URHEILIJAN KAKSOISURA; TUTKIMUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URHEILIJAN KAKSOISURA; TUTKIMUKSIA"

Transkriptio

1 URHEILIJAN KAKSOISURA; TUTKIMUKSIA Nykysuomen Sanakirjan (1996) mukaan ura, eli karrieeri, tarkoittaa ihmisen toimintaa ja menestystä jollakin alalla tai jossakin ammatissa. Tällöin kaksoisuralla viitataan tilanteeseen, jossa henkilö tavoittelee menestystä kahdella eri alalla tai ammatissa. Urheilussa termi kaksoisura (dual career) urheilun ja opiskelun tai työn yhdistämisenä on vakiintunut yleiseen käyttöön 2000-luvulla mm. Euroopan Union toimenpiteiden ansiosta (EU 2012). Toisaalta nykyaikai ammattilaisurheilu mahdollistaa pienelle osalle urheilijoista ajattelun myös toisen uran käsitteen (second career) kautta. Tässä mallissa ensimmäisen uran jälkeen kouluttaudutaan ja siirrytään täysin uudelle alalle. Tutkimuksissa sotilaan uraa on usein käytetty esimerkkinä kyseisestä mallista. Vaikka tutkimuksissa kiistelläänkin siitä, kuinka aikaisin nuorten urheilijoiden tulisi erikoistua yhteen urheilulajiin, jossa he haluavat menestyä, tulee ammatti-tai huippu-urheilijaksi pyrkivän nuoren panostaa useaan eri osaalueeseen (fyysi, psyykki, sosiaali, taloudelli) pitkäjänteisesti. Urheilijan kaksoisuran tukemisessa tuleekin huomioida ihmisen kasvuja kehitys ei vain urheilullisena suorituksena, vaan myös psyykkisen kehityksen, psyko-sosiaalisen kehityksen ja yleisen ammatillisen koulutuksen viitekehyksessä. Kuviossa l. on esitetty koonti yksilön kasvun ja kehityksen eri vaiheiden ajoittumisesta suhteessa urheiluun sekä koulutukseen. Tutkimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiin eri vaiheiden välillä. Lisäksi ihmisen kasvua ja kehitystä biologisista lähtökohdista tarkastelevat mallit huomioivat erilaisia fyysisen kasvun herkkyyskausia, jotka sisällä erilaiset ominaisuudet kehittyvät. Kuvio l. Urheilijan kohtaamat siirtymät urheilussa, psyykkisessä ja psykososiaalisessa kehityksessä sekä koulutuksessa. (Lähde: Wylleman & Lavallee IKÄ 10 v. 15 v. 20 v. 25 v. 30 v. 35 v. Urheiluin Alkuvaihe Kehitysvaihe Mestarivaihe (mastery) Päättämisvaihe Psykologi Lapsuus Nuoruus (Nuori) Aikui Psykososiaaline n Vanhemmat Sisarukset Kaverit Kaverit Valmentaja Vanhemmat Kumppani Valmentaja Perhe (Valmentaja) Ammatiill Peruskoulu Lukio/ ammatilli koulutus Korkeakoulutus Työllistymi ammattiin VALTIOT LUOVAT PUITTEET KAKSOISURALLE Eurooppalaisessa tarkastelussa on erotettu neljä erilaista valtion suhtautumista urheilun ja opiskelun yhdistämiseen korkea-asteella (taulukko l.). Suomalaisessa mallissa valtio toimii lähinnä vauhdittajana. Suomalai koulutusjärjestelmä korkea-asteella on itsessään erittäin joustava. Valtion tukeman urheiluakatemiatoiminnan kautta huippu-urheilijat tunnistetaan korkea-asteellaja heille voidaan räätälöidä henkilökohtai opetussuunnitelma. Valtio myös tukee huippu-urheilijoita urheilija-apurahalla sekä rahoittamalla URA-säätiötä. Päävastuu urheilun ja opiskelun yhdistämisestä kantavat Suomessa paikallisen tason toimijat TAULUKKO l. Urheilun ja opiskelun yhdistämisen mallit korkea-asteella Euroopassa. (Aquilina 2010, 33)

2 Malli l) Valtio lakien säätäjänä 2) Valtio mahdollistajana, vauhdittajana 3) Urheilujärjestöt urheilijoiden etujen välittäjinä 4) Laisser faire: ei virallisia rakenteita Ominaisuudet Korkea-asteen oppilaitokset velvoitetaan tuottamaan joustoja Valtio vauhdittaa urheilijoiden tarpeiden huomioimista mm. sallivilla säädöksillä Urheilujärjestöt neuvottelevat oppilaitosten kanssa joustavista opinnoista Ainoastaan yksilöllisesti neuvoteltuja ratkaisuja Valtiot FRA, HUN,POR, LUX, POL, SPA BEL, DEN,GER, FIN, SWE, EST, LAT, LIE GRE, UK AUT,CZE, N ED, IRE, ITÄ, SLO, SLV, CYP HUIPPU-URHEILUAT ARVOSTAVAT URHEILULUKIOITA Suomalaisen kaksoisurajärjestelmän peruspilarin muodostavat toisen asteen urheiluoppilaitokset: urheilulukiot ja erityisen tehtävän ammatilliset oppilaitokset. Näissä opiskelee noin 3000 nuorta urheilijaa. Urheilulukioissa oli vuoden 2013 lopulla 2370 opiskelijaa ja ammatillisissa oppilaitoksissa xxx. Kansainvälisessä 15 eri maan huippu-urheilun ohjelmapolitiikoita vertailevassa tutkimuksessa (SPLISS -tutkimus) selvitettiin huippu-urheilijoiden ja valmentajien arvioita heidän saamastaan tuesta toisen asteen koulutuksessa. Suomesta kyselyyn vastanneista 77 olympiatason tai Suomen olympiakomitean tukemasta huippu-urheilijasta peräti 68 % oli käynyt urheilulukion. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2603 huippu-urheilijaa eri maista ja kaikkien urheilijoiden keskiarvo oli 29 %. Suomessa urheilulukioissa opiskelleiden osuus oli selvästi muita maita suurempi. Lähimpänä oli Tanska 44 % osuudella. Suomalaiset huippu-urheilijat arvioivat myös toisella asteella saaneensa tuen urheilun ja opiskelujen yhdistämisessä hyväksi tai riittäväksi. Peräti 82 % vastanneista suomalaisista huippu-urheilijoista piti tukea vähintään riittävänä (Kuvio 2.). Kaikkien maiden keskiarvo oli 68 %. Vastauksissa on syytä huomioida, että Suomessa toi aste määritellään alkavaksi perusasteen koulutuksen jälkeen. Monissa muissa maissa toi aste alkaa jo 13:toista ikävuodesta. KUVIO 2. Kuinka moni huippu-urheilijoista on arvioinut toisen asteen koulutuksessa saamansa tuen hyväksi tai riittäväksi toisen asteen koulutuksessa (SPLISS 2014). ^<y ^y u%

3 YLI TUHAT KORKEA-ASTEEN URHEILIJAA URHEILUAKATEMIOISSA Urheiluakatemioissa oli yhteensä 1028 korkea-asteen urheilijaopiskelijaa vuoden 2012 lopulla. Opiskelijoita löytyi yhteensä 16 akatemiasta. Eniten opiskelijoita (251) oli pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa, Tampereella ja Turussa oli molemmissa lähes 150 opiskelijaa. Jyväskylä ja Joensuu olivat lähellä sataa opiskelijaa ja Rovaniemellä korkea-asteen opiskelijoita oli 63. Muissa akatemioissa korkea-asteen urheilijaopiskelijoiden lukumäärä oli alle 50. O KUVIO l. Korkea-asteella opiskelevat akatemiaurheilijat, TOP 6 akatemiaa. (Lähde: Lämsä et al. 2014) MITÄ PAREMPI URHEILIJA, SITÄ HITAAMPI OPISKELUTAHTI? Vuonna 2014 valmistuneessa sektoritutkimuksessa tarkasteltiin urheiluakatemioiden korkea-asteella opiskelevien urheilijoiden sijoittumista eri koulutusaloille sekä opintojen etenemistä. Akatemioiden ja oppilaitosten yhteistyössä urheilijoiden opintojen seurannan suhteen on tutkimuksen perusteella vielä paljon kehitettävää. Suurin osa akatemioiden korkea-asteen opiskelijoista opiskeli vuonna 2012 lopulla yliopistossa (66 %). Olympiatason urheilijoista peräti 72 %:a opiskeli yliopistossa. Toisaalta tutkimus osoitti myös sen, että Suomessa urheilun ja opiskelun yhdistämistä ei ole keskitetty. Urheilijat sijoittavat laajasti suurimpien asutuskeskusten oppilaitoksiin. Samalla he edustavat hyvin erilaisia koulutusaloja. Tutkimuksessa mukana olleiden korkea-asteen opiskelijoiden keskimääri opintovauhti oli 46,7 opintopistettä lukuvuodessa. Tuloksissa selvisi, että mitä korkeammalla tasolla olevasta urheilijasta on kyse, sitä hitaammin hän etenee opinnoissaan (Kuvio 3.). Keskiarvoisesti urheilijat sen sijaan opiskelevat jopa hieman nopeammin kuin kaikki yliopisto-opiskelijat Suomessa. Urheilullisen tason lisäksi opiskelupaikka sekä sukupuoli vaikuttivat opintovauhtiin. Naisurheilijoita oli suhteessa vähemmän alle 20 opintopistettä lukuvuodessa suorittaneiden joukossa ja vastaavasti enemmän yli 60 opintopistettä suorittaneiden joukossa. Ammattikorkeakouluissa opiskelevat suorittavat opintojaan hieman yliopistossa opiskelevia nopeammin o Olympiatukiurh. Maajoukkueurh. Alue tai kans. Taso urh. KUVIO 3. Urheilijoiden keskimääräi etenemi apinoissa tason mukaan, (pintopistettä/lukuvuosi)

4 OPINTOTUKI TURVAA URHEILIJOIDEN ELANNON Q I^B LuJ - l L»tJ c^ ^ ^ ^ ^' ^ ^ ^ (^ ^'.<y Kuvio 3. Aikuisurheilijoiden vuositulot (n=539), Ö 3680 Nuorten Aikuisten Olympia-tai maajoukkue maajoukkue MM-edustus KUVIO 4. keskimääräiset vuosittaiset kokonaisansiot eri tason urheilijoilla (n=337) LÄHTEET SPLISS Sport policy factors leading to International Sporting Success. Lämsä J., Korho A., Neno J., Manni T., Puhakka A., Kainulai J. & Hokka T. (2014). Kuinka hitaita Urheilijat ovat? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä. KIHUn julkaisusarja, nro 47. Kärmeniemi, M., Mäki, J: & Lämsä, J. (2012). SPLISS - urheilujärjestelmät. Suomen kansalli väliraportti. KIHUn julkaisusarja, nro 39. Kärmeniemi M., Lämsä, J. & Savolai, J. (2013). Aikuisurheilijoiden sosioekonomi asema ja taloudelliset tukijärjestelmät. KIHUn julkaisusarja, nro 44.

5 TUTKIMUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ KAKSOISURASTA Airas, Liisa (2014). Urheilijan kaksoisura: urheilu-uran yhdistämi korkeakouluopintoihin. Aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Kasvatustieteen ja psykologian laitos. Itä-Suomen yliopisto. Alho, Taru (2011). Luottamusprosessija luottamuksen haasteet sekä riskit verkostoyhteistyön keskiössä. Tapaustutkimus luottamuksesta Joensuun urheiluopiston ja Itä-Suomen yliopiston välillä. Pro gradu - tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Gröhn, Tomi & Riihivuori, Tomi-Pekka (2008). Urheiluakatemiat osana suomalaista huippu-urheilujärjestelmää - urheilun ja opiskelun yhdistämi korkea-asteella. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. Hämäläi, Katja (2011). Huippu-urheilun ja ammattikorkeakouluopiskelun yhdistämi. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Manni, Timo (2014). Urheilun ja opiskelun yhdistämi nuoren urheilijan elämässä urheiluakatemiaympäristössä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Mietti, Jonna. (2014). Koordinaattorin ja korkea-asteella opiskelevan urheilijan väli ohjauskeskustelu urheiluakatemiassa. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Kasvatustieteen ja psykologian laitos. Itä- Suomen yliopisto. Nikupeteri, Tuomas (2013). Itsearviointi ja tavoitteenasettelu Lapin Urheiluakatemiassa - Arviointitutkimus psyykkisen valmennuksen menetelmän toteutumisesta vuonna Kasvatustieteen pro gradu - tutkielma. Lapin yliopisto. Pahkala,Timo (2011). Opiskelijoiden kokemuksia valmentautumis-ja opiskeluolosuhteista Kouvolan urheiluakatemiassa. Opinäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Parhiala, Tuomas (2013). Urheilun kustannukset Vuokatti urheiluakatemian 2. asteen urheilijoilla. Opinnäytetyö, liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tikka, Johanna (2007). Opiskelevan kilpaurheilijan elämänkulku: Siirtymiä, valintoja, aikatauluja. Pro gradu - tutkielma. Sosiaalipolitiikan-ja sosiaalipsykologian laitos. Kuopion yliopisto. Turpei, Kalle (2012). Aamuvalmennuksesta oppitunnille. Joensuun yhteiskoulun lukio ja Joensuun urheiluakatemia opiskelun ja urheilun yhdistäjänä. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Historia- ja maantieteiden laitos. Itä-Suomen Yliopisto. Yrjölä, Kirsi (2012). DUAL CAREER - Huippu-urheilun ja koulutuksen yhdistämisen vaikeudet sekä hyvät käytännöt talviurheilussa. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Julkaisusarja B 23.

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

Aamuvalmennuksesta oppitunnille

Aamuvalmennuksesta oppitunnille Aamuvalmennuksesta oppitunnille Joensuun Yhteiskoulun lukio ja Joensuun Urheiluakatemia opiskelun ja urheilun yhdistäjänä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia-

Lisätiedot

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät

Aikuisurheilijoiden sosioekonominen asema ja taloudelliset tukijärjestelmät KI HUnj ul kai susar j a,nr o44 I SBN 9789525676686( PDF) Ai kui sur hei l i j oi den sosi oekonomi nenasemaj a t al oudel l i sett uki j är j est el mät Ki l pa-j ahui ppuur hei l unt ut ki muskeskuski

Lisätiedot

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti

SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti SPLISS II URHEILUJÄRJESTELMÄT Suomen kansallinen väliraportti Mikko Kärmeniemi, Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2012 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän

Lisätiedot

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Toim. Kaisu Mononen 1, Outi Aarresola 1, 2, Pasi Sarkkinen 4, Jarkko Finni 3, Sami Kalaja 3, Asko Härkönen 4 ja Mikko Pirttimäki 2 TAVOITTEENA NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Urheilijan polun valintavaiheen

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke)

Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) Kysely korkeakouluissa opiskeleville maajoukkueurheilijoille ja henkilökunnalle (2URAA-hanke) 2013 Urheilijakysely Kyselyyn vastasi 215 suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Näistä 65 %

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU URHEILUKOULUSSA PALVELLEIDEN URHEILIJOIDEN KOKEMUKSIA VA- RUSMIESPALVELUKSEN MERKITYKSESTÄ OMALLA URHEILU-URALLAAN Pro Gradu-tutkimus Luutnantti Tomi Aspholm Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN KÄYTTÖRAPORTTI Timo Manninen & Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU 2015 SISÄLLYS 1 TAUSTA JA TARKOITUS... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS JA VASTAAJAT... 4

Lisätiedot

Huippu-urheilijana korkeakoulussa

Huippu-urheilijana korkeakoulussa Huippu-urheilijana korkeakoulussa SISÄLLYS Huippu-urheilijana korkeakoulussa 1. Esipuhe 5 2. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma 6 2.1. Urheiluakatemiat 7 2.2. Valmennus 8 2.3. Opiskelu 8 2.4.

Lisätiedot

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA

VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA RAPORTTI VALMENTAMINEN AMMATTINA SUOMESSA 2002 Suomen Valmentajat ry KUVAILULEHTI Julkaisija: Julkaisun laji: Julkaisun nimi: Tekijät: Toimeksiantaja: Suomen Valmentajat ry Raportti Valmentaminen ammattina

Lisätiedot

KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE

KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE KUN OPINTIE VIE ULKOMAILLE Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa OCCASIONAL PAPER 2C 2003 Kun opintie vie ulkomaille Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomaisissa korkeakouluissa Irma

Lisätiedot

Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio

Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio Opetusministeriö Liikunta Undervisningsministeriet Opiskelevien urheilijoiden taloudellista tilannetta selvittävän työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:17 Opetusministeriön

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Matalasti koulutetut aikuiset Hakevan toiminnan tutkimuksen ja Aikuiskoulutustutkimuksen näkökulmasta

Matalasti koulutetut aikuiset Hakevan toiminnan tutkimuksen ja Aikuiskoulutustutkimuksen näkökulmasta JOENSUUN YLIOPISTO, SOSIOLOGIAN JA YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPPIAINERYHMÄ, KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLIS-KULTTUURISEN TUTKIMUKSEN YKSIKKÖ Matalasti koulutetut aikuiset Hakevan toiminnan tutkimuksen ja Aikuiskoulutustutkimuksen

Lisätiedot

Huippu-urheilun rahoitus ja rakenne Itävallassa

Huippu-urheilun rahoitus ja rakenne Itävallassa Huippu-urheilun rahoitus ja rakenne Itävallassa Leena-Kaisa Paananen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2010 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KADETTIEN OPISKELUN KUORMITTAVUUS TYÖSSÄ JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Kandidaatin tutkielma Kadetti Ilkka Soininen 76. Merikadettikurssi Rannikkojoukkolinja Huhtikuu 2009 Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Keihäsolympiadi. Yksilölajin ryhmävalmennusta kokonaisvaltaisella valmennusotteella. Ville Kujanpää. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

Keihäsolympiadi. Yksilölajin ryhmävalmennusta kokonaisvaltaisella valmennusotteella. Ville Kujanpää. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Keihäsolympiadi Yksilölajin ryhmävalmennusta kokonaisvaltaisella valmennusotteella Ville Kujanpää Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2012 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 6 / 2 0 0 6 ilka haarni Keskeneräistä yhdenvertaisuutta Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI Suomen Valmentajat r y 2004 Suomalainen Kilpa- Ja Huippu-urheilun

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot