SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. Yleistä Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen Tilikartta Tilinkäyttöoikeudet Tilinkäyttöoikeuden määrääminen Menoon sitoutuminen, numero- ja asiatarkastajan sekä tilinkäyttäjän tehtävät ja valtuudet Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät Muut ohjeet Hyväksymisoikeuksien erityistapauksia Menolajikohtaisia erityisohjeita Edustuskulut Matkustaminen Ravintolakulut Henkilöstö Virkojen täyttäminen, henkilöstön palkkausohje Työllistetyt ja opiskelijat Henkilöstön koulutus Hankinnat, hankintavaltuudet ja palveluiden myynti Hankinnat Pysyvät vastaavat, irtaimistokirjanpito, irtaimiston poisto ja myynti Hanketoiminta Konsernihallinnon kustannusten vyörytys Sisäinen laskutus Erinäisiä määräyksiä... 14

2 Kaupunginhallitus antaa vuoden 2014 talousarvion määräysten mukaisesti seuraavat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta: 2 1. Yleistä Täytäntöönpano-ohjeita sovelletaan peruskaupungin toimintaan ja soveltuvin osin liikelaitoksiin. Määrärahojen käyttäjien on tarkoin perehdyttävä kirjanpidon käsikirjaan, talousarviossa oleviin sitovuusmääräyksiin ja muihin määräyksiin sekä määrärahojen kohdalla oleviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tilauksiin. Laskujen hyväksymiseen oikeutettu (=tilinkäyttäjä) on henkilökohtaisesti vastuussa talousarvion ja sitä koskevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen Hallintokuntien (=keskukset, neuvottelukunta, liikelaitokset, tilaajan yksiköt, lupa- ja viranomaisyksiköt) on raportoitava tilausten ja talouden toteutumisesta sekä tulosennusteesta kuukausittain talous- ja strategiayksikön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Raportit tulee käsitellä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostossa. Osavuosikatsauksessa tulee raportoida tilausten ja talouden toteutumisen ja tulosennusteen lisäksi myös palveluohjelmien kärkihankkeiden tavoitteiden toteutuminen ko. hallintokunnan osalta. Kärkihankkeiden toteutuminen tulee käsitellä myös tuottajan neuvottelukunnassa. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, Lisäksi laaditaan katsaus tilanteesta. Katsauksessa käsitellään myös väestömäärän, työllisyyden ja henkilöstömäärän kehitystä sekä rakentamista. Talouden hallinnan parantamiseksi omat budjetit tulee tehdä niin pienille kokonaisuuksille, että budjettivastuullinen henkilö tuntee hyvin yksikön toiminnan ja sen kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Mikäli yksikön toimintaan vaikuttavaa päätösvaltaa on annettu muulle kuin budjettivastuulliselle, on toiminnan kustannuksiin vaikuttaviin päätöksiin saatava budjettivastuullisen hyväksyntä. Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen esittämistä on käytävä viranhaltijatasolla tilaaja-tuottaja neuvottelu ja etsittävä säästöjä ko. tulosalueen tai hallintokunnan sisältä. Kaupunginhallituksella on talousarvion määräysten mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kuukausittain laadittava kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euron alijäämää. Lisäksi mikäli peruskaupungin käyttötalouden toimintakate uhkaa heiketä vähintään 3,6 milj. eurolla talousarviossa asetetusta toimintakatteesta, hallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa käydään läpi mm. taloustilanne ja tilauksen toteutuminen, tulosennuste ja sen perusteet.

3 3 Lauta- ja johtokuntien tulee päättää talousarvioon esitettävistä muutoksista elokuun loppuun mennessä. Talousarviomuutoksia käsitellään muina ajankohtina vain erityisestä ja perustellusta syystä. Lautakunta voi päättää talousarviomuutoksista kaupunginvaltuuston hyväksymän sitovuustason sisällä. Mahdolliset muutokset tallennetaan kirjanpitoon taloussuunnitteluohjelma Budnetin kautta. Talousarviomuutosesitys on valmisteltava lautakunnan hyväksymällä talousarvion sitovuustasolla. Muutosesityksen yhteydessä on arvioitava myös tilauksen toteutumista ja esitettävä niihin tarpeelliset muutokset. Kaupunginhallitus ei esitä toimintakatteen heikentämistä koskevaa asiaa valtuustolle, mikäli hallintokunnalla on kaupunginhallituksen käsityksen mukaan ollut mahdollisuus pysyä valtuuston hyväksymässä talousarviossa omilla päätöksillään. Mikäli valtuusto ei hyväksy talousarviomuutosta, on hallintokunnan toiminta sopeutettava alkuperäisen talousarvion mukaiseksi loppuvuoden aikana. Liikelaitosten johtokunnat päättävät liikelaitosten talousarvioista kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Tulos- ja rahoituslaskelmaan sekä investointiosaan tehdyistä muutoksista tulee ilmoittaa talous- ja strategiayksikölle. 3. Tilikartta Kirjausohjeet ja niihin sisältyvä tilikartta löytyvät intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Talous. Kirjausohjeita päivitetään useita kertoja vuodessa. Jokaisen ohjeiden käyttäjän velvollisuutena on seurata kirjausohjeiden ja tilikartan päivityksiä. Toteutuneet kustannukset kirjataan sille menokohdalle, jolle meno luonteensa mukaisesti kuuluu riippumatta siitä, onko ko. tilille kohdennettu määrärahaa vai ei. Talouspalveluilla on oikeus tehdä vähäisiä teknisluontoisia korjauksia (esim. alv-tiliöintien ja kumppanikoodien korjauksia) kaikkien tositteiden tiliöinteihin. Korjauksesta on tehtävä maininta tositteeseen ja Rondossa kommenttilapulle. 4. Tilinkäyttöoikeudet 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien, tuotannon neuvottelukunnan ja sosiaalija terveyspalvelujen tilaajajaoston on määrättävä oman toimialansa tilinkäyttäjät. Tilinkäyttäjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarvion noudattamisesta ja varojen käytöstä sekä seurannasta. Luettelo tilinkäyttäjistä on lähetettävä talouspalveluihin ennen tilivuoden alkua. Kaupunginhallitus päättää tasetilien hyväksyjistä tilinkäyttöpäätöksessään.

4 4 4.2 Menoon sitoutuminen, numero- ja asiatarkastajan sekä tilinkäyttäjän tehtävät ja valtuudet Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Ennen tilauksen tekemistä tai muulla tavalla sitoutumista menon maksamiseen on menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä valtuus ja määrärahan riittävyys asianmukaisesti varmistettava. Jos menoon sitoutuminen edellyttää erityistä hyväksymistä, lupaa tai erillisen lausunnon saantia, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on saatu. Tavaraa tai palvelusta vastaanotettaessa on suoritettava vastaanottotarkastus, jossa todetaan toimituksen olevan määrältään, lajiltaan ja laadultaan sopimuksen tai tilauksen mukainen Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Ennen menon hyväksymistä ja maksamista on sitä koskeva tosite numerollisesti ja asiallisesti tarkastettava. Numero- ja asiatarkastuksessa on tarkastettava, että menotositteella maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein suoritetut, mahdolliset alennukset on otettu huomioon ja tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea. Tarkastuksessa on lisäksi tarkastettava, että tavara, työsuoritus tai muu palvelus on todettu asianmukaisesti vastaanotetuksi ja menotosite on sopimuksen, tilauksen tai päätöksen mukainen. Numeroja asiatarkastaja tarkastaa myös mahdolliset ammattirekisterimerkinnät sekä suorittaa tositteen tiliöinnin. Numero- ja asiatarkastaja voivat olla sama tai eri henkilö Tilinkäyttäjän tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävänä on tarkastaa, että tosite on todettu muodollisesti ja asiallisesti oikeaksi, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on todettu vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja menon suorittamiseen on käytettävissä riittävä määräraha ja meno perustuu asianomaiseen päätökseen. Tilinkäyttäjä on myös vastuussa siitä, että lasku on numeerisesti oikein ja että lasku maksetaan eräpäivään mennessä. Kaikki laskut ja maksut on oltava hyväksyttyinä vähintään kaksi pankkipäivää ennen laskussa mainittua eräpäivää, jotta ne ennätetään maksaa maksunsaajalle viimeistään eräpäivänä. Laskun hyväksyjän tulee olla eri henkilö kuin numero- ja asiatarkastaja. Yksityiskohtaisia ohjeita laskujen käsittelyyn löytyy intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi > Talous. 4.3 Muut ohjeet Ostolaskujen käsittely (ostolaskujen tarkastaminen ja tiliöinti) tulee järjestää riittävän keskitetysti siten, että laskujen käsittely on kokonaistaloudellisesti tehokasta ja käsittely keskitetty riittävän taloushallinnon osaamisen omaaville henkilöille. Kaikessa ostolaskujen käsittelyssä tulee välttää tarpeetonta laskujen kierrätystä.

5 Perintälaissa on säädetty velkojan (=laskuttajan) oikeudesta saada velalliselta (=kaupunki, liikelaitos) 40 euron suuruinen korvaus maksun viivästymisestä. Vakiokorvaus veloitetaan viivästyksen aiheuttaneen yksikön määrärahoista. Kukaan ei ole oikeutettu hyväksymään kuluja eikä maksuja itselleen. Jos kulu tai maksu kohdistuu ainoastaan tilinkäyttäjään, on lasku esitettävä tilinkäyttäjän esimiehen hyväksyttäväksi. EU-hankkeissa tilinkäyttäjään kohdistuvat laskut hyväksyy asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö. Keskusten johtajien ja konsernihallinnon yksiköiden johtajien kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginsihteeri tai talous- ja strategiajohtaja. Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Liikelaitosten johtajien kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy ao. liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Lupa- ja viranomaisyksikön rakennustarkastaja rinnastetaan tässä keskuksen johtajiin. Luottamushenkilöiden kululaskut hyväksyy asianomaisen hallintokunnan vastuuhenkilö, tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden osalta tarkastuspäällikkö, seutuvaltuuston osalta kehittämispäällikkö ja hankintatoimen johtokunnan osalta hankintapäällikkö. Tilinkäyttäjän ollessa estynyt hyväksyy laskut tilinkäyttäjän sijainen. Sijainen ei ole oikeutettu hyväksymään kuluja eikä maksuja varsinaiselle tilinkäyttäjälle. EU-hankkeissa tilinkäyttäjän sijaisena toimii asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö tai hänen määräämänsä. Jokaiselle laskujen asiatarkastajalle ja tilinkäyttäjälle on määrättävä sijainen, joiden poissaolot on järjestettävä siten, että laskujen asiatarkastus tai hyväksyminen ei esty tai häiriinny. Toimeksiantosopimuksen laatijan ja ko. sopimukseen perustuvan ostolaskun asiatarkastajan tulee ottaa huomioon muussa kuin virka-/työsuhteessa tehdyn työn vakuuttamista koskevat vaatimukset. Asiaa koskeva henkilöstöjohtajan tiedote 5/2005 löytyy Intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi >Henkilöstöjohtajan tiedotteet Hyväksymisoikeuksien erityistapauksia Kaupunginjohtajalla on oikeus päättää avustuksista euroon saakka. Kaupunginkamreeri voi hyväksyä maksuja talousarvion kaikille tileille, jos maksun kiireellisyys varsinaisen hyväksyjän estyneenä ollessa sitä välttämättä edellyttää. Hyväksymisestä on ilmoitettava asianomaiselle tilinkäyttäjälle. Milloin maksu perustuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakunnan, jaostojen, liikelaitoksen johtokunnan tai yksihenkilöisen viranomaisen nimenomaiseen päätökseen, voidaan maksu suorittaa kaupunginkamreerin hyväksymismerkinnällä. Tositteeseen on tällöin merkittävä päätöksen tehneen viranomaisen nimi, päätöspäivämäärä ja -pykälä. Verotilityksiin ja alv palautushakemuksiin sekä alv- oikaisuihin sisältyvät kirjanpidon tiliöinnit hyväksyy kaupunginkamreeri. Pyöristyserot (ns. sentinpyöristykset) hyväksyy asianomainen tilinkäyttäjä, apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri.

6 Oikaisutositteen hyväksyy alkuperäisen tilitapahtuman hyväksynyt tilinkäyttäjä. Tallennustai tiliöintivirheen korjaamiseksi laaditun oikaisutositteen voi hyväksyä tositteen tallentaneen yksikön tilinkäyttäjänä toimiva vastuuhenkilö. Varsinaisen menon hyväksyjä on oikeutettu hyväksymään myös arvonlisäveromenon kustannuspaikalle 1000, 9900 ja Apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri hyväksyy 1. tallennus- ja tiliöintivirheistä johtuvat oikaisutositteet, 2. maksuosoitukset liika- ja virhesuorituksista, 3. ns. välitilin ja saatava- tai selvittelytilin väliset oikaisutositteet sekä myyntisaamisiin liittyvät vähäiset oikaisuerät, 4. kaupungin kassoille maksettujen, Joensuun kaupungin liikelaitoksille kuuluvien suoritusten maksuosoitukset. Liikelaitosten pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä hyväksyvät niiden liikelaitosten osalta, joiden kirjanpito tai sen osia hoidetaan talouspalveluissa: 1. tallennus- ja tiliöintivirheistä johtuvat oikaisutositteet, 2. maksuosoitukset liika- ja virhesuorituksista, 3. ns. välitilin ja saatava- tai selvittelytilin väliset oikaisutositteet, 4. liikelaitosten myyntisaamisiin liittyvät vähäiset oikaisuerät. Liikelaitosten pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän itsensä laatimat tositteet hyväksyy apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri. Kunnallisen eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun jaon hallintokuntien menoksi hyväksyy henkilöstöjohtaja tai palvelupäällikkö/ palkat. Tunti- ja kuukausipalkkojen, luottamustoimipalkkojen ja eläkkeiden sekä niistä suoraan johtuvien ennakonpidätysten ja henkilösivukulujen laskenta sekä maksatusaineiston valmistelu tapahtuu henkilöstöyksikössä. Hyväksyjänä on palvelupäällikkö/palkat. Sairausvakuutus- ja tapaturmapäivärahojen tuloutukset kirjataan palkanlaskentajärjestelmän kautta. Tapahtumat hyväksyy palkkalistan hyväksymisellä palvelupäällikkö/palkat. Jos kyse on palkkaerästä, jota laskennassa sattuneen virheen takia tai muusta syystä ei ole voitu maksaa atk-menetelmin tapahtuvan palkanlaskentajärjestelmän kautta sopimusten ja määräysten edellyttämänä palkanmaksupäivänä, saadaan maksatus suorittaa palvelupäällikön/palkat hyväksynnällä. Tuntipalkat hyväksyy maksettaviksi asianomainen tilinkäyttäjä henkilötilierittelyn hyväksymisellä. PTTK:n käyttäjätilejä, työasemia sekä oheis- ja päätelaitteita-, puhelin- sekä tulostinkustannuksia koskevat laskut veloitetaan sisäisinä tilityserinä. Veloituksen määrä määritellään kaksi kertaa vuodessa. Joulukuussa määritellään veloituksen taso seuraavaksi alkuvuodeksi ja kesäkuussa loppuvuodeksi. Värikasetit tulostimiin hankkii jokainen yksikkö itse hankintatoimen osoittamasta hankintapaikasta. Tietojärjestelmät PTTK laskuttaa suoraan yksiköistä. 6

7 7 6. Menolajikohtaisia erityisohjeita 6.1. Edustuskulut Edustuskulut on aina kirjattava tilille Edustusmäärärahoja on oikeus käyttää vain kohtuullisen ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden osoittamiseen erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti (kaupunginhallituksen päätös ). Edustuskulutilille kuluksi kirjataan myös laskuun sisältyvä arvonlisävero. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on kullakin oikeus käyttää edustuskuluihin euroa. 6.2 Matkustaminen Matkakustannusten korvaukseen oikeuttava matka on virka-/työmatka, joka tehdään esimiehen määräyksestä virka-/työtehtävien hoitamiseksi virka-/työpaikan ulkopuolelle työtai koulutustarkoituksessa. Ulkomailla tapahtuvasta koulutuksesta sekä ulkomaille tehtävistä opinto- ja virkamatkoista päättää asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö, myös EU-hankkeiden osalta. Hallintokuntien vastuuhenkilöiden osalta päätöksen tekee tuotantojohtaja lukuun ottamatta liikelaitosten johtajia, joiden osalta päätöksen tekee liikelaitoksen johtokunta ja konsernihallinnon yksiköiden johtajia, joiden osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja sekä rakennustarkastajaa, jonka osalta päätöksen tekee tekninen johtaja, myös EU-hankkeiden osalta. Päätökset tehdään kirjallisesti yksihenkilöisen viranomaisen päätöksenä (pl. liikelaitoksen johtokunta). Kirjanpitoon hyväksyttävät kustannukset hyväksyy ao. menokohdan tilinkäyttäjä. Matkaennakoita ei pääsääntöisesti myönnetä. Jos matkaennakkoa poikkeuksellisesti myönnetään, matkaennakon hyväksyy se tilinkäyttäjä, jonka tehtävänä on hyväksyä myös lopullinen matkalasku. Luottamushenkilöiden matkakulut hyväksyy asianomaisen hallintokunnan vastuuhenkilö, tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden osalta tarkastuspäällikkö, seutuvaltuuston osalta kehittämispäällikkö ja hankintatoimen johtokunnan osalta hankintapäällikkö. Virka- ja työmatkoista on laadittu erilliset ohjeet. Ohjeet löytyvät Intranetista osoitteesta https://intra.jns.fi/ >Palvelussuhdeasiat. 6.3 Ravintolakulut Ravintolakuluja koskevista laskuista tai niiden liitteistä tulee käydä ilmi tilaisuuden tarkoitus ja osallistujat, jos osallistujien määrä on kohtuullinen. Merkintä tilaisuuden tarkoituksesta ja osallistujista voidaan tehdä myös Rondon kommenttilapulle. 7. Henkilöstö 7.1. Virkojen täyttäminen, henkilöstön palkkausohje Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virat ja toimet saadaan täyttää ilman lupamenettelyä. Poikkeuksena virat tai toimet,

8 8 1. jotka on määritelty johtavaan asemaan, 2. jotka henkilöstösuunnitelmassa on määritelty jätettäväksi täyttämättä tai erikseen selvitettäväksi, 3. joihin henkilöstöyksikkö osoittaa työkykysyistä ja toiminnallisista syistä uudelleensijoitettavan työntekijän. Edellä kohdassa 1. määriteltyjen virkojen ja toimien täyttäminen on saatettava henkilöstöja työllisyysjaoston päätettäväksi. Henkilöstösuunnitelma viedään henkilöstö- ja työllisyysjaostoon hyväksyttäväksi tammihelmikuun kokoukseen. Ennen suunnitelman hyväksymistä noudatetaan virkojen ja toimien täytössä nykyistä lupamenettelyä. Mikäli Joensuulla seudulla syntyy kuntaliitos, antaa henkilöstö- ja työllisyysjaosto rekrytoinnista kuntaliitoksen liittyen uudet ohjeet. Virat ja toimet laitetaan haettavaksi henkilöstöyksikköön kuuluvan rekrytointipisteen kautta. Ennen virkojen ja toimien täyttämistä on selvitettävä, voidaanko tehtävä hoitaa työjärjestelyillä. Uuden työvoiman palkkaamisessa on otettava huomioon sekä viranhaltijalain että työsopimuslain määräykset. Ennen sijais- ja tilapäistyövoiman palkkaamista tulee selvittää, voidaanko tehtävät hoitaa ensisijassa oman viraston sisäisillä järjestelyillä tai toissijaisesti voidaanko työvoimaa saada muista virastoista henkilöstöyksikön rekrytointipisteen avustuksella. Sijais- ja tilapäistehtäviin ottamisesta henkilöstö- ja työllisyysjaosto antaa erilliset ohjeet. Henkilöstöhallinnon ohjeisto löytyy intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > palvelussuhdeasiat. 7.2 Työllistetyt ja opiskelijat Työllistetyistä sekä koululaisista ja opiskelijoista aiheutuvat menot kirjataan tulosalueelle 140 työllistäminen. Henkilöstöyksikkö osoittaa työllistetyt sekä koululaiset ja opiskelijat toimialueen käyttöön. 7.3 Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutukseen suositellaan koko kaupungin tasolla käytettäväksi 0,5 1,0 % palkkasummasta. Henkilöstökoulutusmääräraha on suunnattu yhtäältä henkilöstöyksikölle kaupungin täydennyskoulutukseen ja toisaalta tulosalueelle sen järjestämään täydennyskoulutukseen. Suurille ammattiryhmille järjestetään täydennyskoulutus pääsääntöisesti paikallisesti henkilöstöyksikön toimesta. Eri ammattiryhmille on annettu säännökset tai ohjeet täydennyskoulutuksen määristä, joita työnantaja tavoittelee ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

9 9 8. Hankinnat, hankintavaltuudet ja palveluiden myynti 8.1 Hankinnat Hankinnoissa on noudatettava kaupungin hankintaohjeita. Hankinnat on suoritettava Joensuun seudun hankintatoimen osoittamasta ostopaikasta. Hankintaohjeet löytyvät https://intra.jns.fi/ > hankintatoimi. Ostopaikat ovat nähtävillä hankintatoimen internetsivuilla. Hankintatoimella on oikeus valvoa hankintaohjeiden ja muiden hankintasäännösten noudattamista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin hankintaprosessin saattamiseksi ohjeiden ja säännösten mukaiseksi. Toimistotarvikehankinnat kiertäviltä edustajilta on kielletty. Hankinnat tulee suorittaa hankintatoimen osoittamien vuosisopimustoimittajien kautta. Työasemat, oheis- ja päätelaitteet, puhelimet, käyttäjätunnukset sekä tietojärjestelmät toimittaa Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy. Kaupungin ostoetujen ja ostoetukorttien tms. käyttö työntekijöiden yksityistalouden hankintoihin on kielletty. Henkilökunnan yksityistalouden hankinnat kaupungin kauttalaskutuksena sekä yksityistalouksien etukorttien käyttö kaupungin hankinnoissa on kielletty. Samoin on kiellettyä käyttää kaupungin hankinnoista saatavia etuuksia yksityiskäytössä. Mikäli yksikössä on tarve säännöllisesti suorittaa ns. pienhankintoja tai tehdä mm. ulkomailta nettiostoksia tulee nämä hankinnat ensisijaisesti suorittaa käyttäen kaupungin maksukortteja. Ns. ostolupamenettelyä, jossa jokaisesta pienostoksesta tulee erillinen lasku, sekä menettelyä, jossa työntekijä maksaa oston ensin omilla varoillaan ja osto korvataan maksuosoituksella työntekijälle, tulee välttää. Näistä aiheutuu hallinnollista työtä, joka voidaan välttää käyttämällä ostoissa kaupungin maksukortteja. Jokaisen yksikön tulee varmistaa, että käytettävissä on riittävästi kaupungin maksukortteja ostotarpeisiin nähden. Luotto- ja maksukorttien hankinta on suoritettava talouspalvelut -yksikön kautta. 8.2 Hankintapäätökset (sisäinen ja ulkoinen) ja hankintavaltuudet Hankintaprosessi sisältää kaksi päätöstä; päätöksen hankinnan käynnistämisestä (sisäinen hankintapäätös, jos hankittavan palvelun kokonaisarvo ylittää euroa) ja päätöksen tavaran tai palvelun toimittajan valinnasta (ulkoinen hankintapäätös). Sisäinen hankintapäätös tehdään asianomaisessa hallintokunnassa. Ulkoisen hankintapäätöksen tekee pääsääntöisesti hankintapäällikkö. Mikäli hallintokunta tekee ulkoisen hankintapäätöksen, erillistä sisäistä hankintapäätöstä ei vaadita. Hankintojen kilpailutuksesta vastaa pääsääntöisesti hankintatoimisto. Ennen hankintapäätöksen tekemistä on varmistettava, että tavara -tai palveluhankinnan rahoittamiseen on varauduttu talousarviossa. Sisäisestä hankintapäätöksestä on käytävä ilmi ainakin - hankittava palvelukokonaisuus - hankinnan ennakoitu arvo - hankintaan varautuminen talousarviossa ja miltä menokohdalta hankinta maksetaan

10 - hankinnan ja palvelun toimituksen valvonnan vastuuhenkilö hallintokunnassa tai liikelaitoksessa, - hankinnan vaikutukset henkilöstöön ja tiloihin, - reklamaatioiden käsittely ja muu sopimusaikaisen seurannan järjestäminen. Mikäli on tarpeen päättää muiden kuin hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden hankintavaltuuksista, tulee kunkin toimielimen tehdä tästä erillinen päätös. Valtuusportaat ovat , ja Valtuusportailla tarkoitetaan kertahankinnan euromääräistä arvoa ja hankintavaltuuksilla hankintapäätöksen hankintarajaa. Hankinnan suorittaminen vähitellen ulkoisen hankintapäätöksen välttämiseksi on kielletty. Hankintalain mukaan on myös kiellettyä jakaa hankinta eriin, osittaa, yhdistellä tai laskea poikkeuksellisin menetelmin tai muuten järjestellä hankintaa siten, että kynnysarvon aiheuttamaa hankintojen ilmoittamisvelvollisuutta voitaisiin kiertää. Mikäli ulkoisen hankintapäätöksen on tehnyt joku muu kuin hankintapäällikkö, tulee hankinnasta merkitä ostolaskuun hankintapäätöksen numero ja päiväys Rondon kommenttilapulle. Ulkoinen hankintapäätös (monijäsenisen toimielimen tai yksihenkilöisen viranomaisen) on tehtävä aina kun hankinnan arvo on vähintään euroa. Jos tavarasta tai palvelusta on kuitenkin olemassa hankintatoimen hyväksymä vuosisopimus, hankintapäätöstä ei tarvita. Tavarahankintaa, jonka arvo on alle euroa, ei tarvitse kilpailuttaa. Kansallisen kynnysarvon alittavissa palveluhankinnoissa kilpailuttamisen tarve on arvioitava tapauskohtaisesti. Yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa tarvittaessa ilman kilpailua, jos kilpailuttaminen on epätarkoituksenmukaista. Muissa palveluhankinnoissa alle euron suuruisia palveluhankintoja voidaan pitää sellaisina, joissa kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista. Kilpailutuksen epätarkoituksenmukaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla kilpailuttamisen kustannuksia kilpailuttamisesta oletettavasti saatavaan hyötyyn. Kilpailuttamisen kustannuksien arvioinnissa voi käyttää apuna hankintatoimea. Kansallisen kynnysarvon alittavissa rakentamishankkeissa kilpailuttamistarve on arvioitava tapauskohtaisesti kiinnittäen huomiota hankkeen luonteeseen, suunnittelutarpeeseen, toimintaympäristöön jne. Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 :n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa hankittavissa koulutuspalveluissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. Kaikki yllä olevat euromäärät tarkoittavat arvonlisäverottomia arvoja. 10

11 11 9. Pysyvät vastaavat, irtaimistokirjanpito, irtaimiston poisto ja myynti Irtaimiston hankinta tapahtuu investointimäärärahoin silloin, kun hyödykkeen arvonlisäveroton hankintameno on vähintään euroa ja hyödyke on tarkoitettu käytettäväksi vähintään kolmena tilikautena. Tapahtuma kirjataan tällöin taseen pysyvien vastaavien tilille. Jos investointiosaan on kirjattu sellaisen hyödykkeen hankinta, joka ei täytä edellä mainittua ehtoa, voi talouspalvelut korjata kirjauksen käyttötalouden menoksi. Korjauksesta on välittömästi ilmoitettava ao. hallintokunnalle. Ensikertaisinvestointien yhteydessä hankittava materiaali, joka ei täytä investointimenon kriteereitä, tulee kirjata käyttötalouden menoksi. Edelliseltä tilikaudelta käyttämättä jääneet keskeneräisten investointien määrärahat eivät siirry automaattisesti seuraavalle tilikaudelle. Hyödyke, jonka käyttöikä on vähintään kolme vuotta ja arvonlisäveroton hankintameno on yli euroa, mutta alle euroa, kirjataan Raindance-kirjanpidon yhteydessä pidettävään irtaimistoluetteloon. Hyödykkeitä seurataan irtaimistokirjanpidossa siihen saakka, kunnes ne myydään, poistetaan käytöstä tai niiden luettelointi ei ole muutoin enää tarkoituksenmukaista. Yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat hyödykkeet (esim. huoneen kalusteet) merkitään irtaimistoluetteloon, vaikka niiden yksittäiset hankintahinnat eivät täytä luettelointikriteerejä. Kunkin hallintokunnan on nimettävä irtaimiston vastuuhenkilö(t) ja ilmoitettava yhteystiedot talouspalveluihin ennen tilikauden alkamista. Irtaimisto on inventoitava kerran vuodessa ja irtaimiston luetteloinnissa on noudatettava talous- ja strategiayksikön antamia ohjeita. Poistettavan irtaimiston huutokaupan järjestää tekninen keskus. Irtaimiston poistoista on annettu tarkemmat ohjeet, jotka löytyvät Intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Taloushallinnon ohjeet Pysyvien vastaavien myynnistä päättää kaupunginhallitus, jollei hallintosäännöllä ole toisin määrätty. Taloussäännön 10 nojalla kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa mm. irtaimen omaisuuden myynnissä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Koneiden ja kaluston myynnistä päättää asianomainen lautakunta, johtokunta tai hallintokunnan vastuuhenkilö talousarvion toimintavaltuuksissa määrättyjen rajojen puitteissa. Tilakeskuksen vuokratilojen kalusteita ei rekisteröidä irtaimistokirjanpitoon. Vuokrasopimuksen liitteenä oleva kalusteluettelo korvaa rekisteröinnin ja toimii samalla inventoinnin pohjana. Vastaavasti autokeskuksen autoseuranta ja konservatorion soittimia koskevat rekisterit korvaavat talouspalveluiden ylläpitämän irtaimistorekisterin. Hallintokunnan itse hankkimien vuokratilojen kalusteiden luetteloinnissa noudatetaan annettuja luettelointi- ja kirjausohjeita.

12 Hanketoiminta Kaupungin hanketoiminnassa tulee noudattaa rahoittajan antamaa ohjeistusta, voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja käyttösuunnitelmaa. Näitä täydentävät kaupungin hankeohjeet, jotka löytyvät osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Hankkeet, strategiat, toiminta. Vuoden 2014 aikana hankeohjeisto uusitaan vastaamaan kaupungin uutta tilaaja-tuottaja toimintatapaa. Hankkeeseen osallistumisesta ja kaupungin rahoitusosuudesta tekee kaupunginhallitus päätöksen silloin, kun hankkeeseen haetaan kehittämishankemäärärahaa, muussa tapauksessa asianomainen lautakunta. Mikäli kaupungin omarahoitus kehittämishankevaroista rahoitettavassa hankkeessa on enintään euroa, osallistumis- ja rahoituspäätöksen voi tehdä kehittämishankkeista vastaava tilaajajohtaja. Hankehakemukset ja rahoitusselvitykset allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupungin nimenkirjoitusoikeus. Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien ratkaisuvaltaan kuuluvat kokeilut ja tuotannon kehittämishankkeet. Tällaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin tulee varautua pääsääntöisesti tilauksen ja talousarvion yhteydessä. Kehittämishankkeisiin, joissa kehitetään uusia palveluja tai toimintatapoja ja joilla on merkittäviä kustannuksia lisääviä vaikutuksia, tulee olla tilaajan hyväksyntä. Kehittämishankkeiden yhteensovitusta ja priorisointia sekä rahoituspäätöksiä valmistelee tilauksien valmisteluryhmä. Tiva valmistelee hankeasiat kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten ja käsittelee myös maaseutuohjelman toteuttamiseen liittyvät merkittävimmät hankkeet. Kansainväliset hankkeet ja hankkeet, joiden kokonaisbudjetti ylittää euroa on saatettava Tivalle tiedoksi ennen hakemuksen jättämistä. Tämä koskee myös niitä hankkeita, joiden osallistumis- ja rahoituspäätökset tehdään lauta- tai johtokunnassa. Hankkeen vastuuhenkilö vastaa hankkeen toteuttamisesta ja taloudesta, valvoo kaupungin hankintaohjeiden noudattamista ja toimii hankkeen osalta tilinkäyttäjänä. Tilinkäyttäjän tulee olla kaupungin viran- tai toimenhaltija; myös silloin kun projektin johtamispalvelut hankitaan ostopalveluna. Hanketta ei saa käynnistää ennen kuin hankkeen rahoituksesta on riittävä varmuus. Pääsääntöisesti hanke käynnistetään vasta sen jälkeen, kun päärahoittajat ovat tehneet sitovat rahoituspäätökset. Hankkeella on oltava täsmälliset tavoitteet sekä budjetti ja rahoitussuunnitelma talousarviovuosittain ja hankevaiheittain. Hankkeen on oltava kaupungin kirjanpidossa omana kohtanaan. Sisäisissä veloituksissa ei saa olla sisäistä katetta ja kulujen tulee olla todellisia, ei arvioita. Hankeasiakirjat ja kirjeenvaihto on säilytettävä arkistointiohjeiden sekä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Rahoittajien vaatimukset hankkeiden kirjanpito- ym. aineiston säilytysajoista saattavat ylittää kaupungin muun aineiston yleiset säilytysajat. Kaluston aktivoinnissa noudatetaan ulkopuolisen rahoittajan ja rahoitusohjelman hanketta koskevia ohjeita, jos ne poikkeavat kaupungin omista aktivointirajoista ja poistomenetelmistä. Työasemat, oheis- ja päätelaitteet, puhelimet sekä tietojärjestelmät toimittaa Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy.

13 Hankerahoituksella hankittu omaisuus jää hankkeen päättymisen jälkeen ao. hallintokunnan käyttöön. Kukin hanketoimija vastaa oman toimintansa rahoituksesta. Kaupunki ei myönnä ennakoita kaupungin ulkopuolisille toimijoille. Kehittämishankkeen vastuuhenkilön tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä sekä hankkeen päätyttyä antaa selonteko Tivalle Konsernihallinnon kustannusten vyörytys Konsernihallinnon kustannuksia kohdistetaan keskuksille ja soveltuvin osin liikelaitoksille kustannuslaskentaa varten siten, että tulosalueen 150 Konsernihallinto (poisluettuna asuntoasiat ja erikseen veloitettavat palvelut; talouspalvelut, palkanlaskenta, varahenkilöstö, yhteistoimintamenot) nettomenoista 2/3 jaetaan kustannuslaskennallisena eränä käyttötalouden tulosalueille ja liikelaitoksille niiden bruttomenojen ja liikevaihdon suhteessa. Vyörytyksessä ei oteta huomioon kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan eikä kaupunginhallituksen alaisia tulosalueita eikä erikoissairaanhoitoa (tulosalue 540) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymältä ostettavia erityishuollon palveluita (tulosyksikkö 5840). Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei vyörytetä kustannuspaikan 1552 (Koulutus ja kehittäminen) menoja. Sosiaali- ja terveyspalveluihin vyörytetään tulosalueelle 192 kirjatut Vanhat eläkevastuut (kustannuspaikka 1922). Vyörytykset eivät vaikuta hallintokuntien määrärahoihin, mutta vyörytetty erä on otettava huomioon palvelun tai tuotteen kustannuksia laskettaessa. Vyörytyserät tulosalueittain ja liikelaitoksittain ilmoitetaan ennen talousarviovuoden alkua. 12. Sisäinen laskutus Kaupungin sisäinen laskutus, kaupungin ja liikelaitosten välinen sekä liikelaitosten välinen laskutus on toteutettava ensisijaisesti käyttämällä tiedostonsiirtoja, suoraveloituksia, raporttiajoja tai muita vastaavia järjestelyjä mikäli mahdollista ja vasta toissijaisesti laskuttamalla yksittäisillä laskuilla. Sisäiset liiketapahtumat on laskutettava suoriteperusteisesti ilman arvonlisäveroa. Summaltaan vähäisiä yksittäisiä laskutusmääräyksiä (< 20 euroa) ei saa tehdä. Laskutustapahtumat on koottava tarvittaessa yhdelle koontilaskutusmääräykselle. Ne laskutetaan määräjoin esim. kuukausittain tai neljännes- tai puolivuosittain. Laskutusmääräykset on toimitettava laskutustiimille viimeistään kuukauden kuluessa (30 pv) myyntitapahtumasta ja tilinpäätösaikana talous- ja strategiayksikön antaman aikataulun mukaisesti. Tätä vanhemmista laskutusmääräyksistä veloitetaan 20 euron laskutuslisä laskutusta pyytävältä yksiköltä. Sisäisten sopimusten ja käytäntöjen tulee olla sellaisia, että laskutus voidaan niiden perusteella suorittaa tehokkaasti. Sisäisten laskujen laskupohjiin tulee kirjata kaikki ostajan laskun tarkastuksessa ja hyväksymisessä tarvitsemat tiedot sekä kirjanpidossa tarvittavat tiedot, jotta sisäisessä laskutuksessa voidaan minimoida liitteiden käyttö.

14 CPU-kassojen kautta tapahtuvassa sisäisessä myynnissä on käytettävissä tilimyyntiominaisuus. Tilimyynnissä kirjataan ostohetkellä sekä meno- ja tulotiliöinti suoraan CPUkassa-järjestelmään ja siirretään sieltä suoraan kirjanpitoon. Tilimyynnissä olevien tuotteiden osalta ei enää tarvita erillistä laskutusta. Joensuun Vesi, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Joensuun Työterveys ovat kaupungin liikelaitoksia ja näin ollen kaupungin ja liikelaitosten välinen sekä liikelaitosten välinen laskutus on arvonlisäverotonta. Talous- ja strategiayksikkö antaa tarvittaessa ohjeita sisäisestä laskutuksesta Erinäisiä määräyksiä Toimitilojen toiminnalliset muutokset rahoittaa pääsääntöisesti tilan käyttäjä käyttötalousmenoistaan. Muutostyöt, jotka tulevat aktivoitavaksi, kuuluvat Tilakeskuksen rahoitettavaksi. Tilakeskus perii tällaiset muutostyöt vuokrassa. Konserniyhteisöjen on ennen lainatarjouspyynnön lähettämistä neuvoteltava asiasta kaupunginkamreerin kanssa. Leasing -rahoituksen käyttäminen on kielletty ilman talous- ja strategiajohtajan päätöstä. Maksuvalmiussuunnittelussa tarvittavat tiedot on annettava talous- ja strategiayksikölle sen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ja taksoja korotetaan vähintään 5 %. Maksujen ja taksojen korotukset tulee tehdä siten, että korotukset tulevat voimaan heti vuoden alusta lukien.

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus... 4 4.2.2 Numero- ja asiatarkastajan tehtävät... 4 4.2.3 Tilinkäyttäjän tehtävät...

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus... 4 4.2.2 Numero- ja asiatarkastajan tehtävät... 4 4.2.3 Tilinkäyttäjän tehtävät... SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 4 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 4 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET 5.1 Sitovuusmääräykset Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvion merkityt menot, tuloarviot

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät...

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät... SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät...

4.2.1 Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät... SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 4 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 4 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET 5 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET 5.1 Sitovuusmääräykset Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvion merkityt menot,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA Hallituksen vahvistamana voimaan 1.1.2017, päivitetty 16.3.2017 Sisällys 1. TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2012 86 vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET

6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET 6 TALOUSARVION SITOVUUS, TOIMINTAVALTUUDET JA MÄÄRÄYKSET 6.1 SITOVUUSMÄÄRÄYKSET Talousarvioon merkityt menot ja tulot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset menot ja tulot. Talousarvioon merkityt menot,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Talousarvio- ja tilauskehykset

Talousarvio- ja tilauskehykset VUODEN 2014 TALOUSARVION TEKNISET LAADINTAOHJEET TALOUSARVION VALMISTELUN AIKATAULU Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on käynnistynyt hallintokuntien kanssa 14.-30.5. käytävillä tilaaja-tuottaja -neuvotteluilla.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Suomen Tanssiurheiluliitto TALOUDENHOIDON PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Päivitetty 29.8.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 2 2. LUKU TALOUDEN SUUNNITTELU 2 3. LUKU KIRJANPITO 2 4. LUKU TILINPÄÄTÖS 4 5. LUKU

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Liite 1 1 (5) Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Palkkiot ja korvaukset 2 Pormestarin ja apulaispormestarin palkka 3 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Joensuun kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Konsernipalvelut Kh esityslista 23.1.2017 JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä xx.xx.2017

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Juuan kunta Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet

Juuan kunta Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Käyttösuunnitelmien laatiminen... 2 3. Talousarvion ja toiminnan seuranta... 2 3. Henkilöstöasiat... 3 4. Projektit... 4 4. Hankinnat... 4 5. Tilinkäyttöoikeudet... 5 5.1 Tilinkäyttöoikeuden

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI. Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven kaupungin irtaimen omaisuuden luettelointi- ja poisto-ohjeet 2 1. Yleistä...3 2. Vastuutahot ja vastuuhenkilöt...4 3. Irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus...4 4. Luettelointiohjeet...4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 1.10.2015 Liite 10/4 Yhtymävaltuusto 25.11.2015 Liite 2/5 2 Palkkiosääntö 1. SOVELTAMISALA... 3 2. KOKOUSPALKKIOT...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot