Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Psykiatrisen hoitotyön perusteet Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä... 6 Mielenterveystyön lähestymistavat...7 Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat... 8 Psykiatrisen hoitotyön menetelmät Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa... 9 Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä...10 Lääkehoito Perushoito, ensiapu ja turvallisuus...12 Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta Työryhmätaidot...13 Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta...14 Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen...15 Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä...16 Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen...17 Valinnaiset tutkinnon osat Psykiatrinen kuntoutus Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet...18 Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö...19 Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö...21 Psykogeriatrinen hoitotyö Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa

4 Päihdepsykiatrinen hoitotyö Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä Päihteet ja päihderiippuvuus Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot...27 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Pakolliset tutkinnon osat 1/2 Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Psykiatrisen hoitotyön perusteet 8 ov Mielenterveystyön lähestymistavat, etiikka ja arvoperusta 2 ov Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat 5 ov Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa 4 ov Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä 2 ov Lääkehoito 1 ov Perushoito, ensiapu ja turvallisuus 1 ov Työryhmätaidot 1 ov Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta 1 ov Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen 1 ov Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä 1 ov Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen 4 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Valinnaiset tutkinnon osat 2/2 Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet 1 ov Psykiatrinen kuntoutus 8 ov Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö 1 ov Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet 3 ov Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö 3 ov Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito 2 ov Psykogeriatrinen hoitotyö 8 ov Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3 ov Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa 3 ov Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Päihdepsykiatrinen hoitotyö 8 ov Päihteet ja päihderiippuvuus 2 ov Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot 5 ov 5

7 MIELENTERVEYSTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA NORMISTO. PSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ. Psykiatrisen hoitotyön perusteet 1 ov Tuntee sosiaali- ja terveysalaa ja erityisesti psykiatrista hoitoa koskevat säädökset ja osaa soveltaa tätä tietoa työssään, osaa selittää psykiatrisen palvelujärjestelmän rakenteen ja eri tahojen vastuualueet palvelujen tuottamisessa sekä osaa selittää kuinka mielenterveyspalvelujen laatusuositus ohjaa psykiatrisen hoidon palvelujen toteuttamista. - Mielenterveystyötä ohjaavat lait ja normit - Psykiatrinen palvelujärjestelmä mielenterveystyötä ohjaavasta lainsäädännöstä ja normistosta. Valtion säädöspankki Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja säädökset Mielenterveyspalvelujen laatusuositus 6

8 MIELENTERVEYSTYÖN LÄHESTYMISTAVAT, ETIIKKA JA ARVOPERUS- TA Psykiatrisen hoitotyön perusteet 2 ov Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti erilaisia mielenterveyden lähestymistapoja työnsä perusteena, tunnistaa ihmiskäsityksen merkityksen asiakkaan/potilaan tilanteenmukaisten hoito- ja kuntoutusvalintojen jäsentäjänä sekä tunnistaa erilaisten arvojen ja normien merkityksen hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa ja osaa soveltaa tätä tietämystä työssään. - Mielenterveystyön lähestymistavat - Eettisyys - Ihmiskäsitysten tunnistaminen hoidon ja kuntoutuksen perustelujen jäsentäjänä - Arvot ja normit hoidossa ja kuntoutuksessa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään mielenterveystyön lähestymistavoista, etiikasta ja arvoperustasta. ETENE-eettiset ohjeet Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

9 PSYKIATRISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT Psykiatrisen hoitotyön perusteet 5 ov Opiskelija arvioi omia oppimisvalmiuksiaan; valitsee työelämälähtöisen kehittämishankkeen, jota työstää koko koulutuksen ajan; toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointia; osaa ohjata asiakasta/potilasta psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä tarkoituksenmukaisella tavalla; osaa arvioida moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan elämänvaiheen erityispiirteitä hoidossa ja kuntoutuksessa; tunnistaa asiakkaan/potilaan voimavarat ja soveltaa tietoa hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elämisen ympäristön hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa. - Orientoituminen näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun aikuisopistossa ja orientoituminen Psykiatrisen hoitotyön perusteet - tutkinnonosaan - Psyykkisen tilan arviointi, palveluihin ohjaus, elämänvaiheiden merkitys, perhe ja ympäristö sekä oman toiminnan arviointi joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään psykiatrisen hoitotyön lähtökohdista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

10 HOITO- JA KUNTOUTUSMENETELMÄT PSYKIATRISESSA HOIDOSSA Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 4 ov Opiskelija osaa ottaa huomioon tunteiden merkityksen vuorovaikutuksellisissa työtilanteissa ja osaa aktiivisen kuuntelemisen taidon; osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen, ylläpitää sitä ja lopettaa hoitosuhteen; osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja tuo sen käyttöön oman asiantuntijuutensa; osaa toteuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja osaa käyttää järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa; hallitsee ryhmähoidon keskeiset teoreettiset perusteet ja niiden sovellukset; osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita omassa työssään hoito- tai kuntoutusyhteisössä; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa; osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä; osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa hoito- ja kuntoutusmenetelmistä psykiatrisessa hoidossa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

11 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSI PSYKIATRISEN HOIDON PALVELU- JÄRJESTELMÄSSÄ Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 2 ov Osaa laatia asiakkaalle/potilaalle tarpeenmukaisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman moniammatillisen työryhmän jäsenenä; osaa käyttää erilaisia hoito- ja kuntoutusketjuja ja toimia niiden kanssa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa; tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, osaa soveltaa niitä työssään ja ohjata asiakasta potilasta hakeutumaan häntä auttavan hoito- ja kuntoutusmuodon piiriin; hallitsee verkostotyön periaatteet ja osaa hyödyntää asiakkaan/potilaan verkostoa hoidon suunnittelun tukena. - Hoidon ja kuntoutuksen porrastus - Asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan ja toimintakyvyn arviointi - Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi - Vertaistuki ja verkostotyö - Hoito- ja kuntoutussuunnitelma - Kirjaaminen. hoito- ja kuntoutusprosessissa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

12 LÄÄKEHOITO Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti, tuntee lääkehoitoa koskevan säädöstön ja ohjeet sekä osaa soveltaa lääketietoa koskevaa tietoperustaa työssään. - Lainsäädäntö: lääkevalvonta ja sairasvakuutus - Lääkehoidon toteuttamisen periaatteet - Lääkkeet mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoidosta. Taam-Ukkonen, M., Saano, S. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro, Turvallinen lääkehoito. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32. 11

13 PERUSHOITO, ENSIAPU JA TURVALLISUUS Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Hallitsee perushoidon, tuntee sähköhoidon periaatteet, osaa tukea kuolevan potilaan omaisia ja/tai läheisiä, hallitsee ensiavun sekä tietää työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. - Infektiosairauksien varotoimet - Hygienia - Nestetasapaino, ravitsemus ja eritystoiminta, lepo ja liikunta - Sähköhoito perushoidosta, ensiavusta ja turvallisuudesta. Iivanainen, A., Syväoja, P. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro,

14 TYÖRYHMÄTAIDOT Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Hallitsee laadukkaan tiedottamisen periaatteet; tunnistaa ryhmädynamiikan ilmiöitä omassa työssään ja osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä oman alansa asiantuntijana; osaa toimia omahoitajana vastuullisesti, moniammatillisesti ja yhteistyössä potilaan läheisten kanssa; kehittää omaa ammattitaitoaan ja valmiuksiaan toimia työryhmän jäsenenä. - Laadukkaan tiedottamisen periaatteet - Ryhmädynamiikka - Moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimiminen - Oman ammattitaidon kehittäminen oman ammattialan asiantuntijana työryhmässä - Yhteistyö asiakkaan potilaan, tämän omaisten ja läheisten sekä työryhmän kanssa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työryhmätaidoissa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

15 TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN JA KRIISITILANTEIDEN HALLINTA Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää, miten voi vaikuttaa turvallisen ilmapiirin edistämiseen ja osaa toimia sen mukaisesti työssään sekä hallitsee turvallisuutta koskevat normit, ohjeet ja säädökset työssään ja osaa toimia niiden mukaan kriisija uhkatilanteissa ja niiden jälkeen. - Turvallinen työilmapiiri - Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö turvallisuudesta huolehtimisesta ja kriisitilanteiden hallinnasta. 14

16 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSIEN ARVIOIMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää hyvän ja laadukkaan hoidon kriteerit ja soveltaa niitä työssään, osaa arvioida käytettävissä olevan tiedon luotettavuutta hoitoprosessin eri vaiheissa, osaa arvioida kuntoutuspalvelujen tarkoituksenmukaisuutta yhdessä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa, osaa hyödyntää työssään erilaisia arvioinnin ja kehittämisen välineitä. - Hyvän hoidon kriteerit - Hoidon ja kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuuden arviointi, päätöksentekoprosessi - Arvioinnin ja kehittämisen välineiden käyttäminen hoito- ja kuntoutusprosessien arvioimisessa. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita,

17 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TIEDON KÄYTTÖ PSYKIATRISESSA HOITO- TYÖSSÄ Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Osaa valita yksilöllisesti kuhunkin hoitotilanteeseen sopivan toimintatavan, osaa hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja suosituksia työssään ja kehittämishankkeen työstämisessä, osaa arvioida hoidon laatua tutkimustietoa ja kokemuksellista tietoa hyödyntämällä ja soveltaa osaamistaan kehittämishankkeen työstämisessä. - Asiakkaan/potilaan yksilölliseen hoitoon sopiva toimintatapa - Kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto ja suositukset - Hoidon laadun arviointi, toimintatavat, teorian yhdistäminen, tutkimus ja käytännön tieto näyttöön perustuvan tiedon käytöstä psykiatrisessa hoitotyössä. Ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset ja tutkielmat. Hoitotyön laatusuositukset. 16

18 OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 4 ov Tietää työyhteisön kehittämistyön merkityksen ja soveltaa tietämystään kehittämishanketyöskentelyssään, tunnistaa omat voimavaransa ja edistää omaa jaksamistaan työssä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti. - Työyhteisön kehittämistyön merkitys ja vastuu (kehittämishanke) - Omat voimavarat ja jaksaminen - Psykiatrisen hoitotyön traumatisoivat osa-alueet ja purkumahdollisuudet työyhteisössä - Myötätuntouupumus - Ammattitaidon kehittäminen - Työnohjaus oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro, Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita,

19 PSYKIATRISEN KUNTOUTUSTYÖN PERUSTEET Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tietää psykiatrisen kuntoutuksen keskeisimmät käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen työssä. - Keskeiset käsitteet psykiatrisessa kuntoutuksessa - Kognitiivinen ajattelu - Voimavaralähtöisyys - Psykoedukaatio - Lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja kasvatuksellinen kuntoutus - Perhe- ja verkostotyö psykiatrisen kuntoutustyön perusteista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

20 PSYKIATRINEN KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tuntee psykiatrisen kuntoutusjärjestelmän ja lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa työssään, tietää kuntoutujan sosiaaliset tukimuodot sekä osaa ohjata asiakasta/potilasta tarkoituksenmukaisen tuen hakemisessa. - Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö - Kuntoutuksen sosiaaliset tukimuodot psykiatrisesta kuntoutusjärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

21 PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSI JA ERITYISPIIRTEET Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tietää psykiatrisen kuntoutusprosessin periaatteet ja soveltaa tietoa työssään, ymmärtää erilaisten kuntoutuksen periaatteiden ja toimintamuotojen merkityksen ja soveltaa tietoa työssään. - Psykiatrisen kuntoutuksen prosessimalli ja kuntoutuksen porrastus - Lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset toimintamuodot - Kuntouttava työtoiminta ja työhön valmennus - Varhaiskuntoutus - Yksilöllinen ja yhteisöllinen kuntoutus psykiatrisen kuntoutuksen prosessista ja erityispiirteistä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

22 LUOVIEN JA TOIMINNALLISTEN MENETELMIEN KÄYTTÖ Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tiedostaa luovuuden ja toiminnallisuuden merkityksen mielenterveyden tukemisessa ja osaa soveltaa tietämystään työssään sekä arvioi ja kehittää omaa osaamista psykiatrisessa hoitotyössä ja kuntoutuksessa. - Luovat ja toiminnalliset menetelmät psykiatrisessa hoitotyössä luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

23 IKÄÄNTYMISEN ERITYISPIIRTEET JA MUISTISAIRAAN HOITO Psykogeriatrinen hoitotyö 2 ov Tunnistaa vanhuuden erityispiirteet ja soveltaa tietämystään työssään; osaa arvioida omaa asennoitumistaan vanhenemiseen ja vanhuuteen; osaa tukea ja hoitaa vanhusta kuoleman lähestyessä; osaa tukea kuolevan vanhuksen läheisiä surutyössä sekä osaa toteuttaa muistisairaan vanhuksen laadukasta hoitotyötä. - Vanhuskäsitys, etiikka ja laatu - Vanhuuteen liittyvät sairaudet ja niiden hoitomuodot - Monitieteisyys vanhustenhoidossa - Vanheneminen ja vanhuus - Kuolevan vanhuksen hoito ikääntymisen erityispiirteistä ja muistisairaan hoidosta. Ikonen, E-R., Julkunen, S. Kehittyvä kotihoito. Edita, Vallejo Medina, A., Vehviläinen, S. & Haukka, U-M. Vanhustenhoito. Sanoma Pro, Lähdesmäki, L., Vornanen, L. Vanhuksen parhaaksi. Edita, Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne, J. & Soininen, H. Muistihäiriöt. Duodecim,

24 MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ VANHUSTYÖSSÄ Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa arvioida vanhenemisen vaikutuksia mielenterveyteen ja tukea vanhuksen mielenterveyttä, tunnistaa vanhuusiän tyypilliset mielenterveys- ja päihdeongelmat ja soveltaa tietämystään työssään sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen hoitoa. - Yksinäisyys ja pelot - Mielenterveyshäiriöt ja päihteiden käyttö vanhuusiässä - Haastava käytös - Kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta mielenterveys ja päihdetyöstä vanhustyössä. Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita, Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

25 YHTEISTYÖ PERHEEN JA VERKOSTOJEN KANSSA Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa toimia yhteistyössä vanhusasiakkaan läheisten ja verkostojen kanssa, osaa listata vanhustyön vapaaehtoisjärjestöjä ja tulkita niiden toimintakulttuureja sekä ohjata vanhuksen tarkoituksenmukaisiin palveluihin, osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä sekä osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Oman toiminnan arviointi, voimavarat ja jaksaminen - Asiantuntijana toimiminen eri verkostoissa (kehittämishanke) - Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen - Sisäinen yrittäjyys yhteistyöstä perheen ja verkostojen kanssa. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

26 PÄIHDEPSYKIATRISTA HOITOTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, STRATEGIAT JA PÄIHDEPSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Päihdepsykiatrinen hoitotyö 1 ov Tuntee päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön ja keskeisimmät strategiat sekä tuntee päihdepsykiatrisen palvelujärjestelmän ja osaa soveltaa tietämystään työssään. - Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat - Päihdepsykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä. Valtion säädöstietopankki. 25

27 PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUS Päihdepsykiatrinen hoitotyö 2 ov Tuntee päihdyttävät ja riippuvuutta aiheuttavat aineet ja niiden vaikutukset, tietää päihdekäytön ja päihderiippuvuuden sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ja niiden merkitykset sekä yksilön että hänen läheistensä kannalta. - Yleisimmin käytettävät päihdyttävät aineet ja niiden vaikutukset terveydelle - Päihteiden käytön tasot - Testit, kyselyt ja laboratoriotutkimukset päihteiden käytön varmentamisessa - Päihderiippuvuus ilmiönä - Hepatiitit ja HIV - Eri ikävaiheisiin liittyvät päihteiden käytön erityispiirteet - Monidiagnoosipotilaat päihteistä ja päihderiippuvuudesta. Päihdelinkki. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

28 PÄIHDEHOITOTYÖN KESKEISET PERIAATTEET, LÄHESTYMISTAVAT JA TOIMINTAMUODOT Päihdepsykiatrinen hoitotyö 5 ov Tietää päihdetyön keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa tietämystään työssään, osaa nimetä päihdetyön eri lähestymistavat ja soveltaa tietämystään työssään, toteuttaa kehittämishankkeen ja arvioi sen onnistumista. - Päihdetyön keskeiset periaatteet - Terveyttä edistävä, ehkäisevä, riskejä ja haittoja vähentävä päihdehoitotyö - Asiakkaan vastuu ja voimavarat - Kuntouttava ja kärsimystä lievittävä päihdehoitotyö - Psykiatrisen ja päihdetyön työmuodot - Ammatillinen vuorovaikutus päihdetyössä joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään päihdehoitotyön keskeisistä periaatteista, lähestymistavoista ja toimintamuodoista. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

29 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 28

30 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 29

31

32 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut osallistuu psykiatrisen hoito- ja kuntoutusprosessin moniammatilliseen

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Perusteen nimi Mielenterveys-

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN?

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? Eri viitekehysten kohtaaminen strategiatyön haasteesta mahdollisuudeksi Ongelmat eivät juuri koskaan esiinny yksinään, ja

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot