SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. Yleistä Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen Tilikartta Tilinkäyttöoikeudet Tilinkäyttöoikeuden määrääminen Menoon sitoutuminen, numero- ja asiatarkastajan sekä tilinkäyttäjän tehtävät ja valtuudet Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävät Muut ohjeet Hyväksymisoikeuksien erityistapauksia Menolajikohtaisia erityisohjeita Edustuskulut Matkustaminen Ravintolakulut Henkilöstö Virkojen täyttäminen, henkilöstön palkkausohje Työllistetyt ja opiskelijat Henkilöstön koulutus Hankinnat, hankintavaltuudet ja palveluiden myynti Hankinnat Pysyvät vastaavat, irtaimistokirjanpito, irtaimiston poisto ja myynti Hanketoiminta Konsernihallinnon kustannusten vyörytys Sisäinen laskutus Erinäisiä määräyksiä... 14

2 Kaupunginhallitus antaa vuoden 2014 talousarvion määräysten mukaisesti seuraavat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta: 2 1. Yleistä Täytäntöönpano-ohjeita sovelletaan peruskaupungin toimintaan ja soveltuvin osin liikelaitoksiin. Määrärahojen käyttäjien on tarkoin perehdyttävä kirjanpidon käsikirjaan, talousarviossa oleviin sitovuusmääräyksiin ja muihin määräyksiin sekä määrärahojen kohdalla oleviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tilauksiin. Laskujen hyväksymiseen oikeutettu (=tilinkäyttäjä) on henkilökohtaisesti vastuussa talousarvion ja sitä koskevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen Hallintokuntien (=keskukset, neuvottelukunta, liikelaitokset, tilaajan yksiköt, lupa- ja viranomaisyksiköt) on raportoitava tilausten ja talouden toteutumisesta sekä tulosennusteesta kuukausittain talous- ja strategiayksikön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Raportit tulee käsitellä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostossa. Osavuosikatsauksessa tulee raportoida tilausten ja talouden toteutumisen ja tulosennusteen lisäksi myös palveluohjelmien kärkihankkeiden tavoitteiden toteutuminen ko. hallintokunnan osalta. Kärkihankkeiden toteutuminen tulee käsitellä myös tuottajan neuvottelukunnassa. Osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, Lisäksi laaditaan katsaus tilanteesta. Katsauksessa käsitellään myös väestömäärän, työllisyyden ja henkilöstömäärän kehitystä sekä rakentamista. Talouden hallinnan parantamiseksi omat budjetit tulee tehdä niin pienille kokonaisuuksille, että budjettivastuullinen henkilö tuntee hyvin yksikön toiminnan ja sen kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Kullekin budjetille nimetään vastuuhenkilö käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Mikäli yksikön toimintaan vaikuttavaa päätösvaltaa on annettu muulle kuin budjettivastuulliselle, on toiminnan kustannuksiin vaikuttaviin päätöksiin saatava budjettivastuullisen hyväksyntä. Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena. Mikäli talousarvio uhkaa ylittyä, on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Ennen talousarviomuutosesityksen esittämistä on käytävä viranhaltijatasolla tilaaja-tuottaja neuvottelu ja etsittävä säästöjä ko. tulosalueen tai hallintokunnan sisältä. Kaupunginhallituksella on talousarvion määräysten mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kuukausittain laadittava kaupungin tulosennuste näyttää vähintään 1 milj. euron alijäämää. Lisäksi mikäli peruskaupungin käyttötalouden toimintakate uhkaa heiketä vähintään 3,6 milj. eurolla talousarviossa asetetusta toimintakatteesta, hallitus käynnistää tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Tilaajan ja tuottajan välisissä neuvotteluissa käydään läpi mm. taloustilanne ja tilauksen toteutuminen, tulosennuste ja sen perusteet.

3 3 Lauta- ja johtokuntien tulee päättää talousarvioon esitettävistä muutoksista elokuun loppuun mennessä. Talousarviomuutoksia käsitellään muina ajankohtina vain erityisestä ja perustellusta syystä. Lautakunta voi päättää talousarviomuutoksista kaupunginvaltuuston hyväksymän sitovuustason sisällä. Mahdolliset muutokset tallennetaan kirjanpitoon taloussuunnitteluohjelma Budnetin kautta. Talousarviomuutosesitys on valmisteltava lautakunnan hyväksymällä talousarvion sitovuustasolla. Muutosesityksen yhteydessä on arvioitava myös tilauksen toteutumista ja esitettävä niihin tarpeelliset muutokset. Kaupunginhallitus ei esitä toimintakatteen heikentämistä koskevaa asiaa valtuustolle, mikäli hallintokunnalla on kaupunginhallituksen käsityksen mukaan ollut mahdollisuus pysyä valtuuston hyväksymässä talousarviossa omilla päätöksillään. Mikäli valtuusto ei hyväksy talousarviomuutosta, on hallintokunnan toiminta sopeutettava alkuperäisen talousarvion mukaiseksi loppuvuoden aikana. Liikelaitosten johtokunnat päättävät liikelaitosten talousarvioista kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti. Tulos- ja rahoituslaskelmaan sekä investointiosaan tehdyistä muutoksista tulee ilmoittaa talous- ja strategiayksikölle. 3. Tilikartta Kirjausohjeet ja niihin sisältyvä tilikartta löytyvät intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Talous. Kirjausohjeita päivitetään useita kertoja vuodessa. Jokaisen ohjeiden käyttäjän velvollisuutena on seurata kirjausohjeiden ja tilikartan päivityksiä. Toteutuneet kustannukset kirjataan sille menokohdalle, jolle meno luonteensa mukaisesti kuuluu riippumatta siitä, onko ko. tilille kohdennettu määrärahaa vai ei. Talouspalveluilla on oikeus tehdä vähäisiä teknisluontoisia korjauksia (esim. alv-tiliöintien ja kumppanikoodien korjauksia) kaikkien tositteiden tiliöinteihin. Korjauksesta on tehtävä maininta tositteeseen ja Rondossa kommenttilapulle. 4. Tilinkäyttöoikeudet 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen Kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien, tuotannon neuvottelukunnan ja sosiaalija terveyspalvelujen tilaajajaoston on määrättävä oman toimialansa tilinkäyttäjät. Tilinkäyttäjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarvion noudattamisesta ja varojen käytöstä sekä seurannasta. Luettelo tilinkäyttäjistä on lähetettävä talouspalveluihin ennen tilivuoden alkua. Kaupunginhallitus päättää tasetilien hyväksyjistä tilinkäyttöpäätöksessään.

4 4 4.2 Menoon sitoutuminen, numero- ja asiatarkastajan sekä tilinkäyttäjän tehtävät ja valtuudet Menoon sitoutuminen ja vastaanottotarkastus Ennen tilauksen tekemistä tai muulla tavalla sitoutumista menon maksamiseen on menon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä valtuus ja määrärahan riittävyys asianmukaisesti varmistettava. Jos menoon sitoutuminen edellyttää erityistä hyväksymistä, lupaa tai erillisen lausunnon saantia, on menopäätöksen tekijän varmistettava, että sellainen on saatu. Tavaraa tai palvelusta vastaanotettaessa on suoritettava vastaanottotarkastus, jossa todetaan toimituksen olevan määrältään, lajiltaan ja laadultaan sopimuksen tai tilauksen mukainen Numero- ja asiatarkastajan tehtävät Ennen menon hyväksymistä ja maksamista on sitä koskeva tosite numerollisesti ja asiallisesti tarkastettava. Numero- ja asiatarkastuksessa on tarkastettava, että menotositteella maksettavaan määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein suoritetut, mahdolliset alennukset on otettu huomioon ja tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea. Tarkastuksessa on lisäksi tarkastettava, että tavara, työsuoritus tai muu palvelus on todettu asianmukaisesti vastaanotetuksi ja menotosite on sopimuksen, tilauksen tai päätöksen mukainen. Numeroja asiatarkastaja tarkastaa myös mahdolliset ammattirekisterimerkinnät sekä suorittaa tositteen tiliöinnin. Numero- ja asiatarkastaja voivat olla sama tai eri henkilö Tilinkäyttäjän tehtävät Tilinkäyttäjän tehtävänä on tarkastaa, että tosite on todettu muodollisesti ja asiallisesti oikeaksi, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on todettu vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja menon suorittamiseen on käytettävissä riittävä määräraha ja meno perustuu asianomaiseen päätökseen. Tilinkäyttäjä on myös vastuussa siitä, että lasku on numeerisesti oikein ja että lasku maksetaan eräpäivään mennessä. Kaikki laskut ja maksut on oltava hyväksyttyinä vähintään kaksi pankkipäivää ennen laskussa mainittua eräpäivää, jotta ne ennätetään maksaa maksunsaajalle viimeistään eräpäivänä. Laskun hyväksyjän tulee olla eri henkilö kuin numero- ja asiatarkastaja. Yksityiskohtaisia ohjeita laskujen käsittelyyn löytyy intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi > Talous. 4.3 Muut ohjeet Ostolaskujen käsittely (ostolaskujen tarkastaminen ja tiliöinti) tulee järjestää riittävän keskitetysti siten, että laskujen käsittely on kokonaistaloudellisesti tehokasta ja käsittely keskitetty riittävän taloushallinnon osaamisen omaaville henkilöille. Kaikessa ostolaskujen käsittelyssä tulee välttää tarpeetonta laskujen kierrätystä.

5 Perintälaissa on säädetty velkojan (=laskuttajan) oikeudesta saada velalliselta (=kaupunki, liikelaitos) 40 euron suuruinen korvaus maksun viivästymisestä. Vakiokorvaus veloitetaan viivästyksen aiheuttaneen yksikön määrärahoista. Kukaan ei ole oikeutettu hyväksymään kuluja eikä maksuja itselleen. Jos kulu tai maksu kohdistuu ainoastaan tilinkäyttäjään, on lasku esitettävä tilinkäyttäjän esimiehen hyväksyttäväksi. EU-hankkeissa tilinkäyttäjään kohdistuvat laskut hyväksyy asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö. Keskusten johtajien ja konsernihallinnon yksiköiden johtajien kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginsihteeri tai talous- ja strategiajohtaja. Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Liikelaitosten johtajien kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy ao. liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Lupa- ja viranomaisyksikön rakennustarkastaja rinnastetaan tässä keskuksen johtajiin. Luottamushenkilöiden kululaskut hyväksyy asianomaisen hallintokunnan vastuuhenkilö, tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden osalta tarkastuspäällikkö, seutuvaltuuston osalta kehittämispäällikkö ja hankintatoimen johtokunnan osalta hankintapäällikkö. Tilinkäyttäjän ollessa estynyt hyväksyy laskut tilinkäyttäjän sijainen. Sijainen ei ole oikeutettu hyväksymään kuluja eikä maksuja varsinaiselle tilinkäyttäjälle. EU-hankkeissa tilinkäyttäjän sijaisena toimii asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö tai hänen määräämänsä. Jokaiselle laskujen asiatarkastajalle ja tilinkäyttäjälle on määrättävä sijainen, joiden poissaolot on järjestettävä siten, että laskujen asiatarkastus tai hyväksyminen ei esty tai häiriinny. Toimeksiantosopimuksen laatijan ja ko. sopimukseen perustuvan ostolaskun asiatarkastajan tulee ottaa huomioon muussa kuin virka-/työsuhteessa tehdyn työn vakuuttamista koskevat vaatimukset. Asiaa koskeva henkilöstöjohtajan tiedote 5/2005 löytyy Intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi >Henkilöstöjohtajan tiedotteet Hyväksymisoikeuksien erityistapauksia Kaupunginjohtajalla on oikeus päättää avustuksista euroon saakka. Kaupunginkamreeri voi hyväksyä maksuja talousarvion kaikille tileille, jos maksun kiireellisyys varsinaisen hyväksyjän estyneenä ollessa sitä välttämättä edellyttää. Hyväksymisestä on ilmoitettava asianomaiselle tilinkäyttäjälle. Milloin maksu perustuu kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakunnan, jaostojen, liikelaitoksen johtokunnan tai yksihenkilöisen viranomaisen nimenomaiseen päätökseen, voidaan maksu suorittaa kaupunginkamreerin hyväksymismerkinnällä. Tositteeseen on tällöin merkittävä päätöksen tehneen viranomaisen nimi, päätöspäivämäärä ja -pykälä. Verotilityksiin ja alv palautushakemuksiin sekä alv- oikaisuihin sisältyvät kirjanpidon tiliöinnit hyväksyy kaupunginkamreeri. Pyöristyserot (ns. sentinpyöristykset) hyväksyy asianomainen tilinkäyttäjä, apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri.

6 Oikaisutositteen hyväksyy alkuperäisen tilitapahtuman hyväksynyt tilinkäyttäjä. Tallennustai tiliöintivirheen korjaamiseksi laaditun oikaisutositteen voi hyväksyä tositteen tallentaneen yksikön tilinkäyttäjänä toimiva vastuuhenkilö. Varsinaisen menon hyväksyjä on oikeutettu hyväksymään myös arvonlisäveromenon kustannuspaikalle 1000, 9900 ja Apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri hyväksyy 1. tallennus- ja tiliöintivirheistä johtuvat oikaisutositteet, 2. maksuosoitukset liika- ja virhesuorituksista, 3. ns. välitilin ja saatava- tai selvittelytilin väliset oikaisutositteet sekä myyntisaamisiin liittyvät vähäiset oikaisuerät, 4. kaupungin kassoille maksettujen, Joensuun kaupungin liikelaitoksille kuuluvien suoritusten maksuosoitukset. Liikelaitosten pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä hyväksyvät niiden liikelaitosten osalta, joiden kirjanpito tai sen osia hoidetaan talouspalveluissa: 1. tallennus- ja tiliöintivirheistä johtuvat oikaisutositteet, 2. maksuosoitukset liika- ja virhesuorituksista, 3. ns. välitilin ja saatava- tai selvittelytilin väliset oikaisutositteet, 4. liikelaitosten myyntisaamisiin liittyvät vähäiset oikaisuerät. Liikelaitosten pääkirjanpitäjän ja kirjanpitäjän itsensä laatimat tositteet hyväksyy apulaiskaupunginkamreeri tai kaupunginkamreeri. Kunnallisen eläkevakuutuksen eläkemenoperusteisen maksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun jaon hallintokuntien menoksi hyväksyy henkilöstöjohtaja tai palvelupäällikkö/ palkat. Tunti- ja kuukausipalkkojen, luottamustoimipalkkojen ja eläkkeiden sekä niistä suoraan johtuvien ennakonpidätysten ja henkilösivukulujen laskenta sekä maksatusaineiston valmistelu tapahtuu henkilöstöyksikössä. Hyväksyjänä on palvelupäällikkö/palkat. Sairausvakuutus- ja tapaturmapäivärahojen tuloutukset kirjataan palkanlaskentajärjestelmän kautta. Tapahtumat hyväksyy palkkalistan hyväksymisellä palvelupäällikkö/palkat. Jos kyse on palkkaerästä, jota laskennassa sattuneen virheen takia tai muusta syystä ei ole voitu maksaa atk-menetelmin tapahtuvan palkanlaskentajärjestelmän kautta sopimusten ja määräysten edellyttämänä palkanmaksupäivänä, saadaan maksatus suorittaa palvelupäällikön/palkat hyväksynnällä. Tuntipalkat hyväksyy maksettaviksi asianomainen tilinkäyttäjä henkilötilierittelyn hyväksymisellä. PTTK:n käyttäjätilejä, työasemia sekä oheis- ja päätelaitteita-, puhelin- sekä tulostinkustannuksia koskevat laskut veloitetaan sisäisinä tilityserinä. Veloituksen määrä määritellään kaksi kertaa vuodessa. Joulukuussa määritellään veloituksen taso seuraavaksi alkuvuodeksi ja kesäkuussa loppuvuodeksi. Värikasetit tulostimiin hankkii jokainen yksikkö itse hankintatoimen osoittamasta hankintapaikasta. Tietojärjestelmät PTTK laskuttaa suoraan yksiköistä. 6

7 7 6. Menolajikohtaisia erityisohjeita 6.1. Edustuskulut Edustuskulut on aina kirjattava tilille Edustusmäärärahoja on oikeus käyttää vain kohtuullisen ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden osoittamiseen erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti (kaupunginhallituksen päätös ). Edustuskulutilille kuluksi kirjataan myös laskuun sisältyvä arvonlisävero. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on kullakin oikeus käyttää edustuskuluihin euroa. 6.2 Matkustaminen Matkakustannusten korvaukseen oikeuttava matka on virka-/työmatka, joka tehdään esimiehen määräyksestä virka-/työtehtävien hoitamiseksi virka-/työpaikan ulkopuolelle työtai koulutustarkoituksessa. Ulkomailla tapahtuvasta koulutuksesta sekä ulkomaille tehtävistä opinto- ja virkamatkoista päättää asianomainen hallintokunnan vastuuhenkilö, myös EU-hankkeiden osalta. Hallintokuntien vastuuhenkilöiden osalta päätöksen tekee tuotantojohtaja lukuun ottamatta liikelaitosten johtajia, joiden osalta päätöksen tekee liikelaitoksen johtokunta ja konsernihallinnon yksiköiden johtajia, joiden osalta päätöksen tekee kaupunginjohtaja sekä rakennustarkastajaa, jonka osalta päätöksen tekee tekninen johtaja, myös EU-hankkeiden osalta. Päätökset tehdään kirjallisesti yksihenkilöisen viranomaisen päätöksenä (pl. liikelaitoksen johtokunta). Kirjanpitoon hyväksyttävät kustannukset hyväksyy ao. menokohdan tilinkäyttäjä. Matkaennakoita ei pääsääntöisesti myönnetä. Jos matkaennakkoa poikkeuksellisesti myönnetään, matkaennakon hyväksyy se tilinkäyttäjä, jonka tehtävänä on hyväksyä myös lopullinen matkalasku. Luottamushenkilöiden matkakulut hyväksyy asianomaisen hallintokunnan vastuuhenkilö, tarkastuslautakunnan luottamushenkilöiden osalta tarkastuspäällikkö, seutuvaltuuston osalta kehittämispäällikkö ja hankintatoimen johtokunnan osalta hankintapäällikkö. Virka- ja työmatkoista on laadittu erilliset ohjeet. Ohjeet löytyvät Intranetista osoitteesta https://intra.jns.fi/ >Palvelussuhdeasiat. 6.3 Ravintolakulut Ravintolakuluja koskevista laskuista tai niiden liitteistä tulee käydä ilmi tilaisuuden tarkoitus ja osallistujat, jos osallistujien määrä on kohtuullinen. Merkintä tilaisuuden tarkoituksesta ja osallistujista voidaan tehdä myös Rondon kommenttilapulle. 7. Henkilöstö 7.1. Virkojen täyttäminen, henkilöstön palkkausohje Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virat ja toimet saadaan täyttää ilman lupamenettelyä. Poikkeuksena virat tai toimet,

8 8 1. jotka on määritelty johtavaan asemaan, 2. jotka henkilöstösuunnitelmassa on määritelty jätettäväksi täyttämättä tai erikseen selvitettäväksi, 3. joihin henkilöstöyksikkö osoittaa työkykysyistä ja toiminnallisista syistä uudelleensijoitettavan työntekijän. Edellä kohdassa 1. määriteltyjen virkojen ja toimien täyttäminen on saatettava henkilöstöja työllisyysjaoston päätettäväksi. Henkilöstösuunnitelma viedään henkilöstö- ja työllisyysjaostoon hyväksyttäväksi tammihelmikuun kokoukseen. Ennen suunnitelman hyväksymistä noudatetaan virkojen ja toimien täytössä nykyistä lupamenettelyä. Mikäli Joensuulla seudulla syntyy kuntaliitos, antaa henkilöstö- ja työllisyysjaosto rekrytoinnista kuntaliitoksen liittyen uudet ohjeet. Virat ja toimet laitetaan haettavaksi henkilöstöyksikköön kuuluvan rekrytointipisteen kautta. Ennen virkojen ja toimien täyttämistä on selvitettävä, voidaanko tehtävä hoitaa työjärjestelyillä. Uuden työvoiman palkkaamisessa on otettava huomioon sekä viranhaltijalain että työsopimuslain määräykset. Ennen sijais- ja tilapäistyövoiman palkkaamista tulee selvittää, voidaanko tehtävät hoitaa ensisijassa oman viraston sisäisillä järjestelyillä tai toissijaisesti voidaanko työvoimaa saada muista virastoista henkilöstöyksikön rekrytointipisteen avustuksella. Sijais- ja tilapäistehtäviin ottamisesta henkilöstö- ja työllisyysjaosto antaa erilliset ohjeet. Henkilöstöhallinnon ohjeisto löytyy intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > palvelussuhdeasiat. 7.2 Työllistetyt ja opiskelijat Työllistetyistä sekä koululaisista ja opiskelijoista aiheutuvat menot kirjataan tulosalueelle 140 työllistäminen. Henkilöstöyksikkö osoittaa työllistetyt sekä koululaiset ja opiskelijat toimialueen käyttöön. 7.3 Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutukseen suositellaan koko kaupungin tasolla käytettäväksi 0,5 1,0 % palkkasummasta. Henkilöstökoulutusmääräraha on suunnattu yhtäältä henkilöstöyksikölle kaupungin täydennyskoulutukseen ja toisaalta tulosalueelle sen järjestämään täydennyskoulutukseen. Suurille ammattiryhmille järjestetään täydennyskoulutus pääsääntöisesti paikallisesti henkilöstöyksikön toimesta. Eri ammattiryhmille on annettu säännökset tai ohjeet täydennyskoulutuksen määristä, joita työnantaja tavoittelee ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

9 9 8. Hankinnat, hankintavaltuudet ja palveluiden myynti 8.1 Hankinnat Hankinnoissa on noudatettava kaupungin hankintaohjeita. Hankinnat on suoritettava Joensuun seudun hankintatoimen osoittamasta ostopaikasta. Hankintaohjeet löytyvät https://intra.jns.fi/ > hankintatoimi. Ostopaikat ovat nähtävillä hankintatoimen internetsivuilla. Hankintatoimella on oikeus valvoa hankintaohjeiden ja muiden hankintasäännösten noudattamista ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin hankintaprosessin saattamiseksi ohjeiden ja säännösten mukaiseksi. Toimistotarvikehankinnat kiertäviltä edustajilta on kielletty. Hankinnat tulee suorittaa hankintatoimen osoittamien vuosisopimustoimittajien kautta. Työasemat, oheis- ja päätelaitteet, puhelimet, käyttäjätunnukset sekä tietojärjestelmät toimittaa Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy. Kaupungin ostoetujen ja ostoetukorttien tms. käyttö työntekijöiden yksityistalouden hankintoihin on kielletty. Henkilökunnan yksityistalouden hankinnat kaupungin kauttalaskutuksena sekä yksityistalouksien etukorttien käyttö kaupungin hankinnoissa on kielletty. Samoin on kiellettyä käyttää kaupungin hankinnoista saatavia etuuksia yksityiskäytössä. Mikäli yksikössä on tarve säännöllisesti suorittaa ns. pienhankintoja tai tehdä mm. ulkomailta nettiostoksia tulee nämä hankinnat ensisijaisesti suorittaa käyttäen kaupungin maksukortteja. Ns. ostolupamenettelyä, jossa jokaisesta pienostoksesta tulee erillinen lasku, sekä menettelyä, jossa työntekijä maksaa oston ensin omilla varoillaan ja osto korvataan maksuosoituksella työntekijälle, tulee välttää. Näistä aiheutuu hallinnollista työtä, joka voidaan välttää käyttämällä ostoissa kaupungin maksukortteja. Jokaisen yksikön tulee varmistaa, että käytettävissä on riittävästi kaupungin maksukortteja ostotarpeisiin nähden. Luotto- ja maksukorttien hankinta on suoritettava talouspalvelut -yksikön kautta. 8.2 Hankintapäätökset (sisäinen ja ulkoinen) ja hankintavaltuudet Hankintaprosessi sisältää kaksi päätöstä; päätöksen hankinnan käynnistämisestä (sisäinen hankintapäätös, jos hankittavan palvelun kokonaisarvo ylittää euroa) ja päätöksen tavaran tai palvelun toimittajan valinnasta (ulkoinen hankintapäätös). Sisäinen hankintapäätös tehdään asianomaisessa hallintokunnassa. Ulkoisen hankintapäätöksen tekee pääsääntöisesti hankintapäällikkö. Mikäli hallintokunta tekee ulkoisen hankintapäätöksen, erillistä sisäistä hankintapäätöstä ei vaadita. Hankintojen kilpailutuksesta vastaa pääsääntöisesti hankintatoimisto. Ennen hankintapäätöksen tekemistä on varmistettava, että tavara -tai palveluhankinnan rahoittamiseen on varauduttu talousarviossa. Sisäisestä hankintapäätöksestä on käytävä ilmi ainakin - hankittava palvelukokonaisuus - hankinnan ennakoitu arvo - hankintaan varautuminen talousarviossa ja miltä menokohdalta hankinta maksetaan

10 - hankinnan ja palvelun toimituksen valvonnan vastuuhenkilö hallintokunnassa tai liikelaitoksessa, - hankinnan vaikutukset henkilöstöön ja tiloihin, - reklamaatioiden käsittely ja muu sopimusaikaisen seurannan järjestäminen. Mikäli on tarpeen päättää muiden kuin hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden hankintavaltuuksista, tulee kunkin toimielimen tehdä tästä erillinen päätös. Valtuusportaat ovat , ja Valtuusportailla tarkoitetaan kertahankinnan euromääräistä arvoa ja hankintavaltuuksilla hankintapäätöksen hankintarajaa. Hankinnan suorittaminen vähitellen ulkoisen hankintapäätöksen välttämiseksi on kielletty. Hankintalain mukaan on myös kiellettyä jakaa hankinta eriin, osittaa, yhdistellä tai laskea poikkeuksellisin menetelmin tai muuten järjestellä hankintaa siten, että kynnysarvon aiheuttamaa hankintojen ilmoittamisvelvollisuutta voitaisiin kiertää. Mikäli ulkoisen hankintapäätöksen on tehnyt joku muu kuin hankintapäällikkö, tulee hankinnasta merkitä ostolaskuun hankintapäätöksen numero ja päiväys Rondon kommenttilapulle. Ulkoinen hankintapäätös (monijäsenisen toimielimen tai yksihenkilöisen viranomaisen) on tehtävä aina kun hankinnan arvo on vähintään euroa. Jos tavarasta tai palvelusta on kuitenkin olemassa hankintatoimen hyväksymä vuosisopimus, hankintapäätöstä ei tarvita. Tavarahankintaa, jonka arvo on alle euroa, ei tarvitse kilpailuttaa. Kansallisen kynnysarvon alittavissa palveluhankinnoissa kilpailuttamisen tarve on arvioitava tapauskohtaisesti. Yksittäisissä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa tarvittaessa ilman kilpailua, jos kilpailuttaminen on epätarkoituksenmukaista. Muissa palveluhankinnoissa alle euron suuruisia palveluhankintoja voidaan pitää sellaisina, joissa kilpailuttaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukaista. Kilpailutuksen epätarkoituksenmukaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla kilpailuttamisen kustannuksia kilpailuttamisesta oletettavasti saatavaan hyötyyn. Kilpailuttamisen kustannuksien arvioinnissa voi käyttää apuna hankintatoimea. Kansallisen kynnysarvon alittavissa rakentamishankkeissa kilpailuttamistarve on arvioitava tapauskohtaisesti kiinnittäen huomiota hankkeen luonteeseen, suunnittelutarpeeseen, toimintaympäristöön jne. Kansalliset kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 :n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa hankittavissa koulutuspalveluissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. Kaikki yllä olevat euromäärät tarkoittavat arvonlisäverottomia arvoja. 10

11 11 9. Pysyvät vastaavat, irtaimistokirjanpito, irtaimiston poisto ja myynti Irtaimiston hankinta tapahtuu investointimäärärahoin silloin, kun hyödykkeen arvonlisäveroton hankintameno on vähintään euroa ja hyödyke on tarkoitettu käytettäväksi vähintään kolmena tilikautena. Tapahtuma kirjataan tällöin taseen pysyvien vastaavien tilille. Jos investointiosaan on kirjattu sellaisen hyödykkeen hankinta, joka ei täytä edellä mainittua ehtoa, voi talouspalvelut korjata kirjauksen käyttötalouden menoksi. Korjauksesta on välittömästi ilmoitettava ao. hallintokunnalle. Ensikertaisinvestointien yhteydessä hankittava materiaali, joka ei täytä investointimenon kriteereitä, tulee kirjata käyttötalouden menoksi. Edelliseltä tilikaudelta käyttämättä jääneet keskeneräisten investointien määrärahat eivät siirry automaattisesti seuraavalle tilikaudelle. Hyödyke, jonka käyttöikä on vähintään kolme vuotta ja arvonlisäveroton hankintameno on yli euroa, mutta alle euroa, kirjataan Raindance-kirjanpidon yhteydessä pidettävään irtaimistoluetteloon. Hyödykkeitä seurataan irtaimistokirjanpidossa siihen saakka, kunnes ne myydään, poistetaan käytöstä tai niiden luettelointi ei ole muutoin enää tarkoituksenmukaista. Yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat hyödykkeet (esim. huoneen kalusteet) merkitään irtaimistoluetteloon, vaikka niiden yksittäiset hankintahinnat eivät täytä luettelointikriteerejä. Kunkin hallintokunnan on nimettävä irtaimiston vastuuhenkilö(t) ja ilmoitettava yhteystiedot talouspalveluihin ennen tilikauden alkamista. Irtaimisto on inventoitava kerran vuodessa ja irtaimiston luetteloinnissa on noudatettava talous- ja strategiayksikön antamia ohjeita. Poistettavan irtaimiston huutokaupan järjestää tekninen keskus. Irtaimiston poistoista on annettu tarkemmat ohjeet, jotka löytyvät Intranetistä osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Taloushallinnon ohjeet Pysyvien vastaavien myynnistä päättää kaupunginhallitus, jollei hallintosäännöllä ole toisin määrätty. Taloussäännön 10 nojalla kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa mm. irtaimen omaisuuden myynnissä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Koneiden ja kaluston myynnistä päättää asianomainen lautakunta, johtokunta tai hallintokunnan vastuuhenkilö talousarvion toimintavaltuuksissa määrättyjen rajojen puitteissa. Tilakeskuksen vuokratilojen kalusteita ei rekisteröidä irtaimistokirjanpitoon. Vuokrasopimuksen liitteenä oleva kalusteluettelo korvaa rekisteröinnin ja toimii samalla inventoinnin pohjana. Vastaavasti autokeskuksen autoseuranta ja konservatorion soittimia koskevat rekisterit korvaavat talouspalveluiden ylläpitämän irtaimistorekisterin. Hallintokunnan itse hankkimien vuokratilojen kalusteiden luetteloinnissa noudatetaan annettuja luettelointi- ja kirjausohjeita.

12 Hanketoiminta Kaupungin hanketoiminnassa tulee noudattaa rahoittajan antamaa ohjeistusta, voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjetta ja käyttösuunnitelmaa. Näitä täydentävät kaupungin hankeohjeet, jotka löytyvät osoitteesta https://intra.jns.fi/ > Hankkeet, strategiat, toiminta. Vuoden 2014 aikana hankeohjeisto uusitaan vastaamaan kaupungin uutta tilaaja-tuottaja toimintatapaa. Hankkeeseen osallistumisesta ja kaupungin rahoitusosuudesta tekee kaupunginhallitus päätöksen silloin, kun hankkeeseen haetaan kehittämishankemäärärahaa, muussa tapauksessa asianomainen lautakunta. Mikäli kaupungin omarahoitus kehittämishankevaroista rahoitettavassa hankkeessa on enintään euroa, osallistumis- ja rahoituspäätöksen voi tehdä kehittämishankkeista vastaava tilaajajohtaja. Hankehakemukset ja rahoitusselvitykset allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupungin nimenkirjoitusoikeus. Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien ratkaisuvaltaan kuuluvat kokeilut ja tuotannon kehittämishankkeet. Tällaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin tulee varautua pääsääntöisesti tilauksen ja talousarvion yhteydessä. Kehittämishankkeisiin, joissa kehitetään uusia palveluja tai toimintatapoja ja joilla on merkittäviä kustannuksia lisääviä vaikutuksia, tulee olla tilaajan hyväksyntä. Kehittämishankkeiden yhteensovitusta ja priorisointia sekä rahoituspäätöksiä valmistelee tilauksien valmisteluryhmä. Tiva valmistelee hankeasiat kaupunginhallituksen päätöksentekoa varten ja käsittelee myös maaseutuohjelman toteuttamiseen liittyvät merkittävimmät hankkeet. Kansainväliset hankkeet ja hankkeet, joiden kokonaisbudjetti ylittää euroa on saatettava Tivalle tiedoksi ennen hakemuksen jättämistä. Tämä koskee myös niitä hankkeita, joiden osallistumis- ja rahoituspäätökset tehdään lauta- tai johtokunnassa. Hankkeen vastuuhenkilö vastaa hankkeen toteuttamisesta ja taloudesta, valvoo kaupungin hankintaohjeiden noudattamista ja toimii hankkeen osalta tilinkäyttäjänä. Tilinkäyttäjän tulee olla kaupungin viran- tai toimenhaltija; myös silloin kun projektin johtamispalvelut hankitaan ostopalveluna. Hanketta ei saa käynnistää ennen kuin hankkeen rahoituksesta on riittävä varmuus. Pääsääntöisesti hanke käynnistetään vasta sen jälkeen, kun päärahoittajat ovat tehneet sitovat rahoituspäätökset. Hankkeella on oltava täsmälliset tavoitteet sekä budjetti ja rahoitussuunnitelma talousarviovuosittain ja hankevaiheittain. Hankkeen on oltava kaupungin kirjanpidossa omana kohtanaan. Sisäisissä veloituksissa ei saa olla sisäistä katetta ja kulujen tulee olla todellisia, ei arvioita. Hankeasiakirjat ja kirjeenvaihto on säilytettävä arkistointiohjeiden sekä rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Rahoittajien vaatimukset hankkeiden kirjanpito- ym. aineiston säilytysajoista saattavat ylittää kaupungin muun aineiston yleiset säilytysajat. Kaluston aktivoinnissa noudatetaan ulkopuolisen rahoittajan ja rahoitusohjelman hanketta koskevia ohjeita, jos ne poikkeavat kaupungin omista aktivointirajoista ja poistomenetelmistä. Työasemat, oheis- ja päätelaitteet, puhelimet sekä tietojärjestelmät toimittaa Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy.

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.5 Yliopiston muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista SIBELIUS-AKATEMIAN TALOUSSÄÄNTÖ Sibelius-Akatemia Hallitus 12.11.2002 SISÄLLYSLUETTELO KLIKATTAESSA SIVUNUMEROA NÄKYMÄ SIIRTYY AO. SIVULLE. SIIRRY SIVUILTA TAKAISIN SIS. LUETTELOON KLIKKAAMALLA ALAREUNAN

Lisätiedot

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista

1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään taloussääntöön liittyvistä asioista Teatterikorkeakoulun taloussääntö Hallituksen 19.10.2010 hyväksymä 1. LUKU: Yleistä 1.1. Taloussäännön soveltamisala Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa Teatterikorkeakoulun taloudellisessa toiminnassa

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö

TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö TEATTERIKORKEAKOULU Taloussääntö Huutoa TeaKissa, kuva: Hannu Keski-Hakuni 1.1.2009 1 1. YLEISTÄ...4 1.1. Taloussäännön soveltamisala... 4 1.2. Teatterikorkeakoulun päättämät muut ohjesäännöt, joissa määrätään

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet

Kauniaisten kaupunki. Sisäisen valvonnan ohjeet Kauniaisten kaupunki Sisäisen valvonnan ohjeet 2 1. SISÄISEN VALVONNAN KÄSITTEESTÄ 1.1. Yleistä Riittävä ja näkyvä valvonta on välttämätön edellytys julkisen toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ. 1.1.2006 alkaen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ 1.1.2006 alkaen Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 14.12.2005 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Taloussäännön soveltamisala... 3 1.2 Yliopiston päättämät muut ohjesäännöt,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:7 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot