KATTO-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATTO-STRATEGIA 2011-2015"

Transkriptio

1 KATTO-STRATEGIA

2 Ä ON SISÄLTÖ AJATUS JA ARVOT TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN TARPEISIIN PALVELUIDEN TAHTOTILA PALVELUIDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET VAIKUTTAA VAIKUTTAVUUDEN TAHTOTILA VAIKUTTAVUUDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET TALOUS ON TOIMINNAN PERUSTA TALOUDEN TAHTOTILAT TALOUDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET JÄSEN ON TASA-ARVOINEN HALLINNON TAHTOTILA HALLINNON TOIMENPIDE-ESITYKSET

3 ESIPUHE Jäsen on HEKOn toiminnan lähtökohta. HEKO on tarjonnut kymmenille tuhansille Uudellamaalla vaikuttaville ekonomeille ammatillista kehittymistä ja samanhenkistä seuraa jo vuodesta HEKOn alkuaikoina yhdistyksen toimintaa kuvattiin seuraavin sanoin: Me tarvitsemme elämässämme teoreettisten tietojen lisäksi muutakin: Kykyä seurustella kanssaihmisten kanssa, taitoa tarvittaessa esiintyä julkisesti usean silmäparin alaisena, mukautumiskykyä sopeutuaksemme yhteiskuntaan ja oleviin olosuhteisiin. Touko-kesäkuussa 2010 toteutettiin verkkohaastattelu HEKOn tulevaisuudesta. Haastatteluun osallistui yli 1000 hekolaista esitti noin 7000 arviota yhdistyksemme suunnasta. Samat asiat kuin 75 vuotta sitten nousivat päällimmäisiksi. Ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen vertaisten kanssa koettiin HEKOn toiminnan ytimeksi. Myös ekonomielämän perustarpeisiin vastaavat SEFEn tuottamat palvelut kuten ura-, oikeudelliset ja edunvalvonnalliset palvelut olivat tärkeitä. Toimintamme tulee vastata jäsenen tarpeita ja houkutella samalla uusia jäseniä liittymään ekonomiyhteisöön. Vastavalmistuneiden liittymisaste tulee saada nousuun taataksemme parhaan mahdollisen jäsenpalvelun. Jokaisen jäsenen on helppo tulla mukaan toimintaan ja voida vaikuttaa aidosti ekonomiyhteisössä. Vakaa talous ja toimiva hallinto luovat perustan toiminnalle ja sen kehittämiselle. Meidän täytyy varmistaa, että rakenteet ja toimintamallit luovat edellytykset sellaiselle toiminnalle, joka tekee HEKOsta ekonomin parhaan yhdistyksen nyt ja tulevaisuudessa. Kattostrategiassa vuosille otetaan kantaa pääteemoihin ja niiden perusteella luodaan alastrategiat painopistealueille. Maailmaa muuttuu, mutta ekonomiosaamisen verkosto pysyy ja kehittyy!

4 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Helsingin Ekonomit ry HEKO on Uudellamaalla asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. HEKO on perustettu vuonna HEKOn säännöt, 3: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskusteluja juhlatilaisuuksia ja retkiä sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi- ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksen jäsenet voivat keskinäisiä erikoispyrintöjään ja harrastuksiaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä kerhoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus vahvistaa. HEKOn toiminta-ajatus vuosille on toimia EKONOMIOSAAMISEN VERKOSTONA Visio : HEKO ON EKONOMIN PARAS YHDISTYS 4

5 Arvot strategiakaudella ovat seuraavat: Yksilön arvostus Yksilön arvostus on HEKOn toiminnan perusta. Yksilön arvostus tarkoittaa jäsenten tasavertaista kohtelua ja huomioon ottamista mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen, toimialaan tai asematasoon katsomatta. HEKOn kerhot ja niiden tuottama monipuolinen ohjelma yhdistettynä SEFEn tuottamiin palveluihin takaa jäsenelle kattavan palvelupaketin ekonomielämän kaikkiin vaiheisiin. Luotettavuus Luotettavuus on lupausten pitämistä. HEKOn palveluiden avulla jäsenet voivat ylläpitää ja päivittää osaamistaan. HEKO on yhdistyksenä luotettava yhteistyökumppani. Lähestyttävyys Lähestyttävyys tarkoittaa jatkuvaa ja rakentavaa vuorovaikutusta jäsenten, toimijoiden 1 ja sidosryhmien kesken. Jokaisen jäsenen on helppo lähestyä HEKOn toimijoita. HEKOlla on toimivat yhteydenottokanavat huomioiden jäsenen tarpeet ja viestintätottumukset. Uudellamaalla vaikuttavat ekonomit ovat tietoisia HEKOn ja SEFE-yhteisön 2 tarjoamista palveluista. Rakentavuus Rakentavuus tarkoittaa erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista sekä verkostojen ja osaamisen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä yhteiseksi hyväksi. Jäsen hyötyy kaikesta HEKOn toiminnasta. HEKO kantaa vastuunsa koko SEFE-yhteisön kehittämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 1 Toimija = HEKOn luottamushenkilöt, henkilöstö 2 SEFE-yhteisö = Suomen Ekonomiliitto SEFE ry jäsenyhdistyksineen 5

6 JÄSEN ON TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA 1.1 JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA 2015 HEKO on olemassa jäseniään varten. Jokainen jäsen on tasavertainen mm. ikään, sukupuoleen, työtilanteeseen tai asematasoon katsomatta. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. HEKO muodostaa Uudellamaalla toimivien ekonomiosaajien keskeisen verkostoitumiskanavan. Verkosto vahvistaa jäsenen ammatti-identiteettiä ja tukee yhteistyötä ja osaamispääoman ylläpitoa. Jäsenmäärä suhteessa alueella asuviin ekonomeihin kasvaa. Uudellamaalla asuvat ekonomit kuuluvat ja pysyvät HEKOssa. Jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää, mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80%3. HEKOn toiminta-alueen jokainen ekonomi kokee ekonomiyhteisöön kuulumisen osaksi omaa ekonomi-identiteettiään. Ekonomiyhteisöön kuuluminen mielletään itsestään selvyydeksi : 47 %, 2010: 49 %, Lähde SEFE

7 1.2 JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET Jäsentoimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan ekonomielämän moninaisia tarpeita. Ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen muodostavat täkeim-män osan HEKOn toiminnasta. Myös kulttuuri- ja virkistystapah-tumat ovat osa toimintaa. Jäsenpidollisesti hyödynnetään segmentoitua viestintää ekonomiyhteisön palveluista. Jäsenhankintaa tehostetaan yhteistyössä mm. SEFE-yhteisön kanssa. HEKO on mukana opiskelijaelämässä mm. kylteritoiminnan kautta. Markkinointia ja viestintää kohdennetaan opiskelijoille. HEKOn jäsentapahtumat ovat lähtökohtaisesti avoimia opiskelijoille, jotka ovat KY ry:n jäseniä. HEKO-mielikuvaa vahvistetaan tavoitteena jäsenen aktivointi ja osallistuminen. Esim. huomioidaan uudet jäsenet Tervetuloa HEKOon! paketilla. 7

8 PALVELUITA EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN TARPEISIIN 1.3 PALVELUIDEN TAHTOTILA 2015 Jäsenet arvostavat ja käyttävät HEKOn palveluita, joiden pääpaino on jäsenen ammatillisessa kehittymisessä ja verkostoitumisessa. HEKOn ja SEFEn yhdessä tuottamat palvelut vastaavat jäsenen eri tarpeisiin koko ekonomielämän ajan. Jäsenet tietävät, mitä palveluita ekonomiyhteisö tarjoaa. Jäsentapahtumat perustuvat jäsenen tarpeisiin ja ovat ajankohtaisia. Kerhot tuottavat pääosan tapahtumista. Tapahtumakumppaneiksi4 pyrkii uusia tahoja. Organisoitu verkostoituminen ekonomikollegoiden kanssa on osa jokaista tapahtumaa. 4 Tapahtumakumppani = yritys tai taho, joka tuo sisällön ja/tai puitteet tapahtumaan 8

9 1.4 PALVELUIDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET Luodaan HEKO-tapahtumakonseptit. Luottamushenkilöitä koulutetaan ja motivoidaan toistuvasti. Työnjako HEKOn ja SEFEn välillä on selkeä. HEKO viestii aktiivisesti jäsenille myös SEFEn tuottamista jäsenpalveluista. Kerhojen johtokunnille viestitään aktiivisesti mm. jäsenkehityksestä ja painopistealueista. Strategian pohjalta laadittavassa kerho-strategiassa luodaan toiminnan raamit selkeämmiksi ja jäsen-lähtöisemmiksi. HEKOn toiminnasta viestitään aktiivisesti ulkopuolisille tapahtumakumppaneille. Jäsenten keskinäinen verkostoituminen on osa HEKO-tapahtumakonseptia. 9

10 HEKO VAIKUTTAA 1.5 VAIKUTTAVUUDEN TAHTOTILA 2015 HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla on edustus SEFEn toimielimissä. HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua. KY ry:n sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua. HEKO kehittää ja edistää omalta osaltaan SEFEn koulutuspoliittisia suuntaviivoja. HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. 10

11 1.6 VAIKUTTAVUUDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET HEKO ottaa kantaa aktiivisesti SEFE-yhteisön linjauksiin. Jatketaan HEKOn, SEFEn ja sen muiden jäsenyhdistysten välisen avoimen vuorovaikutuksen kehittämistä. Luodaan toimivat verkostot ja toimintamallit KY ry:n sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Kehitetään yhteistyökumppanuuksia niin, että jäsen saa niistä selkeää lisäarvoa. 11

12 VAKAA TALOUS ON TOIMINNAN PERUSTA 1.7 TALOUDEN TAHTOTILAT 2015 Vakaa talous on HEKOn toiminnan perusta. Sijoitussalkun arvo/jäsen on vähintään nykyisellä tasolla, eli 300 /jäsen. Jäsenmaksutuotoilla katetaan 2/3 toiminnan kuluista. 12

13 1.8 TALOUDEN TOIMENPIDE-ESITYKSET Hallitus ohjaa talouden hoitoa aktiivisesti. Sijoitusomaisuuden tuotoin pidetään toiminta vakaana. Sijoitussalkulle kehitetään mittarit, joilla kuvataan selkeästi omaisuuden kokoa suhteessa jäsenmäärään. Sijoitustoiminnan periaatteet tarkistetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa. Jäsenmaksutuotot käytetään suoraan jäsenille tuotettaviin palveluihin. 13

14 JOKAINEN JÄSEN ON TASA-ARVOINEN 1.9 HALLINNON 5 TAHTOTILA 2015 Jäsendemokratia on toiminnan lähtökohta. Jokainen jäsen kokee voivansa vaikuttaa toimintaan. HEKOn luottamushenkilötoiminta on houkuttelevaa. Henkilöstö on sitoutunut ja motivoitunut vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden odotuksiin. 5 Liite 1: hallintokaavio 14

15 1.10 HALLINNON TOIMENPIDE-ESITYKSET Hallintomallia kehitetään niin, että jäsen voi helposti vaikuttaa ekonomiyhteisön toimintaan. Hallitus tekee tarvittavat sääntömuutosesitykset. Hallitus- ja johtokuntatoiminnasta viestitään jäsenille avoimesti. Hallitus tarkistaa kerhojen säännöt. Toimihenkilöiden ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti. Toimihenkilöille asetetaan vuosittain henkilökohtaiset ja yhteiset tavoitteet. 15

16 LIITE 1 HEKON HALLINTORAKENNE 16

17 17

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT...

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2014-2018

Strateginen suunnitelma 2014-2018 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma TTL Mukana muutoksessa 6.11.2013 Strateginen suunnitelma 2 (17) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 7 2.1 Missio... 7 2.2 Visio...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot