Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-20:35 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-20:35 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-20:00 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-20:35 jäsen Järvinen Kaija 15:00-20:35 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-18:42 jäsen Timonen Kirsi 15:00-20:35 jäsen Virtanen Timo 15:00-20:35 jäsen Hepo-oja Pirjo 15:00-20:35 esittelijä Walldén Riitta 15:00-20:35 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä asiat Muu Ihamäki Timo 15:08-20:35 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 15:00-20:35 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-20:35 kv:n II varapj. Ranta Katri 15:00-20:35 valmitelija Poissa Malin Sinikka pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Varjo ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Riitta Walldén varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Niina Varjo Sanna Karppinen Eero Aven pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 47

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Arkistosihteeri Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 35 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen Kaupunginjohtajasopimus 8 37 Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 9 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat Muutokset sivistystoimen johtosääntöön Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma Vanhuspalveluohjelman seuranta Laboratoriopalvelujen liikelaitoksen perustamissopimuksen tarkistaminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2014 Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välillä 48 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry 40 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Toimikunnat asukaslukukehityksen turvaamiseksi ja esityksen tekemiseksi kaupungin ja kaupunginmuseon merkkivuosien juhlistamisesta 51 Valtuustoaloite: Strategiayhteistyö / eläkeläisjärjestöt, Seppo Winter ym. 52 Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä Koulutustilaisuuksia ja kutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 66 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 33 Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 2616/ /2013 Khal 34 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 1 - Tita Rinnevaaran valitus - kaupunginvaltuuston päätös valmisteltu eh do tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 1 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen 2616/ /2013 Khal 35 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 2 on Jarmo Laitisen valitus sekä valmisteltu ehdo tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 2 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajasopimus 2616/ /2013 Khal 36 Valmistelija: henkilöstösihteeri Riitta Walldén, puh , Heinolan kaupunki ja kaupunginvaltuuston päätöksellä kau pun gin joh ta jak si valittu Jussi Teittinen sopivat joh ta ja so pi muk sella kaupunginjohtajan tehtävistä, työn painopistealueista, työn edel lytyk sis tä. Lisäksi sopimuksessa on otettu kantaa palvelussuhteen ehtoi hin ja virkasuhteen päättämiseen liittyvään korvaukseen. Tämä sopimus koskee myös kaupunginjohtajan viran väliaikaista hoi ta mis ta lukien, mikäli kaupunginvaltuusto ko kouk sessaan päättää valita Jussi Teittisen kaupunginjohtajan (120003) viran väliaikaiseksi hoitajaksi. Virkasuhteen päättämiseen liittyvän korvauksen vuoksi kau pun ginjoh ta ja so pi mus on tarpeen käsitellä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginjohtajasopimuksen valmistelutyö on kesken. Luonnos kau pun gin joh ta ja so pi muk sek si lähetetään kokoukseen osallistuville erik seen. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le liitteenä olevan ei-julkisen kau pun gin joh ta ja so pimuk sen hyväksymistä. Sopimus on ei-julkinen siihen asti, että kaupun gin val tuus to on tehnyt asiasta päätöksen ja kokouksen pöy tä kirja on tarkastettu. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan ei-julkisena liitteenä 1B kaupunginjohtajasopimus. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 139/ /2012 Khal 37 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä kau pungin joh ta jan avointa virkaa hoitamaan sivistystoimenjohtaja Pirjo He po-ojan. Päätöksellään kaupunginvaltuusto on täyt tä nyt avoinna olleen viran valiten kaupunginjohtajaksi HM, kunnan joh ta ja Jussi Teittisen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta Kouvolan hallinto-oikeudelle, joten virka on edelleen avoin ainakin hallinto-oikeuden käsittelyn ajan, mikä kestänee vä hin tään joitakin kuukausia. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja on ilmoittanut haluavansa luopua kaupunginjohtajan avoimen viran hoitamisesta ja palaavansa va ki nai seen virkaansa sivistystoimenjohtajana, mikäli virkaan valittu kau pun gin joh ta ja voi aloittaa virassa sen väliaikaisena hoitajana. Vir kaan valitun Jussi Teittisen kanssa on neuvoteltu mah dol li suudes ta aloittaa virassa väliaikaisena avoimen viran hoitajana jo maalis kuun 2014 alusta lukien. Hänen kanssaan on neuvoteltu myös kau pun gin joh ta ja so pi muk ses ta, joka on käsiteltävänä kau pun gin halli tuk ses sa sekä mahdollisesti kaupunginvaltuustossa Väliaikaiseen viranhoitoon annettavan suostumuksen edel ly tyk se nä on myönteinen ratkaisu kau pun gin joh ta ja so pi muk sesta. Heinolan kaupungin hallintosäännön henkilöstöasioiden pää tös val tatau lu kon mukaan kaupunginjohtajan viran väliaikaisesta hoi ta mi sesta päättää kaupunginvaltuusto. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että mikäli se hyväksyy aiemmin tässä ko koukses sa käsitellyn kau pun ginjohtajasopimuksen, se 1) vapauttaa sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-ojan kau pun gin joh tajan avoimen viran hoitamisesta lukien ja 2) määrää HM kunnanjohtaja Jussi Teittisen suostumuksensa perus teel la kaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi lukien. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne 2996/ /2013 Khal 38 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta on lähettänyt kau pun gin hal li tuk sel le kirjeen, jossa se toivoo kaupunginhallituksen kiin nit tä vän huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. henkilöstöpalveluiden resurssointi 2. palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus 3. tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys 4. erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa 5. tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lähettämä kirje on esityslistan liit teenä Henkilöstöpalveluiden resurssointi: Henkilöstöpalveluissa on ollut henkilöstön aliresurssointi kesästä 2012 lähtien. Toimenpide: Resurssi tullaan palauttamaan tarvittavaan vah vuuteen täyttämällä henkilöstöjohtajan virka mahdollisimman nopeasti. Tä män jälkeen on tavoitteena henkilöstöpalveluihin patoutuneen työ mää rän purkaminen mahdollisimman tehokkaasti, vaikka ti lanteen normalisoitumiseen tulee menemään aikaa. 2. Palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus: Suomessa olevat työ- ja virkaehtosopimukset edellyttävät, että työnan ta jal la tulee olla palkkaukseen liittyvät järjestelmät. Järjestelmät toi mi vat henkilöstöpoliittisina käsikirjoituksina, joiden tarkoitus on turva ta työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu voimaan tulleen hallintosäännön mukaan henkilöstöjohtaja päät tää tehtäväkohtaisen palkan työ/virkasuhteen alkaessa. Toimenpiteet: 1. Järjestelmien kehittämistä jatketaan työryhmissä, jois sa on ammattijärjestöjen edustajat sekä työnantajien nimeämät kes kei set toimijat. Työryhmien työskentely on ollut hidastempoista joh tuen henkilöstöpalveluiden henkilöstöpulasta. 2. Henkilökunnan osaa mis ta soa nostetaan koulutuksella. Kun olemassa olevia ohjeita nou da te taan ja asiat valmistellaan niiden mukaisesti (teh tä vä ku vaus, pal kan mää rit te ly ennen tehtävän/viran aukijulistamista) ei ris ti rii ta tilan tei ta pitäisi tulla. 3. Aihetta koskevaa keskustelua käydään ak tii vises ti kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys Tulosalueilla on paras tietämys kyseisen toimialan tehtävien vaa tivuu des ta. Tulosalueen näkemys tehtävän vaativuudesta perustuu toi mi alan kokemukseen ja tapauskohtaiseen tietoon, mutta hen kilöstöpal ve lui den tehtävänä on pitää huolta yhtenäisestä työn an ta jalin jas ta ja tarkastella palkkoja myös suhteessa muilla tulosalueilla vas taa van lai ses sa tehtävässä työskentelevien palkkaukseen. Pääsään töi ses ti eri tulosalueiden ja henkilöstöpalveluiden yhteistyö sujuu, mutta joskus esiintyy tilanteita, jossa henkilöstöpalvelut pyy tä vät tu los alue joh ta jal ta lisäperusteluja. Toimenpide: Osaamisen lisääminen keskustelujen sekä kou lu tuksen avulla. Heinolan kaupungin yhtenäisen työnantajatoiminnan ja hen ki lös tö po li tii kan avaaminen mm. pääluottamusmiesten kanssa käy tä vis sä yhteisissä neuvotteluissa. 4. Erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa Valtakunnallisten sopimusten lähtökohtana on tehtävien vaa ti vuuden määrittely. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset korostavat tehtä vien kokonaisarviointia palkan määrittämiseksi erilaisten eril lis korvaus ten maksamisen sijaan. Kuntatyönantajat eivät tue tehtävien eril lis hin noit te lua vaan kannustavat tehtävien vaativuuden ko ko naisar vioin tiin. Toimenpide: Tehtävän vaativuuden määrittely on palkkauksen perus ta. Mikäli erityistehtävät nostavat olennaisesti tehtävän vaa ti vuusta soa (ei henkilöperusteinen, vaan työnantajan tarvitsemasta teh täväs tä lähtöinen), arvioidaan kyseisen tehtävän vaativuustaso uu destaan. Henkilön erityisosaamisen laaja ja monipuolinen hyö dyn tä minen vaikuttavat ko. tehtävässä menestymiseen, voidaan työpanos huo mioi da kaupungissa olevan työsuorituksen arviointi (TSA) -menet te lys sä. Koko kaupungissa tulee kiinnittää huomiota työn te ki jöiden osaamisalueiden hyödyntämiseen sekä siitä palkitsemiseen. Osaa vat henkilöt tulee saada tehtäviin, joissa he voivat hyödyntää osaa mis taan. 5. Tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista Kaupungissa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalityöntekijöiden, lää kä rei den sekä puheterapeuttien palkkaukseen. Saadun pa lautteen perusteella henkilöstöpalvelut ovat vastanneet tilanteeseen hyvin. Palkkatasot on tarkistettu vaikeimmin rekrytoitavien teh tä vi en / vir ko jen osalta. Palkkauksen psykologinen vaikutus on kunnossa. Keväällä 2013 aloitettiin säännölliset ylimmän virkamiesjohdon ja pää luot ta mus mies ten tapaamiset. Tapaamisten teemana ovat olleet mm. esimiestyö, työn suunnittelu, sijaisuuksien suunnitteleminen se-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus kä hyvä henkilöstöpolitiikka. Keskustelut ovat olleet hyviä ja niihin on haet tu kommentteja työpaikkakokouksista, johtoryhmistä sekä järjes tö jen kokouksista. Tavoitteena on rakentaa yhteinen näkemys siitä, kuinka kaupunkiorganisaatiossa tulevaisuudessakin olisi hyvä teh dä työtä. Palkkauksessa painotetaan joustavuutta, mikäli kaupungin etu sitä vaatii. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää edellä ole van vas tauk se naan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet / /2012 Khal 39 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kaupungin strategian vuoteen Heinolan kaupungin strategian mukaisesti: VISIO: Heinola on vetovoimainen ja yritysystävällinen, hyvien pal velui den persoonallinen seutukaupunki. ARVOT: Yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus, tuloksellisuus ja vä lit tämi nen TOIMINTA-AJATUS: Itsenäinen kaupunki toimii sitoutuneesti vä littäen asukkaistaan ja yhteistyösuhteistaan. STRATEGISET TAVOITTEET: 1. Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark kinoin ti 4. Toimiva seutuyhteistyö 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on jatkanut strategiatyötä. Kaikkien tu los aluei den johtoryhmien yhteisessä kehittämispäivässä käy tiin hyväksytty strategia läpi ja keskusteltiin sen siirtymisestä tulos aluei den toimintaan. Strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoit teet hyväksyttiin yhdessä kaupunginhallitukselle esitettäväksi. STRATEGIAN TAVOITTEET VUOSILLE tavoitteet on koottu näkökulmista: talous, asiakas, ra ken teet/pro sessit, henkilöstö, kilpailukyky/vetovoima. Näkökulmakartta esitettiin kau pun gin val tuus tol le talousarvioseminaarissa Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 1.1 Palveluketjujen kuvaaminen Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden keskeiset palveluketjut on ku vattu sähköiseen järjestelmään. Mittarit: Toimivien palveluketjujen määrä palvelukokemusten mittaus ten perusteella Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 1.2 Palvelukokemuksen mittaaminen, asiakaskyselyt Määritelty tavoitetila: Keskeisissä kaupungin palveluissa on käytössä sys te maat ti set palautekyselyt ja niistä saatu tieto hyödynnetään toimin nan parantamiseksi. Mittarit: Palautekyselyt

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 2.1. Tulosalueiden yhteistyön uudet toimintamallit Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden päällekkäisiä toimintoja on puret tu ja otettu käyttöön uusia kustannustehokkaita toimintamalleja. Mittari: uudet joustavat toimintatavat Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaukset 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark ki noin ti 3.1. Osaava ja riittävä henkilöstö Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin viestintä ja vuorovaikutus on ajankohtaista, asiakaslähtöistä ja rakentavaa. Kaupungissa on vies tin näs tä vastaava ammattitaitoinen henkilö, joka koordinoi kaupun gin viestintää sekä hoitaa mediasuhteet ulospäin. Koko hen ki lökun ta tietää roolinsa ja vastuunsa tässä kokonaisuudessa. Mittari: palvelukokemusmittaukset, asiakaskyselyt, mediaseuranta Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaukset 3.2 www-sivujen uudistaminen Määritelty tavoitetila: Kaupungin www-sivut ovat yhtenäiset, selkeät, help po käyt töi set ja vetovoimaiset. Mittari: www-sivujen uudistuksen toteutuminen Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja, tietohallintopäällikkö Raportointi: osavuosikatsaus 4. Toimiva seutuyhteistyö 4.1. Hyvät ja monipuoliset palvelut Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin asukkaat saavat hyvät palve lut läheltä ja kustannustehokkaasti. Mittari: Kustannukset, palvelutarjotin Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen 5.1. Aktiivinen talouden suunnittelu ja seurantajärjestelmä Määritelty tavoitetila: Kaupungin talouden seurantaindikaattorit on otet tu käyttöön. Taloutta seurataan ja suunnitellaan aktiivisesti sekä en na koi vas ti pitkällä aikavälillä. Kaupungin eri esimiestasojen talous osaa mis ta on parannettu. Luottamushenkilöillä on käytössään ta lou den ajankohtaiset seurantatiedot. Mittari: Seurantajärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan kou lutus. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat, kau pun gin kamree ri ja tietohallintopäällikkö Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaus

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Elinkeinostrategian toteutuminen 6.1. Kaikki tulosalueet toteuttavat elinkeinostrategiaa osana omaa vastuualuettaan Määritelty tavoitetila: Koko kaupunkiorganisaatio tietää oman roo linsa ja tehtävänsä osana elinkeinostrategian toteuttamista. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, tu los alue joh tajat Raportointi: osana oman toimintansa raportointia osa vuo si kat sauksis sa ja strategian pohjalta määriteltyjen, vuoden 2015 sitovien tavoit tei den toteutumisen raportointi osavuosikatsauksissa 6.2. Kaupungin elinkeinoelämä elpyy ja yritysten toi min ta edel lytyk set paranevat Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupunki koetaan yritysystävällisenä kau pun ki na. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja, elin keino pääl lik kö, teknisen toimen johtaja Raportointi: 2 kertaa vuodessa / osavuosikatsaus Strategiatyön vuosikello -suunnitelman avulla ohjataan kaupungin stra te gia työ tä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosisuunnitelman mu kai ses ti pidettävässä strategiaseminaarissa mm. tu losalu eet esittävät strategiaan pohjautuvien lyhyen aikavälin ta voit teiden toteuttamisen toimintaohjelmat tulosalue- ja osastotasoisesti. Ta voit tee na on talouden ja tavoitteellisen toiminnan linjaaminen yhdes sä vuoden 2015 talousarviotyön pohjaksi. Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on esityslistan liitteenä 4. Valmisteltavana olevan asian vaikutukset: A) Yrityksiin Päätöksellä on yritysvaikutuksia. B) Väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Päätöksellä on seuraavanlaisia vaikutuksia: kaupungin järjestämät pal ve lut paranevat ja tulevat kustannustehokkaammiksi. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä stra te gia työn vuosikello -suunnitelman sekä strategian toteuttamisen ly hyen aikavälin tavoitteet vuosille Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio tulosalueet Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 3.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste 2957/ /2013 Khal 40 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa, että maahan muut ta jil le annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja vel vol li suuksis taan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahan muut ta jil le tulee antaa tietoa palvelujärjestelmän sisältämistä kotou tu mis ta edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työ elä mästä. Lakisääteiset neuvontapalvelut ja viranomaisille annettava kon sultaa tio apu sekä maahanmuuttajien työhönvalmennus on Päi jät-hämees sä toteutettu ESR-rahoitteisissa Alipi-hankkeissa. Hankkeiden toi mes ta on laadittu myös Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen oh jel ma, joka toimii lain edellyttämänä kotouttamisohjelmana. Oh jelma tulee päivittää vuosien aikana. Hankerahoitus ja hanke päättyivät Päijät-Hämeen liiton kunnanjohtajakokouksessa pidettiin tär keä nä, että maahanmuuttopalvelut pystytään tarjoamaan myös hank keen päättymisen jälkeen. Kokouksessa päätettiin, että Lahden kau pun ki pyytää Päijät-Hämeen kuntien sitoumukset keskitetyn, kaik kia Päijät-Hämeen kuntia palvelevan toimipisteen pe rus ta mi seksi ja tiedustelee myös Iitin, Myrskylän ja Pukkilan kuntien ha luk kuutta osallistua palvelupisteen toimintaan. Lahden kaupunki on pyy tänyt kannanotot kuntien osallistumisesta mennessä. Heino lan kaupunki ei ole vielä vastannut tiedusteluun. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä on eh dot ta nut, että Alueellisen integraatiopisteen (Alipi) palvelut muu tetaan pysyviksi toiminnoiksi siten, että perustetaan kaikkia edellä mai nit tu ja kuntia palveleva toimipiste. Palvelut voitaisiin sijoittaa hallin nol li ses ti osaksi Lahden kaupungin maahanmuuttopalveluita. Palve lui ta annettaisiin alueen kaikille kunnille, mikäli kunnat sitoutuvat osal lis tu maan palvelupisteen kuluihin. Erillisen sopimuksen mukaan työn te ki jät voisivat päivystää myös muulla paikkakunnalla kuin Lahdes sa. Neuvontaa ja konsultaatioapua annettaisiin Päijät-Hämeen alu een viranomaisille, yrittäjille ja muille tahoille. Osana pal ve lu pisteen toimintaa huolehdittaisiin myös maahanmuuttopoliittisen oh jelman päivitystyöstä. Toiminnan kulut jaettaisiin kunnille ulkomaan kansalaisten määrän mu kaan prosentuaalisesti. Kulut muodostuvat kolmen työntekijän hen ki lös tö ku luis ta ja muista toimintakuluista (työntekijöiden mat kaku lut, tulkkauskustannukset, työryhmien kokouskulut ja työryhmien

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus jä sen ten matkakulut). Kustannukset tarkistetaan vuosittain. Lahden kau pun ki laatii kunkin kunnan kanssa erillisen sopimuksen. Päijät-Hämeen maahanmuuttajien palvelupiste, kustannusten jako v. 2014: Kunta Ulkomaan kansalaisten määrä %-osuus Rahoitusosuus, Lahti , Heinola 422 7, Hollola 388 6, Nastola 293 5, Orimattila 247 4, Asikkala 107 1, Kärkölä 91 1, Sysmä 50 0, Padasjoki 45 0, Hartola 41 0, Hämeenkoski 36 0, Yhteensä , Kustannukset muuttuvat jonkin verran, jos myös Iitti, Myrskylä ja Puk ki la tulevat mukaan. Tarkat kustannuslaskelmat voi tehdä vasta sit ten, kun tiedossa on toimintaan osallistuvat kunnat. Sosiaali- ja terveystoimesta saatujen tietojen mukaan hankkeena toteu te tus sa Palveluneuvonnassa oli ajalla yhtey den ot to ja 7070 kpl ja yksi tapaaminen/yhteydenotto kesti kes kimää rin 35 min/ asiakas. Näistä 7070 yhteydenotosta 49% on pa luumuut ta jien yhteydenottoja. Tilanne muuttunee vuonna 2017, kun paluu muut to päättyy. Yhteydenotoista 65% oli lahtelaisilta ja 14% muiden Päijät-Hä meen kuntien asukkailta (ja 21% muut/ ei tietoa). Alipihank keen vuoden 2012 käyntitilastot osoittavat, että heinolalaiset maa han muut ta jat ovat käyttäneet palveluja vähän suhteutettuna Hei no las sa asuvien ulkomaalaisten lukumäärään. Sosiaali- ja terveys toi mel la ei ole varattuna vuoden 2014 talousarviossa rahaa integ raa tio pis teen toimintaan. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on korvan nut Heinolankin oman kotouttamisohjelman. Maahanmuuttajien alu eel li nen integraatiopiste on lupautunut päivittämään edellä mai nitun ohjelman. Mikäli Heinola ei lähde mukaan integraatiopisteen toimin taan, on kaupungin itse päivitettävä ohjelma. Omana toimintana to teu tet tu na ohjelman päivittäminen vaatii 2 3 kuukauden työn te kijä re surs sin. Te-toimiston näkökulma on, että neuvonta-/palvelupiste Heinolassa oli si hyvä, nyt kun te-toimisto on kokoajan kapeuttanut palvelujaan

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Hei no las sa. Eli oma maahanmuuttajia palveleva TE-toimiston vir kaili ja on paikalla enää 1 pv/vko. Heiltäkin kysellään paljon asioita, jotka eivät varsinaisesti kuulu TE-toimiston palveluihin (ta lous neu vontaa yms.). Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Lahden kaupungille, että se sitoutuu keskitetyn, kaikkia Päijät-Hämeen kun tia palvelevan toimipisteen perustamiseen maa han muut to pal velui ta varten ja on valmis neuvottelemaan sopimuksesta Lahden kaupun gin kanssa. Sopimukseen pyritään lisäämään, että päivystystä tarjotaan myös Heinolassa. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin tulosalueiden kes ken selvitetään mahdollisuudet vuoden 2014 talousarvion puitteis sa rahoittaa maahanmuuttajien alueellisen palvelupisteen kustan nuk set. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Lahden kaupunki Kopio kaupunginkamreeri

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat 2725/ /2013 Khal 41 Valmistelija: valmistelija Katri Ranta, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan asettanut toimi kun nan valmistelemaan vuoden 2014 talousarvioon esitys kaupun gin ja kaupunginmuseon merk ki vuo sien juhlistamisesta. Toimikunta on laatinut ehdotuksen kaupungin juhlavuoden ka len teris ta, johon on kerätty juhlavuoden tapahtumia. Lisäksi toimikunta on laa ti nut ehdotukset kaupunginvaltuuston juhlakokouksen oh jel mas ta sekä juhlavuoden pääjuhlan ohjelmasta. Toimi kun ta on esittänyt, että juhlavuoden kalenteri painatettaisiin jaet tavak si ja mah dol li sis ta muutoksista ja päivityksistä informoitaisiin kaupun gin ko ti si vuil la. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä juh la vuo si toi mi kun nan laatiman ehdotuksen kaupungin pe rus ta misen juh la vuo den logoksi. Toimikunta on esittänyt juhlavuoden logon oh jei den laatimista. Asiaa on toimikunnan ehdotusten pohjalta käsitelty tulosalueilla. Toimikunnan laatima juhlavuoden kalenteriluonnos sisältää useita ta pah tu mia, joista ei ole varmaa tietoa. Painettuun ohjelmaan ei ole mah dol lis ta tehdä enää muutoksia. Vaikka juhlavuoden tapahtumien päi vi tyk siä voidaan tehdä kaupungin kotisivujen kautta, painettu ohjel ma aiheuttaisi sen, että juhlavuoden tapahtumista leviää ris ti rii taista tietoa. Tämän vuoksi, kalenterin painattaminen ei välttämättä ole tar peen mu kais ta. Painattamisen sijaan juhlavuoden ohjelma voitaisiin julkaista kaupun gin kotisivuilla. Lisäksi kaupunki voisi tiedottaa juh la vuo des ta yhdel lä lehti-ilmoituksella, johon laitettaisiin lyhyesti mer kit tä vim mät juh la vuo den tapahtumat sekä maininta siitä, että ohjelma julkaistaan ja sitä päivitetään kaupungin kotisivuilla. Juhlavuoden ohjelmaan on syy tä koota ainoastaan sellaiset tapahtumat jotka toteutetaan kaupun gin juhlavuoden merkeissä ja joihin on kaikella yleisöllä avoin pää sy. Juhlavuoden logosta voitaisiin tiedottaa kaupungin kotisivujen ajankoh tais ta-osi os sa. Tiedotteessa kerrottaisiin logon tarkoituksesta ja ke ho tet tai siin käyttämään sitä mahdollisimman laajasti. Lisäksi tiedot tee seen tulisi maininta siitä, ettei logoa saa muuttaa sen al ku peräi ses tä muodosta. Tiedotteeseen liitettäisiin logosta sekä värillinen et tä mustavalkoinen versio.

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot