Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri Suomen Strategisen Johtamisen Seura

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri 2007-2010. Suomen Strategisen Johtamisen Seura 26.10.2010"

Transkriptio

1 Suomalainen strategiamaisema - SSJS Strategiabarometri Suomen Strategisen Johtamisen Seura

2 Aluksi SSJS Strategiabarometri -projektin puitteissa vuosittain tapahtuva strategia-asiantuntijoiden arviointiprosessi toteutettiin nyt viidettä kertaa. Hankkeen tavoitteena on uuden, entistä paremman tietopohjan luominen käytännön strategiselle johtamiselle ja sen kehittämiselle. Hankkeen alkuvaiheessa kun uusi tieto oli vasta karttumassa, SB-raportoinnissa keskityttiin hahmottuvan uuden ilmiön mahdollisimman monipuoliseen kuvaamiseen ja jäsentämiseen. Ks. (SB 2006 SB 2009). Nyt SB-tietokantaan on kuitenkin kertynyt jo niin runsaasti tietoa yhteensä yli neljännesmiljoona asiantuntija-arviota, että sen puitteissa on mahdollisuus alkaa kokoamaan yleiskuvaa strategisesta ajattelusta ilmiönä ja myös sen keskeisistä kehityspiirteistä. Tämän raportin tarkoituksena on pyrkiä hahmottamaan ensimmäinen kokonaiskuva, luonnos suomalaisesta strategiamaisemasta. Se koostuu kolmesta pääelementistä 1. strategia-ajattelun muutokset vuosina tilanne vuonna tilastolliset analyysit strategia-ajattelun rakenteista ja päälinjoista 2

3 Raportin sisältö Aluksi 2 Osa I Keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä 4 Osa II Hankkeen tausta ja lähtökohdat 10 Osa III SB Strategia-ajattelun painopisteiden muutoksia Kehityssuuntia strategiateemojen tärkeyden ja organisaatioiden kyvykkyyden arvioinnissa Osa IV SB 2010_yritykset 72 Aineisto Arviointien päälinjat Alignment näkemysten yhtenäisyys Näkemyserot Ylin johto vs muu henkilöstö Osa V SB 2010_kunnat 97 Aineisto Arviointien päälinjat Kunnat/Yritykset vs kunnat Alignment näkemysten yhtenäisyys Näkemyserot Ylin johto vs muu henkilöstö/luottamushenkilö- vs virkamiesjohto/suuret vs pienet kunnat Osa VI SSJS Strategiabarometrin strategiakompassi 132 Liiteaineistot 157 Raportin laatijat 200 3

4 Osa I Keskeisiä havaintoja ja johtopäätöksiä 4

5 Strategian sisältö Suomalainen strategiamaisema hahmottuu SB tietojen valossa niin rakenteiltaan kuin kehityskuvaltaan varsin selkeänä. Tämä kokonaiskuva ei ole Nortonin ja Kaplanin kehittämän Balanced Scorecard (BSC) tarkastelukehikon tarkoittamassa mielessä selvästikään tasapainoinen. Strategian sisällön osalta etualalla on neljästä BSC-osa-alueesta selkeästi toinen toistensa kanssa kilpaileva parivaljakko, Uudistuminen ja muutoskyky_um ja Asiakkaat ja toimintaympäristö_at. Myös kolmas osa-alue, Arvo-/toimintaketjun prosessit_ap on ollut koko ajan vahvasti kuvassa mukana, mutta kuitenkin selvästi alisteisena em. kärkikaksikon varjossa. Kahden strategisen johtamisen osa-alueen hegemonian ohella toinen huomionarvoinen suomalainen erityispiirre on BSC-tarkastelukehikon neljännen, Talous ja liiketoimintamallit_tl osa-alueen lähes täydellinen puuttuminen kansallisen strategiamaisemamme yleiskuvasta. 5

6 SB-prosessissa kaikkina neljänä vuonna arvioitavana olleesta 49 strategian sisältöteemasta etualalle nousee vaihtelevilla painoilla, mutta hyvin johdonmukaisesti tärkeyden osalta viisi (vasen sarake) ja kyvykkyyden (strategic capability) osalta kolme (oikea sarake) teemaa Asiakastarpeiden syvällinen ymmärrys_at Johdon sitoutuminen_um Kilpailu- ja toimintaympäristön muutokset_at Lainsäädäntö & sopimusmuut._at Asiakaslähtöisyys toiminnassa_ap Avainasiakastyhteistyö_AT Johdon sitoutuminen_um Johtajuus (leadership)_um Strategisen johtamisen kehittämistä ajatellen merkittävää tältä osin on se saatuihin arvioihin sisältyvä lisäpiirre, että samalla kun monien näiden teemojen jo entuudestaan korkealle rankattu tärkeys on entisestään merkittävästi lisääntynyt, on kyvyt niiden toteuttamiseen arvioitu huomattavasti tärkeyttä alhaisemmaksi ja laskeviksi (ks. oheinen kuvio). Yleisemminkin yksi silmiin pistävä piirre nykyisessä strategiamaisemassamme on organisaatioiden kyvykkyyttä koskevien arvioiden laimeus (alhainen taso) ja jääminen pääsääntöisesti tärkeysarvioiden alapuolelle. Pelkkien arvioiden antamien lukujen perusteella on vaikea päätellä, onko kyseessä suomalainen vaatimattomuus vai viesti jostakin muusta, strategisen johtamisen kannalta merkittävämmästä käytännön toimijoiden viestistä. 6

7 Ristiriitaisia kehityssuuntia strategisen johtamisen ydinteemoissa vuosina Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit Tärkeys= Kyvyt = / Kyvyt (strategic capability) nykyinen valmius * Kuvioista hahmottuva kehityskuva perustuu pääosin yritysedustajien arviointeihin 7

8 Strategian toteutusongelmat Strategian toteutuksen osalta SB-prosessissa arvioitavana on ollut koko neljän vuoden tarkasteluajanjakson ajan 18 niin tutkimuksissa kuin myös käytännön liikkeenjohtotyössä tyypilliseksi todettua strategian toteutusongelmaa. Niistä viisi on ollut koko ajan kärkisijoilla Strategian ja prioriteettien epäselvyys Päivittäisen työn hallitsevuus Toimintaympäristön muutokset Omien yksiköiden etujen ajo Puutteelliset johtajuustaidot Näistä tekijöistä kaksi ensimmäistä Strategian ja prioriteettien epäselvyys ja Toimintaympäristön muutokset on taistellut suomalaisessa strategiamaisemassa strategian toteutusongelmien kärkisijasta. Kolmantena oleva Puutteelliset johtajuustaidot on sen sijaan pysynyt vuodesta toiseen vakaasti sijoilla #2/3. Käytännön johtopäätösten kannalta keskeinen havainto tältä osin on arvioiduissa strategian toteutusongelmissa tapahtunut selkeä painopisteen muutos (ks. oheinen kuvio). Tämän muutoksen myötä kun strategian toteutusongelmat kokonaisuudessaan eivät ole samaan aikaan kasvaneet pitkälti juuri näiden samojen, jo entuudestaan tärkeänä pidettyjen tekijöiden merkitys strategian toteutusongelmien aiheuttajina on tarkastelujakson kuluessa entisestään lisääntynyt. 8

9 Strategian toteutusongelmissa painoaan lisänneen tekijät vuosina Strategian toteutusongelmat_merkitys lisääntynyt * Kuvioista hahmottuva kehityskuva perustuu pääosin yritysedustajien arviointeihin 9

10 Osa II Hankkeen tausta ja lähtökohdat 10

11 SSJS Strategiabarometri SSJS Strategiabarometri on SSJS:n viime vuosien keskeinen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on auttaa kehittämään käytännön strategista johtamista niin sisällön (= strateginen suunnittelu) kuin toteutuksen osalta Webissä vuosittain (kesäkuussa) toteutettava suomen- (ruotsin-/kuntaversio 2010) ja englanninkielinen asiantuntijaprosessi; pilotti SB 2006, SB 2010 # 5 Pitkäjänteinen kehityshanke, ensimmäinen täysimittainen toteutus vuonna 2008; kuntasektori pilottina mukaan vuonna 2009 Ydinajatuksena strategia-ammattilaisten käytännön toiminnassa hankittuun kokemustietoon ja uusimpaan tutkimustietoon perustuvan strategisen johtamisen kuvaus- ja mittausjärjestelmän luominen. Yleisempänä avoitteena on luoda edellytykset strategisen johtamisen lähtökohtien ja osaamisen nostaminen samalle tasolle johtamisen muiden, kovien osa-alueiden kanssa. Jo nyt kansainvälisesti ainutlaatuinen tuote ja tietokanta SSJS:n SB-yhteistyökumppanit vuonna 2010: EK, Kamensky Consulting, KPMG, Metso, MicroMedia, Suomen Kuntaliitto ja Talentum Toteuttajana alusta lähtien Amabile Consulting Oy 11

12 SSJS Strategiabarometri_jatkuu SSJS Strategiabarometrissa strategia-asiantuntijoiden arvioitavana on valmisteltu yhteenveto keskeisistä strategisen johtamisen teemoista. Arvioitavat teemat perustuvat sekä tutkimustietoon että SSJS Strategiabarometri -prosessin ja Amabilen muiden strategiamittausprojektien tuottamaan kokemustietoon. Tarkastelukehikkona riittävän laaja-alaisen lähestymistavan varmistavana apuviivastona on tasapainotetun tuloskortin (Balanced Score Card) neljä osa-aluetta: Uudistuminen ja muutoskyky Muutoskyvyn ja kehittymisen varmistaminen(um) Arvo-/toimintaketjun prosessit Prosessien toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen (AP) Asiakas- ja toimintaympäristö Toiminnan sopeuttaminen vastaamaan asiakkaiden ja toimintaympäristön tarpeita (AT) Talous ja liiketoimintamallit Toiminnan sopeuttaminen vastaamaan omistajien ja muiden sidosryhmien tarpeita (TL) Oppiminen ja uudistuminen (OU) Asiakas- ja toimintaympäristö (AT) Arvoketjun prosessit (AP) Talous ja liiketoimintamallit (TL) 12

13 SB 2010 (- 2007): Arvioinnin sisältö* Uudistuminen ja muutoskyky (UM) Hlöstön sitoutuminen (x) Johdon sitoutuminen (x) Johtajuus (leadership) (x) Kv liikettoiminta -osaaminen (x) Läpinäk.& yhteisk. vastuu (x) Nykyosaamisen kehittäm.& johtaminen (x) Osaamisen liikkuv. org:ssa (x, _AP) Palkitsemisjärjestelmät (x) Pitkäjänteisyys organis. kehittimessä (x) Uuden osaamisen hankinta (x) Johtoryhmäyhteistyö (y) Kumppanuudet osaamisen täydent:ssä (y) Naisten johtajaosaaminen (y) Päätösnopeus & ajoitus (y) Omistaja-& luottamushlöhdon str rooli (z) Luottamuksen hyöd. sidosryhmäsuht:ssa Arvo-/toimintaketjun prosessit (AP) Asiakaslähtöisyys toim:ssa (x) Henkilöstön osall. str suunnitteluun (x) ICT:n hyöd. johtamisessa (x) Org. rakenteiden virtaviivaistaminen (x) Prosessimainen toimintatapa (x) Str kommunikointi & viestintä (x) Str kytk. käytännön johtamiseen (x) Str prosessin systematisointi (x) Str yhteistyöverkostot/ekosysteemit (x) Toimintaketjun sujuvuus & tehokkuus (x) Toim. ulkoistaminen (x) Toim. yhdenmuk. yksik. välillä (x) Uusi teknologia prosesseissa (x) Käyttäjälähtöisyys prosesseissa (y) Riskit str johtamisessa (y) Arvoketjun ansaintalogiikan ymmärrys Esimiest. liikkumavap.& päätösvalta al. val:ssa Prosessien kustannustehokkuus Str päivitysten tihentäminen Tuotteide & palvelujen laatu * Teemat ovat tässä tulosten raportoinnissa käytetyssä lyhennetyssä kirjoitusasussa (alkuperäiset sanamuodot, liite 2). Teemat ovat hieman muuttuneet vuosien varrella. Eri vuosina (suurin piirtein) yhteiset teemat on merkitty seuraavasti: - Vuosina yhteiset (x) - Vuosina yhteiset (y) - Vuosina yhteiset (z) 13

14 SB 2010 (-2007): Arvioinnin sisältö_jatkuu Asiakas- ja toimintaympäristö (AT) Asiakk. käyttäytymismuut. (x) Asiakastarp. syväll. ymmärrys (x) Brändin & brändisalkun keh. (x) Globalisaatio (x) ICT:n hyöd. tuott.& palvel. (x) Kestävä kehitys tuott.& palv. (x) Kilpailu- ja t-ympär. muutokset (x) Lainsääd. & sopimusmuutokset (x) Talous ja liiketoimintamallit (TL) Yrityssektori Diversifiointi (monialaistam.) (x) Erikoistuminen (x) Hallit. & toimivan johdon t-jako (x) Hallit. valinta & rooli (x) Liiketoimintamallin muutokset (x) Yritysjärjestelyt (M&A) (x) Orgaaninen kasvu (x) Rooli arvoketjussa & -verkossa (x) Muutoks. myynti-& jakelukan:ssa (x) Pääomasijoittajien rooli (x) Uudet asiakassegmentit (x) Uudet maantiet. alueet (x) Uudet tuote-& palvelualueet (x) Liiketoimintariskit (y) Omistusrak. sopeuttam. str (y) Hintamuut. raaka-ain.& kompon. (y) Teknologiamurrosten av. mahd. (x) T&K:n asiakaslähtöisyys (x) Innov. kaupallistam./par. hyöd. (y) Avainasiakasyhteistyö (y) Intern. huom. organis. toim:ssa (y) Palvel. roolin lis. toiminnassa (y) Ilmastonmuut. org. toim:ssa (z) Myynti- ja bisnesnäkök. org:ssa (z) Tuott.& palvel. hinnoittelu (z) Sosiaalisen median hyödyntäm. Väestön ikärakenteen muutokset Saatav. muut. r-ain.& kompon. (y) Omistajaohjauksen vahvistaminen Taseen vahvistaminen Haj.& instit. omistus ( ) Kuntasektori Investointien tulorahoitus (z) Kust. kehit. ennakointi (z) Kustannusteh. & tuottav. (z) Palv. tuott.& mit. res. mukais. (z) Palv. v-eht. järj.tavat &-mallit (z) Pol. & vm-johdon työnjako (z) Str muk. konsernirakenne (z) Str tukeva m-hank.& kaavoitus (z) Str tukev. inv.& kehityspan. (z) Tulop.& tuottojen keh.ennak. (z) Varautum. toiminnan riskeihin (z) Vuosikatt.& inv. rah. tasap. (z) Kunnossapito & korv. inv. (z) Erikoistuminen Lähipalvelujen turvaaminen Tuote-& palvelualueiden priorit. Työvoiman & t-tekij. hinnat Työvoiman & t-tekij. saatavuus Uudet tuote-& palvelualueet Tämä ainoa osio, jossa kuntasektorin ja yrityssektorin versiot eroavat 14

15 SB 2010 (-2007): Arvioinnin sisältö_jatkuu Strategian toteutusongelmat Epäselvä strategia tai prioriteetit (x) Jatkuvat muutokset strategiassa (x) Liian vähäiset taloudelliset resurssit (x) Muun organisaation vähäinen sitoutuminen (x) Nykyisen yrityskulttuurin jäykkyys (x) Nykyisten rakenteiden jäykkyys (x) Odottamattomat toimintaympäristön muutokset (x) Omien yksikköjen etujen ajaminen (x) Ongelmat organisaation sisäisessä kommunikaatiossa (x) Organisaation strategiauupumus (x) Puutteelliset johtamistaidot organisaation eri tasoilla (x) Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus (x) Strategia ja budjetointi eivät kohtaa (x) Strategisia hankkeita ei määritellä (x) Strategisia hankkeita on liikaa (x) Ylimmän johdon vähäinen sitoutuminen (x) Vähäinen eri yksikköjen välinen koordinaatio (x) Ihmisten heikko työmotivaatio ( ) Jatkuvat muutokset rakenteissa (z) Liian vähäiset henkilöstöresurssit (z) Kannustimet eivät tue strategiaa Käytettävät mittarit eivät tue strategiaa Strategiatyökaluja ei osata hyödyntää 15

16 SB 2010 kohdejoukkona oli noin 7000 strategiaammattilaista Kutsu lähetettiin EK:n ja Kuntaliiton toimitusjohtajien allekirjoittamana: MicroMedian Top 500 yritysten ja muiden vastaavien yksityisten ja julkisten organisaatioiden johtoryhmien jäsenille sekä keskisuurten yritysten toimitus- ja strategiajohtajille SSJS ry:n jäsenille Hallitusammattilaiset ry:n jäsenille Kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien johtoryhmille sekä kaupunkien ja kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille

17 SSJS Strategiabarometrin mittausulottuvuudet Kvantitatiiviset asiantuntija-arviot strategisen johtamisen kolmella keskeisellä ulottuvuudella strategiateemojen tärkeydestä organisaatioiden kyvykkyydestä ja toimenpiteiden kiireellisyydestä Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit 74 str sisältöteemaa (2010) Jäsennettynä neljälle BSC-osa-alueelle Näistä 49 yhteisiä vuosina Kyvykkyys nykyinen valmius Kiireellisyys aikaperspektiivi sekä oma osio strategian toteutusongelmista 22 str toteutusta vaikeuttavaa tekijää (2010), joista 18 yhteisiä vuosina Arvioinnin taustalla olevassa tietojärjestelmässä tiedot ovat sekä reaalilukuina (asteikko ) että järjestyslukuina (teemojen järjestys yksittäisissä arvioissa). Tulosten raportoinnissa käytetään hyväksi molempia tietoja (ks. Liite 3). 17

18 Kysymyksenasettelut Strategian sisältö: Tärkeys: Kuinka tärkeänä pidät alla olevia teemoja arvioimasi yrityksen/organisaation kehittämisen kannalta? Ei lainkaan tärkeä... Erittäin tärkeä Organisaation kyvyt (Strategic capability): Kuinka hyvinä pidät arvioimasi yrityksen/organisaation nykyisiä kykyjä alla olevien teemojen toteuttamisessa? Huono... Hyvä Ajoitus (kiireellisyys): Mikä on näiden asioiden (kunkin arvioijan 25:n tärkeimpänä pitämän teeman) ajoitus (= kiireellisyys): milloin ne pitäisi mielestäsi toteuttaa? Nyt... 5 vuoden kuluttua Strategian toteutusta vaikeuttavat tekijät: Kysymys: Miten alla olevat tekijät vaikuttavat arvioimasi yrityksen/organisaation strategian toteuttamiseen? Ei vaikeuta... Vaikeuttaa 18

19 Kokemukset arvioinnin toteuttamisesta SB-prosessissa on ensimmäisellä viisivuotisjaksolla saavutettu varsin vakiintuneet ja toimivat muodot niin teknisesti kuin arvioinnin sisällön osalta Arvioinnin osanottajiksi on tavoitettu juuri oikea kohderyhmä, joka osallistuu prosessiin nettikyselyksi hyvällä ja tietokannan tilastollisten tarpeiden kannalta riittävällä aktiviteetilla Mittausulottuvuuksista parhaiten toimii teemojen sisällön osalta niiden tärkeyden arviointi, sen hahmottamisessa osanottajilla ei ole mitään vaikeuksia; organisaation kyvykkyyden (strategic capability) arvioiminen omana itsenäisenä ulottuvuutena on sen sijaan osassa teemoja jonkin verran vaikeampaa; toimenpiteiden ajoituksen (kiireellisyyden) arvioinnissa, joka liitettiin SB-prosessiin mukaan vuonna 2009, osalla arvioijista on jonkinasteisia ongelmia tärkeyden ja kiireellisyyden arvioimisessa toisistaan riippumattomina, erillisinä ulottuvuuksinaan; myös arvioijamäärät ovat tällä ulottuvuudella arviointitekniikasta (arvioitavana kunkin arvioijan osalta 25 tärkeintä teemaa) johtuen kahta muuta ulottuvuutta pienempiä (vaikkakin 2010 jo selvästi nousseet) Arviointiin osallistuneilta prosessin yhteydessä saatava varsin runsas palaute on pääsääntöisesti hyvin rohkaisevaa ja on vuosi vuodelta parantunut 19

20 ... jatkuu Kaikenkaikkiaan SB-prosessin tarkastelukehikko ja arvioitavien teemojen patteristo on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi tavaksi tavoittaa operationalisoida ja mitata strategista ajattelua ilmiönä. Näin strategisen johtamisen kehittämiselle on nyt olemassa ja myös käytännössä testattuina kaksi uutta peruselementtiä mahdollisuus strategian mittaamiselle sekä yleisesti että organisaatiokohtaisesti lähtökohdat strategisen johtamisen empiiriselle tieteelliselle tutkimukselle Tältä osin SB-prosessille alunperin asetetussa päätavoitteessa on nyt siis päästy aimo askel eteenpäin. Näiden kahden uuden perusulottuvuuden lisäksi SB-materiaali tarjoaa luonnollisesti runsaasti aivan uutta ja kerättyjen monipuolisten taustamuuttujatietojen avulla tarkemmin kohdennettavissa olevaa käytännön tietoa. Sen pohjalta rakentuu käytännön strategisen johtamisen kehittämisen kannalta monenlaisia käyttömahdollisuuksia sisältävä uusi prosessityökalu, jolla strategian sisältöä ja yleensä strategia-asioiden tunnetusti vaikeaa hahmotusta ja konkretisointia voidaan jatkossa edistää niin yksittäisissä organisaatioissa kuin yleisemminkin. 20

21 Osa III SB

22 SSJS Strategiabarometrin osanottajamäärät vuosina SB 2006 oli hankkeen pilotti - SB 2007: nykymuotoinen arviointiprosessi alkaa - SB 2009: kuntasektori ja toimenpiteiden kiireellisyys mukaan arviointiprosessiin - SB 2010: kuntasektorin strategia-arvioinnit erillisenä rinnakkaiskyselynä 22 22

23 SB 2010: 929 osanottajaa, 705 yritys- ym. ja 224 kuntasektorin edustajaa Ensisijainen ammattiryhmä Tehtävä organisaatiossa Rooli strategiaprosessissa Muu 4 % Asiantja 11 % Lähiesim. 9 % Tulosyks. jr 17 % Hallitus ym 9 % Toimitusjohtaja 23 % Konsernijohtor. 27 % Taloushall. 11 % Strategia 14 % T&K 8 % Muu 9 % M&M 15 % Yleisjohto 37 % HR 6 % Ei varsin. roolia 5 % Akt. Osall. 24 % Avainhlö 33 % Vastuu pros. 38 % Toimiala Organisaation koko (työntekijämäärä) Kannattavuus Jul. H&P 29 % Muu Konsult. M. yks. 5 % palv. 5 % ICT 6 % Metalli 9 % Alle 50 Tappioll. Yli % 17 % Alle 5 % EOS T-alan t-alan 5 % yläp. 18 % 8 % 28 % 10 % Kemia 4 % Elintarv. 4 % Muu teoll. 9 % Rakentam. Kauppa & 4 % rav. Rahoit. 9 % 6 % % % T-alan keskit. 54 % 23

24 Vuonna 2009 yhteensä 1203 osallistujia, joista 214 kuntasektorilta 24

25 Vuonna 2008 osanottajajamäärässä päästiin aivan uudelle tasolle kun osallistujia oli

26 SB 2007: ensimmäiseen pilottivaiheen jälkeiseen arviointiin saatiin jo 344 osanottajaa Ensisijainen ammattiryhmä Rooli strategiaprosessissa Toimiala Konsultti 10 % Yrittäjä 18 % Muu 17 % Hallitus ym 8 % Yritysjoht o 36 % Asiantunti ja 11 % Ei varsin. roolia Akt. osall. 5 % 12 % Avainhlö 54 % Vastuu pros. 29 % Muut yksityiset palvelut 33 % Muut Julk. H&P 8 % ICT 3 % 11 % Metalli 3 % M teoll. 13 % Kauppa 7 % Rahoitus Konsult. 6 % 16 % Organis. toiminta-alue Organis. koko (työntekijää) Kannattavuus Pääosa ulkomai lla 31 % Pääosa Suomessa 69 % % Yli % % Alle % Tappioll. Alle 5 % EOS t-alan 5 % 8 % T-alan keskit. 54 % T-alan yläp. 28 % 26

27 Strategia-ajattelun painopisteiden muutoksia 27

28 Sisältöteemojen osalta strategiamaiseman kokonaiskuva varsin selväpiirteinen ja kaksijakoinen SB-prosessissa tarkastelukehikkona ja apuviivastona käytetyn BSC:n nelijaon puitteissa suomalaista strategiamaisemaa hallitsevat niin tärkeys- kuin kyvykkyysulottuvuudella kaksi osa-aluetta: Asiakkaat ja toimintaympäristö_at Uudistuminen ja muutoskyky_um Tarkastelujakson alkupuoliskolla, toimintaympäristössä, jota on kuvattu ilmaisulla business-as-usual, etualla oli Uudistuminen ja muutoskyky siis organisaatioiden sisäinen kehittäminen. Ja vastaavasti jakson jälkipuoliskon kriisiolosuhteissa maisemaa hallitsi Asiakkaat ja toimintaympäristö eli organisaatioiden ulkoisten yhteyksien hallitseminen. Tältä osin kuva on hyvin looginen ja odotettukin. Myös Arvo-/toimintaketjun prosessit_ap -osa-alue on ollut koko ajan kuvassa mukana, mutta selvästi em. kärkikaksikon varjossa Eräs suomalaisen strategiamaiseman selkeä ominaisuus ja vähintäänkin yksi sen potentiaalisia huolenaiheita on Talous ja liiketoimintamallit_tl osaalueen lähes täydellinen puuttuminen strategia-ajattelun eturintamasta. 28

29 ... jatkuu Huolenaiheena tätä havaintoa voidaan pitää erityisesti siinä tapauksessa, että sen syynä on SB-prosessissa jo aiemmin esille noussut käsitys suomalaisen liikkeenjohdon vieraudesta ja tottumattomuudesta tämän johtamisen osa-alueen vaatimaa käsitteellisyyttä kohtaan. Kun suomalaista strategiamaisemaa tarkastellaan arvioitavana olleiden yksittäisten teemojen kautta, joista kaikkina neljänä vuonna yhteisiä on 48, niin listan kärjessä ovat olleet vaihtelevilla painoilla, mutta hyvin johdonmukaisesti (osittain päällekkäin) tärkeydessä viisi (vasen sarake) ja kyvykkyydessä (strategic capability) kolme (oikea sarake) teemaa Asiakastarpeiden syvällinen ymmärrys_at Johdon sitoutuminen_um Kilpailu- ja toimintaympäristön muutokset_at Lainsäädäntö & sopimusmuut._at Asiakaslähtöisyys toiminnassa_ap Avainasiakastyhteistyö_AT Johdon sitoutuminen_um Johtajuus (leadership)_um Maailmalla laajasti käytetyn ja ja tunnetun BSC-tarkastelukehikon yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää strategia-ajattelun laaja-alaisuutta ja tasapainoisuutta, ja siten viime kädessä varmistaa strategian toteutumista. Tätä tasapainoisuuden ja laaja-alaisuuden tavoitetta suomalainen 2000-luvun alun strategiamaisema ei selvästikään toteuta. 29

30 30

31 31

32 * * Tulokset huonoimmista valmiuksista, ks. liite 4 32

33 (X) (X) (X) (X = sisältyvät myös tärkeimpien teemojen Top-5 listalle) 33

34 Strategian toteutusongelmien kärkitila vaihtelee, mutta samat neljä viisi perustekijää ovat pysyneet koko ajan kuvassa mukana Strategian toteutuksen vaikeudet on tutkimusten mukaan strategisen johtamisen akilleen kantapää ja monien liikkeenjohtajien mielestä sen ikuisuusongelma. SB-prosessissa arvioitavana on ollut koko neljän vuoden tarkasteluajanjakson ajan 18 niin tutkimuksissa kuin käytännön liikkeenjohtotyössä tyypilliseksi todettua potentiaalista strategian toteutusongelmaa. Niistä viisi on ollut koko ajan kärkisijoilla Strategian ja prioriteettien epäselvyys Päivittäisen työn hallitsevuus Toimintaympäristön muutokset Omien yksiköiden etujen ajo Puutteelliset johtajuustaidot Näistä tekijöistä kaksi ensimmäistä on taistellut suomalaisessa strategiamaisemassa strategian toteutusongelmien kärkisijasta. Kolmantena oleva Puutteelliset johtajuustaidot on sen sijaan pysynyt vuodesta toiseen vakaasti sijoilla #2/3. 34

35 35

36 Kehityssuuntia strategiateemojen tärkeyden ja organisaatioiden kyvykkyyden arvioinnissa 36

37 SB-aineistosta hahmottuva kokonaiskuva Vuosien osalta suurinpiirtein yhdenmukaisena tallennetun SB-tietokannan kaikenkaikkiaan runsas neljännesmiljoona ( ) asiantuntijaarviota pohjalta avautuu nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tarkastella strategia-ajattelua empiirisenä ilmiönä. Tässä vaiheessa siitä voidaan tehdä mm. seuraavia ensi-havaintoja Avoimissa arviointikentissä tehtyjen arvioiden pohjalta hahmottuva yleiskuva viittaa siihen, että ilmiönä strategia-ajattelussa on varsin paljon vakautta ja jatkuvuutta. Vaikka siinä toki tapahtuu koko ajan muutoksia, niin kokonaisuuden tasolla hahmottuu sekä selkeitä rakenteita että ehkä yllättävänkin vakaita kehityspiirteitä Kuitenkin kokonaiskuva, joka piirtyy tarkastelemalla esimerkiksi eri vuosina 15 tärkeimpänä pidettyä strategiateemaa, paljastaa että prioriteeteissa tapahtuu keskiarvoinakin tarkasteltuna koko ajan tiettyä vaihtelua ja värinää ilmeisesti paljolti itse ilmiön luonteeseen liittyvää. Ehkä on niin, että samaan aikaan niin kansallisella kuin yksittäisen organisaation ja toimijan strategia-agendalla voi olla vain rajallinen määrä tekijöitä ja painopisteitä. Ja kun olosuhteet koko ajan muuttuvat, muuttuvat myös yksittäisten teemojen keskinäiset painotukset. Osa viime vuosien muutoksista on ollut selvästi sidoksissa toimintaympäristössä SB-prosessin tarkasteluajanjaksolla tapahtuneisiin, osittain varsin dramaattisiinkin muutoksiin. Osassa havaittuja muutoksia draiverina on epäilemättä ollut muita, strategisessa ajattelussa ja tälle alalle tyypillisissä muoti-ilmiöissä tapahtuneita pidemmän tähtäyksen muutoksia. 37

38 ... jatkuu Kun SB-prosessissa tietojen hankintavaiheessa käytetty BSC-nelijako ymmärretään teknisenä apuviivastona ja arvioitavat (vuosi 2010) 74 strategian sisältöteemaa + 22 strategian toteutusongelmavaihtoehtoa haavina, jolla strategia-ajattelun keskeiset piirteet pyritään saamaan mahdollisimman laajaalaisesti SB-tietokantaan, voidaan nykyinen tietomassa ryhmitellä (faktoroida) tehtyjen arvioiden perusteella uudelleen. Tällöin neljän BSC-osa-alueen sijaan suomalaisessa strategiamaisemassa esille nousee strategian sisällön osalta kahdeksan toisistaan eriytyvää strategista painopistealuetta, eräänlainen suomalainen strategia-agenda * Strategia & johtaminen Ulkois. ympär. mahdollis. hyödyntäm. Liiketoimintamallin muuttaminen Prosessit & organis. tehokkuus Uuden teknol. mahd. hyöd.& verkostoituminen Kasvu & liiketoiminnan laajentaminen Governance & sidosryhmäsuhteet Riskien hallinta * Kyseessä on pääosin yritysaineisto. SB 2010:n yleisen osan arvioijajoukossa on yritysedustajien lisäksi myös joidenkin muiden, julkisten ja puolijulkisten organisaatioiden edustajia (yhteensä noin 70 henkilöä/705, pl. kuntasektori, joissa arviointi toteutettiin vuonna 2010 omana rinnakkaiskyselynä). 38

39 Ristiriitaisia muutossuuntia str keskeisissä sisältöteemoissa_tärkeys vs kyvyt Kun yleispiirre suomalaisessa viimevuosien strategia-ajattelussa ja strategiamaisemassa on tietty vakaus (ja ehkä myös jonkinlainen alavire), niin siinä tapahtuneet varsin selkeät muutokset korostuvat. Ensimmäisenä silmään pistää muutamissa kärkiteemoissa tapahtuneet huomattavan suuret ja osin ristiriitaiset muutokset tärkeys on merkittävästi noussut, mutta arvio organisaatioiden kyvykkyydestä on samaan aikaan heikentynyt. Tällaisia suorastaan strategisen johtamisen ydinteemoja ovat olleet Asiakaslähtöisyys toiminnassa_ap Asiakastarpeiden syvällinen ymmärrys_at Johtajuus (leadership) Selväpiirteisintä tämä ristiriitainen muutos on ollut ensiksimainitun teeman osalta, jossa tärkeys on kasvanut lähes maksimiarvoonsa ja kyvykkyys on ollut samaan aikaan laskussa. Myös arvio asiakastarpeiden ymmärryksen ja johtajuuden tärkeydestä on ollut pääsuunnaltaan nouseva. Ajatuksia herättää erityisesti arvio johtajuuden kyvykkyyden johdonmukaisesta laskusta vuodesta toiseen. Onko niin, että toimintaympäristön ja johdettavien organisatioiden asettamat tarpeet ja johtajien kyvyt eivät kohtaa toisiaan!? 39

40 Ristiriitaiset kehityssuunnat ydinteemoissa Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit Kyvyt (strategic capability) nykyinen valmius * Kaikista tässä jaksossa olevista kuvioista hahmottuva kehityskuva perustuu pääosin yritysedustajien arviointeihin 40

41 Uudistumisen ja muutoskyvyn (UM) teemojen tärkeys ja arvio organisaatioiden kyvyistä laskussa Uudistumiseen ja muutoskykyyn liittyvät teemat hallitsivat suomalaista strategiamaisemaa tarkasteluajanjakson kahtena ensimmäisenä vuonna. Kuitenkin muutossuunta on tällä osa-alueella ollut monien keskeisten teemojen osalta koko tarkasteluajanjakson ajan pääsuuntaisesti selvästi laskeva. Tällaisia teemoja ovat Johdon sitoutuminen_um Osaamisen liikkuvuus org:ssa_um Henkilöstön sitoutuminen_um Pitkäjänteisyys org:n kehittäm:ssä_um Nykyos. kehittäminen ja johtaminen_um Naisten johtajaosaamisen hyödyntäm._um Johdon sitoutumista lukuunottamatta myös arviot organisaatioiden kyvykkyydestä ovat laskeneet, osin hyvinkin selvästi. Johdon sitoutumisen osalta organisaatioiden kyvykkyys on arvioitu vuodesta 2008 lähtien lähes maksimiarvoonsa. Tältä osin kysymyksiä kuitenkin herättää näiden kehityssuuntien, tärkeys vs kyvyt, merkittävä erisuuntaisuus ja vielä niin, että tärkeys on ollut laskeva (vuotta 2010 lukuunottamatta). 41

42 ... jatkuu Tätä kehityskuvaa vasten (sekä tärkeyden että kykyjen osalta laskevat) arviot niin henkilöstön sitoutumisen kuin naisten johtajaosaamisen hyödyntämisen yllättävän vähäisestä merkityksestä organisaatioiden kehittämisessä herättää ajatuksia ja kysymyksen siitä, onko tämä se suunta, jolla strategiaa käytännössä suunnittelevat ja toteuttavat asiantuntijat uskovat organisaatioitamme parhaiten kehitettävän. Näin siitäkin syystä, että niin elinkeinoelämän kuin myös poliittisten johtajien juhlapuheiden perusteella yhteiskunnallisen tahtotilan voisi kuvitella olevan aivan päinvastaisen. 42

43 Uudistuminen ja muutoskyky_1 Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit Kyvyt (strategic capability) nykyinen valmius 43

44 Uudistuminen ja muutoskyky_2 Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit Kyvyt (strategic capability) nykyinen valmius 44

45 Str prosessin sidos käytännön johtamiseen sekä organisaation toimintaan ja ajattelumalliin tärkeää, mutta keinot ja kyvyt ovat hakusessa Siihen nähden, kuinka suureksi ongelmaksi strategian toteuttaminen yleisesti tiedetään, alavire ja ristiriitaisuus strategian toteutukseen liittyviä teemoja koskevissa arvioissa niin niiden tärkeyden kuin organisaatioiden kykyjenkin suhteen on yllättävää. Tätä taustaa vasten selvähkö noususuuntaus teemojen Strategian sitominen käytännön johtamiseen_ap ja Str kommunikointi & viestintä_ap tärkeydessä on huomionarvoinen. Oltaisiinko tähän asiaan nyt viimein heräämässä? Toisaalta kun samaan aikaan tällä strategisen johtamisen ydinalueella arvio organisaatioiden kyvyistä strategian sitomisessa käytännön johtamiseen alenee ja mataa jo aivan pohjamudissa sekä arviot henkilöstön osallistumisesta strategiseen suunnitteluun että strategian kommunikoinnista ja viestinnästä ovat erityisesti kykyjen osalta laskeneet, herää epäilys, että onko kyse tältä osin todellisesta strategisesta tahtotilasta vai toistaiseksi enemmänkin siitä kuuluisasta herrojen huaveesta. 45

46 Arvioita strategiaprosessista * Tärkeys tulevaisuuden prioriteetit Kyvyt (strategic capability) nykyinen valmius * Lisää tietoa strategiaprosessia ja johtamisjärjestelmää koskevista arvioista, ks. liite 4 46

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1

Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 DISCUSSION MIKA KAMENSKY Strateginen johtaminen Suomessa eilen, tänään, huomenna (1970 2010) 1 KANTAVA RISTIRIITA Menestyvä yritys pystyy 1) luomaan menestysstrategiat 2) toteuttamaan ne hyvin 3) uusimaan

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot