Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

2 Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report 2013 Pääesikunnan viestintäosasto 2013 Huvudstabens press- och informationsavdelning 2013 Defence Command Public Information Division ISBN ISBN (PDF) Painopaikka / Tryckeri / Printed by Juvenes Print Oy, 2013 Kuvat / Bilder / Photographs Puolustusvoimat / Försvarsmakten / Finnish Defence Forces Paperi / Papper / Paper Kansi / Pärmen / Cover: Galerie Art Matta 300 g / m 2 Sisus / Insidorna / Interior: Galerie Art Silk 170 g / m 2 Kirjasimet / Typsnitt / Typeface Frutiger, Adobe Garamond

3 SISÄLLYS INNEHÅLL CONTENT Päivittäinen työ jatkuu tulevaisuutta tehden Puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen katsaus Det dagliga arbetet fortsätter med sikte på framtiden Översikt av kommendören för försvarsmakten Ari Puheloinen Our daily work continues making the future ours Overview by the Commander of the Finnish Defence Forces Ari Puheloinen 2 Puolustusvoimauudistus onnistunut prosessi Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen Försvarsmaktsreformen en lyckad process Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Mika Peltonen The Defence Reform a successful process Deputy Chief of Staff Operations, Lieutenant General Mika Peltonen Hyvä työnantaja punnitaan käytännön toimilla Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa En god arbetsgivare bedöms utgående från sina åtgärder i praktiken Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Sakari Honkamaa A good employer is judged by his actions Deputy Chief of Staff Personnel, Major General Sakari Honkamaa 4 10 Maavoimien taistelu uudistuu Maavoimat Arméns strid förnyas Armén Land warfare doctrine reform Army 16 Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset vastaavat haasteisiin Merivoimat Katanpääklassens minröjningsfartyg svarar på utmaningar Marinen Katanpää class mine countermeasure vessels respond to challenges Navy 22 Sitä on ilmassa Ilmavoimien varusmiesrekrytointi näkyy ja kuuluu Ilmavoimat Det ligger i luften flygvapnets rekrytering av beväringar syns och hörs Flygvapnet It is in the air the Air Force conscript campaign can be seen and heard Air Force 28 Sotatieteiden tohtoriopintojen huippuvuosi Maanpuolustuskorkeakoulu Rekordår för doktorsstudier i militärvetenskaper Försvarshögskolan A record year in military science doctoral graduates National Defence University 34 Tunnusluvut ja kaaviot Nyckeltal och grafer Figures and graphs 40 Puolustusvoimien johtosuhteet 46 Försvarsmaktens organisation Finnish Defence Forces command structure

4 Puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen katsaus Översikt av kommendören för försvarsmakten Ari Puheloinen Overview by the Commander of the Finnish Defence Forces Ari Puheloinen Kirjoitin puolustusvoimien vuoden vuosikertomuksessa puolustusvoimauudistuksesta. Mainitsin sen päämääränä olevan, että Suomessa on vuonna 2015 puolustusvoimat, joka kykenee toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä, on lähellä tavallista kansalaista, käyttää valtion varoja taloudellisesti ja on edelleen hyvä työpaikka suomalaisille miehille ja naisille. Puolustusvoimien vuoden toiminta on toteutunut tämän päämäärän mukaisesti ja sen saavuttamista tukien. Siitä kiitos, ei ainoastaan uudistuksen parissa välittömästi työskennelleille, vaan koko henkilöstölle, sillä jokaisella on omassa työssään osuutensa päämäärän saavuttamisessa. Hallitus antoi vuoden lopulla eduskunnan käsittelyyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Selonteko vahvistaa sotilaallisen maanpuolustuksen tulevaisuuden perusteiksi puolustusvoimien nykyiset tehtävät, koko maan puolustamisen, yleisen asevelvollisuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden. Seuraava looginen askel on, että tätä varten puolustusvoimille turvataan tarvittava rahoitus myös vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Selonteon mukaan päätöksenteko jää kuitenkin seuraavan hallituksen tehtäväksi. Rahoituksen varmistaminen on puolustusvoimien johdon ja puolustusministeriön tärkeimpiä lähivuosien tehtäviä. Päätösten jääminen tältä erää avoimeksi älköön kuitenkaan häiritkö puolustusvoimien henkilöstöä keskittymästä jokapäiväiseen työhön ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoon yhtä tarmokkaasti kuin tähänkin asti. Puolustusvoimauudistus on vuonna ollut hallitseva puolustusvoimien julkisuus- Jag skrev i försvarsmaktens verksamhetsberättelse om försvarsmaktsreformen. Jag nämnde att målet med reformen är att Finland år 2015 har en försvarsmakt som förmår att utföra sina lagstadgade uppgifter, är nära den vanliga medborgaren, använder statliga medel ekonomiskt och som även i fortsättningen är en bra arbetsplats för finländska män och kvinnor. Försvarsmaktens verksamhet år har genomförts utgående från den här målsättningen och genom att stöda uppnåendet av den. Ett tack för detta går inte bara till dem som arbetat direkt med reformen, utan till hela personalen, för var och en har genom sitt eget arbete sin andel i att den här målsättningen har kunnat uppnås. Regeringen avgav i slutet av år den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen. Redogörelsen fastställer försvarsmaktens nuvarande uppgifter som framtida grunder för det militära försvaret: försvaret av hela landet, allmän värnplikt och militär alliansfrihet. Det följande logiska steget är att försvarsmakten tryggas den nödvändiga finansieringen för detta även under den senare hälften av årtiondet. Enligt redogörelsen kommer dessa beslut dock att fattas av följande regering. Att säkerställa finansieringen är en av de viktigaste uppgifterna för försvarsmaktens ledning och Försvarsministeriet under de närmaste åren. Det faktum att besluten den här gången förblir öppna må trots allt inte störa försvarsmaktens personal från att koncentrera sig på det dagliga arbetet och på att genomföra försvarsmaktsreformen lika energiskt som hittills. Försvarsmaktsreformen har år do- "Puolustusvoimien toiminta on tärkeää koko yhteiskunnalle" "Försvarsmaktens verksamhet är viktig för hela samhället" "The Defence Forces activities are important to all of society" Päivittäinen työ jatkuu tulevaisuutta tehden Det dagliga arbetet fortsätter med sikte på framtiden Our daily work continues making the future ours In the Defence Forces Annual Report of, I wrote about the Defence Forces Reform. There I mentioned that its objective is that in 2015, Finland will have a Defence Forces that are capable of fulfilling their statutory duties, are close to the ordinary citizen, use state funds economically and remain a good employer of Finnish men and women. The Defence Forces activities in have been realised in keeping with this objective and in support of achieving it. Thanks is due to not only those directly involved in work relating to the reform, but also to our entire personnel, as in our own work, each and every one of us does their share to reach this objective. At the end of, the government handed over the next Finnish Security and Defence Policy Report to Parliament for reading. The Report confirms the Defence Forces current duties as a foundation for the future of national defence, the defence of the entire country, general conscription and military non-alliance. Logically, the next step is to guarantee that the Defence Forces have the funding necessary for this also after the middle of the decade. However, according to the Report, this decision-making will be the responsibility of the next government. Ensuring the necessary funding is one of the most important tasks of the Defence Forces leadership and the Ministry of Defence. However, the decisions left open at this stage shall not prevent the Defence Forces personnel from concentrating on their everyday work and the implementation of the Defence Forces Reform as energetically as they have until now. In, the Defence Forces Reform has been dominant in the public image of the Defence Forces as seen by the rest of society. Naturally, activities have included many other things as well. In conscript training, one of our main tasks, our personnel have done kuvassa muun yhteiskunnan suuntaan. Toimintaan on toki sisältynyt paljon muutakin. Päätehtäviimme kuuluvassa asevelvollisten koulutuksessa henkilöstö on tehnyt parhaansa, vaikka säästötoimet ovatkin rajoittaneet toimintaa monelta osin. Hyvää asiassa on, että vuodesta 2015 alkaen koulutuksen voimavarat palautetaan puolustusvoimauudistuksen ansiosta suhteellisesti katsottuna aikaisemmalle tasolle. Muun muassa kertausharjoitukset lisääntyvät, ja kouluttajien lukumäärä perusyksiköissä kasvaa suuremmaksi kuin ennen uudistusta. Puolustusvoimat on antanut virka-apua siviiliviranomaisille 470 kertaa vuonna. Se on eräs osoitus siitä, kuinka tärkeää puolustusvoimien toiminta on muulle yhteiskunnalle joka päivä, vaikka armeijan laajimmat tehtävät liittyvätkin poikkeusoloihin. Myös osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa Suomen puolustusta. Toiminta laajeni vuonna, kun suomalainen komppania siirtyi Libanoniin YK:n UNI- FIL-operaatioon. Afganistanissa suomalaista kriisinhallintajoukkoa on alettu ennakoivasti sopeuttaa vuosikymmenen puolivälissä tapahtuvaan toiminnan muutokseen alueella. Suomalaisen asevelvollisuusarmeijan rauhanturvaajat täyttävät laadukkaasti tehtävänsä eri maiden ammattiarmeijoiden rinnalla. Se on voitu jälleen vakuuttavasti havaita. Vuonna käynnistettiin työ, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja avata kanavia sekä uusia toimintatapoja, jotta voidaan entistä paremmin hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reservin henkilöstön osuutta puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutuksessa. Tarkoitus on kehittää muun muassa oppimisympäristöjä, työnjakoa ja kannustejärjestelmiä. Uskon, että yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen kanssa pääsemme tässä entistäkin parempaan tulokseen. Puolustusvoimat on ajassa elävä ja suomalaisten oma, ensi sijassa poikkeusoloja varten tarkoitettu instituutio. Se on myös rauhan ajan arkipäivän laaja-alainen, avulias moniosaaja, jolle on ominaista avoimuus, vastuullisuus, kustannustehokkuus ja kansainvälisyys. Viime kädessä puolustusvoimat takaa koko yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuden. Puolustusvoimain komentaja Kommendören för försvarsmakten Commander of the Finnish Defence Forces minerat bilden av försvarsmakten i offentligheten i det övriga samhällets riktning. I verksamheten har dock ingått mycket annat. Personalen som arbetar inom utbildningen av värnpliktiga, som hör till våra huvuduppgifter, har gjort sitt bästa, även om sparåtgärderna har begränsat verksamheten till många delar. Det som är bra är att utbildningsresurserna från och med år 2015 relativt sett återställs till den tidigare nivån tack vare försvarsmaktsreformen. Bland annat repetitionsövningarna ökar, och antalet utbildare vid grundenheterna ökar och blir större än före reformen. Försvarsmakten har gett handräckning till de civila myndigheterna 470 gånger under år. Det är ett tecken på hur viktig försvarsmaktens verksamhet är för det övriga samhället var dag, även om försvarets mest omfattande uppgifter berör undantagsförhållanden. Även deltagandet i den internationella militära krishanteringen är en del av Finlands försvar. Verksamheten utvidgades år, då ett finländskt kompani sändes till Libanon för att delta i FN:s UNIFIL-operation. I Afghanistan har den finländska krishanteringstruppen i föregripande syfte börjat anpassas till den förändring som kommer att ske i mitten av årtiondet i verksamheten inom det här området. Fredsbevararna i den finländska värnpliktsarmén fullgör på ett högklassigt sätt sin uppgift tillsammans med de olika ländernas yrkesarméer. Än en gång har man kunnat notera att prestationen varit övertygande. År inleddes ett arbete som syftar till att klargöra och öppna kanaler samt förnya verksamhetssätt, för att vi ännu bättre ska kunna utnyttja den frivilliga försvarsutbildningen samt reservisternas andel vid utbildningen av försvarsmaktens krigstida trupper. Avsikten är att utveckla bland annat inlärningsmiljöerna, arbetsfördelningen och de system som sporrar deras engagemang. Jag är övertygad om att vi i samarbete med försvarsorganisationerna kan uppnå ett ännu bättre resultat i den här frågan. Försvarsmakten är en institution som är avsedd för finländare, som lever med sin tid och som i första hand är avsedd för undantagsförhållanden. Den är även en fredstida omfattande och hjälpsam mångkunnig aktör i vardagen, för vilken är utmärkande att den är öppen, ansvarsfull, kostnadseffektiv och internationell. I sista hand garanterar försvarsmakten hela samhällets och medborgarnas säkerhet. Kenraali General General Ari Puheloinen their best despite the fact that the savings required have limited activities in many ways. The good thing is that as of 2015, thanks to the Defence Forces Reform, resources for training will, relatively speaking, be returned to the earlier level. Among other things the number of refresher training exercises will increase, and the number of instructors in the basic units will be at a higher level than before the reform. The Defence Forces have provided the civilian authorities with executive assistance 470 times in. This is one indication of the fact that, even though the army s most extensive tasks are related to exceptional conditions, the Defence Forces activities are important to the rest of society on a daily basis. Participation in international military crisis management is also a part of Finland s defence. In, activities were expanded as a Finnish company transferred to the UN s UNIFIL operation in Lebanon. In Afghanistan the Finnish Crisis Management Force has begun to prepare for the operational transformation that will take place in the middle of the decade. The peacekeepers of Finland s conscription army creditably fulfil their duties alongside of the professional soldiers of different countries. This has again been convincingly noted. In, work began to clarify and open channels and new modes of action in order to better make use of voluntary national defence training and the reservists part in training the Defence Forces wartime troops. The purpose is to develop among other things learning environments, work distribution and incentive systems. I believe that in cooperation with the national defence organisations, we can reach even better results here. The Defence Forces comprise an institution that belongs to the Finnish people, follows its time and is primarily meant for exceptional conditions. They are also a multifaceted and helpful everyday peacetime organisation characterised by openness, responsibility, cost-efficiency and internationality. Last but not least, the Defence Forces guarantee the security of our entire society and all our citizens. 2 3

5 Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Mika Peltonen Deputy Chief of Staff Operations, Lieutenant General Mika Peltonen Puolustusvoimauudistus onnistunut prosessi Puolustusvoimauudistus on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Nyt voidaan tehdä ensimmäisiä arvioita valmistelun onnistumisesta. Försvarsmaktsreformen en lyckad process Försvarsmaktsreformen har framskridit till det verkställande skedet. Nu kan vi göra de första bedömningarna av hur förberedelserna har lyckats. The Defence Reform a successful process The Defence Forces Reform is now at the implementation phase. It is now possible to make a first assessment of how successfully the reform was prepared. 4 5

6 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN VALMISTELU Syksy Kevät Syksy Tammikuu Kevät Kesä-syksy Muutostarpeen tunnistaminen Esiselvitykset Vaihtoehdot, vertailut Perusajatus Tavoitteet, keinovalikoima Ratkaisumalli Mitä tehdään Yksityiskohdat Miten tehdään Toteutus Miten toimeenpannaan MIKSI MITÄ MITEN Puolustusvoimauudistuksen suunnittelu on ollut vaativa prosessi ja sen päävaiheet on kerrattu oheisessa kuvassa. Työssä on tarvittu uusia toimintamalleja, jotta eri vaihtoehdot saatiin nopeasti ja kokonaisvaltaisesti selvitettyä ratkaisujen perustaksi. Uudistusta varten perustettiin päätoiminen ja irti linjaorganisaatiosta oleva suunnitteluryhmä (Työryhmä 15). Toimintamalli koetteli välillä kipeästikin puolustusvoimien perinteistä asioiden valmistelutapaa, mutta se tuotti hyvän tuloksen. Työryhmä kykeni verkottuneella toimintamallilla kokoamaan ja jalostamaan ratkaisuesityksiä, hyödyntäen joustavasti eri tahojen asiantuntemusta. Sodan ajan tehtävä lähtökohtana Uudistuksen lähtökohtana on alusta alkaen ollut puolustusvoimien kokonaisetu. Rahoitusleikkausten suuruuden selvittyä kysymys muuttui huomattavasti vakavammaksi kyetäänkö puolustusvoimien elinkelpoisuus säilyttämään? Tarkasteluun on otettu puolustusvoimien kaikki osat ja toiminnot. Yhtäkään kiveä ei ole jätetty kääntämättä. Lähtökohta on ollut, ja on aina, puolustusvoimien sodan ajan tehtävä ja sen edellyttämät tarpeet. Rauhan ajan rakenteessa ja toimintojen järjestelyssä on kyetty turvaamaan välttämättömät ydintoiminnot. Muutokset ovat vahvemmin kohdentuneet tuen ja eri palveluiden järjestämiseen. Lopputuloksena on pienempi rauhan ajan organisaatio, jolla sodan ajan valmiudet ja joukot kyetään tuottamaan kustannustehokkaasti. Planeringen av försvarsmaktsreformen har varit en krävande process och dess viktigaste skeden gås igenom i den bifogade bilden. I arbetet har vi behövt nya verksamhetsmodeller för att kunna utreda de olika alternativen snabbt och helhetsinriktat som grund för lösningarna. För reformen grundades en planeringsgrupp (Arbetsgrupp 15) som hade reformen som sitt huvudsakliga arbete och som inte ingick i linjeorganisationen. Verksamhetsmodellen utgjorde ibland en svår prövning för försvarsmaktens traditionella sätt att bereda ärenden, men den ledde till ett gott resultat. Arbetsgruppen kunde genom den nätverksbildande verksamhetsmodellen samla in och förädla förslag till lösningar och på ett smidigt sätt utnyttja expertis från olika håll. Den krigstida uppgiften som utgångspunkt Utgångspunkten för reformen har från första början varit se till försvarsmaktens bästa. Efter att det blev klart hur stora finansieringsnedskärningarna skulle komma att vara, blev frågan betydligt allvarligare kommer vi att kunna bevara en livsduglig försvarsmakt? Försvarsmaktens alla delar och funktioner har granskats. Allt har nagelfarits. Utgångspunkten har varit, och är alltid, försvarsmaktens krigstida uppgift och dess behov. I den fredstida strukturen och i arrangemanget av funktioner har vi kunnat trygga de mest nödvändiga kärnfunktionerna. Förändringarna har kraftigast riktats mot hur stödet och de olika tjänsterna ska ordnas. Slutresultatet är en mindre fredstida organisation med vilken de krigstida beredskaperna och trupperna kan produceras kostnadseffektivt. Planning the Defence Forces Reform was a demanding process. Its main stages are described in the diagram. The reform necessitated new operating models so that the options could quickly and comprehensively be mapped out before any actual decisions were made. A full-time and independent working group was set up for the reform (Working Group 15). The operating model sometimes painfully differed from the FDF s normal procedures, but it paid off in the end. Through its operating model based on networking, the working group was able to gather and work on the proposals while benefiting from different types of expertise. The end all and be all: the wartime task From the very beginning, the reform has been steered by the overall interest of the Defence Forces. Once the severity of the budget cuts became apparent, it became a question of whether the Finnish Defence Forces could remain a viable organisation. The reform entailed a review of the Defence Forces each and every part and activity. No stone could be left unturned. The starting point was and always has been the Defence Forces wartime task and the needs that flow from it. The arrangement of the peacetime organisation and activities will allow the FDF to secure their essential core activities. The activities that have been most affected by the reform are support activities and service provision arrangements. The result is a smaller peacetime organisation with which wartime readiness and troops can be produced cost effectively. Henkilöstö sitoutunut muutokseen Laajan uudistuksen onnistumisen reunaehto on henkilöstön sitoutuminen. Prosessi alkoi ylimmästä johdosta, joka komentajan johdolla käsitteli ratkaisuja perusteellisesti ennen linjauksia. Joukkojen ja laitosten komentajat ja keskijohto olivat vuorossa seuraavana. Lisäksi jo vuoden syksyllä puolustusvoimien komentaja avoimesti kertoi muutosten olevan suuria ja koskevan kaikkia puolustusvoimissa palvelevia. Yksityiskohtiin päästiin vasta poliittisen prosessin edettyä, mutta sen jälkeen henkilöstö, heitä edustavat järjestöt sekä eri yhteistoimintaosapuolet ovat olleet mahdollisimman laajasti hankkeessa mukana. Etupainoisesti toteutetun henkilöstösuunnittelun ja sisäisen tiedottamisen avulla on vähennetty henkilöstön epätietoisuutta uudistuksen vaikutuksista. Eri henkilöstötoimilla pyritään aktiivisesti tukemaan muutosten kohteeksi joutuvia. Puolustusvoimissa on kokemusta useista VARFÖR Våren Förutredningar Alternativ, jämförelser Personalen har bundit sig till förändringen Ett randvillkor för att den omfattande reformen ska lyckas är att personalen förbinder sig till den. Processen började från högsta ledningen, som under ledning av kommendören behandlade lösningarna grundligt innan riktlinjerna drogs upp. Kommendörerna för trupperna och verken samt ledningen på mellannivå stod därefter i tur. Dessutom hade kommendören för försvarsmakten redan hösten öppet berättat att förändringarna kommer att vara stora och att de berör alla som tjänstgör inom försvarsmakten. Till detaljerna kunde vi återkomma först efter att den politiska processen framskridit, men efter det har personalen, de organisationer som representerar dem samt olika samarbetspartner deltagit i projektet i så omfattande mån som möjligt. Med hjälp av personalplaneringen som var intensivast i det första skedet och den interna kommunikationen har vi kunnat minska personalens ovisshet om reformens verkningar. Med olika slags personalåtgärder försöker vi aktivt stöda de personer som är föremål för omställning. BEREDNING AV FÖRSVARSMAKTSREFORMEN Hösten Grundtanke Målsättningar, olika sätt att göra det på VAD Januari Lösningsmodell Vad gör man Personnel committed to change For the reform to be a success, it is essential to have the commitment of the personnel. The process began from the high command, which, together with the commander of the Finnish Defence Forces, thoroughly considered each option before making a decision. Commanders working in brigade-level units and heads of establishment as well as middle management were next in line. It was, however, already in autumn that the commander of the Finnish Defence Forces openly announced that the changes would be significant and that they would affect all FDF employees. The details of the reform had to await for the political decision-making process to run its course, but after that the personnel, the unions representing them and the different parties involved have taken part in the project to as large an extent as possible. Precursory HR planning and internal information events have helped to reduce the uncertainty felt by the personnel with regard to the reform. Various personnel methods are being used to actively support those most affected by the changes. Våren Detaljer Hur gör man HUR Hösten Identifiering av förändringsbehov Sommarenhösten Genomförande Hur genomförs den 6 7

7 DEFENCE FORCES REFORM PREPARATION Autumn Identifying the need for change Spring Preliminary studies Alternatives, comparison Autumn Primary idea objectives measures,realistic alternatives January Solution What will be done Spring Details What will be done Summer- Autumn Implementation How implemented WHY WHAT HOW rakennemuutoksista. Nyt aiempaa vahvemmin on suunnittelussa ja toimeenpanossa nostettu resurssitietoisuus ja riskienhallinta merkittävään asemaan. Prosessin edetessä uudistuksen vaikuttavuutta sekä toimeenpanoon liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti nykyaikaisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Näin mahdollistetaan ennakoivat toimet riskien hallitsemiseksi ja turvataan tavoitteiden saavuttaminen. Uudistus valmis 2015 On selvää, että näin ison uudistuksen valmistelussa on asioita, jotka eivät ole saavuttaneet lopullista asentoaan. Isotkin asiat, muun muassa vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja reservin nivominen suunnitteluun ja toimeenpanoon tulee aikanaan pöydälle. Toistaiseksi näissä asioissa on edetty perusajatuksen hengessä. Puolustusvoimat on valmis viemään uudistuksen läpi suunnitellulla tavalla, kun loput lakimuutoksia edellyttävät uudelleenjärjestelyt on käsitelty vuoden 2013 keväällä eduskunnassa. Vuoden 2015 alusta puolustusvoimien rakenne on uudistettu elinkelpoiseksi ja säästövelvoitteet täytetty. Sen jälkeen tulee saada korotusta rahoituskehykseen selonteossa kuvatulla tavalla, jotta kyetään tarvittaviin materiaali-investointeihin. Muutoin puolustusvoimien suorituskyky ei vastaa tehtävien ja toimintaympäristön asettamia vaatimuksia 2020-luvulla. Försvarsmakten har erfarenhet av flera strukturomvandlingar. I planeringen och verkställandet har vi nu starkare än tidigare gett resursmedvetenheten och riskhanteringen en betydande ställning. Då processen framskrider följer vi systematiskt upp och bedömer vilken effekt reformen har och de risker som är förknippade med verkställandet genom att utnyttja moderna metoder och verktyg. På så sätt kan vi göra det möjligt att använda förebyggande åtgärder för att hantera risker och säkerställa att målsättningarna uppnås. Reformen klar 2015 Det är klart att det finns frågor som vid beredningen av en så stor reform inte har kunnat lösas slutgiltigt. Stora frågor, bland annat strävandena att länka samman det frivilliga försvarsarbetet och reserven till planeringen och verkställandet kommer i sinom tid att tas upp. Hittills har vi framskridit i den grundläggande tankens anda i de här frågorna. Försvarsmakten är redo att genomföra reformen på planerat sätt, då resten av omorganiseringen som förutsätter lagändringar har behandlats våren 2013 i riksdagen. Från och med början av år 2015 har försvarsmaktens struktur förnyats och gjorts livsduglig och inbesparingsskyldigheterna har uppfyllts. Efter det måste vi få fastställt de investeringar som ska göras för försvarsmaterielen. I annat fall motsvarar försvarsmaktens prestationsförmåga inte de krav som uppgifterna och verksamhetsmiljön ställer på 2020-talet. The Defence Forces have experienced several structural changes over the years. Resource awareness and risk management have become crucial elements in planning and implementation. The effectiveness of the reform and the risks related to its implementation are being carefully monitored and systematically analysed using modern methods and tools. This will make risk management more effective and ensure that the goals of the reform are achieved. Reform ready in 2015 With a reform as substantial as this, it goes without saying that not everything has been honed down to the last detail yet. Big unresolved issues include, for instance, tying the reserve and voluntary national defence to planning and implementation. For now, they are being dealt with according to the guiding principles of the reform. The Defence Forces are ready to carry out the reform in the intended sequence once the rest of the required law amendments have been approved by Parliament in spring At the start of 2015, the Defence Forces structure will have been renewed into a viable organisation that is conform with the reduced defence budget. Once the reform is over, investments in defence materiel will need to be confirmed. Otherwise the Finnish Defence Forces capabilities will not be in line with the demands of the tasks and operating environment of the 2020s. SOTILASLÄÄNIEN TEHTÄVIEN SIIRTO Puolustusvoimien rauhan ajan rakennetta kevennetään ja madalletaan kolmiportaiseksi lakkauttamalla sotilasläänit ja aluetoimistoja. Jäljelle jäävät aluetoimistot organisoidaan osaksi maavoimien joukko-osastoja. Sotilasläänien tehtäviä jaetaan seuraavasti: Maavoimien esikunta - vastaa viranomaisyhteistoiminnasta - johtaa 12 aluetoimistoa asevelvollisuusasioissa Maavoimien joukko-osastot, joissa aluetoimisto (6) - joukkotuotanto, valmius, virka-apu - vastuu maapuolustuksesta ja liikekannallepanojärjestelmästä - valmistelee viranomaisyhteistoimintaa - vapaaehtoisen maanpuolustuksen tuki Maavoimien joukko-osastoihin kuuluvat aluetoimistot (12) - asevelvollisuusasiat - liikekannallepanovalmistelut ja toteutus - maanpuolustustyö ja paikallispuolustus Puolustusvoimien logistiikkalaitos - kaavoitus ja ympäristöasiat Sotilasläänien nykyisten hyvien käytäntöjen siirtyminen varmistetaan. Asevelvollisten, muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen palvelut hoidetaan jatkossakin hyvin. Palveluita tuetaan nykyaikaisten sähköisten asiointipalvelujen kehittämisellä. MILITÄRLÄNENS UPPGIFTER ÖVERFÖRS Försvarsmaktens krigstida struktur görs lättare och lägre så att den omfattar tre steg. Detta sker genom nedläggning av militärlän och regionalbyråer. De återstående regionalbyråerna organiseras till en del av arméns truppförband. Militärlänens uppgifter fördelas enligt följande: Arméstaben - svarar för myndighetssamarbetet - leder 12 regionalbyråer i värnpliktsfrågor Arméns truppförband, där det finns en regionalbyrå (6) - trupproduktion, beredskap, handräckning - ansvar för markförsvaret och mobiliseringssystemet - förbereder myndighetssamarbetet - stöd till det frivilliga försvaret Regionalbyråerna (12) som hör till arméns truppförband - värnpliktsfrågor - mobiliseringsförberedelser och genomförande - försvarsarbete och lokalförsvar Försvarsmaktens logistikverk - planläggning och miljöfrågor Vi kommer att säkerställa att militärlänens nuvarande goda praxis överförs. Tjänsterna för värnpliktiga, andra myndigheter och samarbetspartner sköts väl även i fortsättningen. Tjänsterna stöds genom att vi utvecklar moderna elektroniska tjänster för ärendehantering. TRANSFER OF REGIONAL MILITARY COMMAND TASKS The peacetime organisation of the Finnish Defence Forces is being trimmed down and lowered to a three-tier organisation by shutting down the regional military commands and reducing the number of regional offices. The remaining regional offices will be reorganised under the Army s brigade-level units. The military commands tasks will be distributed as follows: The Army Command - will be responsible for cooperation with civilian authorities - will lead the 12 regional offices responsible for conscription matters The Army brigade-level units that have a regional office (6) - troop production, readiness and executive assistance - responsibility for ground defence and mobilisation - preparation of cooperation with civilian authorities - support for voluntary national defence The regional offices (12) that belong to Army brigade-level units - conscript affairs - preparation and execution of mobilisation - national defence work and local defence Finnish Defence Forces Logistics Command - zoning and environmental matters It is being ensured that the current good practices of the military commands will be passed on. Conscripts, civilian authorities and cooperation partners can expect good service in the future as well. To this end, current online customer services are being improved. 8 9

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department SRV-Viitoset Oy Toimintavuosi 2002 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Lisätiedot

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI: TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI: TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:12 Olli Oosi, Mikko Wennberg, Kaisa Alavuotunki, Sirpa Juutinen, Henrik Pekkala PricewaterhouseCoopers Oy Sosiaalialan kehittämishankkeen arviointi LOPPURAPORTTI:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18 Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Alkuperäinen teos: Council of Europe, Committee of

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007

ARKISTOLAITOS 2007. Arkivverket 2007 ARKISTOLAITOS 2007 Arkivverket 2007 Toimittajat Redaktörer Editors Marie Mäkinen Kauko Rumpunen Toimituskunta Redaktionsråd Editional board Christina Forssell Elisa Orrman Jarno Linnolahti Rauno Selin

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Erika Löfström & Maarit Pitkänen Kummina vai keinutuolissa? Ikääntyvät työntekijät pkyrityksissä AGENT-projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan

Lisätiedot

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development

Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Koulutus ja kehitys Utbildning och utveckling Education and Development Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Mellersta Österbottens utbildningskoncern Federation of Education in Central Ostrobothnia Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Alusliikennepalvelun kehittäminen

Alusliikennepalvelun kehittäminen 23/2008 Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2008 Liikenne Alusliikennepalvelun kehittäminen Selvitystyö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti.

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta 2000-2006 Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Tutkimukset ja selvitykset 9/06 HYVIN MENI,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS ANNUAL REPORT II VUOSIJUHLA SECOND YEAR ANNIVERSARY KRIISINHALLINTAKESKUS JUHLISTI TOISTA TOIMINTA- VUOTTAAN vuosijuhlalla maanantaina 2. helmikuuta 2009 Hotelli Atlaksen ravintolasalissa,

Lisätiedot

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta Helsingin Vartiolentue: Minuutit ratkaisevat meripelastuksessa Turun Vartiolentue vartissa valmis hälytystehtäviin Rovaniemen Vartiolentue turvaa pohjoisen ihmisiä Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012

Lisätiedot

Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi

Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi Embedding Design in Life Vaikuttavuusarviointi World Design Capital Helsinki 2012 Sisällysluettelo 1 Esipuhe 3 2 Tiivistelmä 4 3 Johdanto 10 4 Designpääkaupunkivuoden tavoitteet ja odotukset 12 4.1 Designpääkaupunkivuoden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009. Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009. Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 26/2009 Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.6.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 62/2008 Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi Statsrådets principbeslut om en nationell informationssäkerhetsstrategi Government

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Reino Lampinen Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2011 II Trafin tulevaisuuden näköaloja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38

Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38 Vuosikertomus 2005 Årsberättelse Annual Report 2005 Sisällysluettelo Rehtorin katsaus toimintaan 5 Opetuksen kehittäminen 9 Tutkimus ja jatkokoulutus 12 Teatterikorkeakoulu lukuina 38 Innehållsförteckning

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen

Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 1 2014 Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Mika Saastamoinen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 1 2014 Energiatehokkuuspalveluiden

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS

VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS SOSIAALINEN PÄÄOMA JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYS ESISELVITYS EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2002 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 11 Sosiaalinen pääoma ja tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 Muutama sana uutiskirjeestä..2 Kveekarikodin myynti.5 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan..7 Bilaga 5.10.2013 till protokollet

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta

Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta Selvitys maahanmuuttajien mielenterveyspalvelujen tarpeesta ja saatavuudesta (Selvityksiä 2005:3, vain verkkoversio) Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:3 Asko Rauta Selvitys maahanmuuttajien

Lisätiedot

Aikaa lapselle arvoa kasvatukselle Tid för barnet värde åt uppfostran. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 Barnombudsmannens årsbok 2011

Aikaa lapselle arvoa kasvatukselle Tid för barnet värde åt uppfostran. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 Barnombudsmannens årsbok 2011 Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 Barnombudsmannens årsbok 2011 Aikaa lapselle arvoa kasvatukselle Tid för barnet värde åt uppfostran Päättäjän käsikirja lasten ja nuorten tärkeistä asioista Beslutsfattarens

Lisätiedot