VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS"

Transkriptio

1 Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005

2 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita ja ohjata niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen kilpailukykyyn sekä elinoloihin alueella. Alueiden kehittämisen osa-alueiksi voidaan nimetä talouden, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittäminen, sekä väestön elinolojen parantaminen. Alueen väestörakenteen ja väestön muutoksen tarkasteleminen alueen kehittämisen yhteydessä on tarpeellista useista syistä. Väestörakenteen ja sen muutosten tuntemus on välttämätöntä muun muassa alueen asumista ja palveluita suunniteltaessa. Alueen väestörakenne ja sen muutokset liittyvät kiinteästi myös elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden kehittämiseen. Elinkeinoelämän kannalta väestö merkitsee esimerkiksi inhimillistä pääomaa (työntekijöitä, innovaattoreita ) ja kuluttajia. Kunnantalouden näkökulmasta väestö on muun muassa veronmaksajia ja julkisten palveluiden käyttäjiä. Väestön kehitystä seurataan yleensä muun muassa väestön lukumäärän, ikärakenteen, syntyneisyyden, kuolleisuuden, sekä lähtöja tulomuuton osalta. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi voidaan seurata erilaisia väestöä kuvaavia tekijöitä esimerkiksi väestön sukupuolijakaumaa ja koulutustasoa. Väestön muutokseen vaikuttaa kolme eri tekijää: syntyneisyys, kuolleisuus ja muuttoliike. Muutokset väestön lukumäärässä vaikuttavat muun muassa asuntojen, tonttien ja julkisten palveluiden määrän kysyntään. Muutoksen väestön ikärakenteessa puolestaan vaikuttavat muun muassa siihen, millaisille asunnoille, tonteille tai julkisille palveluille alueella on tarvetta. Sekä väestön määrän että ikärakenteen muutokseen vaikuttavat tekijät ovat syntyneisyys, kuolleisuus ja muuttoliike. Syntyneisyys on olennainen tekijä väestön uusiutumisen, määrän ja ikärakenteen kannalta. Syntyneisyyden määrää kuvataan yleensä vuosittain syntyneiden lasten lukumäärällä tuhatta asukasta kohden. Kuolleisuus on niin ikään olennainen tekijä väestön uusiutumista ja määrää tarkasteltaessa. Kuolleisuusluku ilmoitetaan kuolleiden lukumäärällä tuhatta asukasta kohden. Muuttoliikettä voidaan kuvata useilla erilaisilla tunnusluvuilla muun muassa tulomuuton (alueelle muuttaneet) ja lähtömuuton (alueelta muuttaneet) lukuina. Sukupuolijakauma, eli naisten ja miesten suhteellinen osuus väestöstä vaihtelee alueittain koko Suomessa. Yleisesti ottaen katsotaan, että tasapainoinen sukupuolijakauma on alueiden ja yhteisöjen kannalta mielekkäin. Pienet erot naisten ja miesten suhteellisessa osuudessa eivät ole merkitseviä, mutta suuremmat vääristymät jakaumassa voivat näkyä alueella eri tavoin. Väestön ikärakenteen muutos koskee tulevina vuosikymmeninä koko Eurooppaa ja useita muita teollistuneita maita. Suomessa väestö ikääntyy useimpia muita Euroopan maita aikaisemmin esimerkiksi useimmat EU-maat seuraavat Suomea ikärakenteen kehityksessä noin 15 vuoden viiveellä. Suomen tilannetta lähellä ikärakenteen muutoksen suhteen ovat Kiina ja Japani. Suomessa yli 65-vuotiaiden osuuden arvioidaan puolitoistakertaistuvan ja yli 80-vuotiaiden osuuden väestöstä kaksinkertaistuvan seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana. Ikärakenteen muutoksen seurauksia on arvioitu useista näkökulmista. Yleisesti ottaen kaikissa arvioissa on päädytty muun muassa seuraaviin seikkoihin: - palveluiden tarve ja kysyntä kasvaa -työvoimapula ja kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyvät

3 -alueiden kilpailukykytekijäksi nousee aiempaa vahvemmin hyvinvointi (sekä työelämässä että sen ulkopuolella) Väestön koulutustaso on yksi tärkeistä alueellisen kilpailukyvyn tekijöistä niin kutsuttua inhimillistä pääomaa, jonka olemassa olo alueella näkyy muun muassa innovaatioina ja koulutetun työvoiman saatavuutena. Suomessa nuoret ovat keskimäärin vanhoja koulutetumpia. Alueen ja yhteiskunnan toiminnan kannalta on tärkeä pyrkiä siihen, että heikosti koulutettuja olisi mahdollisimman vähän. Huono pohjakoulutus johtaa usein työttömyyteen ja syrjäytymiseen. Erityisesti nuorten riittävään kouluttautumiseen on kiinnitettävä huomiota (Tuononen 2005). Huomattava on, että Suomessa eniten paikkakunnalta toiselle muuttavat nuoret ja koulutetut ihmiset eli juuri ne, joista alueet tulevaisuudessa kilpailevat. VÄESTÖN MUUTOS VUOSINA Suomen maaseutumaisia kuntia voimakkaasti muokannut maa- ja metsätalouden rakennemuutos sekä sitä seurannut maaltamuutto heijastui maaseutukuntien väestön vähenemisenä paikoitellen vielä luvullakin. Työllisyystilanne oli kuitenkin koko maassa suhteellisen hyvä ja keskusten ulkopuolisilla alueilla teollisuuden rooli jopa kasvoi aiemmasta. Aiemmasta poiketen maalta pois alkoivat muuttaa lähinnä korkeasti koulutetut ihmiset, jotka muuttivat kaupunkikeskuksiin työn ja korkeamman tulotason perässä. Kuten kaikkialla, myös Kuhmalahden ja Pälkäneen historiaan mahtuu vaihtelevia vuosia. Molemmissa kunnissa väestön muutos oli 1980-luvulla tappiollista, Pälkäneellä väestön väheneminen oli suhteessa jonkin verran vähäisempää kuin Kuhmalahdella. Seuraavan vuosikymmenen alkua leimaa lama. Vuosikymmenen alkuaikoina raskaimpina lamavuosina molempien kuntien väkiluku kasvoi. Sitä vastoin 1990 jälkipuoliskoa leimaa laman jälkeinen muuttoliike, joka kohdistui erityisesti kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Muuttobuumi näkyi väestön vähenemisenä sekä Kuhmalahdella että Pälkäneellä. Uudella vuosituhannella Kuhmalahden ja Pälkäneen kehityspolut ovat eronneet toisistaan aiempaa voimakkaammin. Kuhmalahdella väestönmuutos on vaihdellut vuosittaisesta 2% väestönkasvusta aina 2,5% väestötappioon, kokonaistuloksen ollessa vuoden 2007 loppuun asti tarkasteltuna negatiivinen. Pälkäneellä väestö on vuotta 2001 lukuun ottamatta kasvanut, ja väestön kokonaismuutos Pälkäneellä on vuoden 2007 loppuun saakka tarkasteltuna positiivinen. Väestön muutos vuosina on esitetty seuraavalla sivulla taulukossa 1.

4 Taulukko 1. VÄESTÖNMUUTOS KAAKKOIS-PIRKANMAALLA VUOSINA Vuosi Kuhmalahti Muutos lkm Muutos % Pälkäne* Muutos lkm Muutos % KaPi ** Muutos lkm Muutos % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 *Taulukossa käytetään koko aikajaksolla voimaan tullutta kuntajakoa. Pälkäneen tiedot sisältävät näin ollen myös entisen Luopioisten kunnan väestötiedot. **KaPi=Kaakois-Pirkanmaa Tässä taulukossa "muutos" merkitsee muutosta edelliseen vuoteen verrattuna (ks. "muutos lkm" sekä "muutos %"). Lähde: Tilastokeskus 2008a. Muutosluvut- ja prosentit laskettu Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella. Taulukko kirjoittajan muotoilema.

5 VÄESTÖ VUONNA 2007 Vuoden 2007 viimeisenä päivänä Kuhmalahden väkiluku oli Tilastokeskuksen laskentojen mukaan 1076 henkilöä ja Pälkäneen 6970 henkilöä. Kuhmalahden osalta tämä tarkoittaa -2,5% muutosta väkiluvussa vuoteen 2006 verrattuna. Pälkäneellä suhteellinen väestönmuutos vuodesta 2006 vuoteen 2007 oli 1,1 %. Väestön sukupuoli- ja ikäjakaumissa on Kuhmalahden ja Pälkäneen välillä joitakin eroja. Kuhmalahdella miesten osuus on naisten osuutta suurempi. Pälkäneellä miehiä ja naisia on yhtä paljon. Kuhmalahdella työikäisiä (20-64-vuotiaita) on suhteessa hieman enemmän kuin Pälkäneellä. Lasten osuus väestöstä on Pälkäneellä suurempi kuin Kuhmalahdella. Sekä Kuhmalahden että Pälkäneen sukupuolijakaumat ovat verraten tasaiset. Myös molempien kuntien ikärakenne on verraten tavanomaisesti jakautunut. Sukupuoli- ja ikäjakauma on esitetty kunnittain taulukoissa 2 ja 3. Taulukko 2. KUHMALAHDEN VÄESTÖ Miehet Naiset Yhteensä % väestöstä % väestöstä 0-6 v. 30 2,8 33 3, v. 71 6,6 49 3, v. 22 2,0 14 1, v , , v. 62 5,8 65 6, v. 44 4,1 61 5,7 105 yli 85 v. 5 0,5 22 2,0 27 Yhteensä , , Lähde: Tilastokeskus 2008a. Muutosluvut ja -prosentit laskettu Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella. Taulukko kirjoittajan muotoilema.

6 Taulukko 3. PÄLKÄNEEN VÄESTÖ Miehet Naiset Yhteensä % väestöstä % väestöstä 0-6 v , , v , , v , , v , , v , , v , ,5 559 yli 85 v. 47 0, ,0 189 Yhteensä , , Lähde: Tilastokeskus 2008a. Muutosluvut ja -prosentit laskettu Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella. Taulukko kirjoittajan muotoilema. Sekä Kuhmalahdella että Pälkäneellä väestönmuutoksissa merkittävin osatekijä on muuttoliike. Molemmissa kunnissa luonnollinen väestönlisäys syntyvien määrä suhteessa kuolleiden määrään on negatiivinen. Kuhmalahdella negatiivinen nettomuutto (enemmän lähtijöitä kuin tulijoita) selittää yhdessä negatiivisen väestönlisäyksen kanssa kunnan väestön vähenemisen vuonna Pälkäneellä luonnollisen väestönlisäyksen negatiivisuus korvautuu positiivisella nettomuutolla. Pälkäneellä siis muuttoliike on se tekijä, joka on aiheuttanut väestönkasvun vuonna Kaikki väestönmuutostekijät Kuhmalahdella ja Pälkäneellä vuonna 2007 on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. KAIKKI VÄESTÖNMUUTOKSET VUONNA 2007 KUHMALAHTI PÄLKÄNE Elävänä syntyneet 5 60 Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Maahanmuutto 0 18 Maastamuutto 1 9 Kokonaisnettomuutto Väestönlisäys Lähde: Tilastokeskus 2008b.

7 Sekä Kuhmalahdella että Pälkäneellä täysi-ikäisen väestön koulutustaso on koko maan keskiarvoa matalampi. Kun koko maan täysi-ikäisestä väestöstä vuonna 2006 yhteensä 37,6% ei ollut mitään perusasteen jälkeistä tutkintoa, Kuhmalahdella vastaavan ryhmän osuus väestöstä oli 49,3% ja Pälkäneellä 44,2%. Väestön koulutustaso Kuhmalahdella, Pälkäneellä ja koko Suomessa on esitetty taulukoissa 5, 6 ja 7. Taulukon tiedot ovat vuoden 2006 koulutustasoa kuvaavia. Vuoden 2007 koulutustasoa kuvaavia tietoja ei tätä kirjoitettaessa ole vielä saatavilla. Taulukko 5. VÄESTÖN KOULUTUSTASO 2006 KUHMALAHTI KAIKKI MIEHET NAISET % täysiikäisistä 18 vuotta täyttänyt väestö , , ,8 Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa , , ,5 Keskiasteen tutkinto , , ,7 Alin korkea-asteen tutkinto , , ,4 Alempi korkeakouluasteen tutkinto 32 3, , ,5 Ylempi korkeakouluasteen tutkinto 21 2, ,7 7 33,3 Tutkijakoulutusasteen tutkinto - 0,0-0,0-0,0 Lähde: Tilastokeskus 2007a ja 2008a. Taulukko kirjoittajan muotoilema. Taulukko 6. VÄESTÖN KOULUTUSTASO 2006 PÄLKÄNE KAIKKI MIEHET NAISET % täysiikäisistä 18 vuotta täyttänyt väestö , ,2 Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa , , ,1 Keskiasteen tutkinto , , ,6 Alin korkea-asteen tutkinto , , ,3 Alempi korkeakouluasteen tutkinto 256 4, , ,8 Ylempi korkeakouluasteen tutkinto 228 4, , ,8 Tutkijakoulutusasteen tutkinto 17 0, ,4 3 17,6 Lähde: Tilastokeskus 2007a ja 2008a. Taulukko kirjoittajan muotoilema.

8 Taulukko7. VÄESTÖN KOULUTUSTASO 2006 KOKO MAA KAIKKI MIEHET NAISET % täysiikäisistä 18 vuotta täyttänyt väestö , ,6 Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa , , ,3 Keskiasteen tutkinto , , ,6 Alin korkea-asteen tutkinto , , ,1 Alempi korkeakouluasteen tutkinto , , ,0 Ylempi korkeakouluasteen tutkinto , , ,6 Tutkijakoulutusasteen tutkinto , , ,3 % täysi-ikäisistä = prosenttiosuus täysi-ikäisistä, jotka ovat suorittaneet tämän tutkinnon % ko tutkinnon = miesten/naisten prosenttiosuus ko. tutkinnon Lähde: Tilastokeskus 2007a ja 2008a. Taulukko kirjoittajan muotoilema. VÄESTÖENNUSTEET Väestöennusteilla kuvataan tiettyyn tulevaisuuden vuoteen ulottuvaa väkiluvun laskemista. Väestöennusteet tehdään mennyttä kehitystä kuvaavien laskelmien, väestörakennetietojen sekä tulevaisuuden kehityksen suuntaa kuvaavien arvioiden pohjalta. Väestöennusteet eivät siten ole tavoitteita tai suunnitelmia. Ne ovat ennusteita todennäköisestä kehityksestä. Väestöennusteen tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa väestön määrä, ikärakenne ja ennustekauden pituus. Karkeasti ottaen: mitä pienempi väestö, sitä epätarkempi ennuste; ja mitä pidemmälle ennustetaan, sitä epävarmempi on ennusteen tulos. Yleensä väestöennusteet ovat kuitenkin suhteellisen tarkkoja noin 5-10 vuoden aikajaksoilla. Väestöennusteen mukaan Kuhmalahden asukasluku pienenee vuoteen Sen jälkeen väkiluku alkaa hitaasti kasvaa, ja palaa vuoden 2007 tasolle vuonna Kuhmalahden muutoksissa on kyse todella pienistä lukemista, ja esimerkiksi yhden perheen muuttopäätökset voivat vaikuttaa niihin selvästi. Pälkäneellä väestön ennustetaan kasvavan nykyisestä selvästi. Väestön määrä kasvaa noin prosentin vuosivauhtia aina noin vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen kasvu hidastuu vähitellen. Ennusteen mukaan Pälkäneen väestö kasvaa noin tuhannella hengellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ennustettu väestönmuutos on esitetty kunnittain taulukossa 8.

9 Taulukko 8. ENNUSTETTU VÄESTÖNMUUTOS KUHMALAHTI PALKÄNE vuosi lkm muutos lkm muutos % vuosi lkm muutos lkm muutos % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 *Taulukossa käytetään koko aikajaksolla voimaan tullutta kuntajakoa. Tässä taulukossa "muutos" merkitsee muutosta edelliseen vuoteen verrattuna (ks. "muutos lkm" sekä "muutos %"). Lähde: Tilastokeskus 2007b.

10 Väestöennustetta voidaan tarkastella myös ikäluokittain. Ennusteen mukaan Kuhmalahdella lasten ja nuorten osuus väestöstä tulee pienentymään hieman. Työikäisen väestön ( vuotiaat) osuus sen sijaan pienenee merkittävästi jo vuoteen 2020 mennessä. Vanhusväestön osuus kasvaa, merkittävin muutos tapahtuu vuotiaiden ryhmässä. Pälkäneellä lasten- ja nuorten määrässä on ennusteen mukaan hienoista laskua, joskin se on vielä Kuhmalahdenkin muutosta pienempää. Samoin kuin Kuhmalahdella, myös Pälkäneellä työikäisen väestön määrä pienenee selvästi jo seuraavan 12 vuoden kuluessa. Pälkäneellä vanhusten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa verraten vähän. Väestöennusteet ikäluokittain on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Taulukko 9. VÄESTÖENNUSTE IKÄLUOKITTAIN KUHMALAHTI 0-6 vuotiaat 7-16 vuotiaat vuotiaat vuotiaat VUOSI % % % % , ,6 38 3, , , ,7 31 2, , , ,2 31 2, , , ,3 29 2, , , ,4 30 2, , , ,1 31 2, , , ,0 30 2, , vuotiaat vuotiaat yli 85 vuotiaat Ikäluokat yhteensä VUOSI % % % ,5 93 8,5 37 3, ,4 89 8,2 46 4, ,1 88 8,0 41 3, , ,3 47 4, , ,1 43 3, , ,0 66 5, , ,2 82 7, =lukumäärä, %=ikäryhmään kuuluvien ennustettu osuus ko. vuoden väestöstä Lähde: Tilastokeskus 2007b.

11 Taulukko 10. VÄESTÖENNUSTE IKÄLUOKITTAIN PÄLKÄNE 0-6 vuotiaat 7-16 vuotiaat vuotiaat vuotiaat VUOSI % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , vuotiaat vuotiaat yli 85 vuotiaat Ikäluokat yhteensä VUOSI % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , =lukumäärä, %=ikäryhmään kuuluvien ennustettu osuus ko. vuoden väestöstä Lähde: Tilastokeskus 2007b. LÄHTEET Huovari, J. & R. Volk (2004). Ikääntyminen ja maaseudun työmarkkinat. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja N:o 190. PTT, Helsinki. Parkkinen, P. (2002). Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki. Pirkanmaan liitto (2008). Väestö-, elinkeino- ja työvoimasuunnittelu aluekehitystyön perustana. Luettu Saatavana: Tilastokeskus (2007a). Väestön koulutusrakenne StatFin-tietokanta. Päivitetty Saatavana: Tilastokeskus (2007b). Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan alueittain. StatFin-tietokanta. Päivitetty Saatavana: Tilastokeskus (2008a). Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain. StatFin-tietokanta. Päivitetty Saatavana: Tilastokeskus (2008b). Kaikki väestön muutokset alueittain StatFin-tietokanta. Päivitetty Saatavana: Tuononen, M. (2005). Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa. Hyvinvointikatsaus 4/2005. Työ- ja elinkeinoministeriö (2008). Kansallinen alueiden kehittäminen. Päivitetty Saatavana: Wallenius, T. & M. Hjelt (2005). Uhasta mahdollisuudeksi? Väestön ikärakenteen muutokset ja sen seuraamukset Suomen elinkeino-, teknologia- ja innovaatiopolitiikalle. Kauppa- ja teollisuusministeriön ennakointifoorumi. Luettavissa:

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Yleiskaavallinen ohjelma

Yleiskaavallinen ohjelma Yleiskaavallinen ohjelma Väestöraportti 2014 1 Johdanto Kaupunkisuunnittelussa on kesän 2014 aikana laadittu yleiskaavallisen ohjelman perustieto-osion väestöosan päivitys. Raportti sisältää Salon väestökehityksen

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849 00101 Helsinki puh. (09) 228 050 faksi (09) 612 1211 sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö / Tietopalvelu B: ISBN 8-9-443-443-0 ISSN-L 99-7003 ISSN 99-7003 (painettu) ISSN 99-77 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Sanna Juusola, viestintä

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 1 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040 Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 Ysikentän ajattelumalli tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa

Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa Maantieteen tutkielma Turku 2008 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta PARKKALI, SARI: Valikoiva muuttoliike

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot