Windowsin sanomanvälitys. Juha Järvensivu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Windowsin sanomanvälitys. Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2008"

Transkriptio

1 Windowsin sanomanvälitys Juha Järvensivu 2008

2 Sisällys Windowsin sanomat ja Sanomanvälitysmekanismi Ikkunan kahva ja Sanomien lähettäminen Windows API ohjelmointi Resurssit

3 Sanomat WM_SIZE WM_PAINT WM_COMMAND

4 Sanoma Define avainsanalla määriteltyjä numerovakioita define WM_SIZE 0005 Käyttäjän omille sanomille varattu oma lukualue WM_USER through 0x7FFF

5 Sanoman parametrit Sanomaan liitetään 2 32 bittistä parametria WPARAM = 32bit integer LPARAM = 32bit integer

6 Ikkunaproseduuri Sanomien käsittelijäfunktio Ikkunaproseduuri liittyy tiettyyn ikkunaluokkaan, joten useampi ikkuna (ilmentymä) voi käyttää samaa ikkunaproseduuria LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT imsg, WPARAM wparam, LPARAM lparam)

7 DefWindowProc Sanomien oletuskäsittelijä-funktio Jos sanomakäsittelijässä ei reagoida sanomaan, se pitää välittää oletuskäsittelijälle Oletuskäsittelijä voi olla tyhjä toteutus, mutta se voi synnyttää myös uusia sanomia Esim Valitaan järjestelmävalikosta valinta Sulje WM_SYSCOMMAND WM_CLOSE WM_DESTROY WM_QUIT Sovellus sulkeutuu

8 DefWindowProc Oletustoteutus WM_PAINT sanomalle case WM_PAINT: BeginPaint( ); EndPaint( ); return 0; Ohjelmoija vastaa itse siitä, että toteuttaa sanomakäsittelijät oikein. Esimerkki Virheellisestä WM_PAINT käsittelijästä case WM_PAINT: return 0; // Virhe!!!

9 Makrot LOWORD Palauttaa 32 bittisen luvun 16 ensimmäistä bittiä HIWORD Palauttaa 32 bittisen luvun 16 viimeistä bittiä LOWORD HIWORD

10 Esimerkki Esim WM_MOUSEMOVE imsg = WM_MOUSE_MOVE fwkeys = wparam; xpos = LOWORD(lParam); ypos = HIWORD(lParam);

11 Sanomastruktuuri MSG struct MSG { HWND hwnd; UINT message; WPARAM wparam; LPARAM lparam; DWORD time; Point pt; } // Ikkunan kahva // viestin ID // viestin parametri // viestin parametri. // aika jolloin viesti on lähetetty // Kursorin sijainti

12 Sanoman vastaanotto WM_PAINT WM_SIZE Sanomajono WM_DESTROY WM_COMMAND Ohjelma Sanomasilmukka IkkunaProseduuri Sanomakäsittelijä Sanomakäsittelijä Sanomakäsittelijä Sanomakäsittelijä Sanoman oletuskäsittelijä DefWindowProc

13 Sanomajono Kun windows-sovellus käynnistyy, windows luo ohjelmalle (säikeelle) sanomajonon Käyttöjärjestelmä laittaa ikkunoille lähetetyt viestit sanomajonoon, josta sovellus käy ne hakemassa

14 Sanomasilmukka Hakee sanomat yksitellen sanomajonosta ja lähettää ne edelleen oikealle ikkunaproseduurille while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); }

15 DispatchMessage This function dispatches a message to a window procedure. It is typically used to dispatch a message retrieved by the GetMessage function.

16 TranslateMessage This function translates virtual-key messages into character messages. The character messages are posted to the calling thread's message queue, to be read the next time the thread calls the GetMessage or PeekMessage function.

17 Näppäinsanomat WM_KEYDOWN (vrt.net KeyDown) WM_CHAR (vrt.net KeyPress) WM_KEYUP (vrt.net KeyUp) while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); }

18 Sanoman lähettäminen

19 Sanoman lähettäminen SendMessage(hwnd,msg,wParam,lParam) Palaa vasta kun vastaanottaja on käsitellyt viestin PostMessage(hwnd,msg,wParam,lParam) Palaa heti kun viesti on lähetetty

20 Sanoman lähettäminen toiselle ohjelmalle 1. Selvitetään ikkunan kahva 2. Selvitetään mitä sanomia ohjelma kuuntelee 3. Lähetetään sanoma SendMessage funktiolla

21 Ikkunan alustussanoma WM_CREATE Ensimmäinen ikkunaproseduurille lähetettävä sanoma. Kutsutaan kun ikkuna luodaan CreateWindow-funktiolla Käsittelijässä suoritetaan kertaluonteisia ikkunan alustustoimenpiteitä (vrt.net InitializeComponent)

22 Ikkunan päivityssanoma WM_PAINT Piirtää näytön uudelleen Piirron aloittaminen BeginPaint Piirron lopettaminen EndPaint Oletustoteutus asettaa vain ikkunan kelvolliseksi, mutta ei piirrä mitään uudelleen UpdateWindow(hwnd); Ikkunan päivittäminen ohjelmallisesti

23 Sovelluksen sulkeva sanoma WM_DESTROY Kertoo ohjelmalle, että ikkunaa ollaan tuhoamassa käyttäjän toimesta Ohjelma suljetaan kutsumalla PostQuitMessage-funktiota, joka aiheuttaa WM_QUIT = 0 sanoman lähettämisen WM_DESTROY WM_QUIT Sovellus sulkeutuu

24 Lapsi-ikkunat ja sanomat Esimerkki ListBox Lista-komponentin luominen HWND hlista = CreateWindow(_T("LISTBOX"), _T("Lista"), WS_CHILD WS_VISIBLE WS_BORDER, 100, 0, 200, 200, hwnd, (HMENU) 1, hinst, NULL); Alkion lisääminen listaan SendMessage(hwndLista, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM) buf); Alkion poistaminen listasta SendMessage(hwndLista, LB_DELETESTRING, 0, (LPARAM) NULL); Muita sanomia: LB_FINDSTRING, LB_GETCOUNT, LB_GETTEXT

25 WinAPI sovellus

26 Sovelluksen rakenne Sisältää: Pääohjelman WinMain Ikkunaluokan rekisteröinnin ja ikkunan luomisen Ikkunaluokan sanomakäsittelijän WndProc Sanomasilmukan

27 Ikkunaluokka Ikkunat perustuvat ikkunaluokkaan Esim Button Ikkunaluokka pitää rekisteröidä ennen ensimmäisen ikkunan luomista WNDCLASSEX wndclass RegisterClassEx (&wndclass) ;

28 Ikkunan kahva yksikäsitteinen ikkunan tunniste, jonka käyttöjärjestelmä luo ikkunan luontivaiheessa HWND hwnd = CreateWindow ( IkkunaLuokka", )

29 Koodiesimerkki WinMain ja sanomasilmukka #include <windows.h> LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ; void MyRegisterClass(HINSTANCE hinstance); void MyCreateWindow(HINSTANCE hinstance, int icmdshow); int WINAPI WinMain (HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, PSTR szcmdline, int icmdshow) { MSG msg; MyRegisterClass(hInstance); MyCreateWindow(hInstance, icmdshow); // Sanomasilmukka while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) == TRUE) { TranslateMessage (&msg) ; DispatchMessage (&msg) ; } return msg.wparam ; // käyttöjärjestelmälle palautuva arvo }

30 Koodiesimerkki Ikkunaluokan alustaminen ja rekisteröinti void MyRegisterClass(HINSTANCE hinstance) { WNDCLASSEX wndclass ; wndclass.cbsize = sizeof (wndclass) ; // struktuurin koko wndclass.style = CS_HREDRAW CS_VREDRAW ; // ikkunan tyyli wndclass.lpfnwndproc = WndProc ; // ikkunaproseduurin nimi wndclass.cbclsextra = 0 ; // ikkunan luokan sisältä ohjelman... wndclass.cbwndextra = 0 ; //...omaan käyttöön varattua tilaa wndclass.hinstance = hinstance ; // ohjelman ilmentymän kahva wndclass.hicon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; // suuri ikoni wndclass.hcursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ; // kursori wndclass.hbrbackground = (HBRUSH) COLOR_WINDOW ; // taustaväri wndclass.lpszmenuname = NULL ; // valikon kahva wndclass.lpszclassname = "OmaLuokka" ; // ikkunan luokan nimi wndclass.hiconsm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ; // pieni ikoni } RegisterClassEx (&wndclass) ; // ikkunan luokan rekisteröinti

31 Koodiesimerkki WinMain ja sanomasilmukka #include <windows.h> LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ; void MyRegisterClass(HINSTANCE hinstance); void MyCreateWindow(HINSTANCE hinstance, int icmdshow); int WINAPI WinMain (HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, PSTR szcmdline, int icmdshow) { MSG msg; MyRegisterClass(hInstance); MyCreateWindow(hInstance, icmdshow); // Sanomasilmukka while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) == TRUE) { TranslateMessage (&msg) ; DispatchMessage (&msg) ; } return msg.wparam ; // käyttöjärjestelmälle palautuva arvo }

32 Koodiesimerkki Ikkunaolion luominen ja piirto ruudulle void MyCreateWindow(HINSTANCE hinstance, icmdshow) { HWND hwnd = CreateWindow ("OmaLuokka", // ikkunan luokan nimi "Päivää maailma!", // ikkunan otsikko WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ikkunan tyyli CW_USEDEFAULT, // x-positio aluksi CW_USEDEFAULT, // y-positio aluksi CW_USEDEFAULT, // leveys aluksi CW_USEDEFAULT, // korkeus aluksi NULL, // emoikkunan kahva NULL, // ikkunan valikon kahva hinstance, // ohjelman ilmentymän kahva NULL) ; // luontiparametrit } ShowWindow (hwnd, icmdshow) ; // ikkunan piirto

33 Koodiesimerkki WinMain ja sanomasilmukka #include <windows.h> LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ; void MyRegisterClass(HINSTANCE hinstance); void MyCreateWindow(HINSTANCE hinstance, int icmdshow); int WINAPI WinMain (HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, PSTR szcmdline, int icmdshow) { MSG msg; MyRegisterClass(hInstance); MyCreateWindow(hInstance, icmdshow); // Sanomasilmukka while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) == TRUE) { TranslateMessage (&msg) ; DispatchMessage (&msg) ; } return msg.wparam ; // käyttöjärjestelmälle palautuva arvo }

34 Koodiesimerkki Sanomakäsittelijä LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT imsg, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { } switch (imsg) { case WM_DESTROY: } PostQuitMessage (0); return 0; // Sanoman oletuskäsittelijä return DefWindowProc (hwnd, imsg, wparam, lparam) ;

35 Koodiesimerkki WinMain ja sanomasilmukka #include <windows.h> LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ; void MyRegisterClass(HINSTANCE hinstance); void MyCreateWindow(HINSTANCE hinstance, int icmdshow); int WINAPI WinMain (HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, PSTR szcmdline, int icmdshow) { MSG msg; MyRegisterClass(hInstance); MyCreateWindow(hInstance, icmdshow); // Sanomasilmukka while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0) == TRUE) { TranslateMessage (&msg) ; DispatchMessage (&msg) ; } return msg.wparam ; // käyttöjärjestelmälle palautuva arvo }

36 Resurssit

37 Resurssikuvaustiedosto Resurssit määritellään resurssikuvaustiedostossa Tavallinen ASCII-tiedosto, jonka tunniste on.rc Resurssityyppejä Merkkijonjot Valikot Pikanäppäimet Dialogit jne.

38 Resurssien kääntämnien.rc.res Resurssikuvaustiedosto Käännetty resurssitiedosto DemoProject.rc DemoProject.res

39 Valikko resurssi Menu.rc resurssikuvaustiedosto MenuDemo MENU { POPUP &Tiedosto { MENUITEM Item 1 1 MENUITEM SEPARATOR MENUITEM Item 2 2 } POPUP &Muokkaa { MENUITEM Item 3 3 } }

40 Valikon luominen Valikko voidaan liittää suoraan ikkunastruktuuriin tai vasta ikkunan luonnin yhteydessä Ikkunastruktuurille wndclass.lpszmenu = MyMenu ; Ikkunan luonnin yhteydessä hmenu = LoadMenu(hInstance, MyMenu ); hwnd = CreateWindow(...,hMenu,...);

41 Pikanäppäin resurssit HACCEL hacceltable; hacceltable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_WINAMPUI)); // Main message loop: while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hacceltable, &msg)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } }

42 Resurssitiedosto.rc ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Accelerator // IDC_WINAMPUI ACCELERATORS BEGIN "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT, NOINVERT "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT, NOINVERT "P", NOINVERT ID_ACCELERATOR32773, VIRTKEY, CONTROL, END

43 Dialogiresurssi Myös dialogit toteutetaan usein resurssien avulla DialogBox(HINSTANCE, LPCTSTR, HWND, DLGPROC); BOOL CALLBACK DialogWndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)

44 Dialogiresurssi IDD_ABOUTBOX DIALOG 22, 17, 230, 75 STYLE DS_SETFONT DS_MODALFRAME WS_CAPTION WS_SYSMENU CAPTION "About" FONT 8, "System" BEGIN ICON IDI_WINAMPUI,IDC_MYICON,14,9,16,16 LTEXT WinampUI",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX LTEXT "Copyright (C) 2006",IDC_STATIC,49,20,119,8 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,195,6,30,11,WS_GROUP END

45 Dialogin avaaminen DialogBox(hInst,MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hwnd, About); // Dialogi-ikkunan sanomakäsittelijä INT_PTR CALLBACK About(HWND hdlg, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { switch(imsg) { // } }

46 Omistajan ja parentin selvittäminen HWND GetWindow(HWND hwnd, UINT cmd) cmd GW_CHILD, GW_ENABLEDPOPUP, GW_HWNDFIRST, GW_HWNDLAST, GW_HWNDNEXT, GW_HWNDPREV, GW_OWNER HWND GetParent(HWND hwnd);

47 Pääikkunan päivittäminen dialogista HWND hwnd = GetWindow(hDlg, GW_OWNER); UpdateClientRect(hwnd,NULL,true); UpdateWindow(hwnd);

48 Lähteitä Charles Petzold Programming windows How to communicate with Winamp readid=180297

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 465 L U K U 1 2 Internet-ohjelmointi Oppitunti 1: Dynamic HTML 466 Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500 Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 Laboratorio 12: STUpload Data Display 524 Kertaus

Lisätiedot

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen

Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script. 27.8.2004 Seppo Räsänen Dynaamiset www-sivut scripteillä vbscript ja j(ava)script 27.8.2004 Seppo Räsänen Sivu 2 Sisällys 1. Script-kielet...3 1.1. Vbscript...3 1.1.1 Vbscript:n lisääminen web-sivulle...3 1.1.2 Muuttujat, vakiot

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Sanasto englanti-suomi

Sanasto englanti-suomi englanti-suomi Accelerator table (Pikavalintataulukko) Projektin resurssi, jossa määritellään näppäinyhdistelmällä sovellukselle lähetettäviä komentoja Access (Saantioikeudet) Kts. private, protected ja

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa OSA VII 679 LUKU 28 28 LUKU Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa Opi, kuinka käytetään Visual C++-ohjelmoijille tarkoitettuja eri API-rajapintoja ja SDK-kehitysympäristöjä Tosi nopeiden ääni- ja grafiikkasovellusten

Lisätiedot

Johdatus Python-kieleen

Johdatus Python-kieleen Tero Tuovinen Johdatus Python-kieleen Tietotekniikan kandidaatintutkielma 13. joulukuuta 2004 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Tero Tuovinen Yhteystiedot: tttuovin@cc.jyu.fi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

ZoomText 9.1. Lisäys käyttöoppaaseen. Ai Squared

ZoomText 9.1. Lisäys käyttöoppaaseen. Ai Squared ZoomText 9.1 Lisäys käyttöoppaaseen Ai Squared Copyrights ZoomText Magnifier Copyright 2008, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2008, Algorithmic

Lisätiedot

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta.

S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Petja Laitila S60-ohjelmistoalustaisen älypuhelimen Java-ohjelmointi. Älypuhelimen kameran ja GPS-moduulin hallinta. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667 Ohjelmointityö 3 Mikko Laamanen 185667 Sisällysluettelo Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 Tehtävän määrittely... 1 Ratkaisuperiaate... 1 Ohjelman käyttöohje... 1 Syötteet ja tulosteet... 1 Ohjelman

Lisätiedot

Fidelix-ohjelmointiopas

Fidelix-ohjelmointiopas Fidelix-ohjelmointiopas Vili Korhonen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Automaatiotekniikan koulutusohjelma Teknologiayksikkö OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) Korhonen, Vili Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Outlook 2010 koulutuksen sisältö Outlookin näkymät ja asetukset Outlook 2010 sähköposti Uusi sähköposti Saapunut sähköposti Allekirjoitus Yhteystiedot Automaattiset vastaukset Viestien

Lisätiedot

COPYBOX COPYFILE COS COUNTCOLLISIONS COUNTWORDS CRC32 CURRENTDIR CURVEANGLE CURVEVALUE DATA DATE DECRYPT DEFAULTMASK DEFAULTVISIBLE DELETE DELETEFILE

COPYBOX COPYFILE COS COUNTCOLLISIONS COUNTWORDS CRC32 CURRENTDIR CURVEANGLE CURVEVALUE DATA DATE DECRYPT DEFAULTMASK DEFAULTVISIBLE DELETE DELETEFILE 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 61 62 Table of Contents Table of Contents ABS ACOS ADDTEXT AFTER

Lisätiedot

Web järjestelmän ohjelmointi Kevät 2012 Hans Nieminen

Web järjestelmän ohjelmointi Kevät 2012 Hans Nieminen Harjoitus 1 Käsiteltävät aiheet: C# kielen kertaus luokat, oliot ja periytyminen poikkeukset ja niiden käsittely tapahtumat ja niiden käsittely C# 3.0 uudet ominaisuudet Visual Studio projektin kansiot

Lisätiedot

SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Materiaali- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2005 Samu Niveri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

CE (versio 3) tukee neljää ajurityyppiä: native, stream interface, USB ja NDIS.

CE (versio 3) tukee neljää ajurityyppiä: native, stream interface, USB ja NDIS. Laiteajurissa rutiineja laitteen luku/kirjoitus ovat toteutetaan mm. (Haikala, laitteen Järvinen) ohjauksessa : tarvittavat rutiinit ja tietorakenteet. Tällaisia LAITEAJURIT ohjausrutiini alustus (esim.

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky 11 Ohjausrakenteet Käskyt, joiden avulla voit ohjata ohjelman suoritusta C#-sovelluksessa, voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: valintakäskyt, toistokäskyt ja hyppykäskyt. Kussakin tapauksessa suoritetaan

Lisätiedot

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TESTILAITTEISTO JA OHJELMISTO... 4 3 OPEROINTIPANEELIN KÄYTTÖÖNOTTO... 5 3.1 Projektin luonti

Lisätiedot

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen Opinnäytetyö Kevät 2015 Ohjelmistokehityksen koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

WINDOWS XP perusteet 1. 1 WINDOWS XP... 1 1.1 Käyttöliittymä... 1

WINDOWS XP perusteet 1. 1 WINDOWS XP... 1 1.1 Käyttöliittymä... 1 WINDOWS XP perusteet 1 SISÄLLYS 1 WINDOWS XP... 1 1.1 Käyttöliittymä... 1 2 KÄYNNISTÄ-VALIKKO... 2 2.1.1 Ohjelmakuvakkeet... 3 2.1.2 Omat kansiot... 3 2.2 Suorita toiminto... 3 2.3 Ohje... 4 2.4 Etsi-toiminto...

Lisätiedot