Kankaanpään kaupunki, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä STRATEGIA PARASTA OSAAMISTA SINUN AVUKSESI! Käsittelyt: PoSan johtoryhmä PoSa yhtymähallitus Hyväksytty: PoSa kuntayhtymävaltuusto (PoSan jäsenkuntien muodostaman soteyhteistoiminta-alueen sote-palvelujen järjestämisvastuullinen toimielin) Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen yhteinen tavoite 1.1. Visio 1.2. Toiminta-ajatus ja arvot 2. Strategiset tavoitteet Toiminta ja talous tasapainossa Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan 3. Strategian toteuttaminen ja seuranta LIITTEET Liite 1: Tulosalueiden konkreettiset toimenpide-ehdotukset (vuosittain budjetin yhteydessä tarkistettava osa) Liite 2: Vuosiaikataulu

2 1. POHJOIS-SATAKUNNAN SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YHTEINEN TAVOITE 1.1. VISIO Pohjois-Satakunta on taloudeltaan tasapainoinen sote-yhteistoimintaalue, joka tuottaa asiakaslähtöisesti, uutta teknologiaa hyödyntämällä tasapuoliset palvelut kaikille kuntayhtymän asukkaille. Kuntayhtymän toiminta turvaa jatkossa sote-lähipalvelut ja työpaikat Pohjois- Satakunnassa TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT PoSan toiminta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kustannustehokkaasti. Alueellisesti oikein mitoitetut palvelut. Luottamuksellinen vuorovaikutus kaikessa toiminnassa. PoSan arvot: Arvostus: Tasavertainen ja inhimillinen asiakkaan kohtelu. Hyvinvointi: Väestön ja henkilöstön kokema hyvinvointi lisääntyy. Kuntalaiset ja henkilöstö vaikuttavat omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen. Luottamus: Väestö luottaa toiminnan laatuun. Kommunikointi on avointa ja palautejärjestelmät toimivat.

3 2. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta ja talous tasapainossa vuonna 2020 Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu 1. Palveluverkko ja palvelutaso määritetty v loppuun mennessä. 2. Palveluiden tuottamisen linjat (oma tuotanto/ostopalvelu) määritetty v loppuun mennessä. 3. Toimitilaratkaisut määritetty v loppuun mennessä, valmistelu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa (tekniset toimet, kaavoitus jne.) Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu 1. Vuosittaiset keskusteluseminaarit v lähtien. 2. Henkilöstön aktiivinen sitouttaminen strategian avulla perustehtävän kehittämiseen. 3. Avoin ulkoinen ja sisäinen viestintä Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu 1. Kuntien hyvinvointisuunnitelmat valmiina v loppuun mennessä, valmistelu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. 2. Kuntalaisen hyvinvointiopas joka talouteen v loppuun mennessä.

4 3. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Yhtymävaltuusto vahvistaa PoSan strategian. Kuntayhtymän johto valmistelee yhdessä yhtymähallituksen kanssa strategian toteuttamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja uudistusesityksiä yhtymävaltuustolle. Strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen tapahtuu PoSan yksiköissä. Jokainen tulosalue laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa strategisten tavoitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat aikatauluineen. Tulosalueiden esimiehet raportoivat toteutumisen seurannan kuntayhtymäjohtajalle neljännesvuosittain. Strategian toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain tilinpäätösten yhteydessä.

5 LIITE 1 TULOSALUEIDEN KONKREETTISET TOIMENPIDE- EHDOTUKSET (ESIMERKKEJÄ vuodelle 2015, vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävät toimenpiteet) A: TOIMINTAPERIAATTEISIIN LIITTYVÄT YLEISET TAVOITTEET: 1. Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta ja muista raskaista hoitomuodoista siirrytään hoitoketjuajattelun mukaisesti kohti kotihoitopainotteisia ja itsenäistä toimintakykyä edistäviä ratkaisuja. Lyhytaikaiskuntoutus-yksikkö toiminta käynnistetään. Asumis- ja hoivapalvelujen käytöstä ja tuottamistavoista periaatelinjaukset. 2. Palveluverkkoa, toimitiloja, henkilöstövoimavaroja ja osaamista ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti huomioiden uudet toimintamallit. Kaikissa jäsenkunnissa sijaitsevien kiinteiden toimipisteiden (peruspalvelukeskus, palveluasumisen yksiköt) kehittämisessä painotetaan kustannustehokkuutta. Kaikissa jäsenkunnissa kehitetään erityisesti kotiin annettavia palveluja sekä matalan kynnyksen lähipalveluja. Sähköistä asiointia ja tiedonsaantia parannetaan, myös palvelujen liikkuvuutta ja uusia teknisiä ratkaisuja edistetään. 3. Koko väestön terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien sivistys- ja teknisten-toimien kanssa sekä mm. kolmannen sektorin kanssa. 4. Väestön, päätöksentekoon osallistuvien sekä palveluntuottajien henkilöstön keskinäistä luottamusta lisäävät toimet. Toiminnan läpi-näkyvyyden lisääminen, palvelujen esittely sekä tiedonkulun lisääminen. 5. Palvelutaso sekä investoinnit suunnitellaan strategian mukaisesti kokonaisvaltaisesti. - palvelutuotannon toteutustapa (omatoiminta, ostopalvelut) arvioidaan ja päätetään palvelukokonaisuuksittain - laite- ja ohjelmistoinvestointien sekä toimitilojen hankintaa ja käyttöä arvioidaan toiminnallistaloudellisesta näkökulmasta - asumis- ja hoivapalvelujen käyttöä ohjataan asiakkaan omakustanteiseen suuntaan 6. Tukipalvelujen tuottamismahdollisuuksia tutkitaan jäsenkuntien kanssa. - selvitetään mahdollisuudet tuottaa palveluja esim. kuntien yhteistyönä tai palvelukeskusten toimesta. Aikataulu: syksy 2015.

6 7. Oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen (myös palveluseteli) välinen suhde määritellään tulosalueittain (kokonaisvaltainen tarkastelu valtuuston määrittämin kriteerein). Aikataulu: B: YKSITYISKOHTAISET TOIMENPITEET: 8. PoSa-työnantaja vetovoimaisuutta parannetaan. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään, työskentelytapoja, työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään. - Sijaisrekryn käyttöönotto Jopi-henkilöstöarvionnin kehittäminen henkilöstön osaamispankki henkilöstön työnkierto koulutussuunnitelmat. 9. Luottamushenkilötoiminnan kehittäminen - toimipisteisiin tutustumiset ja toiminnan esittelyt - aiheseminaarit - kuntayhtymän ja kuntien valmistelu- ja päätöksentekoaikataulut yhteensovitetaan (vuosiaikataulu) 10. Lähipalvelujen kehittäminen - lisätään matalan kynnyksen lähipalveluja (neuvontapisteitä, liikkuvia palvelupisteitä). - sähköistä asiointia ja tiedonsaantia parannetaan 11. Asiakaspalautejärjestelmät. - järjestetään kuulemistilaisuuksia väestölle ja esim. kuntien vanhusneuvostoille - kotisivujen uusiminen Tiedottamista lisätään ja selkeytetään - hyvinvointiopas 2015/ esimiesten koulutus 13. Kotiin kuntoutus -yksikön perustaminen: sijainti Lohikossa ja henkilöstö sis.siirroin - vuodeosaston paikkaluvun lasku (-10) - Lohikon tilojen saneerausta (menossa vesivahingon jäljiltä) - henkilöstön koulutusta - rahoitus: määrärahatarkistus 4350 tehost.asumispalvelun ostopalvelut - toteutus 6/2015

7 14. Hajautettujen vanhuspalvelujen toiminta- ja tilatarvesuunnittelu: Vanhusten laitoshoitokapasiteetti (vanhainkotipaikat) ajetaan hallitusti alas. Kunnittain suoritettava kiinteistöomaisuuden fyysinen tila-arvio sekä niissä toteutettavan palvelutuotannon toiminnallinen tehokkuusarviointivertailu. Verrattava erityisesti toiminnallisesti nykyaikaiseen asumispalveluyksikköön, kokonaiskustannusvertailu vuoden ajanjaksolla. - toteutus 10/2015 mennessä - toimenpide-esitykset vuosibudjetteihin 2016 alkaen 15. Vajaakuntoisten päivä- ja työtoiminnan kehittämissuunnittelu: Tähti-yksikön toiminnan edelleenkehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, uuden sosiaalihuoltolain mukainen toiminnan suuntaaminen. - toteutus 10/2015 mennessä - toimenpide-esitykset vuosibudjetteihin 2016 lähtien 16. Keskitettyjen palvelujen tilasaneeraussuunnittelu (Tapala) Toimintojen ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta välttämättömien saneerausten ja lisärakennustarpeiden selvittäminen: - vuodeosastot (1 hh- huoneet, nykyaik. tekniikka käyttöön) - päivystys/vastaanottotilat (nykyiset tilat riittämättömät) - lääketieteellinen kuntoutus (mm. ryhmäkuntoutusten lisääminen) - äitiys-/lastenneuvola, perhesos.työ (suunnitteluun) - toteutus kaikki palvelualueet yhdessä Kankaanpään kaupungin edustajien kanssa v aikana. 17. Hammashuollon kehittäminen Toiminnan sisällölliset kehittämistarpeet sekä tilakysymykset: Selvitystyö toiminnallisesta ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. - toteutus v Vuosikellon käyttöönotto ja aikatauluihin sitoutuminen (liite 2) - toteutus 5/ Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Säännöllinen, viikoittainen kokoontuminen. Päätöksenteon ja ohjauksen/valvonnan korostaminen. Työpaikkakäynnit ja henkilöstön kuuleminen. - toteutus 3/2015

8 LIITE 2: VUOSI-AIKATAULU Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhtymähallitus x x x x x x x x x x x Kuukausiraportointi x x x x x x x x x 4 kk:n tot.raportointi x x Ed. vuoden tilip.käsitt. x x Palv.suunnittelu kuntien kanssa x x x x x Yhtymävaltuusto x x x x x 4 kk:n tot.raportointi x x Ed. vuoden tilip.käsitt. x x Seur.vuoden ta-suunnittelupros x x Muut perussop.muk.asiat x x x x x Kuntaneuvottelut palvelusuunnitelma-neuvottelut x x x x

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot