Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään tehokkaasti ja koordinoidusti. johtamista ja esimiestyötä on kehitetty ja henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. avustus- ja vuorojenjako periaatteissa on huomioitu matalan kynnyksen harrastetoiminta ja on edetty kohti harrastetakuun toteutumista. Liikunta- ja nuorisopalvelut tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toiminta on tuottavasti suunniteltua ja talous tehokkaasti järjestetty. Liikunta- ja nuorisotilojen (myös leirikeskukset) käytön ja jakamisen sekä kunnossapidon osalta on laadittu käytännöt ja linjaukset sekä tehty tarvittavat päätökset tulosyksikön kehityskeskusteluiden käymisen % nousee (Kunta 10 tutkimus) johtamisen ja esimiestyön tavoitteet ja laadun taso on selvitetty Liikuntatilojen kunnossapidon vastuujako tilan omistajan ja vuokralaisen välillä sujuu käytännön tasolla, kiinteistökohtaisia sopimuksia ei ole tehty. Nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta tilan omistajan ja vuokralaisen vastuujako on selvillä, olosuhteet - palvelualueen käytännön tason tuesta on suunnitelman teko aloitettu. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Sopimuksessa on myös kuvattu niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita tulosyksikön johto on linjannut toteutettavan läpi koko tulosyksikön organisaation. Selvitetään syksyllä tehtävän henkilöstökyselyn kautta. Johtamisen sopimuksessa kirjattu johtamiseen liittyvät tavoitteet. Kunta 10 tulokset pysyy ennallaan työilmapiiri tulosten osalta avustusja vuorojenjakoperiaatteet on tarkistettu Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Avustusten ja vuorojen jakoperusteiden muutokset perustuvat Espoon ja sitä kautta Liikuntapalveluiden tarinaan. Muutoksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille mahdollisuus maksuttomaan tai edulliseen harrastustoimintaan. Lisäksi estetään drop out ilmiötä ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Muutosesityksen keskeiset periaatteet on esitelty lautakunnalle ja suurille seuroille seminaarissa

2 Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Palvelualueella seurattavat mittarit on määritelty ja niitä seurataan suunnitelmallisesti ASUKKAAT JA PALVELUT Muutosesitystä käsitellään marraskuun lautakunnassa. Uusien ohjeiden ja perusteiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle. Talous- ja strategiaprosessi on kuvattu ja aikataulutettu. Talouden tilanteesta on oma raporttinsa. Mittareiden kuvaaminen tulosyksikkötasolla on tehty. Palvelualue tasolla mittarit on myös kuvattu ja niitä on laajasti käytössä. Nuorisopalveluissa on otettu käyttöön uudet PKS- mittarit vuoden 2014 alussa. Lasten, nuorten, ikäihmisten erityisryhmien sekä maahanmuuttajien palveluja on kehitetty ja hyvinvointia vahvistettu sekä tasapainoista kasvua tuettu. Kuntalaisia on aktivoitu liikkumaan omatoimisesti sekä terveytensä kannalta riittävästi, toimenpiteitä on kohdistettu erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ja terveellisen elämäntapojen edistäminen on hyvällä tasolla. asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluita avustusten, tilojen ja venepaikkojen hakemiseen sekä liikunnanohjauspalveluiden varaamiseen. Sähköisiä palveluita, verkkonuorisotyötä ja sosiaalisen median käyttöä on kehitetty asiakaslähtöisesti. Nuorisopalveluiden osalta sosiaalinen media on ihan oikea palvelukanava. Liikunta- ja nuorisopalveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden sekä asiakkaiden kanssa. Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti. harrastustoimintamahdollisuuksia sekä sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty ja harrastajamäärä kasvaa harrastustoimintamahdollisuuksien ja sosiaalisia verkostoja rakentavan toiminnan lisäämiseksi on tehty liikunta- ja nuorisopalveluissa uusia avauksia sekä kehitetty olemassa olevaa toimintaa. Liikuntapalveluiden lasten ja nuorten maksuton säännöllinen liikuntatoiminta on kartoitettu. Eri toimijoiden maksuton liikuntatoiminnan (koulujen kerhot, seurakunnat, muut toimijat) kartoitus on kesken. Liikuntapalveluiden osittain koordinoimat Wau kerhot (1-3 luokat) sekä Muuvi kerhot (4-6 lk) ovat maksuttomia ja niiden määrää on pystytty lisäämään hallitusti. Kerhojen tarjoamista 7-9-luokkalaisille suunnitellaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, työ kesken. Kesän Muuvi lajeina olivat jalkapallo ja pesäpallo. Kesän toimintaa on arvioitu syksyn aikana ja tarkempi arviointi on vielä kesken. Syksyn lajina salibandy jatkaa ja uusina lajeina on alkanut uinti ja koripallo. Rakenteilla olevista sekä perusparannettavista lähiliikuntapaikoista Leppävaaraan skeitti / lähiliikunta-alue valmistuu loppuvuonna, Metsämaan skeittialueen laajennus on tehty ja Aarnivalkean koulun kentän lähiliikunta-alue peruskorjataan syksyllä. Lisäksi Leppävaaran ja Matinkylän urheilupuistoissa on otettu käyttöön interaktiiviset jalkapalloseinät. Nuorisopalveluissa matalan kynnyksen harrastetoimintaan on lisätty rahoitusta. Järjestöille on tarjottu mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen nuorisotiloilla. Toiminnan tarjoajia ei ole löytynyt

3 yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alueilla on kannustettu kohdennetun pienryhmätoiminnan lisäämiseen nuorisotiloilla. Marraskuussa nuorisopalveluissa käynnistetään yhteistyöprojekti HeSetan ja kumppaneiden kanssa Sateenkaarinuorten vapaaajantoiminnan vahvistamiseksi. Nuorisopalvelut osoittaa toiminnalle maksuttoman tilan sekä erikseen sovitusti yhden henkilön työaikaa Liikkumisen aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja harrastusmahdollisuuksia on lisätty. Toimenpiteitä suunnataan erityisesti lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Nuorisopalveluissa on järjestetty liikuntakerhoja ja kohdennettuja pienryhmiä, joista saadaan lukumääriä syksyn aikana. Kohdennetun pienryhmätoiminnan prosessia on kehitetty raportoinnin osalta ja prosessin kriittiset pisteet on käsitelty. Uudet toimintaohjeet on esittely henkilöstölle syksyllä 2014 ja astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. Ikäihmisten liikunnan osalta on tänä vuonna koulutettu Ulkoiluystäviä yhteensä 51 henkilöä. Ulkoiluryhmiä on lisätty senioreitten liikunta-aamujen muodossa osin oppilaitosyhteistyönä. Ulkoiluryhmätoimintaa on myös kehitetty vuodenaikojen mukaan. Kauppakeskuskävelyryhmä on perustettu Sellon kauppakeskukseen ja Iso Omenan vastaavan pilotointi tehdään marraskuussa. Erityislapsien harrastetoiminnan osalta liikunnanohjaus jatkaa erityislasten kouluyhteistyötä. KULPS- kulttuuri ja liikuntapolun osalta on tehty erityisliikunnan päivitys ja toimintaa lisätty. Liikuntaneuvonnan kehittämistä jatketaan edelleen. Lastenneuvolan pilotti on käynnistetty. Kuusi kuukautta vanhojen vauvojen perheiden liikuntaneuvonta on aloitettu Keski-Espoon alueella. Laajentaminen kesken. Äitiysneuvoloiden liikuntaneuvonta pilotointi on käynnistymässä. Terveellisten elämän tapojen edistämisen osalta laadun taso on tarkistettu ja nostettu esiin kehittämiskohteet Resurssivarausjärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön Asiakaspalautteisiin vastaamisen aika pienenee vuodesta 2013 Liikuntapaikkojen internet sivut on tarkistettu ja ajanmukaistettu Avointen nuorten iltojen kriteerien mukaiset itsearvioinnit tehdään syksyllä 2014 joista tavoitteen tulos saadaan. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa ja syksyn alussa ohjatun liikunnan ilmoittautumisten yhteydessä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös tilojen hallinnan osalta tämän vuoden puolella. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia ja sitä kehitetään edelleen. Henkilöstöä on osallistunut kehittämistyöhön ja samalla kouluttautunut järjestelmän käyttöön. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Marraskuuhun mennessä palautteita liikunnasta oli tullut yli 2200 kpl ja vastausaikoja ei ole onnistuttu lyhentämään. Keskimääräinen palautteiden vastausaika: vuosi päivää / vuosi 2014 tilanne nyt 16 päivää Liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden internetsivujen tietojen päivityksiä on muutamien sivujen osalta tehty Internet-sivut on lanseerattu Lisäksi Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram).

4 Nuorten asiantuntijuutta on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä ja nuorten kuulemisen toimintatavat kuvattu Nuorten osallisuuden lisäämiseksi aloitetaan nuorten vertaisryhmätoimintaa. Tällä hetkellä vertaisryhmän testaus on edelleen käynnissä. Nuorten kuulemisen toimintatavat tullaan kartoittamaan ja kuvaamaan tänä syksynä. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toteuttaman nuorten kuulemisprosessin tuloksia hyödynnetään, sillä Espoolaisia vastaajia ollut yli 30 %. Nuori Espoo- brändin lanseerauksen yhteydessä nuorille järjestetään Voita oma ideasi -kilpailu, jossa nuorilta pyritään saamaan ideoita espoolaisen nuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi brändilanseerauksen ohessa järjestetään nuorille ideakiertue (em. 16 tapahtumaa), jossa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan espoolaisen nuorisotyön kehittämisestä. Nuorten osallisuutta on lisätty ja vertaisryhmä toiminta on pilotoitu Nuorisopalveluissa on selvitetty, miten Nuorisotakuu toteutuu yhteistyössä kumppaneiden kanssa kumppanuudet on kuvattu Aloitetaan syksyllä Nuorten vertaisryhmän testaus on käynnissä. Nuorisotakuun toteutumisesta ollaan selvillä. Nuorisopalvelut käynnistää nuorten ohjaus- ja palveluverkoston Kick offtilaisuudella Nuorisopalvelut tukee osaltaan nuorisotakuun toteutumista ottamalla 15 työkokeilijaa, joista 10 uutta oppisopimusopiskelijaa, sekä kesätyöntekijöiden määrää lisättiin 3:sta kymmeneen hlöä. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitetään huomiota. Syksyn aikana on kartoitettu ja otettu haltuun liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisimpiä kumppanuuksia. Näin on löydettävissä puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdollisesti uudet toimijat. Kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämiseksi on meneillään Kouluyhteistyön kehittämisprojektin, johon on saatu jatkorahoitusta saakka ja pilotointi on alkanut tänä syksynä. Nuorisopalveluista tähän osallistuu koordinaattorin lisäksi kaksi työntekijää. ELINVOIMA, KILPAILUKYKY JA KESTÄVÄ KEHITYS Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Palveluita tuotetaan kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat vetovoimaisia ja viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. tavoitteena on, että Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että kuntalaisille houkuttelevia tapahtumia, kilpailuita ja leirejä. Uusia poikkihallinnollisia toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä seura- ja järjestökentän kanssa. Tapahtumien osalta on kiinnitetty huomiota kokonaissuunnitteluun ja otettu haltuun näkyvyyttä eri tapahtumissa. Vuonna 2015 järjestetään Espoossa Leppävaarassa Stadium Sports Camp liikunnallinen monilajileiri, joka on suunnattu vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin suunnittelu on alkanut. Lasten ja nuorten leiritoiminnan osalta nuorisopalveluissa kesän kurssi- ja leiritoiminta pystyttiin pitämään vuoden 2013 tasolla. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen osalta on aloitettu yhteistyön koordinointi pohjoismaiden ystävyyskaupunkien kanssa. Tavoitteena on osallistaa nuoria mukaan kansainväliseen

5 Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonnan määrät pysyvät 2013 tasolla Päivitetty kestävän kehityksen malli saatu on jalkautettua nuorisopalveluiden toimintaan Liikuntapaikkojen visuaalista ilmettä on kehitetty asiakasnäkökulmasta toimintaan. Seuratapaamisten sisältöä on kehitetty ja järjestökentän kuulemiseen on panostettu. Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonta pystytään pitämään vuoden 2013 tasolla. Malli on päivitetty, jalkauttamista jatketaan. Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä on kehitetty mm. uusimalla uimarantojen infotauluja ja saaristovenelaitureiden kylttejä. Nuorisopalveluiden visuaalinen ilme on uusittu MUUT KEHITTÄMISKOHTEET keskeiset kehittämisprojektit Labra- digitaalisen verkkopelaamisen kehittämisprojekti 2014 kuntamarkkinoiden SM-kisoissa hopeaa voittaneen Espoo Liikkuu brändin rinnalle on luotu Nuorisopalveluiden uusi ilme Nuori Espoo. Nuori Espoo lanseerattiin syyskuussa ulkomainontakampanjana ja 6.9. Espoo Live -tapahtumassa. Uusi ilme tulee näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä erilaisissa nuorisotapahtumissa voimakkaasti. Nuori Espoo on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa kuten Facebook ja Instagram. Jatkorahoitus on saatu saakka. Projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat osin toteutuneet. Tajua Mut - projekti Liikkuva Koulu - projekti Muuvi lasten matalan kynnyksen harrasteliikuntaprojekti Käynnistynyt. Projektisuunnitelma on hyväksytty. Projekti etenee aikiataulussaan. Ammattilaisten Kick off järjestetty ja nuorten Kick off-kiertue (3 tapahtumaa) käynnistyy kauppakeskuksissa Liikkuva Koulu - projektin yhteistyöstä on sovittu koulutoimen kanssa. Yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin syyskuussa. Tilaisuuteen kutsuttiin liikkuva koulujen opettajat, liikunnanohjauspalvelut, sekä olosuhdepalvelut. Liikkuva kouluille on toimitettu espoolaisten huippu-urheilu ja -lajiesittelyseurojen yhteystiedot yhteistyötä varten. harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty. Muuvi- ryhmät ovat 4-6- luokkalaisille suunnattuja maksuttomia harrasteryhmiä kaikentasoisille liikkujille, aloittelijoista edistyneempiin. Marraskuussa 2013 aloitettiin sählyryhmillä, jotka päättyivät huhtikuussa Kesätoimintaa pyöritettiin suunnitellusti, tätä toimintaa arvioidaan syksyn aikana. Syksyn lajeina jatkaa salibandy ja uusina lajeina kokeilussa futsal ja koripallo. Selvitetään mahdollisuutta käynnistää toimintaa 09 Helsinki Human Rights-säätiön kautta. Uusia lajeja on lisätty hallitusti. Mahdollinen toiminnan lisäämistä 7-9-luokkalaisille harkitaan, työ kesken.

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ

VAPAA-AIKAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ VAPAA-AIAPALVELUT PERUSTETÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Ylläpitämällä erilaisia liikuntatiloja ja ohjaamalla

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 13Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 16

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Strategiaseuranta 2015

Strategiaseuranta 2015 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi Hyvinvointiohjelma 1. Myönteisiä ja kannustavia kasvu- ja kehittymiskokemuksia läpi

Lisätiedot

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 23.9.2014 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista

Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Katja Rajala ja Kaarlo Laine Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009 2010 Yhteenveto hakemuksista Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015

KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 KOTKA: VUOSITTAINEN RAPORTTI 2014 JA HYVINVOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEKATSAUS HYVINVOINTIIN... 4 2.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima... 4 2.2 Lapset, lapsiperheet

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

1. HANKETIEDOT. MOPO - kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Seurantajakso 09/2009 4/2014

1. HANKETIEDOT. MOPO - kutsuntaikäisten liikuntaan aktivointi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Seurantajakso 09/2009 4/2014 SISÄLLYS 1. Hanketiedot... 3 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet... 4 3. Projektin toteutus ja tulokset... 5 3.1 MOPO-tutkimus... 5 3.1.1 Oulun kutsunnanalaisten kehonkoostumus ja fyysinen

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 PESÄPUU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 luonnos 27.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO...3 VISIO...3 YLEISTÄ...3 LAPSEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN...5 Mahdollistetaan lasten osallisuus lastensuojelussa...5 Mahdollistetaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto 29.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...3 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot