INFO opettajan tietopaketti 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFO opettajan tietopaketti 2012"

Transkriptio

1 INFO opettajan tietopaketti 2012

2 O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva rikosrekisteriote. RAHALIIKENNE Palkanmaksua varten talouspäällikölle toimitetaan verokortti, työsopimus ja lukujärjestys (oppilaat ja opetuspaikat yksityiskohtaisesti). Palkkoja ei voida maksaa ennen kuin kaikki tiedot on saatu toimistoon. Palkka määräytyy pätevyyden mukaan, joten talouspäällikölle on toimitettava valokopio tutkintotodistuksesta liitteineen tai opintorekisteriote. Jos sinulla on palvelulisiin oikeuttavia vuosia aiemmista työsuhteista, toimita myös niistä työtodistukset. 1. palvelulisä anotaan musiikkiopiston hallitukselta, seuraavat palvelulisät lankeavat automaattisesti yli vuoden työsopimussuhteessa olleelle opettajalle. Tuntiopettajien palkat maksetaan aina kuukauden lopussa, toimenhaltijoiden 15. päivänä. HUOM! JOS TUNTIMÄÄRÄSI MUUTTUU LUKUVUODEN AIKANA, ILMOITA SIITÄ VÄLITTÖMÄSTI HALLINNOLLE OPETTAJAN PALKKAUS Opettajan palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Sopimukset ovat nähtävillä Sellon opettajainhuoneessa. Pätevyyden (ylempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto tai entinen lehtorin kelpoisuus, muu tutkinto) perusteella määriteltyyn kk-palkkaan lasketaan kokemuslisiä tes:n mukaan seuraavasti: Kokemuslisävuodet Kokemuslisäprosentit 3 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 13 vuotta 20 vuotta 5 % 6 % 6 % 9 % 3 % Ensimmäinen kokemuslisä tulee anoa, seuraavat tulevat seurannan mukaan. Kaavakkeen saa talouspäälliköltä. Tuntiopettajien taulukkopalkka lasketaan suhteessa viikkotuntimäärään. Sivutoimisten opettajien kertatuntipalkkiot alkaen ovat seuraavat: Ykkt 27,12 Amk tai ent.lehtorin kelp. 26,64 Muu soveltuva tutkinto 23,25

3 Toimenhaltijoiden mahdollisista ylitunneista ja tuntiopettajien tuntimääristä päättää rehtori. Opettajan tuntipalkkaan sisältyy 45 min. opetusta ja 15 min. tuntien valmistelua yms. oppituntiin kiinteästi liittyvää työtä. (esim. 60 min. mittaisen oppitunnin palkka on 1,33 tunnin palkka) Opetustyöstä maksettavaan palkkaan sisältyy : - opettaminen - tuntien valmistaminen - ohjelmiston etsiminen ja siihen tutustuminen - oman ammattitaidon ylläpitäminen - opetusvälineiden kokoaminen ja purkaminen - tiedotteiden ym. toimistosta toimitetun materiaalin jakaminen oppilaille - pääaineen opettaja on oppilaan opinto-ohjaaja * * * * * * * * * * * * * * * * MUUN TYÖN OHJEISTUS JUVENALIASSA Musiikkioppilaitoksia koskevassa Yksityisen opetusalan liitesopimuksen 9 :ssä on määräykset muun työn velvollisuudesta. Muu työ on työtä, joka sisältyy toimenhaltijalle maksettavan kuukausipalkan työvelvollisuuteen: kuukausipalkka pitää sisällään velvollisuuden tehdä 90 tuntia muuta työtä / lukuvuosi Muu työ on työnantajan määräämää työtä Lähtökohtana on työehtosopimuksen määräys: muu työ on aina työtä, jonka työnantaja on määrännyt tehtäväksi. Työnantajalla ei siten ole velvollisuutta korvata sellaista työtä, jota ei ole määrätty tehtäväksi. Näin ollen, kun opettajalta edellytetään raporttia muuhun työhön käytetystä ajasta ja tehdyistä tehtävistä, ei raporttiin voida sisällyttää muita tehtäviä, kuin mistä on sovittu tai jotka on määrätty. Opetus kestää vähintään 35 työviikkoa ja muu työ enintään kolme työviikkoa. Työviikko on viisipäiväinen. Päivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (silloin kun se ajoittuu lukukauden sisälle) ja vapunpäivä. I MUUN TYÖN SISÄLTÖ/TOIMENHALTIJA 1. Tasosuoritukset Hallinnon tai ainekollegion delegoimat tasosuoritusarvioinnit ja järjestelytehtävät. Aikataulujen laadinnasta ja muista järjestelyistä vastaavalle opettajalle voidaan laskea enintään yksi tunti/suorituspäivä muuta työtä. Oman oppilaan tasosuoritus korvaa yhden oppitunnin. 2. Pääsykokeet hallinnon delegoimat lautakuntatehtävät valmistelu- ja jälkitöineen, aikaa varattava riittävästi, vähintään tuntia

4 3. Kokoukset opettajaneuvoston, opettajakunnan ja kollegioiden kokoukset, joista pidetään pöytäkirjaa tai muistiota opiston kehittämistä varten sovitut kokoukset ainekollegion kokousten sihteerintyöstä enintään 1,5 tuntia 4. Konsertit oman oppilaan kuunteleminen oppilaitoksen järjestämissä konserteissa sekä niihin liittyvät järjestely,- arviointi- ja valvontatehtävät, enintään 15 tuntia lukuvuodessa (tähän määrään sisältyy luokkakonserttien maksimissaan 8 tunnin osuus ja kevätkonsertti) konserttivastaavalle konsertin järjestelytyöksi lasketaan yksi tunti isot projektit, kuten esim. PianoEspoo tai mestarikurssit voivat muodostaa poikkeuksen 15 tunnin kattoon, kuitenkin niin, että 90 tunnin vuotuinen kokonaistuntimäärä ei ylity Näistä poikkeamista tulee aina sopia erikseen ja etukäteen rehtorin kanssa 5. Mestarikurssit mestarikurssin vastuuhenkilölle korvataan järjestelyistä max 5 t. omien mestarikursseilla soittavien oppilaiden seuraaminen, max 3 t. 6. Koulutus rehtorin kanssa ennakkoon sovittu koulutustapahtuma, jonne oppilaitos lähettää opettajan Juvenalian järjestämä koulutus, mikäli toisin ei ole mainittu kurssit ja virkistyspäivät, joille opettaja hakeutuu, eivät ole muuta työtä, mutta joita voidaan mahdollisuuksien mukaan tukea maksamalla esim. kurssimaksut, matkakorvaukset ja majoitus. 7. Kilpailut kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan.

5 8. Sekä muut lukuvuoden suunnittelutyö (ilmoittautuminen ja avajaiset) muut yhdessä sovitut oppilaitoksen kehittämiseen suunnatut tehtävät, esim. erikseen sovitut projektit ja työryhmätyöskentelyt sekä opetussuunnitelman kehittämistyö II ESIMERKKEJÄ MUUN TYÖN JAKAUTUMISESTA A) TASOSUORITUKSET 25 t. OPPILASVALINNAT 25 t. KOKOUKSET 15 t. KONSERTIT 15 t. KOULUTUS 5 t. MUUT SOVITUT 5 t. Yht. 90 t. Vaihtoehtoinen malli B) TASOSUORITUKSET 22 t. OPPILASVALINNAT 31 t. KOKOUKSET 15 t. KONSERTIT 12 t. KOULUTUS 5 t. MUUT SOVITUT 5 t. Yht. 90 t. Ylläolevasta esimerkeistä huolimatta toimenhaltijan muu työ voi määräytyä myös yksilöllisesti ja painopistettä muuttaen, kuitenkin niin, että tasosuorituksiin ja pääsykokeisiin varataan riittävästi aikaa. 90 tunnin muu työ ei saa ylittyä. Lisäksi työnantajan määräys voi olla nimenomainen ja koskea yksittäistä työtehtävää, joka suoritetaan kertaluontoisesti. Muuksi työksi ei lueta esimerkiksi: opetusvelvollisuustunti järjestelyineen tuntisuunnitelman laatiminen opettajien itsekseen suunnittelema opetus äänitteiden hankinta ja kuuntelu oman oppilaan tasosuoritus soittimen hankinta oppilaalle muun työn listan täyttäminen konserttien harjoittaminen, joka on osa opetustyötä

6 Koska muun työn palkka on kiinteä osa kuukausipalkkaa, mitkään palkalliset poissaolot eivät pienennä muun työn kiintiötä. Juvenaliassa on huomioitu pidemmät palkattomat jaksot muussa työssä harkinnan mukaan. III MUUN TYÖN RAPORTOINTI JA SEURAAMINEN syyslukukauden muu työ ilmoitetaan joulukuun 15. päivään mennessä talouspäällikölle koko lukuvuoden muu työ ilmoitetaan heti suunnittelupäivien päätyttyä kollegioiden puheenjohtajat seuraavat opettajien muun työn listoja maaliskuussa Jos muun työn tunnit eivät täyty? Työehtosopimuksessa on määräys, jonka mukaan, opettaja voidaan myös muun työn asemasta määrätä opettamaan yli 35 työviikkoa, jolloin yksi opetustunti vastaa kahta tuntia muuta työtä. Säännöksen alkuperäinen tarkoitus on ollut sama kuin muun työn tekemisen osalta - muu työ tehdään opetusviikkojen ulkopuolella, joten muun työn korvaavat opetustunnit voidaan määrätä pidettäväksi 35 opetusviikon jälkeen tai lukukauden alussa ennen niitä. Koska muuhun työhön sisältyviä tehtäviä tehdään nykyisin pääasiassa opetusviikkojen aikana, on luonnollista, että myös opetustunnit, jotka tehdään muun työn asemesta, voidaan määrätä tehtäväksi opetusviikkojen aikana. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio. IV TUNTIOPETTAJALLE RAHANA KORVATTAVIA MUUN TYÖN TEHTÄVIÄ Opettaja pitää itse kirjaa ja laskuttaa kyseisestä työstä kaksi kertaa vuodessa. 1. Lukuvuoden avajaiskonsertti ja kevätkonsertti * Osallistumista edellytetään kaikilta, työ kirjataan ja korvataan laskutuksen mukaan. 2. Opettajakunnan kokoukset * Osallistumista edellytetään kaikilta, työ korvataan laskutuksen mukaan. 3. Omien oppilaiden tasosuoritukset * Opettajan läsnäoloa edellytetään. * Oman oppilaan tasosuoritus korvaa ko. oppilaan yhden oppitunnin 4. Omien oppilaiden esiintymiset * Opettajan läsnäoloa edellytetään vähintään yhden vuotuisen esiintymisen osalta oppilasta kohden. * Konsertti voi olla luokka- tai muu opiston järjestämä konsertti *Työ kirjataan ja korvataan enintään opetusviikkotuntimäärää vastaavasti/lukuvuosi seuraavasti:

7 0-7,76 vkt. (4 tuntia) 8-15,67 vkt. (7 tuntia) 16 vkt. ja yli (10 tuntia.) *Konsertin harjoitus lasketaan osaksi opetusta, eikä se ole erikseen korvattavaa työtä. 5. Mestarikurssit * Mestarikurssin vastuuhenkilölle korvataan järjestelyistä max 5 t. * Omien mestarikursseilla soittavien oppilaiden seuraaminen, max 3 t., 6. Kilpailut *Kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan. * * * * * * * * * * * * * * * * * Korvausmenettely, joka koskee tuntiopettajien säestystunteihin käyttämää aikaa tasosuorituksiin ja oppilaskonsertteihin valmistauduttaessa: Jokainen 60 min. ja 45 min. oppilas voi saada säestystä 45 min./ lukuvuosi. Säestykseen käytetty aika korvataan opettajille lukuvuoden lopussa siten, että opettaja lähettää päiväkirjamerkintöihin perustuvan laskelman toimistoon. Edellä mainittu aikakiintiö/oppilas on ehdoton yläraja. Ryhmäoppilasta ja sivuaineopiskelijaa kohden säestysaikaa voidaan laskea 20 min./oppilas/ lukuvuosi. MATKAKORVAUKSET Sivutoimisille, muualla kuin Espoossa asuville, tuntiopettajille maksetaan matkakorvaukset joukkoliikenteen halvimman tariffin mukaan. Laskutus tapahtuu aina lukukauden lopussa. Toimenhaltijoille, päätoimisille, yhteispäätoimisille ja niille sivutoimisille, joilla on taulukkopalkka, ei matkakorvauksia makseta. Jos opettaja siirtyy kesken työpäivän lukujärjestyksen mukaisesti opetuspisteestä toiseen, voidaan matkakorvaus siirtymisestä kuitenkin maksaa. (Ei koske kokous- ja konserttimatkoja). TYÖTERVEYSHUOLTO Lakisääteinen työterveyshuolto (työhöntulotarkastukset) on järjestetty Lääkärikeskus Diacoriin Leppävaaraan. Työterveyshuolto sivutoimisille tuntiopettajille: oman päätyönantajan kautta Työterveyshuolto sivu/päätoimisille ja yhteispäätoimisille opettajille: siinä oppilaitoksessa, jossa opettajalla on eniten tunteja. Siinä tapauksessa, että opettaja kuuluu Juvenalian työterveyshuollon piiriin, kuuluu opettajalle vain lakisääteinen työterveyshuolto eli työhöntulotarkastukset ja terveystarkastukset 3 vuoden välein. Työterveyshuolto toimenhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille: Lakisääteinen työterveyshuolto sekä sairaudenhoito. Sairaudenhoitoon kuuluvat käynnit työterveyslääkärillä tai hoitajalla sekä tietyt lääkärin määräämät tutkimukset tai konsultaatiot diagnoosin määrittämiseksi. Lisätietoja Sellon opehuoneessa.

8 Työntekijä ei kuulu työterveyshuollon piiriin pitkien palkattomien hoito-, virka- tai opintovapaiden aikana. SAIRAUSPOISSAOLOT JA SIJAISEN KÄYTTÖ Sairauspoissaolosta on aina ilmoitettava apulaisrehtorille. Toivottavaa on, että lyhyet poissaolot voitaisiin korvata itse muuna ajankohtana. Jos kuitenkin tarvitset sijaista, on välttämätöntä neuvotella rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa. Mahdollisista muista työstäpoissaoloista sovitaan rehtorin kanssa. LUKUVUODEN PITUUS Lukuvuoden pituus on 38 viikkoa (190 työpäivää), josta 35 viikkoa (175 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja loppiainen, mikäli se ajoittuu lukukauden sisälle) on opetusta ja kolme viikkoa mahdollisen muun työn järjestämistä varten. Toimenhaltijoilla on 90 tuntia muuta työtä. Musiikkileikkikoulun työvuosi on määritelty erikseen. Kaikista opiston ennalta ilmoitetuista loma-ajoista poikkeavista vapaista täytyy aina erikseen neuvotella rehtorin kanssa. Lomaa ei voida myöntää lukuvuoden ensimmäisellä työviikolla (avajaisviikko), tasosuoritusperiodin aikana, eikä kevätlukukaudella pääsykokeiden ja opettajien suunnittelupäivien aikana. AVAJAISET Musiikkiopiston avajaisissa oppilaat sopivat tunnit opettajien kanssa selvitettyään sitä ennen ryhmäaineidensa - musiikin perusteet ja orkesteri - oppituntien ajat. On syytä varmistaa, ettei tule päällekkäisyyksiä soittotuntien kanssa. Avajaiset kuuluvat ns. muuhun työhön. OPPILAALLE KORVATTAVAT TUNNIT Kun oppilas peruu tunnin sairauden tai muun menonsa takia, opettajan ei tarvitse korvata tuntia oppilaalle. Jos opettaja peruu tunnin omien menojensa takia, hän korvaa tunnin jonain muuna ajankohtana. Sairasloman takia korvatuista tunneista voi laskuttaa (liitteeksi lääkärintodistus) tai pidemmän sairasloman ollessa kyseessä on mahdollista käyttää sijaista. Ei koske sivutoimisia opettajia, paitsi niitä, jotka ovat taulukkopalkkauksen piirissä. Opettajan ei tarvitse korvata seuraaville arkipyhille osuvia opetuspäiviä - itsenäisyyspäivä - loppiainen, mikäli se ajoittuu lukukauden sisälle - vapunpäivä Huom! Pääsiäisen ajalle ja muille arkivapaille osuvat tunnit pidetään muuna ajankohtana. Sivutoimisen tuntiopettajan tulee työehtosopimuksen mukaan korvata kaikki menetetyt tunnit. Juvenaliassa on kuitenkin se käytäntö, että sivutoimisen opettajan ei tarvitse korvata seuraavia arkipyhiä - itsenäisyyspäivä - vapunpäivä

9 LUKUJÄRJESTYKSET JA OPETUSTILAT Mahdolliset tuntien peruutukset on ilmoitettava musiikkiopiston toimistoon (Pirjolle) ja koulujen iltavahtimestareille. Tuntien siirtämisestä tai peruuttamisesta on EHDOTTOMASTI ilmoitettava oppilaalle hyvissä ajoin etukäteen. Opisto osoittaa opettajille opetustilat eri toimipisteistään. PÄIVÄKIRJAT Jokaiselle opettajalle lukuvuoden alussa jaettava päiväkirja palautetaan täytettynä lukuvuoden lopussa toimistoon. Useimmissa opetuspisteissä (kouluissa) on talokohtainen päiväkirja, johon tehdään asianmukaiset merkinnät työpäivän päätyttyä. OPPILAIDEN ILMOITTAMINEN TASOSUORITUKSIIN JA KONSERTTEIHIN Opetustyön eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita on saatavilla Sellon opettajainhuoneessa. Ilmoittautumislomakkeet oppilaskonsertteihin ja tasosuorituksiin jätetään Sellon opettajainhuoneessa oleviin konserttimappeihin ja tasosuorituslokerikkoihin ja muualla opettavat opettajat voivat lähettää ne toimistoon osoitteeseen Soittoniekanaukio 1 B, Espoo. OPPILAAT YLEENSÄ SAAVAT KOULUSTA VAPAATA TASOSUORITUKSIA VARTEN. Tarvittavia anomuslomakkeita saa Sellon opettajainhuoneesta. Tasosuorituslomakkeiden on oltava toimistossa erillisessä aikataulussa ilmoitettuna aikana. Oppilaskonsertti-ilmoitukset 1 viikko ja muiden konserttien ilmoittautumiset pääsääntöisesti 3 viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Joulu- ja kevätkonserttiohjelmien ehdotukset vähintään 1 kk ennen konserttia. Oppilaskonsertit täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä ja niiden maksimipituus on 90 min. Tiedot sävellyksistä ja säveltäjistä /sovittajista on oltava siinä muodossa, että ne voidaan ilmoittaa Teostolle. Tarkat tiedot löytyvät konserttimapeista Sellon opettajanhuoneesta. RÄSTISUORITUKSET Rästisuorituksia voidaan tehdä vain erittäin pätevästä syystä kuten oppilaan yo-kirjoitukset tai sairaus. Tällöin hänen tulee esittää lääkärintodistus ja sopia asia erikseen apulaisrehtorin kanssa. Lomamatkat eivät ole pätevä syy tasosuoritusten tekemiseen rästipäivinä. SÄESTÄJÄT Säestäjinä lukuvuonna toimivat Hannamaria Tamminen ja Marja Laiho. Oopperaluokan korrepetiittorina toimii Janina Närhi. Olennaisen tärkeää on, että opettaja sopii säestysajat säestäjän kanssa hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen harjoitusta. ORKESTERIT JA KUOROT Sellossa toimii Kamariorkesteri Juvenalia Janne Hanhijärven johdolla ja Jousiorkesteri, jota johtavat Lauri Suonio ja Päivi Rechardt. Lisäksi on Tarja Jokiahon valmennusorkesteri nuoremmille soittajille, Liisa Kupiaisen johtamat Kolmevarttiset sekä Kirsti Suikkasen Minijouset. Musiikkiopistossa toimii myös kolme puhallinorkesteria, joita johtavat Olli Silván ja Tanja Vienonen. Big Bandia johtaa Olli-Pekka Tuomisalo. Lapsikuoroa johtaa Júlia Heéger ja muita kuoroja Matti Järvinen.

10 MUSIIKIN PERUSTEET Musiikin perusteet kuuluvat jokaisen oppilaan ohjelmaan 7-9 ikävuodesta alkaen, myös kouluikäisten soitinvalmennusoppilaiden. Pääaineen opettaja, oppilaan opinto-ohjaajana, huolehtii, että oppilaat osallistuvat musiikin perusteisiin. PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAAJAT JA JATKO-OSASTON SELVITYS Opettajille tehdään asiasta erillinen kysely, jonka mukaan todistusten saajat kartoitetaan. Opettaja varmistaa, aikooko oppilas suorittaa päättötodistuksesta puuttuvat aineet kevätlukukauden aikana, sekä selvittää mille osastolle (MOT, AO vai PTJ ) 16 vuotta täyttänyt (tai vanhempana aloittanut 7 v. opiskellut) oppilas perustasolta siirtyy. Osastosiirrot opettajan jatkoilmoittautumislomakkeelle. KIRJASTO Musiikkiopiston kirjasto sijaitsee Sellossa. Opettajat voivat lainata omatoimisesti nuotteja omaan tai oppilaansa käyttöön. Opettaja on vastuussa myös oppilaalleen lainaamastaan materiaalista. Lainausohjeet löytyvät kirjastosta. SOITINLAINAT Oppilaan tulee tehdä lainasopimus, kun hän lainaa opistolta soittimen. Lainan päätyttyä soitin palautetaan toimistoon ja lainasopimus irtisanotaan ennenkuin sitä voi lainata seuraavalle oppilaalle. Soitinlainoja hoitaa Anne Lampela. KOPIOINTI Valokopioiden ottaminen opettajien omaan käyttöön ja oppilaille on maksullista. Kopioiden hinta oppilaille on 10 c A4- ja 20 c A3-kokoisesta kopiosta, jonka opettaja perii oppilaalta. Kopion hinta opettajalle on 5 c A4 ja 10 c A3. Sellossa kopiot laskutetaan aina lukukauden lopussa opettajalta kopiokoneen laskuriin kertyneen lukeman mukaan. TIEDOTTEET Oppilaille jaettavat tiedotteet ja muu materiaali saatetaan toimittaa opettajan välityksellä. Tiedotteet sisältävät ajankohtaista asiaa Juvenalian toiminnasta, joten ne tulee jakaa oppilaille viipymättä. Syksystä 2010 alkaen Da Capot on lähetetty perheille pääsääntöisesti sähköisesti. OPETTAJIEN KOULUTUS Rehtori päättää omalla päätöspöytäkirjallaan talousarvion puitteissa avustuksista, joiden kustannukset ovat alle 800 euroa. Muut anomukset osoitetaan hallitukselle, rehtorin kautta, vähintään kuukautta ennen ko. kurssia. Hallituksen tekemällä päätöksellä myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

11 OPETTAJAKONSERTIT Kun salikiintiössä on tilaa, on opettajilla mahdollisuus konsertoida Juvenalian käyttämissä saleissa. Konsertista on sovittava etukäteen apulaisrehtori Mervi Sinkkosen kanssa. OPETTAJAYHDISTYS Musiikkiopisto Juvenalian opettajat ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki opettajat. Lisätietoja opettajayhdistyksestä saa viulunsoitonopettaja Päivi Rechardtilta. MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN LUOTTAMUSTOIMIEN EDUSTAJAT LUOTTAMUSMIES (Lauri Suonio, varaluottamusmies Kari Tikkala) Luottamusmies edustaa pääasiallisesti ammattiyhdistyksen (OAJ) jäsenistöä työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa (palkat, kelpoisuudet, lomat, vapaat, muun työn asiat yms.). Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan kehittäminen sekä ylläpito. Luottamusmiehen tulee valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla sekä tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta. Mikäli luottamusmies on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varaluottamusmiehen puoleen. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ (Mervi Sinkkonen) Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja. Työsuojelupäällikön tehtävänä on mm. avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (Ninni Repo, varatyösuojeluvaltuutetut Maarit Ranta ja Anne Lampela) Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttaviin asioihin ja niitä koskeviin muutoksiin liittyvissä tapauksissa (työsuojelu- ja -turvallisuusasiat, työhyvinvointi- ja työterveysasiat kuten työpaikkakiusaaminen, ahdistelu, henkilöstön väliset ristiriidat). Hänen tulee myös osaltaan kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Mikäli työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varatyösuojeluvaltuutetun puoleen. SALASSAPITOVELVOLLISUUS Yhteistoimintahenkilöt ovat salassapitovelvollisia! Yhteistoimintatehtävää hoitavan henkilön on pidettävä salassa tehtävää hoitaessaan saamansa salassa pidettävät tiedot. Ne pidetään salassa myös sen jälkeen, kun henkilö on

12 lakannut hoitamasta yhteistoimintatehtävää. Tietoja ei saa julkaista, jos se, jonka suojaksi salassapitovelvollisuus on voimassa, ei ole antanut suostumustaan niiden luovuttamiseen. Salassa pidettäviä ovat työnantajan taloudellista asemaa, liike- tai ammattisalaisuutta sekä yritysturvallisuutta ja vastaavia turvajärjestelyjä koskevat tiedot, joiden leviäminen voi vahingoittaa työnantajaa tai sen liike- tai sopimuskumppania. Salassa pidettäviä ovat myös yksityisen henkilön taloudellista asemaa tai häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot. YHTEYSTIEDOT Osoite: Musiikkiopisto Juvenalia Soittoniekanaukio 1 B, Espoo Puhelimet ja sähköpostit Rehtori p (hallinto ja henkilöstöasiat) Apulaisrehtori p (opetuksen järjestelyt) Toimistosihteerit p (oppilashallinto opisto + muskari, tilavaraukset) (konsertit,soitinlainat, tiedotus) Talouspäällikkö p (palkat ja muut henkilöstöasiat, talous) Iltavahtimestari p (tilojen huolenpito, konserttilippujen/ -ohjelmien myynti, avustaminen konserttien järjestelyissä vastuuhenkilön kanssa) Opettajat Päivitetty

INFO. Opettajan tietopaketti JMI

INFO. Opettajan tietopaketti JMI INFO Opettajan tietopaketti JMI O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva

Lisätiedot

SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS

SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAN OPAS Tervetuloa työskentelemään kanssamme Sastamalan musiikkiopistoon. Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja ohjeita, joista Sinulle on hyötyä työssäsi. Tutustu oppaaseen

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS

TANSSINOPETTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto, STOPP ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS 1.5.2012 31.3.2016 TANSSNOPETTAJEN TYÖEHTOSOPMUS...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen SUOMEN KANSALLISOOPPERAN KUOROA koskeva T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012-2014 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS Tällä sopimuksella määritellään

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen 3.9.2015 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 2. YLIOPPILASKUNNAN TYÖNTEKIJÄT. Ylioppilaskunnan työntekijöitä ovat

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 2. YLIOPPILASKUNNAN TYÖNTEKIJÄT. Ylioppilaskunnan työntekijöitä ovat sivu 1/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET....5

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot