Gå gärna och kolla på webbportalen för mera information angående vindkraft.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gå gärna och kolla på webbportalen för mera information angående vindkraft. http://wind.vei.fi"

Transkriptio

1 Förfrågan om vindkraft Denna enkätförfrågan har gjorts av forskning och utveckling vid Yrkeshögskolan Novia inom projektet Medvind. Projektet Medvind arbetar med informationsspridning och kartläggning av vindkraftsrelaterade frågor i Österbotten. Med projektet vill man främja vindkraftsfrågorna i regionen. Projektet utförs inom Vasa Energiinstitut, där Novia fungerar som projektägare och Vasa Yrkeshögskola och Vasa universitet är samarbetspartners. Målet med denna enkät är att kartlägga allmänhetens attityder gällande vindkraft och samla in åsikter om vindkraftsbygget i Sundom. Enkäten består av 26 frågor och det tar ca 10 minuter att svara på den. Svaren behandlas konfidentiellt. Om du vill lämna någon fråga obesvarad lämna den tom. Svarstiden är fram tills Posta ditt svar i det medföljande kuvert. Porto färdigt betalt. Enkäten kan även laddas ner från Medvind Bloggen Gå gärna och kolla på webbportalen för mera information angående vindkraft. Tuulivoima tiedustelu Tämä kysely on Yrkeshögskolan Novia:n tutkimus ja kehitys osaston tekemä. Kysely on osa Medvind hanketta. Medvind hankkeen tavoite on levittää tietoja ja kartoittaa tuulivoimaan liittyviä kysymyksiä Pohjanmaalla. Hankkeella halutaan edistää tuulivoimakysymyksiä Pohjanmaan alueella ja se toteutetaan Vaasan Energiainstituutissa. Novia toimii hankkeen omistajana ja Vaasan Ammattikorkeakoulu ja Vaasan Yliopisto ovat yhteistyökumppaneita. Tämän kyselyn tavoite on kartoittaa väestön asennetta tuulivoimaan ja kerätä mielipiteitä Sundomin tuulivoimahankkeesta. Kysely koostuu 26 kysymyksestä ja sen vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos haluat jättää jonkun kysymyksen vastaamatta, jätä se tyhjäksi. Vastausaika on menneessä. Postita vastauksesi mukana liitetyssä kirjekuoressa. Postimaksu on jo maksettu. Kyselyyn voit myös ladata netistä, Medvind blogista. Lisää tietoa tuulivoimasta löydät tuulivoimaportaallista

2 Bakgrund / Tausta 1. Kön / Sukupuoli Man / Mies Kvinna / Nainen 2. Ålder / Ikä Under 20 år / Alle 20 vuotta år / vuotta år / vuotta år / vuotta år / vuotta Över 60 år / Yli 60 vuotta 3. Yrkesgrupp /Ammattiryhmä Arbetare / Työntekijä Tjänsteman / Toimihenkilö I ledande ställning / Johtavassa asemassa oleva Hemmamamma / pappa / Kotiäiti / isä Pensionär / Eläkeläinen Studerande / Opiskelija Arbetslös / Työtön Företagare / Yrittäjä Annat, vad? / Muu mikä? Allmän inställning till vindkraft / Yleinen suhtautaminen tuulivoimaan 4. Hur mycket är du i allmänhet intresserad av miljö och energifrågor? Kuinka paljon olet yleisesti ottaen kiinnostunut ympäristö ja energiakysymyksistä? Mycket intresserad / Todella kiinnostunut Ganska intresserad / Melko kiinnostunut Inte särskilt intresserad / En kovin kiinnostunut Inte alls intresserad / En ollenkaan kiinnostunut 5. Hur förhåller du dig till vindkraft? (1 = mycket negativt, 5 = mycket positivt) Miten suhtaudut tuulivoimaan? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) Varför? / Miksi? 6. Är det bra att det byggs mer vindkraftverk i Finland? Onko hyvä, että Suomeen rakennetaan lisää tuulivoimaloita?

3 7. Skulle du vara beredd att hyra ut mark för vindkraftsproduktion? Olisitko valmis vuokramaan maata tuulivoimatuotannolle? 8. Skulle du kunna tänka dig att köpa el producerat med vindkraftverk? Voisitko kuvitella ostavasi tuulivoimasähköä? 9. Var borde vindkraftsproduktionen koncentreras? Mihinkä tuulivoimatuotanto tulisi keskittää? Du kan välja högst 4 alternativ. Voit valita korkeintaan 4 vaihtoehtoja. På myrar / Soille Till havs / Merelle Vid kusten / Rannikolle Vid sjöar / Järville På åkerområden / Peloille I skogsområden / Metsäalueille På obebodda områden / Asumattomille alueille På industriområden / Teollisuusalueille På naturskyddsområden / Luonnonsuojelualueille På fjäll / Tuntureille I tätorter eller i deras utkant / Taajamille tai niiden laitaan Övriga områden, vart? / Muille alueille, mille? 10. Skulle du vara intresserad av delaktighet i vindkraft t.ex. genom att köpa vindel, bli medlem i en vindkraftsförening eller genom att vara delägare i ett vindkraftverk? Olisitko kiinnostunut olla osallisena tuulivoimaan, esim. ostamalla tuulisähkö, olla jäsenenä tuulivoimayhdistyksessä tai olla tuulivoimalan osaomistaja? Hur? / Miten?

4 11. Bedöm vindkraftverkens störande faktorer. (1 = inte alls störande, 5 = mycket störande) Arvioi tuulivoimaloiden mahdollisia haittatekijöitä. (1 = ei lainkaan häiritsevä, 5 = paljon häiritsevä) a) Åsynen av vindkraftverk / Tuulivoimaloiden näkyminen b) Buller från vindkraftverk / Tuulivoimaloiden aiheuttama melu c) Skuggor och blinkningsfenomen / Varjot ja vilkkumisilmiöt d) Trafik vid bygge av vindkraftverk / Liikenne tuulivoimalan rakentamisvaiheessa e) Trafik vid drift av vindkraftverk / Liikenne tuulivoimalan käyttövaiheessa f) Annat? / Muuta? Bedöm vindkraftverkens skador på miljön. (1 = ingen skada, 5 = stor skada) Arvioi tuulivoimaloiden vaikutuksia ympäristöön. (1 = ei vaikutusta, 5 = suuri vahinko) a) Fågellivet / Lintuelämä b) Människor / Ihmiset c) Växtlighet, organismer, ekosystem / Kasvillisuus, eliöt, ekosysteemit d) Fiskar (off shore) / Kalat (off shore) e) Fladdermöss / Lepakot f) Rekreationsvärde på området / Alueen virkistysarvo g) Jordmån / Maaperä h) Vattendrag / Vesistöt i) Landskapsbild / Maisemakuva j) Annat? / Muuta? Hur mycket anser du att följande faktorer stör i omgivningen där du bor? (1 = inte alls störande, 5 = mycket störande) Miten paljon seuraavat tekijät häiritsevät mielestäsi asuinympäristöäsi? (1 = ei lainkaan häiritsevä, 5 = paljon häiritsevä) a) Trafik / Liikenne b) Grannar / Naapurit c) Natur och djurliv / Luonto ja eläinelämä d) Byggarbete / Rakennustyöt e) Närliggande industri / Lähellä sijaitseva teollisuus f) Annat? / Muuta?

5 Inställning till vindkraftverket i Sundom / Suhtautuminen Sundomin tuulivoimalaan 14. Vet du om att ett vindkraftverk kommer att byggas i Sundom? Oletko tietoinen siitä, että Sundomiin tullaan rakentamaan tuulivoimala? 15. Upplever du att du har fått tillräckligt med information om vindkraftverksbygget i Sundom? Koetko saaneesi tarpeeksi tietoja Sundomin tuulivoimalahankkeesta? 16. Om inte, vad mera skulle du ha önskat få i informationsväg? Jos ei, mitä muuta tietoja olisit toivonut saada? 17. Hur förhåller du dig till vindkraftverksbygget i Sundom? ( 1 = mycket negativt, 5 = mycket positivt)miten suhtaudut Sundomin tuulivoimalarakentamiseen? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti) Varför? / Miksi? 18. Boendet i Sundom? Asuminen Sundomissa? Fast bosatt / Vakituisesti asuva Villaägare / Huvilaomistaja 19. Uppskatta avståndet från ditt hus till det planerade vindkraftsverket vid Öjskatan, Sundom. Arvioi etäisyys talostasi suunniteltuun tuulivoimalaan Öjskatan, Sundom. Meter / Metriä 20. Hur tror du att vindkraftverket i Sundom kommer att påverka allmänhetens syn på Sundom som område? Miten uskot, että Sundomin tuulivoimala tulee vaikuttamaan yleisön näkemykseen Sundomista alueena? 21. Bedöm hur vindkraftverkets störande faktorer kommer att påverka dig. ( 1 = ingen påverkan, 5 = stor påverkan)arvioi miten tuulivoimalan häiritsevät tekijät tulevat vaikuttamaan sinuun. (1 = ei vaikuta lainkaan, 5 = vaikuttaa paljon)

6 a) Åsynen av vindkraftverk / Tuulivoimaloiden näkymä b) Buller från vindkraftverk / Tuulivoimaloiden aiheuttama melu c) Skuggor och blinkningsfenomen / Varjot ja vilkkumisilmiöt d) Trafik vid bygge av vindkraftverk / Liikenne tuulivoimalan rakentamisvaiheessa e) Trafik vid drift av vindkraftverk / Liikenne tuulivoimalan käyttövaiheessa f) Annat? / Muuta? Bedöm hur vindkraftverkets miljöeffekter kommer att påverka miljön och naturen i Sundom. (1 = ingen påverkan, 5 = stor påverkan)arvioi kuinka tuulivoimalan ympäristövaikutukset tulevat vaikuttamaan Sundomin ympäristöön ja luontoon. (1 = ei vaikuta lainkaan, 5 = vaikuttaa paljon) a) Fågellivet / Lintuelämä b) Människor / Ihmiset c) Växtlighet, organismer, ekosystem / Kasvillisuus, eliöt, ekosysteemit d) Fladdermöss / Lepakot e) Fiskar / Kalat f) Rekreationsvärde på området / Alueen virkistysarvo g) Jordmån / Maaperä h) Vattendrag / Vesistöt i) Landskapsbild / Maisemakuva j) Annat? / Muuta? Vad påverkas mest av de i föregående frågor nämnda faktorer? Mihinkä kohdistuu suurin vaikutus edellisissä kysymyksissä mainituista tekijöistä? 24. Projektet kommer att göra en uppföljande enkätstudie av vindkraftverkens konsekvenser efter att vindkraftverket har byggts i Sundom. Får vi kontakta er igen för att göra en uppföljande studie? Hanke tulee tekemään seurantakyselyn tuulivoimalan vaikutuksista sen jälkeen kuin tuulivoimala on rakennettu Sundomiin. Saammeko ottaa yhteyttä teihin tehdäksemme seuranta tutkimuksen?

7 25. Ifall du svarade ja på föregående fråga, vänligen ge ert namn och adressuppgifter. Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Mikäli vastasit kyllä edellisessä kysymyksessä, ystävällisesti ilmoita nimenne ja osoitetietonne. Kysely käsitellään luottamuksellisesti. Namn/Nimi: Adress/Osoite: Postnummer/Postinumero: Postanstalt/Postitoimipaikka: Tack för ditt svar! Kiitos vastauksestasi! Kontaktuppgifter hittas på webbportalen Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin

Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Avsändare/Lähettäjä: Houtskärs Kulturgille r.f. Pro Houtskär r.f. Sparbanksstiftelsen I Houtskär Houtskärsnämnden/Houtskarin lautakunta Till alla hushåll i Houtskär Kaikkiin Houtskarin talouksiin Bästa

Lisätiedot

Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle?

Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle? Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle? På Kimitoön planeras nu nästan hundra vindkraftverk som inklusive vingspannet når en höjd på 200 meter. Vilken effekt har de på följande? Kemiönsaarelle

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

LIITE 3. (1/5) Kuntalaiskyselyn vastaukset Taustatiedot. Asuminen. Ruoka

LIITE 3. (1/5) Kuntalaiskyselyn vastaukset Taustatiedot. Asuminen. Ruoka LIITE 3. (1/5) Taustatiedot Asuminen Ruoka Liikkuminen LIITE 3. (2/5) LIITE 3. (3/5) Muut Miten kunta voisi tukea asukkaiden päästövähennystoimia? (21 vastausta) Konkreettisia toimenpiteitä. Vaikka esim

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Examensarbete för Naturbruk (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Miljöplanering

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot