Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-20:35 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-20:35 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-20:00 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-20:35 jäsen Järvinen Kaija 15:00-20:35 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-18:42 jäsen Timonen Kirsi 15:00-20:35 jäsen Virtanen Timo 15:00-20:35 jäsen Hepo-oja Pirjo 15:00-20:35 esittelijä Walldén Riitta 15:00-20:35 pöytäkirjanpitäjä, esittelijä asiat Muu Ihamäki Timo 15:08-20:35 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 15:00-20:35 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-20:35 kv:n II varapj. Ranta Katri 15:00-20:35 valmitelija Poissa Malin Sinikka pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Varjo ja Sanna Karppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Riitta Walldén varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Niina Varjo Sanna Karppinen Eero Aven pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 47

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Arkistosihteeri Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5 34 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 35 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen Kaupunginjohtajasopimus 8 37 Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 9 38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat Muutokset sivistystoimen johtosääntöön Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma Vanhuspalveluohjelman seuranta Laboratoriopalvelujen liikelaitoksen perustamissopimuksen tarkistaminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2014 Heinolan kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välillä 48 Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry 40 44

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Toimikunnat asukaslukukehityksen turvaamiseksi ja esityksen tekemiseksi kaupungin ja kaupunginmuseon merkkivuosien juhlistamisesta 51 Valtuustoaloite: Strategiayhteistyö / eläkeläisjärjestöt, Seppo Winter ym. 52 Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä Koulutustilaisuuksia ja kutsuja Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Kuntayhtymien pöytäkirjat Saapuneet kirjeet Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 66 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 33 Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Tita Rinnevaara 2616/ /2013 Khal 34 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 1 - Tita Rinnevaaran valitus - kaupunginvaltuuston päätös valmisteltu eh do tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 1 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen / Jarmo Laitinen 2616/ /2013 Khal 35 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kouvolan hallinto-oikeus pyytää kirjeellään Heinolan kaupun gin val tuus tol ta lausuntoa Tita Rinnevaaran ja Jarmo Laitisen vali tuk siin Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä , jolla täytettiin Heinolan kaupunginjohtajan avoinna ollut virka. Lau sun not pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen tehtävänä on antaa valtuuston puolesta selitys val tuus ton päätöstä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole ku motta va. Lausunnon valmistelussa on käytetty asiantuntijana Asian ajotoi mis to Juridia Bützow'n lakimies, OTM, FM Salla Pyymäkeä. Esityslistan liitteenä 2 on Jarmo Laitisen valitus sekä valmisteltu ehdo tus lausunnoksi Kouvolan hallinto-oikeudelle. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus katsoo, että kau pungin val tuus ton päätöstä ei ole kumottava, ja päättää 1) antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hal lin tooi keu del le sekä 2) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 2 on lausunto Kouvolan hallinto-oikeudelle. Tiedoksianto: Koneote Kouvolan hallinto-oikeus

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajasopimus 2616/ /2013 Khal 36 Valmistelija: henkilöstösihteeri Riitta Walldén, puh , Heinolan kaupunki ja kaupunginvaltuuston päätöksellä kau pun gin joh ta jak si valittu Jussi Teittinen sopivat joh ta ja so pi muk sella kaupunginjohtajan tehtävistä, työn painopistealueista, työn edel lytyk sis tä. Lisäksi sopimuksessa on otettu kantaa palvelussuhteen ehtoi hin ja virkasuhteen päättämiseen liittyvään korvaukseen. Tämä sopimus koskee myös kaupunginjohtajan viran väliaikaista hoi ta mis ta lukien, mikäli kaupunginvaltuusto ko kouk sessaan päättää valita Jussi Teittisen kaupunginjohtajan (120003) viran väliaikaiseksi hoitajaksi. Virkasuhteen päättämiseen liittyvän korvauksen vuoksi kau pun ginjoh ta ja so pi mus on tarpeen käsitellä kaupunginvaltuustossa. Kaupunginjohtajasopimuksen valmistelutyö on kesken. Luonnos kau pun gin joh ta ja so pi muk sek si lähetetään kokoukseen osallistuville erik seen. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le liitteenä olevan ei-julkisen kau pun gin joh ta ja so pimuk sen hyväksymistä. Sopimus on ei-julkinen siihen asti, että kaupun gin val tuus to on tehnyt asiasta päätöksen ja kokouksen pöy tä kirja on tarkastettu. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan ei-julkisena liitteenä 1B kaupunginjohtajasopimus. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan viran väliaikainen hoitaminen 139/ /2012 Khal 37 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä kau pungin joh ta jan avointa virkaa hoitamaan sivistystoimenjohtaja Pirjo He po-ojan. Päätöksellään kaupunginvaltuusto on täyt tä nyt avoinna olleen viran valiten kaupunginjohtajaksi HM, kunnan joh ta ja Jussi Teittisen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty kaksi valitusta Kouvolan hallinto-oikeudelle, joten virka on edelleen avoin ainakin hallinto-oikeuden käsittelyn ajan, mikä kestänee vä hin tään joitakin kuukausia. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja on ilmoittanut haluavansa luopua kaupunginjohtajan avoimen viran hoitamisesta ja palaavansa va ki nai seen virkaansa sivistystoimenjohtajana, mikäli virkaan valittu kau pun gin joh ta ja voi aloittaa virassa sen väliaikaisena hoitajana. Vir kaan valitun Jussi Teittisen kanssa on neuvoteltu mah dol li suudes ta aloittaa virassa väliaikaisena avoimen viran hoitajana jo maalis kuun 2014 alusta lukien. Hänen kanssaan on neuvoteltu myös kau pun gin joh ta ja so pi muk ses ta, joka on käsiteltävänä kau pun gin halli tuk ses sa sekä mahdollisesti kaupunginvaltuustossa Väliaikaiseen viranhoitoon annettavan suostumuksen edel ly tyk se nä on myönteinen ratkaisu kau pun gin joh ta ja so pi muk sesta. Heinolan kaupungin hallintosäännön henkilöstöasioiden pää tös val tatau lu kon mukaan kaupunginjohtajan viran väliaikaisesta hoi ta mi sesta päättää kaupunginvaltuusto. Vs. kaupunginjohtaja (RW): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että mikäli se hyväksyy aiemmin tässä ko koukses sa käsitellyn kau pun ginjohtajasopimuksen, se 1) vapauttaa sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-ojan kau pun gin joh tajan avoimen viran hoitamisesta lukien ja 2) määrää HM kunnanjohtaja Jussi Teittisen suostumuksensa perus teel la kaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi lukien. Va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja ilmoitti esteellisyydestään hallin to lain 28 :n 1 mom. 1) kohdan mukaisesti ja poistui ko kous huonees ta asian käsittelyn ajaksi. Vs. kaupunginjohtaja Riitta Walldén toi mi esittelijänä asian käsittelyn ajan.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunnan kirje / henkilöstötilanne 2996/ /2013 Khal 38 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta on lähettänyt kau pun gin hal li tuk sel le kirjeen, jossa se toivoo kaupunginhallituksen kiin nit tä vän huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. henkilöstöpalveluiden resurssointi 2. palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus 3. tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys 4. erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa 5. tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lähettämä kirje on esityslistan liit teenä Henkilöstöpalveluiden resurssointi: Henkilöstöpalveluissa on ollut henkilöstön aliresurssointi kesästä 2012 lähtien. Toimenpide: Resurssi tullaan palauttamaan tarvittavaan vah vuuteen täyttämällä henkilöstöjohtajan virka mahdollisimman nopeasti. Tä män jälkeen on tavoitteena henkilöstöpalveluihin patoutuneen työ mää rän purkaminen mahdollisimman tehokkaasti, vaikka ti lanteen normalisoitumiseen tulee menemään aikaa. 2. Palkkajärjestelmän ja palkkauksesta päättämisen joustavuus: Suomessa olevat työ- ja virkaehtosopimukset edellyttävät, että työnan ta jal la tulee olla palkkaukseen liittyvät järjestelmät. Järjestelmät toi mi vat henkilöstöpoliittisina käsikirjoituksina, joiden tarkoitus on turva ta työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu voimaan tulleen hallintosäännön mukaan henkilöstöjohtaja päät tää tehtäväkohtaisen palkan työ/virkasuhteen alkaessa. Toimenpiteet: 1. Järjestelmien kehittämistä jatketaan työryhmissä, jois sa on ammattijärjestöjen edustajat sekä työnantajien nimeämät kes kei set toimijat. Työryhmien työskentely on ollut hidastempoista joh tuen henkilöstöpalveluiden henkilöstöpulasta. 2. Henkilökunnan osaa mis ta soa nostetaan koulutuksella. Kun olemassa olevia ohjeita nou da te taan ja asiat valmistellaan niiden mukaisesti (teh tä vä ku vaus, pal kan mää rit te ly ennen tehtävän/viran aukijulistamista) ei ris ti rii ta tilan tei ta pitäisi tulla. 3. Aihetta koskevaa keskustelua käydään ak tii vises ti kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Tulosalueilla tehtyjen työnvaativuuden arviointien merkitys Tulosalueilla on paras tietämys kyseisen toimialan tehtävien vaa tivuu des ta. Tulosalueen näkemys tehtävän vaativuudesta perustuu toi mi alan kokemukseen ja tapauskohtaiseen tietoon, mutta hen kilöstöpal ve lui den tehtävänä on pitää huolta yhtenäisestä työn an ta jalin jas ta ja tarkastella palkkoja myös suhteessa muilla tulosalueilla vas taa van lai ses sa tehtävässä työskentelevien palkkaukseen. Pääsään töi ses ti eri tulosalueiden ja henkilöstöpalveluiden yhteistyö sujuu, mutta joskus esiintyy tilanteita, jossa henkilöstöpalvelut pyy tä vät tu los alue joh ta jal ta lisäperusteluja. Toimenpide: Osaamisen lisääminen keskustelujen sekä kou lu tuksen avulla. Heinolan kaupungin yhtenäisen työnantajatoiminnan ja hen ki lös tö po li tii kan avaaminen mm. pääluottamusmiesten kanssa käy tä vis sä yhteisissä neuvotteluissa. 4. Erityistehtävien huomioiminen palkkauksessa Valtakunnallisten sopimusten lähtökohtana on tehtävien vaa ti vuuden määrittely. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset korostavat tehtä vien kokonaisarviointia palkan määrittämiseksi erilaisten eril lis korvaus ten maksamisen sijaan. Kuntatyönantajat eivät tue tehtävien eril lis hin noit te lua vaan kannustavat tehtävien vaativuuden ko ko naisar vioin tiin. Toimenpide: Tehtävän vaativuuden määrittely on palkkauksen perus ta. Mikäli erityistehtävät nostavat olennaisesti tehtävän vaa ti vuusta soa (ei henkilöperusteinen, vaan työnantajan tarvitsemasta teh täväs tä lähtöinen), arvioidaan kyseisen tehtävän vaativuustaso uu destaan. Henkilön erityisosaamisen laaja ja monipuolinen hyö dyn tä minen vaikuttavat ko. tehtävässä menestymiseen, voidaan työpanos huo mioi da kaupungissa olevan työsuorituksen arviointi (TSA) -menet te lys sä. Koko kaupungissa tulee kiinnittää huomiota työn te ki jöiden osaamisalueiden hyödyntämiseen sekä siitä palkitsemiseen. Osaa vat henkilöt tulee saada tehtäviin, joissa he voivat hyödyntää osaa mis taan. 5. Tehtäväkohtaisen palkkatason tarkistaminen niissä tilanteissa, joissa rekrytoiminen on erityisen haasteellista Kaupungissa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalityöntekijöiden, lää kä rei den sekä puheterapeuttien palkkaukseen. Saadun pa lautteen perusteella henkilöstöpalvelut ovat vastanneet tilanteeseen hyvin. Palkkatasot on tarkistettu vaikeimmin rekrytoitavien teh tä vi en / vir ko jen osalta. Palkkauksen psykologinen vaikutus on kunnossa. Keväällä 2013 aloitettiin säännölliset ylimmän virkamiesjohdon ja pää luot ta mus mies ten tapaamiset. Tapaamisten teemana ovat olleet mm. esimiestyö, työn suunnittelu, sijaisuuksien suunnitteleminen se-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus kä hyvä henkilöstöpolitiikka. Keskustelut ovat olleet hyviä ja niihin on haet tu kommentteja työpaikkakokouksista, johtoryhmistä sekä järjes tö jen kokouksista. Tavoitteena on rakentaa yhteinen näkemys siitä, kuinka kaupunkiorganisaatiossa tulevaisuudessakin olisi hyvä teh dä työtä. Palkkauksessa painotetaan joustavuutta, mikäli kaupungin etu sitä vaatii. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää edellä ole van vas tauk se naan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoitteet / /2012 Khal 39 Valmistelija: va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Heinolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kaupungin strategian vuoteen Heinolan kaupungin strategian mukaisesti: VISIO: Heinola on vetovoimainen ja yritysystävällinen, hyvien pal velui den persoonallinen seutukaupunki. ARVOT: Yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus, tuloksellisuus ja vä lit tämi nen TOIMINTA-AJATUS: Itsenäinen kaupunki toimii sitoutuneesti vä littäen asukkaistaan ja yhteistyösuhteistaan. STRATEGISET TAVOITTEET: 1. Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark kinoin ti 4. Toimiva seutuyhteistyö 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on jatkanut strategiatyötä. Kaikkien tu los aluei den johtoryhmien yhteisessä kehittämispäivässä käy tiin hyväksytty strategia läpi ja keskusteltiin sen siirtymisestä tulos aluei den toimintaan. Strategiaan pohjautuvat lyhyen aikavälin tavoit teet hyväksyttiin yhdessä kaupunginhallitukselle esitettäväksi. STRATEGIAN TAVOITTEET VUOSILLE tavoitteet on koottu näkökulmista: talous, asiakas, ra ken teet/pro sessit, henkilöstö, kilpailukyky/vetovoima. Näkökulmakartta esitettiin kau pun gin val tuus tol le talousarvioseminaarissa Toimivat palveluketjut koko kaupungissa 1.1 Palveluketjujen kuvaaminen Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden keskeiset palveluketjut on ku vattu sähköiseen järjestelmään. Mittarit: Toimivien palveluketjujen määrä palvelukokemusten mittaus ten perusteella Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 1.2 Palvelukokemuksen mittaaminen, asiakaskyselyt Määritelty tavoitetila: Keskeisissä kaupungin palveluissa on käytössä sys te maat ti set palautekyselyt ja niistä saatu tieto hyödynnetään toimin nan parantamiseksi. Mittarit: Palautekyselyt

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 2. Tehokas asioiden valmisteluprosessi 2.1. Tulosalueiden yhteistyön uudet toimintamallit Määritelty tavoitetila: Tulosalueiden päällekkäisiä toimintoja on puret tu ja otettu käyttöön uusia kustannustehokkaita toimintamalleja. Mittari: uudet joustavat toimintatavat Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaukset 3. Aktiivinen ja suunnitelmallinen viestintä ja monipuolinen mark ki noin ti 3.1. Osaava ja riittävä henkilöstö Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin viestintä ja vuorovaikutus on ajankohtaista, asiakaslähtöistä ja rakentavaa. Kaupungissa on vies tin näs tä vastaava ammattitaitoinen henkilö, joka koordinoi kaupun gin viestintää sekä hoitaa mediasuhteet ulospäin. Koko hen ki lökun ta tietää roolinsa ja vastuunsa tässä kokonaisuudessa. Mittari: palvelukokemusmittaukset, asiakaskyselyt, mediaseuranta Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaukset 3.2 www-sivujen uudistaminen Määritelty tavoitetila: Kaupungin www-sivut ovat yhtenäiset, selkeät, help po käyt töi set ja vetovoimaiset. Mittari: www-sivujen uudistuksen toteutuminen Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja, tietohallintopäällikkö Raportointi: osavuosikatsaus 4. Toimiva seutuyhteistyö 4.1. Hyvät ja monipuoliset palvelut Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupungin asukkaat saavat hyvät palve lut läheltä ja kustannustehokkaasti. Mittari: Kustannukset, palvelutarjotin Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat Raportointi: osavuosikatsaus 5. Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen 5.1. Aktiivinen talouden suunnittelu ja seurantajärjestelmä Määritelty tavoitetila: Kaupungin talouden seurantaindikaattorit on otet tu käyttöön. Taloutta seurataan ja suunnitellaan aktiivisesti sekä en na koi vas ti pitkällä aikavälillä. Kaupungin eri esimiestasojen talous osaa mis ta on parannettu. Luottamushenkilöillä on käytössään ta lou den ajankohtaiset seurantatiedot. Mittari: Seurantajärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan kou lutus. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, tulosaluejohtajat, kau pun gin kamree ri ja tietohallintopäällikkö Raportointi: 2 kertaa vuodessa /osavuosikatsaus

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Elinkeinostrategian toteutuminen 6.1. Kaikki tulosalueet toteuttavat elinkeinostrategiaa osana omaa vastuualuettaan Määritelty tavoitetila: Koko kaupunkiorganisaatio tietää oman roo linsa ja tehtävänsä osana elinkeinostrategian toteuttamista. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö, tu los alue joh tajat Raportointi: osana oman toimintansa raportointia osa vuo si kat sauksis sa ja strategian pohjalta määriteltyjen, vuoden 2015 sitovien tavoit tei den toteutumisen raportointi osavuosikatsauksissa 6.2. Kaupungin elinkeinoelämä elpyy ja yritysten toi min ta edel lytyk set paranevat Määritelty tavoitetila: Heinolan kaupunki koetaan yritysystävällisenä kau pun ki na. Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja, elin keino pääl lik kö, teknisen toimen johtaja Raportointi: 2 kertaa vuodessa / osavuosikatsaus Strategiatyön vuosikello -suunnitelman avulla ohjataan kaupungin stra te gia työ tä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosisuunnitelman mu kai ses ti pidettävässä strategiaseminaarissa mm. tu losalu eet esittävät strategiaan pohjautuvien lyhyen aikavälin ta voit teiden toteuttamisen toimintaohjelmat tulosalue- ja osastotasoisesti. Ta voit tee na on talouden ja tavoitteellisen toiminnan linjaaminen yhdes sä vuoden 2015 talousarviotyön pohjaksi. Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on esityslistan liitteenä 4. Valmisteltavana olevan asian vaikutukset: A) Yrityksiin Päätöksellä on yritysvaikutuksia. B) Väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin Päätöksellä on seuraavanlaisia vaikutuksia: kaupungin järjestämät pal ve lut paranevat ja tulevat kustannustehokkaammiksi. Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä stra te gia työn vuosikello -suunnitelman sekä strategian toteuttamisen ly hyen aikavälin tavoitteet vuosille Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Kopio tulosalueet Strategiatyön vuosikello -suunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 3.

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Maahanmuuttajien integraatiopalvelu, alueellinen palvelupiste 2957/ /2013 Khal 40 Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) velvoittaa, että maahan muut ta jil le annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja vel vol li suuksis taan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahan muut ta jil le tulee antaa tietoa palvelujärjestelmän sisältämistä kotou tu mis ta edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työ elä mästä. Lakisääteiset neuvontapalvelut ja viranomaisille annettava kon sultaa tio apu sekä maahanmuuttajien työhönvalmennus on Päi jät-hämees sä toteutettu ESR-rahoitteisissa Alipi-hankkeissa. Hankkeiden toi mes ta on laadittu myös Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen oh jel ma, joka toimii lain edellyttämänä kotouttamisohjelmana. Oh jelma tulee päivittää vuosien aikana. Hankerahoitus ja hanke päättyivät Päijät-Hämeen liiton kunnanjohtajakokouksessa pidettiin tär keä nä, että maahanmuuttopalvelut pystytään tarjoamaan myös hank keen päättymisen jälkeen. Kokouksessa päätettiin, että Lahden kau pun ki pyytää Päijät-Hämeen kuntien sitoumukset keskitetyn, kaik kia Päijät-Hämeen kuntia palvelevan toimipisteen pe rus ta mi seksi ja tiedustelee myös Iitin, Myrskylän ja Pukkilan kuntien ha luk kuutta osallistua palvelupisteen toimintaan. Lahden kaupunki on pyy tänyt kannanotot kuntien osallistumisesta mennessä. Heino lan kaupunki ei ole vielä vastannut tiedusteluun. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman ohjausryhmä on eh dot ta nut, että Alueellisen integraatiopisteen (Alipi) palvelut muu tetaan pysyviksi toiminnoiksi siten, että perustetaan kaikkia edellä mai nit tu ja kuntia palveleva toimipiste. Palvelut voitaisiin sijoittaa hallin nol li ses ti osaksi Lahden kaupungin maahanmuuttopalveluita. Palve lui ta annettaisiin alueen kaikille kunnille, mikäli kunnat sitoutuvat osal lis tu maan palvelupisteen kuluihin. Erillisen sopimuksen mukaan työn te ki jät voisivat päivystää myös muulla paikkakunnalla kuin Lahdes sa. Neuvontaa ja konsultaatioapua annettaisiin Päijät-Hämeen alu een viranomaisille, yrittäjille ja muille tahoille. Osana pal ve lu pisteen toimintaa huolehdittaisiin myös maahanmuuttopoliittisen oh jelman päivitystyöstä. Toiminnan kulut jaettaisiin kunnille ulkomaan kansalaisten määrän mu kaan prosentuaalisesti. Kulut muodostuvat kolmen työntekijän hen ki lös tö ku luis ta ja muista toimintakuluista (työntekijöiden mat kaku lut, tulkkauskustannukset, työryhmien kokouskulut ja työryhmien

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus jä sen ten matkakulut). Kustannukset tarkistetaan vuosittain. Lahden kau pun ki laatii kunkin kunnan kanssa erillisen sopimuksen. Päijät-Hämeen maahanmuuttajien palvelupiste, kustannusten jako v. 2014: Kunta Ulkomaan kansalaisten määrä %-osuus Rahoitusosuus, Lahti , Heinola 422 7, Hollola 388 6, Nastola 293 5, Orimattila 247 4, Asikkala 107 1, Kärkölä 91 1, Sysmä 50 0, Padasjoki 45 0, Hartola 41 0, Hämeenkoski 36 0, Yhteensä , Kustannukset muuttuvat jonkin verran, jos myös Iitti, Myrskylä ja Puk ki la tulevat mukaan. Tarkat kustannuslaskelmat voi tehdä vasta sit ten, kun tiedossa on toimintaan osallistuvat kunnat. Sosiaali- ja terveystoimesta saatujen tietojen mukaan hankkeena toteu te tus sa Palveluneuvonnassa oli ajalla yhtey den ot to ja 7070 kpl ja yksi tapaaminen/yhteydenotto kesti kes kimää rin 35 min/ asiakas. Näistä 7070 yhteydenotosta 49% on pa luumuut ta jien yhteydenottoja. Tilanne muuttunee vuonna 2017, kun paluu muut to päättyy. Yhteydenotoista 65% oli lahtelaisilta ja 14% muiden Päijät-Hä meen kuntien asukkailta (ja 21% muut/ ei tietoa). Alipihank keen vuoden 2012 käyntitilastot osoittavat, että heinolalaiset maa han muut ta jat ovat käyttäneet palveluja vähän suhteutettuna Hei no las sa asuvien ulkomaalaisten lukumäärään. Sosiaali- ja terveys toi mel la ei ole varattuna vuoden 2014 talousarviossa rahaa integ raa tio pis teen toimintaan. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on korvan nut Heinolankin oman kotouttamisohjelman. Maahanmuuttajien alu eel li nen integraatiopiste on lupautunut päivittämään edellä mai nitun ohjelman. Mikäli Heinola ei lähde mukaan integraatiopisteen toimin taan, on kaupungin itse päivitettävä ohjelma. Omana toimintana to teu tet tu na ohjelman päivittäminen vaatii 2 3 kuukauden työn te kijä re surs sin. Te-toimiston näkökulma on, että neuvonta-/palvelupiste Heinolassa oli si hyvä, nyt kun te-toimisto on kokoajan kapeuttanut palvelujaan

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Hei no las sa. Eli oma maahanmuuttajia palveleva TE-toimiston vir kaili ja on paikalla enää 1 pv/vko. Heiltäkin kysellään paljon asioita, jotka eivät varsinaisesti kuulu TE-toimiston palveluihin (ta lous neu vontaa yms.). Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Lahden kaupungille, että se sitoutuu keskitetyn, kaikkia Päijät-Hämeen kun tia palvelevan toimipisteen perustamiseen maa han muut to pal velui ta varten ja on valmis neuvottelemaan sopimuksesta Lahden kaupun gin kanssa. Sopimukseen pyritään lisäämään, että päivystystä tarjotaan myös Heinolassa. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin tulosalueiden kes ken selvitetään mahdollisuudet vuoden 2014 talousarvion puitteis sa rahoittaa maahanmuuttajien alueellisen palvelupisteen kustan nuk set. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Koneote Lahden kaupunki Kopio kaupunginkamreeri

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupungin perustamisen 175- ja kaupunginmuseon 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumat 2725/ /2013 Khal 41 Valmistelija: valmistelija Katri Ranta, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan asettanut toimi kun nan valmistelemaan vuoden 2014 talousarvioon esitys kaupun gin ja kaupunginmuseon merk ki vuo sien juhlistamisesta. Toimikunta on laatinut ehdotuksen kaupungin juhlavuoden ka len teris ta, johon on kerätty juhlavuoden tapahtumia. Lisäksi toimikunta on laa ti nut ehdotukset kaupunginvaltuuston juhlakokouksen oh jel mas ta sekä juhlavuoden pääjuhlan ohjelmasta. Toimi kun ta on esittänyt, että juhlavuoden kalenteri painatettaisiin jaet tavak si ja mah dol li sis ta muutoksista ja päivityksistä informoitaisiin kaupun gin ko ti si vuil la. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä juh la vuo si toi mi kun nan laatiman ehdotuksen kaupungin pe rus ta misen juh la vuo den logoksi. Toimikunta on esittänyt juhlavuoden logon oh jei den laatimista. Asiaa on toimikunnan ehdotusten pohjalta käsitelty tulosalueilla. Toimikunnan laatima juhlavuoden kalenteriluonnos sisältää useita ta pah tu mia, joista ei ole varmaa tietoa. Painettuun ohjelmaan ei ole mah dol lis ta tehdä enää muutoksia. Vaikka juhlavuoden tapahtumien päi vi tyk siä voidaan tehdä kaupungin kotisivujen kautta, painettu ohjel ma aiheuttaisi sen, että juhlavuoden tapahtumista leviää ris ti rii taista tietoa. Tämän vuoksi, kalenterin painattaminen ei välttämättä ole tar peen mu kais ta. Painattamisen sijaan juhlavuoden ohjelma voitaisiin julkaista kaupun gin kotisivuilla. Lisäksi kaupunki voisi tiedottaa juh la vuo des ta yhdel lä lehti-ilmoituksella, johon laitettaisiin lyhyesti mer kit tä vim mät juh la vuo den tapahtumat sekä maininta siitä, että ohjelma julkaistaan ja sitä päivitetään kaupungin kotisivuilla. Juhlavuoden ohjelmaan on syy tä koota ainoastaan sellaiset tapahtumat jotka toteutetaan kaupun gin juhlavuoden merkeissä ja joihin on kaikella yleisöllä avoin pää sy. Juhlavuoden logosta voitaisiin tiedottaa kaupungin kotisivujen ajankoh tais ta-osi os sa. Tiedotteessa kerrottaisiin logon tarkoituksesta ja ke ho tet tai siin käyttämään sitä mahdollisimman laajasti. Lisäksi tiedot tee seen tulisi maininta siitä, ettei logoa saa muuttaa sen al ku peräi ses tä muodosta. Tiedotteeseen liitettäisiin logosta sekä värillinen et tä mustavalkoinen versio.

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 17.02.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-18:48 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 18.10.2016 ja 19.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 253 Vuoden 2017 talousarvio

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 14:00-15:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:24

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 16.10.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen 3 42 Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot