KESKI-SUOMEN ANNISKELUYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS SUOMEN KEIS. SENAATTI VAHVISTANUT HUHTIKUUN 19 P:NÄ 1912 JYVÄSKYLÄ K. J. GUMMERUS OSAKEYHTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN ANNISKELUYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS SUOMEN KEIS. SENAATTI VAHVISTANUT HUHTIKUUN 19 P:NÄ 1912 JYVÄSKYLÄ K. J. GUMMERUS OSAKEYHTIÖ"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN ANNISKELUYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS SUOMEN KEIS. SENAATTI VAHVISTANUT HUHTIKUUN 19 P:NÄ 1912 JYVÄSKYLÄ K. J. GUMMERUS OSAKEYHTIÖ

2 Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun hakemuksen johdosta, jossa Filosofianmaisteri M. Rantala ynnä useat muut henkilöt ovat anoneet vahvistusta Keski-Suomen Anniskelu-Osakeyhtiötä" varten laaditulle yhtiöjärjestysehdotukselle; ollen yhtiön tarkoituksena Jyväskylän kaupungissa harjoittaa väki- ja mallasjuomain vähittäin myyntiä ja anniskelua; ja oli hakemukseen liitetty mainittu yhtiöjärjestysehdotus, siihen merkittyine yhtiösopimuksineen, jotka kuuluvat näin: Keski-Suomen Anniskelu-Osakeyhtiön yhtiöjärjestys. 1. Keski-Suomen Anniskelu-Osakeyhtiöllä, jonka kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki, on tarkoituksena sanotussa kaupungissa harjoittaa juoppouden ehkäisemiseksi eikä oman edun tähden koti- ja ulkomaisten sekä väkevämpien että miedompien väkijuomain kuin myöskin mallasjuomien vähittäin myyntiä ja

3 4 anniskelua sillä tavalla ja siinä määrin kuin kesäkuun 9 päivänä 1892 paloviinan ja muiden väkijuomain myymisestä y. m. annetun Keisarillisen Asetuksen 9 ja 10 :ssä säädetään. 2. Yhtiön osakepääoma on 3,000 markkaa, jaettuna 150:een 20 markan suuruiseen osakkeeseen, jotka ovat asetettavat määrätyille henkilöille. Osakepääoma on yhtiölle maksettava kahden vuoden kuluessa yhtiön toimeenpanokokouksesta lukien, huomioon ottaen mitä osakeyhtiö-lain 7 ja 11 :issä säädetään. 3. Osakkeet kirjoitetaan luetteloon, johon tulee merkitä: a) kunkin osakkeen omistajan nimi, sääty ja kotipaikka; b) osakekirjan järjestysnumero; c) minkä verran osakkeen hinnasta on maksettu ; d) osakekirjan antopäivä; e) mitä osakkeen omistajain muutoksia on yhtiön johtokunnalle ilmoitettu.

4 4. Jos osakkeesta suoritettavaksi määrätty maksu laiminlyödään, menetellään silloin niinkuin osakeyhtiölain 20 :ssä säädetään. 5.. Osakkeita ei saa olla enempää kuin kaksi yhdellä henkilöllä eikä myöskään sitä useampaa saman perheen jäsenillä yhteensä, jos osake perinnön tai oston kautta tai muulla laillisella tavalla joutuu toisen haltuun, on ilmoitus siitä tehtävä johtokunnalle, joka saatuaan selvän näytöksen ilmoittajan omistusoikeudesta, merkitsee sen osakeluetteloon ja kirjoituttaa todistuksen ilmoituksesta osakekirjaan, jos osake edellämainituilla tavoilla on joutunut väkijuomain valmistajan, myyjän tai anniskelijan omaksi, taikka sellaiselle henkilölle, jolla itsellään tai jonka perheellä entuudestaan on yhteensä kaksi osaketta, niin on johtokunta oikeutettu ja velvollinen tarjoamaan sen sanomalehti-ilmoituksien kautta halullisten ostettavaksi nimellisarvosta sekä siinä tapauksessa, ettei ostajaa kuukauden kuluessa ensimmäisen ilmoituksen julkaisemisesta lukien ilmestyisi, lunastamaan nimellis- 5

5 6 arvosta osakeyhtiön vararahaston varoilla tällaisen osakkeen yhtiölle. 6. Yhtiön suhteen on osake pidettävä jakamattomana, jonka vuoksi, jos osake joutuisi useamman omaisuudeksi, näiden omistajain tulee antaa yhden heistä edustaa kaikkia yhtiökokouksessa. 7. Jos osakekirja katoaa, menetellään niinkuin elokuun 14 päivänä 1901 annetussa laissa asiakirjain kuoletuksesta säädetään. Osakekirjan, joka muulla tavalla tahi kulumisesta on turmeltunut, saattaa vaihtaa uuteen samannumeroiseen kuin vanha oli. 8. Yhtiön johtokuntaan kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joista yhtiön osakkaat valitsevat kolme ja Jyväskylän Kaupunginvaltuusmiehet kaksi. Ensiksi mainitut jäsenet samoinkuin kaksi heidän varamiestään, valitaan ensi kerran yhtiön toimeenpanevassa kokouksessa sekä sittemmin varsinaisessa yhtiökokouksessa

6 vuodeksi kerrallaan, luettuna sitäseuraavan Tammikuun 1 päivästä. Ne johtokunnan jäsenet sekä heidän yksi varamiehensä, jotka Valtuusto nimittää, valitaan niinikään vuodeksi kerrallaan, ensimäisen kerran kuluvaksi vuodeksi ja sen jälkeen kalenterivuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätöksenvoipa vähintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla, jossa viimeksiviitatussa tapauksessa kokouksessa tulee olla läsnä ainakin yksi valtuusmiesten valitsemista jäsenistä. 9. Johtokunnan tulee: a) panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset sekä valvoa että hallintoa huolellisesti hoidetaan; b) asettaa virkaan ja virasta eroittaa yhtiön virkamiehet ja palvelijat sekä laatia heille ohjesäännöt, kuin myöskin tarpeen vaatiessa, ensitulevaan yhtiökokoukseen saakka lisätä palvelusväkeä ja määrätä äskettäin palvelukseen otettujen toimista ja palkasta. 7

7 8 c) ottaa yhtiön palvelukseen johtajat tahi johtajattaret yhtiön vähittäismyyntiä ja anniskelua varten sekä tehdä niin hyvin näitten henkilöjen kanssa välikirjat kuin myöskin tarpeellisten huoneustojen hankkimista varten laatia vuokrakirjat; cl) yhtiökokouksessa esittää ja antaa lausuntonsa niistä ehdotuksista, jotka yksityinen jäsen johtokunnalle on ilmoittanut yhtiökokouksessa tulevan keskustelun alaiseksi; c) oikeuden edessä ja sen ulkopuolella puheenjohtajansa tahi asiamiehen kautta yhtiön puolesta kantaa ja vastata; f) varsinaiseen yhtiökokoukseen jättää edellisen hallintovuoden kertomus, sisältävä muun muassa tarkan kirjoihin perustuvan ilmoituksen yhtiön tilasta. 10. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuksesta tai silloin kuin kaksi sen jäsenistä sitä vaativat. 11. Yhtiön tilit ovat päätettävät kalenterivuosittain ja seuraavan tammikuilla lopussa jätettävät tilintarkastajille, joiden velvollisuus on

8 sitä seuraavan helmikuun kuluessa toimittaa tarkastuksensa sekä antaa siitä kertomus johtokunnalle jätettäväksi yhtiökokouksen tutkintoon. Ennen maaliskuun loppua tulee johtokunnan toimittaa tilintarkastuskertomus kaupungin maistraatille, jätettäväksi kaupungin valtuusmiehille. Jos kaupunginvaltuusmiehet kieltävät tilin päästön yhtiön hallinnosta, menetellään silloin, niinkuin 9 päivänä kesäkuuta 1892 paloviinan y.m. väkijuomain myynnistä annetun Keisarillisen asetuksen 9 :n 5:ssä kohdassa sanotaan. 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuoden maaliskuussa Jyväskylän kaupungissa; ollen johtokunta velvollinen sopivalla tavalla laatimaan kutsumuksen kokoukseen ja kolmasti siitä ilmoittamaan kaupungin sanomalehdissä, ensikerran neljätoista päivää ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo semmoisen tarpeelliseksi tahi osakkeenomistajat, edustaen vähintään kymmenettä osaa osakkeista, vaativat kokousta sekä siitä johtokunnalle kirjallisesti 9

9 10 ilmoittavat, mainiten syyn minkätähden ylimääräistä yhtiökokousta pyydetään. Semmoisen kokouksen kuuluttaa johtokunta vähintään kahdeksan päivää ennen samalla tavoin kuin varsinaisen yhtiökokouksen ja siinä ei saa ottaa muita asioita käsiteltäväksi kuin kuulutuksessa mainitut. Muut tiedonannot ovat osakkeen-omistajille toimitettavat samalla tavoin kuin kutsumuksesta varsinaiseen yhtiökokoukseen on edellä määrätty. 13. Yhtiökokouksessa olkoon puhevalta sillä, jonka nimi on yhtiön luettelokirjaan merkitty. 14. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valitsevat läsnäolevat osakkaat henkilöluvun mukaan; ja kokouksessa pidetään pöytäkirja, joka on vähintään kahden kokouksessa läsnäolleen osakkaan tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

10 Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään: a) johtokunnan kirjallinen kertomus edellisen vuoden hallinnosta sekä yhtiön tilasta; b) tilintarkastajain kertomus yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamisesta; Yhtiökokous päättää sen jälkeen. c) johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta ; d) valitaan 3 varsinaista ja 2 varajäsentä johtokuntaan sekä tilintarkastaja kuin myös tämän varamies; e) muista kysymyksistä, joita johtokunta tai yksityinen osakas on nostanut. 16. Jos osakas tahtoo nostaa jonkun kysymyksen tahi jättää ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on hän velvollinen esittämään sen johtokunnalle kirjallisesti viimeistään helmikuun kuluessa. 17. Yhtiön toiminimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksinään tahi kaksi johtokunnan jäsenistä yhteisesti.

11 12 Johtokunta on oikeutettu valtuuttamaan toisen henkilön joko yksinään tahi yhdessä johtokunnan jonkun jäsenen kanssa kirjoittamaan toiminimen «per procuran». 18. Ainoastaan hyvämaineiset ja muuten kunnollisiksi tunnetut henkilöt jotka eivät harjoita muuta kauppaa tahi elinkeinoa, voivat tulla otetuksi hoitamaan ravintoloita ja myymälöitä. Mainitut hoitajat ovat itse vastuunalaiset kaikkien niiden määräysten noudattamisesta, joka ravintolaliikkeen ja viinanmyynnin harjoittamisesta kaupungissa on annettu tahi annetaan. 19. Kaikki kirjalliset asiakirjat, jotka johtokunta yhtiötä varten tekee, ovat yhtiön puolesta allekirjoitettavat ja merkittävät yhtiön toiminimellä, uhalla että muussa tapauksessa johtokunnan jäsenet, jotka välikirjan ovat allekirjoittaneet, vastaavat yhtiön siihen perustuvan sitoumuksen täyttämisestä yksi kaikkien ja kaikki yhden edestä, niin kuin omasta velastaan.

12 Yhtiön voitosta pannaan, sitten kun hoitokustannukset ja muut tarpeelliset menot sekä kuuden prosentin vuotuinen korko suoritetusta osakesummasta osakkaiden kesken jaettavaksi on pois vedetty, viisi prosenttia vararahaston perustamiseksi, kunnes se on kasvanut osake-pääoman suuruiseksi; mutta jälelle jääneen puhtaan voiton käyttämisestä ja jäännöksestä yhtiön vararahastossa sekä muusta omaisuudesta on säädetty paloviinan y. m. väkijuomain myymisestä 9 päivänä Kesäkuuta 1892 annetun Keisarillisen asetuksen 9 :n 3 kohdassa ja 10 :ssä. Osakkeen omistajille määrätty korko edelliseltä vuodelta on suoritettava kunkin vuoden huhtikuun kuluessa. 21. Yhtiön toimintaa, valvoo, edellisessä :ssä sanotun asetuksen 9 :ssä mainittujen säädöksien mukaisesti Jyväskylän kaupungin valtuusmiesten vuosittain asettama tarkastaja, joka on oikeutettu siinä suhteessa toimimaan niiden määräysten mukaisesti.

13 Päätöstä tämän yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tahi yhtiön hajoittamisesta älköön tehtäkö ennen kun siinä yhtiökokouksessa, joka pidetään vähintään neljätoista päivää senjälkeen, kun mainittu kysymys määrätyssä järjestyksessä on yhtiökokouksessa nostettu, eikä muuten, kuin että kolmeneljännestä annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhtiöjärjestyksen muutoksille on haettava Keisarillisen Senaatin vahvistus. Kun yhtiö hajoitetaan, on sittenkun tilit ovat lopullisesti päätetyt ja velat maksetut, yhtiön osakkaille maksettava takaisin heidän suorittamansa osakesumma voitto-osinkoineen maksupäivään saakka. Jäljelle jäävä omaisuus jaetaan kuten 20 :ssä on yhtiön vuosivoiton jakamisesta sanottu. Annettu Talousosastossa, Helsingissä, Huhtikuun 19 päivanä Keisarillinen Suomen Senaatti on itsellensä esittänyt yllämainitun hakemuksen ja katsoo kohtuulliseksi, 2 p:nä Toukokuuta 1895 osakeyhtiöistä annetun lain nojalla, hyväksyä ja noudatettavaksi vahvistaa Keski-Suomen An-

14 15 niskelu-osakeyhtiön ylläolevan yhtiöjärjestyksen, määräten että sen 5 on pantava osakekirjeisiin; ja on yhtiö ilmoitettava kaupparekisteriin merkittäväksi niinkuin mainittu osakeyhtiölaki sekä 2 p:nä Toukokuuta 1895 kaupparekisteristä, toiminimestä ja prokurasta annettu armollinen asetus määräävät. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan v. t. Päällikkö, Senaattori, Vara-amiraali: A. Virenius. (Senaatin sinetti). H. MecheIin.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982

Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma YHTIÖJARJESTYS Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuun 7 päivänä 1982 Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus. Yhtiön nimi on Asunto-osakeyhtiö Sammonkulma

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä.

Suomen Pankin. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. Suomen Pankin Ohj esään tö-ehdotlls. 1 Luku. Yleisiä määräyksiä. 1. Suomen pankilla, joka on Suomen Waltiosäätyjen takuun ja hoidon alainen, on tarkotuksena maan raha-asiain pitäminen vakavalla ja turvallisella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/...

file:///f:/mat FutureVision/lieksan_vesiosuuskunta/sivuston_sisältöä/... 1 / 5 23.6.2011 10:58 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Lieksan eteläpään vesiosuuskunta ja kotipaikka on Lieksa. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Yhtiöjärjestys Toiminimi ja kotipaikka 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, ruotsiksi Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ja englanniksi Varma Mutual Pension Insurance

Lisätiedot

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal.

RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. RUMPILAN - EMBOMIN - GARPOMIN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Drombom - Embom - Garpom vattenandelslag ja kotipaikka on Liljendal. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa. NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Nukarin jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Nurmijärvi. Osuuskunnan toimialana on

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

1 Osuuskunnan nimi on Asunto-osuuskunta Käpylä ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

1 Osuuskunnan nimi on Asunto-osuuskunta Käpylä ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Sivu 1 ASUNTO-OSUUSKUNTA KÄPYLÄN SÄÄNNÖT 1 Osuuskunnan nimi on Asunto-osuuskunta Käpylä ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Osuuskunnan toimialana on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi omistaa

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot