BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015. luonnos"

Transkriptio

1 BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA luonnos

2 Sisällysluettelo 1. BOTNIA-YHTEISTYÖN TAVOITTEET JA TOIMINTAMALLI Koulutus ja oppiminen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta4 1.3 Monimaakunnallisen alueen kilpailukyky ja vetovoimaisuus5 2. YHTEISTYÖN KOORDINOINTI Botnia- johtoryhmä6 3. SEURANTA JA ARVIOINTI9 1

3 BOTNIA YHTEISTYÖN VISIO 2016 Botnia-alueen yhteinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä osaaminen ovat kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuja ja alueella on ainutlaatuiset työelämälähtöiset opintopolut. Strategisen ja toiminnallisen yhteistyön avulla alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kilpailtu rahoitus ja alueen väestön koulutus ovat yli valtakunnan keskitasoa. 2

4 1. BOTNIA-YHTEISTYÖN TAVOITTEET JA TOIMINTAMALLI Botnia-yhteistyön kumppanuusosapuolia ovat Centria ammattikorkeakoulu, Oulun Eteläisen instituutti (Olulun yliopisto), Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yliopistokeskus), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Botnia-yhteistyön tavoitteena on 1. Vahvistaa alueen korkeakoulutuksen kilpailukykyä uudistamalla toimintaa sekä hyödyntämällä yhteisiä voimavaroja. 2. Edistää koulutusyhteistyötä eri koulutustasojen välillä luomalla työelämälähtöisiä opintopolkuja ja kehittämällä elinkäisen oppimisen ja ohjauksen malleja. 3. Vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueellista ja kansainvälistä vaikuttavuutta professuureilla, tutkimushenkilöstöllä, yhteisillä kehittämishankkeilla sekä yhteisellä infrastruktuurilla. Kuva 1. Botnia-yhteistyön tavoitteet ja toimintamalli 3

5 Seuraavassa on esitelty Botnia-yhteistyön keskeiset tavoitealueet sekä kehittämistoimenpiteet vuoteen Tavoitteisiin on sisällytetty strategiassa 2016 valitut kaikkea yhteistyötä läpileikkaavat horisontaaliset teemat, joita ovat 1) opintopolut, 2) työelämälähtöisyys, 3) soveltava tutkimus ja 4) kansainvälisyys. 1.1 KOULUTUS JA OPPIMINEN TAVOITTEET VUOTEEN 2016 Nostaa alueen väestön koulutus- ja osaamistasoa. Vahvistaa alueen ammattikoulutuksen ja korkeakoulutuksen laatua, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Edistää koulutusyhteistyötä eri koulutustasojen välillä. Kehitetään alueellinen Luodaan alueellinen osaamisen osaamisen ennakoinnin toimintamalli ja otetaan ennakointijärjestelmä. käyttöön reaaliaikainen osaamisen ennakointijärjestelmä. Otetaan yhteiseen käyttöön Tag TYÖN ALLA Valmis vuoden 2014 aikana. Mapping-menetelmä. Vastuutaho: Centria ammattikorkeakoulu, maakuntaliitot (Botnia-kartalle hanke) Luodaan työelämälähtöisiä opintopolkuja ja kehitetään elinikäisen oppimisen ja ohjauksen malleja. TYÖN ALLA Väyläopintojen rakentaminen sekä uusien sähköisten portfoliotyökalujen (kyvyt.fi, open badge) hyödyntäminen väyläopinnoissa. Opetushenkilöstön alakohtaisen yhteistyön kehittäminen eri koulutustasoilla. Alakohtaisen työelämäyhteistyön toteuttaminen yhdessä ja sitä kautta monimuotoisempien opintopolkujen kehittäminen. Opinto-ohjausmallien sekä opiskelun ja opintojen henkilökohtaistamisen mallien kehittäminen yhdessä (mm. hyvien käytänteiden jakaminen). Opastin- ja OpinTori-palvelujen keskinäisen yhteistyön kehittäminen. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen (AHOT) kehittäminen. Keski-Pohjalainen koulutusväylä- hanke valmis 2014 aikana. Tulosten hyödyntäminen koko Botnia-alueella valmis v Vastuuhenkilöiden (vastinparit KP & OE) yhteiset tapaamiset johtoryhmän koollekutsumana 5/2014. Vastuutaho: Centria ammattikorkeakoulu koulutusväylähanke katalysaattorina ja koordinaattorina Tutkimus- ja Aikuiskoulutuksen tarkempi määrittely ja oppimisympäristöjen sekä yhteisten rakenteiden mahdollisuuksien uusien koulutusmallien selvittäminen (yhteiset alueelliset koulutus kehittäminen, erityisesti -portfoliot, yhteiset maksupalvelupohjaiset aikuiskoulutuksessa koulutukset, oppisopimus tmv. toimintamallit). Etä- ja verkko-opetusosaamisen laajempi hyödyntäminen alueelliseen koulutustarpeeseen vastaamisessa. 4

6 Vahvistetaan aikuiskoulutustarjontaa ja kehitetään aikuiskoulutuspedagogiikkaa ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevia pedagogisia toimintamalleja ja -muotoja. Botnia-yhteistyökumppaneiden yhteisen koulutusviennin suunnittelu ja toteutus. Vastuutaho: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Oulun Eteläisen instituutti 1.2 TUTKIMUS, - KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA TAVOITTEET VUOTEEN 2016 Vahvistaa valittujen painopistealueiden kilpailukykyä tukevaa tki-toimintaa. Lisätä tki-toiminnan kilpaillun rahoituksen kohdentumista toiminta-alueelle. Vahvistaa tki-toiminnan alueellista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Toiminta-alueella ja Tehdään Botnia-yhteistyöosapuolten Botnia-strategiassa valittujen osaa-minen näkyväksi (osaamispooli). painoalojen kilpailukykyä Tunnistetaan yhteiset erikoisosaamisalueet tukevan tki-toiminnan strategiassa valituista teemoista ja haetaan toteuttaminen. niille kansainvälistä ulottuvuutta. Vahvistetaan yhdessä kv-hankeosaamista ka hyödynnetään yhteisiä voimavaroja ja osaamista. Vastuutaho: Botnia-johtoryhmä ja teemaryhmät Lisätään yhteistä kv-hankesuunnittelua ja lisätään kv-tutkimusrahoituksen määrää. Tunnistetaan Botnia-yhteistyön vahvistamista edesauttavat infrat, toimintaja palvelumallit, rakenteet sekä rajapinnat. Vastuuhenkilöiden yhteinen tapaaminen johtoryhmän koollekutsumana syksyllä

7 1.3 MONIMAAKUNNALLISEN ALUEEN KILPAILUKYKY JA VETOVOIMAISUUS TAVOITTEET VUOTEEN 2016 Botnia-alueen koulutuksen ja TKI-toiminnan tunnettuuden lisääminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Sopimusperusteisen botnia- yhteistyön ja yhteistyörakenteiden kehittäminen. Kehitetään Botnia-yhteistyön sisäisiä yhteistyörakenteita ja osallisuutta tukevia toimintamalleja. Selkiytetään kumppanuus-osapuolten työnjakoa ja rooleja sekä rakenteita alueellisissa innovaatiojärjestelmissä. Kartoitetaan Botnia-yhteis-työssä mukana olevien toimijoiden kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä yhteistyökumppanit toimialakohtaisesti verkostoanalyysin avulla. Luodaan kansainvälistymistä vahvistava yhteinen alueellinen toimintasuunnitelma. Vastuutaho: Botnia-johtoryhmä Strategisen suunnittelun ja ohjauksen terävöittäminen Vahvistetaan yhteistä tahtotilaa ja konkreettista yhteistyötä. S e l k e y t e t ä ä n Botnia-yhteis-työn kytkentöjä ja rajapintoja muihin alueen edunvalvontaohjelmiin. Otetaan käyttöön yhteiset onnistumista arvioivat suorituskykymittarit sekä laadulliset arviointikäytänteet. Vastuutaho: Botnia-johtoryhmä Botnia-yhteistyön sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä markkinoinnin Yhteisen graafisen ilmeen laadinta suunnittelu ja kehittäminen Botnia-nettisivusto yhteiseen käyttöön Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laadinta Tuodaan Botnia-alueen tilastot kaikkien saataville ja 6

8 Vastuutaho: Botnia-johtoryhmä näkyväksi (websivut). 2. YHTEISTYÖN KOORDINOINTI 2.1 BOTNIA-JOHTORYHMÄ Botnia-alueen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alueellisen yhteistyön koordinoijana ja strategisena yhteistyöfoorumina toimii Botnia-johtoryhmä, jonka jäseninä ovat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, johtaja Centria ammattikorkeakoulu, rehtori Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, johtaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, johtaja Oulun Eteläisen instituutti, johtaja Lisäksi Botnia-johtoryhmässä asiantuntijoina toimivat johtoryhmän nimeämät edustajat. Botnia-johtoryhmään valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto nimetään vuosittain. Johtoryhmän puheenjohtajuuskausi kestää kerrallaan vuoden. Kausi vaihtuu elokuussa. Johtoryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan omasta organisaatiostaan nimeämä henkilö. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaudella Centria ammattikorkeakoulun rehtori ja varapuheenjohtajana Oulun Eteläisen instituutin johtaja Eelis Kokko. Johtoryhmän sihteerinä toimii kaudella Centria ammattikorkeakoulun laatupäällikkö Maarit Sorvisto. Botnia-johtoryhmä kokoontuu tulevana toimintakautena laajemmalla kokoonpanolla seuraavien teemojen osalta: Koulutus ja oppiminen: yhteisen opintojen ohjauksen sekä henkilökohtaistamisen mallien edistäminen. (Opastin ja OpinTori palveluiden keskinäinen yhteistyö) Tki-toiminta: kansainvälisen tki-rahoituksen hakuprosessit ja projektien johtaminen sekä hyvien käytänteiden levittäminen. 7

9 4. SEURANTA JA ARVIOINTI Johtoryhmä arvioi Botnia-yhteistyön tuloksellisuutta yhteisesti määritellyn mittariston sekä laadullisen toiminnan arvioinnin avulla kerran vuodessa aina toimintasuunnitelman päivitystyön yhteydessä. Seuraavassa on esitetty tuloksellisuuden arvioinnissa käytettävä mittaristo: ARVIOINTIKOHDE Mittari Toteuma vuonna 2012 ALUEEN VÄESTÖN KOULUTUSTASO KOULUTUSTASO Korkea-asteen tutkintojen määrän % -osuus 15 vuotta täyttäneistä (vrt. koko maan korkea-asteen tutkintojen määrän % -osuus 15 vuotta täyttäneistä) Toisen asteen tutkintojen määrän % -osuus 15 vuotta täyttäneistä (vrt. koko maan toisen asteen tutkintojen määrän % -osuus 15 vuotta täyttäneistä) Toteuma vuonna 2013 Tavoite vuonna 2016 OPINTOPROSESSIN TEHOKKUUS TUTKINNON SUORITTANEIDEN MÄÄRÄ Korkea-asteen tutkintojen määrä yliopistotutkinnot amk-tutkinnot Toisen asteen tutkintojen määrä TUTKIMUS-INTENSI TEETTI ALUEELLE SUUNNATUN KILPAILLUN TKI-RAHOITUKSEN (TEKES, SA) MÄÄRÄ TKI-rahoitus yhteensä TKI-rahoituksen % -osuus koko maan TKI-volyymistä KV-tutkimusrahoituksen määrä TKI-TYÖPANOKSET TKI-henkilöstön määrä yhteensä Tehdyt tutkimustyövuodet yhteensä TUTKIMUSTIEDON LEVITTÄMINEN TIETEELLISTEN JULKAISUJEN JA ARTIKKELIEN MÄÄRÄ Tieteellisten julkaisujen ja artikkelien määrä yhteensä 8

10 9

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012

Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 YY Yhtymävaltuuston 28.2.2008 hyväksymä (6 ) Savonia-ammattikorkeakoulu STRATEGIA TOIMINTAVUOSILLE 2008 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Toimintaympäristön muutosvoimat... 3 2.1. Väestön ikärakenne...

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011

Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Keski Pohjanmaan sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan toimintasuunnitelma lukukaudelle 2010 2011 Sisällys Sisällys... 1 1. Johdanto... 2 2. Toiminta ajatus... 3 3. Klinikkaverkoston toimijat ja yhteistyötahot...

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Eero Puolanne Maarit Sorvisto Milla Suomalainen Minna Takala Kirsi Mustonen Kim Östman Hämeen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Dokumentoi. Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toimintaympäristön tarpeet Arvot, tehtävä ja toimintamalli KEHITÄ SUUNNITTELE Dokumentoi ARVIOI TOTEUTA Laadunhallinnan menettelyt Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä Toiminnanohjaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JA LÄHISEUTUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Loppuraportti 18.2.2010 Risto Hämäläinen 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISTYÖSELVITYS Kohteena lähiseutujen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, JOENSUUN KAUPUNGIN JA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, JOENSUUN KAUPUNGIN JA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, JOENSUUN KAUPUNGIN JA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen

Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015. Yhtymähallitus 26.2.2013. Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Kansainvälisen toiminnan strategia 2013-2015 Yhtymähallitus 26.2.2013 Laatijat: Kristiina Jyläntö, Anne Mähönen, Antti Virtanen Sisältö 1 TAUSTAA... 3 2 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET JA MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Sisältö LUONNOS 8.2.2013

Sisältö LUONNOS 8.2.2013 Sisältö LUONNOS 8.2.2013 1. JOHDANTO... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN STRATEGISET LINJAUKSET... 3 3.1 Osaamisen vahvistaminen - Osaavan työvoiman varmistaminen, väestön

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot