Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa projekti. (Hankeidean kehittyminen innovatiiviseksi kehittämisprojektihakemukseksi) VIKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa projekti. (Hankeidean kehittyminen innovatiiviseksi kehittämisprojektihakemukseksi) VIKE"

Transkriptio

1 VIKE (17) Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa projekti - RAY Ci ( ) HANKESUUNNITELMA (Hankeidean kehittyminen innovatiiviseksi kehittämisprojektihakemukseksi) VIKE Vammaisten Ihmisoikeuskeskus Mänskorättscenter för Personer med Funktionshinder The Center for Human Rights of Persons with Disabilities

2 VIKE (17) Sisältö Alkuperäinen hankeidea 3 Hankkeen taustoitusta 4 VIKE:n johtoryhmän linjaukset 4 Projektin alustava kulku 5 Tutkimuskohteen tehtävien tarkastusten toimialue 5 Soveltamisalan määrittelyä 5 Laatukriteeristön / sertifikaatin luominen 6 Tarkastusten tekeminen 6 Tarkastuksia tekevä henkilöstö 6 Yleinen raportti / julkaisu / koulutus 7 Vaihtoehto 1: vapaaehtoinen tarkastus / auditointi 7 Vaihtoehto 2: Tarkastus viranomaisten toimeksiannosta 8 Projektiseloste 8 Projektin perustelu 8 Innovatiivisuuus 10 Muut toiminnot ja perehtyneisyys aiheeseen 10 Projektin päätavoite 11 Projektin osatavoitteet 11 Projektin seurannan toteutus 12 Projektin toteuttamistapa 12 Projektista hyötyvät kohderyhmät 13 Projektin yhteistyötahot 13 Projektin viestintätoimenpiteet 14 Riskien hallinta 14 Projektilla tavoiteltavat tuotokset ja tulokset 14 Projektilla tavoiteltavat vaikutukset 15 Tulosten ja vaikutusten arviointi 16 Projektin tulosten ja saatujen kokemusten juurruttaminen projektin jälkeen 16 Projektin resurssit 17

3 VIKE (17) Alkuperäinen hankeidea Kalle Könkkölä : Mitä VIKE voisi tehdä ihmisoikeusvalvonnan kehittämisen suhteen? VIKE:n työtä on jatkettava. Seuraavassa on esitetty alkuperäistä ajatuksen juoksua ja ideoita kehittämistyön sekä projektihakemuksen pohjaksi. Tästä hanke sai alkunsa: Hankkeen lähtökohtana olisi pakon käytön selvittäminen asumisyksiköissä VIKE:n asiantuntijapaneelin suorittamien tarkastusten avulla. Aluksi kohdistui pelkästään laitoksiin, mutta idean kehittyessä laajennettiin avopuolen asumisyksiköihin ja muuhun vastaavaan asumiseen (palvelutalot, tuettu asuminen ym). Alkuperäisen idean mukaan VIKE voisi tarjota asumisyksiköille valvontaa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat pakkopäätöksillä suljettu johonkin laitokseen tai muuten joutuvat pakon tai epäasiallisen käytäntöjen kohteeksi (kts. hakemuksessa laajentunut niin, että tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa esim. kehitysvamma- ja mielenterveysyksiköiden (avo+laitos) asukkaisiin kohdistuvat toimet ja käytännöt sekä suojatoimenpiteet, kun henkilöillä on ylipäätään riski joutua pakon käytön tai mielivaltaisen kohtelun kohteeksi. Käytännössä asumisenjärjestäjät voisivat tilata selvityksen VIKE:ltä. Raportti annettaisiin luottamuksellisena asumisyksikön/tilaajaan johdolle ja ihmisoikeusarviointia ja raportteja voitaisiin käyttää tilaajan oman kehittämistoiminnan pohjaksi. Hyvästä ihmisoikeustyöstä osoituksena voi olla ns. ihmisoikeussertifikaatin tai ihmisoikeuslaatuhyväksynnän myöntäminen asumisyksikölle. Tämä parantaisi taatusti asukkaiden asemaa ja oikeusturvaa ja helpottaisi asumisyksiköiden kehittämistoimintaa ihmisoikeusmyönteisempään suuntaan. VIKE:n tekemiä selvityksiä voisi olla laajuudeltaan erilaisia; toiset perustuisivat vapaaehtoisiin tarkastuksiin, jossa tilaaja maksua vastaan tilaisi tarkastusryhmän selvittämään ihmisoikeusoloja asumisyksikössä. Näitäkin vapaaehtoisia tarkastuksia voisi olla eri laajuisia; jotkut voisivat olla kirjallisia tarkastuksia. Toisen osan tarkastuksissa pitäisivät sisällään viranomaisten (esim. eduskunnan oikeusasiamiehen) ulkoistamalla tilaamat asiantuntijapalvelut ja tarkastustehtävät VIKE:ltä. Olennaista olisi aina se, että vammaiset ihmiset saisivat olla täysimääräisesti mukana asioita suunniteltaessa ja laatukriteeristöjä luotaessa sekä suoritettaessa itse tarkastustoimintaa sekä analysoitaessa tarkastusten lopputuloksia sekä konkreettisesti kehitettäessä toimintaa.

4 VIKE (17) Hankkeen taustoitusta Kallen Könkkölän laatima pohjapaperi Palaveri Markku Niemelän (Etevan kuntayhtymä) kanssa (Kalle Könkkölä ja Juha-Pekka Konttinen) Jukka Kumpuvuoren (Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti) kommentit Palaveri Sirkka Sivulan (KVTL) kanssa (Könkkölä, Konttinen ja Sanna Ahola) VIKE:n johtoryhmän kokous (Päätettiin hakea Ci-projektiavustusta RAY:ltä) Palaveri (Könkkölä ja Konttinen) Palaveri (Tiina Johansson (MTKL), Sirkka Sivula (KVTL), Elina Akaan- Penttilä (Invalidiliitto), Könkkölä, Ahola ja Konttinen) VIKE:n johtoryhmän linjaukset VIKE:n johtoryhmä päätti kokouksessaan, että VIKE lähtee suunnittelemaan uutta hanketta asumisyksiköiden ihmisoikeusvalvonnan kehittämiseksi. RAY:ltä haetaan projektiavustusta innovatiiviseen kehittämisprojektiin toukokuun 2010 hakukierroksella. Suunnitelmissa 4 vuoden projekti, johon haetaan alustavien suunnitelmien mukaan n euroa / vuosi. Projekti alkaisi helmikuussa Alussa mittareiden ja laatusertifikaatin/arvioinnin kehittämistä ja vertaistarkastusten pilotointia. Johtoryhmä päätti järjestää klo 10 uuden kehittämishankkeen suunnittelupalaverin. Kokoukseen kutsutaan VIKE:n johtoryhmäläiset, MTKL:n edustaja, KVTL:n edustaja ja Markku Niemelä Etevasta. Tämän pohjalta suunnitellaan hanketta ja arvioidaan toiminnasta kiinnostuneita tahoja, jotka voisivat omalla panoksellaan sitoutua toimintaan. Tarkoituksen on luonnollisesti välttää vastakkainasetteluja tai ristiriitoja eri osapuolten välillä, koska viime kädessä kaikilla on yhteinen tarkoitus eli mahdollisimman asianmukaisen ja ihmisoikeusmyönteisen asumisen järjestämine vammaisille ihmisille. J-P Konttinen laatii projektisuunnitelman, RAY:n hakemuksen ja järjestää syksyllä seminaarin aiheeseen liittyen. Invalidiliitto auttaa Ray-hakemuksen laatimisessa.

5 VIKE (17) Projektin alustava kulku 1. vuosi: laatukriteeristön / sertifikaatin luominen / markkinointi/asiakassuhteet 2. vuosi: pilotointi, koulutus, kriteeristön kehittäminen markkinointi/asiakassuhteet 3. vuosi: tarkastusten tekeminen, kouluttaminen ja kehittämistyö jatkuu 4. vuosi: laatukäsikirjan laatiminen, toiminnan tuotteistaminen ja sen testaaminen 5. vuosi: tavoitteena, että toiminta pyörisi omillaan Tutkimuskohteen tehtävien tarkastusten toimialue Keskitytään YK:n vammaissopimuksen CRPD:n laajan soveltamisalan kattavaan pakon käytön valvontaan: Persons with Disabilities: (kehitysvammahuolto, mielenterveyshuolto, aistivammaiset, liikuntavammaiset, muu vammaishuolto jne..). Esim. selvä perinteinen vanhustenhuolto ym. jäisi toimialueen ulkopuolelle. Soveltamisalan määrittelyä Tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa esim. kehitysvammayksiköiden (avo+laitos) asukkaisiin kohdistuvat toimet ja käytännöt sekä suojatoimenpiteet, kun henkilöillä on ylipäätään riski joutua pakon käytön tai mielivaltaisen kohtelun kohteeksi. Eli voidaan auditoida laajemminkin vammaishuollon asumispalveluyksiköitä ja palveluntuottajien toimintaa. Tarkastuksen erityiseksi kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi tuetun päätöksenteon käytännöt ja asukkaiden/asiakkaiden kuuleminen. Ei siis keskitytä pelkästään laitoksissa tapahtuvaan vastentahtoiseen hoitoon tai Valviran valvomaan pakkohoitoon (Näitä pakkopäätöksiä on Markku Niemelän mukaan vain muutamia vuodessa). Tämä soveltamisalan laajennus on muutenkin perusteltua, sillä laitoksista ollaan luopumassa ja siirrytään vaiheittain asumisen toteuttamiseen avohuollon palveluiden avulla. Saadun tiedon mukaan Kehitysvammaisten tukiliittoon tulee tietoa erilaisissa yksiköissä tapahtuvasta kehitysvammaisten henkilöiden epäasiallisesta ja lainvastaisesta kohtelusta, lähinnä omaisilta tai vammaisilta ihmisiltä. Usein kehitysvammaiset henkilöt tai heidän omaiset ovat raportoineet epäkohdista. Nyt tulee pohdittavaksi, miten näitä kertomuksia voitaisiin käyttää hyödyksi VIKE:n ihmisoikeustarkastustoimintaa kehitettäessä. Yhteistyön kehittäminen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Mielenterveyden Keskusliitto ry:n, ETEVA Kuntayhtymän, Tukena Oy:n ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa toisi käsityksemme mukaan tuoda korvaamatonta lisäarvoa projektin onnistumisen suhteen tarkastusten suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa.

6 VIKE (17) Laatukriteeristön / sertifikaatin luominen Ensimmäisen toimintavuoden aikana projektille pitäisi luoda laatukriteeristö ja pelisäännöt, jonka pohjalta asiakaslähtöistä ihmisoikeustarkastustoimintaa voidaan lähteä toteuttamaan ja pilotoimaan käytännössä. Asianmukaisen kriteeristön luominen on työläs rupeama ja vaatii resursseja. Ilman kunnollista asiakirjamateriaalia ja arviointikaavakkeita sekä ohjeistuksia, tarkastuksia ei voida tehdä asianmukaisesti. Kriteeristön luomisen yhteydessä ammattilaisten ja vertaistarkastajien kouluttaminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelmien mukaan ensimmäinen projektin toimintavuosi menisikin pääasiassa laatuluokitusten ja arviointimenetelmien luomiseen. Tarkastusten tekeminen Tarkastuksia voidaan ja pitää tehdä myös ilman ennakkoilmoitusta, tämä on normaali käytäntö. Lisäksi myöhemmässä vaiheessa voidaan tarkastaa ko. yksiköitä niiltä osin, kun aiemmin on havaittu ongelmia. Käydään aina palautekeskustelut tarkastusraportin pohjalta tilaajan kanssa. Tarkastuksia tulisi tehdä 3-5 vuoden välein. Jos on havaittu epäkohtia, uusi tarkastus voidaan tehdä aikaisemminkin. Selvitystyö pohjautuu ennen kaikkea ihmisoikeudelliseen lähtökohtaan ja katsotaan onko asukkailla mahdollisuus toteuttaa itsenäistä elämää voimavarojensa puitteissa. Tarkastuksia tekevä henkilöstö VIKE:n vetäjä (lakimies) vastaa toiminnasta. Lisäksi koulutetaan eri tavalla vammaisia vertaistarkastajia osallistumaan tarkastustilanteisiin ja antamaan omat raporttinsa selvityksen osaksi. Tehtävän laajuuden mukaan selvitystä voi olla tekemässä 1-3 koulutettua osa-aikaista juristia. Vertaistarkastajien (6-8) joukossa on siis erilailla vammaisia ihmisiä (esim. kehitysvammaisia henkilöitä ja mielenterveyskuntoutujia). Samoin VIKE:n toimijoiden tulee olla lähtökohtaisesti itse vammaisia ihmisiä. Tarkoitus on, että vertaistarkastajat voisivat projektin edetessä kehittyä työssään vertaiskouluttajiksi. Koulutuksessa voidaan käyttää hyväksi myös tarkastettavien asumisyksiköiden omia kouluttajia sekä yleisiä ihmisoikeusasiantuntijoita. Yhteistyö on tärkeää.

7 VIKE (17) Yleinen raportti / julkaisu / koulutus Toiminnasta laaditaan projektin lopuksi käsikirja ja vuosittainen raportti, missä kerrotaan yleisiä havaintoja (anonyymisti) tarkastuksista laajemminkin kuin vain tilaajille tai asumisyksiköille. Vuosien varrella raporttien avulla voidaan valtakunnallisesti arvioida ihmisoikeustietoisuuden kehitystä. Kysymyksessä ei ole tavanomainen palvelujen laatuluokitus tietystä kohteesta, vaan tässä pyritään asiakaslähtöisesti selvittämään asukkaiden tosiasiallisten ihmisoikeuksien toteutumista ja osallistamaan asiakkaat prosessiin. Kysymyksessä on vaikea ja karteltu kohde, mutta jotta ihmisoikeusnäkökulmaa saadaan eteenpäin, vaikeitakin asioita tulee analysoida ja tutkia. Vain tällä tavalla asioita saadaan kehitettyä. Kun vertaitarkastajat ovat saaneet kokemusta, he voivat järjestää havaintojen perusteella koulutusta eri tahoille mahdollisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Vaihtoehto 1: vapaaehtoinen tarkastus / auditointi VIKE tarjoaa yksiköille ihmisoikeustarkastuksen niiden henkilöiden osalta, joille on tehty pakkopäätös tai joilla on ylipäätään riski joutua pakon käytön kohteeksi. Asumisksiköt tilaavat selvityksen. Tarkastusraportti annetaan luottamuksellisena tilaavan yksikön johdolle (esim. yksikön oman kehittämistoiminnan pohjaksi) Selvityksiä voi olla eri laajuisia. Laajaselvitys Haastatellaan kaikki työntekijät Haastatellaan mahdollisimman moni yksikössä pakkohoidossa oleva asukas Haastatellaan henkilöt, joilla on riski joutua pakon käytön kohteeksi Haastatellaan omaisista ne, jotka ovat saavutettavissa Käydään läpi tarkastettavan yksikön toimintamallit ja ohjeet Käydään läpi laitoksen pakkohoito- ja eristämispäätökset Tarkastetaan eristystilat Tarkastetaan lievemmät kasvatukselliset rajoitukset Tarkastetaan tilojen sopivuus harjoitettuun toimintaan Tarkastetaan henkilöstönormien toteutuminen Vaatii aikaa vähintään viikon, toki riippuen tarkastettavan yksikön koosta Tarkastusryhmässä juristeja ja vertaistarkastajia.

8 VIKE (17) Suppea selvitys Tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella (tarkastettavan yksikön ohjeistukset, päätökset ym.) Tarkastusryhmässä ps. juristeja Vaihtoehto 2: Tarkastus viranomaisten toimeksiannosta Edellä kuvattuja tehtäviä voidaan hoitaa myös viranomaisten valtuuttamana (lainsäädännön nojalla). Erityisesti pakkohoitoon liittyvät, tulevan kidutuksenvastaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisesti, kuuluvat tarkemman valvonnan piiriin. Sopimuksessa edellytetään vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjensä osallistumista valvontaan. Toimeksiantona tehtävää työtä sitoo normaalit viranomaisia koskevat vaitiolovelvollisuudet, joista sovitaan kaikkien mukana olevien kanssa. Viranomaisten toimeksiannosta tehdyt selvitykset raportoidaan aina ko. viranomaiselle, joka päättä jatkotoimista. Projektiseloste Projektin perustelu Uuden innovaatioprojektin ja hankeidean syntymiseen on vaikuttanut se, että Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE-projektin ( ) tuloksena havaittiin, etteivät vammaiset ihmiset ole tosiasiassa yhdenvertaisessa asemassa yhteiskunnassa ja vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää ja oikeuksien loukkauksia yhteiskunnan eri alueilla. Uudessa hankkeessa mukana olevat järjestöt saavat jatkuvasti hälyttäviä yhteydenottoja vammaisten ihmisten huonosta kohtelusta ja räikeistä ihmisoikeusloukkauksista. Viranomaisvalvonnassa paljastuu vain jäävuoren huippu. Asukkaiden itsemääräämisoikeutta loukataan turhaan vain opittujen joustamattomien toimintamallien vuoksi. Yhteistyöjärjestöjen saamien tietojen perusteella etenkin vammaisten ihmisten asumisessa esiintyy käytäntöjä ja tilanteita, joissa vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu. Vaikka ei puhuttaisi ns. lainsäädännön tarkoittamasta pakkohoidosta, vammaiset ihmiset kokevat usein epäasiallista kohtelua ja lakiin perustumatonta pakon käyttöä tai muuta ihmisoikeuksia loukkaavaa kohtelua heidän asumistaan ja asumisjärjestelyitään toteutettaessa. Vaikka vammaisten aseman kuvitellaan olevan Suomessa kohtuullisen hyvä, syrjintää ja YK:n vammaissopimuksen vastaista menettelyä esiintyy etenkin vammaisten ihmisten

9 VIKE (17) asumisessa. Haettavassa projektissa tarkoitettu vammaisen ihmisen määritelmä on otettu YK:n vammaissopimuksesta, joten määritelmä on laaja kattaen liikuntavammaiset, aistivammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä muut määritelmän piiriin kuuluvat vammaiset henkilöt. Asuminen on tarkoitus rajata projektissa laitos-, asumisja palveluyksiköihin (jäljempänä asumisyksiköt). Kohteena olisivat sekä yksityiset että julkiset yksiköt. Asumisyksiköissä asuvat vammaiset henkilöt tunnistavat vain harvoin milloin tietyt asumisyksikköjen (vakiintuneetkin) käytännöt johtavat perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukseen. Suomessa on tarvetta vammaisten ihmisten tarpeista ja näkökulmasta luotavaan ihmisoikeuskriteeristöön ja viranomaisvalvonnasta poikkeavaan vertaistarkastusjärjestelmään. Asumisyksikköjen tarkastajina toimisivat sekä ihmisoikeusasiantuntijat että vertaishenkilöt (jotka olisivat itse eri tavalla vammaisia ihmisiä). Näin ollen projekti olisi osaltaan vertaistoimintaa, jolla voitaisiin sekä kouluttaa vertaistarkastajia että voimaannuttaa asumisyksiköissä asuvia vammaisia ihmisiä. Selvityksen eräänlaisena pääkohteena olisi se, voiko vammainen ihminen toteuttaa asumisessaan sellaista elämää kuin hän haluaa. Toisin sanoen pääseekö hän asumisyksiköstään halutessaan esimerkiksi kauppaan, harrastuksiin, vierailuille jne.? Projektissa ei lähdetä liikkeelle kuntouttavasta näkökulmasta, sosiaalityön näkökulmasta eikä pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön näkökulmasta tehtävästä perinteisestä palvelujen laatuluokituksesta. Uudessa hankkeessa tarkoituksena on kehittää uudenlainen ihmisoikeusperustainen, osallisuutta ja vertaistoimintaa korostava lähestymistapa vammaisten ihmisten elämänlaadun parantamiseksi asumisyksiköissä. Nykyään hyvinvointi koetaan tavara- ja palveluvirrassa menemisenä. Laajempi ihmisoikeusnäkökulma taasen avaa aivan toisen perspektiivin ihmisen hyvinvointiin; se on toimivan ihmisen omaa ja muiden kanssa yhteistä ponnistelua hyvinvoinnin rakentamiseksi, joka prosessi itsessään luo esim. osallistumisen ja osallisuuden kautta hyvinvointia. Kysymyksessä on kehittämisprojekti, jolla levitetään ja viedään käytäntöön uusi innovatiivinen toiminta/tarkastusmenetelmä, joka parantaa konkreettisesti vammaisten ihmisten oikeuksia asumisessa. Nykyään vammaisten ihmisoikeudet koetaan vielä hyvin abstrakteiksi ja tuntemattomiksi yhteiskunnassa. Uuden projektin tarkoituksena onkin juuri konkretisoida sitä, mitä ihmisoikeudet ovat ja mitä niiden toteutuminen vammaisten ihmisten asumisessa voi käytännössä tarkoittaa. Projektin toteuttamisen perusteluna voidaan pitää myös vahvasti YK:n vammaissopimuksen mukaisen ihmisoikeusperustaisen ajattelumallin juurruttamista ja edistämistä Suomessa. YK:n vammaissopimuksen ratifiointi Suomessa edellyttää mm. vammaisiin ihmisiin kohdistuvaan pakon käyttöön liittyvän lainsäädännön tarkistamista ja valvontajärjestelmän kehittämistä. Myöskään YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa ei ole ratifioitu Suomessa. Ratifiointi edellyttää valvontajärjestelmän

10 VIKE (17) ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä Suomessa. Uusi VIKE:n projekti on ajankohtainen, koska projektin asiantuntijuudesta, tuotoksista ja tuloksista olisi laajasti hyötyä, kun em. lainsäädäntöhankkeita toteutetaan. Innovatiivisuuus Projektin innovatiivisuus ilmenee uudenlaisena suhtautumisena ja ajatteluna ihmisoikeuksien olemukseen ja asiakaslähtöiseen ihmisoikeuksien toteutumisen tarkasteluun asumisessa. YK:n vammaissopimuksen myötä voidaan puhua paradigman muutoksesta vammaisten oikeuksien tarkastelun ja konkretisoinnin osalta. Vammaisia ei tarkastella pelkästään hoidettavina kohteina tai ympäristön haasteina, vaan nähdään heidät yhdenvertaisina toimijoina, kuluttajina, asiakkaina, jotka osallistuvat yhteiskuntaan ja päättävät omista asioistaan. Projekti osallistaa vammaiset ihmiset itse seuraamaan ihmisoikeuksien toteutumista ja kehittämään ohjeistoa/käsikirjaa, jonka pohjalta ihmisoikeustilannetta voidaan tosiasiallisesti parantaa asumisyksiköissä. Projektilla valtavirtaistetaan YK:n vammaissopimuksen vaatimuksia ja ajatustapaa vammaisten asumiseen. Innovatiivisuus on sitä, etteivät esim. ovet ole lukossa tai apua saa myös kodin ulkopuolelle tai, että asukkaille on muodostettu selkeät menettelyreitit, joihin he voivat tukeutua, kun heidän vapausoikeuksiaan rajoitetaan tai heidän yksityisyytensä joutuu rikotuksi esim. eri hoitokäytänteiden takia, joilla ei ole hoidollista perustelua. Eri tavalla vammaiset vertaistarkkailijat voivat arvioida tilannetta aivan eri näkökulmasta kuin viranomaiset. Muut toiminnot ja perehtyneisyys aiheeseen Hankkeessa mukana olevat tahot ovat keränneet vuosien varrella runsaasti aineistoa ja tietoa vammaisten ihmisten asemasta ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. VIKE on ollut ainut toimija Suomessa, joka on keskittynyt pelkästään vammaisten ihmisoikeuskysymyksiin ja niihin liittyvään tiedottamiseen ja kouluttamiseen. VIKE muodostaa yhteistyökumppaneidensa kanssa sellaisen asiantuntijaverkoston, joka pystyy suoriutumaan hyvin tästä haastavasta projektista. Tällä hetkellä vain viranomaiset mm. oikeusasiamies, oikeuskansleri Valvira ja aluehallintovirastot tekevät satunnaisia tarkastuksia laitostyyppisiin yksiköihin. Valvira laatii myös valvonta- ja toteuttamissuunnitelmia sosiaalihuollon puolelle. VIKE:n uuden projektin avulla pureuduttaisiin syvemmälle ja laajemmalle vammaisten ihmisten asumiseen ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen käytännön arjessa. Asukkaiden voimaannuttaminen vertaisnäkökulmasta lisää hankkeemme painoarvoa suhteessa virallisiin valvon-

11 VIKE (17) tatahoihin. Projektin toiminta ei ole päällekkäistä viranomaisvalvonnan kanssa, vaan ennemminkin sitä täydentävää. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Projektin päätavoite Projektin päätavoitteena on vammaisten ihmisten elämänlaadun parantaminen ja uudenlaisen vammaisten ihmisten oikeuksien tarkastusjärjestelmän kehittäminen asumisessa. Projektin tärkeä tehtävä on antaa vammaisille ihmisille itselleen mahdollisuudet ymmärtää ihmisoikeuksien merkitys käytännön elämässä ja oppia tunnistamaan tilanteet, joissa heitä kohdellaan huonosti sekä kannustaa yhdessä puuttumaan tilanteisiin. Käytäntöjen muuttaminen vaatii tietoa, ongelmien tunnistamista, tahtoa ja laajaa yhteistyötä. Vain järjestöt ja yhteistyökumppanit pystyvät yhdistämään lakitiedon ja arjen kokemukset paketiksi, joka auttaa edistämään ihmisoikeuksia arjessa. Onnistuminen edellyttää vammaisten arkielämän tuntemusta ja aikaa ja kykyä kommunikoida mm. puhevammaisten henkilöiden kanssa. Tämä osaaminen puuttuu viranomaisilta. Asumisyksiköiltä puolestaan puuttuu usein lainsäädännön tuntemus. Laaja ihmisoikeusnäkökulma on toimivan ihmisen omaa ja muiden kanssa yhteistä ponnistelua hyvinvoinnin rakentamiseksi, joka prosessi itsessään luo esim. osallistumisen ja osallisuuden kautta hyvinvointia. Päätavoitteen avulla voidaan kehittää myös asumisyksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä. Näin ollen projektista hyötyisi useampi taho, jolloin projektin merkitys olisi käytännössä huomattavan laaja myös valtakunnallisesti. Projektin osatavoitteet 1. vuosi: Tarkastus/laatukriteeristön suunnittelu ja tarkastus- ja arviointijärjestelmän luominen sekä muun projektiaineiston valmistelu (mm. johtoryhmätoiminnan aloittaminen / vertaistarkastajien rekrytointi ja koulutus, yhteydenpito valvontaviranomaisiin) 2. vuosi: Ihmisoikeustarkastusten pilotointi asumisyksiköissä, koulutus, kriteeristön edelleen kehittäminen 3. vuosi: Ihmisoikeustarkastusten tekeminen, kouluttaminen ja kehittämistyö ja testaaminen jatkuu siihen suuntaan, että toiminta voitaisiin tuotteistaa projektin loputtua 4. vuosi: Tarkastusten ja kertyneen tiedon pohjalta laaditaan ihmisoikeuskäsikirja ja - ohjeisto vammaisille ihmisille/asiakkaille sekä asumisyksiköiden henkilökunnalle. Samalla jatkuu toiminnan tuotteistaminen ja sen testaaminen. (5. vuosi: Tavoitteena on, että tarkastustoiminta pyörisi omillaan ja rahoitus tulisi pääosin tehdyistä tarkastuksista ja selvityksistä. Projektin aikana kehitetty ja tuotettu aineisto sekä asiantuntijuus olisivat laajassa käytössä.)

12 VIKE (17) Projektin seurannan toteutus Projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista seuraa ja arvioi johtoryhmä. Johtoryhmä tarkistaa tavoitteissa pysymisen kokouksissaan. Johtoryhmä koostuu projektissa mukana olevien järjestöjen, asiantuntijoiden sekä VIKE:n edustajista. Projektipäällikkö vastaa asianmukaisen ja jatkuvan seurannan raportoinnista johtoryhmälle, joka vastaa siis viimekädessä projektin seurannasta. Raportointiin kuluu mm. tarkastusraporttien ja koulutuspalautteiden analysointi, kentältä tulevat palautteet sekä projektitavoitteiden toteutumisen jatkuva seuranta. Talousraporttien tekemisestä vastaa Kynnys ry, jonka talousasiat on ulkoistettu Järjestötalo Oy:lle. Tämän lisäksi projektin käytännön toteutumisen seurantaa suorittaa myös vertaistarkastajien ryhmä/asiakasraati, joka raportoi havainnoistaan projektipäällikölle ja johtoryhmälle. Projektipalautetta tulee luonnollisesti myös asumisyksiköiltä, joilta pyydetään säännöllisesti palautetta projektin kehittämiseksi ja tarkastusjärjestelmän parantamiseksi. Palautetta otetaan vastaan luonnollisesti myös viranomaistahoilta. Seurannan päätavoitteina ovat projektitavoitteissa pysymisen arviointi ja toisaalta tiedon tuottaminen yhteistyötahoille sekä projektin rahoittajille. Projektin toteuttamistapa Aluksi projektissa tulee luoda tarkat kirjallisesti määritellyt tarkastus- ja selvitysmenetelmät, joilla vammaisten ihmisten asumisolosuhteita voidaan kartoittaa. Toimintaympäristö kartoitetaan perinpohjaisesti. Samalla luodaan kriteeristö ja lomakkeisto, jota käytetään ihmisoikeusarviointia tehtäessä ja tietoja kerättäessä. VIKE tulee tarjoamaan asumisyksiköille vammaisten ihmisoikeustarkastustoimintaa. Käytännössä asumisyksiköt (laitokset, palvelutalot, muut asumispalvelujen tuottajat) voisivat tilata selvityksen ja tarkastuskäynnin VIKE:ltä. Raportti annettaisiin luottamuksellisena asumisyksikön/tilaajaan johdolle. Ihmisoikeusarviointia ja raportteja voitaisiin käyttää tilaajan oman kehittämistoiminnan pohjaksi. Hyvästä ihmisoikeustyöstä osoituksena olisi ns. ihmisoikeussertifikaatin myöntäminen asumisyksikölle. Tämä parantaisi asukkaiden asemaa ja oikeusturvaa ja helpottaisi asumisyksiköiden kehittämistoimintaa ihmisoikeusmyönteisempään suuntaan. Samalla saataisiin kerättyä yleisempää (anonyymiä) tietoa miten vammaisten oikeudet tosiasiassa toteutuvat asumisessa. VIKE:n tekemiä selvityksiä voi olla laajuudeltaan erilaisia; toiset perustuvat vapaaehtoisiin tarkastuksiin, jossa asumisyksikkö tilaa tarkastusryhmän selvittämään ihmisoikeusoloja asumisyksikössä. Toiset tarkastukset ovat suppeampia ja ne perustuisivat lähinnä asumisyksiköissä oleviin kirjallisiin selvityksiin ja ohjeistuksiin sekä vammaisilta asuk-

13 VIKE (17) kailta saatuihin päätöksiin ja muihin selvityksiin. Tarkastajina toimisivat ihmisoikeusasiantuntijat sekä vammaiset vertaistarkastajat. Lopuksi kaiken projektiaineiston ja saatujen raporttien sekä selvitysten pohjalta luodaan hyvien ihmisoikeuskäytäntöjen käsikirja vammaisten ihmisten asumisessa. Projektin toteutus poikkeaa täysin viranomaisten suorittamasta valvontatoiminnasta. Projektista hyötyvät kohderyhmät Projektista on eniten hyötyä vammaisille ihmisille, jotka asuvat asumisyksikkötyyppisissä olosuhteissa. Hyötyä saavat heikoimmassa asemassa olevat eri tavalla vammaiset ihmiset, joilla ei aikaisemmin ole ollut vastaavanlaista mahdollisuutta "tarkastuttaa" ihmisoikeuksiensa toteutumisen tasoa asumisessaan. Projektista on välitöntä hyötyä myös vammaisten henkilöiden perheille ja lähiomaisille. Tämän lisäksi asumisyksiköt ja niiden henkilökunta hyötyvät tarkastuksista ja niiden pohjilta tehtävistä raporteista sekä selvityksistä. VIKE:n tarkastustoiminta toimii asumisyksiköiden oman kehittämistoiminnan tukena ja antaa lisäksi asiantuntija-apua ihmisoikeusjuridisesta näkökulmasta sekä vertaistoiminnan kautta. Viranomaiset hyötyvät projektin tuotoksista ja asiantuntijuudesta lainsäädäntöhankkeita toteutettaessa ja toisaalta viranomaisvalvontaa edelleen kehitettäessä. Projektin yhteistyötahot Projekti on yhteistyö- ja verkostohanke, jossa mukana olevat tahot tekevät keskenään yhteistyösopimuksen. Projektin perustajajäseninä ovat Kynnys ry (VIKE), Mielenterveyden keskusliitto ry ja Kehitysvammaisten tukiliitto ry. Projektia hallinnoi ja talousvastuussa on Kynnys ry. Kukin perustajajäsen tuo oman tietämyksensä ja näkemyksensä projektin käyttöön. Tämän lisäksi asiantuntijatahoina projektissa on mukana Eteva Kuntayhtymä, Kehitysvammaisten palvelusäätiö ja Tukena Oy. Asiantuntijatoimijoiden kautta ihmisoikeustyöhön saadaan vertaistarkastajia ja laajaa asiantuntijuutta. VIKE:n kautta mukana olisivat välillisesti myös Invalidiliitto ja Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti. Yhteistyötahot ovat aktiivisesti mukana projektissa sen alusta loppuun asti. Projektin johtoryhmä koostuu perustajajäsenjärjestöjen edustajista ja asiantuntijatahojen edustajista. Yhteistyöverkosto hyötyy projektin tuotoksista koko projektin ajan ja projektin tuotoksia voitaisiin käyttää hyödyksi luonnollisesti myös projektin loppumisen jälkeen. Eri vammaryhmien välinen järjestöyhteistyö ihmisoikeusasioissa on suuri lisäarvo.

14 VIKE (17) Projektin viestintätoimenpiteet Tarkoituksena on perustaa Internet-sivut olemassa olevien VIKE:n sivujen yhteyteen. Lähtökohtaisesti projektipäällikkö vastaa välittömästä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä tiedotteiden ja aineiston tuottamisen avulla internetin ja sähköpostin välityksellä. Johtoryhmä ja asiantuntijaverkosto toimivat myös sisäisenä viestintäkanavana. Projektissa tehtävien ihmisoikeustarkastusten pohjalta syntyy raportteja, jotka yksityiskohdiltaan luottamuksellisia, mutta tuottavat jatkuvasti myös yleistä tietoa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta asumisessa. Projekti viestii toiminnastaan laajalle kentälle kaksi kertaa vuodessa tehtävällä viestikirjeellä. Projektin tuotoksena syntyvä ihmisoikeuksien toteutumisen käsikirja toimii lopulta parhaiten projektin tulosten hyödyntämisen välineenä ja viestimenä pidemmällä tähtäimellä katsottuna. Riskien hallinta Projektin perustoiminnat ja yhteistyön toimiminen pyritään turvaamaan huolellisesti tehtyjen perustajajärjestöjen ja asiantuntijatahojen välisten yhteistyösopimusten avulla. Asumisyksiköissä tehtävät tarkastukset voivat synnyttää riskitekijöitä, jos niihin ei valmistauduta riittävän hyvin. Tämän riskin minimoimiseksi projektiaineisto, kuten tarkastuskriteeristöt ja tarkastussopimukset tehdään huolellisesti valmiiksi ennen kuin pilotointitarkastuksia aletaan tehdä. Heti projektin alettua tulee täsmällisesti määritellä viranomaistoiminnan rajat ja toisaalta VIKE:n projektin tekemien ihmisoikeustarkastusten rajat/tavoitteet. Koska projektissa on kysymys hyvin innovatiivisesta ja uudenlaisesta toiminnasta, tulee kirjallisesti määritellä ja dokumentoida ne mahdolliset oikeudelliset vastuukysymykset, jotka tarkastusten ja kyselyjen tekemiseen liittyy. Projektin toiminnalla tulee olla myös vastuuvakuutus. Projektilla tavoiteltavat tuotokset ja tulokset Projektin tuotoksena syntyvät ensinnäkin dokumentoidut laatukriteeristö ja mennettelytapakriteeristö, joita käytetään arvioitaessa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista asumisessa. Projektin aineistona syntyy myös kaksi kertaa vuodessa tehtävät viestikirjeet ja muut tiedotteet, joilla tiedotetaan vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta ja projektin etenemisestä.

15 VIKE (17) Projekti synnyttää myös yhteistyöverkoston mukana olevien tahojen välillä mutta merkittävää yhteistyötä myös vammaisten asumispalveluita tuottavien tahojen suuntaan. Näin tieto lisääntyy kumpaankin suuntaan. Projekti järjestää vuotuisen laajan seminaarin, johon hankitaan mukaan myös kansainvälisiä vierailijoita ja puhujia. Seminaarin lisäksi järjestetään lukuisia vuosittaisia koulutus- ja neuvontatilaisuuksia mm. eri tavalla vammaisille vertaistarkastajille, asumisyksiköiden henkilökunnalle sekä tietysti vammaisten ihmisille, jotka asuvat asumisyksikössä tai joilla on riski joutua ns. pakon käytön kohteeksi. Projektin tuloksena syntyy uudenlainen valtakunnallinen ja laajasti noudatettava arviointimenetelmä, jolla eri tavalla vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista voidaan tarkastella asumisessa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Projektin aikana saatu tieto ja kerätty aineisto kerätään lopuksi yhteen ja suunnitellaan se käsikirjan muotoon. Ihmisoikeuskäsikirjaa voivat hyödyntää työssään asumisyksikköjen henkilökunta, vammaiset asukkaat, viranomaiset sekä muut asumisen sekä ihmisoikeuksien parissa toimivat henkilöt ja tahot. Projektilla tavoiteltavat vaikutukset Projektilla tavoitellaan sitä, että asumisyksiköissä asuvien vammaisten ihmisten oikeussuoja ja ihmisoikeuksien toteutumisen taso kohentuu tosiasiallisesti. Tämä toteutuu, kun vammaiset ihmiset ymmärtävät projektin avulla ihmisoikeuksien merkityksen käytännön elämässä ja oppivat tunnistamaan tilanteet, joissa heitä kohdellaan huonosti sekä kannustaa yhdessä puuttumaan tilanteisiin. Tällä vaikutetaan konkreettisesti vammaisten ihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun paranemiseen. Projektin aikana tehty selvitystoiminta luo välineitä vammaisjärjestöjen vaikuttamistoiminnalle ja ihmisoikeustyölle tulevaisuudessa. Projektin aikana koottu materiaali, aineistot ja esim. internet-tietopankki ovat käytössä. Projektin toiminnalla halutaan vaikuttaa myös pakon käyttöä koskevan lainsäädännön uudistamisen suuntaan. Viime kädessä vammaisten ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen, vammaisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa, osallisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen mm. asumisessa tulee kokonaistaloudellisesti kannattavaksi yhteiskunnalle. Projektin työllä on vaikutuksia vammaisten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisääntymiseen, mikä tarkoittaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen vähenemistä monen vammaisen henkilön kohdalla. Projektin ihmisoikeustyön tavoitteena olevat rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa johtavat siihen, että vammaiset henkilöt toimivat ja heidät noteerataan myös useimmin kuluttajina yhteiskunnassa.

16 VIKE (17) Jo VIKE-projektin aikana todettiin, että ihmisoikeusajattelun juurtumiselle ja kehittämiselle on hedelmällinen maaperä, kun Suomi allekirjoitti YK:n vammaissopimuksen maaliskuussa 2007 ja on ratifioimassa lähivuosina sopimusta. Projektin ihmisoikeustyölle on kysyntää. Tulosten ja vaikutusten arviointi Projektin arviointi suoritetaan itsearviointina. Projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista seuraa ja arvioi johtoryhmä. Projektipäällikkö vastaa jatkuvan seurannan raportoinnista johtoryhmälle. Projektin loppupuolella järjestetään palautekysely tehtyjen ihmisoikeusarviointien pohjalta. Palautekyselyn pohjalta voidaan arvioida projektin onnistumista vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta sekä asumisyksiköiden kokemusten perusteella. Toimintaa on tarkoitus jatkaa projektin loppumisen jälkeen. Tuolloin voidaan tarkastella projektin vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Projektin tulosten ja saatujen kokemusten juurruttaminen projektin jälkeen Selvitys- ja ihmisoikeustarkastustoiminta luo välineitä vammaisjärjestöjen vaikuttamistoiminnalle tulevaisuudessa. Jotta projektin tulokset saadaan tosiasialliseen hyötykäyttöön projektin päätyttyä, ihmisoikeusarviointitoiminta pitää tuotteistaa. Projektin tarkoitus toteutuu, kun ihmisoikeustarkastusjärjestelmä saadaan juurrutettua osaksi asumisyksiköiden tavanomaista toimintaa. Tämä onnistuu vain, jos asumisyksiköt ja siellä asuvat vammaiset henkilöt kokevat ihmisoikeustarkastusjärjestelmän hyödylliseksi ja käyttökelpoiseksi. Projektin suurin haaste onkin saada ihmisoikeustarkastusjärjestelmästä rakennettua sellainen, etteivät tarkastettavat asumisyksiköt ja niiden henkilökunta sekä vammaiset asukkaat koe tarkastuksia epämukaviksi tai uhkaaviksi. Projektin toiminnan juurruttaminen tulevaisuudessa onnistuu, kun ihmisoikeustarkastusjärjestelmästä luodaan puolueeton, josta hyötyvät kaikki osapuolet win-win - periaatteella. Tavoitteena on, että projektissa saaduista kokemuksista olisi hyötyä myös pakon käyttöä koskevan lainsäädännön uudistusprosessin yhteydessä. Projektin tulokset voisivat näkyä siis lainsäädäntötasolla ja toisaalta kehitettäessä viranomaisvalvontapuolta.

17 VIKE (17) Projektin resurssit Projektin "toimitusjohtajan" tehtäviä hoitaa toimeen palkattava kokopäiväinen projektipäällikkö. Koska kysymys on hyvin pitkälti juridisesta toiminnasta, on perusteltua, että projektipäällikkö olisi oikeustieteellisen koulutuksen saanut henkilö. Asumisyksiköissä tehtävästä tarkastustoiminnasta vastaisi ryhmä, jossa toimisi projektipäällikön lisäksi 2 osa-aikaista lakimiestä sekä n. 6-8 osa-aikaista vertaistarkastajaa. Vertaistarkastajat ovat eri tavalla vammaisia ihmisiä, jotka valitaan tehtävään. Projektin muina resursseina toimisivat projektissa mukana olevien yhteistyötahojen asiantuntijat resurssiensa puitteissa, esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyn kautta. Myös VI- KE:n johtoryhmä toimii asiantuntijaresurssina puheena olevassa uudessa projektissa. Tarvittaessa apua tarkastustoimintaan ja ihmisoikeusjuridista konsultointia voitaisiin ostaa pieni määrä myös Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutilta.

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus

Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus VIA-PROJEKTIN JURIDINEN POHJA Miksi juridiikkaa? Mikä on perusoikeus tai ihmisoikeus? Miten perus- ja ihmisoikeuksia käytetään? Ensisijaisena lähteenä YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus Miksi juridiikkaa?

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Palvelut asiakaslähtöiksi - Kärkihanke Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli LAPIN työpaja 27.9.2106 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Hankkeen tavoitteet Hankkeessa kehitetään

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen -

Kommenttipuheenvuoro. - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4.11.2015 Helsinki 9-Nov-15 1 Sosiaalisten perusoikeuksien turvaaminen Perustuslain 19 :n 1

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Ajankohtaista alalta Aarne Rajalahti Tienviittoja tulevaisuuteen, 4.11.2015 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Hallituksen kirjaukset, joilla vaikutusta kehitysvammaisiin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTO 1.11.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Tulevaisuuden vammaispalvelut

Tulevaisuuden vammaispalvelut Tulevaisuuden vammaispalvelut Anu Autio, Juha-Pekka Konttinen ja Stina Sjöblom 13.3.2014 Tulevaisuuden vammaispalvelut 1 Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävät 1. Sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA

Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suvianna Hakalehto-Wainio apulaisprofessori VAMMAISTEN LASTEN IHMISOIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA LAPSEN OIKEUKSISTA LAPSEN OIKEUKSIEN KEHITYS lapsi sosiaalisena ongelmana lapsi suojelun kohteena lapsi

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa

Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Tarkastukset osana laillisuusvalvontaa Oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 29.5.2012 Eduskunnan oikeusasiamies ylin laillisuusvalvoja eduskunnan valitsema toimivallasta

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere

Ihmisoikeuskeskus. YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa. Vammaisneuvostopäivä Tampere Ihmisoikeuskeskus YK:n vammaisyleissopimus arjessa Ihmisoikeudet kuntien toiminnassa Vammaisneuvostopäivä 1.12.2016 Tampere 1 Kenellä on oikeus, kenellä velvollisuus? Rights holders - Duty bearers Perus-

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Askeleita omaan elämään, 2.12.2015

Ajankohtaista alalta. Aarne Rajalahti. Askeleita omaan elämään, 2.12.2015 Ajankohtaista alalta Aarne Rajalahti Askeleita omaan elämään, 2.12.2015 Paljon rakenteellisia muutoksia meneillään Sote-palvelurakenneuudistus Hallituksen kirjaukset, joilla vaikutusta kehitysvammaisiin

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula

Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula Maunulan XIV kesäseminaari 3.6.2010 Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula Janne Roininen Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI 10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI OPPIMATERIAALI: TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN VIITEKEHYS Lähtökohtana: sosiaalityön juridiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Pinninkatu 51, 33100 Tampere EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE Asia Lausunto hallituksen esityksestä 341/2014 vp eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnon antaja

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot