Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-20:35 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-20:35 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-20:00 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-20:35 jäsen Järvinen Kaija 15:00-20:35 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-18:42 jäsen Timonen Kirsi 15:00-20:35 jäsen Virtanen Timo 15:00-20:35 jäsen Hepo-oja Pirjo 15:00-20:35 esittelijä Walldén Riitta 15:00-20:35 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä asiat Muu Ihamäki Timo 15:08-20:35 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 15:00-20:35 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-20:35 kv:n II varapj. Ranta Katri 15:00-20:35 valmitelija Poissa Malin Sinikka pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Varjo ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Riitta Walldén varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Niina Varjo Sanna Karppinen Eero Aven pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 47

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Arkistosihteeri Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 35 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen Kaupunginjohtajasopimus 8 37 Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 9 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat Muutokset sivistystoimen johtosääntöön Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma Vanhuspalveluohjelman seuranta Laboratoriopalvelujen liikelaitoksen perustamissopimuksen tarkistaminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2014 Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välillä 48 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry 40 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Toimikunnat asukaslukukehityksen turvaamiseksi ja esityksen tekemiseksi kaupungin ja kaupunginmuseon merkkivuosien juhlistamisesta 51 Valtuustoaloite: Strategiayhteistyö / eläkeläisjärjestöt, Seppo Winter ym. 52 Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä Koulutustilaisuuksia ja kutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 66 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 33 Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 2616/ /2013 Khal 34 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 1 - Tita Rinnevaaran valitus - kaupunginvaltuuston päätös valmisteltu eh do tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 1 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen 2616/ /2013 Khal 35 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 2 on Jarmo Laitisen valitus sekä valmisteltu ehdo tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 2 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajasopimus 2616/ /2013 Khal 36 Valmistelija: henkilöstösihteeri Riitta Walldén, puh , Heinolan kaupunki ja kaupunginvaltuuston päätöksellä kau pun gin joh ta jak si valittu Jussi Teittinen sopivat joh ta ja so pi muk sella kaupunginjohtajan tehtävistä, työn painopistealueista, työn edel lytyk sis tä. Lisäksi sopimuksessa on otettu kantaa palvelussuhteen ehtoi hin ja virkasuhteen päättämiseen liittyvään korvaukseen. Tämä sopimus koskee myös kaupunginjohtajan viran väliaikaista hoi ta mis ta lukien, mikäli kaupunginvaltuusto ko kouk sessaan päättää valita Jussi Teittisen kaupunginjohtajan (120003) viran väliaikaiseksi hoitajaksi. Virkasuhteen päättämiseen liittyvän korvauksen vuoksi kau pun ginjoh ta ja so pi mus on tarpeen käsitellä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginjohtajasopimuksen valmistelutyö on kesken. Luonnos kau pun gin joh ta ja so pi muk sek si lähetetään kokoukseen osallistuville erik seen. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le liitteenä olevan ei-julkisen kau pun gin joh ta ja so pimuk sen hyväksymistä. Sopimus on ei-julkinen siihen asti, että kaupun gin val tuus to on tehnyt asiasta päätöksen ja kokouksen pöy tä kirja on tarkastettu. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan ei-julkisena liitteenä 1B kaupunginjohtajasopimus. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 139/ /2012 Khal 37 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä kau pungin joh ta jan avointa virkaa hoitamaan sivistystoimenjohtaja Pirjo He po-ojan. Päätöksellään kaupunginvaltuusto on täyt tä nyt avoinna olleen viran valiten kaupunginjohtajaksi HM, kunnan joh ta ja Jussi Teittisen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta Kouvolan hallinto-oikeudelle, joten virka on edelleen avoin ainakin hallinto-oikeuden käsittelyn ajan, mikä kestänee vä hin tään joitakin kuukausia. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja on ilmoittanut haluavansa luopua kaupunginjohtajan avoimen viran hoitamisesta ja palaavansa va ki nai seen virkaansa sivistystoimenjohtajana, mikäli virkaan valittu kau pun gin joh ta ja voi aloittaa virassa sen väliaikaisena hoitajana. Vir kaan valitun Jussi Teittisen kanssa on neuvoteltu mah dol li suudes ta aloittaa virassa väliaikaisena avoimen viran hoitajana jo maalis kuun 2014 alusta lukien. Hänen kanssaan on neuvoteltu myös kau pun gin joh ta ja so pi muk ses ta, joka on käsiteltävänä kau pun gin halli tuk ses sa sekä mahdollisesti kaupunginvaltuustossa Väliaikaiseen viranhoitoon annettavan suostumuksen edel ly tyk se nä on myönteinen ratkaisu kau pun gin joh ta ja so pi muk sesta. Heinolan kaupungin hallintosäännön henkilöstöasioiden pää tös val tatau lu kon mukaan kaupunginjohtajan viran väliaikaisesta hoi ta mi sesta päättää kaupunginvaltuusto. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että mikäli se hyväksyy aiemmin tässä ko koukses sa käsitellyn kau pun ginjohtajasopimuksen, se 1) vapauttaa sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-ojan kau pun gin joh tajan avoimen viran hoitamisesta lukien ja 2) määrää HM kunnanjohtaja Jussi Teittisen suostumuksensa perus teel la kaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi lukien. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne 2996/ /2013 Khal 38 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta on lähettänyt kau pun gin hal li tuk sel le kirjeen, jossa se toivoo kaupunginhallituksen kiin nit tä vän huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. henkilöstöpalveluiden resurssointi 2. palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus 3. tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys 4. erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa 5. tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lähettämä kirje on esityslistan liit teenä Henkilöstöpalveluiden resurssointi: Henkilöstöpalveluissa on ollut henkilöstön aliresurssointi kesästä 2012 lähtien. Toimenpide: Resurssi tullaan palauttamaan tarvittavaan vah vuuteen täyttämällä henkilöstöjohtajan virka mahdollisimman nopeasti. Tä män jälkeen on tavoitteena henkilöstöpalveluihin patoutuneen työ mää rän purkaminen mahdollisimman tehokkaasti, vaikka ti lanteen normalisoitumiseen tulee menemään aikaa. 2. Palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus: Suomessa olevat työ- ja virkaehtosopimukset edellyttävät, että työnan ta jal la tulee olla palkkaukseen liittyvät järjestelmät. Järjestelmät toi mi vat henkilöstöpoliittisina käsikirjoituksina, joiden tarkoitus on turva ta työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu voimaan tulleen hallintosäännön mukaan henkilöstöjohtaja päät tää tehtäväkohtaisen palkan työ/virkasuhteen alkaessa. Toimenpiteet: 1. Järjestelmien kehittämistä jatketaan työryhmissä, jois sa on ammattijärjestöjen edustajat sekä työnantajien nimeämät kes kei set toimijat. Työryhmien työskentely on ollut hidastempoista joh tuen henkilöstöpalveluiden henkilöstöpulasta. 2. Henkilökunnan osaa mis ta soa nostetaan koulutuksella. Kun olemassa olevia ohjeita nou da te taan ja asiat valmistellaan niiden mukaisesti (teh tä vä ku vaus, pal kan mää rit te ly ennen tehtävän/viran aukijulistamista) ei ris ti rii ta tilan tei ta pitäisi tulla. 3. Aihetta koskevaa keskustelua käydään ak tii vises ti kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys Tulosalueilla on paras tietämys kyseisen toimialan tehtävien vaa tivuu des ta. Tulosalueen näkemys tehtävän vaativuudesta perustuu toi mi alan kokemukseen ja tapauskohtaiseen tietoon, mutta hen kilöstöpal ve lui den tehtävänä on pitää huolta yhtenäisestä työn an ta jalin jas ta ja tarkastella palkkoja myös suhteessa muilla tulosalueilla vas taa van lai ses sa tehtävässä työskentelevien palkkaukseen. Pääsään töi ses ti eri tulosalueiden ja henkilöstöpalveluiden yhteistyö sujuu, mutta joskus esiintyy tilanteita, jossa henkilöstöpalvelut pyy tä vät tu los alue joh ta jal ta lisäperusteluja. Toimenpide: Osaamisen lisääminen keskustelujen sekä kou lu tuksen avulla. Heinolan kaupungin yhtenäisen työnantajatoiminnan ja hen ki lös tö po li tii kan avaaminen mm. pääluottamusmiesten kanssa käy tä vis sä yhteisissä neuvotteluissa. 4. Erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa Valtakunnallisten sopimusten lähtökohtana on tehtävien vaa ti vuuden määrittely. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset korostavat tehtä vien kokonaisarviointia palkan määrittämiseksi erilaisten eril lis korvaus ten maksamisen sijaan. Kuntatyönantajat eivät tue tehtävien eril lis hin noit te lua vaan kannustavat tehtävien vaativuuden ko ko naisar vioin tiin. Toimenpide: Tehtävän vaativuuden määrittely on palkkauksen perus ta. Mikäli erityistehtävät nostavat olennaisesti tehtävän vaa ti vuusta soa (ei henkilöperusteinen, vaan työnantajan tarvitsemasta teh täväs tä lähtöinen), arvioidaan kyseisen tehtävän vaativuustaso uu destaan. Henkilön erityisosaamisen laaja ja monipuolinen hyö dyn tä minen vaikuttavat ko. tehtävässä menestymiseen, voidaan työpanos huo mioi da kaupungissa olevan työsuorituksen arviointi (TSA) -menet te lys sä. Koko kaupungissa tulee kiinnittää huomiota työn te ki jöiden osaamisalueiden hyödyntämiseen sekä siitä palkitsemiseen. Osaa vat henkilöt tulee saada tehtäviin, joissa he voivat hyödyntää osaa mis taan. 5. Tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista Kaupungissa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalityöntekijöiden, lää kä rei den sekä puheterapeuttien palkkaukseen. Saadun pa lautteen perusteella henkilöstöpalvelut ovat vastanneet tilanteeseen hyvin. Palkkatasot on tarkistettu vaikeimmin rekrytoitavien teh tä vi en / vir ko jen osalta. Palkkauksen psykologinen vaikutus on kunnossa. Keväällä 2013 aloitettiin säännölliset ylimmän virkamiesjohdon ja pää luot ta mus mies ten tapaamiset. Tapaamisten teemana ovat olleet mm. esimiestyö, työn suunnittelu, sijaisuuksien suunnitteleminen se-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus kä hyvä henkilöstöpolitiikka. Keskustelut ovat olleet hyviä ja niihin on haet tu kommentteja työpaikkakokouksista, johtoryhmistä sekä järjes tö jen kokouksista. Tavoitteena on rakentaa yhteinen näkemys siitä, kuinka kaupunkiorganisaatiossa tulevaisuudessakin olisi hyvä teh dä työtä. Palkkauksessa painotetaan joustavuutta, mikäli kaupungin etu sitä vaatii. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää edellä ole van vas tauk se naan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet / /2012 Khal 39 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kaupungin strategian vuoteen Heinolan kaupungin strategian mukaisesti: VISIO: Heinola on vetovoimainen ja yritysystävällinen, hyvien pal velui den persoonallinen seutukaupunki. ARVOT: Yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus, tuloksellisuus ja vä lit tämi nen TOIMINTA-AJATUS: Itsenäinen kaupunki toimii sitoutuneesti vä littäen asukkaistaan ja yhteistyösuhteistaan. STRATEGISET TAVOITTEET: 1. Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark kinoin ti 4. Toimiva seutuyhteistyö 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on jatkanut strategiatyötä. Kaikkien tu los aluei den johtoryhmien yhteisessä kehittämispäivässä käy tiin hyväksytty strategia läpi ja keskusteltiin sen siirtymisestä tulos aluei den toimintaan. Strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoit teet hyväksyttiin yhdessä kaupunginhallitukselle esitettäväksi. STRATEGIAN TAVOITTEET VUOSILLE tavoitteet on koottu näkökulmista: talous, asiakas, ra ken teet/pro sessit, henkilöstö, kilpailukyky/vetovoima. Näkökulmakartta esitettiin kau pun gin val tuus tol le talousarvioseminaarissa Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 1.1 Palveluketjujen kuvaaminen Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden keskeiset palveluketjut on ku vattu sähköiseen järjestelmään. Mittarit: Toimivien palveluketjujen määrä palvelukokemusten mittaus ten perusteella Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 1.2 Palvelukokemuksen mittaaminen, asiakaskyselyt Määritelty tavoitetila: Keskeisissä kaupungin palveluissa on käytössä sys te maat ti set palautekyselyt ja niistä saatu tieto hyödynnetään toimin nan parantamiseksi. Mittarit: Palautekyselyt

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 2.1. Tulosalueiden yhteistyön uudet toimintamallit Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden päällekkäisiä toimintoja on puret tu ja otettu käyttöön uusia kustannustehokkaita toimintamalleja. Mittari: uudet joustavat toimintatavat Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaukset 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark ki noin ti 3.1. Osaava ja riittävä henkilöstö Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin viestintä ja vuorovaikutus on ajankohtaista, asiakaslähtöistä ja rakentavaa. Kaupungissa on vies tin näs tä vastaava ammattitaitoinen henkilö, joka koordinoi kaupun gin viestintää sekä hoitaa mediasuhteet ulospäin. Koko hen ki lökun ta tietää roolinsa ja vastuunsa tässä kokonaisuudessa. Mittari: palvelukokemusmittaukset, asiakaskyselyt, mediaseuranta Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaukset 3.2 www-sivujen uudistaminen Määritelty tavoitetila: Kaupungin www-sivut ovat yhtenäiset, selkeät, help po käyt töi set ja vetovoimaiset. Mittari: www-sivujen uudistuksen toteutuminen Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja, tietohallintopäällikkö Raportointi: osavuosikatsaus 4. Toimiva seutuyhteistyö 4.1. Hyvät ja monipuoliset palvelut Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin asukkaat saavat hyvät palve lut läheltä ja kustannustehokkaasti. Mittari: Kustannukset, palvelutarjotin Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen 5.1. Aktiivinen talouden suunnittelu ja seurantajärjestelmä Määritelty tavoitetila: Kaupungin talouden seurantaindikaattorit on otet tu käyttöön. Taloutta seurataan ja suunnitellaan aktiivisesti sekä en na koi vas ti pitkällä aikavälillä. Kaupungin eri esimiestasojen talous osaa mis ta on parannettu. Luottamushenkilöillä on käytössään ta lou den ajankohtaiset seurantatiedot. Mittari: Seurantajärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan kou lutus. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat, kau pun gin kamree ri ja tietohallintopäällikkö Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaus

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Elinkeinostrategian toteutuminen 6.1. Kaikki tulosalueet toteuttavat elinkeinostrategiaa osana omaa vastuualuettaan Määritelty tavoitetila: Koko kaupunkiorganisaatio tietää oman roo linsa ja tehtävänsä osana elinkeinostrategian toteuttamista. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, tu los alue joh tajat Raportointi: osana oman toimintansa raportointia osa vuo si kat sauksis sa ja strategian pohjalta määriteltyjen, vuoden 2015 sitovien tavoit tei den toteutumisen raportointi osavuosikatsauksissa 6.2. Kaupungin elinkeinoelämä elpyy ja yritysten toi min ta edel lytyk set paranevat Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupunki koetaan yritysystävällisenä kau pun ki na. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja, elin keino pääl lik kö, teknisen toimen johtaja Raportointi: 2 kertaa vuodessa / osavuosikatsaus Strategiatyön vuosikello -suunnitelman avulla ohjataan kaupungin stra te gia työ tä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosisuunnitelman mu kai ses ti pidettävässä strategiaseminaarissa mm. tu losalu eet esittävät strategiaan pohjautuvien lyhyen aikavälin ta voit teiden toteuttamisen toimintaohjelmat tulosalue- ja osastotasoisesti. Ta voit tee na on talouden ja tavoitteellisen toiminnan linjaaminen yhdes sä vuoden 2015 talousarviotyön pohjaksi. Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on esityslistan liitteenä 4. Valmisteltavana olevan asian vaikutukset: A) Yrityksiin Päätöksellä on yritysvaikutuksia. B) Väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Päätöksellä on seuraavanlaisia vaikutuksia: kaupungin järjestämät pal ve lut paranevat ja tulevat kustannustehokkaammiksi. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä stra te gia työn vuosikello -suunnitelman sekä strategian toteuttamisen ly hyen aikavälin tavoitteet vuosille Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio tulosalueet Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 3.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste 2957/ /2013 Khal 40 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa, että maahan muut ta jil le annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja vel vol li suuksis taan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahan muut ta jil le tulee antaa tietoa palvelujärjestelmän sisältämistä kotou tu mis ta edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työ elä mästä. Lakisääteiset neuvontapalvelut ja viranomaisille annettava kon sultaa tio apu sekä maahanmuuttajien työhönvalmennus on Päi jät-hämees sä toteutettu ESR-rahoitteisissa Alipi-hankkeissa. Hankkeiden toi mes ta on laadittu myös Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen oh jel ma, joka toimii lain edellyttämänä kotouttamisohjelmana. Oh jelma tulee päivittää vuosien aikana. Hankerahoitus ja hanke päättyivät Päijät-Hämeen liiton kunnanjohtajakokouksessa pidettiin tär keä nä, että maahanmuuttopalvelut pystytään tarjoamaan myös hank keen päättymisen jälkeen. Kokouksessa päätettiin, että Lahden kau pun ki pyytää Päijät-Hämeen kuntien sitoumukset keskitetyn, kaik kia Päijät-Hämeen kuntia palvelevan toimipisteen pe rus ta mi seksi ja tiedustelee myös Iitin, Myrskylän ja Pukkilan kuntien ha luk kuutta osallistua palvelupisteen toimintaan. Lahden kaupunki on pyy tänyt kannanotot kuntien osallistumisesta mennessä. Heino lan kaupunki ei ole vielä vastannut tiedusteluun. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä on eh dot ta nut, että Alueellisen integraatiopisteen (Alipi) palvelut muu tetaan pysyviksi toiminnoiksi siten, että perustetaan kaikkia edellä mai nit tu ja kuntia palveleva toimipiste. Palvelut voitaisiin sijoittaa hallin nol li ses ti osaksi Lahden kaupungin maahanmuuttopalveluita. Palve lui ta annettaisiin alueen kaikille kunnille, mikäli kunnat sitoutuvat osal lis tu maan palvelupisteen kuluihin. Erillisen sopimuksen mukaan työn te ki jät voisivat päivystää myös muulla paikkakunnalla kuin Lahdes sa. Neuvontaa ja konsultaatioapua annettaisiin Päijät-Hämeen alu een viranomaisille, yrittäjille ja muille tahoille. Osana pal ve lu pisteen toimintaa huolehdittaisiin myös maahanmuuttopoliittisen oh jelman päivitystyöstä. Toiminnan kulut jaettaisiin kunnille ulkomaan kansalaisten määrän mu kaan prosentuaalisesti. Kulut muodostuvat kolmen työntekijän hen ki lös tö ku luis ta ja muista toimintakuluista (työntekijöiden mat kaku lut, tulkkauskustannukset, työryhmien kokouskulut ja työryhmien

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus jä sen ten matkakulut). Kustannukset tarkistetaan vuosittain. Lahden kau pun ki laatii kunkin kunnan kanssa erillisen sopimuksen. Päijät-Hämeen maahanmuuttajien palvelupiste, kustannusten jako v. 2014: Kunta Ulkomaan kansalaisten määrä %-osuus Rahoitusosuus, Lahti , Heinola 422 7, Hollola 388 6, Nastola 293 5, Orimattila 247 4, Asikkala 107 1, Kärkölä 91 1, Sysmä 50 0, Padasjoki 45 0, Hartola 41 0, Hämeenkoski 36 0, Yhteensä , Kustannukset muuttuvat jonkin verran, jos myös Iitti, Myrskylä ja Puk ki la tulevat mukaan. Tarkat kustannuslaskelmat voi tehdä vasta sit ten, kun tiedossa on toimintaan osallistuvat kunnat. Sosiaali- ja terveystoimesta saatujen tietojen mukaan hankkeena toteu te tus sa Palveluneuvonnassa oli ajalla yhtey den ot to ja 7070 kpl ja yksi tapaaminen/yhteydenotto kesti kes kimää rin 35 min/ asiakas. Näistä 7070 yhteydenotosta 49% on pa luumuut ta jien yhteydenottoja. Tilanne muuttunee vuonna 2017, kun paluu muut to päättyy. Yhteydenotoista 65% oli lahtelaisilta ja 14% muiden Päijät-Hä meen kuntien asukkailta (ja 21% muut/ ei tietoa). Alipihank keen vuoden 2012 käyntitilastot osoittavat, että heinolalaiset maa han muut ta jat ovat käyttäneet palveluja vähän suhteutettuna Hei no las sa asuvien ulkomaalaisten lukumäärään. Sosiaali- ja terveys toi mel la ei ole varattuna vuoden 2014 talousarviossa rahaa integ raa tio pis teen toimintaan. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on korvan nut Heinolankin oman kotouttamisohjelman. Maahanmuuttajien alu eel li nen integraatiopiste on lupautunut päivittämään edellä mai nitun ohjelman. Mikäli Heinola ei lähde mukaan integraatiopisteen toimin taan, on kaupungin itse päivitettävä ohjelma. Omana toimintana to teu tet tu na ohjelman päivittäminen vaatii 2 3 kuukauden työn te kijä re surs sin. Te-toimiston näkökulma on, että neuvonta-/palvelupiste Heinolassa oli si hyvä, nyt kun te-toimisto on kokoajan kapeuttanut palvelujaan

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Hei no las sa. Eli oma maahanmuuttajia palveleva TE-toimiston vir kaili ja on paikalla enää 1 pv/vko. Heiltäkin kysellään paljon asioita, jotka eivät varsinaisesti kuulu TE-toimiston palveluihin (ta lous neu vontaa yms.). Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Lahden kaupungille, että se sitoutuu keskitetyn, kaikkia Päijät-Hämeen kun tia palvelevan toimipisteen perustamiseen maa han muut to pal velui ta varten ja on valmis neuvottelemaan sopimuksesta Lahden kaupun gin kanssa. Sopimukseen pyritään lisäämään, että päivystystä tarjotaan myös Heinolassa. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin tulosalueiden kes ken selvitetään mahdollisuudet vuoden 2014 talousarvion puitteis sa rahoittaa maahanmuuttajien alueellisen palvelupisteen kustan nuk set. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Lahden kaupunki Kopio kaupunginkamreeri

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat 2725/ /2013 Khal 41 Valmistelija: valmistelija Katri Ranta, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan asettanut toimi kun nan valmistelemaan vuoden 2014 talousarvioon esitys kaupun gin ja kaupunginmuseon merk ki vuo sien juhlistamisesta. Toimikunta on laatinut ehdotuksen kaupungin juhlavuoden ka len teris ta, johon on kerätty juhlavuoden tapahtumia. Lisäksi toimikunta on laa ti nut ehdotukset kaupunginvaltuuston juhlakokouksen oh jel mas ta sekä juhlavuoden pääjuhlan ohjelmasta. Toimi kun ta on esittänyt, että juhlavuoden kalenteri painatettaisiin jaet tavak si ja mah dol li sis ta muutoksista ja päivityksistä informoitaisiin kaupun gin ko ti si vuil la. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä juh la vuo si toi mi kun nan laatiman ehdotuksen kaupungin pe rus ta misen juh la vuo den logoksi. Toimikunta on esittänyt juhlavuoden logon oh jei den laatimista. Asiaa on toimikunnan ehdotusten pohjalta käsitelty tulosalueilla. Toimikunnan laatima juhlavuoden kalenteriluonnos sisältää useita ta pah tu mia, joista ei ole varmaa tietoa. Painettuun ohjelmaan ei ole mah dol lis ta tehdä enää muutoksia. Vaikka juhlavuoden tapahtumien päi vi tyk siä voidaan tehdä kaupungin kotisivujen kautta, painettu ohjel ma aiheuttaisi sen, että juhlavuoden tapahtumista leviää ris ti rii taista tietoa. Tämän vuoksi, kalenterin painattaminen ei välttämättä ole tar peen mu kais ta. Painattamisen sijaan juhlavuoden ohjelma voitaisiin julkaista kaupun gin kotisivuilla. Lisäksi kaupunki voisi tiedottaa juh la vuo des ta yhdel lä lehti-ilmoituksella, johon laitettaisiin lyhyesti mer kit tä vim mät juh la vuo den tapahtumat sekä maininta siitä, että ohjelma julkaistaan ja sitä päivitetään kaupungin kotisivuilla. Juhlavuoden ohjelmaan on syy tä koota ainoastaan sellaiset tapahtumat jotka toteutetaan kaupun gin juhlavuoden merkeissä ja joihin on kaikella yleisöllä avoin pää sy. Juhlavuoden logosta voitaisiin tiedottaa kaupungin kotisivujen ajankoh tais ta-osi os sa. Tiedotteessa kerrottaisiin logon tarkoituksesta ja ke ho tet tai siin käyttämään sitä mahdollisimman laajasti. Lisäksi tiedot tee seen tulisi maininta siitä, ettei logoa saa muuttaa sen al ku peräi ses tä muodosta. Tiedotteeseen liitettäisiin logosta sekä värillinen et tä mustavalkoinen versio.

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 17.02.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-18:48 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 28.01.2014 klo 18:00-19:40 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 18:00-19:40

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Tulosaluejohtajia ja henkilöstöjohtajaa voidaan kuulla tarvittaessa asian tun ti joi na.

Tulosaluejohtajia ja henkilöstöjohtajaa voidaan kuulla tarvittaessa asian tun ti joi na. Kaupunginhallitus 290 29.10.2015 Kaupunginvaltuusto 76 16.11.2015 76 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 4473/02.02.00/2015 Khal 290 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase Kaupunginvaltuusto 8 25.01.2016 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollinen eriyttäminen ja aloittava tase 1.1.2015 74/02.02.00/2016 Kvalt 25.01.2016 8 Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 14.12.2015 347 on asiasta

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot