PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ"

Transkriptio

1 PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin rakentaminen Tärkeä edellytys tavoitteelliselle työlle on toimiva viestintäjärjestelmä. Mikään työyhteisö ei pysty toimimaan ilman viestintää. Työyhteisöön kuuluvat eivät tiedä, mitkä ovat tavoitteita, miten työt jaetaan tai miten he ovat työssään menestyneet, ellei heille kerrota näistä asioista. Työyhteisön viestintäjärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu käyttöönotetuista viestintäkanavista, viestinnän järjestelyistä ja viestinnän säännöistä. Yrityskulttuurin rakentaminen Kulttuuri tarkoittaa tietylle ihmisryhmälle ominaista käytöstä, tapoja ja historiaa. Ehkä laajimman määritelmän mukaan kulttuuria on kaikki se, minkä opimme toisilta Yrityskulttuuri on myös työyhteisössä vallitseva henki. Työyhteisön jäsenet työskentelevät aikojen kuluessa omaksuttujen kirjoitettujen ja kirjoittamattomien asenteiden ja arvojen mukaisesti. Se on siis tapa toimia yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella. Näitä perusarvoja on vaikea muuttaa. Pitkään työyhteisön jäsenenä olleet opettavat uudet työntekijät ns. talon

2 tavoille ja uuden työyhteisön jäsenen on helppo mukautua yhteisön jäseneksi ajan saatossa. Yrityksen arvojen ja kulttuurin on oltava niin syvästi läsnä jokapäiväisissä toimintatavoissa ja tottumuksissa, myös myyteissä ja riiteissä, ettei henkilökunnan vaihtuminen vaikuta tai heikennä yrityskulttuuria. Mikäli henkilökunnan tapa työskennellä on samansuuntainen yrityksen tavoitteiden kanssa, työyhteisön työskentelyilmapiiri on positiivinen ja yrityskulttuurin käyttäytymistä ohjaava vaikutus on yritykselle hyväksi. Työskentely ilmapiiri voi olla myös huono. Jatkuva oman edun tavoittelu voi heikentää työyhteisön mahdollisuuksia päästä tavoitteisiin. Mainonta Markkinointiviestinnän keinoja ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynnin edistäminen sekä julkistaminen eli tekstimainonta. Mielikuvamarkkinointi, mielikuvalla tarkoitetaan ihmisten kokemusten, tietojen, asenteiden, tunteiden ja uskomusten summaa tarkastelun kohteesta. Yrityskuva on mielikuva yrityksestä ja tuotekuva on mielikuva tuotteesta. Mielikuvamarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä yrityksen ulkoisen kuvan luomista potentiaalisten asiakkaittensa tietoisuuteen, minkä avulla yritys pyrkii saavuttamaan myynnilliset tavoitteensa. Asiakirja ja kirjeet Yrityksestä lähtevä posti on yhä enenevässä määrin sähköisessä muodossa. Yritykset tukeutuvat kirjeenvaihdon ja kaiken muun

3 asiakirja materiaalin sähköisiin pohjiin, joihin viestin sisältö kirjoitetaan tilanteen mukaan. Design management ajattelutavan mukaan yrityksen graafisen linjan on näyttävä myös asiakirjoissa, laskuissa, kirjekuorissa, lähetteissä. Yritys viestittää asiakirjojen ulkoasun muodossa myös yrityksen sisällä. Graafista ohjeistoa kannattaa noudattaa myös yrityksen sisäisessä kirjeenvaihdossa. Tiedotus Tiedotuksen tavoitteena on välittää yrityksestä tietoa tiedotusvälineille ja saada tavoitteiden mukaista julkisuutta. Tiedottamisen tyyli ja sisältö määräytyvät yrityksen keskeisen sanoman varaan. Tiedotuksen keinoja ovat tiedotteiden ja kuvien ym. materiaalin lähettämien tiedotusvälineille, haastattelujen antaminen ja henkilökohtaisten suhteiden luominen toimittajiin. Yrityksellä on oltava muista erottuvaa sanottavaa, joka ylittää uutiskynnyksen sekä valmiudet tiedottaa nopeasti ja luotettavasti olipa kyseessä kuinka epämieluisa asia tahansa. Sponsorointi Sponsorointi on yrityksen esiintuomista niissä kohteissa, joita se tukee tai rahoittaa. Sponsoroinnin kohteina voivat olla urheilutilaisuudet, kulttuuri- ja hyväntekeväisyystapahtumat. Nykyään myös televisiossa esitetään ohjelmia, joiden esitystä jokin yritys suoraan tukee. useimpien sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointiin liittyvien hankkeiden päätavoite on lisätä tai ylläpitää brandin tunnettuutta.

4 Sponsorointi on markkinointikeino, joka toimii parhaimmillaan tunnettuuden rakentamisessa - ja usein sponsorimyyjät kauppaavatkin juuri näkyvyyttä Design managementin ajattelutavan kannalta on keskeisintä valita sponsoroinnin kohteeksi tapahtuma tai henkilö, joka sopii yrityskuvaan sekä miten tehokkaasti yrityksen viesti välittyy kohderyhmälle. Liikelahjat Yritykset jakavat ja antavat erilaisia ja eri hintaisia mainos- ja muita lahjoja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Edullisimmillaan mainoslahja voi olla käyttökelpoinen kynä johon on painettu yrityksen liikemerkki, joka viestii ja muistuttaa yrityksen olemassaolosta. Tämän hintaisia mainoslahjoja voidaan jakaa eri tilaisuuksissa isoja määriä. Yrityksellä on myös tarve antaa myös arvokkaampia lahjoja, esimerkiksi taideteoksia. Arvokkaimmissa lahjoissa suorat viittaukset antajayrityksestä kannattaa piilottaa. Design management ajattelun mukaan hyvä liikelahja erottuu muista; siinä on näkymättömiä signaaleja yrityksen persoonallisuudesta Tapahtumat tilaisuudet Yritys voi järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia kuten esimerkiksi pikkujoulu, asiakasyritystilaisuus tai yrityksen oma kesäretki. Kaikkien näiden avulla yrityksestä syntyy tietty kuva. Tilaisuuksien avulla yritys voi viestittää omaa imagoaan eri sidostai kohderyhmille.

5 Design management toiminta mallin avulla tilaisuuden järjestäjä laatii yhdenmukaisen sisällön ja tavoitteen tapahtumalle. Kaikki tapahtuman eri elementit toteutetaan siten, että tyyli, tavat, koristelu, tarjoilu ja ohjelma yhdistetään erottamattomasti vain yhteen yritykseen. Oikein suunniteltu ja toteutettu tilaisuus on tärkeä elementti yrityskuvan rakentamisessa. Kulkuneuvot Kulkuneuvot. Yritys käyttää toiminnassaan henkilöautoja, tavaroiden ja tuotteiden siirtoon käytettäviä kuljetusvälineitä sekä erilaisia liikkuvia työkoneita. Kulkuneuvot ovat yrityksen liikkuvia mainoskylttejä, tämän johdosta niiden tulee olla tarkoitukseensa soveltuvia, pestyjä ja siistejä. Design management ajattelutavan mukaan tavoitteena on kaikkien kulkuneuvojen yhdenmukaistaminen tai erottuminen muista esimerkiksi yrityksen värillä, sloganilla, logolla ja liikemerkillä. Esittelymateriaali Esittelymateriaali sisältää yrityksen- ja tuotteiden esittelyyn tarvittavan materiaalin. Painettu materiaali: esitteet, yrityksen asiakaslehti, käyntikortti, paperi jne. AV välineissä käytettävä materiaali: kalvot, diasarjat, jne. Tietokoneen käyttöön perustuvissa esittelytilaisuuksissa käytettävä materiaali: cd-levy, power-point, videot ym. dataprojektori käyttö. Design managementin kannalta yrityksen esittelymateriaalin on oltava sellaista, että siitä välittyy vastaanottajalle tuotteen teknisen osan lisäksi yrityksen yleisesti käytetty graafinen ulkoasu esimerkiksi liikemerkki, värit ja typografia. Oman yrityksen

6 esittelymateriaalin yhdenmukaistaminen helpottaa vastaanottajaa erottelemaan ne muiden yritysten esitteistä. Opastejärjestelmät Yrityksen opasteiden ja opastejärjestelmän tarkoituksena on neuvoa asiakkaita ja yrityksen toimihenkilöitä liikkumaan tuotanto- ja hallinto- ym. tiloissa johdonmukaisesti. Opastin viestinnän tärkein piirre o n selkeys. Kaikkien merkkien ja symbolien on oltava sellaisia, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Viittojen ja nimikilpien on sijaittava luonnollisilla ja näkyvillä paikoilla. Yrityksen graafisen linjan: liikemerkin ja värien on näyttävä opasteissa ja viitoissa johdonmukaisesti. Sähköiset kanavat Sähköposti Sähköposti on sähköinen vuorovaikutus kanava, joka toimii maailmanlaajuisesti reaaliajassa. Se voi korvata puhelinkeskusteluja, telefakseja ja kirjeenvaihtoa. Sen avulla voi toimittaa digitaalisia kuvia toiseen osoitteeseen kuten myös piirustuksia, liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Internet Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka toimii kaapelija puhelinverkoissa. Tietoverkko eroaa esimerkiksi puhelinverkosta sen laajemman ja moni-ilmeisemmän käytettävyytensä kautta. Verkosta voi hakea käyttöönsä tekstiä, kuvaa ja ääntä (Ruuskanen toim. 2002,166). Yritys voi kotisivujensa avulla esitellä osaamistaan ja markkinoida tuotteitaan. Se voi olla myös kauppa, josta voi tilata tuotteita

7 suoraan kotiin tai taiteilija voi pitää näyttelyn, johon voi tutustua oman kotona olevan tietokoneen avulla. Netti sivusto korvaa esitteitä, tuoteluetteloita, hinnastoja ja melkein kaikkea mitä aikaisemmin on totuttu näkemään vain paperille painettuna. Kotisivut Kotisivujen ensisijainen tehtävä on ilmaista, mikä yritys tai organisaatio on, mitä etuja sivustossa on kilpailijoihin tai fyysiseen maailmaan verrattuna ja millaisia tuotteita on tarjolla. Kotisivujen kannen ei tarvitse olla erityisen erottuva muista kotisivujen kansista, koska käyttäjä näkee sivun vasta valintansa jälkeen. Kansilehden on oltava kuitenkin jollakin tavalla houkutteleva, koska jos ensivaikutelma ei ole lupaava toista mahdollisuutta ei tule, käyttäjä ei enää palaa sivuille. Aikakausilehden kansi houkuttelee lukijaa valitsemaan lehden muiden yhtä houkuttelevan kansilehden joukosta. Sähköiset viestimet ovat helppoja ylläpitää, helposti päivitettävissä, tiedon määrä on lähes rajoittamaton. Kuitenkin tietoverkot ovat herkkiä teknisille vioille ja niistä voi joskus olla hankalaa löytää täsmällistä tietoa (tiedon määrä ja luotettavuus). Design management toimintamallin avulla kotisivut suunnitellaan siten, että ne ovat samassa linjassa yrityksen muun viestinnän kanssa. Intranet Intranet eli sisäverkko perustuu samaan tekniikkaan kuin maailmanlaajuinen internet. Intranet eli sisäverkko on yrityksen sisäinen verkko, jossa käytetään yhtenäistä web-pohjaista käyttöliittymää. Sisäverkon

8 tarkoituksena on edistää sisäistä kommunikaatiota ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Extranet on yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden välinen verkko, johon voidaan käyttää osaa yrityksen intranetistä. Yhteistyökumppanit voivat saada käyttöönsä ajan tasalla olevat hinnastot, tuotetilanteet, tarvikkeiden saatavuuden. Viestintä tulevaisuudessa Cross-media, monimedia, monikanavaisuus ovat viime vuosina yleistyneitä avainkäsitteitä, joilla kuvataan digitaalisen ja analogisen teknologiaparadigman niveltymistä toisiinsa. Hybridimedialla tarkoitetaan perinteisen paperin ja digitaalisen teknologian yhdistämistä eri sovellusympäristöissä kuten esimerkiksi älypaperi. Mobiiliviestintä, viestintäkanavia on useita erilaisia. Mobiiliviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esimerkiksi GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. Mobiiliviestintä sisältää sekä kuluttajien välisen viestinnän (henkilökohtainen viestintä) että kuluttajien ja markkinoijien välisen viestinnän (esimerkiksi mobiilipalvelut ja mobiilimarkkinoinit). Mobiilipalvelu voidaan määritellä ajasta ja paikasta riippumattomaksi, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta toimitettavaksi palveluksi, joka tapahtuu asiakkaan ja palvelun tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.

9 Mobiililaitteet voivat olla erilaisia liikkeesä ja langatttomassa yhteydessä tietoverkkoihin tai muihin mobiiliviestinnän käyttäjiin olevia laiteita kuten esimerkiksi erilaiset mukana kannettavat tietokoneet, langattomat puhelimet ja kommunikaattorit. Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. Mielikuva arvot eivät vanhene kun niitä hoidetaan oikein. Lisäksi ne tuottavat lisää varallisuutta Yrityskuvan tarkoituksena on viestittää asiakkaille (kohderyhmälle) positiivinen kuva yrityksen toiminnasta. Yrityksellä voi olla useita kohderyhmiä, joihin voidaan viestiä eri tavoilla. Laatimalla eri asiakasryhmille (kohderyhmille) erilaisia viestejä eri kanavia käyttäen saavutetaan kohderyhmä paremmin Sidosryhmämarkkinoinnissa yritys voi vaikuttaa mielikuvaan.

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Muistiot 2014:3 KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot