Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Sivu 1(5) Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin vuoden 2014 talousarvioon Aloite nro 368 Espoossa on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukien neuvontapalvelujen järjestämiseksi kattavasti. Poikkihallinnollisen Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman yhdeksi tärkeäksi tuotokseksi on määritelty elokuussa 2013 ikääntyvien itsenäisen tiedonsaannin ja neuvonnan varmistaminen. Tavoitteena on neuvonnan kehittäminen sekä alueellisesti että osana Matinkylän tulevaa palvelutoria. Neuvonnan kehittäminen koskee kaikkia toimialoja. Olemassa oleva vanhusten palvelujen seniorineuvonta jalkautuu palvelukeskuksiin ja vie neuvontapalveluja lähelle senioreita. Aloite nro 369 Ikääntyneiden yksinäisyyden torjunta on käynnistettävä suunnitellusti ja kattavasti. Kotona asumista tukemaan tulee Espoon organisoida yhteistyössä eläkeläisiä edustavien yhdistysten kanssa ja yhdistysten toiminta-avustuksia huomattavasti lisäämällä noutava ystäväpalvelutoimintaa. Yksinäisyyden väheneminen on merkittävä inhimillistä kärsimystä vähentävä tavoite. Yksinäisyydestä kärsivien ikääntyvien löytäminen on kuitenkin vaikeaa. Tämän haasteen voittamiseksi tarvitaan monia eri toimijoita, kuten esimerkiksi läheisiä, naapureita, yhdistyksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, kaupungin toimijoita ja palveluntuottajia. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on hahmotettu aloitettavaksi löytävä vanhustyö ja erilaisia matalan kynnyksen keinoja tavoittaa ja auttaa yksinäisiä ikääntyviä espoolaisia. Yhtä ratkaisua ei todennäköisesti ole, vaan heterogeeniselle ikäihmisten joukolle on hyvä olla tarjolla eri tapoja ja muotoja lisätä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Aloitteessa esitettyä yhdistysten organisoimaa noutavaa ystäväpalvelutoimintaa voidaan selvittää yhtenä mahdollisuutena kehitysohjelman puitteissa ja arvioida sen toteuttamista. Aloite nro 370 Kehitetään edelleen Kauklahden elä- ja asu-seniorikeskusta ikäihmisten palvelukeskuksena. Kauklahden elä- ja asu- seniorikeskus avattiin keväällä Toiminta on vakiintunut vuoden 2013 aikana. Aloite nro 371 Ikäihmisille tarkoitetusta käsikirjasta Liikuntaa joka päivä tehdään kaksikielinen kääntämällä ruotsiksi tärkeimmät ja kattavimmat osat käsittäen kansilehden, työkalupakin 4 maagista liikettä (sivu 4-5) ja liikuntakortin (sivu 31). Käsikirjan kuvat ovat havainnollisia, selittäviä, ne puhuvat puolestaan.

2 Espoon kaupunki Sivu 2(5) Aloitteessa esitetyt korjaukset toteutetaan käsikirjan seuraavassa painoksessa, todennäköisesti syksyllä Aloite nro 372 Espoon tulee lisätä merkittävästi kotipalveluja ikääntyneiden henkilöiden kodissaan turvallisen asumisen mahdollistamiseksi. Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman ja Vanhusten palvelujen toiminnan keskeinen tavoite on kotona asumisen ensisijaisuus toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoitopalveluja järjestetään ympärivuorokauden, samoin kotisairaalan tarjoamaa sairaalatasoista hoitoa kotiin. Kotisairaalan resurssit kaksinkertaistettiin vuonna Kotona asumista tukevia palveluja ovat lisäksi kotikuntoutus ja muistineuvojien toiminta. Muistineuvojien määrä lähes kolminkertaistettiin vuonna Espoossa kehitetään muistipalvelukeskustoimintaa, joka tukee muistisairaiden ikääntyvien kotona asumista ja antaa tukea heidän läheisilleen. Kotihoidon palveluja toteutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien kotihoidon asiakkuusperiaatteiden mukaisesti. Palvelut perustuvat palvelutarpeenarviointiin. Kokonaisvaltaisessa palvelutarpeenarvioinnissa käytetään laajoja toimintakyvyn arviointimenetelmiä, havainnointia sekä haastattelua ja arvioidaan myös iäkkään omia voimavaroja ja tukiverkostoja. Arvioinnissa huomioidaan asumisen esteettömyyttä ja lähipalvelujen saatavuutta. Arviointitilanteessa myös jaetaan tietoa ja ohjataan iäkästä ja hänen läheisiään monin tavoin. Kotihoidon toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön mm. työntekijöiden kirjaamistyötä helpottavia mobiileja työvälineitä, jotta asiakastyöhön jää enemmän aikaa. Vuodelle 2014 kotihoitoon esitetään lisäresursseja. Aloite nro 373 Alueellisesti tulee organisoida toimenkuvaltaan entisen kodinhoitajan tehtäviä suorittavien henkilöiden palkkaaminen alueen ikääntyneiden henkilöiden tarvetta vastaava määrä. Kotihoidon palvelujen piirissä olevat asiakkaat ovat tällä hetkellä entistä enemmän hoidollista apua tarvitsevia. Kotihoidon henkilöstö onkin hyvin koulutettua, hoitotyön ammattilaisia, sairaanhoitajia ja lähi/perushoitajia. Siivousapua tarvitseville vähävaraisille voidaan myöntää siivousseteli. Kotihoidon asiakkaille järjestetään ostopalveluja myös kotihoidon avustavia palveluja (mm. saattamisapu, asiointiapu, apua pienissä siivous/ pihatöissä). Kodinhoidollisten tarpeiden osalta ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia käyttämään yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Neuvontaa näiden palvelujen osalta saa mm. seniorineuvojalta. Aloite nro 374 Omaishoitajat tarvitsevat paikan, jonne he voivat sijoittaa hoidettavansa kun heillä on lakisääteiset lepopäivät. Mistä tällainen paikka löytyisi? Voiko vanhusneuvosto ehdottaa tällaista visiittikotia omaishoidon hoidokeille? Espoossa toimitaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän Omaishoidon tuen toimintaohjeen mukaisesti (sosiaali- ja terveyslautakunta , voimaan ).

3 Espoon kaupunki Sivu 3(5) Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jona aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajan on mahdollista säästää lakisääteisiä vapaapäiviä ja pitää vapaata pidemmän jakson kerrallaan. Ansaitut lakisääteiset vapaapäivät tulee kuitenkin pitää viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lakisääteisen vapaan ajan hoito järjestetään omaishoidettavalle täysimääräisesti ansaittuna kuukautta kohden ensisijaisesti: ympärivuorokautisessa hoidossa 3 x 24 h perhehoitona 3 x 24h toisen omaishoitajan avulla 3 x 24h Espoon vanhusten palveluissa omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ympärivuorokautinen hoito toteutetaan kaupungin pitkäaikaishoidon omissa tai ostopalveluyksiköissä. Aloite nro 375 a Sosiaalipalvelun ja avoterveyspuolen ruotsinkielinen ammatillinen asiantuntemus organisoidaan uudelleen ja järjestetään yhteen. Tarjotaan Espoon ruotsinkieliselle väestölle moni ammatillisen ja yhteistyötaitoisen ruotsinkielisen tiimiaseman kautta, joka toimii fyysisesti samassa palveluositteessa. Alueellista aikuissosiaalityön palvelua on tarjolla kahdessa yksikössä Espoossa, pohjoisessa Komentajankadulla ja etelässä Pyyntiteillä. Suuret yksiköt turvaavat palvelun saatavuutta molemmilla kotimaisilla kielillä. Aloite nro 375 b Sosiaalipalvelun ja avoterveyspuolen ruotsinkielinen ammatillinen asiantuntemus organisoidaan uudelleen ja järjestetään yhteen. Tarjotaan Espoon ruotsinkieliselle väestölle moni ammatillisen ja yhteistyötaitoisen ruotsinkielisen tiimiaseman kautta, joka toimii fyysisesti samassa palveluositteessa. Ruotsinkielisillä asiakkailla on tasavertainen mahdollisuus vaihtaa terveysasemaa kunnan sisällä tai alkaen myös muuhun kuntaan. Ruotsinkielisten palvelujen keskittäminen yhteen pisteeseen pidentäisi monen matkat kohtuuttomiksi. Samalla kielitaito häviäisi muista pisteistä. Selvänä riskinä pidetään ruotsinkielisen henkilöstön saatavuutta jatkuvien palvelujen turvaamiseen. Aloite nro 376 Espoon on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja ja kotikäyntejä. Niille espoolaisille ikääntyneille henkilöille joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämäntiedon perusteella liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä. Sähköinen terveystarkastus on otettu käyttöön, tämä palvelee lähinnä nuoria ja työikäisiä, jolloin henkilöresursseja vapautuu vanhuksille. Myös vanhuspalvelulaki edellyttää palvelutarpeen arviointia ja kotikäyntejä on lisättävä tästäkin johtuen.

4 Espoon kaupunki Sivu 4(5) Aloite nro 377 Vanhusneuvosto esittää, että Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskukseen avataan vuonna 2013 lääkärin ja terveydenhoitohenkilöstön vastaanotto yli 63-vuotiaille kauklahtelaisille. Vastaanotto voisi olla avoinna kahtena päivänä viikossa kolme tuntia, Lääkärin vastaanotto ilman tukipalveluja ei palvele vanhuksia. Hoitajan vastaanottoa voidaan harkita kioskityyppisenä esim. rokotuksiin, neuvontaan ja ompeleiden poistoon ym. Aloite nro 378 Vanhusneuvosto esittää, että vanhusneuvosto ottaa asiakseen muuttaa ja kehittää Espoon 3-4 lakkautusuhan alaista terveyskeskusta seniorien terveyskeskuksiksi, joissa senioreiden terveyttä hoidetaan kokonaisvaltaisesti vuosittaisissa tarkastuksissa (myös kuulo, näkö, muisti, liikkuminen ja hampaat). Vanheneva ihminen tarvitsee palvelut mahdollisimman lähelle kotiaan. Kaikki palvelut voitaisiin koota samaan pisteeseen (myös kampaaja, parturi, jalkahoitaja, hieroja ja fysioterapeutti). Tiedossamme ei ole lakkautusuhan alla olevia terveysasemia. Vuositarkastus on kohdentamaton toimenpide, jonka vaikuttavuudesta ei ole juuri näyttöä. Todennäköisesti omarahoitteisia yksityisiä palveluja (parturi-kampaamot, hierojat) alkaa keskittyäkin elä- ja asukeskusten läheisyyteen/ yhteyteen, mutta niiden järjestäminen ei ole sosiaali- ja terveystoimen tehtävä. Varsinainen fysioterapia vaatii tiloja, kohdentamattomasta palvelusta ei ole senkään kohdalla näyttöä. Sairaanhoitoon kuuluva jalkaterapia järjestetään omana toimintana Espoonlahdessa ja Diabeteskeskuksen yhteydessä Jorvissa. Aloite nro 379 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemien potilasjonot tulee purkaa erityisellä jononpurkutoiminnalla. Jonot on purettu. Odotusajat lääkärin vastaanotolle ovat vieläkin pitkiä. Syksyllä valmistellaan lautakunnalle terveysasemien monipuolinen kehittämisohjelma. Aloite nro 380 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemilla tulee siirtyä potilasjonojen purkujen jälkeen arkipäivisin klo 8-20 toteutettavaan asiakkaiden vastaanottotoimintaan ilman ennakkoon tehtävää ajanvarausta. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on keskitetty Jorviin, espoolaisilla on mahdollisuus käyttää myös muita pääkaupunkiseudun päivystyspisteitä. Päivystyksen vaatimien tukitoimintojen (laboratorio- ja kuvantamispalvelut) päivystyksen hajauttaminen eri terveysasemille ei ole mielekästä. Terveysasemat järjestävät ajanvarauksella toimivia iltavastaanottoja resurssien puitteissa.

5 Espoon kaupunki Sivu 5(5) Aloite nro 381 Vanhusneuvosto esittää, että ikääntyneelle ihmiselle tulee nimetä terveyskeskuksesta vastuullinen omahoitaja yhteyshenkilöksi. Omahoitajajärjestelmä on haavoittuva poissaolojen ja vaihtuvan henkilökunnan takia. Terveysasemat toimivat tiimivastuuperiaatteella, jolloin suuremmalla todennäköisyydellä joku tutuista hoitajista on potilaan tavattavissa/ käytettävissä. Aloite nro 382 Vanhusneuvosto esittää, että terveyskeskusmaksut tulee poistaa myös Espoosta. Vuoden 2014 alussa terveysaseman valinnanvapaus laajenee koskemaan mitä tahansa Suomen terveyskeskusta. Maksuttomuus voisi houkutella naapurikuntien väestöä hakeutumaan Espoon terveyskeskukseen. Myöskään taloudellinen tilanne ei mahdollista käyntimaksutuloista luopumista. Perusteellinen selvitys terveyskeskusmaksusta tehtiin vuoden 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä. Aloite nro 383 Vanhusneuvosto esittää, että lääkärille pääsyä nopeutettava. Viisi kuukautta on liian pitkä aika odottaa lääkärille pääsyä Samariassa. Samarian kuten muidenkin terveysasemien jonot purettiin jo ennen kesälomia ja uusia odotuslistoja ei muodosteta. Samarian tilannetta on helpottanut toukokuussa avattu yksityinen terveysasema, joka palvelee Suvela-Tuomarilan väestöä ja helpottaa Samarian painetta. Kesäaikana terveysasemat ovat toimineet vajaalla miehityksellä, pienillä asemilla on ollut sulkuja. Terveysasemien keskimääräinen T3 (3. vapaa aika) on vrk. Pisimmät T3-ajat (jopa 2 kk) ovat viime viikkoina olleet Tapiolan terveysasemalla.

Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin

Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin Espoon kaupunki 16.09.2014 Sivu 1(10) Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin vuoden 2015 talousarvioon Aloite nro 419 Espoon kaupungin tulee ja kannattaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden

Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden 10.8.2015/KP Suomen Senioriliike ry Kotihoito kuntoon ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden Tausta Suomessa vanhustenhuollon periaatteena on että mahdollisimman moni ikäihminen voisi elää ja asua

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 OULAISTEN VANHUSTÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 01.09.2011 1 Vanhustenhuollon palvelujen päivitystyöryhmä: Raimo Luhtavaara, päivitystyöryhmän puheenjohtaja, Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot