Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Psykiatrisen hoitotyön perusteet Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä... 6 Mielenterveystyön lähestymistavat...7 Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat... 8 Psykiatrisen hoitotyön menetelmät Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa... 9 Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä...10 Lääkehoito Perushoito, ensiapu ja turvallisuus...12 Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta Työryhmätaidot...13 Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta...14 Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen...15 Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä...16 Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen...17 Valinnaiset tutkinnon osat Psykiatrinen kuntoutus Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet...18 Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö...19 Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö...21 Psykogeriatrinen hoitotyö Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa

4 Päihdepsykiatrinen hoitotyö Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä Päihteet ja päihderiippuvuus Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot...27 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Pakolliset tutkinnon osat 1/2 Mielenterveystyötä ohjaava lainsäädäntö ja normisto. Psykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Psykiatrisen hoitotyön perusteet 8 ov Mielenterveystyön lähestymistavat, etiikka ja arvoperusta 2 ov Psykiatrisen hoitotyön lähtökohdat 5 ov Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa 4 ov Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessi psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä 2 ov Lääkehoito 1 ov Perushoito, ensiapu ja turvallisuus 1 ov Työryhmätaidot 1 ov Turvallisuudesta huolehtiminen ja kriisitilanteiden hallinta 1 ov Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 8 ov Hoito- ja kuntoutusprosessien arvioiminen 1 ov Näyttöön perustuvan tiedon käyttö psykiatrisessa hoitotyössä 1 ov Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen 4 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Valinnaiset tutkinnon osat 2/2 Psykiatrisen kuntoutustyön perusteet 1 ov Psykiatrinen kuntoutus 8 ov Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö 1 ov Psykiatrisen kuntoutuksen prosessi ja erityispiirteet 3 ov Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö 3 ov Ikääntymisen erityispiirteet ja muistisairaan hoito 2 ov Psykogeriatrinen hoitotyö 8 ov Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3 ov Yhteistyö perheen ja verkostojen kanssa 3 ov Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja päihdepsykiatrinen palvelujärjestelmä 1 ov Päihdepsykiatrinen hoitotyö 8 ov Päihteet ja päihderiippuvuus 2 ov Päihdehoitotyön keskeiset periaatteet, lähestymistavat ja toimintamuodot 5 ov 5

7 MIELENTERVEYSTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA NORMISTO. PSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ. Psykiatrisen hoitotyön perusteet 1 ov Tuntee sosiaali- ja terveysalaa ja erityisesti psykiatrista hoitoa koskevat säädökset ja osaa soveltaa tätä tietoa työssään, osaa selittää psykiatrisen palvelujärjestelmän rakenteen ja eri tahojen vastuualueet palvelujen tuottamisessa sekä osaa selittää kuinka mielenterveyspalvelujen laatusuositus ohjaa psykiatrisen hoidon palvelujen toteuttamista. - Mielenterveystyötä ohjaavat lait ja normit - Psykiatrinen palvelujärjestelmä mielenterveystyötä ohjaavasta lainsäädännöstä ja normistosta. Valtion säädöspankki Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja säädökset Mielenterveyspalvelujen laatusuositus 6

8 MIELENTERVEYSTYÖN LÄHESTYMISTAVAT, ETIIKKA JA ARVOPERUS- TA Psykiatrisen hoitotyön perusteet 2 ov Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti erilaisia mielenterveyden lähestymistapoja työnsä perusteena, tunnistaa ihmiskäsityksen merkityksen asiakkaan/potilaan tilanteenmukaisten hoito- ja kuntoutusvalintojen jäsentäjänä sekä tunnistaa erilaisten arvojen ja normien merkityksen hoidon ja kuntoutuksen eri vaiheissa ja osaa soveltaa tätä tietämystä työssään. - Mielenterveystyön lähestymistavat - Eettisyys - Ihmiskäsitysten tunnistaminen hoidon ja kuntoutuksen perustelujen jäsentäjänä - Arvot ja normit hoidossa ja kuntoutuksessa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään mielenterveystyön lähestymistavoista, etiikasta ja arvoperustasta. ETENE-eettiset ohjeet Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

9 PSYKIATRISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT Psykiatrisen hoitotyön perusteet 5 ov Opiskelija arvioi omia oppimisvalmiuksiaan; valitsee työelämälähtöisen kehittämishankkeen, jota työstää koko koulutuksen ajan; toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointia; osaa ohjata asiakasta/potilasta psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä tarkoituksenmukaisella tavalla; osaa arvioida moniammatillisen työryhmän jäsenenä asiakkaan/potilaan elämänvaiheen erityispiirteitä hoidossa ja kuntoutuksessa; tunnistaa asiakkaan/potilaan voimavarat ja soveltaa tietoa hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elämisen ympäristön hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa. - Orientoituminen näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun aikuisopistossa ja orientoituminen Psykiatrisen hoitotyön perusteet - tutkinnonosaan - Psyykkisen tilan arviointi, palveluihin ohjaus, elämänvaiheiden merkitys, perhe ja ympäristö sekä oman toiminnan arviointi joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään psykiatrisen hoitotyön lähtökohdista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

10 HOITO- JA KUNTOUTUSMENETELMÄT PSYKIATRISESSA HOIDOSSA Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 4 ov Opiskelija osaa ottaa huomioon tunteiden merkityksen vuorovaikutuksellisissa työtilanteissa ja osaa aktiivisen kuuntelemisen taidon; osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen, ylläpitää sitä ja lopettaa hoitosuhteen; osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja tuo sen käyttöön oman asiantuntijuutensa; osaa toteuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja osaa käyttää järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa; hallitsee ryhmähoidon keskeiset teoreettiset perusteet ja niiden sovellukset; osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita omassa työssään hoito- tai kuntoutusyhteisössä; osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa; osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä; osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Hoito- ja kuntoutusmenetelmät psykiatrisessa hoidossa hoito- ja kuntoutusmenetelmistä psykiatrisessa hoidossa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

11 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSI PSYKIATRISEN HOIDON PALVELU- JÄRJESTELMÄSSÄ Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 2 ov Osaa laatia asiakkaalle/potilaalle tarpeenmukaisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman moniammatillisen työryhmän jäsenenä; osaa käyttää erilaisia hoito- ja kuntoutusketjuja ja toimia niiden kanssa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa; tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, osaa soveltaa niitä työssään ja ohjata asiakasta potilasta hakeutumaan häntä auttavan hoito- ja kuntoutusmuodon piiriin; hallitsee verkostotyön periaatteet ja osaa hyödyntää asiakkaan/potilaan verkostoa hoidon suunnittelun tukena. - Hoidon ja kuntoutuksen porrastus - Asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan ja toimintakyvyn arviointi - Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi - Vertaistuki ja verkostotyö - Hoito- ja kuntoutussuunnitelma - Kirjaaminen. hoito- ja kuntoutusprosessissa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

12 LÄÄKEHOITO Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti, tuntee lääkehoitoa koskevan säädöstön ja ohjeet sekä osaa soveltaa lääketietoa koskevaa tietoperustaa työssään. - Lainsäädäntö: lääkevalvonta ja sairasvakuutus - Lääkehoidon toteuttamisen periaatteet - Lääkkeet mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoidosta. Taam-Ukkonen, M., Saano, S. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro, Turvallinen lääkehoito. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32. 11

13 PERUSHOITO, ENSIAPU JA TURVALLISUUS Psykiatrisen hoitotyön menetelmät 1 ov Hallitsee perushoidon, tuntee sähköhoidon periaatteet, osaa tukea kuolevan potilaan omaisia ja/tai läheisiä, hallitsee ensiavun sekä tietää työturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. - Infektiosairauksien varotoimet - Hygienia - Nestetasapaino, ravitsemus ja eritystoiminta, lepo ja liikunta - Sähköhoito perushoidosta, ensiavusta ja turvallisuudesta. Iivanainen, A., Syväoja, P. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro,

14 TYÖRYHMÄTAIDOT Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Hallitsee laadukkaan tiedottamisen periaatteet; tunnistaa ryhmädynamiikan ilmiöitä omassa työssään ja osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä oman alansa asiantuntijana; osaa toimia omahoitajana vastuullisesti, moniammatillisesti ja yhteistyössä potilaan läheisten kanssa; kehittää omaa ammattitaitoaan ja valmiuksiaan toimia työryhmän jäsenenä. - Laadukkaan tiedottamisen periaatteet - Ryhmädynamiikka - Moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimiminen - Oman ammattitaidon kehittäminen oman ammattialan asiantuntijana työryhmässä - Yhteistyö asiakkaan potilaan, tämän omaisten ja läheisten sekä työryhmän kanssa joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työryhmätaidoissa. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

15 TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN JA KRIISITILANTEIDEN HALLINTA Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää, miten voi vaikuttaa turvallisen ilmapiirin edistämiseen ja osaa toimia sen mukaisesti työssään sekä hallitsee turvallisuutta koskevat normit, ohjeet ja säädökset työssään ja osaa toimia niiden mukaan kriisija uhkatilanteissa ja niiden jälkeen. - Turvallinen työilmapiiri - Turvallisuutta koskeva lainsäädäntö turvallisuudesta huolehtimisesta ja kriisitilanteiden hallinnasta. 14

16 HOITO- JA KUNTOUTUSPROSESSIEN ARVIOIMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Tietää hyvän ja laadukkaan hoidon kriteerit ja soveltaa niitä työssään, osaa arvioida käytettävissä olevan tiedon luotettavuutta hoitoprosessin eri vaiheissa, osaa arvioida kuntoutuspalvelujen tarkoituksenmukaisuutta yhdessä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa, osaa hyödyntää työssään erilaisia arvioinnin ja kehittämisen välineitä. - Hyvän hoidon kriteerit - Hoidon ja kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuuden arviointi, päätöksentekoprosessi - Arvioinnin ja kehittämisen välineiden käyttäminen hoito- ja kuntoutusprosessien arvioimisessa. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita,

17 NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TIEDON KÄYTTÖ PSYKIATRISESSA HOITO- TYÖSSÄ Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 1 ov Osaa valita yksilöllisesti kuhunkin hoitotilanteeseen sopivan toimintatavan, osaa hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja suosituksia työssään ja kehittämishankkeen työstämisessä, osaa arvioida hoidon laatua tutkimustietoa ja kokemuksellista tietoa hyödyntämällä ja soveltaa osaamistaan kehittämishankkeen työstämisessä. - Asiakkaan/potilaan yksilölliseen hoitoon sopiva toimintatapa - Kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto ja suositukset - Hoidon laadun arviointi, toimintatavat, teorian yhdistäminen, tutkimus ja käytännön tieto näyttöön perustuvan tiedon käytöstä psykiatrisessa hoitotyössä. Ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset ja tutkielmat. Hoitotyön laatusuositukset. 16

18 OMAN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta 4 ov Tietää työyhteisön kehittämistyön merkityksen ja soveltaa tietämystään kehittämishanketyöskentelyssään, tunnistaa omat voimavaransa ja edistää omaa jaksamistaan työssä sekä arvioi omaa osaamistaan ja kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti. - Työyhteisön kehittämistyön merkitys ja vastuu (kehittämishanke) - Omat voimavarat ja jaksaminen - Psykiatrisen hoitotyön traumatisoivat osa-alueet ja purkumahdollisuudet työyhteisössä - Myötätuntouupumus - Ammattitaidon kehittäminen - Työnohjaus oman toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro, Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita,

19 PSYKIATRISEN KUNTOUTUSTYÖN PERUSTEET Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tietää psykiatrisen kuntoutuksen keskeisimmät käsitteet ja ymmärtää niiden merkityksen työssä. - Keskeiset käsitteet psykiatrisessa kuntoutuksessa - Kognitiivinen ajattelu - Voimavaralähtöisyys - Psykoedukaatio - Lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen ja kasvatuksellinen kuntoutus - Perhe- ja verkostotyö psykiatrisen kuntoutustyön perusteista. Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. Edita,

20 PSYKIATRINEN KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Psykiatrinen kuntoutus 1 ov Tuntee psykiatrisen kuntoutusjärjestelmän ja lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa työssään, tietää kuntoutujan sosiaaliset tukimuodot sekä osaa ohjata asiakasta/potilasta tarkoituksenmukaisen tuen hakemisessa. - Psykiatrinen kuntoutusjärjestelmä ja lainsäädäntö - Kuntoutuksen sosiaaliset tukimuodot psykiatrisesta kuntoutusjärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

21 PSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSI JA ERITYISPIIRTEET Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tietää psykiatrisen kuntoutusprosessin periaatteet ja soveltaa tietoa työssään, ymmärtää erilaisten kuntoutuksen periaatteiden ja toimintamuotojen merkityksen ja soveltaa tietoa työssään. - Psykiatrisen kuntoutuksen prosessimalli ja kuntoutuksen porrastus - Lääkinnällisen, sosiaalisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen keskeiset toimintamuodot - Kuntouttava työtoiminta ja työhön valmennus - Varhaiskuntoutus - Yksilöllinen ja yhteisöllinen kuntoutus psykiatrisen kuntoutuksen prosessista ja erityispiirteistä. Suvikas, A., Laurell, L. & Nordman, P. Kuntouttava lähihoito. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

22 LUOVIEN JA TOIMINNALLISTEN MENETELMIEN KÄYTTÖ Psykiatrinen kuntoutus 3 ov Tiedostaa luovuuden ja toiminnallisuuden merkityksen mielenterveyden tukemisessa ja osaa soveltaa tietämystään työssään sekä arvioi ja kehittää omaa osaamista psykiatrisessa hoitotyössä ja kuntoutuksessa. - Luovat ja toiminnalliset menetelmät psykiatrisessa hoitotyössä luovien ja toiminnallisten menetelmien käytöstä. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

23 IKÄÄNTYMISEN ERITYISPIIRTEET JA MUISTISAIRAAN HOITO Psykogeriatrinen hoitotyö 2 ov Tunnistaa vanhuuden erityispiirteet ja soveltaa tietämystään työssään; osaa arvioida omaa asennoitumistaan vanhenemiseen ja vanhuuteen; osaa tukea ja hoitaa vanhusta kuoleman lähestyessä; osaa tukea kuolevan vanhuksen läheisiä surutyössä sekä osaa toteuttaa muistisairaan vanhuksen laadukasta hoitotyötä. - Vanhuskäsitys, etiikka ja laatu - Vanhuuteen liittyvät sairaudet ja niiden hoitomuodot - Monitieteisyys vanhustenhoidossa - Vanheneminen ja vanhuus - Kuolevan vanhuksen hoito ikääntymisen erityispiirteistä ja muistisairaan hoidosta. Ikonen, E-R., Julkunen, S. Kehittyvä kotihoito. Edita, Vallejo Medina, A., Vehviläinen, S. & Haukka, U-M. Vanhustenhoito. Sanoma Pro, Lähdesmäki, L., Vornanen, L. Vanhuksen parhaaksi. Edita, Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne, J. & Soininen, H. Muistihäiriöt. Duodecim,

24 MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ VANHUSTYÖSSÄ Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa arvioida vanhenemisen vaikutuksia mielenterveyteen ja tukea vanhuksen mielenterveyttä, tunnistaa vanhuusiän tyypilliset mielenterveys- ja päihdeongelmat ja soveltaa tietämystään työssään sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhuksen hoitoa. - Yksinäisyys ja pelot - Mielenterveyshäiriöt ja päihteiden käyttö vanhuusiässä - Haastava käytös - Kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta mielenterveys ja päihdetyöstä vanhustyössä. Toivio, T., Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. Edita, Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

25 YHTEISTYÖ PERHEEN JA VERKOSTOJEN KANSSA Psykogeriatrinen hoitotyö 3 ov Osaa toimia yhteistyössä vanhusasiakkaan läheisten ja verkostojen kanssa, osaa listata vanhustyön vapaaehtoisjärjestöjä ja tulkita niiden toimintakulttuureja sekä ohjata vanhuksen tarkoituksenmukaisiin palveluihin, osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ja ratkaisujaan, tunnistaa voimavaransa ja kehittämistarpeensa, osaa hyödyntää omaa persoonaansa työvälineenä sekä osaa toimia asiantuntijana psykiatrisen hoidon moniammatillisissa verkostoissa. - Oman toiminnan arviointi, voimavarat ja jaksaminen - Asiantuntijana toimiminen eri verkostoissa (kehittämishanke) - Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen - Sisäinen yrittäjyys yhteistyöstä perheen ja verkostojen kanssa. Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

26 PÄIHDEPSYKIATRISTA HOITOTYÖTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, STRATEGIAT JA PÄIHDEPSYKIATRINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ Päihdepsykiatrinen hoitotyö 1 ov Tuntee päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavan lainsäädännön ja keskeisimmät strategiat sekä tuntee päihdepsykiatrisen palvelujärjestelmän ja osaa soveltaa tietämystään työssään. - Päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat - Päihdepsykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä päihdepsykiatrista hoitotyötä ohjaavasta lainsäädännöstä. Valtion säädöstietopankki. 25

27 PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUS Päihdepsykiatrinen hoitotyö 2 ov Tuntee päihdyttävät ja riippuvuutta aiheuttavat aineet ja niiden vaikutukset, tietää päihdekäytön ja päihderiippuvuuden sosiaaliset, fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ja niiden merkitykset sekä yksilön että hänen läheistensä kannalta. - Yleisimmin käytettävät päihdyttävät aineet ja niiden vaikutukset terveydelle - Päihteiden käytön tasot - Testit, kyselyt ja laboratoriotutkimukset päihteiden käytön varmentamisessa - Päihderiippuvuus ilmiönä - Hepatiitit ja HIV - Eri ikävaiheisiin liittyvät päihteiden käytön erityispiirteet - Monidiagnoosipotilaat päihteistä ja päihderiippuvuudesta. Päihdelinkki. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita,

28 PÄIHDEHOITOTYÖN KESKEISET PERIAATTEET, LÄHESTYMISTAVAT JA TOIMINTAMUODOT Päihdepsykiatrinen hoitotyö 5 ov Tietää päihdetyön keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa tietämystään työssään, osaa nimetä päihdetyön eri lähestymistavat ja soveltaa tietämystään työssään, toteuttaa kehittämishankkeen ja arvioi sen onnistumista. - Päihdetyön keskeiset periaatteet - Terveyttä edistävä, ehkäisevä, riskejä ja haittoja vähentävä päihdehoitotyö - Asiakkaan vastuu ja voimavarat - Kuntouttava ja kärsimystä lievittävä päihdehoitotyö - Psykiatrisen ja päihdetyön työmuodot - Ammatillinen vuorovaikutus päihdetyössä joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään päihdehoitotyön keskeisistä periaatteista, lähestymistavoista ja toimintamuodoista. Holmberg, J. Päihderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita, Kuhanen, C., Oittinen, P. & Kanerva, A. Mielenterveyshoitotyö. Sanoma Pro,

29 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 28

30 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 29

31

32 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty 23.9.2011 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena,

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot