Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Psykiatrisen hoitotyön perusteet Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä... 6 Mielenterveystyön lähestymistavat...7 Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat... 8 Psykiatrisen hoitotyön menetelmät Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa... 9 Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä...10 Lääkehoito Perushoito, ensiapu ja turvallisuus...12 Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta Työryhmätaidot...13 Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta...14 Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen...15 Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä...16 Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen...17 Valinnaiset tutkinnon osat Psykiatrinen kuntoutus Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet...18 Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö...19 Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö...21 Psykogeriatrinen hoitotyö Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa

4 Päihdepsykiatrinen hoitotyö Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä Päihteet ja päihderiippuvuus Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot...27 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Pakolliset tutkinnon osat 1/2 Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Psykiatrisen hoitotyön perusteet 8 ov Mielenterveystyön lähestymistavat, etiikka ja arvoperusta 2 ov Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat 5 ov Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa 4 ov Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä 2 ov Lääkehoito 1 ov Perushoito, ensiapu ja turvallisuus 1 ov Työryhmätaidot 1 ov Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta 1 ov Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen 1 ov Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä 1 ov Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen 4 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Valinnaiset tutkinnon osat 2/2 Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet 1 ov Psykiatrinen kuntoutus 8 ov Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö 1 ov Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet 3 ov Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö 3 ov Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito 2 ov Psykogeriatrinen hoitotyö 8 ov Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3 ov Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa 3 ov Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Päihdepsykiatrinen hoitotyö 8 ov Päihteet ja päihderiippuvuus 2 ov Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot 5 ov 5

7 MIELENTERVEYSTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA NORMISTO. PSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ. Psykiatrisen hoitotyön perusteet 1 ov Tuntee sosiaali- ja terveysalaa ja erityisesti psykiatrista hoitoa koskevat säädökset ja osaa soveltaa tätä tietoa työssään, osaa selittää psykiatrisen palvelujärjestelmän rakenteen ja eri tahojen vastuualueet palvelujen tuottamisessa sekä osaa selittää kuinka mielenterveyspalvelujen laatusuositus ohjaa psykiatrisen hoidon palvelujen toteuttamista. - Mielenterveystyötä ohjaavat lait ja normit - Psykiatrinen palvelujärjestelmä mielenterveystyötä ohjaavasta lainsäädännöstä ja normistosta. Valtion säädöspankki Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja säädökset Mielenterveyspalvelujen laatusuositus 6

8 MIELENTERVEYSTYÖN LÄHESTYMISTAVAT, ETIIKKA JA ARVOPERUS- TA Psykiatrisen hoitotyön perusteet 2 ov Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti erilaisia mielenterveyden lähestymistapoja työnsä perusteena, tunnistaa ihmiskäsityksen merkityksen asiakkaan/potilaan tilanteenmukaisten hoito- ja kuntoutusvalintojen jäsentäjänä sekä tunnistaa erilaisten arvojen ja normien merkityksen hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa ja osaa soveltaa tätä tietämystä työssään. - Mielenterveystyön lähestymistavat - Eettisyys - Ihmiskäsitysten tunnistaminen hoidon ja kuntoutuksen perustelujen jäsentäjänä - Arvot ja normit hoidossa ja kuntoutuksessa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään mielenterveystyön lähestymistavoista, etiikasta ja arvoperustasta. ETENE-eettiset ohjeet Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

9 PSYKIATRISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT Psykiatrisen hoitotyön perusteet 5 ov Opiskelija arvioi omia oppimisvalmiuksiaan; valitsee työelämälähtöisen kehittämishankkeen, jota työstää koko koulutuksen ajan; toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointia; osaa ohjata asiakasta/potilasta psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä tarkoituksenmukaisella tavalla; osaa arvioida moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan elämänvaiheen erityispiirteitä hoidossa ja kuntoutuksessa; tunnistaa asiakkaan/potilaan voimavarat ja soveltaa tietoa hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elämisen ympäristön hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa. - Orientoituminen näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun aikuisopistossa ja orientoituminen Psykiatrisen hoitotyön perusteet - tutkinnonosaan - Psyykkisen tilan arviointi, palveluihin ohjaus, elämänvaiheiden merkitys, perhe ja ympäristö sekä oman toiminnan arviointi joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään psykiatrisen hoitotyön lähtökohdista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

10 HOITO- JA KUNTOUTUSMENETELMÄT PSYKIATRISESSA HOIDOSSA Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 4 ov Opiskelija osaa ottaa huomioon tunteiden merkityksen vuorovaikutuksellisissa työtilanteissa ja osaa aktiivisen kuuntelemisen taidon; osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen, ylläpitää sitä ja lopettaa hoitosuhteen; osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja tuo sen käyttöön oman asiantuntijuutensa; osaa toteuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja osaa käyttää järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa; hallitsee ryhmähoidon keskeiset teoreettiset perusteet ja niiden sovellukset; osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita omassa työssään hoito- tai kuntoutusyhteisössä; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa; osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä; osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa hoito- ja kuntoutusmenetelmistä psykiatrisessa hoidossa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

11 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSI PSYKIATRISEN HOIDON PALVELU- JÄRJESTELMÄSSÄ Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 2 ov Osaa laatia asiakkaalle/potilaalle tarpeenmukaisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman moniammatillisen työryhmän jäsenenä; osaa käyttää erilaisia hoito- ja kuntoutusketjuja ja toimia niiden kanssa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa; tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, osaa soveltaa niitä työssään ja ohjata asiakasta potilasta hakeutumaan häntä auttavan hoito- ja kuntoutusmuodon piiriin; hallitsee verkostotyön periaatteet ja osaa hyödyntää asiakkaan/potilaan verkostoa hoidon suunnittelun tukena. - Hoidon ja kuntoutuksen porrastus - Asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan ja toimintakyvyn arviointi - Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi - Vertaistuki ja verkostotyö - Hoito- ja kuntoutussuunnitelma - Kirjaaminen. hoito- ja kuntoutusprosessissa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

12 LÄÄKEHOITO Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti, tuntee lääkehoitoa koskevan säädöstön ja ohjeet sekä osaa soveltaa lääketietoa koskevaa tietoperustaa työssään. - Lainsäädäntö: lääkevalvonta ja sairasvakuutus - Lääkehoidon toteuttamisen periaatteet - Lääkkeet mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoidosta. Taam-Ukkonen, M., Saano, S. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro, Turvallinen lääkehoito. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32. 11

13 PERUSHOITO, ENSIAPU JA TURVALLISUUS Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Hallitsee perushoidon, tuntee sähköhoidon periaatteet, osaa tukea kuolevan potilaan omaisia ja/tai läheisiä, hallitsee ensiavun sekä tietää työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. - Infektiosairauksien varotoimet - Hygienia - Nestetasapaino, ravitsemus ja eritystoiminta, lepo ja liikunta - Sähköhoito perushoidosta, ensiavusta ja turvallisuudesta. Iivanainen, A., Syväoja, P. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro,

14 TYÖRYHMÄTAIDOT Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Hallitsee laadukkaan tiedottamisen periaatteet; tunnistaa ryhmädynamiikan ilmiöitä omassa työssään ja osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä oman alansa asiantuntijana; osaa toimia omahoitajana vastuullisesti, moniammatillisesti ja yhteistyössä potilaan läheisten kanssa; kehittää omaa ammattitaitoaan ja valmiuksiaan toimia työryhmän jäsenenä. - Laadukkaan tiedottamisen periaatteet - Ryhmädynamiikka - Moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimiminen - Oman ammattitaidon kehittäminen oman ammattialan asiantuntijana työryhmässä - Yhteistyö asiakkaan potilaan, tämän omaisten ja läheisten sekä työryhmän kanssa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työryhmätaidoissa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

15 TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN JA KRIISITILANTEIDEN HALLINTA Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää, miten voi vaikuttaa turvallisen ilmapiirin edistämiseen ja osaa toimia sen mukaisesti työssään sekä hallitsee turvallisuutta koskevat normit, ohjeet ja säädökset työssään ja osaa toimia niiden mukaan kriisija uhkatilanteissa ja niiden jälkeen. - Turvallinen työilmapiiri - Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö turvallisuudesta huolehtimisesta ja kriisitilanteiden hallinnasta. 14

16 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSIEN ARVIOIMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää hyvän ja laadukkaan hoidon kriteerit ja soveltaa niitä työssään, osaa arvioida käytettävissä olevan tiedon luotettavuutta hoitoprosessin eri vaiheissa, osaa arvioida kuntoutuspalvelujen tarkoituksenmukaisuutta yhdessä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa, osaa hyödyntää työssään erilaisia arvioinnin ja kehittämisen välineitä. - Hyvän hoidon kriteerit - Hoidon ja kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuuden arviointi, päätöksentekoprosessi - Arvioinnin ja kehittämisen välineiden käyttäminen hoito- ja kuntoutusprosessien arvioimisessa. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita,

17 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TIEDON KÄYTTÖ PSYKIATRISESSA HOITO- TYÖSSÄ Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Osaa valita yksilöllisesti kuhunkin hoitotilanteeseen sopivan toimintatavan, osaa hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja suosituksia työssään ja kehittämishankkeen työstämisessä, osaa arvioida hoidon laatua tutkimustietoa ja kokemuksellista tietoa hyödyntämällä ja soveltaa osaamistaan kehittämishankkeen työstämisessä. - Asiakkaan/potilaan yksilölliseen hoitoon sopiva toimintatapa - Kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto ja suositukset - Hoidon laadun arviointi, toimintatavat, teorian yhdistäminen, tutkimus ja käytännön tieto näyttöön perustuvan tiedon käytöstä psykiatrisessa hoitotyössä. Ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset ja tutkielmat. Hoitotyön laatusuositukset. 16

18 OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 4 ov Tietää työyhteisön kehittämistyön merkityksen ja soveltaa tietämystään kehittämishanketyöskentelyssään, tunnistaa omat voimavaransa ja edistää omaa jaksamistaan työssä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti. - Työyhteisön kehittämistyön merkitys ja vastuu (kehittämishanke) - Omat voimavarat ja jaksaminen - Psykiatrisen hoitotyön traumatisoivat osa-alueet ja purkumahdollisuudet työyhteisössä - Myötätuntouupumus - Ammattitaidon kehittäminen - Työnohjaus oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro, Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita,

19 PSYKIATRISEN KUNTOUTUSTYÖN PERUSTEET Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tietää psykiatrisen kuntoutuksen keskeisimmät käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen työssä. - Keskeiset käsitteet psykiatrisessa kuntoutuksessa - Kognitiivinen ajattelu - Voimavaralähtöisyys - Psykoedukaatio - Lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja kasvatuksellinen kuntoutus - Perhe- ja verkostotyö psykiatrisen kuntoutustyön perusteista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

20 PSYKIATRINEN KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tuntee psykiatrisen kuntoutusjärjestelmän ja lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa työssään, tietää kuntoutujan sosiaaliset tukimuodot sekä osaa ohjata asiakasta/potilasta tarkoituksenmukaisen tuen hakemisessa. - Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö - Kuntoutuksen sosiaaliset tukimuodot psykiatrisesta kuntoutusjärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

21 PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSI JA ERITYISPIIRTEET Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tietää psykiatrisen kuntoutusprosessin periaatteet ja soveltaa tietoa työssään, ymmärtää erilaisten kuntoutuksen periaatteiden ja toimintamuotojen merkityksen ja soveltaa tietoa työssään. - Psykiatrisen kuntoutuksen prosessimalli ja kuntoutuksen porrastus - Lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset toimintamuodot - Kuntouttava työtoiminta ja työhön valmennus - Varhaiskuntoutus - Yksilöllinen ja yhteisöllinen kuntoutus psykiatrisen kuntoutuksen prosessista ja erityispiirteistä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

22 LUOVIEN JA TOIMINNALLISTEN MENETELMIEN KÄYTTÖ Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tiedostaa luovuuden ja toiminnallisuuden merkityksen mielenterveyden tukemisessa ja osaa soveltaa tietämystään työssään sekä arvioi ja kehittää omaa osaamista psykiatrisessa hoitotyössä ja kuntoutuksessa. - Luovat ja toiminnalliset menetelmät psykiatrisessa hoitotyössä luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

23 IKÄÄNTYMISEN ERITYISPIIRTEET JA MUISTISAIRAAN HOITO Psykogeriatrinen hoitotyö 2 ov Tunnistaa vanhuuden erityispiirteet ja soveltaa tietämystään työssään; osaa arvioida omaa asennoitumistaan vanhenemiseen ja vanhuuteen; osaa tukea ja hoitaa vanhusta kuoleman lähestyessä; osaa tukea kuolevan vanhuksen läheisiä surutyössä sekä osaa toteuttaa muistisairaan vanhuksen laadukasta hoitotyötä. - Vanhuskäsitys, etiikka ja laatu - Vanhuuteen liittyvät sairaudet ja niiden hoitomuodot - Monitieteisyys vanhustenhoidossa - Vanheneminen ja vanhuus - Kuolevan vanhuksen hoito ikääntymisen erityispiirteistä ja muistisairaan hoidosta. Ikonen, E-R., Julkunen, S. Kehittyvä kotihoito. Edita, Vallejo Medina, A., Vehviläinen, S. & Haukka, U-M. Vanhustenhoito. Sanoma Pro, Lähdesmäki, L., Vornanen, L. Vanhuksen parhaaksi. Edita, Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne, J. & Soininen, H. Muistihäiriöt. Duodecim,

24 MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ VANHUSTYÖSSÄ Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa arvioida vanhenemisen vaikutuksia mielenterveyteen ja tukea vanhuksen mielenterveyttä, tunnistaa vanhuusiän tyypilliset mielenterveys- ja päihdeongelmat ja soveltaa tietämystään työssään sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen hoitoa. - Yksinäisyys ja pelot - Mielenterveyshäiriöt ja päihteiden käyttö vanhuusiässä - Haastava käytös - Kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta mielenterveys ja päihdetyöstä vanhustyössä. Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita, Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

25 YHTEISTYÖ PERHEEN JA VERKOSTOJEN KANSSA Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa toimia yhteistyössä vanhusasiakkaan läheisten ja verkostojen kanssa, osaa listata vanhustyön vapaaehtoisjärjestöjä ja tulkita niiden toimintakulttuureja sekä ohjata vanhuksen tarkoituksenmukaisiin palveluihin, osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä sekä osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Oman toiminnan arviointi, voimavarat ja jaksaminen - Asiantuntijana toimiminen eri verkostoissa (kehittämishanke) - Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen - Sisäinen yrittäjyys yhteistyöstä perheen ja verkostojen kanssa. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

26 PÄIHDEPSYKIATRISTA HOITOTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, STRATEGIAT JA PÄIHDEPSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Päihdepsykiatrinen hoitotyö 1 ov Tuntee päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön ja keskeisimmät strategiat sekä tuntee päihdepsykiatrisen palvelujärjestelmän ja osaa soveltaa tietämystään työssään. - Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat - Päihdepsykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä. Valtion säädöstietopankki. 25

27 PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUS Päihdepsykiatrinen hoitotyö 2 ov Tuntee päihdyttävät ja riippuvuutta aiheuttavat aineet ja niiden vaikutukset, tietää päihdekäytön ja päihderiippuvuuden sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ja niiden merkitykset sekä yksilön että hänen läheistensä kannalta. - Yleisimmin käytettävät päihdyttävät aineet ja niiden vaikutukset terveydelle - Päihteiden käytön tasot - Testit, kyselyt ja laboratoriotutkimukset päihteiden käytön varmentamisessa - Päihderiippuvuus ilmiönä - Hepatiitit ja HIV - Eri ikävaiheisiin liittyvät päihteiden käytön erityispiirteet - Monidiagnoosipotilaat päihteistä ja päihderiippuvuudesta. Päihdelinkki. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

28 PÄIHDEHOITOTYÖN KESKEISET PERIAATTEET, LÄHESTYMISTAVAT JA TOIMINTAMUODOT Päihdepsykiatrinen hoitotyö 5 ov Tietää päihdetyön keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa tietämystään työssään, osaa nimetä päihdetyön eri lähestymistavat ja soveltaa tietämystään työssään, toteuttaa kehittämishankkeen ja arvioi sen onnistumista. - Päihdetyön keskeiset periaatteet - Terveyttä edistävä, ehkäisevä, riskejä ja haittoja vähentävä päihdehoitotyö - Asiakkaan vastuu ja voimavarat - Kuntouttava ja kärsimystä lievittävä päihdehoitotyö - Psykiatrisen ja päihdetyön työmuodot - Ammatillinen vuorovaikutus päihdetyössä joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään päihdehoitotyön keskeisistä periaatteista, lähestymistavoista ja toimintamuodoista. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

29 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 28

30 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 29

31

32 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsämestarin erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta metsäalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta leipurin ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta leipurin ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta leipurin ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta välinehuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta välinehuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta välinehuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta elintarvikejalostajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta elintarvikejalostajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta elintarvikejalostajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO MÄÄRÄYS 43/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 43/011/2009 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut osallistuu psykiatrisen hoito- ja kuntoutusprosessin moniammatilliseen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1646 2 (nid.) ISBN 952 13 1647 0 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 61/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2016 (Luonnos 23.9.2015)

PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2016 (Luonnos 23.9.2015) Näyttötutkinnon perusteet PSYKIATRISEN HOIDON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2016 (Luonnos 23.9.2015) Määräys xx /011 /2016 Määräykset ja ohjeet 2016:xx S I S Ä L T Ö l Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta levytekniikan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnonjärjestäjien yhteistyö- ja kehittämispäivä Ajankohtaista Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Aira Rajamäki Esityksen sisältöä Nykyinen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 37/421/2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisältö... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveysja päihdetyön

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia) Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (sisältöehdotuksia) Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! -yhteistyöseminaari 15.8.2017 Opetusneuvos Minna Taivassalo Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Yhteiskunta-

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi -

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi - Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Sosiaali- ja terveysala Nimi hinta 1.1.2016 Huom! 37-4414-0 Aikuinen ja lapsi - kasvatuksesta voi selvitä hengissä 34,8 37-6187-5 Ammattilaisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot