääntöjen sijasta nykyhetkeen pyrkimyksenään rakentaa aivan uusi, maallinen tulevaisuus; siirtyminen syklisestä lineaariseen aikakäsitykseen; politiikassa tämä merkitsi erityisesti perinteisen hallinnan oikeutuksen kyseenalaistamista. Ranskan vallankumous (1798) eurooppalaisen sisäsyntyisen poliittisen modernin läpimurtona, sääty-

3 yhteiskunnan murtumisena; perinteisen poliittisen hallinnan oikeutus kyseenalaistettiin ja siirryttiin kohti edustuksellista demokratiaa kansalaisten poliittisten oikeuksien laajentamisen myötä; uudenlaisen poliittisen hallinnan vakiintuminen ensimmäisenmaailmansodan loputtua Venäjän ja Itävalta-Unkarin keisarikuntien hajoamisen myötä ja fasismin kukistuttua (2p.) Maailmanlaajuista merkitystä poliittinen modernisaatio sai yhdistyneenä kolmanteen ja erityisesti neljänteen historialliseen globalisaatioaaltoon, imperialismin yleistymiseen ja kehityksen ja alikehityksen syntyyn Sen käyttövoimina olivat; valloitusinto, jota ruokki uudenlainen teollinen voima ja uudet aseet, maailmanlaajuisessa viestinnän tehostuminen, siirtomaavaltojen suojelema maailmanlaajuisen kaupan ja sijoitustoiminnan kiihtyminen, ja ennennäkemätön siirtolaisuus. Tämä globalisaatioaalto näkyy jakona kehittyneisiin ja alikehittyneisiin maihin. Eurooppa jätti jälkensä koko moderniin maailmaan asuttamalla ja hallitsemalla siirtomaita tai uhkaamalla siirtomaavalloituksilla. (0,5p.) Perinteisten poliittisten hallintajärjestelmien modernisoituminen ja siirtomaiden vapautuminen kesti pitkälti II-maailmansodan jälkeiseen aikaan. Moderniin poliittiseen hallintaan ei kuitenkaan johda vain yhtä polkua vaan se sai erilaisia merkityksiä erilaisissa ympäristöissä, Therborn erottaa neljä moderniin johtanutta polkua. Ensimmäinen on uuden maailman eli Amerikkojen tie moderniin eli irrottautuminen emämaasta, jotka uudenmaailman siirtolaisille edustivat toisia, modernin vihollisia (esim. Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, ja valkoiset dominiot (Kanada, Uusi-Seelanti jne.). Toinen on hyökkääjään samaistuminen eli siirtomaan alkuperäisen väestön nivominen osaksi siirtomaahallintoa (esim. Intia ). Kolmantena siirtomaavaltaa vastaan kapinointi (esim. Haiti). Neljäntenä modernisaatio vastareaktiona, jolla Therborn viittaa ylhäältä päin tapahtuvaan modernisaatioon, jolla vallanpitäjät alkoivat modernisoida maataan tuntiessaan itsensä ulkomaiden uhkaamiksi (esim. Japani). Näiden lisäksi Therborn erottaa vielä kaksi edellisten muotojen sekamuotoa liittyen Venäjään ja Kiinaan. (4p.) Eurooppalaisen poliittisen modernin yhtenä globaalina perintönä on kansakunta ja kansallisvaltio, jotka edustuksellisen hallinnon ja tasa-arvon vaatimuksen kanssa levisivät ympäri maailmaa. Tämän lisäksi kullakin modernisaationa tavalla on ollut omat vaikutuksensa. Esimerkkejä näistä. Esimerkiksi Amerikan mantereen uudessa maailmassa liberaalin ja tasaarvon painottamisen ja todellisuuden välillä oli leveä kuilu, sillä käytännössä eri ihmisryhmiä kohdeltiin hyvin eri tavoin, mustat saivat Yhdysvalloissa vasta ). Siirtomaissa edustuksellinen hallinto keskittyi valloitettujen oikeuteen edustaa omaa maataan, kysymys kansan oikeuksista ja asemasta suhteessa hallitseviin sivuutettiin (esim. Intia). Ylhäältä tuleva modernisaatio jätti hyvin vähän tilaa toisinajattelulle, sillä perustavoite oli säilyttää perinteinen auktoriteetti ja yhtenäisyys (esim. Japani ja Turkki). (0,5p.) Asian yleisestä ymmärryksestä viestivä johdonmukainen esitystapa; hyvä vastaus on kuulumattomia tietoja esitetä. (1p.) Aineistokoe 5. Kuvaile Aineiston 1. Kuvion 1. perusteella miten kansainvälinen toiminta on yhteydessä sosioekonomiseen asemaan ja maan elintasoon (3 p.) Kolmen pisteen vastauksessa tuodaan esille jäsennellysti, käsitteellisesti täsmällisesti ja virheellisiä ja asiayhteyteen kuulumattomia asioita esittämättä seuraavat keskeiset asiat:

4 Ylemmät sosiaaliryhmät ovat johdonmukaisesti kansainvälisesti aktiivisempia kaikkialla, ja ylipäänsäkin kansainvälinen aktiivisuus vaihtelee suhteellisen systemaattisesti sosiaalisen aseman mukaan eli mitä korkeampi sosiaalinen asema sen suurempaa kansainvälinen aktiivisuus. (1p.) Mitä varakkaampi maa on, sitä aktiivisempia kaikki sosiaaliryhmät ovat keskimäärin kansainvälisessä toiminnassaan (alimman sosiaaliryhmän kansainvälinen aktiivisuus näyttää sekä Länsi- että Itä-Euroopassa keskimäärin vähenevän mitä rikkaammasta maasta on kyse joskin koko Euroopan tasolla tässäkin ryhmässä on nousua). (1p.) Suhteessa maan varakkuustason nousuun kansainvälisen aktiivisuuden lisääntyminen on jyrkempää ylempien sosiaalisten ryhmien piirissä kuin muiden sosiaalisten ryhmien piireissä; eron kansainvälisessä aktiivisuudessa näin kasvaessa ylempien ja alempien sosiaaliryhmien välillä joskin tämä on selvempää Länsi-Euroopan kuin Itä-Euroopan kohdalla, liittyen elintasoeroihin. (1p.) 6. Tarkastele Aineiston 2. perusteella turvapaikanhakijoiden määrän kehitystä suhteessa EU-alueen kokonaismaahanmuuttoon (2 p.) Kolmen pisteen vastauksessa tuodaan esille jäsennellysti, käsitteellisesti täsmällisesti ja virheellisiä ja asiayhteyteen kuulumattomia asioita esittämättä seuraavat keskeiset asiat: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien lukumäärän suhde: Turvapaikanhakijoita oli kuvion 4 mukaan vuonna 2013 lähes Maahanmuuttajien määrä on kuvion 3 mukaan arvioitu vuonna 2012 puolestaan hieman alle 1,7 miljoonaan. (0,5 p.) Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrän vaihtelut: EU-alueen turvapaikanhakijoiden määrä ollut jyrkässä kasvussa koko 2010-luvun alun. Kokonaismaahanmuutto on puolestaan laskenut hieman samalla aikajaksolla. Määrät eivät jakaudu tasaisesti eri maiden välillä. (1,0 p.) Turvapaikanhakijoiden määrää voi tarkastella sekä absoluuttisesti että suhteessa asukaslukuun. Suhteellisesti eniten hakijoita Ruotsissa ja Maltalla ja myöntämisessä suuria prosentuaalisia eroja EU-maiden välillä. Turvapaikanhakijoiden määrät eivät näin ollen vastaa turvapaikan saaneiden määriä. Turvapaikanhakijat ovat joka tapauksessa pieni joukko esim. Suomen maahanmuuton kokonaiskuvassa. (0,5 p.) 7. Pohdi Aineiston 2. ja Therbornin kirjan perusteella kansainvälisen muuttoliikkeen alueellisia (ei maakohtaisia) suuntia (5 p.) Vastauksessa keskeistä on kysymyksen kannalta olennaisen informaation poimiminen aineistosta ja sen suhteuttaminen kirjan sisältöön: keskeisenä huomiona kummankin informaation samansuuntaisuus. Muuttoliikkeen kasvu suuntautuu epätasaisesti eri alueille: vuosien 1990 ja 2013 välillä teollisuusmaihin suuntautuva muuttoliike kasvoi kaksi kertaa nopeammin kuin kehitysmaihin suuntautunut; 71 % maahanmuuttajista oli vuonna 2013 syntynyt kehitysmaissa. (0,75 p.)

5 Alueellisen jakauman julkituonti käyttäen hyödyksi aineiston materiaalia. Kuvion 1 mukaan muuttoliikkeestä suurin osa suuntautuu etelästä pohjoiseen tai etelästä etelään, muuttoliikettä pohjoisesta pohjoiseen suuntautuu 24 % ja pienin osuus muuttoliikkeestä tapahtuu pohjoinenetelä-suunnassa (6 %) (1,25 p) Therbornin mukaan Euroopasta lähti siirtolaisia miltei puolen vuosisadan ajan, nyt maanosalla on uusi asema siirtolaisten suurimpana suojasatamana. Toisaalta kasvusta iso osa johtuu uusista ulkomaalaisuuden kategorioista: erityisesti Neuvostoliiton hajoaminen kasvatti maailmaan ulkomaalaissyntyistä väestöä. (1,0 p.) Nykyinen siirtolaisuus ei Therbornin mukaan ole kovinkaan maailmanlaajuista, vaan kyse on suurten muuttoliikesuuntien sijaan useimmiten naapurimaihin muuttamisesta, esim. Meksikosta Yhdysvaltoihin ja Venäjän ja Ukrainan välinen muutto. (0,75 p.) Länsi-Euroopasta ja Länsi-Aasiasta on tullut tärkeitä uusia maahanmuuttokohteita, vaikka molemmat alueet ottavat vähemmän siirtolaisia kuin Pohjois-Amerikka. Yhdysvallat on edelleen tärkein siirtolaisten kohdemaa. (0,75 p.) Asian yleisestä ymmärryksestä viestivä johdonmukainen esitystapa; hyvä vastaus on kuulumattomia tietoja esitetä. (0,5 p.) 8. Kerro siirtolaisuuden ja maahanmuuton seurauksista Aineiston 2. ja kirjan perusteella eri näkökulmista (8 p.) Muuttoliikkeen seuraukset väestölle EU:n alueella: Aineiston mukaan kansainvälinen muuttoliike on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut, vaikka kasvu on viime vuosina hivenen hidastunut. Euroopan väestö kasvaa muuttoliikkeen ansiosta, vaikkakin EU-maiden väestön suhteellinen osuus koko maailman väestöstä pienenee. Therbornin mukaan Euroopan uusi asema siirtolaisten suojasatamana on huomionarvoinen, koska maanosasta lähti siirtolaisia miltei puolen vuosituhannen ajan. (0,5 p.) Maahanmuuton suunnat Suomessa ja keskittyminen kaupunkeihin: Muuttovirtaa on molempiin suuntiin, ja Suomessa ulkomaalaisten maahanmuuton myötä myös ulkomaalaisten lähtömuutto on lisääntynyt. Suurin osa Suomeen tulevista tulee Euroopasta. Maahanmuutto keskittyy kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin: Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on suurimmat vieraskielisten osuudet. Therbornin mukaan myös muualla suurkaupungit vetävät tulijoita puoleensa, ja esim. New Yorkin tai Lontoon väestöstä noin kolmasosa on syntynyt ulkomailla. Dubai on ääritapaus, sillä sen asukkaista yli 80 prosenttia on syntynyt muualla. (0,75 p.) Huoltosuhde, työ ja siirtolaisuus: Kuten koko Euroopassa, myös Suomessa väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee tulevina vuosikymmeninä. Eläkkeelle jäävät ikäluokat ovat huomattavasti työelämään tulevia ikäluokkia pienempiä. Tämä tarkoittaa sitä että huoltosuhde, eli lasten ja vanhuuseläkeläisten määrän suhde työikäisten määrään heikkenee. Suomessa muutos tapahtuu ennen muita Länsi-Euroopan maita. (0,75 p.)

6 Maahanmuutolla voidaan lieventää luonnollisen väestönkasvun tyrehtymisen ja väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia: muuttoliike nähdään taloudellista kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä lisäävänä tekijänä sekä keinona vastata työvoimapulaan. Pysyväisluonteinen maahanmuutto vaikuttaa myönteisesti väestön ikärakenteeseen, koska maahanmuuttajat ovat ikärakenteeltaan muuta väestöä nuorempia ja usein työikäisiä. (1 p.) Moni tulee opiskellakseen tai tehdäkseen töitä, ja useat perustavat perheen. Työvoimapulaa erityisesti sellaisilla aloilla joihin väestönmuutos eniten vaikuttaa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, voidaan pyrkiä helpottamaan houkuttelemalla Suomeen osaavaa työvoimaa. On myös kiinnitettävä huomiota muista syistä kuin työn perusteella muuttavien nopeaan työllistymiseen. (0,5 p.) Therbornin mukaan siirtolaisuuteen ajavia tekijöitä ovat usein köyhyys, syrjintä tai vähäosaisuus, ja houkuttelevia tekijöitä siis taloudelliset tilaisuudet. Siirtolaisilla onkin tapana ottaa vastaan töitä, joita alkuperäiset asukkaat eivät enää huoli. Tämä saattaa johtaa kaksijakoisiin työmarkkinoihin, mikä laskee vähäisempää ammattitaitoa vaativista töistä maksettavaa palkkaa. Lähtömaille siirtolaisuus saattaa merkitä kohtalokasta aivovuotoa. Esim. Liberiassa koulutetuista lääkäreistä kolmasosa on lähtenyt ulkomaille. Siirtolaisuuden uuden piirteen on mahdollistanut moderni viestintäteknologia, eli suuret rahasiirrot kotimaahan. (1,5 p.) Laittoman maahanmuuton seurauksia Euroopan reunoilla: Laiton maahanmuutto lisää paineita EU:n ulkorajoilla ja merialueilla, ja riskejä syntyy kun esimerkiksi laittomien siirtolaisten käyttämät alukset ovat huonossa kunnossa. EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex avustaa jäsenvaltioita ulkorajojen valvonnassa ja on kehittänyt mm. Eurosur-järjestelmän, jonka tarkoitus on vähentää laitonta maahantuloa EU:ssa, vähentää kuolemantapauksia merialueilla ja parantaa EU-alueen sisäistä turvallisuutta vähentämällä rajat ylittävää rikollisuutta. (0,5 p.) Vähemmistöyhteisöt: Therbornin mukaan siirtolaisuus synnyttää usein pysyviä vähemmistöyhteisöjä, joilla on joskus taloudellista vaikutusvaltaa ja omaleimainen kulttuuri. Aineistossa mainitaan, että myös esim. turvapaikanhakijoiden hakeutumista tiettyyn maahan selittävät monet syyt, joista yhtenä maassa entuudestaan olevat yhteisöt. Therbornin mukaan siirtolaisten haluun säilyttää oma kulttuurinsa uudessa maassa suhtaudutaan usein kulttuurisena uhkana, jota joukkoviestimet lietsovat. Useimpien rikkaiden maiden monipuoluejärjestelmässä onkin koettu muukalaisvihamielisen puolueen nousu. Erityisesti muslimien muutto Länsi-Eurooppaan on aiheuttanut kuohuntaa väkivaltaisten iskujen jälkeen. Eurooppalaisten reaktio on ollut kulttuurikeskeinen, mutta muukalaiskammosta huolimatta Euroopassa on tapahtunut myös kulttuurista sopeutumista. (1,5 p.) Asian yleisestä ymmärryksestä viestivä johdonmukainen esitystapa: hyvä vastaus on kuulumattomia tietoja esitetä. (1p.)

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA

GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA Raimo Väyrynen GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA Yhteenveto Sitran Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys -tutkimusohjelman tuloksista Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Helsinki 1999 1

Lisätiedot

TUTTU MUTTA TUNTEMATON AVAIMIA YHDYSVALTAIN YMMÄRTÄMISEEN

TUTTU MUTTA TUNTEMATON AVAIMIA YHDYSVALTAIN YMMÄRTÄMISEEN TUTTU MUTTA TUNTEMATON AVAIMIA YHDYSVALTAIN YMMÄRTÄMISEEN Esko Aho www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund

Lisätiedot

Maahanmuutto on pitkään käsitetty

Maahanmuutto on pitkään käsitetty Työperäinen maahanmuutto maaseudulle Kirjallisuusselvitys Ulla Partanen MTT Taloustutkimus Maahanmuutto on pitkään käsitetty ainoastaan kaupunkialueita koskevaksi ilmiöksi. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001

Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma. Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa Västeråsissa 6.11.2001 Demokraattinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849 00101 Helsinki puh. (09) 228 050 faksi (09) 612 1211 sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Aino Lääkkölä ILMAN TYÖTÄ EN TUNNE ITSEÄNI IHMISEKSI MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISINTEGRAATION ESTEET KEMI-TORNION ALUEELLA Maantieteen tutkielma Asiasanat: Maahanmuutto,

Lisätiedot

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 40 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 1. Johdanto Komitean asettamispäätöksen mukaan komitean työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissa sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa BoF Online 2007 No. 13 Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa Anssi Kohonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla Talousmaantieteen pro gradu -tutkielma Laatija Sirkku Wilkman 9820 Ohjaajat KTT Heli Marjanen

Lisätiedot

TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa. Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti. Toimittanut Risto Kolanen

TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa. Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti. Toimittanut Risto Kolanen TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti Toimittanut Risto Kolanen Toimittaja: Risto Kolanen Ulkoasu ja taitto: Sakari Sarho Paino: Tammerpaino

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa Muu maa mustikka? 2008 Muu maa mustikka? Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2008 Kansikuva: Vastavalo.fi/Jari Kurvinen ISSN 1235-8185 ISBN 952-9560-30-3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...5 MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRITELMÄT...6

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Taustamuistio tulevaisuusvaliokunnan väestöselontekomietintöön 1

Taustamuistio tulevaisuusvaliokunnan väestöselontekomietintöön 1 Tulevaisuusvaliokunta/sihteeristö 25.5.2005 Paula T iihonen ja Osmo Kuusi (skenaarioajattelu) MENOSSA MUKANA Taustamuistio tulevaisuusvaliokunnan väestöselontekomietintöön 1 1 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Radu Szekely Case studies conducted by Sanna Antola Västra Nylands folkhögskola Karjaa, Finland KIITOKSET Västra Nylands Folkhögskola kiitollisena tunnustaa

Lisätiedot

EU:n itälaajeneminen ja suomalaiset työmarkkinat*

EU:n itälaajeneminen ja suomalaiset työmarkkinat* Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA EU:n itälaajeneminen ja suomalaiset työmarkkinat* Jaakko Kiander VTT, tutkimusprofessori VATT Juhana Vartiainen VTT, tutkimuskoordinaattori

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS EUROOPAN KULTTUURISÄÄTIÖN SUOMEN OSASTO EUROPAS KULTURFOND, FINLANDS SEKTION

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA

KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA Teemu Luojola KOLMANNESTA MAAILMANSODASTA Lyhyesti kolmanteen maailmansotaan johtavasta kehityksestä, Suomen asemasta sodassa ja sodan estämisen edellytyksistä Marxilainen Työväenliitto 2001 Teemu Luojola

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot