Hyväksytty liittokokouksessa Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry"

Transkriptio

1 Hyväksytty liittokokouksessa Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Koulutuspoliittinen linjapaperi

2 Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikka on tärkeintä vapauttavaa, solidaarista ja oikeudenmukaista politiikkaa. Koulutuspolitiikka pitää nostaa politiikan keskiöön kunnallisella, valtakunnallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry seisoo Suomessa tasa-arvoisen koulutuspolitiikan etuvartiossa, jotta emansipaatio voi jatkua. Hyvä elämä rakentuu tasa-arvoiselle lapsuudelle ja nuoruudelle, jonka pohja luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusasteella. Hyvä yhteiskunta rakentuu tasa-arvoiselle koulutuspolitiikalle, joka vapauttaa yksilöt ja tarjoaa heille täysipainoisen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan. Koulutuspolitiikalla on mahdollista vaikuttaa lasten ja nuorten kehitykseen ja heidän mahdollisuuksiinsa pärjätä yhteiskunnassa ja elämässä. Kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus osallistua maksuttomaan varhais- ja esiopetukseen sosioekonomisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta. Päiväkotien, koulujen ja opetuksen eriytyminen alueen sosioekonomisen rakenteen mukaan on pysäytettävä. Myös peruskoulu on tulevaisuudessa oppijalle maksuton, yhdenvertainen, yhtenäinen, inspiroiva ja moniarvoinen. Peruskoulussa sivistyksen siemenet kasvavat taimiksi, joita pitää vaalia huolella. Kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua opetukseen ja yhteiseen elämään koulussa. Suuri rooli kouluissa on ammattitaitoisella opetus- ja hoitohenkilöstöllä, joka takaa korkeatasoisen opetuksen, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kehittää omia kykyjään turvallisessa ympäristössä. Toisella asteella oppilailla pitää olla mahdollisuus joustavasti ottaa tutkintoonsa mukaan sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja. Riittävän laajat yleissivistävät opinnot takaavat kaikille realistiset mahdollisuudet jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa sekä valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen elämään. Toisella asteella, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opettajien ammatillisiin ja pedagogisiin taitoihin. Oppivelvollisuusikää on nostettava niin, että se kattaa kokonaan toiseen asteen tutkinnon suorittamisen. Oppimateriaalien on oltava oppijoille maksuttomia kaikilla koulutusasteilla. Laadukas ja riittävästi resursoitu ura- ja opinto-ohjaus perus- ja toisella asteella tukee nuoria löytämään juuri heille sopivan ja kiinnostavan alan. Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Heikon luokkaliikkuvuuden ongelmaa ei ratkaista muuttamalla korkeakoulutusta maksulliseksi edes osittain vaan mahdollistamalla kaikille aiempaa paremmin pääsyy korkeakoulutukseen. Korkeakoulutukseen pääsyyn ei saa vaikuttaa nuoren sosioekonominen tai etninen tausta eikä vanhempien koulutuksen taso. Maksulliset valmennuskurssit eivät muodosta maksullista väylää korkeakoulutukseen, sillä pääsykokeissa mitataan kirjoista omaksuttavan tiedon lisäksi hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Korkea-asteen koulutus on maksutonta kaikille opiskelijoille. Kansainvälinen, laadukas ja maksuton koulutus on Suomen kilpailuvaltti kansainvälisessä koulutuskilpailussa. Korkea-asteen koulutuksen tulee olla laadukasta, ennakkoluulotonta, yhdenvertaista, inspiroivaa ja tulevaisuuteen katsovaa. Opetuksen tulee olla työelämälähtöistä ja ammatillisuutta tukevaa. Opetushenkilökunnalla pitää olla riittävä ammatillinen ja pedagoginen osaaminen, ja heille tulee tarjota riittävästi mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen ja uusien opetusmenetelmien omaksumiseen. Opetus on joustavaa ja mahdollistaa opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa. Jokaisella korkeakouluopiskelijalla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksesta riippumatta. Opiskelijat saavat helposti tukea eri opintojen vaiheissa opinnoissa etenemiseen ja opiskeluun liittyviin ongelmiin kuten jaksamiseen liittyen. Korkeakoulutus on kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa. Korkeakoulutuksen tuottamilla yhteiskunnallisilla innovaatioilla on erityinen merkitys maamme kehitykseen. Korkeakoulutuksen laatua mitataan läpinäkyvin kriteerein. Korkeakoulujen tarjoamaa sivistystä ei mitata yksinkertaisesti euroissa tai kasvaneena tuotantopanoksena, vaan sitä arvostetaan kansallisena voimavarana.

3 Korkeakouluilla on erikoisosaamista valitsemillaan aloilla. Korkeakoulujen alueellinen sijoittuminen ja oppiainevalikoima määräytyy koulutuspolitiikan ja työvoimapolitiikan ehdoilla. Korkeakouluilla on vastuu maamme korkeimman tason opetuksesta, innovaatioista, kehittämisestä ja tutkimuksesta. Korkeakoulujen tehtävänä on mahdollistaa sivistys myös niille, jotka haluavat kouluttaa itseään työn ohella tai eläkepäivinä. Lapsuuden, nuoruuden ja eläkepäivien koulutuksen lisäksi huomio pitää kiinnittää työssä ja työelämässä oppimiseen. Koulutuspolitiikka eli elinikäinen oppiminen ja sivistys on ulotettava työelämään koko yhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa kouluttautumista työn ohessa ja vuosittaisia koulutusvapaita työntekijöille. Oppiminen ja sivistys eivät rajoitu ammattitaitoon, vaan koulutuspolitiikan tavoitteena on mahdollistaa täysipainoinen osallistuminen yhteiskuntaan. Elinikäinen oppiminen ja sivistys ovat osa ihmiselämää kohdusta hautaan. Kaikilla koulutusasteilla tuetaan erilaisilla tavoilla oppivia. Korkeakouluissa kansainväliset opiskelijat, tutkijat ja opetushenkilökunta ovat luonnollinen osa kansainvälistä korkeakoulua. Opiskelijoiden liikkuvuuteen kannustetaan myös tutkintojen välillä, ja toisessa maassa hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan Suomessa. Suomi ottaa käyttöön kansainvälisen tutkintojenviitekehyksen NQF:n helpottaakseen tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista Suomessa. Jokaisen koulutusta on tuettava yhteiskunnan varoin. Koulutus hyödyttää paitsi yksilöä, ennen kaikkea yhteiskuntaa. Sekä toisella että korkea-asteella pitää olla mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti ilman tarvetta työssäkäyntiin. Yksilö maksaa koulutuksensa takaisin progressiivisen verotuksen kautta siirryttyään työelämään. Koulutuksella on merkittävä yksilön omia voimavaroja vahvistava rooli. Koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja aktiiviseen kansalaisuuteen; emansipoida yksilöt riippumatta heidän sukupuolestaan ja sosioekonomisesta tai kulttuurisesta taustastaan. "Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän." - Miina Sillanpää, ensimmäinen suomalainen naisministeri Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden koulutuspoliittiset suuntaviivat: Varhaiskasvatus Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon Päivähoito on maksutonta jokaiselle lapselle Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen Kaksikielisellä paikkakunnalla jokaisella lapsella on oikeus kielikylpy-päivähoitoon Päivähoidon tulee olla enemmän kodinomaista ja suuria laitoksia tulee välttää. Päivähoidon tulee olla sukupuolisensitiivistä. Perusaste Kaikki perusasteen oppilaitokset ovat laadukkaita Lapsen ensisijainen oppilaitos on lähikoulu. Lapset ovat samassa koulussa sosioekonomisesta ja etnisestä taustasta riippumatta Uskonnon opetuksen sijaan opetetaan maailmankatsomusta ja uskontotietoa Terveystiedon opetusta lisätään perusasteella Jokaisella perusasteen päättävällä nuorella on voimassa oleva EA2-todistus Yhteiskuntatiedon opetusta lisätään Oppilaitos ja opetus on demokraattista ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavaa

4 Kotikoulutoiminta tulee tehdä luvanvaraiseksi ja käyttöön on otettava valtakunnalliset laatukriteerit kotiopetukselle Erityisopetus toteutetaan osallistavana opetuksena, ellei painavia perusteita erilliseen opetukseen ole. Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisillä lapsilla tulee jatkossakin olla oikeus käydä koulua omalla äidinkielellään. Toinen aste Toisen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää Kaikki toisen asteen oppimateriaali tulee olla maksutonta Ammatillisen koulutuksen yleissivistävyyttä ja opetuksen laatua tulee lisätä ja laatua korostaa. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tulee tiivistää yhteistyötä Tutkintoon voi joustavasti sisällyttää sekä yleissivistäviä että ammatillisia opintoja Oppisopimuskoulutuksessa on yleissivistävä osuus Jokaisella tulee olla aito mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto näyttöön perustuen. Ylioppilastutkintoa kehitetään niin, että se mittaa osaamista nykyistä monipuolisemmin ja parantaa opiskelijan mahdollisuuksia jatko-opintoihin pääsemisessä ja niistä selviytymisessä. Korkea-aste Korkeakoulutus on maksutonta kaikille opiskelijoille Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä Tutkintoon voi joustavasti sisällyttää opintoja yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on tiivis osa ammattikorkeakoulujen opetusta Yliopistoissa tehtävä tutkimus on objektiivista, laadukasta ja luotettavaa tilaajasta riippumatta Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suoritetaan valtakunnallisen kaavan mukaan Korkeakoulujen välillä ja sisällä siirtyminen on joustavaa ja toimivaa Koulutuksen järjestäminen Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus toteutetaan lähipalveluna Valtio vastaa toisen asteen koulutuksen järjestämisestä Varhais- ja perusopetus on lähipalvelu Toisen ja korkea-asteen koulutus järjestetään koulutuspoliittisen perustein, ei aluepoliittisin perustein Toisen asteen koulutusta tarjotaan kattavasti koko Suomessa Korkea-asteen koulutusta tarjotaan jokaisessa Suomen maakunnassa Korkea-asteen koulutusta tarjotaan myös täysin ruotsinkielisessä oppilaitoksessa Rahoitusjärjestelmä Valtio ja kunta jakavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämiskustannukset Valtio maksaa kunnille korvamerkittyä rahaa, joka suunnataan koulutuksen tasa-arvoistamiseen ja tukiopetukseen Valtio tukee kielikylpytoimintaa kaksikielisillä paikkakunnilla Valtio rahoittaa toisen asteen toiminnan Korkeakoulujen rahoituksesta vastaa pääasiassa valtio. Rahoitusta jaetaan rahoitusmallin kriteerien mukaisesti. Korkeakouluilla on kuitenkin vapaus hankkia läpinäkyvää täydentävää rahoitusta valtion rahoituksen siitä kärsimättä. Osaaminen ja tutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnossa on mahdollisuus tehdä sivuaine

5 Suomessa on käytössä kansainvälinen tutkintojen viitekehys NQF Ammattikorkeakoulusta on joustavaa ja vaivatonta siirtyä yliopistoon opiskelemaan maisteriksi ja yliopistosta on joustavaa ja vaivatonta siirtyä opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Koulutustaso Kaikilla Suomen kansalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto Koulutus ei periydy ja korkeakouluissa opiskelee erilaisista sosioekonomisista taustoista olevia ihmisiä Korkeakoulutettujen määrä on korkeampi kuin vuonna 2013 Koulutusvienti Koulutusviennissä Suomi keskittyy tutkinnon osien, kuten pedagogisten taitojen ja opetusmenetelmien myymiseen Koulutusvientituote myydään valtiolle, yritykselle tai yhteisölle ja se on aina osallistujalle maksutonta Suomen ei tule viedä koulutusta muihin maihin, mikäli se edellyttää lukukausimaksuja. Koulutusvienti on yksi vahva osa suomalaista kehitysyhteistyötä Opintotuki Toisen ja korkea-asteen opintotuki on erillinen ja erilainen Opintotuki mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun Opintotuki on opintorahapainotteinen toisella ja korkea-asteella Opintotuessa on huoltajakorotus toisella ja korkea-asteella Opintolaina on vapaaehtoinen toisella ja korkea-asteella Vanhempien tulot eivät vaikuta toisen asteen opiskelijan opintotukeen Opintotuen asumislisä korvaa kohtuullisen osan opiskelijan asumismenoista toisella ja korkea-asteella "Mene kouluun koditon Hanki tietoja vaikka palelet Nälkäinen, tartu kirjaan Se on hyvä ase Sinun täytyy astua johtoon Älä pelkää kysyä, toveri Älä usko kuulopuheisiin, ota selvää Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä Tarkista lasku Sinun täytyy se maksaa Laske sormesi joka erälle ja kysy "Miksi tämä on näin?" Sinun täytyy astua johtoon" - Oppimisen ylistys

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma. Luonnos 11.3.2011. Johdanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209

Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Koulutus-, kulttuuri- ja viestintäaloitteet 173-209 Puoluehallituksen lausunnot ja puoluekokouksen päätökset 27.-29.5.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO Koulutusaloitteet 173. Oppivelvollisuuden pidentäminen... 5

Lisätiedot

Joko-tai vai sekäettä?

Joko-tai vai sekäettä? Joko-tai vai sekäettä? Linjoja opiskelun ja työn vuoropuheluun Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Johdanto 1 2. Opiskeluaikainen työnteko 1 Työura

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva

Lisätiedot

Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön

Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF TURKU Yliopiston kvartaali on 25 vuotta Aineisto Turun yliopiston strategiatyöhön Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Strategian

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Laadukkaat korkeakoulut takaavat menestyksen

Laadukkaat korkeakoulut takaavat menestyksen Laadukkaat korkeakoulut takaavat menestyksen Vihreät ehdotukset korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi Hyväksytty puoluehallituksessa 1.12.2006 Johdanto Suomi haluaa menestyä kansainvälisessä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Hyväksytty 29.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Kansan parhaaksi...3 Johdanto...4 Sosialidemokratia - työn,

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten Koulutuspoliittinen ohjelma 2015 PERUSSUOMALAINEN KOULUTUSPOLITIIKKA Suomen hyvinvointi tarvitsee jokaisen osaamista. Huoltomiehiä ja hoitajia, maistereita, kisällejä

Lisätiedot

koulutuspoliittinen ohjelma

koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton koulutuspoliittinen ohjelma Soolin koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opintotuki ei ole koulutuspoliittinen ohjausväline, vaan opiskelijan toimeentuloa ja sosiaaliturvaa. Opintotuen saamisen ehtoja ei tule

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot