Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

2 Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report 2013 Pääesikunnan viestintäosasto 2013 Huvudstabens press- och informationsavdelning 2013 Defence Command Public Information Division ISBN ISBN (PDF) Painopaikka / Tryckeri / Printed by Juvenes Print Oy, 2013 Kuvat / Bilder / Photographs Puolustusvoimat / Försvarsmakten / Finnish Defence Forces Paperi / Papper / Paper Kansi / Pärmen / Cover: Galerie Art Matta 300 g / m 2 Sisus / Insidorna / Interior: Galerie Art Silk 170 g / m 2 Kirjasimet / Typsnitt / Typeface Frutiger, Adobe Garamond

3 SISÄLLYS INNEHÅLL CONTENT Päivittäinen työ jatkuu tulevaisuutta tehden Puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen katsaus Det dagliga arbetet fortsätter med sikte på framtiden Översikt av kommendören för försvarsmakten Ari Puheloinen Our daily work continues making the future ours Overview by the Commander of the Finnish Defence Forces Ari Puheloinen 2 Puolustusvoimauudistus onnistunut prosessi Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen Försvarsmaktsreformen en lyckad process Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Mika Peltonen The Defence Reform a successful process Deputy Chief of Staff Operations, Lieutenant General Mika Peltonen Hyvä työnantaja punnitaan käytännön toimilla Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa En god arbetsgivare bedöms utgående från sina åtgärder i praktiken Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Sakari Honkamaa A good employer is judged by his actions Deputy Chief of Staff Personnel, Major General Sakari Honkamaa 4 10 Maavoimien taistelu uudistuu Maavoimat Arméns strid förnyas Armén Land warfare doctrine reform Army 16 Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset vastaavat haasteisiin Merivoimat Katanpääklassens minröjningsfartyg svarar på utmaningar Marinen Katanpää class mine countermeasure vessels respond to challenges Navy 22 Sitä on ilmassa Ilmavoimien varusmiesrekrytointi näkyy ja kuuluu Ilmavoimat Det ligger i luften flygvapnets rekrytering av beväringar syns och hörs Flygvapnet It is in the air the Air Force conscript campaign can be seen and heard Air Force 28 Sotatieteiden tohtoriopintojen huippuvuosi Maanpuolustuskorkeakoulu Rekordår för doktorsstudier i militärvetenskaper Försvarshögskolan A record year in military science doctoral graduates National Defence University 34 Tunnusluvut ja kaaviot Nyckeltal och grafer Figures and graphs 40 Puolustusvoimien johtosuhteet 46 Försvarsmaktens organisation Finnish Defence Forces command structure

4 Puolustusvoimain komentajan Ari Puheloisen katsaus Översikt av kommendören för försvarsmakten Ari Puheloinen Overview by the Commander of the Finnish Defence Forces Ari Puheloinen Kirjoitin puolustusvoimien vuoden vuosikertomuksessa puolustusvoimauudistuksesta. Mainitsin sen päämääränä olevan, että Suomessa on vuonna 2015 puolustusvoimat, joka kykenee toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä, on lähellä tavallista kansalaista, käyttää valtion varoja taloudellisesti ja on edelleen hyvä työpaikka suomalaisille miehille ja naisille. Puolustusvoimien vuoden toiminta on toteutunut tämän päämäärän mukaisesti ja sen saavuttamista tukien. Siitä kiitos, ei ainoastaan uudistuksen parissa välittömästi työskennelleille, vaan koko henkilöstölle, sillä jokaisella on omassa työssään osuutensa päämäärän saavuttamisessa. Hallitus antoi vuoden lopulla eduskunnan käsittelyyn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Selonteko vahvistaa sotilaallisen maanpuolustuksen tulevaisuuden perusteiksi puolustusvoimien nykyiset tehtävät, koko maan puolustamisen, yleisen asevelvollisuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden. Seuraava looginen askel on, että tätä varten puolustusvoimille turvataan tarvittava rahoitus myös vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Selonteon mukaan päätöksenteko jää kuitenkin seuraavan hallituksen tehtäväksi. Rahoituksen varmistaminen on puolustusvoimien johdon ja puolustusministeriön tärkeimpiä lähivuosien tehtäviä. Päätösten jääminen tältä erää avoimeksi älköön kuitenkaan häiritkö puolustusvoimien henkilöstöä keskittymästä jokapäiväiseen työhön ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoon yhtä tarmokkaasti kuin tähänkin asti. Puolustusvoimauudistus on vuonna ollut hallitseva puolustusvoimien julkisuus- Jag skrev i försvarsmaktens verksamhetsberättelse om försvarsmaktsreformen. Jag nämnde att målet med reformen är att Finland år 2015 har en försvarsmakt som förmår att utföra sina lagstadgade uppgifter, är nära den vanliga medborgaren, använder statliga medel ekonomiskt och som även i fortsättningen är en bra arbetsplats för finländska män och kvinnor. Försvarsmaktens verksamhet år har genomförts utgående från den här målsättningen och genom att stöda uppnåendet av den. Ett tack för detta går inte bara till dem som arbetat direkt med reformen, utan till hela personalen, för var och en har genom sitt eget arbete sin andel i att den här målsättningen har kunnat uppnås. Regeringen avgav i slutet av år den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen. Redogörelsen fastställer försvarsmaktens nuvarande uppgifter som framtida grunder för det militära försvaret: försvaret av hela landet, allmän värnplikt och militär alliansfrihet. Det följande logiska steget är att försvarsmakten tryggas den nödvändiga finansieringen för detta även under den senare hälften av årtiondet. Enligt redogörelsen kommer dessa beslut dock att fattas av följande regering. Att säkerställa finansieringen är en av de viktigaste uppgifterna för försvarsmaktens ledning och Försvarsministeriet under de närmaste åren. Det faktum att besluten den här gången förblir öppna må trots allt inte störa försvarsmaktens personal från att koncentrera sig på det dagliga arbetet och på att genomföra försvarsmaktsreformen lika energiskt som hittills. Försvarsmaktsreformen har år do- "Puolustusvoimien toiminta on tärkeää koko yhteiskunnalle" "Försvarsmaktens verksamhet är viktig för hela samhället" "The Defence Forces activities are important to all of society" Päivittäinen työ jatkuu tulevaisuutta tehden Det dagliga arbetet fortsätter med sikte på framtiden Our daily work continues making the future ours In the Defence Forces Annual Report of, I wrote about the Defence Forces Reform. There I mentioned that its objective is that in 2015, Finland will have a Defence Forces that are capable of fulfilling their statutory duties, are close to the ordinary citizen, use state funds economically and remain a good employer of Finnish men and women. The Defence Forces activities in have been realised in keeping with this objective and in support of achieving it. Thanks is due to not only those directly involved in work relating to the reform, but also to our entire personnel, as in our own work, each and every one of us does their share to reach this objective. At the end of, the government handed over the next Finnish Security and Defence Policy Report to Parliament for reading. The Report confirms the Defence Forces current duties as a foundation for the future of national defence, the defence of the entire country, general conscription and military non-alliance. Logically, the next step is to guarantee that the Defence Forces have the funding necessary for this also after the middle of the decade. However, according to the Report, this decision-making will be the responsibility of the next government. Ensuring the necessary funding is one of the most important tasks of the Defence Forces leadership and the Ministry of Defence. However, the decisions left open at this stage shall not prevent the Defence Forces personnel from concentrating on their everyday work and the implementation of the Defence Forces Reform as energetically as they have until now. In, the Defence Forces Reform has been dominant in the public image of the Defence Forces as seen by the rest of society. Naturally, activities have included many other things as well. In conscript training, one of our main tasks, our personnel have done kuvassa muun yhteiskunnan suuntaan. Toimintaan on toki sisältynyt paljon muutakin. Päätehtäviimme kuuluvassa asevelvollisten koulutuksessa henkilöstö on tehnyt parhaansa, vaikka säästötoimet ovatkin rajoittaneet toimintaa monelta osin. Hyvää asiassa on, että vuodesta 2015 alkaen koulutuksen voimavarat palautetaan puolustusvoimauudistuksen ansiosta suhteellisesti katsottuna aikaisemmalle tasolle. Muun muassa kertausharjoitukset lisääntyvät, ja kouluttajien lukumäärä perusyksiköissä kasvaa suuremmaksi kuin ennen uudistusta. Puolustusvoimat on antanut virka-apua siviiliviranomaisille 470 kertaa vuonna. Se on eräs osoitus siitä, kuinka tärkeää puolustusvoimien toiminta on muulle yhteiskunnalle joka päivä, vaikka armeijan laajimmat tehtävät liittyvätkin poikkeusoloihin. Myös osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa Suomen puolustusta. Toiminta laajeni vuonna, kun suomalainen komppania siirtyi Libanoniin YK:n UNI- FIL-operaatioon. Afganistanissa suomalaista kriisinhallintajoukkoa on alettu ennakoivasti sopeuttaa vuosikymmenen puolivälissä tapahtuvaan toiminnan muutokseen alueella. Suomalaisen asevelvollisuusarmeijan rauhanturvaajat täyttävät laadukkaasti tehtävänsä eri maiden ammattiarmeijoiden rinnalla. Se on voitu jälleen vakuuttavasti havaita. Vuonna käynnistettiin työ, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja avata kanavia sekä uusia toimintatapoja, jotta voidaan entistä paremmin hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reservin henkilöstön osuutta puolustusvoimien sodan ajan joukkojen koulutuksessa. Tarkoitus on kehittää muun muassa oppimisympäristöjä, työnjakoa ja kannustejärjestelmiä. Uskon, että yhteistyössä maanpuolustusjärjestöjen kanssa pääsemme tässä entistäkin parempaan tulokseen. Puolustusvoimat on ajassa elävä ja suomalaisten oma, ensi sijassa poikkeusoloja varten tarkoitettu instituutio. Se on myös rauhan ajan arkipäivän laaja-alainen, avulias moniosaaja, jolle on ominaista avoimuus, vastuullisuus, kustannustehokkuus ja kansainvälisyys. Viime kädessä puolustusvoimat takaa koko yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuden. Puolustusvoimain komentaja Kommendören för försvarsmakten Commander of the Finnish Defence Forces minerat bilden av försvarsmakten i offentligheten i det övriga samhällets riktning. I verksamheten har dock ingått mycket annat. Personalen som arbetar inom utbildningen av värnpliktiga, som hör till våra huvuduppgifter, har gjort sitt bästa, även om sparåtgärderna har begränsat verksamheten till många delar. Det som är bra är att utbildningsresurserna från och med år 2015 relativt sett återställs till den tidigare nivån tack vare försvarsmaktsreformen. Bland annat repetitionsövningarna ökar, och antalet utbildare vid grundenheterna ökar och blir större än före reformen. Försvarsmakten har gett handräckning till de civila myndigheterna 470 gånger under år. Det är ett tecken på hur viktig försvarsmaktens verksamhet är för det övriga samhället var dag, även om försvarets mest omfattande uppgifter berör undantagsförhållanden. Även deltagandet i den internationella militära krishanteringen är en del av Finlands försvar. Verksamheten utvidgades år, då ett finländskt kompani sändes till Libanon för att delta i FN:s UNIFIL-operation. I Afghanistan har den finländska krishanteringstruppen i föregripande syfte börjat anpassas till den förändring som kommer att ske i mitten av årtiondet i verksamheten inom det här området. Fredsbevararna i den finländska värnpliktsarmén fullgör på ett högklassigt sätt sin uppgift tillsammans med de olika ländernas yrkesarméer. Än en gång har man kunnat notera att prestationen varit övertygande. År inleddes ett arbete som syftar till att klargöra och öppna kanaler samt förnya verksamhetssätt, för att vi ännu bättre ska kunna utnyttja den frivilliga försvarsutbildningen samt reservisternas andel vid utbildningen av försvarsmaktens krigstida trupper. Avsikten är att utveckla bland annat inlärningsmiljöerna, arbetsfördelningen och de system som sporrar deras engagemang. Jag är övertygad om att vi i samarbete med försvarsorganisationerna kan uppnå ett ännu bättre resultat i den här frågan. Försvarsmakten är en institution som är avsedd för finländare, som lever med sin tid och som i första hand är avsedd för undantagsförhållanden. Den är även en fredstida omfattande och hjälpsam mångkunnig aktör i vardagen, för vilken är utmärkande att den är öppen, ansvarsfull, kostnadseffektiv och internationell. I sista hand garanterar försvarsmakten hela samhällets och medborgarnas säkerhet. Kenraali General General Ari Puheloinen their best despite the fact that the savings required have limited activities in many ways. The good thing is that as of 2015, thanks to the Defence Forces Reform, resources for training will, relatively speaking, be returned to the earlier level. Among other things the number of refresher training exercises will increase, and the number of instructors in the basic units will be at a higher level than before the reform. The Defence Forces have provided the civilian authorities with executive assistance 470 times in. This is one indication of the fact that, even though the army s most extensive tasks are related to exceptional conditions, the Defence Forces activities are important to the rest of society on a daily basis. Participation in international military crisis management is also a part of Finland s defence. In, activities were expanded as a Finnish company transferred to the UN s UNIFIL operation in Lebanon. In Afghanistan the Finnish Crisis Management Force has begun to prepare for the operational transformation that will take place in the middle of the decade. The peacekeepers of Finland s conscription army creditably fulfil their duties alongside of the professional soldiers of different countries. This has again been convincingly noted. In, work began to clarify and open channels and new modes of action in order to better make use of voluntary national defence training and the reservists part in training the Defence Forces wartime troops. The purpose is to develop among other things learning environments, work distribution and incentive systems. I believe that in cooperation with the national defence organisations, we can reach even better results here. The Defence Forces comprise an institution that belongs to the Finnish people, follows its time and is primarily meant for exceptional conditions. They are also a multifaceted and helpful everyday peacetime organisation characterised by openness, responsibility, cost-efficiency and internationality. Last but not least, the Defence Forces guarantee the security of our entire society and all our citizens. 2 3

5 Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Mika Peltonen Deputy Chief of Staff Operations, Lieutenant General Mika Peltonen Puolustusvoimauudistus onnistunut prosessi Puolustusvoimauudistus on edennyt toimeenpanovaiheeseen. Nyt voidaan tehdä ensimmäisiä arvioita valmistelun onnistumisesta. Försvarsmaktsreformen en lyckad process Försvarsmaktsreformen har framskridit till det verkställande skedet. Nu kan vi göra de första bedömningarna av hur förberedelserna har lyckats. The Defence Reform a successful process The Defence Forces Reform is now at the implementation phase. It is now possible to make a first assessment of how successfully the reform was prepared. 4 5

6 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN VALMISTELU Syksy Kevät Syksy Tammikuu Kevät Kesä-syksy Muutostarpeen tunnistaminen Esiselvitykset Vaihtoehdot, vertailut Perusajatus Tavoitteet, keinovalikoima Ratkaisumalli Mitä tehdään Yksityiskohdat Miten tehdään Toteutus Miten toimeenpannaan MIKSI MITÄ MITEN Puolustusvoimauudistuksen suunnittelu on ollut vaativa prosessi ja sen päävaiheet on kerrattu oheisessa kuvassa. Työssä on tarvittu uusia toimintamalleja, jotta eri vaihtoehdot saatiin nopeasti ja kokonaisvaltaisesti selvitettyä ratkaisujen perustaksi. Uudistusta varten perustettiin päätoiminen ja irti linjaorganisaatiosta oleva suunnitteluryhmä (Työryhmä 15). Toimintamalli koetteli välillä kipeästikin puolustusvoimien perinteistä asioiden valmistelutapaa, mutta se tuotti hyvän tuloksen. Työryhmä kykeni verkottuneella toimintamallilla kokoamaan ja jalostamaan ratkaisuesityksiä, hyödyntäen joustavasti eri tahojen asiantuntemusta. Sodan ajan tehtävä lähtökohtana Uudistuksen lähtökohtana on alusta alkaen ollut puolustusvoimien kokonaisetu. Rahoitusleikkausten suuruuden selvittyä kysymys muuttui huomattavasti vakavammaksi kyetäänkö puolustusvoimien elinkelpoisuus säilyttämään? Tarkasteluun on otettu puolustusvoimien kaikki osat ja toiminnot. Yhtäkään kiveä ei ole jätetty kääntämättä. Lähtökohta on ollut, ja on aina, puolustusvoimien sodan ajan tehtävä ja sen edellyttämät tarpeet. Rauhan ajan rakenteessa ja toimintojen järjestelyssä on kyetty turvaamaan välttämättömät ydintoiminnot. Muutokset ovat vahvemmin kohdentuneet tuen ja eri palveluiden järjestämiseen. Lopputuloksena on pienempi rauhan ajan organisaatio, jolla sodan ajan valmiudet ja joukot kyetään tuottamaan kustannustehokkaasti. Planeringen av försvarsmaktsreformen har varit en krävande process och dess viktigaste skeden gås igenom i den bifogade bilden. I arbetet har vi behövt nya verksamhetsmodeller för att kunna utreda de olika alternativen snabbt och helhetsinriktat som grund för lösningarna. För reformen grundades en planeringsgrupp (Arbetsgrupp 15) som hade reformen som sitt huvudsakliga arbete och som inte ingick i linjeorganisationen. Verksamhetsmodellen utgjorde ibland en svår prövning för försvarsmaktens traditionella sätt att bereda ärenden, men den ledde till ett gott resultat. Arbetsgruppen kunde genom den nätverksbildande verksamhetsmodellen samla in och förädla förslag till lösningar och på ett smidigt sätt utnyttja expertis från olika håll. Den krigstida uppgiften som utgångspunkt Utgångspunkten för reformen har från första början varit se till försvarsmaktens bästa. Efter att det blev klart hur stora finansieringsnedskärningarna skulle komma att vara, blev frågan betydligt allvarligare kommer vi att kunna bevara en livsduglig försvarsmakt? Försvarsmaktens alla delar och funktioner har granskats. Allt har nagelfarits. Utgångspunkten har varit, och är alltid, försvarsmaktens krigstida uppgift och dess behov. I den fredstida strukturen och i arrangemanget av funktioner har vi kunnat trygga de mest nödvändiga kärnfunktionerna. Förändringarna har kraftigast riktats mot hur stödet och de olika tjänsterna ska ordnas. Slutresultatet är en mindre fredstida organisation med vilken de krigstida beredskaperna och trupperna kan produceras kostnadseffektivt. Planning the Defence Forces Reform was a demanding process. Its main stages are described in the diagram. The reform necessitated new operating models so that the options could quickly and comprehensively be mapped out before any actual decisions were made. A full-time and independent working group was set up for the reform (Working Group 15). The operating model sometimes painfully differed from the FDF s normal procedures, but it paid off in the end. Through its operating model based on networking, the working group was able to gather and work on the proposals while benefiting from different types of expertise. The end all and be all: the wartime task From the very beginning, the reform has been steered by the overall interest of the Defence Forces. Once the severity of the budget cuts became apparent, it became a question of whether the Finnish Defence Forces could remain a viable organisation. The reform entailed a review of the Defence Forces each and every part and activity. No stone could be left unturned. The starting point was and always has been the Defence Forces wartime task and the needs that flow from it. The arrangement of the peacetime organisation and activities will allow the FDF to secure their essential core activities. The activities that have been most affected by the reform are support activities and service provision arrangements. The result is a smaller peacetime organisation with which wartime readiness and troops can be produced cost effectively. Henkilöstö sitoutunut muutokseen Laajan uudistuksen onnistumisen reunaehto on henkilöstön sitoutuminen. Prosessi alkoi ylimmästä johdosta, joka komentajan johdolla käsitteli ratkaisuja perusteellisesti ennen linjauksia. Joukkojen ja laitosten komentajat ja keskijohto olivat vuorossa seuraavana. Lisäksi jo vuoden syksyllä puolustusvoimien komentaja avoimesti kertoi muutosten olevan suuria ja koskevan kaikkia puolustusvoimissa palvelevia. Yksityiskohtiin päästiin vasta poliittisen prosessin edettyä, mutta sen jälkeen henkilöstö, heitä edustavat järjestöt sekä eri yhteistoimintaosapuolet ovat olleet mahdollisimman laajasti hankkeessa mukana. Etupainoisesti toteutetun henkilöstösuunnittelun ja sisäisen tiedottamisen avulla on vähennetty henkilöstön epätietoisuutta uudistuksen vaikutuksista. Eri henkilöstötoimilla pyritään aktiivisesti tukemaan muutosten kohteeksi joutuvia. Puolustusvoimissa on kokemusta useista VARFÖR Våren Förutredningar Alternativ, jämförelser Personalen har bundit sig till förändringen Ett randvillkor för att den omfattande reformen ska lyckas är att personalen förbinder sig till den. Processen började från högsta ledningen, som under ledning av kommendören behandlade lösningarna grundligt innan riktlinjerna drogs upp. Kommendörerna för trupperna och verken samt ledningen på mellannivå stod därefter i tur. Dessutom hade kommendören för försvarsmakten redan hösten öppet berättat att förändringarna kommer att vara stora och att de berör alla som tjänstgör inom försvarsmakten. Till detaljerna kunde vi återkomma först efter att den politiska processen framskridit, men efter det har personalen, de organisationer som representerar dem samt olika samarbetspartner deltagit i projektet i så omfattande mån som möjligt. Med hjälp av personalplaneringen som var intensivast i det första skedet och den interna kommunikationen har vi kunnat minska personalens ovisshet om reformens verkningar. Med olika slags personalåtgärder försöker vi aktivt stöda de personer som är föremål för omställning. BEREDNING AV FÖRSVARSMAKTSREFORMEN Hösten Grundtanke Målsättningar, olika sätt att göra det på VAD Januari Lösningsmodell Vad gör man Personnel committed to change For the reform to be a success, it is essential to have the commitment of the personnel. The process began from the high command, which, together with the commander of the Finnish Defence Forces, thoroughly considered each option before making a decision. Commanders working in brigade-level units and heads of establishment as well as middle management were next in line. It was, however, already in autumn that the commander of the Finnish Defence Forces openly announced that the changes would be significant and that they would affect all FDF employees. The details of the reform had to await for the political decision-making process to run its course, but after that the personnel, the unions representing them and the different parties involved have taken part in the project to as large an extent as possible. Precursory HR planning and internal information events have helped to reduce the uncertainty felt by the personnel with regard to the reform. Various personnel methods are being used to actively support those most affected by the changes. Våren Detaljer Hur gör man HUR Hösten Identifiering av förändringsbehov Sommarenhösten Genomförande Hur genomförs den 6 7

7 DEFENCE FORCES REFORM PREPARATION Autumn Identifying the need for change Spring Preliminary studies Alternatives, comparison Autumn Primary idea objectives measures,realistic alternatives January Solution What will be done Spring Details What will be done Summer- Autumn Implementation How implemented WHY WHAT HOW rakennemuutoksista. Nyt aiempaa vahvemmin on suunnittelussa ja toimeenpanossa nostettu resurssitietoisuus ja riskienhallinta merkittävään asemaan. Prosessin edetessä uudistuksen vaikuttavuutta sekä toimeenpanoon liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan järjestelmällisesti nykyaikaisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Näin mahdollistetaan ennakoivat toimet riskien hallitsemiseksi ja turvataan tavoitteiden saavuttaminen. Uudistus valmis 2015 On selvää, että näin ison uudistuksen valmistelussa on asioita, jotka eivät ole saavuttaneet lopullista asentoaan. Isotkin asiat, muun muassa vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja reservin nivominen suunnitteluun ja toimeenpanoon tulee aikanaan pöydälle. Toistaiseksi näissä asioissa on edetty perusajatuksen hengessä. Puolustusvoimat on valmis viemään uudistuksen läpi suunnitellulla tavalla, kun loput lakimuutoksia edellyttävät uudelleenjärjestelyt on käsitelty vuoden 2013 keväällä eduskunnassa. Vuoden 2015 alusta puolustusvoimien rakenne on uudistettu elinkelpoiseksi ja säästövelvoitteet täytetty. Sen jälkeen tulee saada korotusta rahoituskehykseen selonteossa kuvatulla tavalla, jotta kyetään tarvittaviin materiaali-investointeihin. Muutoin puolustusvoimien suorituskyky ei vastaa tehtävien ja toimintaympäristön asettamia vaatimuksia 2020-luvulla. Försvarsmakten har erfarenhet av flera strukturomvandlingar. I planeringen och verkställandet har vi nu starkare än tidigare gett resursmedvetenheten och riskhanteringen en betydande ställning. Då processen framskrider följer vi systematiskt upp och bedömer vilken effekt reformen har och de risker som är förknippade med verkställandet genom att utnyttja moderna metoder och verktyg. På så sätt kan vi göra det möjligt att använda förebyggande åtgärder för att hantera risker och säkerställa att målsättningarna uppnås. Reformen klar 2015 Det är klart att det finns frågor som vid beredningen av en så stor reform inte har kunnat lösas slutgiltigt. Stora frågor, bland annat strävandena att länka samman det frivilliga försvarsarbetet och reserven till planeringen och verkställandet kommer i sinom tid att tas upp. Hittills har vi framskridit i den grundläggande tankens anda i de här frågorna. Försvarsmakten är redo att genomföra reformen på planerat sätt, då resten av omorganiseringen som förutsätter lagändringar har behandlats våren 2013 i riksdagen. Från och med början av år 2015 har försvarsmaktens struktur förnyats och gjorts livsduglig och inbesparingsskyldigheterna har uppfyllts. Efter det måste vi få fastställt de investeringar som ska göras för försvarsmaterielen. I annat fall motsvarar försvarsmaktens prestationsförmåga inte de krav som uppgifterna och verksamhetsmiljön ställer på 2020-talet. The Defence Forces have experienced several structural changes over the years. Resource awareness and risk management have become crucial elements in planning and implementation. The effectiveness of the reform and the risks related to its implementation are being carefully monitored and systematically analysed using modern methods and tools. This will make risk management more effective and ensure that the goals of the reform are achieved. Reform ready in 2015 With a reform as substantial as this, it goes without saying that not everything has been honed down to the last detail yet. Big unresolved issues include, for instance, tying the reserve and voluntary national defence to planning and implementation. For now, they are being dealt with according to the guiding principles of the reform. The Defence Forces are ready to carry out the reform in the intended sequence once the rest of the required law amendments have been approved by Parliament in spring At the start of 2015, the Defence Forces structure will have been renewed into a viable organisation that is conform with the reduced defence budget. Once the reform is over, investments in defence materiel will need to be confirmed. Otherwise the Finnish Defence Forces capabilities will not be in line with the demands of the tasks and operating environment of the 2020s. SOTILASLÄÄNIEN TEHTÄVIEN SIIRTO Puolustusvoimien rauhan ajan rakennetta kevennetään ja madalletaan kolmiportaiseksi lakkauttamalla sotilasläänit ja aluetoimistoja. Jäljelle jäävät aluetoimistot organisoidaan osaksi maavoimien joukko-osastoja. Sotilasläänien tehtäviä jaetaan seuraavasti: Maavoimien esikunta - vastaa viranomaisyhteistoiminnasta - johtaa 12 aluetoimistoa asevelvollisuusasioissa Maavoimien joukko-osastot, joissa aluetoimisto (6) - joukkotuotanto, valmius, virka-apu - vastuu maapuolustuksesta ja liikekannallepanojärjestelmästä - valmistelee viranomaisyhteistoimintaa - vapaaehtoisen maanpuolustuksen tuki Maavoimien joukko-osastoihin kuuluvat aluetoimistot (12) - asevelvollisuusasiat - liikekannallepanovalmistelut ja toteutus - maanpuolustustyö ja paikallispuolustus Puolustusvoimien logistiikkalaitos - kaavoitus ja ympäristöasiat Sotilasläänien nykyisten hyvien käytäntöjen siirtyminen varmistetaan. Asevelvollisten, muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen palvelut hoidetaan jatkossakin hyvin. Palveluita tuetaan nykyaikaisten sähköisten asiointipalvelujen kehittämisellä. MILITÄRLÄNENS UPPGIFTER ÖVERFÖRS Försvarsmaktens krigstida struktur görs lättare och lägre så att den omfattar tre steg. Detta sker genom nedläggning av militärlän och regionalbyråer. De återstående regionalbyråerna organiseras till en del av arméns truppförband. Militärlänens uppgifter fördelas enligt följande: Arméstaben - svarar för myndighetssamarbetet - leder 12 regionalbyråer i värnpliktsfrågor Arméns truppförband, där det finns en regionalbyrå (6) - trupproduktion, beredskap, handräckning - ansvar för markförsvaret och mobiliseringssystemet - förbereder myndighetssamarbetet - stöd till det frivilliga försvaret Regionalbyråerna (12) som hör till arméns truppförband - värnpliktsfrågor - mobiliseringsförberedelser och genomförande - försvarsarbete och lokalförsvar Försvarsmaktens logistikverk - planläggning och miljöfrågor Vi kommer att säkerställa att militärlänens nuvarande goda praxis överförs. Tjänsterna för värnpliktiga, andra myndigheter och samarbetspartner sköts väl även i fortsättningen. Tjänsterna stöds genom att vi utvecklar moderna elektroniska tjänster för ärendehantering. TRANSFER OF REGIONAL MILITARY COMMAND TASKS The peacetime organisation of the Finnish Defence Forces is being trimmed down and lowered to a three-tier organisation by shutting down the regional military commands and reducing the number of regional offices. The remaining regional offices will be reorganised under the Army s brigade-level units. The military commands tasks will be distributed as follows: The Army Command - will be responsible for cooperation with civilian authorities - will lead the 12 regional offices responsible for conscription matters The Army brigade-level units that have a regional office (6) - troop production, readiness and executive assistance - responsibility for ground defence and mobilisation - preparation of cooperation with civilian authorities - support for voluntary national defence The regional offices (12) that belong to Army brigade-level units - conscript affairs - preparation and execution of mobilisation - national defence work and local defence Finnish Defence Forces Logistics Command - zoning and environmental matters It is being ensured that the current good practices of the military commands will be passed on. Conscripts, civilian authorities and cooperation partners can expect good service in the future as well. To this end, current online customer services are being improved. 8 9

8 Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Sakari Honkamaa Deputy Chief of Staff Personnel, Major General Sakari Honkamaa Hyvä työnantaja punnitaan käytännön toimilla Puolustusvoimien henkilöstörakennetta kehitettiin vuonna puolustusvoimien uudistamisen edellyttämällä tavalla. Lähtökohtana oli puolustusvoimien sodan ajan joukkojen henkilöstötarve, mutta kokonaisuuteen vaikuttivat myös normaaliolojen tehtävien erityistarpeet. En god arbetsgivare bedöms utgående från sina åtgärder i praktiken Försvarsmaktens personalstruktur utvecklades under år på det sätt som reformen av försvarsmakten förutsätter. Utgångspunkten var personalbehovet inom försvarsmaktens krigstida trupper, men på helheten inverkade också specialbehoven för uppgifter under normala förhållanden. A good employer is judged by his actions The Finnish Defence Forces personnel structure was developed according to the Defence Reform in. The starting point was the personnel need of wartime troops, but the whole was also influenced by the special needs of normal circumstances

9 Puolustusvoimien vuoden 2015 henkilöstökokoonpanon valmistelussa tehtäviä on kohdennettu hallinnosta muun muassa asevelvollisten koulutuksen turvaamiseen perusyksiköissä. Uuden henkilöstökokoonpanon yksityiskohtainen tekeminen alkoi välittömästi puolustusministeriön antaman ohjauksen jälkeen. Ohjauksen perustana oli valtioneuvoston tahtotila uudistuksen vaikuttavuudesta ja aikataulusta. Samalla, kun yhteistoimintaneuvottelussa pohdittiin henkilöstöön kohdistuvien vaikutusten pienentämismahdollisuuksia ja tukitoimia, uusia kokoonpanoja rakennettiin kymmenessä suunnittelukorissa. Työtä tehtiin Pääesikunnasta joukko-osastoihin saakka yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistyön laajuus ja järjestöjen vaikutus työhön oli merkittävä. Halukkuus eri tehtäviin selvitettiin Kokoonpanojen luonnosten hyväksymisen jälkeen ne julkaistiin puolustusvoimien henkilöstölle kesäkuussa, jotta jokaisella oli perusteet halukkuuskartoitusta varten. Yli kahden kuukauden pohdiskeluvaiheen aikana jokaisella puolustusvoimien työntekijällä oli mahdollisuus tuoda esille halukkuutensa eri tehtäviin. Tätä mahdollisuutta käytti noin 90 prosenttia henkilöstöstä. Syyskauden yksi merkittävimmistä ponnistuksista oli henkilöstön kohdentaminen uuteen organisaatioon. Työhön osallistuivat kaikkien hallintoyksiköiden suunnittelijat. Osaamisen ja henkilöiden halukkuuden huomioon ottaminen olivat suunnittelun keskeisiä periaatteita. Puolustusvoimien organisaatiossa on vuoden 2015 alusta alkaen tehtävää. Muutos nykyisestä voidaan toteuttaa lähes Vid beredningen av försvarsmaktens personalsammansättning år 2015 har uppgifter överförts från förvaltningen och inriktats bland annat på att trygga utbildningen av värnpliktiga vid grundenheterna. Arbetet med att göra upp detaljerna för den nya personalsammansättningen påbörjades omedelbart efter att styrning erhållits från Försvarsministeriet. Grunden för styrningen var statsrådets målsättning för reformens verkningar och tidsplan. Samtidigt som man vid samarbetsförhandlingarna diskuterade möjligheten att minska de verkningar som riktades mot personalen samt stödåtgärder, byggde man upp nya sammansättningar i tio planeringskorgar. Alla nivåer ända från Huvudstaben ned till truppförbanden deltog i arbetet i samarbete med personalorganisationerna. Samarbetets omfattning och organisationernas inverkan på arbetet var betydande. Intresset för olika uppgifter utreddes Efter att utkasten till sammansättningarna godkänts offentliggjordes de för försvarsmaktens anställda i juni, för att var och en skulle ha grunder för att besvara enkäten som gick ut på att utreda intresset för olika uppgifter. Varje anställd inom försvarsmakten hade över två månader på sig att fundera på saken och möjlighet att annmäla sitt intresse för olika uppgifter. Ungefär 90 procent av de anställda utnyttjade den här möjligheten. En av de mest betydande kraftansträngningarna under hösten var arbetet med att placera personalen i den nya organisationen. I det deltog planerarna vid alla förvaltningsenheter. Att beakta kunnande och personernas intresse för olika uppgifter var en av våra centrala principer vid planeringen. In the 2015 FDF personnel composition, tasks have been removed from administration and placed into basic units to secure conscript training, for instance. The FDF started working on the details of their personnel composition immediately after the Ministry of Defence had issued its guidance. The guidance was based on the Government s determination to achieve an effective and timely reform. The reform had two parallel stages: on the one hand planners were attempting to reduce the effects of the reform on employees and come up with support measures in employee cooperation negotiations, while on the other they were building new personnel compositions in ten planning baskets. This work extended from the Defence Command to brigade-level units and was done in cooperation with unions. Cooperation was extensive and unions exerted a considerable influence on the work. Interest in different positions surveyed After the outlines for the personnel compositions had been agreed on, they were made public to the FDF personnel in June so that every employee could make a more informed decision when filling out the willingness survey. Every FDF employee was given over two months to express their willingness for different tasks. This opportunity was used by ca. 90 per cent of the personnel. One of last autumn s most labour-intensive tasks was allocating personnel to each task in the new organisation. The work involved every planner from every administrative unit. Planning was guided above all by the skills employees have and what they had expressed in the willingness survey. kolmen vuoden aikana, joten pelkästään eläkepoistuma on merkittävä. Henkilöitä, jotka eivät mahdu puolustusvoimien organisaatioon, tuetaan työllistymään muualla. Tukitoimet ovat ajantasaisia ja edistyksellisiä valtionhallinnossa. Myönteiset tulokset työilmapiirikyselyssä Muutoksen valmistelu ja henkilöstön ymmärtäväinen suhtautuminen näkyivät syksyllä toteutetun työilmapiirikyselyn tuloksissa. Puolustusvoimallisesti tarkasteluna tuloksissa oli edelliseen kyselykertaan nähden hienoista positiivista kehitystä työyhteisöjen ennestään hyvän me-hengen osalta. Myös tyytyväisyys tiedottamiseen ja johtamiseen parantuivat hivenen. Laajamittaisen uudistuksen valmistelun vaikutukset näkyivät kuitenkin kaikkein suurimpien muutosten kohteena olevien joukko-osastojen henkilöstön vastauksissa. Niissä erityisesti henkilöstön työmotivaatio ja käsitys puolustusvoimista työnantajana olivat heikentyneet. Muutoksen onnistumisen kannalta esimiesten ja tukihenkilöstön suoriutuminen ja jaksaminen tehtävässään on merkittävää. Sadoille esimiehille ja tukihenkilöille on annettu muutosvalmennusta vuoden kuluessa. Vaikka kaikkien asema ei olekaan helppo, kokonaisuudessaan henkilöstön suhtautuminen on ollut rauhallista ja ymmärtäväistä muutoksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tästä on syytä osoittaa kiitos kaikille. Från och med början av år 2015 uppgår antalet uppgifter i försvarsmaktens organisation till Förändringen från det nuvarande kan genomföras under nästan tre års tid, så enbart antalet personer som går i pension är betydande. Personer som inte ryms med i försvarsmaktens organisation stöds så att de kan söka sig arbete någon annanstans. Våra stödåtgärder är moderna och framstegsvänliga inom statsförvaltningen. Positiva resultat i arbetsplatsenkäten Beredningen av förändringen och personalens förståelsefulla inställning syntes i arbetsplatsenkätens resultat i höstas. Sett ur försvarsmaktens synvinkel kunde en liten positiv utveckling skönjas jämfört med föregående gång i fråga om vi-andan på arbetet som redan tidigare varit god. Även i fråga om resultaten som gällde hur tillfreds man var med informationen och ledningen kunde en viss uppgång ses. Verkningarna av förberedelserna av den omfattande reformen syntes dock i svaren från personalen vid de truppförband som är föremål för de största omställningarna. Vid dem hade speciellt personalens arbetsmotivation och uppfattning om försvarsmakten som arbetsgivare försämrats. Med tanke på att reformen ska lyckas har det varit av stor vikt hur förmännen och stödpersonalen har klarat av och orkat med sin uppgift. Hundratals förmän och stödpersoner har fått träning i hur de ska hantera förändringen under årets lopp. Även om allas ställning inte är lätt, har personalen som helhet förhållit sig lugn och förstående till planeringen och genomförandet av förändringen. Det är skäl att rikta ett tack till alla för detta. As of 2015, the Defence Forces as an organisation will have 12,300 tasks. The reform can be implemented over the course of three years, which means just the number of employees going on retirement is significant. People who do not fit in the new Defence Forces organisation will be assisted in finding employment elsewhere. These support measures are timely and progressive in the state administration. Continuous Attitude Survey yields positive results The preparation of the reform and the personnel s understanding attitude could clearly be seen in the results of autumn s Continuous Attitude Survey. When looked at from the entire FDF s point of view, the results were in fact slightly even more positive in terms of the team spirit employees feel towards each other. Employees were also ever so slightly more satisfied with communication and leadership. The responses of those who work in units that are the most affected by the reform did show that the effects of the reform are being felt. Especially the personnel s work ethic and impression of the Defence Forces as a good employer have suffered. For the reform to be successful, it is vital for superiors and support persons to have the strength to carry out their tasks. Hundreds of superiors and support personnel have received training in how to deal with the upcoming changes. Even though some employees are in a difficult situation, overall the personnel have been calm and understanding about the planning and execution of the reform. Everyone deserves thanks for that

10 Työni muuttuu Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset kohdistuvat ensimmäisten joukossa Pohjois-Karjalan prikaatiin, jonka toiminta lakkaa vuoden 2013 lopussa. Vuoden alussa prikaatissa oli palveluksessa 201 henkilöä ja sen lähipiiriin kuuluvien puolustushallinnon organisaatioiden ja kumppaneiden palveluksessa oli noin 40 työntekijää. Uudet palvelupaikat tiedossa Kaksi muutoksen kokevaa työntekijää ovat toimistosihteeri Lea Kukkonen ja soittaja-aliupseeri Tuure Välimaa. KARJPE:n toimistosihteeri Lea Kukkonen on suunniteltu sijoitettavaksi Joensuuhun tulevaan palvelukeskukseen. Olen tyytyväinen minulle osoitettuun työpaikkaan. Tärkeintä on, että työpaikka säilyi ja ennen kaikkea Joensuun seudulla, koska muutimme tänne vuosi sitten. Suunniteltu tehtävä ei ole toiveitteni mukainen, mutta uskon että tehtävä vielä muuttuu ja pääsen osaamistani vastaavaan tehtävään ja saan innostavan, mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän. On todella hienoa päästä rakentamaan uutta aivan alusta alkaen. Karjalan sotilassoittokunnan soittajaylikersantti Tuure Välimaan suunniteltu palveluspaikka on Rakuunasoittokunta Lappeenrannassa. Välimaa toimii myös aliupseereiden luottamusmiehenä. Olen tyytyväinen palveluspaikkaan Rakuunasoittokunnassa. Suunniteltua tehtävää en tiedä. Tärkeintä on se, että valittaessa henkilöitä tehtäviin otetaan huomioon yksilön osaaminen ja koulutus, eikä pelkästään henkilöstöryhmää. Toivon, että puolustusvoimauudistusta loppuun saatettaessakin pyrittäisiin kunnioittamaan työntekijöiden halukkuuskartoituksissa ja tulevissa yhteistoimintaneuvotteluissa ilmaisevia perusteita ja seikkoja. Mitt arbete förändras Bland de första som får känna av verkningarna av försvarsmaktsreformen är Norra Karelens brigad, som läggs ned i slutet av år I början av år tjänstgjorde 201 personer vid brigaden, och i de organisationer som hör till försvarsförvaltningens närmaste krets och i samarbetspartnernas tjänst fanns ungefär 40 anställda. Nya tjänstgöringsplatser i sikte Två anställda som berörs av förändringen är byråsekreterare Lea Kukkonen och musikerunderofficer Tuure Välimaa. Byråsekreterare Lea Kukkonen vid staben för Karelens jägarbataljon har planerats att bli placerad vid det kommande tjänstecentret i Joensuu. Jag är nöjd med den arbetsplats som jag har blivit anvisad. Det viktigaste är att jag fick behålla min arbetsplats och framför allt i Joensuutrakten, eftersom vi flyttade hit för ett år sedan. Den planerade uppgiften är inte vad jag hade önskat mig, men jag är övertygad om att uppgiften ännu kommer att förändras och att jag får en uppgift som motsvarar min kompetens, och att jag får en inspirerande och intressant uppgift som bjuder på utmaningar. Det känns verkligen fint att få vara med om att bygga upp något nytt alldeles från början. Den planerade tjänstgöringsplatsen för musikeröversergeant Tuure Välimaa vid Karelens militärmusikkår är vid Dragonmusikkåren i Villmanstrand. Välimaa är också förtroendeman för underofficerarna. Jag är nöjd med tjänstgöringsplatsen vid Dragonmusikkåren. Jag vet inte vad den planerade uppgiften kommer att vara. Det viktigaste är att man då man väljer personer till uppgifterna beaktar individens kompetens och utbildning, och inte enbart personalgruppen. Jag hoppas att man även då försvarsmaktsreformen slutförs försöker respektera de anställdas motiveringar och omständigheter i enkäter som kartlägger intresse och vilja att byta uppgifter och i kommande samarbetsförhandlingar. My work is going to change One of the first major units to be affected by the reform is the North Karelia Brigade which will be disbanded at the end of At the beginning of, the brigade employed 201 people, and the defence administration organisations and partners working in close cooperation with the brigade employed around 40 people. New service locations known Secretary Lea Kukkonen and Military Band NCO Tuure Välimaa are two of the people affected by the reform Lea Kukkonen, who works in the brigade HQ, has a job waiting for her in the new Service Centre in Joensuu. I am happy with my new appointment. What s most important is that I have a job and that it is in the Joensuu region because we only moved here last year. The task I ve been promised isn t quite what I had in mind, but I believe that the task will change somewhat and correspond more to the skills I have so that it will be motivating, interesting and challenging. It s great to be able to participate in the building of something new right from the start. Military Band Staff Sergeant Tuure Välimaa from the Karelia Military Band has been appointed a position in the Dragoon Band in Lappeenranta. SSGT Välimaa is the local union representative for NCOs. I am happy with my service location in the Dragoon Band. The nature of the task is yet unknown. What s most important is that when they are choosing people to fill positions, they take into consideration an individual s skills and education - and not just the personnel group they belong to. I hope the FDF will respect the wishes and opinions that employees have expressed in the willingness survey throughout the implementation of the reform

11 Maavoimat Armén Army Maavoimien taistelu uudistuu Maavoimien taistelutapaa ja joukkoja uudistetaan suomalaisista lähtökohdista niin, että puolustus voidaan toteuttaa pienemmällä joukkomäärällä. Alueellisen puolustuksen perusperiaatteet säilyvät ja yleinen asevelvollisuus tarvitaan myös tulevaisuudessa. Uudistus koskee organisaatioita, materiaalia, toimintatapoja ja henkilöstöä. Arméns strid förnyas Arméns stridssätt och trupper förnyas från finländskt utgångsläge så att försvaret kan genomföras med en mindre truppmängd. Grundprinciperna för det territoriella försvaret består och den allmänna värnplikten behövs även i framtiden. Reformen berör organisationer, materiel, verksamhetssätt och personal. Land warfare doctrine reform The reorganisation of the Army s land warfare doctrine and forces is based on Finland s circumstances so that she can be defended using a smaller number of troops. The principles of territorial defence will not change, nor is the need for general conscription being questioned. The reform will affect the Army s organisation, materiel, modus operandi, and personnel. Kuva/bild/photo: Ruotuväki, Atte Tanner 16 17

12 Maavoimien suunnittelu on ollut uhkalähtöinen ja siinä on otettu huomioon yleinen sotatekninen kehitys. Hyökkääjällä on aina alkuvaiheessa aloite ja ylivoima valituissa painopisteissä. Puolustajalla on oltava kyky aloittaa taistelut ja sitoa hyökkääjä kaikissa suunnissa sekä keskittää tämän jälkeen eri suorituskykyjen ja joukkojen yhteisvaikutus ratkaisukohtiin. Maaston tuntemus ja olosuhteet tukevat suomalaisille ominaista oma-aloitteisuutta. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan alueellisten joukkojen organisaatiot ja varustus taistelutavan mukaisiksi. Myöhemmin ovat vuorossa paikallisjoukot ja operatiiviset joukot, joiden toiminnassa sovelletaan samoja periaatteita. Taistelutavasta joustavampi Uudistetussa taistelutavassa nykyisestä jäykähköstä alueiden pitämiseen perustuvasta taktiikasta siirrytään kohti joustavampaa toimintamallia, jossa pyritään tuottamaan vastustajalle maksimaaliset tappiot oma toimintakyky säilyttäen (kuva 1). Aktiivisuus, aloitteellisuus, liike ja joustavuus korostuvat. Joukot käyttävät samanaikaisesti eri taistelulajeja. Taistelutilan valmisteluun kuuluvat keskeisesti suluttaminen, linnoittaminen ja oman toiminnan suojaaminen. Tulenkäytöllä ja yllättävillä iskuilla tuotetaan vastustajalle tappioita, rikotaan sen taistelujärjestys ja pakotetaan se reaktiivisesti muuttamaan suunnitelmiaan. Toimitaan samanaikaisesti koko vastuualueen syvyydessä. Hyökkääjän sitoutuessa taisteluun syvällä alueella sen voima ehtyy ja sitoutuu oman toiminnan ja yhteyksien suojaamiseen. Lopulta hyökkääjän liike pysähtyy. Uudet taisteluvälineet kuten lennokit, johtamisvälineet, valvontajärjestelmät, pimeätoimintavälineet ja erilaiset räjähdyspanokset mahdollistavat vaikuttamisen parempaan tilannekuvaan perustuen. Oma-aloitteellisuudelle ja oveluudelle on entistä enemmän sijaa. Joukolla, joka taistelutilanteessa yllättää vastustajansa, on hetkellisesti moninkertainen ylivoima. Tark- Katso video Se video Watch video Arméns planering har varit hotbaserad och vid den har man har beaktat den allmänna militärtekniska utvecklingen. Anfallaren har alltid initiativet i det inledande skedet och är överlägsen inom valda tyngdpunkter. Försvararen måste ha förmåga att inleda strider och binda anfallaren åt alla håll samt efter detta koncentrera olika prestationsförmågor och truppernas samverkan på de avgörande punkterna. Att vara bekant med terrängen och förhållandena stöder den för finländarna typiska initiativförmågan. I det första skedet förnyas de territoriella truppernas organisationer och utrustning att motsvara stridssättet. Senare står lokaltrupperna och de operativa trupperna i tur och samma principer tillämpas på deras verksamhet. Mer flexibelt stridssätt I det förnyade stridssättet övergår man från dagens rätt stela taktik, som går ut på att hålla områden, till en mer flexibel verksamhetsmodell, där man strävar efter att förorsaka motståndaren maximal förlust och bibehålla den egna funktionsförmågan (bild 1). Aktivitet, initiativförmåga, rörelse och smidighet betonas. Trupperna använder samtidigt olika stridsslag. Viktiga delar av förberedelserna av stridsläget är spärrning, befästande och skydd av den egna verksamheten. Genom användning av eld och överraskande anfall förorsakar man motståndaren förluster, bryter dess stridsordning och tvingar den att reaktivt ändra sina planer. Man verkar samtidigt på hela ansvarsområdets djup. Då anfallaren binder sig till strid på djupt område, sinar dess kraft och den binder sig till att skydda sin egen verksamhet och sina egna förbindelser. Till slut upphör motståndarens rörelse. Den nya fälttygsmaterielen såsom fjärrstyrda luftfarkoster, ledningsmateriel, övervakningssystem, mörkermateriel och olika sprängladdningar gör det möjligt att verka utgående från en bättre lägesbild. Initiativförmåga och list ges allt större utrymme. En trupp som i en stridssituation The Army s planning has been threatbased and has taken into account general developments in military technology. The aggressor always takes the initiative and has the upper hand in the beginning. The defender must have the capability to start combat and engage the attacker on all fronts, and after this concentrate the combined effect of different capabilities and formations where it counts. A knowledge of the terrain and circumstances work to the advantage of Finns who are always ready to take the initiative. During the first phase, the organisation and equipment of the territorial forces will be remodelled according to the new land warfare doctrine. These will be followed by local forces and operational forces in which the same principles will be applied. A more flexible way of conducting combat Rather than persist with the somewhat inflexible tactic of holding on to areas, the new land warfare endorses a more adjustable process whereby land forces will strive to cause the opponent maximal loss while still maintaining its own fighting capability (picture 1). Being active, taking the initiative, mobility and flexibility will become all the more important. Troops can use different forms of combat simultaneously. Obstacle construction, fortification, and covering one s own troops are key elements when preparing for combat conditions. Fire power and unforeseen attacks will cause losses to the opponent, break its combat formations, and force it to reactively change its plans. All of this takes effect simultaneously throughout the depth of the area of responsibility. When the aggressor is engaged in combat so that it is far from its own support lines, it looses power and focuses on securing its activities and connections. Eventually the aggressor comes to a halt. New armament such as UAVs, command equipment, surveillance systems, night vision equipment, and various explosive ordnances all contribute to a better kuuskiväärillä tai panssarintorjunta-aseella yllättävästä suunnasta valmistellusta tuliasemasta ammutun laukauksen osumatodennäköisyys on parempi kuin vastustajan tulen alta ammuttaessa. Tykistön ensimmäisistä kranaateista syntyy suurimmat tappiot. Ensimmäinen laukeava panssarimiina aiheuttaa tappioita ja pysäyttää vastustajan. Oleellista on, että yllätyksen suoma etu käytetään maksimaalisesti hyväksi ja vastustajan vastatoimenpiteitä väistetään. Uuden taistelutavan joukkoja 2013 Hyökkäyksessä ei ole niinkään kysymys jonkun määräalueen valtaamisesta ja pitämisestä, kuin reservinä olevan suorituskyvyn siirtämisestä vaikuttamaan oikea-aikaisesti vastustajaan. Silti aina on alueita, jotka on pidettävä hallussa tai sitten niiden käyttö on estettävä vastustajalta sulutteilla ja tulella. Maavoimilla on myös oltava kyky hyökkääjän kovan kärjen pysäyttämiseksi. Tällainen kyky ylläpidetään maavoimien operatiivisilla joukoilla. Joukkotuotanto uudistetun taistelutavan mukaisille joukoille alkaa vuonna 2013 ja maavoimien materiaalinen kehittäminen tähtää uudistetun taistelutavan mukaisten joukkojen varustamiseen tehtävän edellyttämällä materiaalilla tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Vastustajan hyökkäys pysähtyy Motståndarens anfall hejdas The opponent s attack is stopped Pitämällä maastoa asemapuolustuksella Genom att hålla terrängen med ställningsförsvar By holding terrain through position defence Tuottamalla riittävästi tappiota Genom att förorsaka tillräckligt med förluster By causing enough losses överraskar sin motståndare är kortvarigt mångdubbelt överlägsen. Träffsannolikheten för ett skott som skjuts med prickskyttegevär eller pansarvärnsvapen från en förberedd eldställning från ett överraskande håll är bättre än då man skjuter under motståndarens eld. De största förlusterna uppkommer av artilleriets första granater. Den första pansarminan som exploderar förorsakar förluster och hejdar motståndaren. Det väsentliga är att man drar maximal nytta av den fördel som överraskningen ger och att man väjer för motståndarens motåtgärder. Det nya stridssättets trupper 2013 Vid anfall är det inte så mycket fråga om att inta och hålla något bestämt område som att överföra den prestationsförmåga man har i reserv att inverka på motståndaren i rätt tid. Trots det finns det alltid områden som man måste hålla i sin besittning eller så måste man med hjälp av spärrar och eld hindra att motståndaren kan använda sig av dem. Armén ska också ha förmåga att hejda motståndarens hårda spets. Den här förmågan upprätthålls med arméns operativa trupper. Trupproduktionen för trupper enligt det förnyade stridssättet inleds år 2013, och den materiella utvecklingen av armén syftar till att utrusta trupperna enligt det förnyade stridssättet med materiel som behövs för uppgiften före utgången av det här årtiondet. situation picture, and thus enable a bigger effect. Self-initiative and resourcefulness are valued more and more. A troop that catches its opponents by surprise truly gains the upper hand momentarily. A shot that is fired by a sniper rifle or anti-tank weapon from an unusually located firing position has a better chance of hitting its target than when fired under enemy fire. The first grenades launched by the artillery cause the most damage. The first anti-tank mine that explodes causes losses and stops the opponent. What counts is that the advantage gained by surprise is used to its maximum, and that the opponents countermeasures are dodged. New land warfare force 2013 An offensive is not so much about conquering and securing control over a certain area. Rather, it is about moving reserve capabilities at the right time to operate against the opponent. However, there will always be areas that need to be secured or the use of which must be prevented either by obstacles or fire. The Army must also be capable of halting the aggressor s spearhead. This type of capability is maintained with the Army s operational forces. Force production according to the new land warfare doctrine will begin in The development of Army materiel aims to equip these forces with task-specific materiel by the end of this decade. Nykyisin Nuläge Current

13 Taistelijan järjestelmän kehittäminen: Taistelija 2020 Taistelijan varustuksen kehittäminen on eräs uudistettuun taistelutapaan siirtymisen peruspilareista. Aiemmin taistelijan varustus ymmärrettiin lähinnä vaatetusvarustukseksi, mutta nyt keskitytään taistelijan kokonaissuorituskyvyn kehittämiseen. Onkin parempi puhua taistelijan järjestelmästä. Taistelijan määritelmä sisältää etulinjan rynnäkköjääkärit, tulenjohtajat, taistelupioneerit, eri aselajien taistelijat sekä johtajat. Tutkimus taistelijan suorituskykyjen kehittämisestä 2020-luvulle aloitettiin jo vuonna Tutkimus on sisältänyt puolustusvoimien omaa määrittelytyötä ja testausta, eri tiedeyhteisöjen tuottamaa tietoa ja myös kotimaisen teollisuuden osallistumista tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut taistelijan ja johtajan päätehtävän toteuttaminen ja sen tukeminen uusilla tulevaisuudessa palveluskäyttöön tulevilla teknologioilla. Työn painopiste on luotu tilannetietoon, sen ymmärtämiseen ja esittämiseen eri organisaatiotasoilla. Taistelijan kokonaissuorituskyky on osiensa summa, joten vaikuttamiskykyä, selviytymiskykyä ja liikkuvuuden kehittämistä on tutkittu tilannetietoisuuden ja johtamiskyvyn rinnalla. Teknologiaohjelman tulokset käyttöön Tutkimus tilannetietoisuuden tukemisesta vaativissa toimintaympäristöissä saatettiin päätökseen vuonna. Selkeä jatkumo tälle oli puolustusvoimien teknologiaohjelma :n taistelijahanke, jossa demonstroitiin ja testattiin uusilla teknologisilla ratkaisuilla saatavaa hyötyä taistelijan ja johtajan päätehtävän toteuttamiseen. Teknologiaohjelma saatettiin päätökseen vuonna ja sen tulokset niin raportit kuin teknologiademonstraattorit ovat käytettävissä vuoden 2013 alusta. Tutkimustuloksia hyödynnetään vuonna 2014 alkavissa hankkeissa. Työ on ollut pitkäjänteistä ja vuonna 2014 käynnistyy kuusi hanketta, jotka tukevat suoraan tai välillisesti taistelijan suorituskykyjen kehittämistä. Taistelijat jaetaan tehtävien vaativuuden ja joukkotyyppien perusteella neljään eri luokkaan. Palveluskäytössä olevaa materiaalia pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Täydellinen taistelija varustekokonaisuus tulee olemaan osajärjestelmiensä osalta integroitu kokonaisuus, joka on verkottunut osaksi johtamis- ja tiedustelu- sekä valvontajärjestelmää. Krigsmannens utrustningssystem utvecklas: Krigsman 2020 Arbetet med att utveckla krigsmannens utrustning är en av grundpelarna när man övergår till det förnyade stridssättet. Tidigare avsåg krigsmannens utrustning närmast beklädnadsutrustning, men nu koncentrerar man sig på att utveckla krigsmannens prestationsförmåga som helhet. Det är därför bättre att tala om ett system för krigsman. Definitionen av krigsman omfattar jägare i främsta linjen, eldledare, stridspionjärer, krigsmän inom olika vapenslag samt ledare. Undersökningen om att utveckla krigsmannens prestationsförmågor in på 2020-talet inleddes redan år Undersökningen har omfattat försvarsmaktens eget definitionsarbete och testning, information som olika vetenskapssamfund har producerat och även den inhemska industrins deltagande i strävandena att Development of the soldier s combat equipment system: Warrior 2020 The development of soldiers equipment is a fundamental pillar in the transfer to the reformed land warfare doctrine. Previously, the soldier s equipment was understood to be mainly consisting of clothing, but now the focus has moved to the development of the soldier s overall capabilities. Therefore, it is better to speak of the soldier s combat system. The definition of the warrior includes frontline assault jaegers, fire observers, combatant engineers, combatants of different branches as well as leaders. Research into the development of the soldier s capabilities with a view to the 2020s began already in Studies have included the Defence Forces own work in defining and utveckla framtidens teknologi. Utgångspunkten för undersökningen har varit att lösa krigsmannens och ledarens huvuduppgift och stöda den med ny teknologi som i framtiden kommer att användas i tjänsten. Arbetets tyngdpunkt har skapats utgående från information om läget, att förstå och framföra den på olika organisationsnivåer. Krigsmannens helhetsprestationsförmåga utgör summan av sina delar, så förmågan att påverka, överlevnadsförmågan och utvecklingen av rörlighet har undersökts vid sidan av lägesmedvetenhet och ledarförmåga. Resultaten från teknologiprogrammet i bruk Undersökningen om stödandet av lägesmedvetenhet i krävande verksamhetsmiljöer slutfördes år. En klar fortsättning på detta var stridsprojektet inom försvarsmaktens teknologiprogram, där man demonstrerade och testade den nytta som fås med hjälp av nya teknologiska lösningar för att genomföra krigsmannens och ledarens huvuduppgift. Teknologiprogram slutfördes år och dess resultat såväl rapporterna som teknologidemonstratorerna kan tas i bruk från och med början av år Forskningsresultaten utnyttjas i de projekt som inleds år Arbetet har varit långsiktigt och år 2014 inleds sex projekt, som direkt eller indirekt stöder utvecklingen av krigsmannens prestationsförmågor. Krigsmännen indelas utgående från hur krävande uppgifterna är och vilken trupptyp de tillhör i fyra olika klasser. Det material som är i tjänstebruk försöker man utnyttja så mycket som möjligt. Den kompletta utrustningen för krigsman 2020 kommer att för delsystemens del vara en integrerad helhet, som ingår i nätverket inom lednings-, spanings-, underrättelse- och övervakningssystemet. testing, data produced by different scientific communities as well as the participation of Finnish industry in the development of future technologies. The point of departure for the study has been the realisation of the combatant s and leader s main task, and supporting it using new technologies that are due to be fielded in the future. The work focuses on situational data, understanding it and presenting it at different levels of organisation. The soldier s overall capability is the sum of its parts. Therefore the capacity to act and survive, and the development of mobility have been studied alongside of situational awareness and leadership capacity. Implementation of technology programme findings A study on supporting situational awareness in demanding operational environments was concluded in. A clear continuum for this was the Defence Forces warrior project in the Technology Programme, which demonstrated and tested the benefit gained from the realisation of the main task of the soldier and leader using new technological solutions. The Technology Programme was concluded in, and its results - both reports and technology demonstrators - are available from the beginning of Research results will be utilised in projects starting in The work has been persistent and in 2014, six projects will begin that directly or indirectly support the development of the soldier s capabilities. Soldiers are divided into four different grades based on troop type and how demanding their tasks are. The aim is to utilise fielded materiel as much as possible. For the part of its component systems, the complete Warrior 2020 equipment system will be an integrated whole that is networked as part of the command, intelligence and surveillance system

14 Merivoimat Marinen Navy Katanpää-luokan miinantorjuntaalukset vastaavat haasteisiin Merivoimat vastaanotti ensimmäisen kolmesta Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksesta (MITO) toukokuussa. MITO-alukset parantavat merivoimien suorituskykyä pinnan alle merkittävästi. Tavoitteena on saavuttaa operatiivinen toimintakyky Katanpää-luokan aluksilla vuonna Katanpääklassens minröjningsfartyg svarar på utmaningar Marinen mottog det första av tre minröjningsfartyg av Katanpääklassen i maj. Minröjningsfartygen förbättrar marinens prestationsförmåga under ytan betydligt. Målsättningen är att uppnå operativ funktionsförmåga på fartygen av Katanpääklassen år Katanpää class mine countermeasure vessels respond to challenges The Navy received the first of three Katanpää class mine hunter coastal (MHC) vessels in May. The MHC vessels significantly improve the Navy s subsurface capabilities. The aim is for the Katanpää class vessels to achieve operational readiness in

15 MITO-alusten lisäksi toimitukseen kuuluu kesällä vastaanotettu Miinasodankäynnin tietokeskus (Mine Warfare Data Centre, MWDC) sekä laaja varaosapaketti. MITO-hankkeen tavoitteena on luoda merivoimille uutta miinantorjuntakykyä, jolla kyetään miinanetsintään ja -tuhoamiseen jo käytössä olevan kosketus- ja heräteraivauskyvyn lisäksi. Tavoitteena meriyhteyksien turvaaminen Kolmen aluksen, Katanpään, Purunpään ja Vahterpään sekä MWDC:n suorituskyvyillä parannetaan merivoimien operatiivista miinantorjuntakykyä. Näin turvataan valtakunnallisesti tärkeitä meriyhteyksiä ja -kuljetuksia sekä muita toimintavapauden kannalta kriittisiä alueita. Lisäksi tavoitteena on kehittää merivoimien kykyä osallistua kansainväliseen merivoimatoimintaan oman rannikkoalueemme ulkopuolella. MITO-alusten keskeisiä käyttötarkoituksia ovat pohjankartoitus, vedenalaisten kohdetietokantojen ylläpitäminen, miinantorjunta-operaatiot sekä alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen. Kokonaisvaltaista miinantorjuntaa Katanpää-luokan miinantorjuntajärjestelmä muodostuu kolmen kokonaisuuden ympärille: pohjankartoitus, miinanetsintä ja miinantuhoaminen. Osa sensoreista on modulaarisia ja käytettävissä esimerkiksi kumiveneestä. Järjestelmäkokonaisuutta tukee vielä MWDC miinantorjuntaoperaatioiden tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi. Pohjankartoitus toteutetaan viistokaikuluotaimien ja merenmittaussensorien avulla. Sensoreilla päästään myös pohjaa syvemmälle: aluksen pohjanluokittelukaikuluotaimella voidaan määrittää pohjanlaatu ja upottavuus esimerkiksi omia miinoitteita suunniteltaessa. Miinanetsintä, tunnistaminen ja tuhoaminen tehdään AUV (Autonomous Underwater Vehicle)- ja ROV (Remote Operated Vehicle) -järjestelmien sekä runkoasenteisen sonarin avulla. Tehtäviin voidaan tarvittaessa käyttää myös aluksen raivaajasukeltajia painekammioineen ja seoskaasulaitteineen. Katanpää-luokan suorituskyvyllä voidaan tuottaa vedenalaisen toiminnan asiantuntijatukea myös muille viranomaisille. Tämä tarkoittaa erityisesti valvontaa, etsintää ja sukeltajaresursseja, etenkin tilanteissa, joissa on yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittäviä kokonaisuuksia tai tehtävä sisältää suuria riskejä. Till leveransen hör förutom minröjningsfartygen Datacentret för minkrigföring (engelsk förkortning MWDC), som mottogs sommaren samt ett omfattande reservdelspaket. Projektet med minröjningsfartyg syftar till att skapa ny minröjningsförmåga för marinen, med vilken man klarar av att lokalisera och oskadliggöra minor vid sidan av den förmåga att röja kontakt- och impulsminor som redan är i bruk. Målsättningen är att trygga sjöförbindelser Prestationsförmågan hos de tre fartygen Katanpää, Purunpää och Vahterpää samt Datacentret för minkrigföring (MWDC) förbättrar marinens operativa minröjningsförmåga. På så sätt tryggas sjöförbindelser och -transporter som är viktiga på riksnivå samt andra kritiska områden som är viktiga för rörelsefriheten. In addition to the MHC vessels, the delivery included a Mine Warfare Data Centre (MWDC) and an extensive spare parts package received in summer. The aim of the MHC project is to create new mine countermeasure capability for the Navy that is capable of hunting and destroying mines in addition to the already existing contact and influence clearing capabilities. Aim: securing maritime connections The capacity of the three vessels Katanpää, Purunpää and Vahterpää as well as the MWDC will improve the Navy s operational mine countermeasures capability. This will contribute to securing nationally important maritime connections and transports along with other areas that are critical from the point of view of freedom of action. In addition to this, the aim is to develop the Navy s capacity to participate in international naval activities outside of our own Dessutom är målsättningen att utveckla marinens förmåga att delta i den internationella marinverksamheten utanför vårt eget kustområde. Centrala områden som minröjningsfartygen ska användas för är kartläggning av havsbottnen, arbetet med att upprätthålla databaser för undervattensobjekt, minröjningsoperationer samt övervakning och tryggande av den territoriella integriteten. Helhetsinriktad minröjning Katanpääklassens minröjningssystem är uppbyggt kring tre helheter: kartläggning av havsbottnen, minsökning och oskadliggörande av minor. En del av sensorerna är modulära och kan användas till exempel från gummibåtar. Systemhelheten stöds dessutom av Datacentret för minkrigföring för att effektivera och försnabba minröjningsoperationer. Bottenkartläggningen genomförs med hjälp av sidseende ekolod och sensorer för sjömätning. Med sensorernas hjälp når man också djupare än till bottnen: med fartygets ekolod för bottenklassificering kan man fastställa bottnens kvalitet och sammansättning till exempel då man planerar egna mineringar. Minsökning, identifiering och oskadliggörande görs med hjälp av AUV (Autonomous Underwater Vehicle)- och ROV (Remote Operated Vehicle)-system samt skrovmonterad sonar. För uppgifterna kan vid behov användas även fartygets röjdykare med tryckkammare och aggregat för gasblandning. Med hjälp av Katanpääklassens prestationsförmåga kan man producera expertisstöd för undervattensverksamhet även för andra myndigheter. Detta innebär speciellt övervakning, efterspaning och dykarresurser, i synnerhet i situationer, där det finns för samhällets funktion betydande helheter eller där uppgiften innebär stora risker. coastal area. Important uses of the MHC vessels are seabed mapping, maintaining underwater target databases, mine countermeasure operations and surveillance and safeguarding of territorial integrity. Comprehensive mine countermeasures The mine countermeasure system of the Katanpää class is formed around three entities: seabed mapping, mine hunting and mine destruction. Some of the sensors are modular and can be operated from a pneumatic boat, for example. The system is further supported by the MWDC in order to intensify and speed up mine countermeasure operations. Seabed mapping is carried out using side-scanning sonar and multi-beam echo sounders. The sensors also enable going deeper than the seabed floor: the vessel s seabed classification sonar can determine the quality and composition of the seabed, e.g. when planning mine laying. Searching for, identifying and destroying mines is done using AUV (Autonomous Underwater Vehicle) and ROV (Remote Operated Vehicle) systems as well as with hull mounted sonar. If necessary, tasks can also be carried out using the vessel s clearance divers, pressure chambers and mixed gas equipment. The capabilities of the Katanpää class vessels can also provide expert support in underwater activities for other authorities. This means in particular surveillance, searching and diver resources, especially in situations that are important from the point of view of the functioning of society, or when the mission includes great risk

16 Kuva/bild/photo: Savon Sanomat, Tomi Glad MHC Katanpään etsintäjärjestelmä osoittautui tehokkaaksi Maa- ja merivoimat kartoittivat yhdessä räjähteitä Kuopiossa. Projektissa hyödynnettiin MHC Katanpään siirrettävää etsintäjärjestelmää, jonka hyödyt todettiin suuriksi. Maavoimat (Itä-Suomen sotilasläänin esikunta) kartoitti Kuopion Neula- ja Savilahdessa räjähteitä syksyllä. Tarkoituksena oli luokitella ja tunnistaa aikaisempien kartoitusten esiin tuomia mahdollisia ammuksia ja räjähteitä. Merivoimat (Saaristomeren meripuolustusalue) tuki operaatiota miinantorjunta-alus (MHC) Katanpään siirrettävällä etsintäjärjestelmällä (REMUS) ja Miinansodankäynnin tukitietokeskuksen (MWDC) siirrettävällä yksiköllä. Lupaavat tulokset kartoituksesta REMUS-etsintäjärjestelmä on norjalaisvalmisteinen itsenäinen vedenalainen kulkuneuvo (AUV), joka on saatu merivoimien käyttöön miinantorjunta-alushankkeen yhteydessä kesällä. Järjestelmä on osa Katanpää-luokan työkalupakkia, mutta sillä voidaan operoida myös itsenäisesti. Käyttökokemuksia järjestel- MHC Katanpääs spaningssystem visade sig vara effektivt Armén och marinen kartlade tillsammans sprängmedel i Kuopio. Vid projektet utnyttjades MHC Katanpääs mobila spaningssystem som konstaterades ha stora fördelar. Armén (staben för Östra Finlands militärlän) kartlade sprängmedel i Neulalahti och Savilahti i Kuopio hösten. Avsikten var att klassificera och identifiera eventuell ammunition och eventuella sprängmedel som hade hittats vid tidigare kartläggningar. Marinen (Skärgårdshavets marinkommando) stödde operationen med minröjningsfartyget (MHC) Katanpääs mobila spaningssystem (REMUS) och en mobil enhet från Datacentret för minkrigföring. Lovande resultat från kartläggningen REMUS-spaningssystemet är ett norsktillverkat självständigt undervattensfordon (AUV), som togs i bruk inom marinen i samband med att minröjningsfartyget anskaffades sommaren. Systemet är en del av Katanpääklassens verktygslåda, men det kan även operera självständigt. Man har samlat erfarenhet av syste- MHC Katanpää s monitoring system: efficient The Army and Navy carried out a joint search for explosives in Kuopio using MHC Katanpää s transportable monitoring system. It has turned out to be a very useful device. The Army (Eastern Finland Command HQ) was mapping out explosives in Kuopio s Neulalahti and Savilahti in autumn. The intention was to classify and identify possible ammunition and explosives that had been discovered during previous search operations. The Navy (Archipelago Sea Naval Command) supported the operation by providing the Army with MHC Katanpää s transportable monitoring system (REMUS) and the transportable unit of the Mine Warfare Data Centre (MWDC). Promising results The REMUS monitoring system is a Norwegian-made, autonomous underwater vehicle (AUV) that was acquired for the use of the Navy in connection with the MHC project in summer. The system is part of the Katan- mästä on kerätty kotimaan vesiltä ja kansainvälisistä merivoimaharjoituksista. Sen käyttöönotto on vielä kesken, mutta kokemukset tähän mennessä ovat lupaavia. Operaation aikana kartoitettiin yhteensä noin 52 hehtaarin alue, jonka syvyydet vaihtelivat kahdesta metristä neljäänkymmeneen metriin. Tämän kokoisen alueen kartoitukseen laitteelta meni noin kymmenen tuntia. Kartoituksen luonteeseen sopivia kohteita merkattiin satoja, jotka räjähdekartoitusoperaation jatkuessa tunnistetaan tulevina vuosina. AUV sopii myös virka-aputehtäviin AUV:n käyttö sisämaassa osoitti laitteen tehokkuuden ja tarkkuuden räjähdekartoitustehtävissä. Laite soveltuu kartoitustehtävien lisäksi myös muihin virka-aputehtäviin, kuten kaapelireittien tiedusteluun, ruumiiden etsintään ja rikospaikkatutkintaan. Pienellä henkilöstömäärällä kyetään tehokkaaseen toimintaan ja laitteen erinomaisen suorituskyvyn avulla kyetään tukemaan myös muita viranomaisia niin saaristossa, avomerellä kuin sisämaassakin. met på inhemska vatten och vid internationella marinövningar. Systemet håller fortfarande på att tas i bruk, men erfarenheterna har hittills varit lovande. Under operationen kartlades ett område på sammanlagt ungefär 52 hektar, vars djup varierade från två meter till fyrtio meter. För AUV-systemet tog det ungefär tio timmar att kartlägga ett område av den här storleken. Man märkte ut hundratals objekt som lämpade sig för kartläggningens karaktär och som då operationen med att kartlägga sprängmedel fortsätter identifieras under kommande år. AUV passar även för handräckningsuppgifter Användningen av AUV i inlandet visade att systemet är effektivt och noggrant vid kartläggning av sprängmedel. AUV-systemet lämpar sig inte bara för kartläggning, utan även för andra handräckningsuppgifter, såsom spaning efter kabelrutter, efterspaning av döda kroppar och undersökning av brottsplatser. Med ett litet personalantal kan man arbeta effektivt och tack vare AUV-systemets utmärkta prestationsförmåga kan man stöda även andra myndigheter såväl i skärgården, på det öppna havet som i inlandet. pää class tool box, but can also be operated independently. User experience so far is from domestic waters and international naval exercises. The system has not been fully introduced, but its usability is promising. During the operation, an area of 52 hectares was mapped out, the depth of which varied between two metres and forty metres. This took the gadget around ten hours. Hundreds of areas were marked for further inspection as the project to map out and identify explosives continues in the coming years. AUV useful when providing executive assistance When used in inland waters, the AUV has proved itself efficient and precise in mapping out explosives. The device can also be used to provide executive assistance, such as when surveying suitable cable paths, searching for bodies and investigating crime scenes. The device is efficient and requires a minimum amount of personnel. It will allow the FDF to assist other authorities in the archipelago, open sea and inland

17 Ilmavoimat Flygvapnet Air Force Sitä on ilmassa Ilmavoimien varusmiesrekrytointi näkyy ja kuuluu Loppuvuodesta ilmavoimien Sitä on ilmassa -varusmiesrekrytointikampanja on näkynyt katukuvassa ja kuulunut radioaalloilla. Samanaikaisesti puolustushaara on esiintynyt messuilla ja tapahtumissa sekä kertonut näyttävästi lentäjäkokelaiden valintakriteerien muutoksesta. Det ligger i luften flygvapnets rekrytering av beväringar syns och hörs Från och med slutet av år har flygvapnets kampanj för rekrytering av beväringar, som på finska fått namnet Sitä on ilmassa (Det ligger i luften), synts i gatubilden och hörts i etern. Samtidigt har försvarsgrenen uppträtt på mässor och evenemang samt på ett anslående sätt berättat om de ändrade urvalskriterierna för pilotaspiranter. It is in the air the Air Force conscript campaign can be seen and heard Launched at the end of, the It is in the air campaign can be seen in street advertising and heard on the air waves. Meanwhile the Air Force have taken part in exhibitions and other events and told widely about the changes in their pilot recruitment criteria

18 Ei ole sattumaa, että rekrytointikampanjat ovat ajoittuneet loppuvuoteen. Harkittuja rekrytointiviestinnän toimenpiteitä on suunniteltu ja valmisteltu alkuvuosi, jotta näkyvyys olisi suurimmillaan hakuajan ollessa Lentoreserviupseerikurssille kiivaimmillaan. Ilmavoimien kampanjoissa on toistaiseksi keskitytty markkinoimaan lentävää varusmiespalvelusta, jossa hakukriteerit ovat vaativimmat. Vuosittain ilmavoimat tavoittelee vähintään 500 hakijaa, joista saadaan seulottua parhaat kyvyt sotilaslentäjän opintielle. Rekrytoinnin lisähaaste on, että kurssille halutaan juuri niitä nuoria, joille on tarjolla myös lukuisia muita houkuttelevia uravaihtoehtoja. Ilmavoimien varusmiesrekrytointiviestintää on helpottanut se, että käytettävissä on ollut puolustusvoimien ja oman puolustushaaran vahva brändi, visuaalisesti rikas toimintaympäristö ja kohdeyleisön näkökulmasta positiivinen mielikuva. Rekrytoidaan tulevaisuuden työkavereita Katso video Se video Watch video Det är ingen händelse att rekryteringskampanjerna har förlagts till slutet av året. Väl övervägda åtgärder inom rekryteringskommunikation har planerats och förberetts under början av året, för att synligheten ska vara som störst då ansökningstiden till Flygreservofficerskursen pågår för fullt. I flygvapnets kampanjer har vi hittills koncentrerat oss på att marknadsföra den flygande beväringstjänsten, där ansökningskriterierna är de mest krävande. Årligen söker minst 500 personer till flygvapnet, och av dem väljer vi ut de bästa förmågorna som inleder sina studier till militärplanspilot. En extra utmaning med rekryteringen är att vi vill ha just de unga till kursen för vilka det även står otaliga andra lockande karriäralternativ till buds. Flygvapnets kommunikation för rekrytering av beväringar har underlättats av att vi har haft tillgång till försvarsmaktens och den egna försvarsgrenens starka varumärke, en visuellt sett rik verksamhetsmiljö och en image som den målgrupp vi riktar oss till upplever som positiv. It is no coincidence that the recruiting campaign was scheduled for the end of the year. The campaign was carefully planned and prepared the first half of the year so that it would have greatest visibility when recruiting for the Pilot Reserve Officer Course would be in full swing. The Air Force campaigns have for now focused on marketing the flying version of military service, as it has the most stringent entrance requirements. Every year, the Air Force aims to attract at least 500 applicants from which it then hand-picks the most talented ones to become military pilots. Recruiting is especially challenging because the FINAF would like to recruit the same young people that have many other alluring career prospects on offer. What has made the job easier for those working in Air Force communications planning the campaign is that they have been able to benefit from the Defence Forces and the Service s strong brand, a visually stimulating operating environment and, from the point of view of the target audience, a positive image. pidetty tiukasti ilmavoimien käsissä. Paras asiantuntemus alan erikoispiirteistä löytyy puolustushaaran omista riveistä. Lennä. Sukella. Hyppää. Vuonna ilmavoimissa hyväksi havaittua varusmiesrekrytointikonseptia ja kokemuksen myötä saatua osaamista hyödynnettiin yli puolustushaararajojen. Yhteiskampanjalla haluttiin lisätä ilmavoimien Lentoreserviupseerikurssin lisäksi maavoimien laskuvarjojääkärikoulutukseen sekä merivoimien sukeltajakouluun hakevien määrää. Näihin koulutuksiin tarvitaan hakijoita, joiden henkilökohtaisissa ominaisuuksissa yhdistyvät hyvä fyysinen suorituskyky, sosiaalisuus ja yhteistyökykyisyys sekä vähintään kohtuullinen koulumenestys. Yhteen kampanjakuvaan ja Elämyksestä kokemusta. Intissä. -sloganiin pyrittiin kiteyttämään kuva puolustusvoimista, joka on kiinnostava, haastava, yhteinen ja suorituskykyinen suomalaisen yhteiskunnan turvaaja niin maalla, merellä kuin ilmassa. partnerns tjänster då man anser att det ger mervärde till exempel då man kommer med idéer till nya kreativa lösningar. Förhandsplaneringen och projektstyrningen av reklamkampanjer, liksom även de stora linjerna har flygvapnet dock hållit stramt i sina egna händer. Den bästa expertisen när det kommer till branschens särdrag återfinns inom försvarsgrenens egna led. Flyg. Dyk. Hoppa. År utnyttjade vi det beprövade konceptet med och erfarenheten av rekrytering av beväringar över försvarsgrensgränserna. Med den gemensamma kampanjen ville vi öka antalet sökande till både Flygvapnets flygreservofficerskurs, arméns fallskärmsjägarutbildning och Marinens dykarskola. Till de här utbildningarna behövs sökande vars personliga egenskaper är en kombination av god fysisk prestationsförmåga, social förmåga och samarbetsförmåga samt minst hyfsad framgång i skolan. Med hjälp av en kampanjbild och den finska sloganen Elämyksestä kokemusta. Intissä. ( Upplevelse ger erfarenhet. I milin. ) strävade vi efter att sammanfatta bilden av försvarsmakten som en intressant, gemensam och prestationsduglig aktör som bjuder på utmaningar och som tryggar det finländska samhället såväl till lands, till havs som i luften. only when it has seen that the agency could bring in added value in terms of new and creative ideas. The preparation of the marketing campaigns, project management and the big picture have all been kept under the FINAF control. After all, the best experts on what makes the Air Force different from the rest can be found from within the Service. Fly. Dive. Jump. The conscript recruiting concepts that worked well with the Air Force in have now been put to good use in other Services as well. The general campaign aimed at increasing not only the people applying for the Pilot Reserve Officer Course but also for the Army s Parachute School and the Navy s Diving School. These programmes aim to attract applicants who are in good physical condition, are social and able to work well with others, and have at least a moderately successful school record. The joint campaign picture with the slogan Experience it. Military Service. is an attempt to picture the whole of the Defence Forces in a nutshell as an interesting, challenging, shared and capable organisation that will protect Finnish society on land, at sea and in the air. Tehokkaat mainoskuvat, dynaaminen messuilme, radiokampanjat nuorten suosimilla kanavilla ja oikein sijoitetut ulkomainokset ovat kuitenkin vain heijastus tulevasta. Annetut lupaukset on voitava lunastaa käytännössä. Siksi ilmavoimien viestintäkeskus tukeutuu markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kouluttaviin joukko-osastoihin. Johtoajatuksena on, että Ilmavoimat ei rekrytoi ainoastaan varusmiehiä, vaan myös tulevaisuuden työkavereita. Toiveissa on, että esimerkiksi Lentoreserviupseerikurssille valitut hakeutuisivat jatkokoulutukseen upseerinuralle ja edelleen sotilaslentäjän ammattiin. Ilmavoimien varusmiesrekrytointiviestintää on tehty mahdollisimman pitkälle virkamiestyönä. Mainostoimistokumppanin palveluja puolustushaara käyttää silloin, kun sen katsotaan tuottavan lisäarvoa esimerkiksi uusien luovien ratkaisujen ideoinnissa. Mainoskampanjoiden ennakkosuunnittelu, projektinhallinta ja suuret linjat on kuitenkin Framtida arbetskamrater rekryteras Effektiva reklambilder, en dynamisk framtoning på mässor, radiokampanjer på kanaler som de unga gillar och rätt placerad utomhusreklam ger ändå bara en glimt av vad som väntar i framtiden. Givna löften måste kunna infrias i praktiken. Därför stöder sig flygvapnets kommunikationscenter på de utbildande truppförbanden då det planerar och genomför marknadsföring och kommunikation. Den ledande tanken är att flygvapnet inte bara rekryterar beväringar, utan även framtida arbetskamrater. Vi hoppas att till exempel de som valts till Flygreservofficerskursen ska söka sig till påbyggnadsutbildning inom officersbanan och vidare till ett yrke som militärplanspilot. Flygvapnets kommunikation inom rekrytering av beväringar har gjorts som tjänstemannaarbete i så stor utsträckning som möjligt. Försvarsgrenen använder sig av reklambyrå- Recruiting future workmates Impressive photos, a dynamic look at exhibitions, radio campaigns on radio stations young people listen to, and outdoor advertisements in the right places provide only a glimpse of what is to come. These promises must also be turned into action. That is why the Air Force s Public Affairs Section plans and executes its marketing and communication with the help of brigade-level units that actually train conscripts. The guiding principle is that the Air Force are not only recruiting conscripts but future workmates as well. Ideally, those that are chosen onto the Pilot Reserve Officer Course will apply for furthering training as officers and ultimately become professional military pilots. The Air Force s conscript recruiting campaign has to a large extent been conducted by public servants. The FINAF has resorted to the services of its partner advertising agency 30 31

19 Micael Mäenpää: Hain ja pääsin Vuosittain muutama kymmenen hakijaa läpäisee haastavat valintakokeet ja suorittaa varusmiespalveluksen Ilmasotakoulun Lentoreserviupseerikurssilla. Järjestyksessään 87. LentoRUK:n oppilas, espoolainen Micael Mäenpää on yksi heistä. Tietoa valintojen tuloksesta nuorukainen odotti aikanaan kuumeisesti. Ainakin viikon ajan kävin päivittäin katsomassa olisiko kirje jo tullut. Kun se lopulta saapui, niin pitihän se tietenkin avata heti siellä postilaatikoilla, tunnustaa Mäenpää. Se oli hieno hetki. Treenaamista ennen valintakokeita Niiltä osin kuin valintoihin voi itse vaikuttaa, Mäenpää oli hyvin valmistautunut. Vaikka hän ei ole urheillut kilpaa, hänen peruskuntonsa oli hyvä. Ennen valintatilaisuutta hän lisäsi harjoittelua. Kynnys lähteä lenkille saattaa joskus olla suuri. Hyvästä yleiskunnosta huolehtiminen ja juoksuharjoittelu on kuitenkin yksinkertaisin tapa parantaa mahdollisuuksiaan, Mäenpää summaa. Lukiossa Mäenpää sai arvionsa mukaan kohtuullisella vaivannäöllä kohtuullisen hyviä arvosanoja. Olen tykännyt perehtyä asioihin ja pitkä matikkakin on uponnut päähän. En ole kuitenkaan koskaan ollut mikään lukutoukka. Olen sosiaalinen kaveri, ja halusin käyttää aikaani myös musiikkiin ja valokuvaukseen, Mäenpää kertoo. Kadettikouluun, totta kai Vaikka monelle lentäjäkokelaalle kyse on lapsuuden haaveesta, joukkoon mahtuu myös niitä, jotka tekevät ratkaisun lentäjäksi hakeutumisesta vasta varusmiespalveluksen häämöttäessä. Onnistuneella rekrytointiviestinnällä on siis mahdollista vaikuttaa hakijamääriin. Omassakin tuttavapiirissä oli useita potentiaalisia kavereita, joilta hakemus jäi kuitenkin lähettämättä. Uskon, että he olisivat pärjänneet porukassa ihan hyvin. Ainakin olisi kannattanut yrittää, Mäenpää toteaa. Lentoreserviupseerikurssin oppilas Mäenpään tulevaisuudensuunnitelmat ovat selkeät. Hän tietää jo nyt, että aikoo ilman muuta hakeutua kadettikouluun ja sitä kautta ilmavoimiin sotilaslentäjäksi. Nuorella iällä tehtävä pitkäaikainen sitoutuminen on valmiiksi harkittu juttu. Jag sökte och kom in Årligen klarar några tiotal sökande de krävande urvalsproven och gör militärtjänsten vid Luftkrigsskolans flygreservofficerskurs. Eleven vid den 87:e flygreservofficerskursen, Micael Mäenpää från Esbo, är en av dem. Efter att den unge mannen deltagit i urvalsproven väntade han med stor spänning på att få veta hur det gått. Åtminstone under en veckas tid gick jag dagligen och kollade om brevet redan skulle ha kommit. När det slutligen kom, måste jag öppna det med detsamma där jag stod vid brevlådan, erkänner Mäenpää. Det var ett fint ögonblick. Träning före urvalsproven Till den del som man själv kan påverka valet var Mäenpää väl förberedd. Även om han inte är någon tävlingsidrottare var hans grundkondition god. Före urvalsprovet ökade han träningen. Tröskeln att ge sig ut på en joggingtur kan ibland vara hög. Att se till att man har en bra allmänkondition och ge sig ut på en löprunda är dock det enklaste sättet att förbättra sina möjligheter, säger Mäenpää. I gymnasiet fick Mäenpää enligt sin bedömning med hyfsat besvär hyfsat goda vitsord. Jag har gillat att sätta mig in i saker och ting, och den långa matematiken har inte vållat mig några problem. Jag har ända aldrig varit någon plugghäst. Jag är en social typ, och jag ville ägna min tid också åt musik och fotografering, berättar Mäenpää. Till Kadettskolan, så klart Även om det för många pilotaspiranter är fråga om en dröm som de har haft sedan barnsben, finns det även många av dem som beslutar sig för att söka till pilot först då militärtjänsten börjar närma sig. Med en lyckad rekryteringskommunikation är det alltså möjligt att påverka antalet sökande. Bland mina egna bekanta fanns det flera potentiella personer som trots allt inte skickade in sin ansökan. Jag är övertygad om att de skulle ha klarat sig riktigt väl bland alla andra. Åtminstone skulle det ha lönat sig att försöka, konstaterar Mäenpää. För Mäenpää, elev på Flygreservofficerskursen, är framtidsplanerna klara. Han vet redan nu att han utan vidare kommer att söka in till Kadettskolan och därifrån vidare till militärplanspilot inom flygvapnet. Det här långtgående beslutet som han har fattat i en så ung ålder har han noga tänkt igenom. I applied and got in Every year, a couple of dozen applicants make it through the challenging selection tests and complete the Air Force Academy s Reserve Pilot Officer Course as their military service. Officially the 87th student on the course, Micael Mäenpää from Espoo is one of the lucky ones. Waiting for the selections results was nerve-racking. During at least a whole week I d go and check every day whether the letter had already arrived. When it finally arrived, of course I had to open it then and there at the letter box, confesses Mäenpää. It was a fine moment. Train before the selection test In so far as you can influence the outcome of the selection, Mäenpää was well prepared. Even though he didn t do sports at a competitive level, his basic physical condition was good. He started training more before the selection tests. It can sometimes be really difficult to find the energy to go for a run. However, taking care of your general physical condition and running regularly are simple ways of increasing your chances of success, Mäenpää sums up. As to academic success, Mäenpää thinks he got good grades without putting in a whole lot of effort in upper-secondary school. I like finding out more about things and double-major maths was no problem. Even so, I ve never been much of a bookworm. I m a social guy, and I wanted to put some time and effort into music and photography as well, Mäenpää explains. Military Academy, of course! Although becoming a pilot is the childhood dream of many of the students, some have only made their decision to apply to become a pilot when their military service draws near. Recruiting campaigns can have an influence on the number of applicants. I know a lot of people who would have had the potential, but never sent their application. I believe they would have done fine. At least it would have been worth a try, Mäenpää reckons. Reserve Pilot Officer student Mäenpää knows exactly what he s going to do next. He knows already that he will most certainly apply for admission in the Military Academy, his ultimate goal being an Air Force military pilot. It s a very long-term commitment for someone so young, but it s been all thought out

20 Maanpuolustuskorkeakoulu Försvarshögskolan National Defence University Sotatieteiden tohtoriopintojen huippuvuosi Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmasta valmistui vuoden aikana ennätysmäärä tohtoreita. Valmistuneiden joukossa olivat ensimmäinen ulkomaalainen ja ensimmäiset siviilitaustaiset sotatieteiden tohtorit. Myös alan kansainvälinen yhteistyö syveni Ruotsin Försvarshögskolanin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä. Rekordår för doktorsstudier i militärvetenskaper Inom doktorandprogrammet i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan utexaminerades under år ett rekordstort antal doktorer. Bland de utexaminerade fanns den första utländska doktorn i militärvetenskaper och de första doktorerna i militärvetenskaper med civil bakgrund. Även det internationella samarbetet inom området fördjupades i och med ett samarbetsavtal med Försvarshögskolan i Sverige. A record year in military science doctoral graduates A record number of doctoral students graduated from the National Defence University s (NDU) military science postgraduate programme in. Among these graduates were the first foreigner and the first students with a civilian background. The signing of a cooperation agreement between Sweden s Försvarshögskolan and the NDU will deepen international cooperation

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 597/2007 vp Maavoimien materiaalin kunnossapito Eduskunnan puhemiehelle Pääesikunnan alainen Puolustusvoimien Materiaalilaitos siirtyi vuoden 2008 alussa maavoimien komentajan alaisuuteen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot